Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. Postępowania prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 28 maja 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), o wartości poniżej euro. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zakup samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. Zakup samochodu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywanie różnic między regionami II, obszar D. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany co najmniej w 2014 roku, 9. osobowy (8+1). Ponadto musi on spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z dnia 18 października 2012 roku, poz z późn. zm.), jak również warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 roku nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej. Samochód powinien posiadać świadectwo homologacji samochodu osobowego. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, Siedlce powołując się na nazwę postępowania: Zakup samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. Wykonawca dostarczy samochód na własny koszt do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, Siedlce. Kod CPV: Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1

2 Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, Siedlce, sekretariat Caritas Diecezji Siedleckiej. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: r., godzina 12.00, miejsce: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, Siedlce, sekretariat Caritas Diecezji Siedleckiej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych Dostawa zakup samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach w terminie do r. do godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie sie dnia r. o godz w Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, Siedlce, gabinet Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wymagany termin wykonania zamówienia: r. Kryterium oceny ofert: najniższa cena. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zał. nr 3 SIWZ). 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zał. nr 4 SIWZ). 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 2

3 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 6. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 7. Dokumentów zaświadczających o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: a. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. b. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. c. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 3

4 zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty. Pisemna oferta powinna zawierać: 1. Wypełniony formularz oferty (Zał. nr 1 SIWZ). 2. Wypełnioną specyfikację techniczną samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim (Zał. nr 2 SIWZ). 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zał. nr 3 SIWZ). 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zał. nr 4 SIWZ). 5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o nie przynależności do grupy kapitałowej. 6. Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby uprawnionej do podpisania oferty w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, w szczególności z odpisu z właściwego rejestru. 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 9. W celu potwierdzenia, że oferowane samochody spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ z załącznikami w zakresie czynnika energetycznego i oddziaływania na środowisko, do oferty należy dołączyć kserokopię świadectwa homologacji albo wyciąg ze świadectwa homologacji oferowanego pojazdu. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z dnia 19 lutego 2013 roku, poz. 231). W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane w formie: pisemnej na adres: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, Siedlce; faksem na numer ; 4

5 drogą elektroniczną na adres przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie, wówczas każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Uprawnieni do kontaktów z oferentami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Katarzyna Pieniak, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, tel Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, oferentom przysługują środki określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 5

6 Zał. nr 1 SIWZ (Nazwa i adres Oferenta)... Formularz oferty Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę zakup samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach: 1. Oferujemy dostawę samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 2 za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie... zł (słownie:... zł), w tym podatek VAT... zł (słownie:... zł). 2. Oświadczamy, że cenę powyższą należy rozumieć wraz z należnościami dodatkowymi (podatek VAT, koszty transportu samochodu do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej, usługi obce, itp.). 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, a w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy. 5. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w przeciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze oferty. 7. Na przedmiot zamówienia udzielamy: a.... miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów, obejmującej wszelkie usterki mechaniczne; b.... miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą; c.... miesięcy gwarancji na perforację elementów nadwozia..... (Podpis Oferenta) 6

7 Zał. nr 2 SIWZ (Nazwa i adres Oferenta)... Specyfikacja techniczna samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach 1. Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego Fabrycznie nowy rok produkcji 2014 lub Rozstaw osi powyżej 3200 mm 3. Lakier kolor metaliczny 4. Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, powyżej 120 KM 5. Skrzynia biegów manualna 6-biegowa 6. Norma spalin min. EURO 5 7. Samochód rejestrowany jako 9. osobowy 8. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 1. Immobiliser 2. Centralny zamek z pilotem 3. Wspomaganie układu kierowniczego 4. Układ hamulcowy z ABS 5. Wyposażenie Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu 6. System stabilizujący tor jazdy samochodu 7. Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie 8. Komputer pokładowy 9. Tempomat Spełnienie wymogu przez Wykonawcę (Tak/Nie) Parametry oferowane przez Wykonawcę 7

8 10. Ogrzewana przednia szyba 11. Klimatyzacja z przodu 12. Klimatyzacja z tyłu 13. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 14. Regulacja kolumny kierownicy 15. Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi 16. Przesuwne drzwi boczne prawe i lewe 17. Boczne stopnie wejściowe 18. Tylne drzwi otwierane do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem 19. Podwójny fotel pasażera z przodu Wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe Wyjmowany i składany trzeci rząd siedzeń 2+1 miejscowe 22. Radio z Bluetooth 23. Pełne wykończenie tapicerskie ścian w przestrzeni pasażerskiej 24. Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku z homologacją europejską Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 3 rzędu Wykładzina łatwozmywalna, antypoślizgowa przestrzeni pasażerskiej Szyny wzdłuż umieszczone w podłodze pojazdu z lewej strony, umożliwiające zamocowanie wózka inwalidzkiego po zdemontowaniu 2 osobowego fotela w III rzędzie Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn Pas 3 punktowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim Najazdy aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu 8

9 7. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych miesiące bez limitu kilometrów miesiące na powłokę lakierniczą miesiące na perforację elementów nadwozia Minimalne warunki gwarancji W przypadku spełnienia/niespełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo TAK lub NIE w odpowiedniej rubryce..... (Podpis Oferenta) 9

10 Zał. nr 3 SIWZ (Nazwa i adres Oferenta)... Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę zakup samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach oświadczam, że nie występują podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 28 maja 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.)..... (Podpis Oferenta) 10

11 Zał. nr 4 SIWZ (Nazwa i adres Oferenta)... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę zakup samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 28 maja 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.)..... (Podpis Oferenta) 11

12 Zał. nr 5 SIWZ Umowa nr... (wzór) zawarta dnia... pomiędzy: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, Siedlce, NIP , REGON , reprezentowaną przez Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej ks. mgr Marka Bieńkowskiego zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a... NIP..., REGON... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 28 maja 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.). 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu 9. osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach: a. marka pojazdu:..; b. model:...; c. rok produkcji:... na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy załączonej do niniejszej umowy oraz za określone w umowie wynagrodzenie. 2. Wykonawca dostarczy samochód na swój koszt do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca zapewnia, że pojazd jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, charakteryzuje się parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest w pełni sprawny, wolny od wad, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z dnia 18 października 2012 roku, poz z późn. zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 4. Zakup samochodu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywanie różnic między regionami II, obszar D. 2 Termin realizacji zadania 1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 stycznia 2015 roku. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uważał spełnienie wszystkich wymienionych elementów dostawy, tj. dostawę przedmiotu umowy 12

13 do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, podpisanie protokołu odbioru bez uwag oraz dostarczenie do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za realizację przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zawiadomi faksem lub pisemnie Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy. 3 Odbiór przedmiotu umowy 1. Wydanie przedmiotu umowy określonego w 1 nastąpi na podstawie przeprowadzonych oględzin przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego zgodność przedmiotu umowy z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę. 2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu jego dostawy w siedzibie Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. 3. Wykonawca przejmuje koszty i pełną odpowiedzialność za transport samochodu do siedziby Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka, w szczególności utraty lub uszkodzenia samochodu. 4. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy: a. instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim; b. książkę serwisową i gwarancyjną przedmiotu umowy w języku polskim; c. kartę pojazdu; d. świadectwo homologacji dla auta bazowego 9. osobowego; e. inne wymagane prawem dokumenty pojazdu; f. komplet kluczyków. 5. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru wad w przedmiocie umowy skutkować będzie odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach i wadach. 6. Termin ponownego odbioru nastąpi we wskazanym przez Zamawiającego terminie po usunięciu wszystkich nieprawidłowości. Wszystkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. 7. Termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad nie jest terminem wykonania przedmiotu umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych za zwłokę, zgodnie z postanowieniami 7 niniejszej umowy. 8. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem odbioru zawierającym wszystkie ustalenia dokonane w jego toku, który zostanie podpisany przez upoważnioną osobę Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 9. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, w tym podpisania protokołu odbioru, strony wyznaczają następujące osoby: Zamawiający:...; telefon/faks:...; Wykonawca:...; telefon/faks:... 4 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących okresów gwarancji: a.... lata gwarancji mechanicznej bez limitu przebiegu kilometrów; b.... lata gwarancji na powłokę lakierniczą; c.... lata gwarancji na perforacje nadwozia; licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy dokonanego zgodnie z 3. 13

14 5 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... zł brutto (słownie:......), obejmujące podatek VAT w wysokości...%, w kwocie.. zł (słownie:...) 2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne i nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. Obejmuje ono wszystkie koszty, jakie poniósł Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawy zamawianego pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne koszty obejmujące opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami. 6 Warunki płatności 1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury/rachunku. 2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli stron wskazanych w 3 umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku. 4. Fakturę/rachunek należy wystawić na: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, Siedlce, NIP , REGON , 7 Kary umowne 1. Za nienależyte wykonanie umowy lub nieterminowe dostarczenie pojazdu będzie naliczona kara umowna w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki licząc od wartości brutto zamówienia oraz od ustalonego obustronnie terminu na usunięcie braków lub wad. 2. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 4. Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należności za dostawę pojazdu Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 8 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 14

15 wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; b. w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1. kiedy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 2. kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3. stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy niemożliwych do usunięcia; 4. nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia; 5. stwierdzenia przez Zamawiającego, że realizacja przedmiotu umowy w terminie określonym w 2 jest zagrożona bądź niemożliwa. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 9 Forma umowy 1. Nieważne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10 Rozstrzyganie sporów 1. Spory mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego... (Zamawiający) (Wykonawca) 15

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo