Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r."

Transkrypt

1 Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r. W dniach lipca br. odbyło się kilka spotkań poświęconych prezentacji i przedyskutowaniu załoŝeń projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata We wszystkich spotkaniach brali udział przedstawiciele PIFS i liczne grono osób reprezentujących firmy wnioskujące i beneficjentów aktualnie realizowanych projektów. W dniu 26 lipca odbyło się w siedzibie Izby otwarte posiedzenie połączonych Komisji Strategicznej i Legislacyjnej PIFS. W gronie 20 osób dyskutowaliśmy nad aktualnym projektem PO KL wypracowując główne wątki stanowiska Zarządu w stosunku do tego projektu. Stanowisko takie zostanie w najbliŝszych dniach skierowane do odpowiednich ministerstw oraz instytucji pośredniczących i organizujących konsultacje (np. PARP). Stanowisko to zostanie równieŝ niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie internetowej. W naszej ocenie proces konsultacji przypadł bardzo niefortunnie, bo w szczycie sezonu urlopowego. Staramy się dlatego być wszędzie tam, gdzie prezentowane są i dyskutowane waŝne dla nas wszystkich kwestie, a następnie przekazywać Państwu dokładne relacje z tych zdarzeń. PoniŜej znajdziecie Państwo omówienie przebiegu konsultacji zorganizowanych przez MIPS w dniu 26 lipca, oraz organizowanych dzień później przez MRR i PARP. Zarząd dziękuje przy tej okazji Pani Dorocie Pec z CRM SA za staranne opracowanie pierwszej z tych relacji. Przyjęliśmy załoŝenie, by oddać jak najpełniej klimat konsultacji i jak najwięcej informacji. Prosimy jednakŝe wziąć pod uwagę, Ŝe są to robocze relacje z debat w ich wczesnej fazie, zatem prezentowane stanowiska i propozycje nie mogą być traktowane jako ścisłe i wiąŝące. Mogą być jednakŝe bardzo pomocne w uzyskaniu ogólnej orientacji o kierunkach prawdopodobnych rozwiązań i pobudzić szerszą dyskusję wśród członków Izby. Zarząd będzie wdzięczny za wszelkie uwagi i propozycje, które pozwolą nam lepiej reprezentować nasze wspólne interesy w dalszych pracach. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 1 z 15

2 I. Omówienie przebiegu konsultacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Termin konsultacji: r. Członkowie prezydium: 1. Jan Lach, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2. Krzysztof Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy (MPiPS) 3. Katarzyna Wielguszewska, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu WdraŜania Europejskiego Fundusz Społecznego (MPiPS) 4. Bogdan Socha, Podsekretarz Stanu w MPiPS 5. Cezary MilŜewski, Radca Ministra w Departamencie Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 6. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz (MIPS) 7. Katarzyna Wyrwicka 8. Beata Płonka Uczestnicy konsultacji: Ogółem 123 osoby; 71 osób samorządowe jednostki organizacyjne (regionalne, powiatowe, gminne); 11 osób eksperci; 42 osoby inni. Panel wprowadzający: Celem seminarium jest konsultacja środowiskowa projektów następujących dokumentów: a. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b. Opis Priorytetów i Działań PO KL. Podstawowe cele Programu Operacyjnego: a. zapewnić skuteczne wykorzystanie przyznanych funduszy unijnych; b. przywrócić osoby wykluczone społeczeństwu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wynika z wytycznych zawartych w Odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz w Strategii Rozwoju Kraju i jest z nimi całkowicie zgodny; Nowe, istotne przepisy o EFS, które wchodzą w Ŝycie to m.in.: konkretyzacja Programu w Załączniku do Programu, który określa Działania, typy projektów, grupy docelowe, system wyboru projektów do realizacji, źródła finansowania oraz wskaźniki, zakłada włączenie do programu projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, a takŝe wzajemne finansowanie działań przez Europejki Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (cross financing); Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 2 z 15

3 Elementy PO KL to: a. diagnoza społeczno-ekonomiczna w sektorze rynku pracy; b. pomoc zagraniczna w zakresie rozwoju zasobów ludzkich; c. strategia realizacji celów PO KL; d. priorytety i obszary wsparcia; e. komplementarność wsparcia z innymi programami operacyjnymi; f. system wdraŝania PO KL; g. plan finansowy. Łączna wartość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniesie 9,5 mld EUR a. środki EFS (85%) 8,1 mld EUR b. środki krajowe (15%) 1,4 mld EUR Priorytety zawarte w PO KL: komponent krajowy (centralny): 30% środków a. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Instytucja pośrednicząca: MPiPS Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (wsparcie systemowe dla instytucji, odpowiednik dawnego SPO RZL); Działanie 1.2: Wsparcie systemowe instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej (NOWE wsparcie dla instytucji pomocy społecznej); Działanie 1.3.: Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej (pomoc uzyskują osoby i grupy beneficjentów, których wsparcie jest bardziej zasadne na poziomie centralnym niŝ regionalnym, np. więźniowie, osoby niepełnosprawne, czy mniejszości narodowe). b. Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw (wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kadr oraz wsparcie doradcze dla firm) Instytucja pośrednicząca: MPiPS Działanie 2.1.: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki; Działanie 2.2: Wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości; Działanie 2.3.: Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 3 z 15

4 c. Priorytet III: Wysoka jakość edukacji Instytucja pośrednicząca: MEN Działanie 3.1: Efektywne zarządzanie systemem edukacji wysoka jakość kształcenia; Działanie 3.2: Edukacja na rzecz zatrudnienia, konkurencyjności i wzrostu gospodarki. d. Priorytet IV: Dobre państwo (stworzenie lepszej administracji, stworzenie lepszych warunków dla klientów administracji rządowej) Instytucja pośrednicząca: MSWiA, MPiPS Działanie 4.1: Zarządzanie w administracji publicznej; Działanie 4.2: Wysoka jakość polityk i usług publicznych; Działanie 4.3: Wzrost kompetencji kadr sektora publicznego; Działanie 4.4: Państwo partnerskie (budowanie partnerskiego modelu współpracy administracji i samorządów); Działanie 4.5: Rozwój potencjału trzeciego sektora. e. Priorytet V: Profilaktyka i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Instytucja pośrednicząca: MZ Działanie 5.1: Wzmocnienie potencjału zdrowia poprzez profilaktykę, promocję zdrowia i edukację wśród pracowników; Działanie 5.2: Poprawa stanu zdrowia pracowników związana ze zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej (skierowane do kadr słuŝby zdrowia, profilaktyka zdrowia); Działanie 5.3: Doskonalenie zawodowe kadr medycznych słuŝące wzrostowi ich konkurencyjności oraz podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. komponent regionalny: 70% środków f. Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej (BARDZO WAśNY PRIORYTET! Aktywizacja osób na rynku pracy, wdraŝanie wypracowanych na poziomie centralnym standardów, aktywna polityka rynku pracy, skierowany do osób nie instytucji) Instytucja pośrednicząca: Samorządy Województw Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 4 z 15

5 Działanie 6.1: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia i budowanie otoczenia sprzyjającego aktywności zawodowej; Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Działanie 6.3: Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej (równe szanse dla osób dyskryminowanych na rynku pracy, np. długotrwale bezrobotnych, projekty mające podnosić jakość usług instytucji pomocy społecznej). g. Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki Instytucja pośrednicząca: Samorządy Województw Działanie 7.1: Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie; Działanie 7.2: Zarządzanie zmianą gospodarczą; Działanie 7.3: Transfer wiedzy. h. Priorytet VIII: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Instytucja pośrednicząca: Samorządy Województw Działanie 8.1: Kształcenie i wychowanie jako podstawa integracji społecznej; Działanie 8.2: Oświatowy Program Stypendialny; Działanie 8.3: Wyrównanie szans edukacyjnych; Działanie 8.4: Kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy; Działanie 8.5: Kształcenie ustawiczne. i. Priorytet IX: Aktywizacja obszarów wiejskich jeszcze nie jest dokładnie opracowany, celem jest wzmocnienie potencjału osób na wsi Instytucja pośrednicząca: Samorządy Województw j. Priorytet X: Pomoc techniczna Harmonogram dalszych prac: do 25 września 2006r. przeprowadzenie oceny szacunkowej projektu PO KL; 26 czerwca 2006r. 28 września 2006r. przeprowadzenie konsultacji społecznych; 22 sierpnia 2006r. kolejna część konsultacji dotyczących rynku pracy; wrzesień 2006r. ostateczne zatwierdzenie PO KL przez Radę Ministrów; I połowa 2007r. przyjęcie PO KL decyzją Komisji Europejskiej. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 5 z 15

6 Podsumowanie wniosków zgłaszanych przez uczestników konsultacji, wypracowanych w trakcie warsztatów: Warsztat A: Identyfikacja grup osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, które powinny być objęte projektami PO KL z poziomu: krajowego (Działanie 1.3 PO KL) lub regionalnego (Działanie 6.3 PO KL) Liczba osób biorących udział w warsztacie A: 22 Moderator: Jan Lach, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych NaleŜy doprecyzować grupy docelowe; Finansowanie centralne lub regionalne powinno być rozróŝnione ze względu na typy projektów; Wszystko, co innowacyjne lub pilotaŝowe powinno być finansowane centralnie; Grupy docelowe wymienione w finansowaniu centralnym nie powinny być wykluczone na poziomie regionalnym; W konsultowanym projekcie PO KL brakuje definicji integracji społecznej ; W programie powinna być mowa o wsparciu rodzin osób zagroŝonych wykluczeniem. Warsztat B: Ocena dostosowania typów projektów do potrzeb projektodawców i adresatów Działań w Priorytetach I i VI PO KL w kontekście ZałoŜeń do reformy systemu integracji społecznej oraz słuŝb społecznych Liczba osób: 49 Moderator: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz (MIPS) Niezbędne jest szerokie rozumienie projektów i objęcie nimi wsparcia dla rodzin; NaleŜy włączyć instytucje powiatowe i pozarządowe do Priorytetu I; NaleŜy udostępnić instytucjom, które nie wchodzą w skład administracji państwowej dostęp do informacji nt. klientów / beneficjentów projektów; NaleŜy przemyśleć kwestię realizacji projektów ponadregionalnych (nie regionalnych i nie centralnych); NaleŜy precyzyjnie określić typy projektów i rodzaje szkoleń objętych pomocą (np. coaching); NaleŜy określić standardy wymagane od szkoleń prowadzonych w ramach PO KL; Prowadzone szkolenia powinny umoŝliwiać uczestnikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty); Fundusze powinny być przyznawane przede wszystkim w trybie konkursowym; NaleŜy doprecyzować pojęcie cross financingu ; NaleŜy doprecyzować definicje grup beneficjentów PO KL. Warsztat C: PoŜądany model systemu wdraŝania projektów w ramach Działań 6.3 PO KL i 6.4 PO KL realizowanych przez samorząd regionalny we współpracy z gminą, powiatem, trzecim sektorem w kontekście ZałoŜeń do reformy systemu integracji społecznej oraz słuŝb społecznych Liczba osób: 28 Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 6 z 15

7 Moderator: Cezary MiŜejewski, Radca Ministra w Departamencie Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Narzędzia systemowe powinny być jak najłatwiejsze w stosowaniu; Instrumenty aktywnej integracji nie ograniczają się do zatrudniania lub najprościej rozumianej opiekuńczości powinny być one powiązane z szeroko rozumianym rynkiem pracy i wspieraniem dobrych praktyk; Na poziomie regionalnym trzeba wykreować instytucję wsparcia społecznego; Istnieje konieczność doprecyzowania zapisów dotyczących poszczególnych działań, po tym fakcie powinien nastąpić powrót do konsultacji społecznych; Problemem moŝe być brak kompetencji potencjalnych wnioskodawców, a w efekcie niechęć do ubiegania się dofinansowanie projektów; Warsztat D: PoŜądany model współpracy ośrodka pomocy społecznej z powiatowym urzędem pracy w ramach projektowanego nowego modelu działania ośrodka pomocy społecznej wg. ZałoŜeń do reformy systemu integracji społecznej oraz słuŝb społecznych Liczba osób: 23 Moderator: Krzysztof Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy (MIPS) Istnieje niezgodność poziomów zarządzania w zakresie pomocy społecznej (pomoc regionalna i szczebel administracji rządowej) konieczne jest uzyskanie skuteczniejszej współpracy i komunikacji na wszystkich poziomach zarządzania; NaleŜy doprowadzić do stworzenia jednolitej definicji klienta opieki społecznej, a następnie opisać proces obsługi tego klienta; Świadczenia na rzecz klientów opieki społecznej są róŝne, a ich cele nie zawsze są zbieŝne; NaleŜy wypracować jednolity standard obsługi klienta opieki społecznej: kto, jak i kiedy się nim zajmuje powinien mieć tylko jednego doradcę; Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 7 z 15

8 II. Omówienie przebiegu konsultacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizowanych przez PARP w dniu 27 lipca 2006 r. Spotkanie konsultacyjne składało się z dwóch części. W części pierwszej, plenarnej, prowadzonej przez Zastępcę Prezesa PARP, Agnieszkę Rybińską, zostały przedstawione trzy prezentacje: - Katarzyna Wielguszewska, p.o. Dyrektora Departamentu WdraŜania EFS w MPiPS przedstawiła załoŝenia, cele i tryb prac nad PO KL - Agnieszka Tokaj-Krzewska, Dyrektor Zespołu Planowania i Ewaluacji PARP przedstawiła wyniki I edycji badania monitoringowego beneficjentów końcowych działania 2.3 SPO RZL. - Agnieszka Rybińska przedstawiła elementy PO KL, które stanowiły wprowadzenie do pracy w grupach roboczych w drugiej części spotkania. Po przerwie uczestnicy spotkali się w trzech zespołach roboczych poświęconych róŝnym elementom PO KL. Spotkania prowadziły Panie Dyrektor zespołów w PARP. Członkowie Zarządu PIFS wzięli udział w pracach wszystkich trzech grup: - Grupa A Andrzej Lech, Wiceprezes Zarządu, - Grupa B Piotr Piasecki, Prezes Zarządu, - Grupa C Jakub Sosin, wiceprezes Zarządu, którzy opracowali omówienie ich przebiegu. W pracach poszczególnych grup brali równieŝ udział przedstawiciele firm szkoleniowych, członków PIFS. Grupa A Schematy konkursowe związane ze szkoleniami i doradztwem dla kadr przedsiębiorstw Prowadząca: Beata Cywińska, Dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych PARP Zakres dyskusji dotyczył konkursów na projekty w priorytecie II, komponencie krajowym, co moŝna z pewnym uproszczeniem uznać za odpowiednik dotychczasowego zakresu SPO RZL działanie 2.3 schemat A. MoŜna teŝ przyjąć, Ŝe mówimy o porównywalnych kwotach na dotacje w odniesieniu do jednego roku. Pula dostępnych środków będzie co prawda większa, ale teŝ dłuŝszy jest okres planowania. PowyŜsza uwaga dotyczy komponentu krajowego, a naleŝy pamiętać, Ŝe do dyspozycji będzie równieŝ znacznie większa część (70%) środków na projekty konkursowe kwalifikowane na poziomie regionalnym. Tam będą aplikować wszystkie te projekty, dotychczas rozpatrywane na poziomie centralnym, których cel i beneficjenci mają charakter regionalny (wojewódzki). Tak więc realna pula dostępnych środków będzie w istocie większa, bo wnioskodawcy podzielą się na aplikujących regionalnie i ponadregionalnie. Jednocześnie w tzw. Komponencie krajowym ma być zachowany w przybliŝeniu podział na schemat konkursowy (dziś schemat A) i projekty celowe (dziś schemat B). Proporcje te wynoszą ok. 80%/ 20%. W pracach wzięło udział ok. 30 osób, reprezentujących wnioskodawców i beneficjentów końcowych, w większości posiadających doświadczenie w realizacji projektów w ramach SPO RZL 2.3A. Spora część dyskusji przebiegała w formie dialogu pomiędzy PARP a PIFS, który był reprezentowany przez Andrzeja Lecha i Małgorzatę Grucę. W dalszym omówieniu nie uwzględniono szerokiego ujęcia prezentowanego przez PIFS stanowiska w niektórych kwestiach, gdyŝ znajdzie ono odzwierciedlenie w oficjalnym Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 8 z 15

9 wystąpieniu Izby i w dalszych konsultacjach roboczych. Podczas dyskusji omówiono niektóre kierunki rozwiązań i podejścia w nowym okresie planowania. PoniŜej skrótowe omówienie niektórych z nich: 1. wartość projektu Wartość projektu dla jednego beneficjenta jej górna granica to 1 mln euro wynika z przepisów europejskich i na razie nic nie wskazuje aby miała ulec zmianie. Wstępnie proponuje się jednocześnie ustalenie dolnej granicy wartości projektu na poziomie 50 tys. euro. 2. ponadregionalny charakter projektu Tylko takie projekty będą kwalifikowane na poziomie centralnym (pozostałe na poziomie regionalnym tzn. wojewódzkim). Prawdopodobne kryterium ponadregionalności jest następujące: - projekty otwarte- ta sama tematyka szkoleń realizowana w więcej niŝ jednym miejscu (województwie) w Polsce. To ponadregionalność z punktu widzenia zasięgu i oddziaływania projektu firmy szkoleniowej; - projekty zamknięte beneficjent jest firmą posiadającą sieć, struktury, oddziały i ludzi zatrudnionych w róŝnych regionach. To ponadregionalność z punktu widzenia charakteru firmy- beneficjenta końcowego. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o spełnienie warunku, Ŝe projekt realizuje poŝytki, które słuŝą wielu regionom, lub w skali całej Polski. Projekty, które będą realizować poŝytki które dotyczą jednego województwa, będą składane na tym poziomie. 3. kompleksowe wsparcie Istotną nowością jest moŝliwość uwzględnienia w projekcie komponentu doradztwa związanego z komponentem szkoleniowym. Prawdopodobnie konkursy będą miały charakter dwustopniowy, co pozwoli uwzględnić w kosztach kwalifikowanych pogłębienie badania potrzeb szkoleniowych i uszczegółowienie programu szkolenia. MoŜliwe będzie takŝe objęcie projektem innych usług doradczych z obszaru HR powiązanych ze szkoleniem, a takŝe badanie efektywności szkolenia. Pewnym problemem będzie ustalenie proporcji doradztwa i szkoleń, a takŝe kryteriów akceptowalnych stawek szkoleniowych i doradczych, odpowiadających realiom rynkowym. Postulowano m.in. wypracowanie wspólnie widełek rynkowych, co pomogłoby eliminować psujące rynek przypadki nieuzasadnionego zaniŝania bądź zawyŝania tych stawek. 4. podmioty uprawnione do składania wniosków Istotną proponowaną zmianą jest dopuszczenie do składania wniosków samych firmbeneficjentów końcowych, lub ich konsorcjów. Oczywiście nie przewiduje się ograniczeń dotychczasowego kręgu uprawnionych wnioskodawców. Na razie nie ma pomysłu jakimi instrumentami zapewnić preferencje w dostępie do szkoleń dotowanych dla małych firm i jak zwiększyć ich świadome zainteresowanie ofertą szkoleniową. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 9 z 15

10 5. zabezpieczenia NaleŜy wspólnie poszukiwać, z udziałem przedstawicieli sektora bankowego, odpowiedniego instrumentu finansowego jaki moŝe być realnie uŝyteczny jako zabezpieczenie większych projektów realizowanych przez firmy o znacznym potencjale, ale niewielkim majątku, dla których gwarancja bankowa jest niedostępna. 6. sprawozdawczość Wprowadzony niedawno, półroczny cykl sprawozdawczości z realizacji projektów PARP uznaje za optymalny i rekomenduje jego utrzymanie w przyszłym cyklu realizacyjnym. 7. e-learning W priorytecie II, jako jedną z trzech głównych form realizacji celu wskazano wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości. To bardzo poŝądana i istotna zmiana, choć moŝna mieć obawy, czy autorzy załoŝeń zdają sobie sprawę jak daleko idąca. Tak, czy owak załoŝenia w tym obszarze są na razie bardzo ogólne i wymagają wnikliwej dyskusji z udziałem środowiska szkoleniowego. Dyrektor Cywińska dodała wprawdzie, Ŝe chodzi o preferencje dla tzw. Blended learning, ale trzeba będzie szukać racjonalnych ram dla przewidywanego finansowania zakupu sprzętu i platform e-learningowych. Preferencje powinny bowiem dotyczyć kosztownej produkcji samych kursów. Reasumując przebieg dyskusji pozwala na dość optymistyczną konstatację, Ŝe strony nauczyły się w ostatnich dwóch latach wiele i rozmawiają coraz bliŝszym sobie językiem. Widać równieŝ, Ŝe bolesne doświadczenia prowadzą przynajmniej do konstruktywnych wniosków i zmian idących w dobrym kierunku. Ale..Na szczeblu instytucji zarządzających i pośredniczących podział ról i ogólna sytuacja nie jest wyklarowana, co nawet pozytywne intencje stawia w niepewności. Jest takŝe sporo nowych elementów w Programie, dla których trzeba znaleźć nowe, dobre rozstrzygnięcia operacyjne. Na niektóre z nich nie ma jeszcze gotowego pomysłu. Dlatego teŝ okres najbliŝszych tygodni i miesięcy wymaga z naszej strony duŝej czujności i aktywności. A pierwsze terminy dla składania wniosków konkursowych to prawdopodobnie dopiero końcówka przyszłego roku.. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 10 z 15

11 Grupa B Schematy przetargowe związane z realizacją działań promocyjnych, szkoleniowodoradczych dla przedsiębiorstw i partnerów społecznych Spotkanie zaczęło się od prezentacji Pani Anny Świebockiej Nerkowskiej, Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP i dotyczyło: stanu obecnego działania 2.3 SPO RZL schemat B: - schemat B jest instrumentem kreowania popytu na szkolenia - interweniujący tam, gdzie rynek nie oferuje usług lub gdzie nie ma świadomości potrzeby kształcenia - instrumentem realizacji polityk rządowych, czy teŝ słuŝy osiąganiu celów systemowych - skierowany do pewnych branŝ lub sektorów (drewno, elektronika) - promujący nowe instrumenty rynku pracy (telepraca, rotacja pracy) - wartość schematu b ok. 50 mln Euro na lata realizacja duŝych projektów (5-20 mln pln.) - wybór wykonawców zgodnie z PZP (przetargi/negocjacje/wolna ręka) Wyzwania - wysokie wskaźniki wymagań - orientacja ilościowa zamiast kompleksowego wsparcia - bariery biurokratyczne - pomoc publiczna - brak kompatybilności projektów dotacyjnych i systemowych - krótki czas na realizację projektów (aby wykreować popyt) - duŝa podaŝ szkoleń dotowanych na rynku ZałoŜenia na nowy okres programowania w priorytecie II PO KL Projekty szkoleniowo doradcze, promocyjne, badawcze w zakresie: - wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym - prognozowania kierunków rozwoju kwalifikacji i zawodów - promowania nowych form i metod organizacji pracy, planowania strategicznego i zarządzania oraz outsourcingu - podnoszenia jakości usług szkoleniowych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw przez instytucje szkoleniowe oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości - profesjonalizacji funkcji zarządzającego zasobami ludzkimi oraz promowania doskonalenia zawodowego - popularyzowania działań badawczo rozwojowych, innowacyjnych - popularyzowania powiązań kooperacyjnych wśród przedsiębiorstw celem transferu wiedzy Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 11 z 15

12 Następnie Anna Świebocka - Nerkowska poprosiła wszystkich do dyskusji na temat: 1. Opini na temat priorytetu II PO KL w zakresie projektów przetargowych 2. Jaka powinna być rola tychŝe projektów w nowym okresie programowania? 3. Jak powinna być linia demarkacyjna pomiędzy projektami konkursowymi a przetargowymi? Jak zapewnić podział i komplementarność działań? 4. Promocja kształcenia kadr przedsiębiorstw jakimi metodami zwiększyć zainteresowanie firm szkoleniami? 5. Jakie elementy powinny zawierać projekty własne, by były bardziej kompleksowe? Nowe usługi coaching, mentoring? 6. Czy i jak wspierać rynek usług szkoleniowych w ramach projektów własnych PARP? 7. Rola szkoleń e-learningowych w nowym okresie programowania Piotr Piasecki: 1. Zwrócił uwagę na to aby w nowym okresie programowania nie powtórzyć sytuacji, Ŝe planowany i realizowany jest projekt który na tyle ingeruje w dany obszar np. wprowadzeniem standardu jakości Ŝe nie powinien być realizowany bez istotnego udziału reprezentanta danego środowiska. Działania systemowe jako takie są tego rodzaju działaniami. Jakiekolwiek kroki powinny być moŝliwie najszerzej konsultowane z zainteresowanymi. 2. Wyraził opinię, Ŝe niepokojącym zjawiskiem na rynku są wszelkiego rodzaju akredytacje i listy akredytowanych firm szkoleniowych. Takie działania są rozdrobnione i realizowane w oparciu o niespójne i często tylko formalne kryteria. Ani rynek ani same firmy szkoleniowe na takim systemie nie zyskują. W Polsce potrzebny jest jeden system akredytacji firm szkoleniowych 3. Jednocześnie zapewnił, Ŝe PIFS jest za wprowadzeniem jednego systemu ale wprowadzenie go musi się wiązać z rozwagą, dialogiem społecznym i uwzględnieniem interesów róŝnych podmiotów. Dodał, Ŝe PIFS zmierza w tym kierunku aby taki system powstał. Z zaznaczeniem, Ŝe nie moŝe on pełnić roli reglamentującej dostęp do rynku a jedynie być systemem uznawania firmy jako instytucji szkoleniowej. 4. Wyraził zaniepokojenie brakiem w Polsce jednolitego systemu kształcenia ustawicznego (edukacji dorosłych), który gdyby istniał ułatwiłby odpowiedź na wiele pytań dotyczących tego, jakie działania naleŝy wspierać ze środków UE. Obecna sytuacja oznacza wielokrotnie strzelanie na ślepo. 5. Wobec pomysłu: prognozowania kierunków rozwoju kwalifikacji i zawodów wyraził opinię, Ŝe te działania zazębiają się z rolą Ministerstwa Edukacji i zadał pytanie jak PARP uniknie kolizji i braku spójności działań. 6. Wyraził opinię, Ŝe głównym wyzwaniem dla nowego PO KL jest pobudzenie potrzeb szkoleniowych małych i mikro przedsiębiorstw. Bez tego nie będzie mowy o realizacji celów PO KL. Zaproponował zmianę paradygmatu: zamiast mówić, Ŝe naleŝy zwiększyć świadomość MŚP w zakresie tego jak potrzebne i waŝne jest inwestowanie w edukację swoją i pracowników mówić o szkoleniach jako inwestycji i pokazać MŚP jak moŝna z tego mieć wymierne (ekonomiczne) korzyści. 7. Wyraził opinię, Ŝe masowe projekty szkoleniowe mają powaŝną wadę: uczestnik szkolenia bierze udział w pojedynczych działaniach. Zaproponował aby traktować szkolenie jako proces złoŝony z kilku działań na sali szkoleniowej podzielony działaniami implementacyjnymi pomiędzy nimi. KaŜdy uczestnik powinien wziąć udział w pełnym i przemyślanym procesie. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 12 z 15

13 8. Zaproponował równieŝ, aby w przypadku MŚP zwiększyć jednorodność grup, tzn. aby w danym działaniu brali udział uczestnicy mający zbliŝone oczekiwania wynikające np. z branŝy w której działają. Wtedy uniknie się efektu rozmijania się z potrzebami uczestników. Dodatkowo zaproponował, aby działania szkoleniowe były działaniami wtórnymi, a pierwotnymi działania doradcze i szkolenia 1 na 1 (np. coaching). 9. Poparł i rozwinął tezę jednego z uczestników, Ŝe wprowadzenie w Polsce ram kwalifikacyjnych pomogłoby w unormowaniu rynku szkoleń i pozwoliłoby na uznawalność kwalifikacji i certyfikatów wydawanych uczestnikom szkolenia. Dałoby teŝ większą przejrzystość w wyborze oferty edukacyjnej. 10. Poparł tezę, Ŝe pierwsze działania w schemacie B powinny być działaniami badawczymi lub mieć charakter pilotaŝu. Aby uniknąć duŝych projektów o niskiej przydatności. 11. Na pytanie jak wspierać rynek szkoleń, wskazał m.in. na konieczność wspierania działań zwiększających korpus wysoko wykwalifikowanych trenerów. Z wypowiedzi innych uczestników dyskusji: - Charakter dotychczasowych projektów zmusza realizatora do koncentracji na stronie formalnej i rekrutacji przez to brak jest koncentracji na meritum i na jakości. - Realizowane są szkolenia niskiej jakości, które psują rynek i zniechęcają uczestników do korzystania ze szkoleń. - Ramy kwalifikacyjne ułatwiłyby uznawalność działań szkoleniowych. - NaleŜy złagodzić i zliberalizować wskaźniki projektów które niejednokrotnie wiąŝą realizatorom ręce - NaleŜy w pierwszej fazie programowania realizować projekty badawcze i pilotaŝowe aby uniknąć ryzyka. - Jeden z uczestników reprezentujący komitet sterujący z ramienia NSZZ SOLIDARNOŚĆ wyraził opinię na temat niskiej jakości projektów szkoleniowych w obecnym okresie programowania. Brak dbałości o sens ekonomiczny. - Reprezentant izb rzemieślniczych potwierdził tezę niskiego dopasowania projektów szkoleniowych do potrzeb MŚP - Ogólnie wyraŝano obawę o moŝliwości rekrutowania uczestników szkoleń w obliczu zalewania ich przez kolejne dublujące się oferty. Uczestnicy zaapelowali aby stworzyć system koordynacji projektów - Zgłoszono szereg uwag technicznych (aktualni realizatorzy) np. dotyczących sprawnego ewidencjonowania uczestników aby nie było konieczności powtarzania wszystkich czynności przy kolejnym uczestnictwie danej osoby w szkoleniu dofinansowanym. Spotkanie zakończyło się deklaracją PARP w sprawie dostarczenia pisemnego podsumowania zgłoszonych uwag. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 13 z 15

14 Grupa C Moderatorzy z ramienia PARP: Pani Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespołu Instytucjonalnego wsparcia PARP oraz Pani Mirella Szeremeta Kierownik w Zespole Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP 1. Konsultacje odbyły się dnia 27 lipca 2006 r., dotyczyły Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, działanie C Wsparcie systemu adaptacyjności kadr. Z ramienia PIFS uczestniczył w nich Wiceprezes Jakub Sosin, który m.in. jest Konsultantem KSU akredytowanym przez PARP. 2. Dyskusja toczyła się głównie wokół Krajowego Systemu Usług dla MŚP (KSU), ale była równieŝ mowa o ofercie i informacji o usługach szkoleniowych. 3. PARP zaproponował i przedstawił do dyskusji 2 nowe pomysły: Wprowadzenie doradztwa w zakres usług, a co za tym idzie zamianę Punktów Konsultacyjnych (PK) na Punkty Konsultacyjno Doradcze (PKD), poszerzenie ich działalności o funkcje przepływu i dystrybucji informacji nt. środków z Funduszy Strukturalnych, we współpracy z ROSzEFS-ami. W DYSKUSJI na temat tego pomysłu Przedstawiciel PIFS zaprezentował zdanie, Ŝe nie naleŝy mieszać działalności konsultacyjno-informacyjnej z doradczą. Istnieje bowiem znaczna róŝnicy pomiędzy konsultacją-informacją a doradztwem, której PARP - naszym zdaniem nie traktuje wystarczająco powaŝnie. Działalność doradcza obarczona jest znacznie większą odpowiedzialnością, istnieje zagroŝenie mogące wyniknąć z błędnego doradztwa, bądź z innego niŝ klient oczekuje skutku działań dokonywanych za przyczyną doradztwa (mogą pojawić się pretensje klientów a nawet procesy). W związku z tym działalność doradcza jeśli miałaby być wprowadzona - wymaga znacznie większego poziomu kompetencji doradców, odpowiedniego systemu szkoleń, być moŝe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli doradztwo miałoby być wykonywane w PK KSU, to naleŝy oddzielić doradców od konsultantów, wprowadzić istotne rozróŝnienie pomiędzy udzielaniem informacji a doradztwem. Takie stanowisko poparła m.in. Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej KSU, Prezes Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości - Pani Halina Mączka oraz przedstawiciel KPP Lewiatan Artur Bartoszewicz, który dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, Ŝe wkraczanie w obszar działania firm consultingowych z darmową usługą wątpliwej jakości moŝe popsuć rynek. Mówiono takŝe o potrzebie raczej rozwijania i umacniania istniejącej sieci niŝ otwierania nowych pól (obecnie funkcjonuje ok. 170 Punktów Konsultacyjnych a potrzeba co najmniej po jednym w kaŝdym powiecie, a w duŝych miastach więcej, tj. minimum 350 do 500 punktów). Wprowadzenie systemu Regionalnych Centrów Wiedzy (RCW) w celu poprawy jakości i dostępu do usług szkoleniowo doradczych. Miałyby one prowadzić bazy firm i usług szkoleniowych, gromadzić i upowszechniać informacje nt. popytu i podaŝy na określone kwalifikacje, gromadzić dane o zapotrzebowaniu na usługi szkoleniowe i udostępniać je firmom szkoleniowym, prowadzić usługi informacyjno doradcze nt. moŝliwości przekwalifikowania się, rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków na wsparcie działalności gospodarczej. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 14 z 15

15 W DYSKUSJI na temat pomysłu przedstawiciel PIFS sceptycznie odniósł się do tworzenia przez PARP bez udziału środowiska firm szkoleniowych bazy informacji o firmach i zapotrzebowaniu na szkolenia. Przedstawił pogląd, Ŝe zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe jest bardzo zmienne a identyfikacja potrzeb szkoleniowych powinna być wykonywana przez fachowców jako jeden z elementów procesu szkolenia. Stawia to pod znakiem zapytania wartość i celowość tworzenia ogólnopolskiej bazy informacji na temat zapotrzebowania na szkolenia. Ogólnie w dyskusji przewaŝała opinia, Ŝe jeśli RCW to w postaci grantów dla istniejących instytucji (głównie posiadających PK KSU lub ROSzEFS) a nie odrębnej struktury. ZauwaŜano generalnie, Ŝe propozycje PARP nie zmierzają do stworzenia systemu oferującego kompleksową pomoc przedsiębiorcom, ale mówią w dość chaotyczny sposób o tworzeniu następnych instytucji, podejmowaniu kolejnych działań, w sytuacji braku kontynuacji wcześniej rozpoczętych inicjatyw. Istnieje w związku z tym ryzyko dublowania kompetencji i nieefektywnego wydatkowanie środków publicznych. Dlatego lepiej wzmacniać i rozwijać to co juŝ stworzono, niŝ otwierać następne drzwi. 4. Oprócz merytorycznej dyskusji przedstawiciel PIFS znalazł miejsce aby powiedzieć, Ŝe Izba ma ponad 200 członków i reprezentuje opinię ponad 700 firm szkoleniowych, które w róŝnych formach (np. poprzez stronę internetową) przekazują swoje opinie nt. rynku szkoleń. Przekazał równieŝ informację, Ŝe firm szkoleniowych jest w Polsce ok i Ŝe PIFS wkrótce będzie dysponował jedyną kompletną bazą tych podmiotów. Komunikat Zarządu z dnia 31 lipca 2006 Strona 15 z 15

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł ChorąŜ ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej Kraków, 11 października 2012 r. Doświadczenia Programu

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r.

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Regionalny Ośrodek O Polityki Społecznej w Lublinie Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Projekt systemowy ROPS 2008 r. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników w instytucji pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Dokumenty programowe A04 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Roman Włodarczyk Plan prezentacji Dokumenty programowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 50+ na rynku pracy dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia:

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia: W związku z duŝą ilością wniosków składanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie spełniają kryteriów dostępu, Urząd Marszałkowski w Łodzi jako Instytucja Organizująca

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. POBUDŹ FIRMĘ DO śycia! KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. JAROSŁAW AW PAWŁOWSKI PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EFEKTY REALIZCJI PO

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla NGO

Fundusze strukturalne dla NGO Polska Akademia Nauk Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Fundusze strukturalne dla NGO Renata Koneczna, Małgorzata Piotrowska Kraków, 9 października 2007r. Cel Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo