Zapytanie ofertowe nr ZP-P/42/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr ZP-P/42/2014"

Transkrypt

1 Celestynów, dnia r. Gospodarka Komunalna w Celestynowie ul. Regucka 5, Celestynów tel/fax. /22/ NIP , REGON: Zapytanie ofertowe nr ZP-P/42/2014 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na Dostawę samochodu. Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gospodarce Komunalnej w Celestynowie. I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2014 r. 2. Samochód musi posiadać aktualną homologację dopuszczającą do ruchu na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów prawa. 3. Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie Gospodarki Komunalnej w Celestynowie loco ul. Regucka 5, Celestynów lub w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę zlokalizowanym w odległości nie większej niż 50 km. 4. Wykonawca udzieli na zakupiony samochód minimum 24 miesięcznej gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów, minimum 3 letniej gwarancji na lakier, minimum 5 letniej gwarancji antyperforacyjnej. Termin gwarancji będzie liczony od dnia dostawy Zamawiającemu sprawnego technicznie gotowego do eksploatacji samochodu. 5. Samochód musi być wolny od wad i usterek oraz bez zastawu i obciążeń. 6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) bezpłatnych napraw samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych, 2) zapewnienia samochodu zastępczego gdy usuwanie usterek samochodu przekroczy 2 dni, 3) wymiany samochodu wadliwego na nowy wolny od wad (usterek0 w przypadku, gdy naprawa samochodu (usunięcia wadi i/lub usterek) jest nie możliwe bądź wielkość i

2 zakres wad i usterek jest tak rozległa, że samochód powinien zostać wymieniony na nowy wolny od wad i usterek, 4) bezpłatną pomoc drogową na terenie całego kraju. 7. W dniu odbioru samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową (pojazdu), dowód rejestracyjny, gwarancję samochodu, homologację, kluczyki wraz z pilotem 3 komplety. 8. Wykonawca musi posiadać stację serwisową do 50 km od siedziby Zamawiającego. 9. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania samochodu logo Zamawiającego (1 sztuka na drzwiach od kierowcy). Wzór i wielkość logo zostanie ustalony po podpisaniu umowy. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Ustala się termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy. III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty załączyć należy: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 3) wykaz dostaw - sporządzony zgodnie z wzorem przedstawionym w Załączniku Nr 4 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwie) dostawy samochodu o wartości minimum ,00 zł każdy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4) Kartę katalogową proponowanego samochodu sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie

3 postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę. 5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. 6. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 7. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 8. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego. 10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 11. Oferty nie kompletne i nie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III, nie będą rozpatrywane. 12. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może wezwać wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty. 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim. V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 1. Zamawiający ustala, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy za należyte zrealizowanie dostaw, będących przedmiotem niniejszego postępowania, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, które obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania ofertowego. 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich w postaci netto oraz brutto cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT (netto + stawka VAT = brutto), zgodnej z obowiązującymi przepisami. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia wynikający z treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania

4 ofertowego, wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą. 4. Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich innych kosztów i składników w nich nie zawartych, a bez których nie można wykonać zamówienia. 5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Do porównania złożonych ofert brana będzie pod uwagę cena brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) określona przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 6. Cena oferty nie ulegnie zmianie w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBIORZE OFERTTY. 1. Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował n następującym kryterium: 1) Cena - 100% gdzie: C= Cn/Cbx100x100% C ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena C n oferowana najniższa cena oferty C b oferowana cena w badanej ofercie wskaźnik stały 2. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punków wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyzna zamówienia wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punków. VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby zamawiającego tj. Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5, Celestynów. 2. Termin składania ofert upływa dnia r. godz. 09: Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane. 4. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia. 5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej. 6. Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:

5 GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE ul. Regucka 5, Celestynów oraz napis: Oferta w postępowaniu na Dostawę samochodu Nr postępowania ZP-P/42/2014 Nie otwierać przez dniem r., godz. 09:00 6. Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy). 7. Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia ofert. 8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie. 9. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu składania ofert. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie. 2. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Tomasz Bąk tel w sprawach merytorycznych oraz Anna Michalska tel w sprawach proceduralnych. 3. Każda ze stron na zadanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przekazanych faxem lub droga elektroniczną oświadczeń, wniosków zawiadomień, informacji itp. 4. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. 5. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców. 6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 1. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą

6 przesłanki do unieważnienia postępowania. 2. Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem ) umowy współpracy lub umowy konsorcjum określającą w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 3. W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w ust. 2 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy z winy Wykonawcy i dokona ponownego wybory oferty zgodnie z ust. 1. ZATWIERDZAM: Data r. podpis Kierownika zamawiającego : DYREKTOR Gospodarki Komunalnej /-/ mgr Lucyna Komorowska

7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia ZP-P/42/2014 Lp. PARAMETR OPIS 1 Typ nadwozia Combi van 2 Ilość miejsc 3 Ilość dziw 5 drzwiowy 4 Długość całkowita min mm 5 Pojemność bagażnika według VDA minimum 5 z możliwością złożenia tylnich siedzeń celem zwiększenia pojemności bagażnika min. 650 litrów 6 Kolor nadwozia lakier metalizowany niebieski, srebrny, grafitowy, szary 7 Wysokość samochodu min mm 8 Silnik Diesel 9 Pojemność skokowa Od 1500 cm ³ do 1900 cm³ 10 Moc silnika Co najmniej 90 KM Emisja zanieczyszczeń Minimalne wyposażenie Emisja dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń (między innymi: tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów) zgodna z Dyrektywą CEE EURO 5, w tym maksymalna emisja CO2 nie więcej niż 150 g/km Hak holowniczy Komplet opon zimowych - 5 sztuk Poduszka powietrzna dla kierowcy oraz pasażera, poduszki powietrzne boczne Fotele z regulowanymi zagłówkami Wspomaganie układu kierowniczego Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu z napinaczami i ogranicznikami napięcia Szyby boczne podnoszone elektrycznie (przód i tył) lub szyby przednie podnoszone elektrycznie, tylnie- uchylne Lusterka boczne regulowane elektrycznie (w kolorze nadwozia lub czarnym błyszczącym) ABS Klimatyzacja manualna

8 Immobilizer Alarm Kierownica regulowana na wysokość i głębokość Radio CD Zdalnie sterowany zamek na wszystkie drzwi oraz pokrywę bagażnika wraz z pilotem 3 szt. Felgi stalowe w odcieniach szarości lub czarne zabezpieczone kołpakami w odcieniach szarości Pełnowymiarowe koło zapasowe Składana zasłona bagażnika Ciemna tapicera materiałowa odporna na ścieranie

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, 26.08.2011r. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo