Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r."

Transkrypt

1 Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r. W dniach lipca br. odbyło się kilka spotkań poświęconych prezentacji i przedyskutowaniu załoŝeń projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata We wszystkich spotkaniach brali udział przedstawiciele PIFS i liczne grono osób reprezentujących firmy wnioskujące i beneficjentów aktualnie realizowanych projektów. W dniu 26 lipca odbyło się w siedzibie Izby otwarte posiedzenie połączonych Komisji Strategicznej i Legislacyjnej PIFS. W gronie 20 osób dyskutowaliśmy nad aktualnym projektem PO KL wypracowując główne wątki stanowiska Zarządu w stosunku do tego projektu. Stanowisko takie zostanie w najbliŝszych dniach skierowane do odpowiednich ministerstw oraz instytucji pośredniczących i organizujących konsultacje (np. PARP). Stanowisko to zostanie równieŝ niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie internetowej. W naszej ocenie proces konsultacji przypadł bardzo niefortunnie, bo w szczycie sezonu urlopowego. Staramy się dlatego być wszędzie tam, gdzie prezentowane są i dyskutowane waŝne dla nas wszystkich kwestie, a następnie przekazywać Państwu dokładne relacje z tych zdarzeń. PoniŜej znajdziecie Państwo omówienie przebiegu konsultacji zorganizowanych przez MIPS w dniu 26 lipca, oraz organizowanych dzień później przez MRR i PARP. Zarząd dziękuje przy tej okazji Pani Dorocie Pec z CRM SA za staranne opracowanie pierwszej z tych relacji. Przyjęliśmy załoŝenie, by oddać jak najpełniej klimat konsultacji i jak najwięcej informacji. Prosimy jednakŝe wziąć pod uwagę, Ŝe są to robocze relacje z debat w ich wczesnej fazie, zatem prezentowane stanowiska i propozycje nie mogą być traktowane jako ścisłe i wiąŝące. Mogą być jednakŝe bardzo pomocne w uzyskaniu ogólnej orientacji o kierunkach prawdopodobnych rozwiązań i pobudzić szerszą dyskusję wśród członków Izby. Zarząd będzie wdzięczny za wszelkie uwagi i propozycje, które pozwolą nam lepiej reprezentować nasze wspólne interesy w dalszych pracach. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 1 z 15

2 I. Omówienie przebiegu konsultacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Termin konsultacji: r. Członkowie prezydium: 1. Jan Lach, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2. Krzysztof Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy (MPiPS) 3. Katarzyna Wielguszewska, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu WdraŜania Europejskiego Fundusz Społecznego (MPiPS) 4. Bogdan Socha, Podsekretarz Stanu w MPiPS 5. Cezary MilŜewski, Radca Ministra w Departamencie Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 6. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz (MIPS) 7. Katarzyna Wyrwicka 8. Beata Płonka Uczestnicy konsultacji: Ogółem 123 osoby; 71 osób samorządowe jednostki organizacyjne (regionalne, powiatowe, gminne); 11 osób eksperci; 42 osoby inni. Panel wprowadzający: Celem seminarium jest konsultacja środowiskowa projektów następujących dokumentów: a. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b. Opis Priorytetów i Działań PO KL. Podstawowe cele Programu Operacyjnego: a. zapewnić skuteczne wykorzystanie przyznanych funduszy unijnych; b. przywrócić osoby wykluczone społeczeństwu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wynika z wytycznych zawartych w Odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz w Strategii Rozwoju Kraju i jest z nimi całkowicie zgodny; Nowe, istotne przepisy o EFS, które wchodzą w Ŝycie to m.in.: konkretyzacja Programu w Załączniku do Programu, który określa Działania, typy projektów, grupy docelowe, system wyboru projektów do realizacji, źródła finansowania oraz wskaźniki, zakłada włączenie do programu projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, a takŝe wzajemne finansowanie działań przez Europejki Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (cross financing); Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 2 z 15

3 Elementy PO KL to: a. diagnoza społeczno-ekonomiczna w sektorze rynku pracy; b. pomoc zagraniczna w zakresie rozwoju zasobów ludzkich; c. strategia realizacji celów PO KL; d. priorytety i obszary wsparcia; e. komplementarność wsparcia z innymi programami operacyjnymi; f. system wdraŝania PO KL; g. plan finansowy. Łączna wartość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniesie 9,5 mld EUR a. środki EFS (85%) 8,1 mld EUR b. środki krajowe (15%) 1,4 mld EUR Priorytety zawarte w PO KL: komponent krajowy (centralny): 30% środków a. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Instytucja pośrednicząca: MPiPS Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (wsparcie systemowe dla instytucji, odpowiednik dawnego SPO RZL); Działanie 1.2: Wsparcie systemowe instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej (NOWE wsparcie dla instytucji pomocy społecznej); Działanie 1.3.: Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej (pomoc uzyskują osoby i grupy beneficjentów, których wsparcie jest bardziej zasadne na poziomie centralnym niŝ regionalnym, np. więźniowie, osoby niepełnosprawne, czy mniejszości narodowe). b. Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw (wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kadr oraz wsparcie doradcze dla firm) Instytucja pośrednicząca: MPiPS Działanie 2.1.: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki; Działanie 2.2: Wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości; Działanie 2.3.: Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 3 z 15

4 c. Priorytet III: Wysoka jakość edukacji Instytucja pośrednicząca: MEN Działanie 3.1: Efektywne zarządzanie systemem edukacji wysoka jakość kształcenia; Działanie 3.2: Edukacja na rzecz zatrudnienia, konkurencyjności i wzrostu gospodarki. d. Priorytet IV: Dobre państwo (stworzenie lepszej administracji, stworzenie lepszych warunków dla klientów administracji rządowej) Instytucja pośrednicząca: MSWiA, MPiPS Działanie 4.1: Zarządzanie w administracji publicznej; Działanie 4.2: Wysoka jakość polityk i usług publicznych; Działanie 4.3: Wzrost kompetencji kadr sektora publicznego; Działanie 4.4: Państwo partnerskie (budowanie partnerskiego modelu współpracy administracji i samorządów); Działanie 4.5: Rozwój potencjału trzeciego sektora. e. Priorytet V: Profilaktyka i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Instytucja pośrednicząca: MZ Działanie 5.1: Wzmocnienie potencjału zdrowia poprzez profilaktykę, promocję zdrowia i edukację wśród pracowników; Działanie 5.2: Poprawa stanu zdrowia pracowników związana ze zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej (skierowane do kadr słuŝby zdrowia, profilaktyka zdrowia); Działanie 5.3: Doskonalenie zawodowe kadr medycznych słuŝące wzrostowi ich konkurencyjności oraz podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. komponent regionalny: 70% środków f. Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej (BARDZO WAśNY PRIORYTET! Aktywizacja osób na rynku pracy, wdraŝanie wypracowanych na poziomie centralnym standardów, aktywna polityka rynku pracy, skierowany do osób nie instytucji) Instytucja pośrednicząca: Samorządy Województw Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 4 z 15

5 Działanie 6.1: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia i budowanie otoczenia sprzyjającego aktywności zawodowej; Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Działanie 6.3: Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej (równe szanse dla osób dyskryminowanych na rynku pracy, np. długotrwale bezrobotnych, projekty mające podnosić jakość usług instytucji pomocy społecznej). g. Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki Instytucja pośrednicząca: Samorządy Województw Działanie 7.1: Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie; Działanie 7.2: Zarządzanie zmianą gospodarczą; Działanie 7.3: Transfer wiedzy. h. Priorytet VIII: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Instytucja pośrednicząca: Samorządy Województw Działanie 8.1: Kształcenie i wychowanie jako podstawa integracji społecznej; Działanie 8.2: Oświatowy Program Stypendialny; Działanie 8.3: Wyrównanie szans edukacyjnych; Działanie 8.4: Kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy; Działanie 8.5: Kształcenie ustawiczne. i. Priorytet IX: Aktywizacja obszarów wiejskich jeszcze nie jest dokładnie opracowany, celem jest wzmocnienie potencjału osób na wsi Instytucja pośrednicząca: Samorządy Województw j. Priorytet X: Pomoc techniczna Harmonogram dalszych prac: do 25 września 2006r. przeprowadzenie oceny szacunkowej projektu PO KL; 26 czerwca 2006r. 28 września 2006r. przeprowadzenie konsultacji społecznych; 22 sierpnia 2006r. kolejna część konsultacji dotyczących rynku pracy; wrzesień 2006r. ostateczne zatwierdzenie PO KL przez Radę Ministrów; I połowa 2007r. przyjęcie PO KL decyzją Komisji Europejskiej. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 5 z 15

6 Podsumowanie wniosków zgłaszanych przez uczestników konsultacji, wypracowanych w trakcie warsztatów: Warsztat A: Identyfikacja grup osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, które powinny być objęte projektami PO KL z poziomu: krajowego (Działanie 1.3 PO KL) lub regionalnego (Działanie 6.3 PO KL) Liczba osób biorących udział w warsztacie A: 22 Moderator: Jan Lach, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych NaleŜy doprecyzować grupy docelowe; Finansowanie centralne lub regionalne powinno być rozróŝnione ze względu na typy projektów; Wszystko, co innowacyjne lub pilotaŝowe powinno być finansowane centralnie; Grupy docelowe wymienione w finansowaniu centralnym nie powinny być wykluczone na poziomie regionalnym; W konsultowanym projekcie PO KL brakuje definicji integracji społecznej ; W programie powinna być mowa o wsparciu rodzin osób zagroŝonych wykluczeniem. Warsztat B: Ocena dostosowania typów projektów do potrzeb projektodawców i adresatów Działań w Priorytetach I i VI PO KL w kontekście ZałoŜeń do reformy systemu integracji społecznej oraz słuŝb społecznych Liczba osób: 49 Moderator: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz (MIPS) Niezbędne jest szerokie rozumienie projektów i objęcie nimi wsparcia dla rodzin; NaleŜy włączyć instytucje powiatowe i pozarządowe do Priorytetu I; NaleŜy udostępnić instytucjom, które nie wchodzą w skład administracji państwowej dostęp do informacji nt. klientów / beneficjentów projektów; NaleŜy przemyśleć kwestię realizacji projektów ponadregionalnych (nie regionalnych i nie centralnych); NaleŜy precyzyjnie określić typy projektów i rodzaje szkoleń objętych pomocą (np. coaching); NaleŜy określić standardy wymagane od szkoleń prowadzonych w ramach PO KL; Prowadzone szkolenia powinny umoŝliwiać uczestnikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty); Fundusze powinny być przyznawane przede wszystkim w trybie konkursowym; NaleŜy doprecyzować pojęcie cross financingu ; NaleŜy doprecyzować definicje grup beneficjentów PO KL. Warsztat C: PoŜądany model systemu wdraŝania projektów w ramach Działań 6.3 PO KL i 6.4 PO KL realizowanych przez samorząd regionalny we współpracy z gminą, powiatem, trzecim sektorem w kontekście ZałoŜeń do reformy systemu integracji społecznej oraz słuŝb społecznych Liczba osób: 28 Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 6 z 15

7 Moderator: Cezary MiŜejewski, Radca Ministra w Departamencie Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Narzędzia systemowe powinny być jak najłatwiejsze w stosowaniu; Instrumenty aktywnej integracji nie ograniczają się do zatrudniania lub najprościej rozumianej opiekuńczości powinny być one powiązane z szeroko rozumianym rynkiem pracy i wspieraniem dobrych praktyk; Na poziomie regionalnym trzeba wykreować instytucję wsparcia społecznego; Istnieje konieczność doprecyzowania zapisów dotyczących poszczególnych działań, po tym fakcie powinien nastąpić powrót do konsultacji społecznych; Problemem moŝe być brak kompetencji potencjalnych wnioskodawców, a w efekcie niechęć do ubiegania się dofinansowanie projektów; Warsztat D: PoŜądany model współpracy ośrodka pomocy społecznej z powiatowym urzędem pracy w ramach projektowanego nowego modelu działania ośrodka pomocy społecznej wg. ZałoŜeń do reformy systemu integracji społecznej oraz słuŝb społecznych Liczba osób: 23 Moderator: Krzysztof Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy (MIPS) Istnieje niezgodność poziomów zarządzania w zakresie pomocy społecznej (pomoc regionalna i szczebel administracji rządowej) konieczne jest uzyskanie skuteczniejszej współpracy i komunikacji na wszystkich poziomach zarządzania; NaleŜy doprowadzić do stworzenia jednolitej definicji klienta opieki społecznej, a następnie opisać proces obsługi tego klienta; Świadczenia na rzecz klientów opieki społecznej są róŝne, a ich cele nie zawsze są zbieŝne; NaleŜy wypracować jednolity standard obsługi klienta opieki społecznej: kto, jak i kiedy się nim zajmuje powinien mieć tylko jednego doradcę; Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 7 z 15

8 II. Omówienie przebiegu konsultacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizowanych przez PARP w dniu 27 lipca 2006 r. Spotkanie konsultacyjne składało się z dwóch części. W części pierwszej, plenarnej, prowadzonej przez Zastępcę Prezesa PARP, Agnieszkę Rybińską, zostały przedstawione trzy prezentacje: - Katarzyna Wielguszewska, p.o. Dyrektora Departamentu WdraŜania EFS w MPiPS przedstawiła załoŝenia, cele i tryb prac nad PO KL - Agnieszka Tokaj-Krzewska, Dyrektor Zespołu Planowania i Ewaluacji PARP przedstawiła wyniki I edycji badania monitoringowego beneficjentów końcowych działania 2.3 SPO RZL. - Agnieszka Rybińska przedstawiła elementy PO KL, które stanowiły wprowadzenie do pracy w grupach roboczych w drugiej części spotkania. Po przerwie uczestnicy spotkali się w trzech zespołach roboczych poświęconych róŝnym elementom PO KL. Spotkania prowadziły Panie Dyrektor zespołów w PARP. Członkowie Zarządu PIFS wzięli udział w pracach wszystkich trzech grup: - Grupa A Andrzej Lech, Wiceprezes Zarządu, - Grupa B Piotr Piasecki, Prezes Zarządu, - Grupa C Jakub Sosin, wiceprezes Zarządu, którzy opracowali omówienie ich przebiegu. W pracach poszczególnych grup brali równieŝ udział przedstawiciele firm szkoleniowych, członków PIFS. Grupa A Schematy konkursowe związane ze szkoleniami i doradztwem dla kadr przedsiębiorstw Prowadząca: Beata Cywińska, Dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych PARP Zakres dyskusji dotyczył konkursów na projekty w priorytecie II, komponencie krajowym, co moŝna z pewnym uproszczeniem uznać za odpowiednik dotychczasowego zakresu SPO RZL działanie 2.3 schemat A. MoŜna teŝ przyjąć, Ŝe mówimy o porównywalnych kwotach na dotacje w odniesieniu do jednego roku. Pula dostępnych środków będzie co prawda większa, ale teŝ dłuŝszy jest okres planowania. PowyŜsza uwaga dotyczy komponentu krajowego, a naleŝy pamiętać, Ŝe do dyspozycji będzie równieŝ znacznie większa część (70%) środków na projekty konkursowe kwalifikowane na poziomie regionalnym. Tam będą aplikować wszystkie te projekty, dotychczas rozpatrywane na poziomie centralnym, których cel i beneficjenci mają charakter regionalny (wojewódzki). Tak więc realna pula dostępnych środków będzie w istocie większa, bo wnioskodawcy podzielą się na aplikujących regionalnie i ponadregionalnie. Jednocześnie w tzw. Komponencie krajowym ma być zachowany w przybliŝeniu podział na schemat konkursowy (dziś schemat A) i projekty celowe (dziś schemat B). Proporcje te wynoszą ok. 80%/ 20%. W pracach wzięło udział ok. 30 osób, reprezentujących wnioskodawców i beneficjentów końcowych, w większości posiadających doświadczenie w realizacji projektów w ramach SPO RZL 2.3A. Spora część dyskusji przebiegała w formie dialogu pomiędzy PARP a PIFS, który był reprezentowany przez Andrzeja Lecha i Małgorzatę Grucę. W dalszym omówieniu nie uwzględniono szerokiego ujęcia prezentowanego przez PIFS stanowiska w niektórych kwestiach, gdyŝ znajdzie ono odzwierciedlenie w oficjalnym Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 8 z 15

9 wystąpieniu Izby i w dalszych konsultacjach roboczych. Podczas dyskusji omówiono niektóre kierunki rozwiązań i podejścia w nowym okresie planowania. PoniŜej skrótowe omówienie niektórych z nich: 1. wartość projektu Wartość projektu dla jednego beneficjenta jej górna granica to 1 mln euro wynika z przepisów europejskich i na razie nic nie wskazuje aby miała ulec zmianie. Wstępnie proponuje się jednocześnie ustalenie dolnej granicy wartości projektu na poziomie 50 tys. euro. 2. ponadregionalny charakter projektu Tylko takie projekty będą kwalifikowane na poziomie centralnym (pozostałe na poziomie regionalnym tzn. wojewódzkim). Prawdopodobne kryterium ponadregionalności jest następujące: - projekty otwarte- ta sama tematyka szkoleń realizowana w więcej niŝ jednym miejscu (województwie) w Polsce. To ponadregionalność z punktu widzenia zasięgu i oddziaływania projektu firmy szkoleniowej; - projekty zamknięte beneficjent jest firmą posiadającą sieć, struktury, oddziały i ludzi zatrudnionych w róŝnych regionach. To ponadregionalność z punktu widzenia charakteru firmy- beneficjenta końcowego. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o spełnienie warunku, Ŝe projekt realizuje poŝytki, które słuŝą wielu regionom, lub w skali całej Polski. Projekty, które będą realizować poŝytki które dotyczą jednego województwa, będą składane na tym poziomie. 3. kompleksowe wsparcie Istotną nowością jest moŝliwość uwzględnienia w projekcie komponentu doradztwa związanego z komponentem szkoleniowym. Prawdopodobnie konkursy będą miały charakter dwustopniowy, co pozwoli uwzględnić w kosztach kwalifikowanych pogłębienie badania potrzeb szkoleniowych i uszczegółowienie programu szkolenia. MoŜliwe będzie takŝe objęcie projektem innych usług doradczych z obszaru HR powiązanych ze szkoleniem, a takŝe badanie efektywności szkolenia. Pewnym problemem będzie ustalenie proporcji doradztwa i szkoleń, a takŝe kryteriów akceptowalnych stawek szkoleniowych i doradczych, odpowiadających realiom rynkowym. Postulowano m.in. wypracowanie wspólnie widełek rynkowych, co pomogłoby eliminować psujące rynek przypadki nieuzasadnionego zaniŝania bądź zawyŝania tych stawek. 4. podmioty uprawnione do składania wniosków Istotną proponowaną zmianą jest dopuszczenie do składania wniosków samych firmbeneficjentów końcowych, lub ich konsorcjów. Oczywiście nie przewiduje się ograniczeń dotychczasowego kręgu uprawnionych wnioskodawców. Na razie nie ma pomysłu jakimi instrumentami zapewnić preferencje w dostępie do szkoleń dotowanych dla małych firm i jak zwiększyć ich świadome zainteresowanie ofertą szkoleniową. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 9 z 15

10 5. zabezpieczenia NaleŜy wspólnie poszukiwać, z udziałem przedstawicieli sektora bankowego, odpowiedniego instrumentu finansowego jaki moŝe być realnie uŝyteczny jako zabezpieczenie większych projektów realizowanych przez firmy o znacznym potencjale, ale niewielkim majątku, dla których gwarancja bankowa jest niedostępna. 6. sprawozdawczość Wprowadzony niedawno, półroczny cykl sprawozdawczości z realizacji projektów PARP uznaje za optymalny i rekomenduje jego utrzymanie w przyszłym cyklu realizacyjnym. 7. e-learning W priorytecie II, jako jedną z trzech głównych form realizacji celu wskazano wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości. To bardzo poŝądana i istotna zmiana, choć moŝna mieć obawy, czy autorzy załoŝeń zdają sobie sprawę jak daleko idąca. Tak, czy owak załoŝenia w tym obszarze są na razie bardzo ogólne i wymagają wnikliwej dyskusji z udziałem środowiska szkoleniowego. Dyrektor Cywińska dodała wprawdzie, Ŝe chodzi o preferencje dla tzw. Blended learning, ale trzeba będzie szukać racjonalnych ram dla przewidywanego finansowania zakupu sprzętu i platform e-learningowych. Preferencje powinny bowiem dotyczyć kosztownej produkcji samych kursów. Reasumując przebieg dyskusji pozwala na dość optymistyczną konstatację, Ŝe strony nauczyły się w ostatnich dwóch latach wiele i rozmawiają coraz bliŝszym sobie językiem. Widać równieŝ, Ŝe bolesne doświadczenia prowadzą przynajmniej do konstruktywnych wniosków i zmian idących w dobrym kierunku. Ale..Na szczeblu instytucji zarządzających i pośredniczących podział ról i ogólna sytuacja nie jest wyklarowana, co nawet pozytywne intencje stawia w niepewności. Jest takŝe sporo nowych elementów w Programie, dla których trzeba znaleźć nowe, dobre rozstrzygnięcia operacyjne. Na niektóre z nich nie ma jeszcze gotowego pomysłu. Dlatego teŝ okres najbliŝszych tygodni i miesięcy wymaga z naszej strony duŝej czujności i aktywności. A pierwsze terminy dla składania wniosków konkursowych to prawdopodobnie dopiero końcówka przyszłego roku.. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 10 z 15

11 Grupa B Schematy przetargowe związane z realizacją działań promocyjnych, szkoleniowodoradczych dla przedsiębiorstw i partnerów społecznych Spotkanie zaczęło się od prezentacji Pani Anny Świebockiej Nerkowskiej, Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP i dotyczyło: stanu obecnego działania 2.3 SPO RZL schemat B: - schemat B jest instrumentem kreowania popytu na szkolenia - interweniujący tam, gdzie rynek nie oferuje usług lub gdzie nie ma świadomości potrzeby kształcenia - instrumentem realizacji polityk rządowych, czy teŝ słuŝy osiąganiu celów systemowych - skierowany do pewnych branŝ lub sektorów (drewno, elektronika) - promujący nowe instrumenty rynku pracy (telepraca, rotacja pracy) - wartość schematu b ok. 50 mln Euro na lata realizacja duŝych projektów (5-20 mln pln.) - wybór wykonawców zgodnie z PZP (przetargi/negocjacje/wolna ręka) Wyzwania - wysokie wskaźniki wymagań - orientacja ilościowa zamiast kompleksowego wsparcia - bariery biurokratyczne - pomoc publiczna - brak kompatybilności projektów dotacyjnych i systemowych - krótki czas na realizację projektów (aby wykreować popyt) - duŝa podaŝ szkoleń dotowanych na rynku ZałoŜenia na nowy okres programowania w priorytecie II PO KL Projekty szkoleniowo doradcze, promocyjne, badawcze w zakresie: - wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym - prognozowania kierunków rozwoju kwalifikacji i zawodów - promowania nowych form i metod organizacji pracy, planowania strategicznego i zarządzania oraz outsourcingu - podnoszenia jakości usług szkoleniowych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw przez instytucje szkoleniowe oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości - profesjonalizacji funkcji zarządzającego zasobami ludzkimi oraz promowania doskonalenia zawodowego - popularyzowania działań badawczo rozwojowych, innowacyjnych - popularyzowania powiązań kooperacyjnych wśród przedsiębiorstw celem transferu wiedzy Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 11 z 15

12 Następnie Anna Świebocka - Nerkowska poprosiła wszystkich do dyskusji na temat: 1. Opini na temat priorytetu II PO KL w zakresie projektów przetargowych 2. Jaka powinna być rola tychŝe projektów w nowym okresie programowania? 3. Jak powinna być linia demarkacyjna pomiędzy projektami konkursowymi a przetargowymi? Jak zapewnić podział i komplementarność działań? 4. Promocja kształcenia kadr przedsiębiorstw jakimi metodami zwiększyć zainteresowanie firm szkoleniami? 5. Jakie elementy powinny zawierać projekty własne, by były bardziej kompleksowe? Nowe usługi coaching, mentoring? 6. Czy i jak wspierać rynek usług szkoleniowych w ramach projektów własnych PARP? 7. Rola szkoleń e-learningowych w nowym okresie programowania Piotr Piasecki: 1. Zwrócił uwagę na to aby w nowym okresie programowania nie powtórzyć sytuacji, Ŝe planowany i realizowany jest projekt który na tyle ingeruje w dany obszar np. wprowadzeniem standardu jakości Ŝe nie powinien być realizowany bez istotnego udziału reprezentanta danego środowiska. Działania systemowe jako takie są tego rodzaju działaniami. Jakiekolwiek kroki powinny być moŝliwie najszerzej konsultowane z zainteresowanymi. 2. Wyraził opinię, Ŝe niepokojącym zjawiskiem na rynku są wszelkiego rodzaju akredytacje i listy akredytowanych firm szkoleniowych. Takie działania są rozdrobnione i realizowane w oparciu o niespójne i często tylko formalne kryteria. Ani rynek ani same firmy szkoleniowe na takim systemie nie zyskują. W Polsce potrzebny jest jeden system akredytacji firm szkoleniowych 3. Jednocześnie zapewnił, Ŝe PIFS jest za wprowadzeniem jednego systemu ale wprowadzenie go musi się wiązać z rozwagą, dialogiem społecznym i uwzględnieniem interesów róŝnych podmiotów. Dodał, Ŝe PIFS zmierza w tym kierunku aby taki system powstał. Z zaznaczeniem, Ŝe nie moŝe on pełnić roli reglamentującej dostęp do rynku a jedynie być systemem uznawania firmy jako instytucji szkoleniowej. 4. Wyraził zaniepokojenie brakiem w Polsce jednolitego systemu kształcenia ustawicznego (edukacji dorosłych), który gdyby istniał ułatwiłby odpowiedź na wiele pytań dotyczących tego, jakie działania naleŝy wspierać ze środków UE. Obecna sytuacja oznacza wielokrotnie strzelanie na ślepo. 5. Wobec pomysłu: prognozowania kierunków rozwoju kwalifikacji i zawodów wyraził opinię, Ŝe te działania zazębiają się z rolą Ministerstwa Edukacji i zadał pytanie jak PARP uniknie kolizji i braku spójności działań. 6. Wyraził opinię, Ŝe głównym wyzwaniem dla nowego PO KL jest pobudzenie potrzeb szkoleniowych małych i mikro przedsiębiorstw. Bez tego nie będzie mowy o realizacji celów PO KL. Zaproponował zmianę paradygmatu: zamiast mówić, Ŝe naleŝy zwiększyć świadomość MŚP w zakresie tego jak potrzebne i waŝne jest inwestowanie w edukację swoją i pracowników mówić o szkoleniach jako inwestycji i pokazać MŚP jak moŝna z tego mieć wymierne (ekonomiczne) korzyści. 7. Wyraził opinię, Ŝe masowe projekty szkoleniowe mają powaŝną wadę: uczestnik szkolenia bierze udział w pojedynczych działaniach. Zaproponował aby traktować szkolenie jako proces złoŝony z kilku działań na sali szkoleniowej podzielony działaniami implementacyjnymi pomiędzy nimi. KaŜdy uczestnik powinien wziąć udział w pełnym i przemyślanym procesie. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 12 z 15

13 8. Zaproponował równieŝ, aby w przypadku MŚP zwiększyć jednorodność grup, tzn. aby w danym działaniu brali udział uczestnicy mający zbliŝone oczekiwania wynikające np. z branŝy w której działają. Wtedy uniknie się efektu rozmijania się z potrzebami uczestników. Dodatkowo zaproponował, aby działania szkoleniowe były działaniami wtórnymi, a pierwotnymi działania doradcze i szkolenia 1 na 1 (np. coaching). 9. Poparł i rozwinął tezę jednego z uczestników, Ŝe wprowadzenie w Polsce ram kwalifikacyjnych pomogłoby w unormowaniu rynku szkoleń i pozwoliłoby na uznawalność kwalifikacji i certyfikatów wydawanych uczestnikom szkolenia. Dałoby teŝ większą przejrzystość w wyborze oferty edukacyjnej. 10. Poparł tezę, Ŝe pierwsze działania w schemacie B powinny być działaniami badawczymi lub mieć charakter pilotaŝu. Aby uniknąć duŝych projektów o niskiej przydatności. 11. Na pytanie jak wspierać rynek szkoleń, wskazał m.in. na konieczność wspierania działań zwiększających korpus wysoko wykwalifikowanych trenerów. Z wypowiedzi innych uczestników dyskusji: - Charakter dotychczasowych projektów zmusza realizatora do koncentracji na stronie formalnej i rekrutacji przez to brak jest koncentracji na meritum i na jakości. - Realizowane są szkolenia niskiej jakości, które psują rynek i zniechęcają uczestników do korzystania ze szkoleń. - Ramy kwalifikacyjne ułatwiłyby uznawalność działań szkoleniowych. - NaleŜy złagodzić i zliberalizować wskaźniki projektów które niejednokrotnie wiąŝą realizatorom ręce - NaleŜy w pierwszej fazie programowania realizować projekty badawcze i pilotaŝowe aby uniknąć ryzyka. - Jeden z uczestników reprezentujący komitet sterujący z ramienia NSZZ SOLIDARNOŚĆ wyraził opinię na temat niskiej jakości projektów szkoleniowych w obecnym okresie programowania. Brak dbałości o sens ekonomiczny. - Reprezentant izb rzemieślniczych potwierdził tezę niskiego dopasowania projektów szkoleniowych do potrzeb MŚP - Ogólnie wyraŝano obawę o moŝliwości rekrutowania uczestników szkoleń w obliczu zalewania ich przez kolejne dublujące się oferty. Uczestnicy zaapelowali aby stworzyć system koordynacji projektów - Zgłoszono szereg uwag technicznych (aktualni realizatorzy) np. dotyczących sprawnego ewidencjonowania uczestników aby nie było konieczności powtarzania wszystkich czynności przy kolejnym uczestnictwie danej osoby w szkoleniu dofinansowanym. Spotkanie zakończyło się deklaracją PARP w sprawie dostarczenia pisemnego podsumowania zgłoszonych uwag. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 13 z 15

14 Grupa C Moderatorzy z ramienia PARP: Pani Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespołu Instytucjonalnego wsparcia PARP oraz Pani Mirella Szeremeta Kierownik w Zespole Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP 1. Konsultacje odbyły się dnia 27 lipca 2006 r., dotyczyły Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, działanie C Wsparcie systemu adaptacyjności kadr. Z ramienia PIFS uczestniczył w nich Wiceprezes Jakub Sosin, który m.in. jest Konsultantem KSU akredytowanym przez PARP. 2. Dyskusja toczyła się głównie wokół Krajowego Systemu Usług dla MŚP (KSU), ale była równieŝ mowa o ofercie i informacji o usługach szkoleniowych. 3. PARP zaproponował i przedstawił do dyskusji 2 nowe pomysły: Wprowadzenie doradztwa w zakres usług, a co za tym idzie zamianę Punktów Konsultacyjnych (PK) na Punkty Konsultacyjno Doradcze (PKD), poszerzenie ich działalności o funkcje przepływu i dystrybucji informacji nt. środków z Funduszy Strukturalnych, we współpracy z ROSzEFS-ami. W DYSKUSJI na temat tego pomysłu Przedstawiciel PIFS zaprezentował zdanie, Ŝe nie naleŝy mieszać działalności konsultacyjno-informacyjnej z doradczą. Istnieje bowiem znaczna róŝnicy pomiędzy konsultacją-informacją a doradztwem, której PARP - naszym zdaniem nie traktuje wystarczająco powaŝnie. Działalność doradcza obarczona jest znacznie większą odpowiedzialnością, istnieje zagroŝenie mogące wyniknąć z błędnego doradztwa, bądź z innego niŝ klient oczekuje skutku działań dokonywanych za przyczyną doradztwa (mogą pojawić się pretensje klientów a nawet procesy). W związku z tym działalność doradcza jeśli miałaby być wprowadzona - wymaga znacznie większego poziomu kompetencji doradców, odpowiedniego systemu szkoleń, być moŝe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli doradztwo miałoby być wykonywane w PK KSU, to naleŝy oddzielić doradców od konsultantów, wprowadzić istotne rozróŝnienie pomiędzy udzielaniem informacji a doradztwem. Takie stanowisko poparła m.in. Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej KSU, Prezes Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości - Pani Halina Mączka oraz przedstawiciel KPP Lewiatan Artur Bartoszewicz, który dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, Ŝe wkraczanie w obszar działania firm consultingowych z darmową usługą wątpliwej jakości moŝe popsuć rynek. Mówiono takŝe o potrzebie raczej rozwijania i umacniania istniejącej sieci niŝ otwierania nowych pól (obecnie funkcjonuje ok. 170 Punktów Konsultacyjnych a potrzeba co najmniej po jednym w kaŝdym powiecie, a w duŝych miastach więcej, tj. minimum 350 do 500 punktów). Wprowadzenie systemu Regionalnych Centrów Wiedzy (RCW) w celu poprawy jakości i dostępu do usług szkoleniowo doradczych. Miałyby one prowadzić bazy firm i usług szkoleniowych, gromadzić i upowszechniać informacje nt. popytu i podaŝy na określone kwalifikacje, gromadzić dane o zapotrzebowaniu na usługi szkoleniowe i udostępniać je firmom szkoleniowym, prowadzić usługi informacyjno doradcze nt. moŝliwości przekwalifikowania się, rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków na wsparcie działalności gospodarczej. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 14 z 15

15 W DYSKUSJI na temat pomysłu przedstawiciel PIFS sceptycznie odniósł się do tworzenia przez PARP bez udziału środowiska firm szkoleniowych bazy informacji o firmach i zapotrzebowaniu na szkolenia. Przedstawił pogląd, Ŝe zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe jest bardzo zmienne a identyfikacja potrzeb szkoleniowych powinna być wykonywana przez fachowców jako jeden z elementów procesu szkolenia. Stawia to pod znakiem zapytania wartość i celowość tworzenia ogólnopolskiej bazy informacji na temat zapotrzebowania na szkolenia. Ogólnie w dyskusji przewaŝała opinia, Ŝe jeśli RCW to w postaci grantów dla istniejących instytucji (głównie posiadających PK KSU lub ROSzEFS) a nie odrębnej struktury. ZauwaŜano generalnie, Ŝe propozycje PARP nie zmierzają do stworzenia systemu oferującego kompleksową pomoc przedsiębiorcom, ale mówią w dość chaotyczny sposób o tworzeniu następnych instytucji, podejmowaniu kolejnych działań, w sytuacji braku kontynuacji wcześniej rozpoczętych inicjatyw. Istnieje w związku z tym ryzyko dublowania kompetencji i nieefektywnego wydatkowanie środków publicznych. Dlatego lepiej wzmacniać i rozwijać to co juŝ stworzono, niŝ otwierać następne drzwi. 4. Oprócz merytorycznej dyskusji przedstawiciel PIFS znalazł miejsce aby powiedzieć, Ŝe Izba ma ponad 200 członków i reprezentuje opinię ponad 700 firm szkoleniowych, które w róŝnych formach (np. poprzez stronę internetową) przekazują swoje opinie nt. rynku szkoleń. Przekazał równieŝ informację, Ŝe firm szkoleniowych jest w Polsce ok i Ŝe PIFS wkrótce będzie dysponował jedyną kompletną bazą tych podmiotów. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 15 z 15

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Zespół Badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. Jarosława Górniaka Dr Jolanta Perek-Białas Dr Barbara Worek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo