JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w RBS Bank (Polska) S.A. (dalej zwanym Bankiem ) oraz świadczenia innych usług przez Bank i mają zastosowanie w stosunku do Klienta oraz RBS Bank (Polska) S.A. Niniejsze Warunki Krajowe uzupełniają Część Ogólną i wraz z nią stanowią Jednolite Warunki Współpracy. WyraŜenia niezdefiniowane w niniejszych Warunkach Krajowych będą miały takie samo znaczenie jak w Części Ogólnej Jednolitych Warunków Współpracy. W przypadku rozbieŝności pomiędzy postanowieniami Części Ogólnej i niniejszych Warunków Krajowych decydujące znaczenie będą mieć postanowienia Warunków Krajowych. Pod pojęciem "Bank" uŝywanym w Części Ogólnej, niezaleŝnie od definicji zawartych w Części Ogólnej, rozumiany jest RBS Bank (Polska) S.A. W przypadku rozbieŝności pomiędzy angielską wersją Jednolitych Warunków Współpracy, w tym Części Ogólnej, a ich polską wersją językową decydujące znaczenie będą mieć postanowienia polskiej wersji językowej Jednolitych Warunków Współpracy. Postanowienia Jednolitych Warunków Współpracy oraz innych regulaminów, warunków i umów mają zastosowanie, w szczególności w zakresie wyłączeń dopuszczalnych Ustawą, w najszerszym dopuszczalnym zakresie. 1.2 Definicje UŜyte w Warunkach Krajowych określenia oznaczają: Część Ogólna oznacza dokument zatytułowany Jednolite Warunki Współpracy Część Ogólna stanowiący wraz z niniejszymi Warunkami Krajowymi wyczerpującą regulację dotyczącą otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w RBS Bank (Polska) S.A. Data Waluty oznacza moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych, którymi obciąŝono lub uznano Rachunek Klienta. "Dzień Roboczy" oznacza dzień, w którym Bank prowadzi działalność wymaganą do świadczenia usług objętych niniejszymi Warunkami Krajowymi, w czasie dostępności odpowiednich systemów, w szczególności europejskich systemów rozliczeniowych, pozwalających na wykonanie Transakcji Płatniczej, wyłączając soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy. Grupa RBS" oznacza The Royal Bank of Scotland plc z siedzibą w Edynburgu oraz kaŝdy podmiot wobec niego bezpośrednio lub pośrednio zaleŝny, w tym The Royal Bank of Scotland N.V. z siedzibą w Amsterdamie i jego podmioty zaleŝne. Instrument Płatniczy" oznacza zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Klienta i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez Klienta do złoŝenia Zlecenia Płatniczego. Karta Wzorów Podpisów oznacza załącznik do Umowy Rachunku Bankowego określający samodzielny albo łączny sposób działania UpowaŜnionych Pełnomocników, zawierający wzory podpisów UpowaŜnionych Pełnomocników. Klient oznacza niebędącego konsumentem Rezydenta lub Nierezydenta w rozumieniu określonym poniŝej, który zawarł z Bankiem Umowę Rachunku Bankowego, będącego: osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/ przedsiębiorcę. Konwencja" oznacza Konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku, nr 112, poz. 938). Obowiązują od 24 sierpnia 2012 r. 1

2 Limit Debetowy oznacza kwotę, do której Klient moŝe składać dyspozycje obciąŝeniowe nieznajdujące pokrycia w saldzie rachunku. NBP" oznacza Narodowy Bank Polski. Nierezydent oznacza: osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a takŝe inny podmiot mający siedzibę za granicą, posiadającą zdolność prawną, tj. zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentem jest równieŝ znajdujący się za granicą oddział, przedstawicielstwo i przedsiębiorstwo utworzone przez Rezydenta, obce przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny i inne obce przedstawicielstwo oraz misję specjalną i organizację międzynarodową, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych. Odbiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. "Państwo Członkowskie" oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Płatnik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą Zlecenie Płatnicze. Prawo Bankowe" oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku, nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Rachunek oznacza bankowy rachunek rozliczeniowy (bieŝący i/ lub pomocniczy), bankowy rachunek lokat terminowych, bankowy rachunek call lub bankowy rachunek powierniczy albo zastrzeŝony. Rachunek BieŜący oznacza rachunek w złotych lub w walutach wymienialnych, płatny na Ŝądanie, słuŝący do gromadzenia środków pienięŝnych oraz przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych, przeprowadzanych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Rachunek Pomocniczy oznacza rachunek w złotych lub walutach wymienialnych, słuŝący do wyodrębniania środków pienięŝnych na określony cel i przeprowadzania określonych przez Klienta rozliczeń pienięŝnych. Rezydent oznacza: osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a takŝe inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność prawną, tj. zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Rezydentem jest równieŝ znajdujący się w kraju oddział, przedstawicielstwo i przedsiębiorstwo utworzone przez Nierezydenta, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny i inne polskie przedstawicielstwo oraz misję specjalną, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych. Saldo Dostępne Rachunku oznacza Saldo Rachunku powiększone o kwotę przyznanego Limitu Debetowego lub kredytu w Rachunku BieŜącym i pomniejszone o ewentualną blokadę środków pienięŝnych na tym Rachunku. Saldo Rachunku oznacza stan własnych środków pienięŝnych Klienta, zgromadzonych na Rachunku. Saldo Ujemne oznacza kwotę zadłuŝenia spowodowaną wypłatą kwot przewyŝszających Saldo Rachunku albo Saldo Dostępne Rachunku. 2

3 Status Dewizowy oznacza status prawny regulowany przez ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz z późn. zm.) określający dany podmiot jako Rezydenta albo Nierezydenta. Transakcja Płatnicza oznacza zainicjowaną przez Płatnika lub Odbiorcę wpłatę, transfer lub wypłatę środków pienięŝnych. Umowa Rachunku Bankowego oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem oraz Bankiem odnośnie prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta bankowego rachunku rozliczeniowego, bankowego rachunku lokat terminowych, bankowego rachunku call, bankowego rachunku powierniczego lub zastrzeŝonego. Unikatowy Identyfikator oznacza kombinację liter, liczb lub symboli określoną przez Bank dla Klienta (np. numer rachunku oraz kod bankowy - tzw. sort code), która jest dostarczana przez Płatnika lub Odbiorcę w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiej strony biorącej udział w Transakcji Płatniczej lub jej Rachunku. "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., nr 199, poz z późn. zm.). "Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy" oznacza ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 roku, nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Zlecenie Płatnicze oznacza oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania Transakcji Płatniczej (zarówno pojedynczej Transakcji Płatniczej, jak i serii Transakcji Płatniczych). W przypadku, kiedy to samo pojęcie jest zdefiniowane w niniejszych Warunkach Krajowych w sposób inny niŝ w Części Ogólnej, definicja zawarta w Warunkach Krajowych znajduje zastosowanie takŝe do Części Ogólnej. 1.3 Stosowanie Ustawy Przepisy działu II Ustawy, z zastrzeŝeniem art. 16, oraz przepisy art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48 oraz art Ustawy nie mają zastosowania w całości Przepisy rozdziału 4 działu III Ustawy, z zastrzeŝeniem art. 53, nie stosują się do Transakcji Płatniczych innych niŝ Transakcje Płatnicze: 1) w euro; 2) wykonywane w całości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w walucie polskiej; 3) obejmujące nie więcej niŝ jedno przeliczenie waluty pomiędzy: euro a walutą polską, jeŝeli przeliczenie waluty jest dokonane w Rzeczypospolitej Polskiej, euro a walutą innego niŝ Rzeczpospolita Polska Państwa Członkowskiego spoza obszaru euro, jeŝeli przeliczenie waluty jest dokonane w tym Państwie Członkowskim, euro a walutą polską lub euro a walutą innego niŝ Rzeczpospolita Polska Państwa Członkowskiego spoza obszaru euro, dokonywanego w Państwie Członkowskim z obszaru euro, w przypadku przelewów transgranicznych zainicjowanych w euro W przypadku Transakcji Płatniczych wykonywanych na terytorium jednego lub więcej Państw Członkowskich, określony w art. 54 Ustawy termin uznania odpowiedniego Rachunku, o którym Klient jest powiadamiany zgodnie z pkt Warunków Krajowych, nie będzie przekraczał 4 Dni Roboczych od momentu otrzymania Zlecenia Płatniczego. 3

4 2. Zawarcie Umowy Rachunku Bankowego i otwarcie Rachunku 2.1 Na podstawie niniejszych Warunków Krajowych Bank otwiera i prowadzi Rachunki w złotych i walutach wymienialnych. W ramach prowadzenia Rachunku Bank zobowiązuje się do: przyjmowania wpłat na Rachunek i przechowywania środków pienięŝnych zgromadzonych na Rachunku, zapewniając im naleŝyte bezpieczeństwo, realizacji rozliczeń pienięŝnych zlecanych przez Klienta i ustanowionych przez niego UpowaŜnionych Pełnomocników. 2.2 Otwarcie i prowadzenie Rachunku przez Bank na rzecz Klienta wymaga zawarcia Umowy Rachunku Bankowego ) W przypadku spółek w organizacji, które osobowość prawną uzyskają z chwilą wpisu do właściwego rejestru Bank na pisemny wniosek takiej spółki, moŝe przed dokonaniem wpisu do rejestru otworzyć Rachunek na czas określony, po przedłoŝeniu przez taką spółkę aktu o utworzeniu spółki (umowy lub aktów załoŝycielskich wraz ze statutem). 2) Bank umoŝliwia dokonywanie wpłat na Rachunek, o którym mowa w pkt. 1) powyŝej, natomiast blokuje moŝliwość dokonywania wypłat do momentu otrzymania właściwych dokumentów, o których mowa w pkt ). 3) MoŜliwość, o której mowa w pkt. 1) powyŝej nie dotyczy podmiotów mających Status Dewizowy Nierezydenta. 4) Po zarejestrowaniu spółki i przedłoŝeniu przez Klienta wymaganych dokumentów Rachunek na czas określony zostaje przekształcony w Rachunek. 5) W przypadku niedostarczenia przez Klienta w terminie 6 miesięcy od otwarcia Rachunku kopii wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółki opatrzonego data wpływu do sądu rejestrowego umowa Rachunku ulega rozwiązaniu. 2.4 Warunkiem otwarcia Rachunku przez Bank jest złoŝenie i zaakceptowanie przez Bank dokumentów, o których mowa w pkt Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Rachunku Bankowego bez podania przyczyny. 2.6 Do otwarcia Rachunku wymagane jest złoŝenie w Banku: 1) przez Rezydenta dokumentów właściwych dla jego statusu prawnego, tj. odpowiednio: aktualnego dokumentu stwierdzającego uzyskanie osobowości prawnej lub potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej i/ lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), albo zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opatrzonego datą nie wcześniejszą niŝ 3 miesiące od daty jego złoŝenia w Banku. Oddziały i przedstawicielstwa Nierezydentów składają odpowiednio odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, (d) pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa powyŝej, Karty Wzorów Podpisów określającej UpowaŜnionych Pełnomocników wraz z ich danymi osobowymi, innych dokumentów, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów prawa lub Bank uzna, Ŝe są one niezbędne do zawarcia lub naleŝytego wykonania Umowy Rachunku Bankowego (np. zezwoleń, koncesji, licencji lub zgód, jeŝeli prowadzona działalność tego wymaga). 4

5 2) przez Nierezydenta dokumentów właściwych dla jego statusu prawnego, tj. odpowiednio: (d) aktualnego dokumentu urzędowego, wydanego nie później niŝ 3 miesiące od daty jego złoŝenia w Banku, właściwego dla siedziby Nierezydenta, zawierającego podstawowe dane o Nierezydencie oraz informującego o jego statusie prawnym, pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa powyŝej, Karty Wzorów Podpisów określającej UpowaŜnionych Pełnomocników wraz z ich danymi osobowymi, innych dokumentów, jeśli obowiązek ten wynika z oddzielnych przepisów prawa lub Bank uzna, Ŝe są one niezbędne do zawarcia lub naleŝytego wykonania Umowy Rachunku Bankowego ) Jeśli w zakresie prowadzonego Rachunku, Nierezydent pragnie skorzystać z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wówczas jest on obowiązany przedstawić Bankowi oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej wystawionego przez odpowiednie władze kraju siedziby podatkowej Nierezydenta. 2) Certyfikat rezydencji, o którym mowa w pkt. 1) powyŝej jest waŝny 1 rok od daty wystawienia, z zastrzeŝeniem, iŝ nie ulegnie zmianie stan faktyczny w nim przedstawiony. W przypadku zmiany stanu faktycznego potwierdzonego w certyfikacie, Nierezydent zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Bankowi nowy certyfikat rezydencji. Nierezydent pragnący stale korzystać z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zobowiązany jest przedstawiać co roku aktualny certyfikat rezydencji. 2.8 W przypadku organizacji społecznych, politycznych lub zawodowych nieprowadzących działalności gospodarczej, w celu otwarcia Rachunku niezbędne jest przedstawienie dokumentu stwierdzającego, Ŝe jednostka została utworzona zgodnie z przepisami prawa oraz wskazanie UpowaŜnionych Pełnomocników upowaŝnionych do dysponowania Rachunkiem ) Dokumenty przedkładane przez Klienta w odpisach lub kopiach Klient przedstawi, na Ŝądanie Banku, wraz z odpowiednim apostille, stosownie do postanowień Konwencji. 2) Bank moŝe wyrazić zgodę na przedkładanie przez Klienta dokumentów w odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku lub adwokata/radcę prawnego/notariusza. 1) Na Ŝądanie Banku, wszelkie dokumenty przedkładane przez Klienta wystawione w języku obcym innym aniŝeli język angielski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 2) W uzasadnionych przypadkach Bank moŝe dopuścić dokumenty wystawione w języku innym niŝ angielski, po otrzymaniu ich tłumaczenia dokonanego przez upowaŝnionego do tego pracownika Grupy RBS zgodnie z odrębnymi procedurami Grupy RBS JeŜeli wymagane dokumenty są przekazane do Banku drogą korespondencyjną: w kraju - odnośnie Rezydenta lub Nierezydenta - wówczas toŝsamość osób oraz własnoręczność wymaganych podpisów na nich złoŝonych winna być potwierdzona przez notariusza, z zagranicy - odnośnie Rezydenta lub Nierezydenta, wówczas toŝsamość osób oraz własnoręczność wymaganych podpisów na nich złoŝonych winna być potwierdzona: poprzez uzyskanie właściwego apostille stosownie do postanowień Konwencji lub przez polską placówkę konsularną/wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. 5

6 2.12 JeŜeli Klient posiada Rachunek w innej jednostce Grupy RBS, Bank moŝe zaŝądać, aby dane zawarte w Umowie Rachunku Bankowego lub przedkładane dokumenty zostały potwierdzone przez taką jednostkę na dowód zgodności danych z posiadaną przez taką jednostkę dokumentacją rachunku bankowego Klient jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić Bank o wszelkich zmianach w dokumentach określonych w pkt lub innych istotnych zmianach danych dotyczących Klienta, mających wpływ na prowadzenie Rachunku, a w szczególności: (d) (e) (f) (g) zmianie w zakresie stosunków własnościowych dotyczących Klienta (o ile dotyczy), zmianie adresu lub nazwy/ firmy, zmianie osób reprezentujących Klienta/ UpowaŜnionych Pełnomocników, zmianie danych osobowych osób reprezentujących Klienta/ UpowaŜnionych Pełnomocników w zakresie wynikającym z art. 9 ust. 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, zmianie Statusu Dewizowego, utracie lub uzyskaniu koncesji, zezwolenia, licencji, zgody albo wpisie lub wykreśleniu wpisu w odpowiednim rejestrze, wszczęciu postępowania o ogłoszenie upadłości lub rozpoczęciu likwidacji albo wszczęciu postępowania układowego Powiadomienie Banku jest skuteczne od następnego Dnia Roboczego po jego doręczeniu do Banku wraz ze złoŝeniem aktualnych dokumentów potwierdzających fakt wystąpienia przedmiotowej zmiany. 3. Pełnomocnictwa w związku z Umową Rachunku Bankowego 3.1 UpowaŜniony Pełnomocnik moŝe dysponować Rachunkiem, w tym dysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku, oraz dokonywać innych czynności związanych z prowadzeniem Rachunku takich jak: realizacja poleceń zapłaty, uzyskiwanie informacji analitycznych dotyczących Rachunku, a takŝe zawierać w imieniu Klienta umowy związane z prowadzonym przez Bank Rachunkiem takie jak: umowa cashpoolingu, umowa świadczenia usług faktoringowych, itp. 3.2 Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. UpowaŜniony Pełnomocnik moŝe udzielać dalszych pełnomocnictw jedynie wówczas, gdy wynika to wprost z treści udzielonego pełnomocnictwa. 3.3 Pełnomocnictwo moŝe być udzielone: w pełnym zakresie, tj. do dysponowania Rachunkiem w takim samym zakresie, jaki przysługuje Klientowi, w tym do zamknięcia Rachunku, w szczególnym zakresie, tj. obejmującym umocowanie do czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności wyraźnie wskazanych w treści pełnomocnictwa, do jednorazowej czynności. 6

7 3.4 Pełnomocnictwo moŝe zostać udzielone bezpośrednio w Banku (takŝe poprzez dokonanie wpisu w Karcie Wzorów Podpisów, z określeniem danych dotyczących UpowaŜnionego Pełnomocnika oraz zakresu pełnomocnictwa), w obecności pracownika innej jednostki Grupy RBS, z udziałem notariusza lub w trybie określonym w pkt Skuteczność udzielenia pełnomocnictwa wobec Banku jest uzaleŝniona od złoŝenia wzoru podpisu UpowaŜnionego Pełnomocnika w obecności pracownika Banku, pracownika innej jednostki Grupy RBS, notariusza lub w trybie określonym w pkt W przypadku złoŝenia wzorów podpisów przez przedstawicieli Klienta na Karcie Wzorów Podpisów składanej w Banku bez zachowania jednego z trybów określonych w pkt. 3.4 powyŝej, złoŝenie na Karcie Wzorów Podpisów podpisu(ów) przez osobę(y) upowaŝnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klienta stanowi potwierdzenie autentyczności wszystkich podpisów złoŝonych na Karcie Wzorów Podpisów. 3.6 Karta Wzorów Podpisów obowiązuje w stosunku do wszystkich Rachunków otwartych i prowadzonych w Banku na rzecz Klienta w pełnym zakresie (w rozumieniu pkt. 3.3, chyba Ŝe Klient odrębnie postanowi inaczej. 3.7 Karta Wzorów Podpisów winna równieŝ zawierać dane osobowe osób upowaŝnionych do dysponowania Rachunkiem w zakresie wynikającym z art. 9 ust. 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. W przypadku danych osobowych podanych bez zachowania jednego z trybów określonych w pkt. 3.4 powyŝej, złoŝenie na Karcie Wzorów Podpisów podpisu(ów) przez osobę(y) upowaŝnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klienta stanowi potwierdzenie autentyczności wszystkich danych osobowych zawartych w Karcie Wzorów Podpisów. 3.8 Klient obowiązany jest złoŝyć w Banku kaŝdorazowo nową Kartę Wzorów Podpisów w przypadku: wystąpienia zmiany w składzie osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem, w tym środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku, wystąpienia zmiany danych osobowych UpowaŜnionego Pełnomocnika, odwołania bądź ustanowienia UpowaŜnionego Pełnomocnika. 3.9 Pełnomocnictwo pozostaje waŝne i skuteczne do chwili jego pisemnego odwołania, zmiany, wygaśnięcia z mocy prawa, wykonania czynności, do której zostało udzielone albo upływu terminu, na jaki zostało udzielone Zawiadomienie Banku o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne od następnego Dnia Roboczego po dacie wpływu zawiadomienia do Banku. Odwołanie pełnomocnictwa skutkuje anulowaniem wszelkich obecnych i przyszłych Zleceń Płatniczych wydanych przez osobę, która utraciła status UpowaŜnionego Pełnomocnika Klient, osoby składające Zlecenia Płatnicze w imieniu Klienta, jak równieŝ osoby dysponujące środkami na Rachunku Klienta, zobowiązane są do okazywania dokumentu toŝsamości na kaŝdą prośbę Banku Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez Klienta w przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązków określonych w niniejszym rozdziale. 4. Prowadzenie Rachunku oraz przeprowadzanie rozliczeń 4.1 Prowadzenie Rachunku i zasady realizacji Transakcji Płatniczych Rachunek rozliczeniowy (BieŜący lub Pomocniczy) prowadzony jest jako Rachunek płatny na Ŝądanie przez czas nieokreślony lub określony, w sposób oznaczony w Umowie Rachunku Bankowego Wykaz walut, w których Bank prowadzi Rachunki podawany jest do wiadomości Klientów w formie Komunikatu w siedzibie Banku ) Klient składa Zlecenia Płatnicze w godzinach ustalonych przez Bank. Bank moŝe poinformować Klienta w drodze Komunikatu o dniach, w których nie prowadzi działalności. Godziny składania Zleceń Płatniczych i terminy realizacji Transakcji Płatniczych ogłaszane są w formie Komunikatu w 7

8 siedzibie Banku. Zlecenia Płatnicze złoŝone po określonych godzinach uwaŝa się za złoŝone w następnym Dniu Roboczym. Zmiana treści ww. Komunikatu nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Krajowych. 2) Na realizację innych zleceń (niestanowiących Zleceń Płatniczych) Bank zastrzega sobie termin 2 Dni Roboczych licząc od daty wpłynięcia zlecenia do Banku Bank przechowuje środki pienięŝne Klienta, wykonuje Transakcje Płatnicze, prowadzi rozliczenia w formie gotówkowej i bezgotówkowej, uznaje Rachunek z tytułu przedstawionych do realizacji czeków rozrachunkowych i otrzymanych z innych banków Transakcji Płatniczych oraz świadczy pozostałe usługi, zgodnie z zapisami niniejszych Warunków Krajowych, postanowieniami stosownych umów i przepisami prawa ) Klient moŝe dysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku zgodnie ze swoim uznaniem pod warunkiem, Ŝe dokonywane czynności nie naruszają Jednolitych Warunków Współpracy lub jakichkolwiek powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 2) Klient jest uprawniony do swobodnego dysponowania środkami pienięŝnymi znajdującymi się na jego Rachunku do wysokości Salda Rachunku albo Salda Dostępnego Rachunku. 3) Ograniczenie dysponowania środkami pienięŝnymi znajdującymi się na Rachunku moŝe wynikać z postanowień odpowiedniej Umowy Rachunku Bankowego lub innej umowy łączącej Klienta z Bankiem, z przepisów prawa dotyczących egzekucji prowadzonej z Rachunku oraz innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. 1) Bank wykonuje Zlecenia Płatnicze Klienta do wysokości Salda Rachunku albo Salda Dostępnego Rachunku, pomniejszonego o kwoty oczekujące na realizację tytułów wykonawczych zleconych przez organ egzekucyjny, oraz z uwzględnieniem opłat, prowizji, odsetek i innych naleŝności przysługujących Bankowi, chyba Ŝe postanowienia stosownej umowy łączącej Klienta z Bankiem stanowią inaczej. 2) W przypadku, gdy Saldo Rachunku jest niewystarczające na spłatę pełnej egzekwowanej kwoty Bank dokonuje spłaty kwoty egzekwowanej do wysokości Salda Rachunku oraz zaprzestaje realizacji Zleceń Płatniczych do momentu uznania Rachunku kwotą wystarczającą na całkowitą spłatę egzekwowanej kwoty. Bank moŝe odblokować Rachunek po otrzymaniu pisemnego odwołania zajęcia egzekucyjnego dostarczonego przez organ egzekucyjny NaleŜności i storna mylnie zaksięgowanych przez Bank uznań lub obciąŝeń Rachunku Klienta pokrywane są w pierwszej kolejności ze środków pienięŝnych zgromadzonych na Rachunku, bez względu na Zlecenia Płatnicze Klienta ) W przypadku braku środków pienięŝnych na Rachunku, Bank nie realizuje Zleceń Płatniczych Klienta do czasu uznania Rachunku Klienta kwotą umoŝliwiającą ich realizację. 2) Niezrealizowanie Zleceń Płatniczych Klienta w ciągu czternastu dni od ich złoŝenia z powodu braku środków pienięŝnych na Rachunku Klienta powoduje ich automatyczne anulowanie przez Bank. 1) Bank realizuje złoŝone przez Klienta Zlecenia Płatnicze: podpisane zgodnie z wzorami podpisów złoŝonymi na Karcie Wzorów Podpisów, zawierające wszelkie niezbędne dane wymagane do prawidłowej realizacji Transakcji Płatniczych, 8

9 (d) w przypadku skorzystania przez Bank z opcji telefonicznego potwierdzenia zlecenia z Klientem, pod warunkiem otrzymania przez Bank potwierdzenia prawidłowości odnośnie wszystkich szczegółów Zlecenia Płatniczego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 2) Bank moŝe odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego Klienta niespełniającego wymogów określonych w pkt ). 3) Bank moŝe wezwać Klienta do uzupełnienia Zlecenia Płatniczego o dane umoŝliwiające jego prawidłową realizację. 4) W przypadku nieotrzymania przez Bank poprawionego Zlecenia Płatniczego w ciągu 14 dni od jego złoŝenia, Bank moŝe dokonać jego anulowania. 5) Roszczenia Klienta z tytułu nieautoryzowanych Transakcji Płatniczych, niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Transakcji Płatniczych wygasają, jeśli Klient nie powiadomi Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcjach Płatniczych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŝ w terminie określonym w pkt. 3.4 Części Ogólnej liczonym od dnia uznania lub obciąŝenia Rachunku albo od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana. 6) W odniesieniu do poleceń zapłaty, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Klient zachowuje prawo do zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 5 Dni Roboczych od dnia dokonania obciąŝenia Rachunku. śądanie zwrotu Klient zgłasza na zasadach dotyczących zlecania Transakcji Płatniczych. Bank dokonuje zwrotu kwoty na Rachunek niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego ) W celu umoŝliwienia Bankowi wykonania obowiązku określonego w pkt ), Klient jest obowiązany do uprzedniego wypełnienia oraz złoŝenia w Banku "Formularza określającego osoby upowaŝnione przez Klienta do telefonicznego potwierdzania Zlecenia Płatniczego" (Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Krajowych). 2) Potwierdzenie Zlecenia Płatniczego następuje po podaniu przez osobę upowaŝnioną wymaganych przez Bank szczegółów Zlecenia Płatniczego. 3) Bank zastrzega sobie prawo nagrywania kaŝdej rozmowy telefonicznej z Klientem. Nagranie to będzie stanowić prima facie dowód przebiegu potwierdzania szczegółów Zlecenia Płatniczego w kaŝdej sprawie spornej dotyczącej realizacji lub odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego. Procedurze telefonicznego potwierdzania szczegółów Zlecenia Płatniczego mogą podlegać wszelkie Zlecenia Płatnicze, niezaleŝnie od ich wartości ) Zlecenia Płatnicze przekazane do Banku w formie elektronicznej, telefonicznej bądź telefaksowej realizowane są na zasadach określonych w odrębnych uregulowaniach Banku. Komunikacja pomiędzy Bankiem i Klientem moŝe odbywać się (na równi z innymi uzgodnionymi środkami komunikacji) poprzez przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej z bezpiecznymi podpisami elektronicznymi (zgodnie z tym jak zostały one zdefiniowane w odpowiednich przepisach regulujących kwestie posługiwania się takiego rodzaju podpisami). 2) Bank nie przyjmuje do realizacji Zleceń Płatniczych, których realizacja ma nastąpić później niŝ 14 dni od daty złoŝenia dyspozycji w Banku, z wyjątkiem Zleceń Płatniczych zleconych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej. 3) Zlecenia Płatnicze w formie polecenia zapłaty oraz płatności kartami płatniczymi realizowane są na zasadach określonych w odrębnych uregulowaniach Banku ) Identyfikacja Odbiorców Transakcji Płatniczych następuje wyłącznie, z zastrzeŝeniem pkt ), według numerów rachunków bankowych. 9

10 2) Do naleŝytego wykonania Transakcji Płatniczych nie jest wymagane, by Bank lub inne banki uczestniczące w rozliczeniu dokonały weryfikacji nazwy posiadacza rachunku Odbiorcy. 3) Transakcja Płatnicza uwaŝana jest za wykonaną naleŝycie, jeŝeli zostanie zrealizowana na podstawie numeru rachunku bankowego Odbiorcy ) Do prawidłowej realizacji Transakcji Płatniczej Klienta niezbędne jest podanie przez Klienta Unikatowego Identyfikatora Odbiorcy płatności w formacie NRB, IBAN lub w innym formacie właściwym dla określonego rozliczenia. 2) Brak numeru rachunku Odbiorcy w formacie NRB, IBAN lub w innym formacie właściwym dla określonego rozliczenia stanowi podstawę do odmowy realizacji Transakcji Płatniczej przez Bank. 3) W przypadku negatywnej weryfikacji przez Bank liczby kontrolnej numeru rachunku Odbiorcy w formacie NRB, IBAN środki pienięŝne zwracane są na Rachunek Klienta ) Do prawidłowego wykonania Zlecenia Płatniczego Klienta na rzecz organów podatkowych oraz ZUS wymagane jest podanie prawidłowych danych Płatnika, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. 2) Brak danych, o których mowa w pkt. 1), stanowi podstawę do zwrotu środków pienięŝnych na Rachunek Klienta Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złoŝenia przez Klienta Zlecenia Płatniczego z nieprawidłowym Unikatowym Identyfikatorem lub niespełniającego wymagań określonych w postanowieniach Jednolitych Warunków Współpracy. Wszelkie koszty ponoszone przez Bank lub Klienta z tego tytułu obciąŝają w całości Klienta ) Transakcje Płatnicze w zakresie obrotu dewizowego Bank realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów i na zasadach określonych w odrębnych uregulowaniach Banku. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność zleconej Transakcji Płatniczej z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi obrotu dewizowego. 2) W przypadku Transakcji Płatniczych realizowanych przez Bank Klient jest obowiązany kaŝdorazowo określać Status Dewizowy Odbiorcy Do operacji na Rachunkach, które dokonywane będą w innej walucie niŝ waluta Rachunku oraz przy zmianie waluty Rachunku, stosuje się odpowiednio kursy kupna lub sprzedaŝy dla danej waluty z zastosowaniem kursu waluty obowiązującego w Banku w chwili realizacji Transakcji Płatniczej, chyba Ŝe odrębna umowa stanowi inaczej W odniesieniu do Transakcji Płatniczych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Klient moŝe zmienić lub odwołać treść Zlecenia Płatniczego z zachowaniem formy pisemnej do chwili uznania lub obciąŝenia z tego tytułu Rachunku, chyba Ŝe Bank uzna zmianę za niemoŝliwą Wszelkie Zlecenia Płatnicze Klienta są bezskuteczne z chwilą zawiadomienia Banku o zajęciu egzekucyjnym wierzytelności wynikającej z Rachunku Klienta w zakresie objętym zajęciem, a takŝe w innych przypadkach przewidzianych prawem. 4.2 Zasady realizacji dyspozycji gotówkowych Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się z zastosowaniem obowiązującego w Banku dokumentu kasowego potwierdzającego realizację wpłaty/ wypłaty bezpośrednio w kasie Banku

11 1) Klient uzyskujący wpływy środków pienięŝnych w formie utargów ma moŝliwość dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej stosowanej w Banku. 2) Warunkiem dokonywania wpłat w trybie określonym w pkt. 1) powyŝej jest podpisanie odrębnej umowy i zobowiązania umoŝliwiającego przeliczanie wpłaty przez Bank bez obecności Klienta ) Wypłata z Rachunku kwoty przekraczającej równowartość EUR w formie wypłaty gotówkowej wymaga powiadomienia Banku z wyprzedzeniem jednego Dnia Roboczego. W razie niedopełnienia tego wymogu Bank moŝe odmówić wykonania Zlecenia Płatniczego Klienta. 2) Wypłaty gotówkowe w walutach wymienialnych naleŝne w bilonie wypłacane są w złotych według kursu sprzedaŝy obowiązującego w Banku dla danej waluty Wypłaty z Rachunków w walutach wymienialnych mogą być dokonywane w walucie Rachunku, w innej walucie wymienialnej lub w złotych przy zastosowaniu odpowiednio kursów kupna i sprzedaŝy gotówki obowiązujących w Banku w dniu wypłaty. 4.3 Rachunki lokat terminowych i Rachunki call ) Warunki umowne odnośnie środków pienięŝnych zgromadzonych na Rachunku lokat terminowych oraz Rachunku call ( lokaty ) określające minimalną wielkość wkładu lokat, wykaz walut, w jakich mogą być utrzymywane lokaty oraz oprocentowanie są ogłaszane w formie Komunikatu w siedzibie Banku. Odsetki liczy się od dnia uznania Rachunku lokaty do dnia poprzedzającego obciąŝenie Rachunku. Do obliczania oprocentowania uznaje się, Ŝe rok liczy 365 dni. 2) Lokaty na Rachunku lokat terminowych są oprocentowane według stałej stopy procentowej. Lokaty na Rachunku call są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej W przypadku Rachunku call termin utrzymywania lokaty wynosi co najmniej 2 Dni Robocze Na Rachunek lokaty terminowej nie przyjmuje się dopłat i nie dokonuje się częściowych wypłat w czasie trwania okresu umownego Z zastrzeŝeniem punktu ) kwota lokaty wraz z naleŝnymi odsetkami podlega wypłacie w dniu ustania umowy Rachunku lokaty terminowej. JeŜeli wygaśnięcie umowy Rachunku lokaty terminowej nie przypada na Dzień Roboczy wypłata następuje w najbliŝszym Dniu Roboczym następującym po dacie wygaśnięcia umowy Rachunku lokaty terminowej ) Brak odmiennego oświadczenia Klienta na dwa Dni Robocze przed upływem okresu umownego skutkuje zawarciem odpowiedniej umowy Rachunku lokaty lub Rachunku call na następny taki sam jak poprzednio obowiązujący okres umowny. Zawarcie odpowiedniej umowy na następny okres następuje na warunkach i przy zastosowaniu stóp procentowych przewidzianych dla tej kategorii lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 2) W razie zawarcia umowy Rachunku lokaty terminowej w trybie określonym w pkt. 1) powyŝej odsetki podlegają kapitalizacji i dopisaniu do kwoty lokaty, jeŝeli nie zostały podjęte w terminie upływu okresu lokaty Rozwiązanie umowy Rachunku lokaty terminowej oraz Umowy Rachunku call nie występuje w sytuacji: podjęcia części lub całości odsetek dopisanych do lokaty, jeŝeli dyspozycja ich wypłaty została złoŝona w Banku najpóźniej w ciągu 2 Dni Roboczych przed dokonaniem kapitalizacji odsetek, 11

12 podjęcia części kwoty zgromadzonej na Rachunku call, dokonania przelewu lokaty na inny Rachunek prowadzony w Banku w przypadku zmiany Statusu Dewizowego Klienta, pod warunkiem, Ŝe przelew będzie przyjęty na nowy Rachunek lokaty prowadzony na dotychczasowych zasadach Umowa Rachunku lokaty terminowej ulega rozwiązaniu w razie podjęcia choćby części kwoty lokaty przed upływem terminu określonego w odpowiedniej umowie lub w razie otrzymania przez Bank od organu egzekucyjnego informacji o zajęciu Rachunku lokaty lub wszystkich Rachunków Klienta prowadzonych przez Bank, w przypadku gdy Saldo Rachunku jest niewystarczające na spłatę egzekwowanej kwoty W razie rozwiązania przez Klienta umowy Rachunku lokaty terminowej lub umowy Rachunku call przed upływem okresu umownego lub w razie zaistnienia warunków opisanych w pkt , odsetki za cały okres utrzymywania lokaty ustala się według stopy procentowej dla Rachunków BieŜących obowiązującej w Banku dla danej wielkości salda w dniu zawarcia lub rozwiązania odpowiedniej umowy. Odsetki nie przysługują w razie rozwiązania przed terminem umowy Rachunku lokaty terminowej zawartej na okres do 1 miesiąca ) JeŜeli w okresie obowiązywania umowy Bank dokona zmiany terminów/ okresów przechowywania wkładów pienięŝnych, a Klient wydał dyspozycję odnośnie automatycznego przedłuŝenia odpowiedniej umowy, co skutkowałoby wystąpieniem lokaty na okres niewystępujący w ofercie Banku, wówczas po upływie odpowiedniego okresu, Bank przeniesie lokatę wraz z naleŝnymi odsetkami na Rachunek z terminem najbardziej zbliŝonym do terminu zadeklarowanego przez Klienta w odpowiedniej umowie dotyczącej lokaty na warunkach obowiązujących dla nowego okresu umownego. 2) Zmiana terminu/ okresu utrzymywania lokaty przez Bank, o którym mowa w pkt. 1) powyŝej nie stanowi wypowiedzenia warunków odpowiedniej umowy Klient moŝe zawierać z Bankiem transakcje depozytowe za pośrednictwem telefonu. Zasady oraz warunki zawierania takich transakcji reguluje odrębna umowa. 4.4 Czeki rozrachunkowe Bank moŝe wydawać Klientowi ksiąŝeczki czekowe lub pojedyncze blankiety czeków Klient przy odbiorze ksiąŝeczki czekowej zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika Banku liczby wydanych czeków oraz prawidłowość ich oznakowania Bank zastrzega sobie prawo odmowy wydania czeków bez podawania przyczyny Czeki rozrachunkowe mogą być czekami imiennymi lub czekami na okaziciela Na wniosek Klienta Bank moŝe potwierdzić czek rozrachunkowy, zabezpieczając jednocześnie odpowiednią kwotę na rozliczenie czeku do czasu jego rozliczenia lub upływu terminu waŝności czeku. Potwierdzenie moŝe być zupełne (na określoną kwotę) lub niezupełne (do określonej kwoty). Kwota zabezpieczona na realizację czeku w związku z wystawieniem czeku potwierdzonego nie jest oprocentowana Czeki rozrachunkowe innych banków składane przez Klienta w siedzibie Banku są realizowane w drodze inkasa, co oznacza, Ŝe Bank uznaje Rachunek z tytułu przyjętego czeku po otrzymaniu środków pienięŝnych z banku dłuŝnika ) W przypadku utraty czeków (ksiąŝeczki lub pojedynczych blankietów czekowych), Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie Bank podając: ilość i numery utraconych blankietów czekowych, kwoty jeŝeli Klient utracił juŝ czeki wystawione, 12

13 okoliczności utraty czeków. 2) Zawiadomienie ustne, faksowe lub telefoniczne dla swej skuteczności wymaga niezwłocznego potwierdzenia dokonanego na piśmie Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek utraty czeku, odmowy przyjęcia lub opóźnienia realizacji czeku. Bank ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Klienta jedynie w sytuacji realizacji utraconego czeku w siedzibie Banku pomimo faktu otrzymania przez Bank pisemnego zawiadomienia o utracie czeku. 4.5 Stałe zlecenia Bank umoŝliwia składanie Zleceń Płatniczych w formie zleceń stałych, dotyczących realizowania z Rachunku cyklicznych Transakcji Płatniczych w określonych z góry terminach Zlecenia stałe nie mogą dotyczyć Transakcji Płatniczych w obrocie krajowym, realizowanych na rzecz ZUS oraz Transakcji Płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych ) Zlecenia stałe są realizowane w ustalonym przez Klienta terminie realizacji zlecenia pod warunkiem pełnego pokrycia w Saldzie Rachunku albo Saldzie Dostępnym Rachunku. W przypadku braku środków pienięŝnych na Rachunku umoŝliwiających realizację zlecenia stałego lub tylko częściowego pokrycia na Rachunku, zlecenie stałe nie jest realizowane. 2) W przypadku braku pełnego pokrycia w Saldzie Rachunku albo Saldzie Dostępnym Rachunku przez nieprzerwany okres trzech miesięcy, Bank ma prawo anulować złoŝone zlecenie stałe. 4.6 Blokowanie oraz zastrzeganie Instrumentu Płatniczego Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Instrumentu Płatniczego lub jego zastrzeŝenia: 1) z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Instrumentu Płatniczego; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia Instrumentu Płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej; lub 3) w przypadku Instrumentu Płatniczego z linią kredytową, z powodu znacznego zwiększenia ryzyka, Ŝe Płatnik nie będzie w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań Bank poinformuje Klienta w formie Komunikatu o zablokowaniu Instrumentu Płatniczego przed zablokowaniem tego instrumentu, a jeŝeli to nie jest moŝliwe - niezwłocznie po jego zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu Instrumentu Płatniczego byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów Bank odblokowuje Instrument Płatniczy albo zastępuje go nowym, jeŝeli przestały istnieć podstawy do utrzymania blokady lub zastrzeŝenia, o których mowa w pkt Odpowiedzialność Klienta i Banku Bank ma prawo traktować wszystkie Rachunki Klienta otwarte w Banku jako jeden Rachunek w celu zabezpieczenia swoich roszczeń wobec Klienta W razie poniesienia przez Klienta szkody z tytułu przekroczenia przez Bank terminu realizacji Transakcji Płatniczej, odpowiedzialność Banku ograniczona jest do wysokości odsetek ustawowych. Odpowiedzialność Banku z tytułu nieprawidłowej realizacji Zlecenia Płatniczego obejmuje jedynie rzeczywiste i udokumentowane szkody poniesione przez Klienta i nie obejmuje utraconych korzyści. 13

14 4.7.3 Bank ma prawo odmówić realizacji Zleceń Płatniczych Klienta w przypadku, gdy nie moŝna dokonać identyfikacji osób składających Zlecenia Płatnicze zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Bank moŝe niezrealizować Transakcji Płatniczej Klienta, w stosunku do której posiada uzasadnione podejrzenie, iŝ ma ona związek z wprowadzeniem do obrotu finansowego wartości majątkowych wynikających z czynności prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W takim przypadku Bank podejmuje działania określone przepisami prawa Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek wykonania Transakcji Płatniczej Klienta zgodnie z jej treścią, odmowy lub wstrzymania wykonania Transakcji Płatniczej Klienta, jeŝeli Bank był uprawniony do ww. na podstawie przepisów prawa, postanowień Warunków Krajowych lub odpowiedniej umowy Zgodnie z przyjętymi w Grupie RBS zasadami, Bank wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta na skutek opóźnienia lub odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego Klienta wyraŝonego w dolarach amerykańskich na skutek stosowania się przez Bank do wymogów biura kontroli zagranicznych aktywów rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki (U.S. Office of Foreign Asset Control) NiezaleŜnie od regulacji zawartej w Części Ogólnej, Klient zrekompensuje Bankowi jakiekolwiek straty, koszty lub szkody poniesione przez Bank w konsekwencji wypełnienia przez Bank Ŝyczenia Klienta dotyczącego osobistego odebrania oświadczeń lub potwierdzeń dostarczanych przez Bank Część Ogólna określa dodatkowe ograniczenia dotyczące odpowiedzialności Banku. 5. Opłaty i prowizje 5.1 Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem Rachunku oraz za wykonywanie zleconych operacji bankowych, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą Opłat i Prowizji, chyba Ŝe w ramach umownego stosunku prawnego strony wyraźnie uzgodniły inaczej. W szczególności Bank moŝe pobierać opłaty za odzyskanie środków, powiadomienie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego w przypadku, gdy odmowa była uzasadniona, za odwołanie Zlecenia Płatniczego i przekazywanie Klientowi wszelkich informacji związanych z prowadzeniem Rachunku i realizacją Transakcji Płatniczych ) Zmiany stawek opłat i prowizji oraz wprowadzanie nowych pozycji do Tabeli Opłat i Prowizji mogą być dokonywane przez Bank w przypadku zaistnienia w szczególności następujących przesłanek: (d) (e) (f) zmiany poziomu inflacji, zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez GUS, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, zmiany wysokości opłat telekomunikacyjnych, zmian w wysokości opłat ponoszonych przez Bank z tytułu prowadzenia rozliczeń międzybankowych, zmiany wysokości stóp procentowych rynku pienięŝnego lub ustalanych przez NBP. 2) Bank uprawniony jest pobierać opłaty i prowizje w nowej wysokości poczynając od 30 dnia po dostarczeniu Klientowi informacji o zmianach wprowadzonych do Tabeli Opłat i Prowizji, chyba Ŝe w tym czasie otrzyma od Klienta pismo wypowiadające Umowę Rachunku Bankowego lub ofertę jej rozwiązania za porozumieniem stron i strony dokonają rozwiązania Umowy Rachunku Bankowego w ww. terminie ) Opłaty i prowizje bankowe pobierane są w złotych polskich z rachunku prowadzonego w złotych polskich, chyba Ŝe odrębne postanowienia stanowią inaczej. 14

15 2) Opłaty i prowizje bankowe pobierane są przez Bank niezaleŝnie od wysokości pokrycia na Rachunku bez konieczności kaŝdorazowej zgody Klienta. W przypadku wystąpienia z tego tytułu Salda Ujemnego, Bank pobiera odsetki według stopy procentowej dla nieautoryzowanego Salda Ujemnego. 5.4 Klient upowaŝnia Bank do dokonywania kaŝdorazowo w przypadku nieuregulowania zadłuŝenia z tytułu Salda Ujemnego w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jego powstania, potrącenia wierzytelności banku z tytułu Salda Ujemnego powstałej w związku z zawartą Umową Rachunku Bankowego z wierzytelnością przysługującą Klientowi w stosunku do Banku z tytułu jakiejkolwiek zawartej umowy Rachunku. W przypadku gdy Rachunek prowadzony jest w innej walucie niŝ waluta Salda Ujemnego wówczas Bank dokonuje przeliczenia kwoty Salda Ujemnego według kursu z dnia spłaty Salda Ujemnego. Dokonanie potrącenia nie wymaga dodatkowego potwierdzenia banku. 6. Oprocentowanie środków pienięŝnych oraz odsetki na Rachunku 6.1 1) Środki pienięŝne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane według stopy procentowej obowiązującej w Banku dla danego Rachunku. 2) Od Salda Ujemnego Bank nalicza odsetki według stopy procentowej dla nieautoryzowanego Salda Ujemnego obowiązującej w Banku. 6.2 Aktualna wysokość oprocentowania środków pienięŝnych zgromadzonych na Rachunku w Banku oraz zasady ich kapitalizacji podawana jest do wiadomości Klientów w formie Komunikatu w siedzibie Banku ) Zmiana oprocentowania środków pienięŝnych na Rachunku oraz oprocentowania Salda Ujemnego moŝe nastąpić w trakcie trwania Umowy Rachunku Bankowego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niŝej wymienionych okoliczności: (d) (e) zmiany stóp procentowych NBP lub stóp procentowych ustalanych przez banki centralne państw, w których walutach Bank prowadzi Rachunki, zmiany stawek oprocentowania środków pienięŝnych na rynku międzybankowym, zmiany ogłaszanego przez GUS poziomu inflacji, zmiany stopy rezerwy obowiązkowej, zmiany wysokości stóp procentowych rynku pienięŝnego. 2) Zmiana oprocentowania środków pienięŝnych na Rachunku oraz zasad ich kapitalizacji nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Krajowych. 6.4 Środki pienięŝne zablokowane jako zabezpieczenie zleconych operacji bankowych nie są oprocentowane ) Odsetki od środków pienięŝnych zgromadzonych na Rachunku nalicza się od dnia dokonania wpłaty na Rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty z Rachunku. 2) Odsetki od Salda Ujemnego nalicza się od dnia powstania zadłuŝenia do dnia poprzedzającego jego spłatę. 6.6 Do obliczania odsetek od Salda Rachunku przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni; do obliczania odsetek od Salda Ujemnego przyjmuje się, Ŝe rok liczy 360 dni ) Odsetki z tytułu Salda Rachunku zapisywane są na Rachunku Klienta w przedostatnim dniu miesiąca, w którym następuje kapitalizacja, przy czym Rachunek Klienta uznawany jest kwotą odsetek w ostatnim dniu miesiąca, w którym następuje kapitalizacja. 15

16 2) Odsetki z tytułu Salda Ujemnego obciąŝają Rachunek Klienta w przedostatnim dniu miesiąca, przy czym pomniejszenie Salda Dostępnego Rachunku następuje w ostatnim dniu miesiąca. 7. Wyciągi, Komunikaty, informacje i zawiadomienia 7.1 KaŜdy Komunikat składany przez Bank w związku z Jednolitymi Warunkami Współpracy moŝe być przesłany kaŝdą drogą opisaną poniŝej. KaŜdy Komunikat będzie uwaŝany za złoŝony zgodnie z poniŝszym: (d) w przypadku doręczenia osobistego z chwilą doręczenia, jeśli za pośrednictwem poczty lub kuriera, po dostarczeniu w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się z jego treścią, jeśli faksem, po otrzymaniu przez Bank informacji o zakończonej powodzeniem transmisji, jeśli za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub poczty elektronicznej, po otrzymaniu przez Bank potwierdzenia, iŝ Komunikat został wprowadzony do środka komunikacji elektronicznej Klienta. W przypadku nieotrzymania przez Bank potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia nadania Komunikatu, Bank zobowiązany jest do przekazania Komunikatu w innej formie przewidzianej w powyŝszych postanowieniach. JednakŜe Komunikaty, które wysłane zostały zgodnie z powyŝszymi wymogami, lecz otrzymane w dniu wolnym od pracy lub po właściwych godzinach pracy w miejscu odbioru, będą uwaŝane za odebrane dopiero w kolejnym Dniu Roboczym. 7.2 Zasad wysyłania Komunikatów określonych w postanowieniu 14.2 Części Ogólnej nie stosuje się. 7.3 Bank przekazuje Klientowi Wyciągi o stanie Rachunku oraz wszelką korespondencję związaną z prowadzeniem Rachunku zgodnie z jego dyspozycją określoną w Umowie Rachunku Bankowego. 7.4 Wyciągi bankowe pozostawione do odbioru w siedzibie Banku zgodnie z dyspozycją Klienta i nieodebrane przez niego przez nieprzerwany okres jednego miesiąca Bank wysyła pocztą na ostatni adres wskazany przez Klienta. 7.5 Bank wysyła Klientowi pisemne zawiadomienie o stanie jego Rachunku na koniec roku kalendarzowego niezaleŝnie od dyspozycji określonej w pkt ) Klient jest obowiązany na bieŝąco sprawdzać stan swojego Rachunku na podstawie otrzymywanych z Banku Wyciągów z Rachunku. 2) Klient powinien niezwłocznie złoŝyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Bank usług lub w przypadku stwierdzenia niezgodności Salda Rachunku albo Salda Dostępnego ze wskazaniem róŝnicy, nie później niŝ w terminie wskazanym w pkt ). 1) Bank zobowiązany jest niezwłocznie zbadać zgłoszoną reklamację i udzielić Klientowi stosownych wyjaśnień w formie uzgodnionej między Klientem i Bankiem w terminie maksymalnie do 30 dni od daty jej złoŝenia. Termin rozpatrzenia reklamacji moŝe ulec zmianie w przypadku obowiązywania zasad szczególnych wynikających z regulacji dotyczących innych oferowanych przez Bank usług powiązanych z Rachunkiem wydanych przez niezaleŝne od Banku podmioty (np. regulacji Visa International). 2) W przypadku stwierdzenia mylnego uznania lub obciąŝenia Rachunku Klienta, Bank przeprowadza stosowne sprostowanie oraz korektę we własnym zakresie i przekazuje skorygowany Wyciąg. 16

17 7.8 W przypadku niezgłoszenia reklamacji lub niezgodności Salda Rachunku lub Salda Dostępnego Rachunku w terminie, o którym mowa w pkt ) uznaje się, Ŝe Klient nie zgłasza zastrzeŝeń do wysokości tych sald ) Na pisemne zlecenie Klienta Bank moŝe udzielać informacji o wysokości salda i obrotów na Rachunku za pośrednictwem telefonu. 2) Informacje o wysokości salda i obrotach na Rachunku za pośrednictwem telefonu są przekazywane po podaniu imienia i nazwiska, ustalonego hasła, nazwy Klienta oraz numeru Rachunku. Bank ma prawo zweryfikować rozmówcę na podstawie innych informacji, jeŝeli uzna to za stosowne. 3) Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek udzielenia przez Bank za pośrednictwem telefonu informacji o wysokości salda i obrotach na Rachunku osobie nieuprawnionej, jeśli Bankowi zostały prawidłowo podane wszystkie dane wskazane w pkt ). 4) Bank zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów telefonicznych. 8. Rozwiązanie Umowy Rachunku Bankowego i zamknięcie Rachunku 8.1 KaŜda ze stron moŝe rozwiązać w formie pisemnej Umowę Rachunku Bankowego zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 8.2 Okres wypowiedzenia Umowy Rachunku Bankowego biegnie od dnia doręczenia wypowiedzenia. Za doręczenie ze strony Banku rozumie się równieŝ przekazanie wypowiedzenia osobie upowaŝnionej przez Klienta do odbioru dokumentów i korespondencji bankowej. 8.3 Zamknięcie Rachunku następuje z chwilą wygaśnięcia Umowy Rachunku Bankowego zawartej na czas określony lub na skutek rozwiązania Umowy Rachunku Bankowego zawartej na czas nieokreślony. 8.4 Klient moŝe rozwiązać Umowę Rachunku Bankowego zgodnie z pkt. 8.1 pod warunkiem spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku, a w szczególności spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów, Salda Ujemnego, spłaty naleŝnych odsetek, opłat oraz prowizji, spłaty zobowiązań z tytułu Transakcji Płatniczych dokonanych kartami płatniczymi lub kredytowymi oraz poleceń zapłaty. 8.5 Bank moŝe wypowiedzieć Umowę Rachunku Bankowego w trybie określonym w pkt. 8.1 z waŝnych powodów. Za waŝne powody uwaŝa się w szczególności przypadki, gdy: (d) (e) (f) (g) (h) (i) nastąpiło naruszenie przez Klienta postanowień Umowy Rachunku Bankowego, niniejszych Jednolitych Warunków Współpracy lub jakiejkolwiek umowy łączącej Klienta z Bankiem, Rachunek nie wykazuje obrotów, za wyjątkiem dopisywanych odsetek i pobieranych opłat i prowizji, przez nieprzerwany okres dwóch lat, przez nieprzerwany okres jednego roku średnie Saldo Rachunku nie osiągnęło minimalnego poziomu ogłaszanego w Komunikacie Banku, wystąpiła blokada Rachunku, zamroŝenie wartości majątkowych Klienta na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy lub zajęcie Rachunku na wniosek uprawnionych podmiotów, Klient spowodował powstanie nieautoryzowanego Salda Ujemnego, Klient podjął kwotę omyłkowo wpłaconą lub zapisaną na jego Rachunku i niezwłocznie jej nie zwrócił po uzyskaniu informacji o pomyłce, Klient utracił koncesję, zezwolenie, zgodę albo licencję na prowadzenie działalności gospodarczej, Klient został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, wystąpiło wejście w Ŝycie przepisów uchylających moŝliwość prowadzenia Rachunku albo jego prowadzenie na dotychczasowych zasadach, 17

18 (j) (k) (l) (m) wystąpiła zmiana statusu prawnego Klienta, Klient przedłoŝył Bankowi dokumenty fałszywe lub niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy lub popełnił takie wykroczenie, które w opinii Banku, spowodowało utratę jego wiarygodności, Klient nie przedłoŝył Bankowi aktualnych dokumentów i/lub aktualnych danych niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków wynikających z przepisów prawa lub polityk Grupy RBS, dalsze utrzymywanie relacji kontraktowej z określonym Klientem, pozostawałoby w sprzeczności z przyjętą przez Bank strategią działania handlowego ) W przypadku wypowiedzenia Umowy Rachunku Bankowego Klient jest obowiązany do zadysponowania saldem zamykanego Rachunku w terminie najpóźniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy Rachunku Bankowego. 2) JeŜeli Klient nie zadysponuje saldem zamykanego Rachunku wraz z naleŝnymi odsetkami pomniejszonymi o naleŝne Bankowi opłaty i prowizje, Bank zapisuje środki pienięŝne zgromadzone na Rachunku na wewnętrznym nieoprocentowanym koncie przejściowym. 3) Roszczenie o wypłatę salda rachunku zamkniętego wygasa z upływem dwóch lat od daty zamknięcia Rachunku. 8.7 Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy Rachunku Bankowego skutkuje rozwiązaniem wszelkich innych umów zawartych z Bankiem, o ile Klient i Bank nie dokonają w tej mierze odrębnych ustaleń. 9. Postanowienia końcowe 9.1 Zgodnie z postanowieniami Prawa Bankowego Bank oraz osoby w nim zatrudnione zobowiązane są zachować tajemnicę bankową oraz udzielać informacji o Rachunku wyłącznie w przypadkach przewidzianych Prawem bankowym. Bank jest uprawniony, w zakresie dozwolonym prawem, przekazywać informacje objęte tajemnicą bankową podmiotom z Grupy RBS. 9.2 Bank zapewnia ochronę danych osobowych osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem jest Bank. Dane te są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Bank na podstawie Jednolitych Warunków Współpracy oraz wszelkich umów łączących Klienta z Bankiem. Osoba uprawniona do dysponowania Rachunkiem ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 9.3 Bank informuje, Ŝe w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pienięŝnych za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), dostęp do danych osobowych moŝe mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyraŝony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ) Bank informuje niniejszym, Ŝe jest uczestnikiem ustawowego systemu gwarantowania środków pienięŝnych, funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U nr 84 poz. 711, z późn. zm.), mającego na celu zapewnienie deponentom wypłaty środków gwarantowanych w razie ich niedostępności od dnia spełnienia się warunku gwarancji (w rozumieniu ustawy o bankowym Funduszu Gwarancyjnym). 2) Za środki gwarantowane uznaje się środki pienięŝne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego naleŝności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a takŝe kwoty, o których 18

19 mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrzeŝeniem art. 26q ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w punkcie 4, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niŝ opiewające wyłącznie na wierzytelności pienięŝne, a takŝe listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, Ŝe pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego. 3) Za deponentów z wyjątkami wskazanymi przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - uznawane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, oraz podmioty, o których mowa w art. 49 ust. 3 Prawa Bankowego, będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do Banku, oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 Prawa Bankowego, o ile ich wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem niedostępności środków. 4) Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy nie później niŝ w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku naleŝności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezaleŝnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych (słownie: sto tysięcy) euro. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5) Kwota, o której mowa w punkcie 4, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezaleŝnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pienięŝne lub z ilu wierzytelności przysługują mu naleŝności w Banku. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od Banku w części przekraczającej kwotę gwarantowanego świadczenia pienięŝnego. 6) Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. 7) Szczegółowy sposób i terminy przeprowadzenia wypłat środków gwarantowanych określa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 9.5 Jednolite Warunki Współpracy stanowią integralną część Umowy Rachunku Bankowego. W razie rozbieŝności pomiędzy postanowieniami Warunków Krajowych i Umowy Rachunku Bankowego rozstrzyga treść Umowy Rachunku Bankowego. 9.6 Przeniesienie przez Klienta praw lub zobowiązań wynikających z Umowy Rachunku Bankowego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku. 9.7 Bank moŝe dokonać przeniesienia praw lub zobowiązań wynikających z Umowy Rachunku Bankowego na RBS Bank N.V z siedzibą w Amsterdamie i/lub The Royal Bank of Scotland Group plc z siedzibą w Edynburgu. Bank pisemnie zawiadomi Klienta o zamiarze dokonania przeniesienia praw lub zobowiązań wynikających z Umowy Rachunku Bankowego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. 9.8 W przypadku zmiany postanowień Jednolitych Warunków Współpracy w czasie trwania Umowy Rachunku Bankowego, Bank zobowiązany jest doręczyć Klientowi wprowadzone zmiany do Jednolitych Warunków Współpracy lub Jednolite Warunki Współpracy uwzględniające wprowadzone zmiany wraz z datą wejścia w Ŝycie tych zmian. JeŜeli Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy Rachunku Bankowego w terminie 60 dni od daty doręczenia zmian lub zmienionych Jednolitych Warunków Współpracy uwaŝa się, Ŝe zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie ww. terminu. Zawiadomienie Banku przez Klienta o braku zgody na treść Jednolitych Warunków Współpracy w nowym brzmieniu stanowi wypowiedzenie Umowy Rachunku Bankowego w trybie pkt. 8.1 Warunków Krajowych ) Nowy tekst Jednolitych Warunków Współpracy lub zawiadomienie określające zmiany Jednolitych Warunków Współpracy wraz z datą wejścia w Ŝycie Bank doręcza Klientowi listem poleconym na ostatni adres siedziby Klienta wskazany przez Klienta. 2) Doręczenie nowego tekstu Jednolitych Warunków Współpracy lub zawiadomienia moŝe równieŝ nastąpić poprzez odesłanie do portalu internetowego Banku (www.rbsbank.pl), zamieszczone na 19

20 stronie internetowego systemu bankowości elektronicznej Banku. Odesłanie zamieszczone na stronach internetowego systemu bankowości elektronicznej zawierać będzie informację o dacie wejścia w Ŝycie nowego tekstu lub zmian Jednolitych Warunków Współpracy Adres określony zgodnie z pkt ) jest równieŝ właściwy dla wszelkich innych pism, Komunikatów i informacji, które Bank postanowi przesłać Klientowi w formie pisemnej W przypadku zmiany adresu przez Klienta bez pisemnego powiadomienia Banku, korespondencję wysłaną na ostatnio znany Bankowi adres Klienta i zwróconą, załącza się do dokumentacji Rachunku ze skutkiem doręczenia od dnia adnotacji o zwrocie przesyłki Bank zastrzega sobie prawo do dokonania spłaty powstałego na Rachunku zadłuŝenia Klienta wobec Banku z wpływów na Rachunek, bez dyspozycji Klienta, przed wszystkimi innymi płatnościami Bank będzie zaliczał spłaty zaspokajające wymagalne roszczenia wobec Klienta w następującej kolejności: koszty sądowe, koszty egzekucyjne, prowizje i opłaty bankowe, odsetki za opóźnienie, inne odsetki, kwota główna W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Jednolitych Warunkach Współpracy stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy, Prawa Bankowego, Prawa dewizowego, Kodeksu cywilnego oraz Prawa czekowego. Jednolite Warunki Współpracy podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego Sąd powszechny właściwy dla siedziby Banku jest wyłącznie właściwy dla rozstrzygania wszelkich spraw spornych powstałych lub wynikających z Umowy Rachunku Bankowego oraz postanowień niniejszych Warunków Krajowych Niniejsze Warunki Krajowe zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 Brawa Bankowego mają charakter wiąŝący Niniejsze Warunki Krajowe sporządzono w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersjami rozstrzyga polska wersja językowa Warunków Krajowych. W przypadku, gdy jakikolwiek inny dokument, odnoszący się do stosunków pomiędzy Bankiem a Klientem, zostanie sporządzony zarówno w polskiej jak i w angielskiej wersji językowej rozbieŝności pomiędzy wersjami językowymi tych dokumentów, w szczególności umowy, warunków lub regulaminów, rozstrzyga polska wersja językowa takiego dokumentu Załącznikami do niniejszych Warunków Krajowych są: Załącznik nr 1 Formularz określający osoby upowaŝnione przez Klienta do telefonicznego potwierdzania Transakcji Płatniczej. 20

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r.

Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAśDE śądanie (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich Załącznik nr 1 Do Instrukcji w sprawie otwierania i prowadzenia rachunków bieŝących dla członków prowadzących działalność Nazwa i stempel firmowy WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo