PODSUMOWANIE PROSPEKTU 1. STRONY 2. PROGRAM. 3. INSTRUMENTY Instrumenty będą wyemitowane wyłącznie w formie na okaziciela i mogą - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE PROSPEKTU 1. STRONY 2. PROGRAM. 3. INSTRUMENTY Instrumenty będą wyemitowane wyłącznie w formie na okaziciela i mogą - 1 -"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE PROSPEKTU Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wprowadzenie do niniejszego Prospektu. Każda decyzja dotycząca inwestowania w Instrumenty powinna jednak być oparta na rozważeniu Prospektu jako całości, włącznie z wszelkimi dokumentami włączonymi przez odniesienie i wszelkimi uzupełnieniami i Warunkami Końcowymi oraz Warunkami Instrumentów. Odpowiedzialność cywilną ponosi Emitent, który opracował niniejsze Podsumowanie, włącznie z jego tłumaczeniem, lecz jedynie w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niezgodne, gdy jest czytane razem z innymi częściami niniejszego Prospektu. W wypadku wniesienia przed sąd w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego roszczenia dotyczącego informacji zawartych w niniejszym Prospekcie, inwestor wnoszący pozew może być zobowiązany, zgodnie z krajowym prawodawstwem Państwa Członkowskiego, do poniesienia kosztów tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania. Opis Instrumentów dla Podsumowania 1. STRONY Emitent Organizator / Dealer Agent Emisyjny i Główny Agent Płatniczy 2. PROGRAM Opis Dystrybucja Kwota UniCredit Bank AG (działający poprzez swoją centralę lub jedną z filii zagranicznych). UniCredit Bank AG i każdy Dodatkowy Dealer / Dealerzy wyznaczeni przez Emitenta w stosunku do jednej lub kilku Transzy lub Serii lub w stosunku do całego Programu ("Dealerzy"). Emitent może w trakcie trwania Programu rozwiązać stosunek powołania jakiegokolwiek Dealera w związku z tym Programem. UniCredit Bank AG (dla Instrumentów zdeponowanych w Clearstream, Frankfurt i Monte Titoli, Mediolan); Citibank, N.A., Biuro w Londynie (dla wszystkich innych Instrumentów). Oferowany w sposób ciągły Program Emisji Instrumentów Dłużnych Za pomocą emisji prywatnej lub oferty publicznej lub w sposób syndykowany albo niesyndykowany, Euro (lub równowartość tej kwoty w innych walutach) w obrocie w dowolnym czasie. Pełna kwota EUR tego Programu może zostać również wykorzystana przez emisje na podstawie innych prospektów UniCredit Bank AG, jednak łączna wartość znajdujących się w obiegu Instrumentów wyemitowanych na podstawie niniejszego Prospektu razem z łączną wartością znajdujących się w obiegu Instrumentów wyemitowanych na podstawie wszelkich innych prospektów UniCredit Bank AG nie przekroczy EUR. 3. INSTRUMENTY Instrumenty będą wyemitowane wyłącznie w formie na okaziciela i mogą być emitowane jako Obligacje, Certyfikaty lub Warranty, w sposób opisany poniżej. Instrumenty (inne niż Instrumenty pod prawem włoskim) mogą być emitowane jako Instrumenty zabezpieczone na podstawie Umowy Zabezpieczenia Powierniczego zawartej z Powiernikiem, w sposób opisany poniżej ("Instrumenty Zabezpieczone"). Instrumenty, które są wyemitowane w tym samym dniu i są identyczne pod wszystkimi względami (włącznie z dopuszczeniem do obrotu), będą stanowiły "Transzę". Gdy jest to przewidziane, każda Transza Instrumentów będzie stanowiła pojedynczą serię zamienną ("Seria") z jedną lub więcej następnych Transzy Instrumentów, dla których (i) przewidziano konsolidację i utworzenie jednej Serii i (ii) są identyczne pod wszystkimi względami (włącznie z dopuszczeniem do obrotu), z wyjątkiem ich odpowiednich terminów emisji, dat rozpoczęcia okresu odsetkowego i/lub cen emisji

2 Waluty Instrumenty Bazowe Zakaz ustanawiania obciążeń Naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów Prawo Właściwe Status Instrumentów Program przewiduje również Instrumenty, które mogą być oferowane i sprzedawane w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych (Securities Act) oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie "kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym" opierając się na wyłączeniach z wymagań rejestracji przewidzianych w Regule 144A Ustawy o Papierach Wartościowych. Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych, takie waluty lub jednostki walutowe, które może wybrać Emitent, włącznie z Euro, brytyjskim Funtem Szterlingiem, Frankiem Szwajcarskim, dolarem USA i Jenem oraz każdą inną walutę lub jednostkę walutową, z zastrzeżeniem zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Każda emisja Instrumentów denominowanych w walucie, w stosunku do której mają zastosowanie szczególne przepisy prawa, regulacje, wytyczne i wymagania banku centralnego, będzie emitowana tylko w okolicznościach, które są zgodne z takimi przepisami prawa, regulacjami, wytycznymi i wymaganiami banku centralnego. Ponadto, każda emisja Instrumentów denominowanych w brytyjskich Funtach Szterlingach będzie dokonywana zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie wymaganiami okresowo określanymi przez Bank Anglii i Urząd ds. Usług Finansowych (Financial Services Authority). Instrumentami Bazowymi mogą być akcje, obligacje, certyfikaty, indeksy, towary, kursy wymiany walut, udziały w funduszach, kontrakty terminowe, stopy procentowe, kredyty referencyjne lub koszyki takich aktywów, dokładniej określone dla każdej Serii Instrumentów w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Brak. Brak. Prawem właściwym dla Instrumentów (innych niż Certyfikaty i Warranty, dla których prawem właściwym będzie prawo włoskie, jak jest to określone okresowo w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach Instrumentów) i ich interpretacji będzie prawo niemieckie. Jeżeli Obligacje są Obligacjami niepodporządkowanymi, jak to określono w Warunkach Końcowych i/lub Warunkach, Obligacje będą stanowiły natychmiastowe, bezwarunkowe i nie zabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą traktowane, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, przynajmniej pari passu z roszczeniami wszystkich innych wierzycieli niezabezpieczonych i zobowiązaniami niepodporządkowanymi Emitenta. Jeżeli Obligacje są Obligacjami podporządkowanymi, jak określono w Warunkach Końcowych i/lub Warunkach, (i) Obligacje będą stanowiły natychmiastowe, bezwarunkowe, nie zabezpieczone i podporządkowane zobowiązania Emitenta i będą traktowane przynajmniej pari passu z roszczeniami wszystkich innych niezabezpieczonych, podporządkowanych wierzycieli Emitenta i (ii) roszczenia wysuwane na podstawie Obligacji są podporządkowane wobec roszczeń wszystkich innych wierzycieli Emitenta, które nie są również podporządkowane. Certyfikaty i Warranty będą stanowiły bezpośrednie, bezwarunkowe, niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta i będą traktowane przynajmniej pari passu z roszczeniami wszystkich innych niezabezpieczonych wierzycieli Emitenta innymi niż roszczenia, którym przepisy prawa wyraźnie przyznają pierwszeństwo. Jeżeli Instrumenty są Instrumentami Zabezpieczonymi, jak określono w - 2 -

3 Opodatkowanie Ograniczenia Sprzedaży Rozliczenie Notowanie Uchwały Posiadaczy Instrumentów odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach, Instrumenty będą stanowiły zabezpieczone zobowiązania Emitenta. Wszystkie płatności odsetek od, lub kwoty głównej Instrumentów, wykonywane przez Emitenta, będą wykonywane bez żadnego odliczenia lub potrącenia dla/lub na konto jakichkolwiek bieżących lub przyszłych podatków, danin lub obciążeń państwowych jakiegokolwiek rodzaju, ściąganych lub nakładanych przez/lub w Republice Federalnej Niemiec ("Niemcy") i (w wypadku Instrumentów emitowanych przez zagraniczną filię Emitenta) w jurysdykcji, w jakiej założona została taka filia chyba, że prawo nakłada obowiązek dokonania takiego odliczenia lub potrącenia. W Warunkach Końcowych określone zostanie, czy Emitent będzie płacił takie dodatkowe kwoty, jakie mogą być konieczne dla zapewnienia, aby Posiadacze Instrumentów otrzymali pełną kwotę podaną na Instrumentach, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w odpowiednich Warunkach i Warunkach Końcowych. Certyfikaty i Warranty nie będą przewidywały obowiązku Emitenta zapłacenia takich dodatkowych kwot w wypadku wyżej wspomnianego potrącenia lub odliczenia podatków lub danin od płatności kwoty głównej lub odsetek. Występują ograniczenia sprzedaży w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Francji i Luksemburga a także inne ograniczenia, jakie mogą być wymagane w związku oferowaniem i sprzedażą określonej emisji Instrumentów. Instrumenty mogą być rozliczane albo poprzez Euroclear Bank SA/NV jako operatora systemu Euroclear ("Euroclear"), Clearstream Banking société anonyme, Luksemburg ("Clearstream, Luxembourg") lub Clearstream Banking AG, Frankfurt nad Menem ("Clearstream, Frankfurt") i/lub (w wypadku Certyfikatów lub Warrantów) Monte Titoli S.p.A., Mediolan ("Monte Titoli") i/lub dowolny alternatywny system rozliczeniowy, określany okresowo w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach Instrumentów. Może zostać złożony wniosek o notowanie Instrumentów na oficjalnym rynku Giełdy Papierowych Wartościowych w Luksemburgu i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Monachium lub Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Instrumenty mogą zostać dopuszczone do notowań i obrotu na dowolnej giełdzie papierów wartościowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub innej. Emitent może wybrać, czy emitowane Instrumenty będą przedmiotem notowań czy też nie (zgodnie z opisem w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach). Mogą zostać złożone wnioski dla Warrantów i/lub Certyfikatów o umieszczenie na oficjalnym rynku Borsa Italiana S.p.A. i dopuszczenie do obrotu na SeDex lub dowolnym innym segmencie Borsa Italiana S.p.A. Emitent może również wystąpić o notowania Warrantów i/lub Certyfikatów na wielostronnych platformach obrotu lub alternatywnych systemach obrotu, włącznie z Euro TLX zarządzanym przez TLX S.p.A. Zgodnie z niemiecką Ustawą o Obligacjach (Schuldverschreibungsgesetz), Instrumenty mogą zawierać postanowienia, zgodnie z którymi Posiadacze Instrumentów każdej Serii będą uprawnieni do wyrażenia w drodze uchwały zgody wobec Emitenta na zmianę Warunków Końcowych i/lub Warunków dotyczących danej Serii oraz do podejmowania decyzji odnośnie innych określonych kwestii dotyczących Instrumentów objętych daną Serią włącznie, ale bez ograniczenia do wymienionych, z mianowaniem lub odwołaniem - 3 -

4 Obligacje Opis Obligacji wspólnego przedstawiciela dla Posiadaczy Instrumentów. Warunki mogą określać, że uchwały dotyczące określonych, istotnych zmian w Warunkach Końcowych i/lub Warunkach wymagają kwalifikowanej większości, nie mniejszej niż 75 procent praw do głosowania uczestniczących w głosowaniu. Wszystkie Obligacje mogą posiadać następujące cechy: Odpowiednie Warunki Końcowe i/lub Warunki będą określały czy, kiedy i jak płacone będą odsetki i ustalana będzie kwota wykupu oraz kiedy Obligacje zostaną wykupione. Obligacje mogą być oprocentowane ("Obligacje Oprocentowane") lub nieoprocentowane ("Obligacje Nieoprocentowane"). Obligacje Oprocentowane można emitować jako Obligacje z stałą stopą oprocentowania przez cały okres ich ważności, płatne z dołu na takiej podstawie i w takich terminach płatności odsetek, jakie są wskazane w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Obligacje Oprocentowane mogą być również emitowane jako Obligacje ze stopą zmienną ustaloną (i korygowaną dla każdej stosowanej marży): na podstawie stopy referencyjnej pojawiającej się na uzgodnionej stronie ekranowej komercyjnego serwisu notowań, lub na podstawie Instrumentu Bazowego (który to termin jest dokładniej opisany poniżej), lub na takiej innej podstawie, jaka jest wskazana w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach ("Obligacje ze Stopą Zmienną"). Obligacje ze Stopą Zmienną mogą również posiadać maksymalną stopę procentową, minimalną stopę procentową lub obie te stopy. Odsetki od Obligacji ze Stopą Zmienną będą płatne na takiej podstawie i w takich terminach płatności odsetek, jakie są wskazane w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Obligacje Oprocentowane mogą być ponadto emitowane jako Obligacje, które posiadają oprocentowanie w formie stałej kwoty dodatkowej. Płatność takiej kwoty może być uzależniona od ceny Instrumentu Bazowego bądź jednego lub większej liczby Składników Koszyka (ustalonych zgodnie z odpowiednimi Warunkami Końcowymi i/lub Warunkami). Obligacje Nieoprocentowane i Obligacje zerokuponowe mogą być oferowane i sprzedawane z dyskontem w stosunku do ich kwoty głównej i nie będą oprocentowane z wyjątkiem przypadku spóźnionej płatności. Wzór ustalania kwoty wykupu dla każdej Obligacji ("Kwota Wykupu") zostanie określony w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Kwota Wykupu może być równa Określonej Denominacji Obligacji. Kwota Wykupu może zostać również ustalona na podstawie Określonej Denominacji Obligacji. W takim przypadku, Określona Denominacja Obligacji może zostać pomnożona przez czynnik określony, między innymi, na podstawie wyniku Instrumentu Bazowego. Kwota Wykupu może również zostać ustalona na podstawie współczynnika. Współczynnik taki można pomnożyć między innymi przez cenę wskazaną jako właściwa oraz określoną w danej dacie wyceny (całość określona zgodnie z odpowiednimi Warunkami Końcowymi i/lub Warunkami)

5 Forma Obligacji Papiery Wartościowe uprawnione przez ECB Wymagalność Obligacji Obligacje mogą posiadać minimalną Kwotę Wykupu (stosowaną bez żadnego warunku wstępnego lub tylko w przypadku spełnienia określonych warunków) i/lub maksymalną Kwotę Wykupu. Obligacje mogą podlegać również wykupowi, jeżeli przewidują tak odpowiednie Warunki Końcowe i/lub Warunki, przez dostarczenie określonej liczby Instrumentów Bazowych lub, w zależności od przypadku, innych aktywów. Odpowiednie Warunki Końcowe i/lub Warunki będą wskazywały albo, że Obligacji nie można wykupić przed ich podanym terminem wykupu lub, że takie Obligacje będą podlegały wykupowi ze względów podatkowych lub w wyniku zdarzenia niedopełnienia lub, według opcji Emitenta i/lub Obligatariusza, przez złożenie nieodwoływalnego powiadomienia (w okresie składania powiadomienia wskazanym w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach) Obligatariuszowi lub Emitentowi, w zależności od przypadku, w dniu lub w dniach podanych przed takim podanym terminem wymagalności i po cenie i na takich warunkach, jakie są wskazane w odpowiednich Warunkach końcowych i/lub Warunkach. Obligacje można emitować z dowolnymi z powyższych cech lub z kombinacją powyższych cech. Obligacje ("Obligacje TEFRA C"), których dotyczą Regulacje Skarbowe USA (U.S. Treasury Regulations) (c) (2) (i) (C) ("Zasady TEFRA C") będą reprezentowane przez Stały Odcinek Zbiorczy na okaziciela o kwocie głównej równej łącznej kwocie głównej takich Obligacji ("Stały Odcinek Zbiorczy"). Obligacje ("Obligacje TEFRA D"), których dotyczą Regulacje Skarbowe USA (U.S. Treasury Regulations) (c) (2) (i) (D) ("Zasady TEFRA D") będą zawsze reprezentowane początkowo przez Tymczasowe Odcinki Zbiorcze ("Tymczasowy Odcinek Zbiorczy"), które będą wymieniane na Obligacje reprezentowane przez jeden lub więcej Stałych Odcinków Zbiorczych, nie wcześniej niż 40 dni i nie później niż 180 dni po zakończeniu dystrybucji Obligacji składających się na odpowiednią Transzę, z certyfikacją własności nie przynoszącej korzyści w USA, w formie dostępnej w określonym czasie, w określonym biurze Agenta Emisyjnego i Głównego Agenta Płatniczego. Obligacje, do których nie mają zastosowania Zasady TEFRA C ani Zasady TEFRA D, będą reprezentowane przez Stały Odcinek Zbiorczy. Stałe Odcinki Zbiorcze nie będą wymieniane na Obligacje w formie materialnej. Jeżeli wymagają tego wytyczne Europejskiego Banku Centralnego dotyczące uprawnienia papieru wartościowego przez Europejski Bank Centralny ("ECB" European Central Bank), Tymczasowy Odcinek Zbiorczy i Stały Odcinek Zbiorczy mogą, w sposób określony w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach, zostać dostarczone w dniu lub przed dniem emisji Transzy wspólnemu powiernikowi ("Wspólny Powiernik") dla Clearstream Banking société anonyme i Euroclear Bank SA/NV jako operatorowi systemu Euroclear. Warunki Końcowe i/lub Warunki mogą być zmienione, jeżeli jest to konieczne w celu spełnienia takich wymagań. Takie wymagania nie dotyczą Instrumentów, dla których depozytem macierzystym jest krajowy Centralny Depozyt Papierów Wartościowych (Central Securities Depositary - "CSD") (włącznie z Clearstream, Frankfurt). Każda wymagalność, o jakiej może zadecydować Emitent, wskazana w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach, z zastrzeżeniem takiej wymagalności minimalnej lub maksymalnej, jaka może być - 5 -

6 Certyfikaty Określona Denominacja (Określone Denominacje) Cena Emisji Opis Certyfikatów dozwolona lub wymagana okresowo przez odpowiedni bank centralny (lub organ równoważny) lub dowolne przepisy prawa lub regulacje dotyczące odpowiedniej waluty lub Emitenta. Taka Określona Denominacja (Określone Denominacje), o jakiej może zadecydować Emitent i która jest wskazana w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach Obligacji, i jaka ponadto może być dozwolona lub wymagana okresowo przez odpowiedni bank centralny (lub organ równoważny) lub dowolne przepisy prawa lub regulacje dotyczące odpowiedniej określonej waluty. Wszelkie emitowane Obligacje z okresem wymagalności krótszym niż jeden rok i dla których (i) emitent otrzymuje przychody z emisji w Wielkiej Brytanii lub (b) czynności emisji Obligacji są realizowane z jednostki organizacyjnej prowadzonej przez Emitenta w Wielkiej Brytanii, takie Instrumenty muszą: (i) posiadać minimalną wartość wykupu wynoszącą GBP (brytyjskich Funtów Szterlingów) (lub równowartość w innych walutach), i muszą być wyemitowane jedynie na rzecz osób, których normalna działalność polega na nabywaniu, utrzymywaniu, zarządzaniu lub zbywaniu inwestycji (jako zleceniodawca lub agent) dla celów prowadzenia swojej działalności lub od których można racjonalnie oczekiwać nabywania, utrzymywania, zarządzania i zbywania inwestycjami (jako zleceniodawca lub agent) dla celów prowadzenia ich działalności; lub (ii) być emitowane w innych okolicznościach, które nie stanowią naruszenia przez Emitenta sekcji 19 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych Wielkiej Brytanii z 2000 roku (Financial Services and Markets Act 2000). Obligacje można emitować po cenie emisji, która jest równa, lub zdyskontowana, lub z premią w stosunku do ceny nominalnej. Odpowiednie Warunki Końcowe i/lub Warunki będą określały czy i jak płacone będą odsetki i ustalana będzie kwota wykupu oraz kiedy Certyfikaty zostaną wykupione. Certyfikaty mogą być oprocentowane ("Certyfikaty Oprocentowane") lub nieoprocentowane. Certyfikaty Oprocentowane można emitować jako Certyfikaty ze stałą stopą oprocentowania przez cały okres ich ważności, płatne z dołu na takiej podstawie i w takich terminach/terminie płatności odsetek, jakie są wskazane w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Certyfikaty Oprocentowane można również emitować jako Certyfikaty ze stopą zmienną ustaloną (i korygowaną dla każdej odpowiedniej marży): na podstawie stopy referencyjnej pojawiającej się na uzgodnionej stronie ekranowej komercyjnego serwisu notowań, lub na podstawie Instrumentu Bazowego (który to termin jest dokładniej opisany poniżej), lub na takiej innej podstawie, jaka jest wskazana w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach ("Certyfikaty ze Stopą Zmienną"). Certyfikaty ze Stopą Zmienną mogą również posiadać maksymalną stopę procentową, minimalną stopę procentową lub obydwie. Odsetki od Certyfikatów ze Stopą Zmienną będą płatne na takiej podstawie i w takich terminach płatności odsetek, jakie są wskazane w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Certyfikaty Oprocentowane mogą być ponadto emitowane jako Certyfikaty, które posiadają oprocentowanie w formie stałej kwoty - 6 -

7 Warranty Forma Certyfikatów Cena Emisji Certyfikatów Opis Warrantów dodatkowej. Płatność takiej kwoty może być uzależniona od ceny Instrumentu Bazowego bądź jednego lub większej liczby Składników Koszyka (wszystkich ustalonych zgodnie z odpowiednimi Warunkami Końcowymi i/lub Warunkami). Wzór ustalania kwoty wykupu dla każdego Certyfikatu ("Kwota Wykupu") zostanie określony w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Kwota Wykupu może być ustalona na podstawie nominalnej kwoty Certyfikatów. W takim przypadku, kwota nominalna Certyfikatu może zostać pomnożona przez czynnik określony, między innymi, przez odniesienie do wyniku Instrumentu Bazowego. Kwota Wykupu może również zostać ustalona na podstawie współczynnika. Współczynnik taki można pomnożyć między innymi przez cenę wskazaną jako właściwa oraz określoną w danej dacie wyceny (całość określona zgodnie z odpowiednimi Warunkami Końcowymi i/lub Warunkami). Certyfikaty mogą posiadać minimalną Kwotę Wykupu (stosowaną bez żadnego warunku wstępnego lub tylko w przypadku spełnienia określonych warunków) i/lub maksymalną Kwotę Wykupu. Certyfikaty mogą podlegać również wykupowi, jeżeli przewidują tak odpowiednie Warunki Końcowe i/lub Warunki, przez dostarczenie określonej liczby Instrumentów Bazowych lub, w zależności od przypadku, innych aktywów. Certyfikaty mogą podlegać wykupowi po określonej liczbie dni bankowych po określonej dacie wyceny. Warunki Końcowe i/lub Warunki będą określały, czy Emitent będzie miał prawo umorzyć Certyfikaty przed określoną datą wyceny lub czy Emitent będzie posiadał opcję przedłużenia okresu ważności Certyfikatów. Certyfikaty mogą również zostać wyemitowane jako Certyfikaty otwarte, bez określonego dnia zakończenia ich ważności. Takie Certyfikaty otwarte mogą zostać zrealizowane przez Posiadacza Certyfikatu i/lub umorzone przez Emitenta, w każdym wypadku w sposób określony w Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Certyfikaty mogą zostać wyemitowane z dowolnymi z powyższych cech lub z kombinacją powyższych cech. Każda Seria Certyfikatów będzie reprezentowana przez jeden lub więcej stały odcinek zbiorczy certyfikatu(ów) na okaziciela (każdy z nich określany jako "Odcinek Zbiorczy Certyfikatów"). Żaden Odcinek Zbiorczy Certyfikatów nie będzie wymieniany na Certyfikaty w formie ostatecznej. Certyfikaty mogą być emitowane po cenie ustalonej na podstawie ich kwoty nominalnej lub, w wypadku Certyfikatów, które nie posiadają kwoty nominalnej, po cenie ustalonej na podstawie ceny Instrumentów Bazowych Certyfikatów w określonym dniu fixingu, określonym w właściwych Warunkach Końcowych i Warunkach. Warranty będą nieoprocentowane, mogą być emitowane jako warranty kupna (call warrant) lub jako warranty sprzedaży (put warrant) i będą dawały swoim posiadaczom, przy realizacji, prawo do żądania od Emitenta (określanego również jako "Dłużnik Warrantu") kwotę różnicy lub kwotę realizacji ustaloną na podstawie wzoru, który może zostać ustalony przez Emitenta lub uzgodniony między Emitentem i odpowiednim(-i) Dealerem(-ami), jeżeli występują, określonego we właściwych Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Kwota różnicy lub kwota realizacji będą obliczane na podstawie - 7 -

8 Forma Warrantów Cena Emisji Warrantów Instrumenty Zabezpieczone Opis Instrumentów Zabezpieczonych Zabezpieczenie Instrumentów Bazowych Warrantów. Każda Seria Warrantów będzie reprezentowana przez stały odcinek zbiorczy warrantów na okaziciela ("Odcinek Zbiorczy Warrantów"). Żaden Odcinek Zbiorczy Warrantów nie będzie wymieniany na Warranty w formie ostatecznej. Warranty mogą być emitowane po cenie ustalonej na podstawie ceny Instrumentów Bazowych właściwych Warrantów w określonym terminie fixingu, podanym w właściwych Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Instrumenty Zabezpieczone, określone w właściwych Warunkach Końcowych i/lub Warunkach, będą co do zasady posiadały takie same cechy kluczowe Instrumentów opisanych powyżej i, dodatkowo, będą przewidywały strukturę zabezpieczenia na podstawie umowy zabezpieczenia powierniczego (Sicherheitentreuhandvertrag) ("Umowa Zabezpieczenia Powierniczego") zawartej z Powiernikiem (zdefiniowanym poniżej) w stosunku do odpowiedniej emisji Instrumentów Zabezpieczonych. Powiernik administruje Uprawnionymi Papierami Wartościowymi (zdefiniowanymi poniżej) na podstawie Umowy Zabezpieczenia Powierniczego, która posiada strukturę dwustronnej umowy powierniczej (doppelseitige Treuhand) połączonej z umową na rzecz osób trzecich (Vertrag zu Gunsten Dritter). Umowa Zabezpieczenia Powierniczego właściwa dla odpowiednich Instrumentów Zabezpieczonych będzie zawarta w swojej wersji wiążącej we właściwych Warunkach Końcowych i/lub Warunkach. Zabezpieczenie ma na celu ochronę inwestorów w przypadku zdarzenia niedopełnienia obowiązków dotyczącego Emitenta, określonego w Umowie Zabezpieczenia Powierniczego ("Przypadek Likwidacji"). W momencie wystąpienia Przypadku Likwidacji zobowiązania płatnicze lub inne zobowiązania Emitenta podstawie wynikające z właściwych Warunków Końcowych i/lub Warunków Instrumentów Zabezpieczonych zostaną zastąpione przez obowiązek zapłacenia kwoty likwidacji zdefiniowanej w właściwych Warunkach Końcowych i/lub Warunkach ("Kwota Likwidacji") posiadaczom Instrumentów Zabezpieczonych. Kwota Likwidacji, określona w właściwych Warunkach Końcowych i/lub Warunkach, jest ustalana na podstawie uzasadnionej ceny rynkowej Instrumentów Zabezpieczonych, obliczonej przez jeden lub kilka niezależnych banków. Kwota Likwidacji nie jest tożsama z kwotą należną, jeżeli występuje, na podstawie Instrumentów Zabezpieczonych przy braku Przypadku Likwidacji. Również przychody netto z realizacji zabezpieczeń mogą nie być wystarczające do pokrycia Kwot Likwidacji płatnych na podstawie Instrumentów Zabezpieczonych. Instrumenty Zabezpieczone nie są objęte zabezpieczeniem przed wszystkimi ryzykami poniesienia znacznej lub całkowitej straty. Zabezpieczenie to dotyczy wyłącznie ryzyka związanego z Przypadkiem Likwidacji. Zgodnie z Umową Zabezpieczenia Powierniczego, Emitent przenosi papiery wartościowe na Powiernika. Mogą to być papiery wartościowe uprawnione przez ECB, akcje spółek notowanych w Indeksie DAX lub w Indeksie EURO STOXX 50 lub inne papiery wartościowe lub aktywa określone we właściwych Warunkach Końcowych i/lub Warunkach ("Uprawnione Papiery Wartościowe"). W wypadku zagranicznych papierów wartościowych, zdefiniowanych w Umowie Zabezpieczenia Powierniczego ("Zagraniczne Papiery Wartościowe") Emitent wyznaczy jako zabezpieczenie Zagraniczne Papiery Wartościowe lub właściwe - 8 -

9 roszczenia o przeniesienie Zagranicznych Papierów Wartościowych, jak określono w właściwej Umowie Zabezpieczenia Powierniczego. W wypadku, gdy wartość papierów wartościowych przeniesionych lub wyznaczonych jako zabezpieczenie, w zależności od przypadku, spadnie poniżej całkowitej sumy wartości właściwych Instrumentów Zabezpieczonych, Emitent będzie zobowiązany do przeniesienia lub wyznaczenia, w zależności od przypadku, dodatkowych Uprawnionych Papierów Wartościowych w celu skorygowania całkowitej wartości zabezpieczenia. W wypadku, gdy wartość papierów wartościowych przeniesionych lub wyznaczonych jako zabezpieczenie, w zależności od przypadku, przekroczy całkowitą sumę wartości właściwych Instrumentów Zabezpieczonych, Powiernik zwolni część takich papierów wartościowych na żądanie Emitenta w celu dostosowania możliwej do uzyskania wartości papierów wartościowych do całkowitej sumy wartości właściwych Instrumentów Zabezpieczonych. Emitent jest uprawniony do zastąpienia papierów wartościowych przeniesionych lub wyznaczonych jako zabezpieczenie, w zależności od przypadku, innymi Uprawnionymi Papierami Wartościowymi pod warunkiem, że zastąpienie zabezpieczenia ma taką samą wartość. Powiernik Clearstream, Frankfurt działający jako powiernik (Sicherheitentreuhänder) na podstawie Umowy Zabezpieczenia Powierniczego ("Powiernik"), lub dowolny jego następca prawny, zgodnie z ustaleniami Umowy Zabezpieczenia Powierniczego. Inne Instrumenty 4. KRÓTKI OPIS EMITENTA Instrumenty mogą być papierami wartościowymi dowolnego innego typu, łączącego wymienione powyżej cechy, jakie mogą uzgodnić Emitent i odpowiedni Dealer/Dealerzy, jeżeli występują. Warunki właściwe dla dowolnych takich Instrumentów zostaną określone w odpowiednich Warunkach i/lub Warunkach Końcowych. UniCredit Bank AG, poprzednio Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ("Bank UniCredit" lub "HVB", i razem z jego skonsolidowanymi spółkami zależnymi "Grupa HVB") został utworzony w 1998 roku przez fuzję Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft oraz Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft. Jest spółką dominującą Grupy HVB, której centrala mieści się w Monachium. UniCredit Bank był spółką stowarzyszoną UniCredit S.p.A., Rzym ("UniCredit", i razem z jej skonsolidowanymi spółkami zależnymi, "Grupa UniCredit"), od listopada 2005 r. i następnie od tej daty główną częścią Grupy UniCredit jako pod-grupa. UniCredit posiada bezpośrednio 100% kapitału akcyjnego Banku UniCredit. Bank UniCredit posiada centralę przy Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, Monachium i jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Sądzie Niższym (Amtsgericht) w Monachium, pod numerem HRB 42148, jako spółka akcyjna utworzona na podstawie prawa Republiki Federalnej Niemiec. Możliwość kontaktu telefonicznego lub przez stronę Ze skutkiem od dnia 15 grudnia 2009 roku HVB zmienił swoją nazwę z "Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG" na "UniCredit Bank AG". Nazwa markowa "HypoVereinsbank" nie uległa zmianie. W wyniku integracji z Grupą UniCredit, działania Banku UniCredit zostały zrestrukturyzowane w następujących działach: Bankowość - 9 -

10 Korporacyjna i Inwestycyjna, Rodzina i MŚP 1 (do końca roku 2010: Bankowość Detaliczna) i Bankowość Prywatna. Poprzez te działy Bank UniCredit oferuje kompleksowy asortyment produktów i usług bankowych na rzecz klientów prywatnych, korporacyjnych, klientów z sektora publicznego i spółek międzynarodowych. Ich zakres działania obejmuje m.in. pożyczki hipoteczne, kredyty konsumenckie i usługi bankowe dla klientów prywatnych, pożyczki biznesowe i finansowanie handlu zagranicznego dla klientów korporacyjnych, po produkty związane z funduszami dla wszystkich klas aktywów, usługi doradcze i maklerskie, transakcje papierami wartościowymi, zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym, usługi doradcze dla zamożnych klientów oraz produkty bankowości inwestycyjnej dla klientów korporacyjnych. Od roku 2006 strategia HVB została przeorientowana. W konsekwencji, w roku 2007, ważnym krokiem była finalizacja sprzedaży akcji dzisiejszego UniCredit Bank Austria AG ("Bank Austria") znajdujących się w rękach HVB. Bank UniCredit sprzedał również Bankowi Austria swoją działalność w Rosji, na Litwie, Łotwie i w Estonii, jak również sprzedał Bankowi Pekao, spółce zależnej UniCredit, swoje udziały w obecnej Spółce Akcyjnej Bank Handlowy Ukraina. W swojej nowej strategii Bank UniCredit koncentruje się na rynku usług finansowych w Niemczech oraz na bankowości inwestycyjnej na całym świecie. W roku 2007 HVB przejął większość rynków i działań bankowości inwestycyjnej UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. ("UBM"), spółki zależnej UniCredit zajmującej się bankowością inwestycyjną i nabył w 2008 roku działalność bankowości inwestycyjnej Capitalia S.p.A. i jej spółki zależnej, Banca di Roma S.p.A., zakupionej przez UniCredit w 2007 roku. W ramach łączenia działalności bankowości inwestycyjnej Grupy UniCredit w Grupie HVB, HVB nabyła UniCredit CAIB AG, Wiedeń, wraz z jej spółką zależną UniCredit CAIB Securities UK Ltd., Londyn, od Banku Austria. Obie spółki zostały zaliczone do grupy w pełni skonsolidowanych spółek Grupy HVB od dnia 1 czerwca 2010 roku. Po wpisie do Rejestru Handlowego, UniCredit CAIB AG została włączona do HVB i będzie kontynuować działalność w ramach innej struktury jako wiedeński oddział HVB. Skonsolidowane główne wskaźniki finansowe na dzień 31 grudnia 2010 Kluczowe wskaźniki efektywności Zysk operacyjny 3,125 mln EUR 3,468 mln EUR Wskaźnik kosztów do dochodów (oparty na wartości przychodów łącznie) 52,3% 50,0% Zysk przed opodatkowaniem 1,882 mln EUR 1,266 mln EUR Skonsolidowany zysk 1,728 mln EUR 884 mln EUR 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa

11 Zwrot z kapitału przed opodatkowaniem 1 8,5% 5,5% Zwrot z kapitału po opodatkowaniu 1 8,0% 3,7% Zysk przypadający na jedną akcję 2,12 EUR 1,02 EUR Dane bilansowe 31/12/ /12/2009 Aktywa razem 371,9 mld EUR 363,4 mld EUR Kapitały własne 23,7 mld EUR 23,6 mld EUR Wskaźnik lewarowania 2 15,7 15,4 Skonsolidowane główne wskaźniki finansowe na dzień 31 marca 2011 Kluczowe wskaźniki kapitałowe zgodne z Basel II 31/12/ /12/2009 Kapitał podstawowy (Tier 1) 20,6 mld EUR 20,4 mld EUR Kapitał podstawowy bez kapitału hybrydowego (Tier 1 kapitału podstawowego) Aktywa ważone ryzykiem (w tym równoważne dla ryzyka rynkowego i operacyjnego) 19,8 mld EUR 19,3 mld EUR 124,5 mld EUR 115,1 mld EUR Wskaźnik kapitału podstawowego (Wskaźnik 16,6% 17,8% Tier 1) 3 Kapitał podstawowy bez kapitału hybrydowego (wskaźnik Tier 1 kapitału 15,9% 16,7% podstawowego) 3 1: zwrot z kapitału obliczany na podstawie średnich kapitałów własnych zgodnie z MSSF 2: stosunek ogółu aktywów do kapitałów własnych zgodnie z MSSF 3: obliczany na podstawie aktywów ważonych ryzykiem, w tym równoważnych dla ryzyka rynkowego i operacyjnego Kluczowe wskaźniki efektywności 1/1/-31/3/2011 1/1/-31/3/2010 Zysk operacyjny netto 995 mln EUR 672 mln EUR Wskaźnik kosztów do dochodów (oparty na wartości dochodu operacyjnego) 44,2% 45,1% Zysk przed opodatkowaniem 995 mln EUR 694 mln EUR Zysk skonsolidowany 681 mln EUR 460 mln EUR Zwrot z kapitału przed opodatkowaniem 1 17,7% 12,6% Zwrot z kapitału po 12,0% 8,8%

12 opodatkowaniu 1 Zysk przypadający na jedną akcję 0,81 EUR 0,58 EUR Dane bilansowe 31/3/ /3/2010 Aktywa razem 350,5 mld EUR 371,9 mld EUR Kapitały własne 24,3 mld EUR 23,7 mld EUR Wskaźnik lewarowania 2 14,4 15,7 Kluczowe wskaźniki kapitałowe zgodne z Basel II 31/12/ /12/2010 Kapitał podstawowy (Tier 1) 20,6 mld EUR 20,6 mld EUR Kapitał podstawowy bez kapitału hybrydowego (Tier 1 kapitału podstawowego) Aktywa ważone ryzykiem (w tym równoważne dla ryzyka rynkowego i operacyjnego) 19,8 mld EUR 19,8 mld EUR 119,4 mld EUR 124,5 mld EUR Wskaźnik kapitału podstawowego (Wskaźnik 17,3% 16,6% Tier 1) 3 Kapitał podstawowy bez kapitału hybrydowego (wskaźnik Tier 1 kapitału 16,6% 15,9% podstawowego) 3 1: zwrot z kapitału obliczany na podstawie średnich kapitałów własnych zgodnie z MSSF 2: stosunek ogółu aktywów do kapitałów własnych zgodnie z MSSF 3: obliczany na podstawie aktywów ważonych ryzykiem, w tym równoważnych dla ryzyka rynkowego i operacyjnego 5. CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie Czynników Ryzyka w stosunku do Instrumentów Potencjalne konflikty interesów Inwestycje w Instrumenty są odpowiednie tylko dla takich inwestorów, którzy rozumieją charakter takich Instrumentów i zakres ich narażenia na ryzyko. Każdy potencjalny inwestor Instrumentów musi ustalić, na podstawie swojej własnej niezależnej oceny i takiej profesjonalnej porady, jaką w danych okolicznościach uzna za właściwą, że nabycie przez niego Instrumentów jest całkowicie zgodne z jego (lub, jeżeli nabywa Instrumenty jako powiernik, osoby beneficjenta) potrzebami finansowymi, celami i stanem, odpowiada i jest całkowicie zgodne z wszystkimi dotyczącymi go politykami, wytycznymi i ograniczeniami inwestycyjnymi (lub, jeżeli nabywa Instrumenty jako powiernik, dotyczącymi beneficjenta), niezależnie od wszystkich ryzyk nieodłącznych dla inwestowania lub posiadania Instrumentów. Emitent lub którykolwiek Dealer lub jakiekolwiek ich odpowiednie podmioty powiązane mogą angażować się okresowo w transakcje związane z papierami wartościowymi, udziałami funduszy, kontraktami

13 Nie istnieje aktywny rynek obrotu Instrumentami Wartość Rynkowa Instrumentów Zakłócenia na Rynkach Finansowych, Niemiecka Ustawa o Restrukturyzacji Banków i inne państwowe i regulacyjne interwencje Zgodność nabycia z prawem Opodatkowanie Niezależna ocena i porada Finansowanie terminowymi, towarami, indeksami lub powiązanymi instrumentami pochodnymi, które mogą wpływać na cenę rynkową, płynność lub wartość Instrumentów, i które mogą zostać uznane za niekorzystne dla interesów Posiadaczy Instrumentów. W szczególności, Emitent lub jakikolwiek Dealer lub ich odpowiednie podmioty powiązane mogą zajmować się i generalnie angażować w każdy rodzaj bankowości komercyjnej lub inwestycyjnej lub inną działalność z dowolnym emitentem papierów wartościowych stanowiących instrumenty bazowe dla Instrumentów lub uwzględnianych w indeksie bazowym dla Instrumentów, w taki sam sposób, jakby nie istniały dowolne Instrumenty emitowane na podstawie Programu. Instrumenty emitowane na podstawie Programu mogą nie podlegać szerokiej dystrybucji i może nie istnieć aktywny rynek obrotu dla Instrumentów, zarówno na jak i poza giełdą papierów wartościowych. W wypadku obrotu Instrumentami po ich początkowej emisji, obrót może występować z dyskontem w stosunku do ich oryginalnej ceny ofertowej. Na wartość rynkową Instrumentów wpływ będzie miało szereg czynników, włącznie z wiarygodnością kredytową Emitenta. Jeżeli płatności należne na podstawie Instrumentów są powiązane z Instrumentami Bazowymi, wartość takich Instrumentów Bazowych będzie wpływała na wartość rynkową Instrumentów. Cena, po jakiej Posiadacz Instrumentu będzie w stanie sprzedać Instrumenty przed ich wymagalnością może być niższa od ceny emisji lub ceny zakupu zapłaconej przez takiego Posiadacza Instrumentu. Takie obniżenie może być znaczne. Plan restrukturyzacji, który może zostać przyjęty większością głosów, może mieć wpływ na roszczenia posiadaczy Instrumentów. W kontekście nakazu przeniesienia, pierwotny dłużnik posiadaczy Instrumentów może zostać zastąpiony przez innego dłużnika. Alternatywnie, roszczenia posiadaczy Instrumentów mogą pozostać nadal obowiązujące wobec pierwotnego dłużnika, lecz aktywa takiego dłużnika, jego działalność i/lub zdolność kredytowa mogą nie być identyczne w porównaniu z sytuacją sprzed nakazu przeniesienia. Ani Emitent ani żaden z Dealerów ani żaden z ich podmiotów stowarzyszonych nie zaciągnął ani nie zaciąga odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek potencjalnego inwestora w odniesieniu do zgodności z prawem nabycia Instrumentów z tytułu przestrzegania przez takiego potencjalnego inwestora jakiegokolwiek prawa, regulacji lub polityki regulacyjnej mającej do niego zastosowanie. Potencjalni nabywcy i zbywcy Instrumentów powinni mieć świadomość, że mogą zostać zobowiązani do zapłaty podatków lub innych opłat lub danin rejestrowych zgodnie z przepisami i praktykami stosowanymi w kraju, do którego Instrumenty są transferowane lub posiadane bądź w innych jurysdykcjach. W niektórych jurysdykcjach dla nowatorskich instrumentów finansowych, takich jak Instrumenty, niedostępne mogą być oficjalne oświadczenia, decyzje i/lub wytyczne organów podatkowych lub orzeczenia sądów. Każdy potencjalny Posiadacz Instrumentów musi ustalić, na podstawie swojej własnej oceny i takiej profesjonalnej porady, że nabycie przez niego Instrumentów jest całkowicie zgodne z jego potrzebami finansowymi, politykami inwestycyjnymi, wytycznymi i ograniczeniami finansowymi oraz, że taka inwestycja jest dla niego właściwa, odpowiednia i dogodna, niezależnie od istotnych ryzyk nieodłącznych dla inwestowania w lub posiadania Instrumentów. Jeżeli potencjalny inwestor decyduje się finansować zakup Instrumentów

14 zakupu Instrumentów Koszty transakcyjne Kursy wymiany walut Transakcje hedgingowe Instrumenty z wykupem w formie fizycznego dostarczenia Instrumentów Bazowych lub, w zależności od przypadku, innych aktywów Instrumenty Otwarte Opłaty, które mają podlegać odliczeniu przy umorzeniu Opłaty za Udziały Początkowe, składka Ryzyko Przedterminowego Wykupu za pomocą funduszy pożyczonych od podmiotu trzeciego, nie powinien polegać na przychodach lub zyskach z inwestycji w Instrumenty, które pozwoliłyby mu na spłacenie odsetek i kwoty głównej pożyczek, gdy staną się one należne i podlegające spłacie. Zakup, posiadanie i sprzedaż Instrumentów powodują zwykle powstanie dodatkowych kosztów transakcyjnych. Wahania w kursach wymiany walut mogą wpływać na wartość Instrumentów lub Instrumentów Bazowych. Osoba inwestująca w instrumenty dwuwalutowe jest dodatkowo narażona na zmiany kursów wymiany. Potencjalni Inwestorzy mogą nie być w stanie wykonać transakcji mającej na celu wykluczenie lub ograniczenie ryzyk przez cały czas w okresie ważności Instrumentów. W wypadku Instrumentów wykupywanych przez fizyczne dostarczenie określonej ilości Instrumentów Bazowych lub, w zależności od wypadku, innych aktywów (takich jak udziałowe papiery wartościowe, nie udziałowe papiery wartościowe lub inne zbywalne papiery wartościowe), określonych we właściwych Warunkach Końcowych i/lub Warunkach, posiadacze takich Instrumentów otrzymają prawo do odpowiednich Instrumentów Bazowych lub, w zależności od przypadku, innych aktywów. W takim przypadku, jako posiadacze takich Instrumentów, będą narażeni na specjalne ryzyka dotyczące emitenta i papierów wartościowych, związane z Instrumentami Bazowymi lub, w zależności od przypadku, innymi aktywami. Ponadto, posiadacze takich Instrumentów nie powinni zakładać, że będą w stanie sprzedać po określonej cenie Instrumenty Bazowe lub inne aktywa, w zależności od przypadku, dostarczone w ramach wykupu Instrumentów. Może się nawet zdarzyć, że Instrumenty Bazowe lub inne aktywa, w zależności od przypadku, dostarczone jako wykup Instrumentów, nie będą miały żadnej wartości. Instrumenty bez określonego Terminu Wymagalności ("Instrumenty Otwarte") dają ich posiadaczom prawo do otrzymania płatności Kwoty Wykupu w ustalonych przez Emitenta terminach wykupu lub terminach rozwiązania. Ponieważ Emitent ma prawo do rozwiązania umowy, okres obowiązywania Instrumentów Otwartych może ulec skróceniu. Emitent może zrealizować swoje prawo do rozwiązania umowy w momencie, gdy cena za Instrumenty na rynku wtórnym jest niższa niż cena zakupu zapłacona przez Posiadacza Instrumentu. Przy umorzeniu danego Instrumentu mogą zostać odliczone różne opłaty (jeżeli jest to określone w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach) od właściwej kwoty umorzenia, po której takie Instrumenty zostałyby umorzone bez takich opłat. Cena emisji Instrumentów może, tam gdzie ma to zastosowanie, obejmować, dodatkowo w stosunku do agio emisyjnego, zawarte prowizje płatne na rzecz dystrybutora (dystrybutorów) lub inne ewentualne ujawnione opłaty i koszty oraz dodatkową składkę (jeśli jest). Taka dodatkowa składka, tam gdzie ma to zastosowanie, może nie być widoczna dla Posiadaczy Instrumentów i zależy od kilku czynników. Właściwe Warunki Końcowe i/lub Warunki mogą przewidywać prawo Emitenta do wykupu Instrumentów przed terminem ich wymagalności. Ponadto, Emitent będzie miał zwykle prawo do wykupu Instrumentów, jeżeli od Emitenta wymagane jest zapłacenie dodatkowych kwot opodatkowania od Instrumentów, zgodnie z właściwymi Warunkami Końcowymi i/lub Warunkami. Jeżeli Emitent wykupuje Instrumenty przed terminem ich wymagalności, posiadacz takich Instrumentów jest narażony na ryzyko, że inwestycja przyniesie zysk niższy niż

15 Opóźnienie po wykonaniu Negatywny skutek korekt Warunków Zmiany Warunków Ryzyko Emitenta kredytowe Ryzyko Zakłóceń na Rynku Wielkość oferty (Offering volume) Ryzyka ogólne dotyczące Instrumentów powiązanych z Instrumentami Bazowymi Ryzyko likwidacji porozumień dotyczących zabezpieczenia oczekiwany. Należy jednak podkreślić, że Emitent może wykonać opcjonalne prawo kupna niezależnie od stóp procentowych obowiązujących na rynku w dacie kupna. W przypadku, gdy Instrumenty mają być rozliczone w drodze płatności gotówkowej lub dostawy fizycznej, wówczas, po ich wykonaniu, może wystąpić opóźnienie czasowe pomiędzy wykonaniem a terminem określenia odpowiedniej kwoty gotówkowej lub wielkości aktywów dotyczących takiego wykonania. W przypadku wystąpienia potencjalnego przypadku korekty lub innych przypadków określonych w odpowiednich Warunkach Końcowych lub Warunkach, Emitent będzie upoważniony do dokonania korekt zgodnie z Warunkami dotyczącymi Instrumentów. Takie korekty mogą mieć negatywny wpływ na wartość Instrumentów. Posiadacze Instrumentów narażeni są na ryzyko utraty praw względem Emitenta wbrew swej woli, jeżeli inni Posiadacze Instrumentów na mocy Warunków Końcowych i/lub Warunków uzgodnią z Emitentem wprowadzenie do nich określonych zmian większością głosów zgodnie z niemiecką Ustawą o obligacjach (Schuldverschreibungsgesetz), a dany Posiadacz Instrumentów wyraża sprzeciw w danej kwestii. W przypadku powołania wspólnego przedstawiciela dla wszystkich Posiadaczy Instrumentów, określony Posiadacz Instrumentów może utracić, w całości lub w części, możliwość egzekwowania i dochodzenia przysługujących mu praw względem Emitenta, niezależnie od pozostałych Posiadaczy Instrumentów. Dowolna osoba, która nabywa Instrumenty polega na zdolności kredytowej Emitenta i nie ma żadnych praw wobec żadnej innej osoby. Posiadacze Instrumentów podlegają ryzyku częściowej lub całkowitej niemożności Emitenta do zapłaty odsetek i/lub dokonania płatności z tytułu umorzenia, jakie Emitent jest zobowiązany dokonać na podstawie Instrumentów. Jeśli emisja Instrumentów obejmuje postanowienia dotyczące wystąpienia Zakłóceń na Rynku, a Agent ds. Obliczeń określa, że Zakłócenie na Rynku wystąpiło lub istnieje w danym czasie, jakiekolwiek związane z tym przełożenie lub dowolne alternatywne postanowienia związane z wyceną określone w takim Instrumencie mogą mieć negatywny wpływ na jego wartość oraz moment dokonania płatności. Wielkość oferty (offering volume) opisana w Warunkach jest równa maksymalnej liczbie oferowanych Instrumentów, która może zostać zwiększona. Liczba ta nie pozwala na żadne wnioski dotyczące Instrumentów, które faktycznie zostały wyemitowane, a wobec tego dotyczące płynności potencjalnego rynku wtórnego. Instrumenty powiązane z Instrumentami Bazowymi obejmują ryzyka polegające na tym, że Posiadacz Instrumentu w ogóle nie otrzyma odsetek lub, że stopa procentowa będzie mniejsza niż stopa odsetkowa płatna od tradycyjnych dłużnych papierów wartościowych w tym samym czasie i/lub że posiadacz takiego Instrumentu może utracić całość lub znaczną część kwoty głównej swoich Instrumentów. Ryzyko znaczącej lub całkowitej straty występuje również w przypadku Instrumentów Zabezpieczonych. Cena rynkowa takich Instrumentów może być bardzo zmienna (w zależności od zmienności odpowiednich Instrumentów Bazowych). Jeżeli Emitent dokona likwidacji portfeli zabezpieczeń będących podstawą emisji instrumentów, to w konsekwencji może to negatywnie wpłynąć na cenę rynkową Instrumentu Bazowego, a wobec tego wartość Instrumentów, szczególnie pod koniec okresu obowiązywania

16 Brak praw własności Instrumentu Bazowego Zależność wyniku Instrumentu Bazowego Ryzyko odroczenia lub alternatywnych postanowień dotyczących wyceny Instrumentu Bazowego Instrumenty odsetkami powiązanymi Instrumentem Bazowym Waluta właściwych Instrumentów Bazowych Ryzyko konsekwencji regulacyjnych dla Posiadacza Instrumentu Bazowego powiązanego z Instrumentami z z Instrumentów. Nabywcy Instrumentów powinni mieć świadomość, że odpowiedni Instrument Bazowy nie będzie w posiadaniu Emitenta na korzyść nabywców takich Instrumentów, i w związku z tym, nabywcy nie otrzymają żadnych praw własności, w tym m.in. żadnych praw głosu, praw do otrzymywania dywidend ani innych kwot do podziału ani żadnych innych praw w odniesieniu do jakiegokolwiek Instrumentu Bazowego będącego podstawą takich Instrumentów. Oczekuje się, że na cenę rynkową i wartość Instrumentów w dowolnym czasie będą miały wpływ przede wszystkim zmiany ceny Instrumentu Bazowego, z którym związane są Instrumenty. Nie można przewidzieć, jak będzie się zmieniać z czasem cena Instrumentu Bazowego. Cena Instrumentu Bazowego może zależeć od wielu wewnętrznie powiązanych czynników, w tym od zdarzeń ekonomicznych, finansowych i politycznych oraz ich ogólnego wpływu na rynki kapitałowe oraz odpowiednie giełdy. Generalnie, jeżeli cena Instrumentu Bazowego spadnie, nastąpi obniżenie wartości Instrumentów o ile w odpowiednich Warunkach Końcowych lub Warunkach nie przewidziano elementu odwrotności. Dalsze czynniki, które mogą mieć wpływ na wartość Instrumentów, to m.in. fakt, że Instrument Bazowy będzie wyceniany jedynie w dacie jego zapadalności, forma rozliczenia (fizyczne doręczenie lub rozliczenie gotówkowe), skutki progów lub limitów, skutek Barier Wyjścia (Knock-Out Barriers), ciągła korekta określonych zmiennych, skutek elementu "worst-of", zastosowanie Mnożników, ograniczenie potencjalnych zwrotów do Maksymalnej Kwoty, skutek elementu odwrotności lub elementu "put"/sprzedaży oraz skutek elementu wyraźnego (express element). W określonych okolicznościach przedstawionych w Warunkach lub Warunkach Końcowych, Agent ds. Obliczeń może według własnego uznania dokonać odroczenia lub zmiany dowolnych alternatywnych postanowień wyceny Instrumentu Bazowego. Kwota odsetek opiera się na wzorze określonym w odpowiednich Warunkach Końcowych i/lub Warunkach dotyczących Instrumentów. Kwota odsetek płatna przez Emitenta może być przedmiotem uprzednio określonych limitów maksymalnych lub minimalnych. Kwota odsetek płatna od Instrumentów z odsetkami powiązanymi z Instrumentem Bazowym może w związku z tym być znacząco niższa niż kwota płatna przy konwencjonalnym zabezpieczeniu dłużnym. Jeżeli ryzyko walutowe dotyczy nabywcy Instrumentów (tj. Instrumenty nie posiadają elementu "Quanto"), nabywca ten może ponieść dodatkowe straty na płatnościach odsetek lub kwoty głównej z tytułu takich Instrumentów. Ponadto, jeżeli Emitent likwiduje portfele papierów wartościowych bazowych dla emisji Instrumentów, istnieje prawdopodobieństwo, że wpłynie to negatywnie na cenę rynkową Instrumentów Bazowych i w konsekwencji na wartość Instrumentów. Mogą istnieć konsekwencje regulacyjne i inne związane z posiadaniem przez niektórych inwestorów określonych Instrumentów powiązanych z Instrumentem Bazowym. Każdy nabywca Instrumentów musi przeprowadzić własne badanie dotyczące jego pozycji regulacyjnej w odniesieniu do ewentualnego nabycia Instrumentów

17 Instrument Bazowy związany z rynkami wschodzącymi Ryzyka dotyczące określonych typów Instrumentów Bazowych Akcje jako Instrumenty Bazowe Indeksy jako Instrumenty Bazowe Fundusze jako Instrumenty Bazowe Instrument Bazowy lub dowolne jego składniki mogą być przedmiotem jurysdykcji rynku wschodzącego. Na rynkach wschodzących wywłaszczenie, opodatkowanie równoważne konfiskacie, polityczna lub społeczna niestabilność lub incydenty dyplomatyczne mogą wpływać na inwestycję w Instrumenty. Ilość informacji dostępnych publicznie w odniesieniu do Instrumentu Bazowego lub dowolnych jego składników może być mniejsza od zwykle podawanej. Emisja Instrumentów nie tworzy żadnego zobowiązania Emitenta, dowolnego Dealera lub dowolnego z ich odpowiednich podmiotów powiązanych do ujawnienia Posiadaczom Instrumentów lub dowolnej innej stronie niepublicznych informacji dotyczących akcji będących Instrumentami Bazowymi dla Instrumentów (niezależnie od tego, czy takie informacje są poufne), które zostały nabyte w okresie obowiązywania Instrumentów. Jeżeli Instrumentem Bazowym jest akcja zarejestrowana na nazwisko/nazwę posiadacza lub jeżeli akcje wchodzące w skład instrumentu bazowego (np. indeksu lub koszyka) są zarejestrowane na nazwisko/nazwę posiadacza (w każdym przypadku "Akcje Imienne"), oraz jeżeli Emitent ma obowiązek dostarczyć te akcje nabywcy zgodnie z odpowiednimi Warunkami, prawa wynikające z tych akcji (np. udział w dorocznych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i wykonywanie prawa głosu) mogą egzekwować wyłącznie akcjonariusze figurujący w księdze członków lub w innym porównywalnym rejestrze akcjonariuszy emitenta takich Akcji Imiennych. W przypadku Akcji Imiennych, każde ciążące na Emitencie zobowiązanie do dostarczenia akcji jest ograniczone wyłącznie do dostarczenia akcji w postaci i z elementami, które umożliwiają wprowadzenie na giełdę i nie obejmuje wpisu do księgi członków. W takim wypadku wyłączone są wszelkie roszczenia dotyczące braku realizacji, w szczególności anulowania (Rückabwicklung) lub odszkodowań. Instrumenty posiadające indeks jako Instrument Bazowy nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, zatwierdzane, sprzedawane ani promowane przez sponsora indeksu ani odpowiedniego licencjodawcę indeksu, a taki sponsor indeksu lub licencjodawca nie składa jakichkolwiek zapewnień ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do wyników, które można uzyskać w związku z zastosowaniem tego indeksu ani w odniesieniu do poziomu tego indeksu w jakimkolwiek czasie. Ryzyka mogą również istnieć w odniesieniu do określonych typów indeksów, takich jak indeksy cenowe, indeksy związane z wynikiem lub całkowitym zwrotem. Ponadto, na wartość Instrumentów mogą mieć wpływ inne ryzyka powiązane z indeksami, takie jak to, że Emitent nie ma żadnego wpływu na skład indeksu, Podstawa Obliczania Ceny lub Wartości Instrumentu Bazowego może z czasem ulegać zmianie, indeksy mogą nie być uznanymi indeksami finansowymi, a składniki indeksu, ryzyka walutowe, opłaty dotyczące poziomu indeksu i publikacji składu indeksu mogą nie być stale aktualizowane. W przypadku Instrumentów mających jako Instrument Bazowy fundusz, potencjalni posiadacze Instrumentów powinni zwrócić uwagę, że, w zależności od specyficznego charakteru i określonych czynności inwestycyjnych funduszu, jak również jego dalszej charakterystyki, z Instrumentem Bazowym wiążą się różne ryzyka. Ogólną zasadą jest, że wyniki historyczne nie mogą być brane pod uwagę jako obowiązkowy wskaźnik przyszłych wyników Funduszu

18 Obligacje i Certyfikaty jako Instrumenty Bazowe Kontrakty Terminowe jako Instrumenty Bazowe Towary jako Instrumenty Bazowe Ogólne ryzyka związane z funduszami zwykle powstają z następujących kwestii: rozwiązanie i likwidacja funduszy, zależność od kluczowego personelu, potencjalne zmiany strategii inwestycyjnej, pobieranie prowizji i opłat, likwidacja lub połączenie funduszu, ryzyko prawne i podatkowe, konflikty interesów i/lub wyceny wartości i wartości szacunkowych aktywów netto. Określone ryzyka dotyczące w szczególności działalności inwestycyjnej funduszy mogą powstać w kontekście ryzyka rynkowego, ryzyk dotyczących kraju lub przeniesienia, ryzyka politycznego/regulacyjnego, ryzyk dotyczących rozliczeń, braku płynności na rynkach, ryzyka strony przeciwnej, ryzyka walutowego, ryzyk dotyczących powiernictwa, ryzyk dotyczących koncentracji, możliwych skutków umorzeń jednostek funduszu, ryzyka zmian poziomu odsetek, ryzyk w odniesieniu do świąt państwowych, określonych ryzyk inwestycyjnych związanych z inwestycjami w instrumenty pochodne, obligacje, instrumenty oprocentowane lub towary, pożyczanie portfela papierów wartościowych, umowy zakupu zwrotnego i/lub transakcje zabezpieczające. Ryzyka strukturalne i charakterystyka, w szczególności, wynika ze struktur funduszy zamkniętych/otwartych, funduszy pojedynczych / struktur funduszu lub funduszy oraz struktur funduszu o strukturze "Master-/Feeder". Ponadto, z funduszami hedgingowymi i/lub funduszami notowanymi na giełdzie mogą się wiązać specjalne ryzyka. Jakakolwiek materializacja takich ryzyk w całości lub w części może mieć negatywny wpływ na wartość funduszu wykorzystaną jako Instrument Bazowy dla Instrumentów, a w związku z tym na wartość Instrumentów oraz na ewentualne płatności z tytułu Instrumentów. Instrumenty powiązane z obligacjami lub certyfikatami stanowią dłużne papiery wartościowe, które nie przewidują określonych z góry kwot umorzenia i/lub płatności odsetek. Kwoty umorzenia i/lub płatności odsetek będą zależały od wartości rynkowej podstawowych obligacji lub certyfikatów, które mogą być znacząco niższe niż kwota zainwestowana przez posiadacza Instrumentu i mogą nawet być równe zeru. Ponieważ wartość Instrumentów powiązanych z kontraktami terminowymi stanowiącymi Instrumenty Bazowe zależy od ceny rynkowej określonego Instrumentu Bazowego, konieczne jest zrozumienie mechanizmów transakcji terminowych oraz ich wyceny, a także zapoznanie się z rynkiem bazowych kontraktów terminowych w celu dokonania odpowiedniej oceny ryzyka jakie niesie ze sobą zakup takich Instrumentów. Jeżeli kontrakty terminowe są rolowane, odpowiedni kontrakt terminowy jest wymieniany na kontrakt terminowy o późniejszej dacie wygaśnięcia, lecz poza tym o identycznych lub podobnych warunkach kontraktu, krótko przed datą jego wygaśnięcia. Ceny długoterminowych i krótkoterminowych kontraktów terminowych mogą się różnić, nawet, jeżeli wszystkie inne warunki są takie same. Ceny kontraktów terminowych mogą być zasadniczo wyższe lub niższe niż cena w transakcji z natychmiastową dostawą towaru. Fluktuacje wartości Instrumentu Bazowego będą mieć wpływ na wartość instrumentu powiązanego z towarami. Kwota główna i ewentualna kwota odsetek płatna przez Emitenta może być zasadniczo niższa niż kwota zainwestowana przez posiadacza Instrumentów i może nawet być równa zeru, w którym to przypadku posiadacz Instrumentu może stracić całą swoją inwestycję. W przypadku zasobów naturalnych i metali szlachetnych jako Instrumentów Bazowych, inwestorzy powinni być świadomi faktu, że takie Instrumenty Bazowe mogą być globalnie przedmiotem obrotu niemal bez przerwy w różnych strefach czasowych

19 Kursy wymiany jako Instrumenty Bazowe Stopy procentowe jako Instrumenty Bazowe Kredyty Referencyjne jako Instrumenty Bazowe Koszyki jako Instrumenty Bazowe Opcja przedłużenia Ryzyka dotyczące w szczególności Warrantów Ryzyka dotyczące w szczególności Instrumentów Zabezpieczonych Cena towarów jest szczególnie przedmiotem ryzyk, takich jak np. wojna, akt terroryzmu, spekulacje na rynkach finansowych lub ryzyka polityczne, które mogę utrudnić posiadaczom Instrumentów ocenę przyszłych wyników Instrumentów. Płatności Instrumentów powiązanych z kursami wymiany zależą od wyniku bazowej waluty (walut) i mogą być znacząco niższe niż kwota zainwestowana przez posiadacza Instrumentów. Dalsze ograniczenia prawne dotyczące wolnej wymiany mogą negatywnie wpłynąć na wartość Instrumentów i mogą prowadzić do wcześniejszego rozwiązania lub korekty Warunków dotyczących Instrumentów. Posiadacze Instrumentów powiązanych ze stopami procentowymi podlegają ryzyku zmian stóp procentowych. Poziom stóp procentowych na rynkach pieniężnych i kapitałowych jest często wysoce zmienny. Nabywając Instrumenty powiązane z Kredytami Referencyjnymi, posiadacze Instrumentów będą podlegać ekspozycji na ryzyko kredytowe wobec zarówno Emitenta, jak i Kredytobiorcy Referencyjnego. Instrumenty powiązane z Kredytami Referencyjnymi są związane z płatnościami dokonywanymi przez Kredytobiorcę Referencyjnego na podstawie Kredytu Referencyjnego. Jeżeli wystąpi przypadek ryzyka lub inny przypadek, posiadacze Instrumentów powiązanych z Kredytami Referencyjnymi mogą ponieść znaczące straty, ponieważ wartość rynkowa Instrumentów powiązanych z Kredytami Referencyjnymi może ulec obniżeniu lub ponieważ Instrumenty powiązane z Kredytami Referencyjnymi mogą zostać umorzone. Jeżeli Instrument Bazowy jest koszykiem składającym się jednego lub pewnej liczby różnych typów składników koszyka, inwestorzy nie mogą zakładać, że skład koszyka pozostanie stały w okresie ważności Instrumentów. W zależności od właściwości odpowiednich Instrumentów, może występować istotny wpływ na ustalanie Kwoty Wykupu lub kwoty odsetek w stosunku do takich Instrumentów, jeżeli wyniki składnika koszyka lub typu składników koszyka, na których oparte jest obliczenie Kwoty Wykupu, obniżą się w istotny sposób (niezależnie od wyników innych składników koszyka). W przypadku Instrumentów z opcją przedłużenia, Emitent może przesunąć termin wymagalności o kilka miesięcy lub lat jednorazowo lub kilkakrotnie. Nie ma jednak gwarancji, że Emitent wykona prawo przedłużenia Terminu Wymagalności, jeśli spadła wartość Instrumentów. Wyniki ceny Warrantów są powiązane z wynikami Instrumentów Bazowych. Zmiana ceny notowań może w sposób nieproporcjonalny wpłynąć na cenę Warrantów względem zainwestowanego kapitału do punktu, w którym Warranty staną się bezwartościowe. Posiadacze Warrantów mogą być narażeni na ryzyko obniżenia wartości ich Warrantów do poziomu, w którym zainwestowany kapitał (cena zapłacona za Warrant) zostanie całkowicie utracony, jeżeli cena notowań Instrumentu Bazowego spadnie (w wypadku Warrantu Kupna) lub wzrośnie (w wypadku Warrantu Sprzedaży). Posiadacze Warrantów powinni również pamiętać, że w określonych okresach czasu nie można realizować Warrantów Akcji i Warrantów Koszyka Akcji. Instrumenty Zabezpieczone nie są objęte zabezpieczeniem przed wszystkimi ryzykami znacznej lub całkowitej straty. Zabezpieczenie dotyczy wyłącznie ryzyk związanych z Przypadkiem Likwidacji

20 Ryzyka dotyczące UniCredit Bank AG Ryzyko Emitenta Potencjalni inwestorzy w Instrumenty Zabezpieczone powinni pamiętać, że Kwota Likwidacji może być niższa od oryginalnie zainwestowanej kwoty. Istnieje również ryzyko, że przychody netto z realizacji zabezpieczeń mogą nie być wystarczające do pokrycia Kwot Likwidacji płatnych na podstawie Instrumentów Zabezpieczonych. Istnieje ryzyko, że przychody z realizacji zabezpieczeń zostaną z góry zredukowane na korzyść masy upadłościowej o obowiązkowe opłaty egzekucyjne. Istnieje ryzyko, że w przypadku niewypłacalności Emitenta, syndyk masy upadłościowej zakwestionuje przeniesienie lub wyznaczenie, w zależności od przypadku, zabezpieczenia. Istnieje ryzyko, że realizacja zabezpieczenia zostanie opóźniona przez syndyka masy upadłościowej lub w wyniku środków zarządzonych przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego ("BaFin") na podstawie Sekcji 45, 46 lub 46a niemieckiej Ustawy o Bankowości (Kreditwesengesetz, "KWG"). W przypadku, gdy zabezpieczenie składa się z Zagranicznych Papierów Wartościowych istnieje ryzyko, że realizacja zabezpieczenia zostanie opóźniona lub przychody zostaną pomniejszone na mocy właściwych pod tym względem przepisów prawa zagranicznego. Mechanizmy ustalania ceny dotyczące zabezpieczenia obejmują ryzyko, że kwota płatna w wypadku wystąpienia Przypadku Likwidacji, Kwota Likwidacji, może być niższa niż kwota wykupu lub inne kwoty należne na podstawie Instrumentów Zabezpieczonych, gdyby nie wystąpił Przypadek Likwidacji. Mogą wystąpić inne konkretne czynniki ryzyka związane z poszczególnymi emisjami Instrumentów Zabezpieczonych, które zostaną określone w stosownych Warunkach Końcowych. Inwestycja w Instrumenty związana jest z określonymi ryzykami dotyczącymi Emitenta i odpowiedniej Transzy Instrumentów. Podczas gdy takie czynniki ryzyka są związane z sytuacjami nieprzewidzianymi, które mogą, ale nie muszą wystąpić, potencjalni inwestorzy powinni mieć na uwadze, że ryzyka związane z inwestowaniem w Instrumenty mogą, między innymi, (i) wpływać na zdolność Emitenta do wypełniania jego obowiązków wynikających z Instrumentów emitowanych w ramach Programu lub (ii) prowadzić do zmienności lub zmniejszenia wartości rynkowej właściwej Transzy Instrumentów w związku z czym wartość rynkowa spadnie poniżej oczekiwań (finansowych lub innych), jakie inwestor miał podczas inwestowania w takie Instrumenty. Ryzyko Emitenta dotyczy możliwości, że Emitent, jeżeli chodzi o działalność i rentowność Emitenta, nie jest w stanie zapłacić odsetek lub spłacić kwoty głównej, z powodu pogorszenia stanu aktywów. Ryzyko wynikające z globalnego załamania na rynkach finansowych i kryzysu gospodarczego Turbulencje na rynku finansowym w 2008 i 2009 roku miały wpływ na europejskie rynki finansowe oraz na globalną gospodarkę. Kilka państw i kilka segmentów przemysłu przechodzi od tego czasu poważne trudności gospodarcze. Uzdrowienie gospodarki na poziomie całej strefy euro coraz bardziej się ugruntowuje, lecz tempo wzrostu pozostaje nierówne w poszczególnych państwach, zaś kraje znajdujące się na obrzeżach pozostają znacznie w tyle za państwami będących w grupie wiodącej. Perspektywy wzrostu gospodarczego w Grecji, Irlandii, Portugalii które w chwili obecnej zostały objęte programem pomocy finansowej UE/MFW oraz Hiszpanii

dnia 29 kwietnia 2004 roku ("Rozporządzenie") ("Prospekt Programu Emisji Instrumentów UniCredit Bank AG Monachium, Republika Federalna Niemiec

dnia 29 kwietnia 2004 roku (Rozporządzenie) (Prospekt Programu Emisji Instrumentów UniCredit Bank AG Monachium, Republika Federalna Niemiec Niniejszy dokument stanowi podstawowy prospekt UniCredit Bank AG dotyczący nieudziałowych papierów wartościowych w rozumieniu art. 22 (6) nr 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

zagranicznych). Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG oraz inny dodatkowy Dealer lub Dealerzy wyznaczeni przez Emitenta w odniesieniu

zagranicznych). Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG oraz inny dodatkowy Dealer lub Dealerzy wyznaczeni przez Emitenta w odniesieniu PODSUMOWANIE PROSPEKTU Niniejsze podsumowanie Prospektu należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja dotycząca inwestycji w Instrumenty powinna być jednakże podejmowana w oparciu o treść

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zawiera zbiór informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, zwanych "Elementami". Elementy te ujęto w Działach od A do E (A.1 E.7).

Podsumowanie zawiera zbiór informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, zwanych Elementami. Elementy te ujęto w Działach od A do E (A.1 E.7). PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, zwanych "Elementami". Elementy te ujęto w Działach od A do E (A.1 E.7). Niniejsze Podsumowanie zawiera wszystkie Elementy,

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A. Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Getback S.A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE I OSTRZEŻENIA

WPROWADZENIE I OSTRZEŻENIA PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, zwanych "Elementami". Elementy te ujęto w Działach od A do E (A.1 E.7). Niniejsze Podsumowanie zawiera wszystkie Elementy,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku Opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo