ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy"

Transkrypt

1 TG.230/ZO/2/D/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) o wartości poniżej euro Zatwierdził Zakrzewo, r.

2 1. Zamawiający Zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska 20, Zakrzewo NIP: Tel/fax Oznaczenie postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TG/230/ZO/2/D/ Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego Zapytania ofertowego a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). 4. Przedmiot zamówienia 4.1 Przedmiotem zamówienia jest : zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Zakrzewie. Kod CPV Samochody osobowe Kod CPV Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne samochodu zawiera Załącznik Nr Przedmiotowy samochód i jego wyposażenie ma być fabrycznie nowe. Rok produkcji samochodu Oferowany pojazd musi spełniać warunki określone w ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia r. (dz. U. z 2012r., poz z późn. zm.) Oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm). 2

3 4.6. Wykonawca udzieli: a) min. 24 miesięcy, pełnej gwarancji na elementy mechaniczne samochodu bez limitu kilometrów, lub przebieg min. 150 tys. km; b) min. 72 miesiące, pełnej gwarancji na perforacje karoserii. Wykonawca może zaproponować dłuższe okresy gwarancji w stosunku do podanych przez Zamawiającego. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin realizacji - 1 miesiąc od daty zawarcia umowy. 6. Dokumenty wymagane do przedłożenia w składanej przez Wykonawcę ofercie Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS, a dla podmiotów nie podlegających wpisowi do KRS - zaświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej). Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Oferta zawiera wypełniony formularz pn.: Oferta Załącznik nr 2 do ZO (zgodny w treści z wzorem przedstawionym) oraz niżej wymienione dokumenty: Szczegółowy opis parametrów technicznych samochodu - (Załącznik Nr 1 do ZO) Dokumenty wymienione w pkt Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3

4 7.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 7.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty i ma być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania do wglądu oryginału Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane i opisane: Oferta na: zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Nie otwierać przed dniem: r. godz Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4

5 7.13. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej w Kadrach Zamawiającego od pn-pt w godz. od 7.00 do Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać w pokoju kadr do dnia r.godz Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9 15 w budynku administracyjnym- Gabinet Dyrektora 8.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 8.5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 8.6.Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 8. Otwarcie ofert jest jawne. 8.7.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty. 9. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 9.1. Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100% Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: cena brutto najniższej zaproponowanej oferty Liczba punktów = x 100 cena brutto oferty badanej 9.3. Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów i będzie dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą. 10. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy: żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w ZO lub cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 9 ZO. 5

6 11.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do ZO. 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu OFERTA (Załącznik nr 2 do ZO) Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 13. Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Informacji odnośnie procedury udziela Beata Zielińska ( ), Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Sławomir Błaszak w Załączniki składające się na integralną część ZO : Szczegółowy opis parametrów technicznych samochodu zał. nr Oferta załącznik nr Wzór umowy załącznik nr 3 6

7 Załącznik nr 1 do ZO... (Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna pojazdu 1. Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) 9 osobowego (8+1 samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Zakrzewie, ul. Inowrocławska 20, Zakrzewo. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Fabrycznie nowy mikrobus, wyprodukowany w 2014 roku do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w wersji 9 łącznie z kierowcą (8+1) w tym miejsce na umocowanie jednego wózka inwalidzkiego. Wyposażenie zgodnie z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych. 3. Wymagane cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia: Lp. Wymagania Zamawiającego Parametry oferowane przez Wykonawcę 1. Marka samochodu, rocznik 2014 Parametry techniczne 2. Ilość miejsc-9 (8+1) 3. Pojemność silnika od cm 3 4. Silnik wysokoprężny z systemem bezpośredniego wtrysku paliwa z turbodoładowaniem o mocy min. 110KM 5. Nadwozie typu kombi przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym również osób na wózkach inwalidzkich (szyna podjazdowa aluminiowa z bieżnią przeciwślizgową z mocowaniami atestem) z pełną możliwością kotwiczenia jednego wózka inwalidzkiego mocowanego pasami do podłogi, komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego, pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim 7

8 6. Składane siedzenia z zagłówkami, tylne siedzenia dzielone 7. Kanapa 3 miejscowa, w 2 i 3 rzędzie oraz napinacze pasów bezpieczeństwa 8. Część pasażerska przeszklona, tylna część przyciemniane szyby 9. Drzwi przesuwane w przestrzeni pasażerskiej usytuowane po prawej stronie 10. Okno przesuwane w przestrzeni pasażerskiej 11. Zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz 12. Radio CD Mp3, głośniki przód i tył 13. Elektrycznie otwierane szyby boczne- przód 14. Elektrycznie regulowane lusterka 15. Lampy przeciwmgłowe przód i tył, centralny zamek, autoalarm 16. Ogrzewana szyba tylna + wycieraczka 17. Gumowa wykładzina, tapicerka ciemna 18. Oznakowanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego- kierunkowskazy na dachu 19. Klimatyzacja przednia i tylna 20. Tylne drzwi skrzydełkowe z oknami 21. Oryginalny uchwyt na słupku przy drzwiach rozsuwanych do ułatwienia wchodzenia i wychodzenia osobom niepełnosprawnym 22. ABS, immobiliser, hak 23. Wspomaganie układu kierowniczego 24. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 25. Poduszki kurtynowe przednie i tylne 26. Kolor metalik (nie biały) 27. Rozstaw osi min 3200 mm 8

9 Dodatkowe: 1. Dywaniki gumowe 2. Koła zimowe-komplet Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w Załączniku nr 1 do ZO. W przypadku gdy oferowane parametry są takie same jak określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien wpisać TAK Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty winien wypełnić wszystkie pola w kolumnie Parametry oferowane przez Wykonawcę... (podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZO OFERTA Nazwa Wykonawcy.... Adres Wykonawcy NIP.. Regon. BANK:*.. NR KONTA *. Telefon Faks... *. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn.: zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Zakrzewie. składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w ZO. 1. Oferta jest złożona przez: a) firmę ** (podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania a-1) w postępowaniu, a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, (podkreślić, które pełnomocnictwo ustanowiono) Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 2. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków oraz szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1 zamówienia za cenę brutto.. zł. (słownie:...) 10

11 Termin płatności...dni od dostarczenia faktury. 3. Zobowiązujemy się do dostawy na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia w terminie: 1 m-c od daty podpisania umowy. 4. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z 3 wzoru umowy. 5. Udzielimy : a). m-cy pełnej gwarancji (min. 24 m-ce) na elementy mechaniczne samochodu bez limitu kilometrów lub przebieg... km (min. 150 tys. km) **należy podać okres gwarancji w miesiącach/lub km); b)..m-ce pełnej gwarancji (min. 72 m-ce) na perforacje karoserii. **należy podać okres gwarancji w miesiącach. 6. Akceptujemy zapisy dotyczące gwarancji wskazane w 5 wzoru umowy. 7. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, że powyżej podana cena za wykonanie zamówienia zawiera wszystkie koszty, jakie ponosimy w związku z realizacja zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 10. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do ZO. 11. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania odpowiednich norm i przepisów, 12. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres) Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego w ZO.. (podpisy osób reprezentujących firmę) * niepotrzebne skreślić; ** należy wypełnić 11

12 U M O W A (WZÓR) Załącznik Nr 3 do ZO zawarta w Zakrzewie w dniu roku pomiędzy : Domem Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Inowrocławska 20, Zakrzewo Regon NIP reprezentowanym przez: mgr Andrzeja Kownackiego - Dyrektora przy kontrasygnacie Alicji Kułakowskiej Głównego Księgowego zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym a:. Regon NIP reprezentowaną przez :..: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) w trybie zapytania ofertowego, które zostało przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewi została zawarta umowa, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego samochodu marki... o parametrach i wyposażeniu szczegółowo określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Sprzedawca oświadcza, że parametry techniczne samochodu. oraz jego wyposażenie są zgodne ze złożoną ofertą w dniu.. r Cena przedmiotu umowy wynosi.. zł brutto (słownie:.. zł ), którą to Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy na podstawie wystawionej faktury po podpisaniu protokołu, o którym mowa w 4 ust Cena wymieniona w ust. 1 zawiera w sobie: wartość towaru podatek VAT, oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy Płatność dokonywana będzie w PLN na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, w terminie... dni od daty otrzymania faktury. 12

13 2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazane na fakturze konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu. z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie do... od dnia podpisania umowy. 2. Wszelkie ryzyka związane z użytkowaniem przedmiotu umowy łącznie z przypadkowym jego uszkodzeniem lub utratą ( ogień, woda ) przechodzą na Zamawiającego po podpisaniu protokołu o którym mowa w ust Przed dostarczeniem samochodu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty konieczne (faktura VAT, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji) do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu. Koszt rejestracji i ubezpieczenia pokrywa Zamawiający. 4. Zamawiający zobowiązany jest do uzgodnienia z Wykonawcą daty odbioru samochodu marki.. i przekazania go do eksploatacji za protokołem odbioru. 5. Za termin przekazania samochodu marki.. do eksploatacji, rozumie się datę podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę i Zamawiającego. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie samochodu marki. do eksploatacji. 7. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy okaże się, że przedmiotowy samochód posiada usterki lub/i wady Strony umowy sporządzą na tę okoliczność protokół i ustalą dodatkowy termin na usunięcie usterek lub /i wad w przedmiocie umowy. 8. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: a) Książkę gwarancji, książkę przeglądową samochodu. b) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych. c) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód marki i wyposażenie będzie fabrycznie nowe. 2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiotowy samochód przygotowany do odbioru będzie funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 3. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedażny samochodu marki.. 4. Wykonawca udziela: a). (min. 24 miesięcy), pełnej gwarancji na elementy mechaniczne samochodu bez limitu kilometrów, lub przebieg (min. 150 tys. km); b). (min. 72 miesiące), pełnej gwarancji na perforacje karoserii. 5. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem zdawczo -odbiorczym. 6. Wykonawca obowiązany jest - w celu naprawy gwarancyjnej - do reakcji serwisu do 72 godzin, licząc od chwili złożenia pisemnego zlecenia przez Kupującego. 13

14 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego wyposażenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi samochodu. 8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych. 9. Okres gwarancji samochodu zgłoszonego do naprawy zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji. 10. Zamawiający będzie pokrywać koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych i przeglądów okresowych (olej, filtry, klocki hamulcowe, itp.). 11. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy: Dodatkowe serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne zlokalizowane na terenie woj. kuj.- pom Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na nowy. 14. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 15. Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji płatne przeglądy techniczne, konserwacyjne i naprawy. 16. Jeżeli uszkodzenie przedmiotu umowy nie zostanie usunięte w okresie 14 dni od zgłoszenia awarii, Wykonawca na swój koszt i ryzyko udostępni Zamawiającemu samochód zastępczy, o parametrach nie gorszych od samochodu będącego przedmiotem umowy (dotyczy modelu i obowiązkowego wyposażenia) Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych: a) W przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. b) w przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w umowie Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 3. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kary umownej. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 14

15 7 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy strony będą się starały rozwiązywać polubownie, a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: 15

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH Sporządził: Marcin Kurnyta Wałbrzych dnia, 15 czerwca 2015 Zatwierdził Jarosław Buzarewicz Wałbrzych dnia, 18 czerwca

Bardziej szczegółowo