JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w RBS Bank (Polska) S.A. (dalej zwanym Bankiem ) oraz świadczenia innych usług przez Bank i mają zastosowanie w stosunku do Klienta oraz RBS Bank (Polska) S.A. Niniejsze Warunki Krajowe uzupełniają Część Ogólną i wraz z nią stanowią Jednolite Warunki Współpracy. WyraŜenia niezdefiniowane w niniejszych Warunkach Krajowych będą miały takie samo znaczenie jak w Części Ogólnej Jednolitych Warunków Współpracy. W przypadku rozbieŝności pomiędzy postanowieniami Części Ogólnej i niniejszych Warunków Krajowych decydujące znaczenie będą mieć postanowienia Warunków Krajowych. Pod pojęciem "Bank" uŝywanym w Części Ogólnej, niezaleŝnie od definicji zawartych w Części Ogólnej, rozumiany jest RBS Bank (Polska) S.A. W przypadku rozbieŝności pomiędzy angielską wersją Jednolitych Warunków Współpracy, w tym Części Ogólnej, a ich polską wersją językową decydujące znaczenie będą mieć postanowienia polskiej wersji językowej Jednolitych Warunków Współpracy. Postanowienia Jednolitych Warunków Współpracy oraz innych regulaminów, warunków i umów mają zastosowanie, w szczególności w zakresie wyłączeń dopuszczalnych Ustawą, w najszerszym dopuszczalnym zakresie. 1.2 Definicje UŜyte w Warunkach Krajowych określenia oznaczają: Część Ogólna oznacza dokument zatytułowany Jednolite Warunki Współpracy Część Ogólna stanowiący wraz z niniejszymi Warunkami Krajowymi wyczerpującą regulację dotyczącą otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w RBS Bank (Polska) S.A. Data Waluty oznacza moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych, którymi obciąŝono lub uznano Rachunek Klienta. "Dzień Roboczy" oznacza dzień, w którym Bank prowadzi działalność wymaganą do świadczenia usług objętych niniejszymi Warunkami Krajowymi, w czasie dostępności odpowiednich systemów, w szczególności europejskich systemów rozliczeniowych, pozwalających na wykonanie Transakcji Płatniczej, wyłączając soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy. Grupa RBS" oznacza The Royal Bank of Scotland plc z siedzibą w Edynburgu oraz kaŝdy podmiot wobec niego bezpośrednio lub pośrednio zaleŝny, w tym The Royal Bank of Scotland N.V. z siedzibą w Amsterdamie i jego podmioty zaleŝne. Instrument Płatniczy" oznacza zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Klienta i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez Klienta do złoŝenia Zlecenia Płatniczego. Karta Wzorów Podpisów oznacza załącznik do Umowy Rachunku Bankowego określający samodzielny albo łączny sposób działania UpowaŜnionych Pełnomocników, zawierający wzory podpisów UpowaŜnionych Pełnomocników. Klient oznacza niebędącego konsumentem Rezydenta lub Nierezydenta w rozumieniu określonym poniŝej, który zawarł z Bankiem Umowę Rachunku Bankowego, będącego: osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/ przedsiębiorcę. Konwencja" oznacza Konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku, nr 112, poz. 938). Obowiązują od 24 sierpnia 2012 r. 1

2 Limit Debetowy oznacza kwotę, do której Klient moŝe składać dyspozycje obciąŝeniowe nieznajdujące pokrycia w saldzie rachunku. NBP" oznacza Narodowy Bank Polski. Nierezydent oznacza: osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a takŝe inny podmiot mający siedzibę za granicą, posiadającą zdolność prawną, tj. zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentem jest równieŝ znajdujący się za granicą oddział, przedstawicielstwo i przedsiębiorstwo utworzone przez Rezydenta, obce przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny i inne obce przedstawicielstwo oraz misję specjalną i organizację międzynarodową, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych. Odbiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. "Państwo Członkowskie" oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Płatnik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą Zlecenie Płatnicze. Prawo Bankowe" oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku, nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Rachunek oznacza bankowy rachunek rozliczeniowy (bieŝący i/ lub pomocniczy), bankowy rachunek lokat terminowych, bankowy rachunek call lub bankowy rachunek powierniczy albo zastrzeŝony. Rachunek BieŜący oznacza rachunek w złotych lub w walutach wymienialnych, płatny na Ŝądanie, słuŝący do gromadzenia środków pienięŝnych oraz przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych, przeprowadzanych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Rachunek Pomocniczy oznacza rachunek w złotych lub walutach wymienialnych, słuŝący do wyodrębniania środków pienięŝnych na określony cel i przeprowadzania określonych przez Klienta rozliczeń pienięŝnych. Rezydent oznacza: osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a takŝe inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność prawną, tj. zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Rezydentem jest równieŝ znajdujący się w kraju oddział, przedstawicielstwo i przedsiębiorstwo utworzone przez Nierezydenta, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny i inne polskie przedstawicielstwo oraz misję specjalną, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych. Saldo Dostępne Rachunku oznacza Saldo Rachunku powiększone o kwotę przyznanego Limitu Debetowego lub kredytu w Rachunku BieŜącym i pomniejszone o ewentualną blokadę środków pienięŝnych na tym Rachunku. Saldo Rachunku oznacza stan własnych środków pienięŝnych Klienta, zgromadzonych na Rachunku. Saldo Ujemne oznacza kwotę zadłuŝenia spowodowaną wypłatą kwot przewyŝszających Saldo Rachunku albo Saldo Dostępne Rachunku. 2

3 Status Dewizowy oznacza status prawny regulowany przez ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz z późn. zm.) określający dany podmiot jako Rezydenta albo Nierezydenta. Transakcja Płatnicza oznacza zainicjowaną przez Płatnika lub Odbiorcę wpłatę, transfer lub wypłatę środków pienięŝnych. Umowa Rachunku Bankowego oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem oraz Bankiem odnośnie prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta bankowego rachunku rozliczeniowego, bankowego rachunku lokat terminowych, bankowego rachunku call, bankowego rachunku powierniczego lub zastrzeŝonego. Unikatowy Identyfikator oznacza kombinację liter, liczb lub symboli określoną przez Bank dla Klienta (np. numer rachunku oraz kod bankowy - tzw. sort code), która jest dostarczana przez Płatnika lub Odbiorcę w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiej strony biorącej udział w Transakcji Płatniczej lub jej Rachunku. "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., nr 199, poz z późn. zm.). "Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy" oznacza ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 roku, nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Zlecenie Płatnicze oznacza oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania Transakcji Płatniczej (zarówno pojedynczej Transakcji Płatniczej, jak i serii Transakcji Płatniczych). W przypadku, kiedy to samo pojęcie jest zdefiniowane w niniejszych Warunkach Krajowych w sposób inny niŝ w Części Ogólnej, definicja zawarta w Warunkach Krajowych znajduje zastosowanie takŝe do Części Ogólnej. 1.3 Stosowanie Ustawy Przepisy działu II Ustawy, z zastrzeŝeniem art. 16, oraz przepisy art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48 oraz art Ustawy nie mają zastosowania w całości Przepisy rozdziału 4 działu III Ustawy, z zastrzeŝeniem art. 53, nie stosują się do Transakcji Płatniczych innych niŝ Transakcje Płatnicze: 1) w euro; 2) wykonywane w całości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w walucie polskiej; 3) obejmujące nie więcej niŝ jedno przeliczenie waluty pomiędzy: euro a walutą polską, jeŝeli przeliczenie waluty jest dokonane w Rzeczypospolitej Polskiej, euro a walutą innego niŝ Rzeczpospolita Polska Państwa Członkowskiego spoza obszaru euro, jeŝeli przeliczenie waluty jest dokonane w tym Państwie Członkowskim, euro a walutą polską lub euro a walutą innego niŝ Rzeczpospolita Polska Państwa Członkowskiego spoza obszaru euro, dokonywanego w Państwie Członkowskim z obszaru euro, w przypadku przelewów transgranicznych zainicjowanych w euro W przypadku Transakcji Płatniczych wykonywanych na terytorium jednego lub więcej Państw Członkowskich, określony w art. 54 Ustawy termin uznania odpowiedniego Rachunku, o którym Klient jest powiadamiany zgodnie z pkt Warunków Krajowych, nie będzie przekraczał 4 Dni Roboczych od momentu otrzymania Zlecenia Płatniczego. 3

4 2. Zawarcie Umowy Rachunku Bankowego i otwarcie Rachunku 2.1 Na podstawie niniejszych Warunków Krajowych Bank otwiera i prowadzi Rachunki w złotych i walutach wymienialnych. W ramach prowadzenia Rachunku Bank zobowiązuje się do: przyjmowania wpłat na Rachunek i przechowywania środków pienięŝnych zgromadzonych na Rachunku, zapewniając im naleŝyte bezpieczeństwo, realizacji rozliczeń pienięŝnych zlecanych przez Klienta i ustanowionych przez niego UpowaŜnionych Pełnomocników. 2.2 Otwarcie i prowadzenie Rachunku przez Bank na rzecz Klienta wymaga zawarcia Umowy Rachunku Bankowego ) W przypadku spółek w organizacji, które osobowość prawną uzyskają z chwilą wpisu do właściwego rejestru Bank na pisemny wniosek takiej spółki, moŝe przed dokonaniem wpisu do rejestru otworzyć Rachunek na czas określony, po przedłoŝeniu przez taką spółkę aktu o utworzeniu spółki (umowy lub aktów załoŝycielskich wraz ze statutem). 2) Bank umoŝliwia dokonywanie wpłat na Rachunek, o którym mowa w pkt. 1) powyŝej, natomiast blokuje moŝliwość dokonywania wypłat do momentu otrzymania właściwych dokumentów, o których mowa w pkt ). 3) MoŜliwość, o której mowa w pkt. 1) powyŝej nie dotyczy podmiotów mających Status Dewizowy Nierezydenta. 4) Po zarejestrowaniu spółki i przedłoŝeniu przez Klienta wymaganych dokumentów Rachunek na czas określony zostaje przekształcony w Rachunek. 5) W przypadku niedostarczenia przez Klienta w terminie 6 miesięcy od otwarcia Rachunku kopii wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółki opatrzonego data wpływu do sądu rejestrowego umowa Rachunku ulega rozwiązaniu. 2.4 Warunkiem otwarcia Rachunku przez Bank jest złoŝenie i zaakceptowanie przez Bank dokumentów, o których mowa w pkt Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Rachunku Bankowego bez podania przyczyny. 2.6 Do otwarcia Rachunku wymagane jest złoŝenie w Banku: 1) przez Rezydenta dokumentów właściwych dla jego statusu prawnego, tj. odpowiednio: aktualnego dokumentu stwierdzającego uzyskanie osobowości prawnej lub potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej i/ lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), albo zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opatrzonego datą nie wcześniejszą niŝ 3 miesiące od daty jego złoŝenia w Banku. Oddziały i przedstawicielstwa Nierezydentów składają odpowiednio odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, (d) pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa powyŝej, Karty Wzorów Podpisów określającej UpowaŜnionych Pełnomocników wraz z ich danymi osobowymi, innych dokumentów, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów prawa lub Bank uzna, Ŝe są one niezbędne do zawarcia lub naleŝytego wykonania Umowy Rachunku Bankowego (np. zezwoleń, koncesji, licencji lub zgód, jeŝeli prowadzona działalność tego wymaga). 4

5 2) przez Nierezydenta dokumentów właściwych dla jego statusu prawnego, tj. odpowiednio: (d) aktualnego dokumentu urzędowego, wydanego nie później niŝ 3 miesiące od daty jego złoŝenia w Banku, właściwego dla siedziby Nierezydenta, zawierającego podstawowe dane o Nierezydencie oraz informującego o jego statusie prawnym, pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa powyŝej, Karty Wzorów Podpisów określającej UpowaŜnionych Pełnomocników wraz z ich danymi osobowymi, innych dokumentów, jeśli obowiązek ten wynika z oddzielnych przepisów prawa lub Bank uzna, Ŝe są one niezbędne do zawarcia lub naleŝytego wykonania Umowy Rachunku Bankowego ) Jeśli w zakresie prowadzonego Rachunku, Nierezydent pragnie skorzystać z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wówczas jest on obowiązany przedstawić Bankowi oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej wystawionego przez odpowiednie władze kraju siedziby podatkowej Nierezydenta. 2) Certyfikat rezydencji, o którym mowa w pkt. 1) powyŝej jest waŝny 1 rok od daty wystawienia, z zastrzeŝeniem, iŝ nie ulegnie zmianie stan faktyczny w nim przedstawiony. W przypadku zmiany stanu faktycznego potwierdzonego w certyfikacie, Nierezydent zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Bankowi nowy certyfikat rezydencji. Nierezydent pragnący stale korzystać z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zobowiązany jest przedstawiać co roku aktualny certyfikat rezydencji. 2.8 W przypadku organizacji społecznych, politycznych lub zawodowych nieprowadzących działalności gospodarczej, w celu otwarcia Rachunku niezbędne jest przedstawienie dokumentu stwierdzającego, Ŝe jednostka została utworzona zgodnie z przepisami prawa oraz wskazanie UpowaŜnionych Pełnomocników upowaŝnionych do dysponowania Rachunkiem ) Dokumenty przedkładane przez Klienta w odpisach lub kopiach Klient przedstawi, na Ŝądanie Banku, wraz z odpowiednim apostille, stosownie do postanowień Konwencji. 2) Bank moŝe wyrazić zgodę na przedkładanie przez Klienta dokumentów w odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku lub adwokata/radcę prawnego/notariusza. 1) Na Ŝądanie Banku, wszelkie dokumenty przedkładane przez Klienta wystawione w języku obcym innym aniŝeli język angielski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 2) W uzasadnionych przypadkach Bank moŝe dopuścić dokumenty wystawione w języku innym niŝ angielski, po otrzymaniu ich tłumaczenia dokonanego przez upowaŝnionego do tego pracownika Grupy RBS zgodnie z odrębnymi procedurami Grupy RBS JeŜeli wymagane dokumenty są przekazane do Banku drogą korespondencyjną: w kraju - odnośnie Rezydenta lub Nierezydenta - wówczas toŝsamość osób oraz własnoręczność wymaganych podpisów na nich złoŝonych winna być potwierdzona przez notariusza, z zagranicy - odnośnie Rezydenta lub Nierezydenta, wówczas toŝsamość osób oraz własnoręczność wymaganych podpisów na nich złoŝonych winna być potwierdzona: poprzez uzyskanie właściwego apostille stosownie do postanowień Konwencji lub przez polską placówkę konsularną/wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. 5

6 2.12 JeŜeli Klient posiada Rachunek w innej jednostce Grupy RBS, Bank moŝe zaŝądać, aby dane zawarte w Umowie Rachunku Bankowego lub przedkładane dokumenty zostały potwierdzone przez taką jednostkę na dowód zgodności danych z posiadaną przez taką jednostkę dokumentacją rachunku bankowego Klient jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić Bank o wszelkich zmianach w dokumentach określonych w pkt lub innych istotnych zmianach danych dotyczących Klienta, mających wpływ na prowadzenie Rachunku, a w szczególności: (d) (e) (f) (g) zmianie w zakresie stosunków własnościowych dotyczących Klienta (o ile dotyczy), zmianie adresu lub nazwy/ firmy, zmianie osób reprezentujących Klienta/ UpowaŜnionych Pełnomocników, zmianie danych osobowych osób reprezentujących Klienta/ UpowaŜnionych Pełnomocników w zakresie wynikającym z art. 9 ust. 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, zmianie Statusu Dewizowego, utracie lub uzyskaniu koncesji, zezwolenia, licencji, zgody albo wpisie lub wykreśleniu wpisu w odpowiednim rejestrze, wszczęciu postępowania o ogłoszenie upadłości lub rozpoczęciu likwidacji albo wszczęciu postępowania układowego Powiadomienie Banku jest skuteczne od następnego Dnia Roboczego po jego doręczeniu do Banku wraz ze złoŝeniem aktualnych dokumentów potwierdzających fakt wystąpienia przedmiotowej zmiany. 3. Pełnomocnictwa w związku z Umową Rachunku Bankowego 3.1 UpowaŜniony Pełnomocnik moŝe dysponować Rachunkiem, w tym dysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku, oraz dokonywać innych czynności związanych z prowadzeniem Rachunku takich jak: realizacja poleceń zapłaty, uzyskiwanie informacji analitycznych dotyczących Rachunku, a takŝe zawierać w imieniu Klienta umowy związane z prowadzonym przez Bank Rachunkiem takie jak: umowa cashpoolingu, umowa świadczenia usług faktoringowych, itp. 3.2 Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. UpowaŜniony Pełnomocnik moŝe udzielać dalszych pełnomocnictw jedynie wówczas, gdy wynika to wprost z treści udzielonego pełnomocnictwa. 3.3 Pełnomocnictwo moŝe być udzielone: w pełnym zakresie, tj. do dysponowania Rachunkiem w takim samym zakresie, jaki przysługuje Klientowi, w tym do zamknięcia Rachunku, w szczególnym zakresie, tj. obejmującym umocowanie do czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności wyraźnie wskazanych w treści pełnomocnictwa, do jednorazowej czynności. 6

7 3.4 Pełnomocnictwo moŝe zostać udzielone bezpośrednio w Banku (takŝe poprzez dokonanie wpisu w Karcie Wzorów Podpisów, z określeniem danych dotyczących UpowaŜnionego Pełnomocnika oraz zakresu pełnomocnictwa), w obecności pracownika innej jednostki Grupy RBS, z udziałem notariusza lub w trybie określonym w pkt Skuteczność udzielenia pełnomocnictwa wobec Banku jest uzaleŝniona od złoŝenia wzoru podpisu UpowaŜnionego Pełnomocnika w obecności pracownika Banku, pracownika innej jednostki Grupy RBS, notariusza lub w trybie określonym w pkt W przypadku złoŝenia wzorów podpisów przez przedstawicieli Klienta na Karcie Wzorów Podpisów składanej w Banku bez zachowania jednego z trybów określonych w pkt. 3.4 powyŝej, złoŝenie na Karcie Wzorów Podpisów podpisu(ów) przez osobę(y) upowaŝnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klienta stanowi potwierdzenie autentyczności wszystkich podpisów złoŝonych na Karcie Wzorów Podpisów. 3.6 Karta Wzorów Podpisów obowiązuje w stosunku do wszystkich Rachunków otwartych i prowadzonych w Banku na rzecz Klienta w pełnym zakresie (w rozumieniu pkt. 3.3, chyba Ŝe Klient odrębnie postanowi inaczej. 3.7 Karta Wzorów Podpisów winna równieŝ zawierać dane osobowe osób upowaŝnionych do dysponowania Rachunkiem w zakresie wynikającym z art. 9 ust. 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. W przypadku danych osobowych podanych bez zachowania jednego z trybów określonych w pkt. 3.4 powyŝej, złoŝenie na Karcie Wzorów Podpisów podpisu(ów) przez osobę(y) upowaŝnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klienta stanowi potwierdzenie autentyczności wszystkich danych osobowych zawartych w Karcie Wzorów Podpisów. 3.8 Klient obowiązany jest złoŝyć w Banku kaŝdorazowo nową Kartę Wzorów Podpisów w przypadku: wystąpienia zmiany w składzie osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem, w tym środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku, wystąpienia zmiany danych osobowych UpowaŜnionego Pełnomocnika, odwołania bądź ustanowienia UpowaŜnionego Pełnomocnika. 3.9 Pełnomocnictwo pozostaje waŝne i skuteczne do chwili jego pisemnego odwołania, zmiany, wygaśnięcia z mocy prawa, wykonania czynności, do której zostało udzielone albo upływu terminu, na jaki zostało udzielone Zawiadomienie Banku o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne od następnego Dnia Roboczego po dacie wpływu zawiadomienia do Banku. Odwołanie pełnomocnictwa skutkuje anulowaniem wszelkich obecnych i przyszłych Zleceń Płatniczych wydanych przez osobę, która utraciła status UpowaŜnionego Pełnomocnika Klient, osoby składające Zlecenia Płatnicze w imieniu Klienta, jak równieŝ osoby dysponujące środkami na Rachunku Klienta, zobowiązane są do okazywania dokumentu toŝsamości na kaŝdą prośbę Banku Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez Klienta w przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązków określonych w niniejszym rozdziale. 4. Prowadzenie Rachunku oraz przeprowadzanie rozliczeń 4.1 Prowadzenie Rachunku i zasady realizacji Transakcji Płatniczych Rachunek rozliczeniowy (BieŜący lub Pomocniczy) prowadzony jest jako Rachunek płatny na Ŝądanie przez czas nieokreślony lub określony, w sposób oznaczony w Umowie Rachunku Bankowego Wykaz walut, w których Bank prowadzi Rachunki podawany jest do wiadomości Klientów w formie Komunikatu w siedzibie Banku ) Klient składa Zlecenia Płatnicze w godzinach ustalonych przez Bank. Bank moŝe poinformować Klienta w drodze Komunikatu o dniach, w których nie prowadzi działalności. Godziny składania Zleceń Płatniczych i terminy realizacji Transakcji Płatniczych ogłaszane są w formie Komunikatu w 7

8 siedzibie Banku. Zlecenia Płatnicze złoŝone po określonych godzinach uwaŝa się za złoŝone w następnym Dniu Roboczym. Zmiana treści ww. Komunikatu nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Krajowych. 2) Na realizację innych zleceń (niestanowiących Zleceń Płatniczych) Bank zastrzega sobie termin 2 Dni Roboczych licząc od daty wpłynięcia zlecenia do Banku Bank przechowuje środki pienięŝne Klienta, wykonuje Transakcje Płatnicze, prowadzi rozliczenia w formie gotówkowej i bezgotówkowej, uznaje Rachunek z tytułu przedstawionych do realizacji czeków rozrachunkowych i otrzymanych z innych banków Transakcji Płatniczych oraz świadczy pozostałe usługi, zgodnie z zapisami niniejszych Warunków Krajowych, postanowieniami stosownych umów i przepisami prawa ) Klient moŝe dysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku zgodnie ze swoim uznaniem pod warunkiem, Ŝe dokonywane czynności nie naruszają Jednolitych Warunków Współpracy lub jakichkolwiek powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 2) Klient jest uprawniony do swobodnego dysponowania środkami pienięŝnymi znajdującymi się na jego Rachunku do wysokości Salda Rachunku albo Salda Dostępnego Rachunku. 3) Ograniczenie dysponowania środkami pienięŝnymi znajdującymi się na Rachunku moŝe wynikać z postanowień odpowiedniej Umowy Rachunku Bankowego lub innej umowy łączącej Klienta z Bankiem, z przepisów prawa dotyczących egzekucji prowadzonej z Rachunku oraz innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. 1) Bank wykonuje Zlecenia Płatnicze Klienta do wysokości Salda Rachunku albo Salda Dostępnego Rachunku, pomniejszonego o kwoty oczekujące na realizację tytułów wykonawczych zleconych przez organ egzekucyjny, oraz z uwzględnieniem opłat, prowizji, odsetek i innych naleŝności przysługujących Bankowi, chyba Ŝe postanowienia stosownej umowy łączącej Klienta z Bankiem stanowią inaczej. 2) W przypadku, gdy Saldo Rachunku jest niewystarczające na spłatę pełnej egzekwowanej kwoty Bank dokonuje spłaty kwoty egzekwowanej do wysokości Salda Rachunku oraz zaprzestaje realizacji Zleceń Płatniczych do momentu uznania Rachunku kwotą wystarczającą na całkowitą spłatę egzekwowanej kwoty. Bank moŝe odblokować Rachunek po otrzymaniu pisemnego odwołania zajęcia egzekucyjnego dostarczonego przez organ egzekucyjny NaleŜności i storna mylnie zaksięgowanych przez Bank uznań lub obciąŝeń Rachunku Klienta pokrywane są w pierwszej kolejności ze środków pienięŝnych zgromadzonych na Rachunku, bez względu na Zlecenia Płatnicze Klienta ) W przypadku braku środków pienięŝnych na Rachunku, Bank nie realizuje Zleceń Płatniczych Klienta do czasu uznania Rachunku Klienta kwotą umoŝliwiającą ich realizację. 2) Niezrealizowanie Zleceń Płatniczych Klienta w ciągu czternastu dni od ich złoŝenia z powodu braku środków pienięŝnych na Rachunku Klienta powoduje ich automatyczne anulowanie przez Bank. 1) Bank realizuje złoŝone przez Klienta Zlecenia Płatnicze: podpisane zgodnie z wzorami podpisów złoŝonymi na Karcie Wzorów Podpisów, zawierające wszelkie niezbędne dane wymagane do prawidłowej realizacji Transakcji Płatniczych, 8

9 (d) w przypadku skorzystania przez Bank z opcji telefonicznego potwierdzenia zlecenia z Klientem, pod warunkiem otrzymania przez Bank potwierdzenia prawidłowości odnośnie wszystkich szczegółów Zlecenia Płatniczego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 2) Bank moŝe odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego Klienta niespełniającego wymogów określonych w pkt ). 3) Bank moŝe wezwać Klienta do uzupełnienia Zlecenia Płatniczego o dane umoŝliwiające jego prawidłową realizację. 4) W przypadku nieotrzymania przez Bank poprawionego Zlecenia Płatniczego w ciągu 14 dni od jego złoŝenia, Bank moŝe dokonać jego anulowania. 5) Roszczenia Klienta z tytułu nieautoryzowanych Transakcji Płatniczych, niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Transakcji Płatniczych wygasają, jeśli Klient nie powiadomi Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcjach Płatniczych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŝ w terminie określonym w pkt. 3.4 Części Ogólnej liczonym od dnia uznania lub obciąŝenia Rachunku albo od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana. 6) W odniesieniu do poleceń zapłaty, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Klient zachowuje prawo do zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 5 Dni Roboczych od dnia dokonania obciąŝenia Rachunku. śądanie zwrotu Klient zgłasza na zasadach dotyczących zlecania Transakcji Płatniczych. Bank dokonuje zwrotu kwoty na Rachunek niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego ) W celu umoŝliwienia Bankowi wykonania obowiązku określonego w pkt ), Klient jest obowiązany do uprzedniego wypełnienia oraz złoŝenia w Banku "Formularza określającego osoby upowaŝnione przez Klienta do telefonicznego potwierdzania Zlecenia Płatniczego" (Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Krajowych). 2) Potwierdzenie Zlecenia Płatniczego następuje po podaniu przez osobę upowaŝnioną wymaganych przez Bank szczegółów Zlecenia Płatniczego. 3) Bank zastrzega sobie prawo nagrywania kaŝdej rozmowy telefonicznej z Klientem. Nagranie to będzie stanowić prima facie dowód przebiegu potwierdzania szczegółów Zlecenia Płatniczego w kaŝdej sprawie spornej dotyczącej realizacji lub odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego. Procedurze telefonicznego potwierdzania szczegółów Zlecenia Płatniczego mogą podlegać wszelkie Zlecenia Płatnicze, niezaleŝnie od ich wartości ) Zlecenia Płatnicze przekazane do Banku w formie elektronicznej, telefonicznej bądź telefaksowej realizowane są na zasadach określonych w odrębnych uregulowaniach Banku. Komunikacja pomiędzy Bankiem i Klientem moŝe odbywać się (na równi z innymi uzgodnionymi środkami komunikacji) poprzez przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej z bezpiecznymi podpisami elektronicznymi (zgodnie z tym jak zostały one zdefiniowane w odpowiednich przepisach regulujących kwestie posługiwania się takiego rodzaju podpisami). 2) Bank nie przyjmuje do realizacji Zleceń Płatniczych, których realizacja ma nastąpić później niŝ 14 dni od daty złoŝenia dyspozycji w Banku, z wyjątkiem Zleceń Płatniczych zleconych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej. 3) Zlecenia Płatnicze w formie polecenia zapłaty oraz płatności kartami płatniczymi realizowane są na zasadach określonych w odrębnych uregulowaniach Banku ) Identyfikacja Odbiorców Transakcji Płatniczych następuje wyłącznie, z zastrzeŝeniem pkt ), według numerów rachunków bankowych. 9

10 2) Do naleŝytego wykonania Transakcji Płatniczych nie jest wymagane, by Bank lub inne banki uczestniczące w rozliczeniu dokonały weryfikacji nazwy posiadacza rachunku Odbiorcy. 3) Transakcja Płatnicza uwaŝana jest za wykonaną naleŝycie, jeŝeli zostanie zrealizowana na podstawie numeru rachunku bankowego Odbiorcy ) Do prawidłowej realizacji Transakcji Płatniczej Klienta niezbędne jest podanie przez Klienta Unikatowego Identyfikatora Odbiorcy płatności w formacie NRB, IBAN lub w innym formacie właściwym dla określonego rozliczenia. 2) Brak numeru rachunku Odbiorcy w formacie NRB, IBAN lub w innym formacie właściwym dla określonego rozliczenia stanowi podstawę do odmowy realizacji Transakcji Płatniczej przez Bank. 3) W przypadku negatywnej weryfikacji przez Bank liczby kontrolnej numeru rachunku Odbiorcy w formacie NRB, IBAN środki pienięŝne zwracane są na Rachunek Klienta ) Do prawidłowego wykonania Zlecenia Płatniczego Klienta na rzecz organów podatkowych oraz ZUS wymagane jest podanie prawidłowych danych Płatnika, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. 2) Brak danych, o których mowa w pkt. 1), stanowi podstawę do zwrotu środków pienięŝnych na Rachunek Klienta Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złoŝenia przez Klienta Zlecenia Płatniczego z nieprawidłowym Unikatowym Identyfikatorem lub niespełniającego wymagań określonych w postanowieniach Jednolitych Warunków Współpracy. Wszelkie koszty ponoszone przez Bank lub Klienta z tego tytułu obciąŝają w całości Klienta ) Transakcje Płatnicze w zakresie obrotu dewizowego Bank realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów i na zasadach określonych w odrębnych uregulowaniach Banku. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność zleconej Transakcji Płatniczej z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi obrotu dewizowego. 2) W przypadku Transakcji Płatniczych realizowanych przez Bank Klient jest obowiązany kaŝdorazowo określać Status Dewizowy Odbiorcy Do operacji na Rachunkach, które dokonywane będą w innej walucie niŝ waluta Rachunku oraz przy zmianie waluty Rachunku, stosuje się odpowiednio kursy kupna lub sprzedaŝy dla danej waluty z zastosowaniem kursu waluty obowiązującego w Banku w chwili realizacji Transakcji Płatniczej, chyba Ŝe odrębna umowa stanowi inaczej W odniesieniu do Transakcji Płatniczych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Klient moŝe zmienić lub odwołać treść Zlecenia Płatniczego z zachowaniem formy pisemnej do chwili uznania lub obciąŝenia z tego tytułu Rachunku, chyba Ŝe Bank uzna zmianę za niemoŝliwą Wszelkie Zlecenia Płatnicze Klienta są bezskuteczne z chwilą zawiadomienia Banku o zajęciu egzekucyjnym wierzytelności wynikającej z Rachunku Klienta w zakresie objętym zajęciem, a takŝe w innych przypadkach przewidzianych prawem. 4.2 Zasady realizacji dyspozycji gotówkowych Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się z zastosowaniem obowiązującego w Banku dokumentu kasowego potwierdzającego realizację wpłaty/ wypłaty bezpośrednio w kasie Banku

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności

Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 27 października 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik do Uchwały Nr 133/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków- Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 4 grudnia 2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 20/10/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.10.2013 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 80/RB/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo