Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych."

Transkrypt

1 Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana pod kierunkiem dr Agnieszki Gawor Opole, 2010 rok

2 2 Summary... 4 Streszczenie... 5 Wprowadzenie Definicja potrzeby Teorie potrzeb w psychologii Teoria humanistyczna Maslowa Koncepcja działań transgresyjnych Założenia teorii transgresji Typy transgresji Definicja potrzeby szkoleniowej Główne założenia identyfikacji potrzeb szkoleniowych Zastosowanie badań dotyczących potrzeb szkoleniowych Teoria kapitału ludzkiego Inwestycje powiększające zasoby w ludziach Edukacja jako podstawowe źródło kapitału ludzkiego Przejście z edukacji do życia zawodowego Bezpieczny świat edukacji Nowy świat pracy Efektywność przejścia z edukacji do życia zawodowego Rynek pracy Charakterystyka rynku pracy w województwie opolskim Studenci na rynku pracy start zawodowy Obszary rozwojowe badane w pracy Oczekiwania pracodawców na rynku pracy analiza ofert Cel pracy Charakterystyka i przebieg badań własnych Przebieg procedury badawczej Charakterystyka grupy badawczej Uzasadnienie doboru zmiennych Pytania badawcze Hipotezy Charakterystyka narzędzi badawczych Kwestionariusz Kompetencji Społecznych... 27

3 Skala Transgresji Kwestionariusz CISS Test Matryc Ravena wersja Standard Narzędzie do pomiaru znajomości oczekiwań pracodawców Metryczka Analiza wyników własnych Charakterystyka grupy badawczej Wyniki w zakresie badanych kompetencji Wyniki w zakresie podejmowania działań transgresyjnych Wyniki w zakresie badanych kompetencji i działań transgresyjnych ze względu na płeć osób badanych Wyniki w zakresie badanych kompetencji i działań transgresyjnych ze względu na kierunek podjętych studiów przez osoby badane Wyniki w zakresie badanych kompetencji i działań transgresyjnych ze względu na doświadczenie zawodowe studentów Wyniki trafności identyfikacji oczekiwań pracodawców przez studentów Wyniki związku trafności identyfikacji oczekiwań pracodawców przez studentów z ich doświadczeniem zawodowym Dyskusja wyników Wnioski: Bibliografia Spis tabel i wykresów... 61

4 4 Summary The goal of the research was to examine gender, faculty and professional experience differences in adjustment to labour market among Univeristy of Opole students. Surveys, tests and cognitive tasks conducted among 98 participants (M:30,F:68) revealed gender differences in stress coping strategies, faculty differences in social skills, professional experience differences in coping skills and transgressional activities. Emotional oriented stress coping strategies were more frequent among female students. Humanities students showed higher levels of social skills in complex social routines and etiquettes as well as in focus of attention situations. Higher level of professional experience correlates with higher levels of social skills in focus of attention situations and transgressional activities. Students lack of knowledge about recruitment requirements, have shown low level of professional experience, social skills, stress coping skills and transgressional activities.

5 5 Streszczenie Przedstawione badania miały na celu sprawdzenie dopasowania studentów Uniwersytetu Opolskiego do wymagań rynku pracy, pod względem płci, kierunku studiów i doświadczenia zawodowego. Przeprowadzony wśród 98 osób (M:30,K:68) kwestionariusz wykazał różnice międzypłciowe w zakresie radzenia sobie ze stresem, różnice ze względu na kierunek studiów w zakresie kompetencji społecznych, różnice w kompetencjach społecznych i zachowaniach transgresyjnych ze względu na doświadczenie zawodowe. Kobiety częściej stosują styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na emocjach i unikaniu. Studenci nauk humanistycznych podejmują bardziej efektywne zachowania w ogólnych sytuacjach społecznych i sytuacji ekspozycji społecznej. Wysoki poziom doświadczenia zawodowego koreluje z podejmowaniem bardziej efektywnych zachowań w sytuacji ekspozycji społecznej i zachowań transgresyjnych. Potwierdzono brak wiedzy studentów odnośnie wymagań na rynku pracy, niskie doświadczenie zawodowe, przeciętny poziom kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem i podejmowania działań transgresyjnych.

6 6 Wprowadzenie Podjęcie pracy po ukończeniu edukacji, w tym szkoły wyższej jaką jest Uniwersytet Opolski, jest zgodne z rozwojem osobistym jednostek. Po otrzymaniu wykształcenia wystarczającego do zatrudnienia w wybranym zawodzie, absolwenci wykorzystują zdobytą podczas edukacji wiedzę i jednocześnie kontynuują rozwój swoich umiejętności w pracy zawodowej. Według przeprowadzonych w lipcu 2009 r. badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu ponad połowa osób kończących studia wyższe w 2009 r. w województwie opolskim podjęła już pracę zarobkową. Dwie trzecie z nich podjęło pracę w sektorze prywatnym, najczęściej wybierając branżę handlową (WUP, 2009). Jednocześnie jest to źródło ich utrzymania, jak też możliwość zebrania doświadczenia, które może okazać się przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci, absolwenci poszukując pracy zostają postawieni w sytuacji sprostania wielu wymogom rekrutacyjnym. Atrakcyjny kandydat do pracy dla pracodawcy to taki, który pasuje do określonego stanowiska (person-job fit), do danej organizacji (person-otganization fit) oraz do danego zespołu (person-team fit) (Chmiel, 2003). Wymagania jakie są stawiane kandydatom mogą, lecz nie muszą pokrywać się z umiejętnościami posiadanymi przez studentów czy- absolwentów. Uczelnia wspierając rozwój wiedzy merytorycznej i innych kompetencji twardych, dzięki którym student może spełnić wymaganie: person-job fit, stwarza także możliwość rozwoju kompetencji miękkich, dzięki którym może okazać się podczas rekrutacji: personotganization fit, a także person-team fit. Ważnym elementem aktywności zawodowej jest także chęć poszerzania swoich kompetencji zawodowych przez studentów i absolwentów, która warunkuje rozwój zawodowy. Im większe doświadczenie zawodowe, im wyżej rozwinięte kompetencje zawodowe, tym większa szansa na bycie postrzeganym jako atrakcyjny kandydat do pracy. Aby móc efektywnie rozwijać kompetencje zawodowe studentów i absolwentów, należy na początku poddać analizie i zdiagnozować poziom opanowania tych, których oczekują pracodawcy od przyszłych pracowników. 1. Definicja potrzeby Do zdefiniowania potrzeby ludzkiej niezbędne jest wyjaśnienie pojęcia podmiotowości jednostki. Jednostka dzięki posiadaniu mózgu nie jest przedmiotem (Obuchowski, 2000). Za jego sprawą kreuje rzeczywistość psychiczną, może także intencjonalnie sterować swoimi dążeniami. Człowiek mówiąc o sobie JA, a o mózgu ON utrzymuje dystans psychiczny

7 7 wobec swoich potrzeb i przeżyć psychicznych, a także swojej biologicznej natury. Każdy człowiek utrzymując ten dystans może świadomie się spełniać, poprzez kreowanie sytuacji i możliwości zaspokajania potrzeb (Obuchowski, 2000). Według Słownika Psychologii potrzeba (need) to jakaś rzecz lub jakiś stan rzeczy, którego zaistnienie poprawia dobrostan jednostki. Potrzeba wynika ze złożonych procesów uczenia się, może być związana z czymś podstawowym i biologicznym (np. sen) lub też z czynnikami społecznymi i osobistymi (Reber, 2002). Według innej definicji potrzeba jest rozumiana jako wewnętrzny stan organizmu, który potrzebuje jakiejś rzeczy lub jakiegoś stanu rzeczy i odnosi się do hipotetycznego stanu organizmu (Reber, 2002). Ta definicja dodaje potrzebie właściwości motywacyjnych, co w opisanym powyżej wyjaśnieniu nie występuje. Związaną z czynnikami motywacyjnymi potrzebę podobnie definiuje Obuchowski (2000). Według niego potrzeby dotyczą tego, co jest człowiekowi niezbędne, aby istniał jako organizm, rozwijał się jako osoba i był wolny psychicznie. Potrzeba, zwana przez autora naturalną busolą człowieka różni się od pragnienia, ponieważ pozwala człowiekowi zbliżać się lub oddalać od tego, co mu realnie potrzebne. W literaturze przedmiotu, w zależności od podejścia teoretycznego znaleźć można jeszcze wiele innych definicji potrzeby (zob. Łukaszewski w: Strelau, 2004). Ze względu na poruszaną w pracy tematykę aktywności studentów na rynku pracy, szerzej omówione zostaną koncepcje humanistyczne Teorie potrzeb w psychologii W psychologii rozważając motywy jakie kierują człowiekiem, a także jego potrzeby natknąć się można na klasyczne koncepcje psychodynamiczną i behawiorystyczną które skupiają się na brakach jednostki, jego wadach, a także problemach. Przedstawiciele tych podejść szczególną uwagę zwracają na słabe strony człowieka, które często wynikają z niezaspokojonych lub niewłaściwie zaspokojonych potrzeb. W niniejszej pracy szerzej omówione zostaną dwie teorie: humanistyczna Maslowa i psychotransgresjonizmu Józefa Kozieleckiego. Są to teorie, które przez potrzebę rozumieją czynnik mobilizujący człowieka do rozwoju, a nie destrukcyjny Teoria humanistyczna Maslowa Abraham Maslow, jeden z najważniejszych teoretyków ruchu potencjału ludzkiego (Pervin, 2002), który określano jako trzecią siłę w psychologii po behawioryzmie i psychoanalizie, uważał iż jednostki w swojej naturze są zasadniczo dobre bądź neutralne. Podkreślał, iż w

8 8 każdym człowieku tkwi pewna tendencja do wzrostu, rozumiana jako realizacja potencjału (Pervin, 2002). W porównaniu do behawioryzmu i psychoanalizy, psychologia humanistyczna skupia się na odkrywaniu mocnych stron człowieka (Kozielecki, 2000). Chociaż tendencja do wzrostu jest tak powszechna wśród ludzi, Maslow uważał, że rzadko stanowi ona siłę napędową do działania, a także że tylko kilka procent ludzi dorosłych potrafi wykorzystać tę tendencję do samorealizacji. Potrzeba w podejściu humanistycznym jest określana jako brak czegoś i jest mechanizmem sterującym ludzkim zachowaniem. Maslow w swojej teorii stworzył model, w którym podzielił potrzeby na dwa rodzaje: niedoboru i wzrostu. Potrzeby niedoboru biologiczne to np. potrzeba głodu, snu, pragnienie (Pervin, 2002). Potrzeby wzrostu psychiczne to potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, samoaktualizacji. Hierarchiczne ułożenie potrzeb uwarunkowane jest funkcjonowaniem człowieka, który nie zaspokajając najniższych, podstawowych potrzeb fizjologicznych nie może rozwinąć się w pełni jako organizm psychiczny (Pervin, 2002). Najwyżej ułożoną w hierarchii potrzebą jest samoaktualizacja (samorealizacja), która dotyczy nieustannego procesu zmiany jaka zachodzi w człowieku. Termin wprowadzony przez Kurta Goldsteina, przez Maslowa zastosowany został w sposób bardziej specyficzny i ograniczony (Maslow, 2006). Według Maslowa samorealizacja jest to główna tendencja decydująca o podjęciu działania, aktywności przez jednostkę (Kozielecki, 2000). Tendencja ta wyraża pragnienie człowieka, by stawać się coraz bardziej tym, kim się naprawdę jest, by stawać się tym wszystkim, kim potrafimy się stać (Maslow, 2006). Taki ciągły wzrost i rozwój jednostki wynika z jego możliwości i dążeń (Maslow, 1971; za: Strelau, 2004). Wyrazem samorealizacji jest: niezależność, autonomia, tendencja do nawiązywania niewielu głębokich relacji z innymi ludźmi, odporność na presję zewnętrzną, przekraczanie ram środowiska, nie skupianie się tylko na zmaganiu się z nim (Reber, 2002). Maslow prowadził studia nad osobami zdrowymi o wysokim poziomie samorealizacji i samoaktualizacji. Osoby badane zostały wyselekcjonowane do próby na podstawie dowodów samorealizacji. W sposób przybliżony został on określony jako pełne wykorzystanie talentów, zdolności, możliwości itp. Osoby samorealizujące się to takie, które rozwinęły się lub rozwijają, aż do osiągnięcia swojego pełnego poziomu (Maslow, 2006). Z badań Maslowa wynika, iż osoby samorealizujące się akceptują siebie i innych takimi, jakimi są; mogą zajmować się sobą, zachowując zarazem możliwość dostrzegania potrzeb i pragnień innych osób; są zdolni do reagowania na wyjątkowość ludzi i sytuacji, nie działają w sposób mechaniczny bądź stereotypowy; potrafią tworzyć intymne relacje z co najmniej

9 9 kilkoma ważnymi osobami; potrafią być spontaniczne i twórcze; potrafią oprzeć się konformizmowi i być asertywne, jednocześnie reagując na wymagania rzeczywistości (Pervin, 2002). Takimi jednostkami według Maslowa są np. Lincoln, Thoreau, Einstein i Eleanor Roosvelt (Pervin, 2002), jednocześnie twierdził on, że pozostałe jednostki mają potencjał, dzięki któremu dążą do wyżej wymienionych cech. W teorii humanistycznej kładzie się nacisk na to, że człowiek nie jest bierną jednostką, której jedyne działanie skierowane jest na otrzymanie nagrody, uniknięcie kary lub redukcję napięcia. Człowiek posiada potencjał, który wykorzystuje aktywnie dążąc do samorealizacji. Pozytywne spojrzenie na aktywność jaką podejmuje człowiek zostało także rozpatrzone w podejściu psychotransgresyjnym Koncepcja działań transgresyjnych W koncepcji działań transgresyjnych, podobnie jak w teorii Maslowa, człowieka ujmuje się jako aktywnego sprawcę, zdolnego do myślenia. Źródłem rozwoju i osobowości jednostki i rozwoju kultury jest transgresja. Jest to najogólniej mówiąc: przełamanie akceptowanych norm symbolicznych, społecznych, granic materialnych, wyjście poza wiedzę o świecie i o własnej osobie, chociażby tylko myślą ku temu, co jest za. Dzięki wyczynom ludzi rodzi się zmiana społeczna, rozwija się kultura i cywilizacja (Kozielecki, 1987) Założenia teorii transgresji Motywacja do wprowadzania zmian i dążenia do osiągnięć oraz odkryć związana jest z ludzką transgresyjnością. (Studenski, 2006 s: 129). Termin transgresja pochodzi od łacińskiego słowa transgressio oznaczającego przejście, przechodzenie lub przekraczanie. W mowie potocznej używany jest w celu określenia faktu pokonania jakiegoś kresu, względnie granicy (Studenski, 2006). W psychologii termin transgresja został wprowadzony na oznaczenie specyficznych właściwości natury ludzkiej. Józef Kozielecki transgresję definiuje jako wszystkie te akty myślenia i działania człowieka, które pozwalają człowiekowi na przekroczenie granic dotychczasowych jego osiągnięć, doświadczeń materialnych, społecznych i symbolicznych. Działania i akty myślenia, z reguły świadome i intencjonalne, są źródłem nowych i ważnych wartości pozytywnych i negatywnych (Kozielski, 2007). Czynności transgresyjne mogą zatem być źródłem rozwoju, ale także zastoju, względnie cofania się (Goszczyńska, Studenski, 2006).

10 10 Główne założenie teorii transgresji zakłada, iż człowiek obdarzony jest wolnością wyboru (Kozielecki, 2007). Jego działanie jest intencjonalne, potrafi z ograniczoną racjonalnością stawiać przed sobą cele i dokonywać selekcji aktywności i procesów myślowych jakich dokonuje. Jednostka zatem nie jest pionkiem, którym kieruje otoczenie i przekaz genetyczny, jest sprawcą. Co za tym idzie stanowi ona układ wewnątrzsterowny. Oznacza to, że źródłem wszelkich zachowań jest sam człowiek, na którego wpływ mają czynniki takie jak: poznanie, osobowość, motywacja, nowe idee (Kozielecki, 2007). Dzięki zdolnościom poznawczym człowiek-sprawca może przełamać schematy percepcyjne, w sposób bardziej złożony spostrzegać i rozumieć przedmioty, świat i wszystkie zjawiska w nim zachodzące. Cechy osobowości i woli sprawiają, że człowiek może kontrolować stopień realizacji celów i odczuwać przyjemność z samego faktu ich realizowania. Dzięki nim także generowana jest motywacja do autokreacji, związanej z podwyższaniem własnych kompetencji oraz wzmocnieniem potrzeby do samodoskonalenia się (Amabile, Collins, 1995; za: Goszczyńska, Studenski, 2006). Motywacja do autokreacji, rozwijana jest w kolejnym założeniu podejścia teoretycznego. Zakłada się, że siłą napędową głównym wewnętrznym czynnikiem motywacyjnym człowieka jest potrzeba potwierdzenia własnej wartości potrzeba hubrystyczna. Ta metapotrzeba zaspokajana jest poprzez aktywność człowieka skierowaną na dokonywanie transgresji twórczych i ekspansywnych, tworzenie nowych lub burzenie starych form. Rozwój człowieka stanowi jego główny interes (Kozielecki, 2007). Jest on nastawiony na rozwój wewnętrzny i zewnętrzny, w czym pomagają mu zdolności poznawcze, cechy osobowości i woli (Amabile, 1983; za: Goszczyńska, Studenski, 2006) Typy transgresji Rozwój wewnętrzny i zewnętrzny człowieka jest możliwy dzięki działaniom jakie człowiek podejmuje. Nie są one z reguły chaotyczne ani przypadkowe. Człowiek sprawca intencjonalnie formułuje różne cele, których osiągnięcie w przyszłości może przynieść potencjalne wartości i znaczenia (Kozielecki, 2007). Wśród tych działań rozróżnia się aktywność ochronną i transgresyjną. Działania ochronne zwane również zachowawczymi to czynności wykonywane rutynowo, nawykowo, codziennie przez człowieka. Pozwalają mu one na utrzymanie homeostazy w organizmie, wykonywane są przez niego w przestrzeni dobrze mu znanej, przez co można uznać je za działania wgraniczone. Aktywność tego rodzaju dzieli się na dwa typy zachowań: czynności zapobiegające utracie dóbr (co pozwala na zmniejszeni ryzyka obniżenia dotychczasowego

11 11 stanu posiadania), a także usunięcie aktualnego deficytu wartości, wyrównanie niedoborów (np. zdobycie pokarmu, w przypadku odczuwanego głodu i robienie zapasów) (Kozielecki, 2007). Działania transgresyjne można rozpatrywać w podziale na osobiste i historyczne, konstruktywne i destruktywne, tworzące nowe rozwiązania w obszarze techniki, organizacji, myśli, twórcze, innowacyjne, ekspansywne, ukierunkowane na zwiększenie wolności (Kozielecki, 2007; Kozielecki, 1987). Z punktu widzenia świeżego absolwenta uczelni wyższej ważne są wszystkie działania transgresyjne, które czynią go bardziej atrakcyjnym na rynku pracy oraz te, dzięki którym to zatrudnienie może zdobyć. Działania transgresyjne o typie osobistym to wszystkie te działania, które są nowe, ważne i wartościowe z punktu widzenia jednostki lub małej grupy społecznej. Związane są z rozwojem człowieka w jego życiu codziennym, dzięki nim może rozwijać swoje zdolności, umiejętności, kształtować swoją osobowość. Nie tworzy on tym samym wartości nowych dla ludzkości lub narodu, co dzieje się w przypadku działań transgresyjnych-typie historycznym. Typ historyczny związany jest z przekraczaniem granicy materialnej, symbolicznej, której dotychczas nikt nie przekroczył. Oba w/w typy wymagają dużej motywacji, twórczego myślenia, hartu ducha i określonych warunków socjokulturowych (Kozielecki, 2007). Rozwijając dalej możliwe typy działań transgresyjnych podejmowanych przez ludzi, należy wspomnieć o aktywności ukierunkowanej ku rzeczom, ludziom, symbolom oraz ku sobie (Kozielecki, 1987). Ich celem jest odpowiednio dla działaniom ku rzeczom: zwiększenie zasobów materialnych oraz zwiększenie konsumpcji; ku ludziom: pomaganie innym, zdobycie władzy nad innymi ludźmi. Aktywność ukierunkowana na symbole zwana jest inaczej transgresją intelektualną i zawiera ona w sobie wszystkie te zachowania twórcze i ekspansywne, których celem jest redefinicja aktualnych konstrukcji intelektualnych, kreowanie nowych, oryginalnych. Działania ku sobie natomiast zawierają się we wcześniej opisanej transgresji osobistej, których istotą jest autokreacja i dzięki którym człowiek ma poczucie własnej skuteczności, traktuje złożone, trudne zadana jako wyzwanie, przeszkodę, z którą trzeba się zmierzyć. W rezultacie człowiek dochodzi do sporych osiągnięć (Hewstone 1995; za: Goszczyńska, Studenski, 2006). Studenci, którzy postrzegają studia jako okres zdobywania doświadczenia dla przyszłej pracy zawodowej, stawiający czoła wyzwaniom i nastawiający się na autokreację, być może lepiej poradzą sobie na rynku pracy już w trakcie studiów, lub zaraz po ich ukończeniu.

12 Definicja potrzeby szkoleniowej W trakcie rozwoju zawodowego jednostka może spotkać się z różnego rodzaju warsztatami, kursami, szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe. Aby móc tworzyć tego typu pomoce w rozwoju osobistym ludzi, należy dowiedzieć się czego im brakuje. Określenie potrzeba szkoleniowa zakłada iż potrzebę, czyli coś, czego brakuje, można wyrównać za pomocą przeprowadzonego szkolenia. Braki (problemy, słabości) występują w określonych kontekstach np.: geograficznym, sektorowym, zawodowy, organizacyjnym i/lub indywidualnym (Pujol, 2003). W literaturze przedstawiane są 3 główne poziomy potrzeb szkoleniowych. Pierwsze z nich dotyczą potrzeb, które występują w ramach jakiegoś obszaru geograficznego, kraju, regionu. Inne potrzeby zauważone zostaną np. w Stanach Zjednoczonych inne w Polsce. Potrzeby tego rodzaju określane są jako funkcja wymagań w zakresie rozwoju zarówno firmy jak i społeczeństwa. Mogą dotyczyć przedzawodowych lub początkowych potrzeb szkoleniowych dla osób młodych, w tym studentów lub zatrudnionych osób dorosłych w ramach procesu kształcenia ustawicznego przez całe życie. Kolejny rodzaj potrzeb występuje w ramach organizacji, są to problemy lub słabości firmy lub grup przedsiębiorstw. Ostatni rodzaj potrzeb szkoleniowych występuje w ramach grup społecznych już zakwalifikowanych do programów szkoleniowych, gdzie braki zostały ustalone już na poziomie grupowym, a w których należy jeszcze rozpoznać indywidualne potrzeby ludzi, które uzupełnią wszystkie działania. (Pujol, 2003). Z punktu widzenia rozwoju osobistego studentów najważniejsze wydają się potrzeby szkoleniowe z pierwszego poziomu, gdyż zazwyczaj są to osoby niepracujące lub podejmujące zatrudnienie niezgodne z później otrzymanym wykształceniem. Zwłaszcza, że specyfika regionu Opolszczyzny wydaje się mieć szczególne znaczenie przy analizie poziomu bezrobocia wśród studentów lub absolwentów Główne założenia identyfikacji potrzeb szkoleniowych Na ocenę potrzeb szkoleniowych (OPS) składają się: rozpoznanie i analiza, w danym kontekście braków, które można wyrównać za pomocą systematycznych szkoleń (Pujol, 2003). Analiza (rozpoznanie) potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap tworzenia programów szkoleniowych zamkniętych, w których uczestniczyć będą mogły osoby z danego obszaru objętego przyszłym programem (np. studenci Uniwersytetu Opolskiego, wszyscy menadżerowie firmy X) (Łaguna, 2008). Aby szkolenie mogło spełniać dobrze swoją podstawową funkcję, tzn. pozwalać ludziom na doskonalenie swoich umiejętności, wdrożenie ich do życia codziennego i zawodowego, należy odpowiednio dobrać rodzaj szkolenia do

13 13 potrzeb osób uczestniczących. Można wyróżnić trzy główne założenia dotyczące ludzi przy identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych. Pierwszym z nich jest fakt, że ludzie mają aspiracje: chcą się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, a także chcą mieć możliwość ich wykorzystania. Drugie założenie dotyczy odpowiednich możliwości, środków i warunków niezbędnych do nabywania i wykorzystywania swoich umiejętności. W konsekwencji dwóch poprzednich założeń chcąc ułatwić zaspokojenie potrzeb, organizacja musi stworzyć ludziom efektywne i atrakcyjne warunki oraz zapewnić środki potrzebne do nauki (Boydell, Leary, 2001). Nie należy zapominać iż aby efektywność szkolenia rosła powinna zachodzić ścisła zależność pomiędzy osiąganiem celów organizacji a stwarzaniem pracownikom atrakcyjnej ścieżki rozwoju (Boydell, Leary, 2001). Co w przełożeniu dotyczyć będzie Uniwersytetu Opolskiego jako organizacji, której celem jest nauczanie, a także zapewnienie studentom możliwości rozwoju kompetencji miękkich, co przełoży się na wykształcenie przyszłych kadr pracowników przygotowanych do podjęcia pracy zaraz po ukończeniu edukacji Zastosowanie badań dotyczących potrzeb szkoleniowych Ocena potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach stosowana jest na polecenie prezesa, dyrektora, który chce przeprowadzić szkolenia, kursy dla swoich pracowników, by zwiększyć np. efektywność ich pracy, zapoznać z nowymi możliwościami technicznymi bądź przygotować ich na ewentualne zmiany zachodzące na rynku gospodarczym. Przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych ma na celu wyeliminowanie takich szkoleń, kursów, czy też pomysłów na nie, których pracownicy nie potrzebują, mają w nadmiarze lub nie przydadzą się im w codziennej pracy zawodowej. Pozwala to na uniknięcie utraty kosztów i ukierunkowanie tak środków finansowych, aby właściwie zaspokoić istniejące potrzeby pracowników. Warto podkreślić, iż rzetelna ocena braków wśród pracowników pozwala na odpowiednie dobranie dla nich wyrównujących szkoleń, a także w późniejszym czasie na ich ewaluację. (Łaguna, 2008). Szkolenie zgodnie z założeniami powinno przynosić zmiany w takich obszarach rozwojowych człowieka jak: postawa, wiedza lub umiejętności. Pracodawca oczekuje tych zmian, ponieważ ma nadzieję, iż środki finansowe zainwestowane w poszczególnych pracowników i grupy pracownicze nie tylko się zwrócą, ale przyniosą dodatkowe korzyści ekonomiczno-społeczne. 2. Teoria kapitału ludzkiego Taki jakościowy aspekt ekonomii, który wcześniej nie występował w żadnej teorii ekonomii odnosi się do terminu kapitał ludzki, który został wprowadzony w 1960 roku (Fitz-Euz,

14 ). Za prekursora teorii kapitału ludzkiego uważa się Theodore`a Schultza, noblistę, ekonomistę, który interesował się krajami słabo rozwiniętymi gospodarczo. Twierdził on, że ich bogactwo, a raczej jego brak nie zależy od ilości maszyn, urządzeń, nowych technologii jakie posiadają, ale od poziomu ich wiedzy. Wiedzę i umiejętności człowieka uznano za formę kapitału trwałego, który podobnie jak inne kapitały wymagał inwestycji, by móc w przyszłości przynieść efekty (Domański, 1993). Teoria kapitału ludzkiego, to idea, że ludzie wydają pieniądze na siebie, nie tylko ze względu na bieżące potrzeby, przyjemności, ale także biorą pod uwagę przyszłe zyski pieniężne i pozapieniężne (Leszczyński, 2007). Szerzej rozpatrując pojęcie kapitału ludzkiego należy zwrócić uwagę, iż składa się on z wielu elementów. Sam autor opisywał kapitał następująco: Wszystkie ludzkie zdolności są bądź wrodzone, bądź nabyte. Każdy człowiek rodzi się z pewnym szczególnym zespołem genów określającym jego wrodzone zdolności. Cechy nabytej jakości populacji, które mają wartość i mogą być wzbogacane za pomocą odpowiedniego inwestowania, będziemy uważać za kapitał ludzki (Fitz-Euz, 2001). W człowieku drzemie zatem potencjał, który jest sumą wiedzy, wykształcenia, umiejętności, zdolności, stanu zdrowia, energii, motywacji do pracy, potrzeb, uznawanych wartości itp. (Jarecki, 2003). Głównym źródłem kapitału ludzkiego jest edukacja, ale ważne są także: wiedza przekazywana przez rodziców, doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobywane w pracy (Klimczak, Domański, 1993). Zarówno z perspektywy makroekonomicznej, jaką prezentują między innymi Schultz i Becker (Jarecki, 2003), jak i mikroekonomicznej podkreśla się wagę inwestowania w kapitał ludzki. Podejście makroekonomiczne zakłada, iż długotrwałe inwestycje wpływają bezpośrednio na rozwój gospodarczy. Z perspektywy mikroekonomicznej zakłada się z kolei istnienie związku kapitału ludzkiego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i ich konkurencyjnością. Są to wszelkiego rodzaju inwestycje w indywiduum. Jednocześnie ludzie mogą dążyć do zaspokojenia potrzeb wynikających z ich rozwoju społecznego, zawodowego Inwestycje powiększające zasoby w ludziach Inwestycje wg Beckera to wszystkie działania, które wpływają na fizyczny i pieniężny dochód w przyszłości poprzez powiększanie zasobów w ludziach. Wyróżnił między innymi takie rodzaje inwestycji jak: wydatki na ochronę zdrowia, wydatki na kształcenie w ramach systemów edukacyjnych, wydatki na przyuczanie do zawodu, wydatki związane z migracja

15 15 ludzi, wydatki na uzyskiwanie informacji zawodowych, wydatki na badania naukowe (Jarecki, 2003). Wydatki na kształcenie w ramach systemów edukacyjnych zakładają że człowiek powinien posiadać zarówno wiedzę potrzebną do przetworzenia i zinterpretowania strumienia informacji jak i wytworzenia nowej jakościowo wiedzy (Jarecki, 2003). Koszty inwestycji ponoszone są przez osoby, w których ów kapitał będzie ucieleśniony. Są to m.in. rodzina utrzymująca te osoby podczas okresu podstawowej nauki, społeczeństwo poprzez system finansowania oświaty (Klimczak, Domański, 1993). Należy jednak podkreślić, że zwrot poniesionych nakładów w postaci przyszłych przychodów, nastąpi po długotrwałym okresie. Inwestycje zatem są długoterminowe (długofalowe) Edukacja jako podstawowe źródło kapitału ludzkiego Edukacja jest podstawowym źródłem kapitału ludzkiego, a szkolenie jest jedną z form edukacji. Według definicji z Glossary of Training Terms (1971) szkolenie to systematyczne nabywanie i doskonalenie wiedzy, umiejętności, postaw niezbędnych do skutecznego wykonywania danego zadania lub danej pracy. Jest pojęciem węższym niż kształcenie, które związane jest z zdobywaniem kolejnych szczebli edukacji szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej, wyższej itp. Kształcenie przygotowuje do szeroko rozumianego życia w społeczeństwie, rozumienia kultury, rozwoju osobowego, porozumiewania się z innymi (Reid, Barrington, Kennedy, 1993 s. 7, w: Łaguna, 2008). Szkolenie natomiast to różnorodne, zaplanowane formy działania i doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w bardzo różnych, wąskich obszarach. Najczęściej chodzi o osoby dorosłe chcące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe lub osoby poszukujące zatrudnienia. Szkolenia pozwalają na rozwój osobisty, zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb człowieka (Łaguna, 2008). Prowadzenie szkoleń jest formą inwestycji w część obszarów, do których nie zawsze dostęp ma kształcenie np. w szkolnictwie wyższym, a których rozwój w tak wczesnym okresie może spowodować szybszy zwrot poniesionych kosztów, w postaci lepiej zatrudnionych, i tym samym lepiej zarabiających, a także potrafiących utrzymać zatrudnienie absolwentów szkół wyższych. 3. Przejście z edukacji do życia zawodowego Przejście z jednej sytuacji egzystencjalnej do drugiej zwane jest tranzycją (transition). Młode osoby kończąc edukację, symbolicznie kończą swój okres młodości i wchodząc na rynek pracy stając się dorosłe. Rozważając problem tego przejścia można przyjąć różne

16 16 perspektywy: antropologii kulturowej, socjologii, ekonomii, a także psychologii (Rożnowski, 2009). Z jednej strony młody człowiek zostawia za sobą świat dobrze znany, w którym czuje się bezpiecznie, z drugiej wchodzi w świat pracy, który charakteryzuje się dużą zmiennością Bezpieczny świat edukacji Absolwent ma poczucie bezpieczeństwa w świecie edukacji, do którego się zaadoptował, przyzwyczaił. Dzięki posiadanej wiedzy o systemie potrafi się w nim odnajdywać w różnych sytuacjach. Doświadcza mniej stresów i rzadziej widzi w nim zagrożenie (Lazarus w: Rożnowski, 2009). Umiejętności, które do tej pory zdobył wystarczają do poruszania się w obszarze edukacyjnym. Zakres jego działań jest ograniczony do zdobywania nowej wiedzy, kontaktów z wykładowcami, innymi studentami. Nie wymaga to od człowieka wykonywania złożonych działań, gdyż w okresie od 3 do 5 lat zdążył już prawie doskonale się z tymi działaniami zapoznać Nowy świat pracy W odróżnieniu od świata edukacji, rynek pracy dla młodych osób jest dużo trudniejszy, nie tylko ze względu na pewną nowość w ich życiu, ale także charakterystykę. Cechuje go bowiem duża elastyczność i dynamika zmian. Proces globalizacji i zastosowania innowacyjnych osiągnięć nauki sprawia, iż pracownicy są bardzo obciążeni rolą zawodową. Muszą być przygotowani bądź też szybko się przygotować do zmiany warunków pracy, zmiany obsługiwanych maszyn. Z jednej strony ułatwia to rozwój rynku gospodarczego, z drugiej jednak wiąże się z wzrostem wymagań kwalifikacyjnych wobec przyszłych pracowników (Rożnowski, 2009). Pracodawcy obawiają się konkurencji, przez co rynek pracy staje się niepewny również dla pracowników, którzy boją się o swoje stanowiska. Posiadanie wielu kwalifikacji, dzięki którym młody człowiek znajdzie zatrudnienie wydłuża jego proces edukacji. Dodatkowo pracodawcy wymagają, żeby pracownik był gotowy do pełnego wykonywania swoich obowiązków na stanowisku zaraz po zatrudnieniu (Bańka, 2006 w: Rożnowski, 2009). Ma to związek ze zmianami na rynku pracy, które to spowodowały przesunięcie odpowiedzialności za rozwój jednostki z organizacji zatrudniającej na pracownika. Zmiana ta nosi nazwę eksternizacji zatrudnienia, rozwoju bądź odpowiedzialności (Bergstrom, 2001 w: Bańka, 2007). Zawyża to wymagania wobec kandydata do pracy i prawie uniemożliwia przyjęcie pracownika bez doświadczenia zawodowego, jakim zazwyczaj jest absolwent uczelni wyższej.

17 17 Od absolwenta uczelni wyższej oczekuje się także elastyczności, która pozwala na przystosowanie do nowej sytuacji. Ze względu na wiek jest to cecha odróżniająca ludzi młodych od osób starszych, którym taka adaptacja sprawia więcej kłopotów. Zdaniem prof. E. Kryńskiej obecny rynek pracy wymaga od młodych ludzi gotowości przekwalifikowania się, absolwenci szkół wyższych wielokrotnie będą zmieniali miejsca pracy, a także zawody (Ziomek, 2003). Największą możliwość pozytywnego startu zawodowego mają absolwenci szkół wyższych, co ma związek z edukacją na poziomie ogólnym jak i zawodowym. Absolwenci szkół wyższych charakteryzują się elastycznością psychiczno-zawodową, która pozwala się adaptować do szybko zmieniających się warunków zatrudnienia, sytuacji poszukiwania nowej pracy (Czarnecki, 2006). To wejście w dorosłość niesie ze sobą kolejne wymaganie dotyczące umiejętności określenia swojej tożsamości zawodowej i podejmowania ważnych decyzji dotyczących zatrudnienia wielokrotnie przez całe życie. Ten okres rozwojowy w psychologii zyskał swoją nazwę wyłaniającej się dorosłości (Rożnowski, 2009). Jest to okres obejmujący przedział wiekowy ludzi od 17. o 25. roku życia. Charakteryzuje się on brakiem ukształtowanej tożsamości zawodowej, zwiększeniem ilości eksperymentów podejmowanych przez takie osoby na rynku pracy związane z zatrudnieniem i poszukiwaniem pracy, nagromadzeniem się zachowań ryzykownych przy jednoczesnej potrzebie wsparcia psychologicznego i instytucjonalnego. Cechuje go także staranie o umiejscowienie życia zawodowego jednostki nie tylko w wymiarze narodowym, ale także międzykulturowym i wielonarodowym ze względu na otwarte rynki pracy. Dodatkowo zauważyć można u tych osób odłożenie decyzji w czasie o wejściu w role małżeńskie i rodzinne (Bańka, 2007) Efektywność przejścia z edukacji do życia zawodowego Wyróżnia się trzy główne sposoby warunkując wzrost efektywności tranzycji z edukacji do pracy. Pierwszy z nich dotyczy dobrze zorganizowanej edukacji od szkoły podstawowej w perspektywie całego życia człowieka. Do elementów dobrej organizacji edukacji należą m.in. dostępność ścieżek edukacji ogólnej i zawodowej po ukończeniu kształcenia podstawowego obowiązkowego i umożliwienie zdobywania doświadczenia zawodowego po ukończeniu edukacji obowiązkowej. Drugim sposobem jest łączenie nauki z pracą. Takie łączenie sprawia iż młodzi ludzie bardziej interesują się zdobywaniem wiedzy, widząc jej zastosowanie praktyczne. Dzięki współpracy instytucji szkolących i przedsiębiorców, co zarazem jest trzecim sposobem zwiększania szans na efektywną tranzycję do pracy, kształtowane są umiejętności praktyczne, na które aktualnie jest zapotrzebowanie na rynku pracy, co pozwala

18 18 pracodawcom na późniejsze zatrudnianie absolwentów ze względu na posiadane przez nich kompetencje zawodowe i znajomość specyfiki stanowiska pracy, a także rynku pracy (Bańka, 2007). 4. Rynek pracy Rynek pracy to jedno z podstawowych pojęć ekonomii, stanowi on podstawę gospodarki wolnorynkowej zaraz obok rynku towarów, usług oraz rynku kapitałowego (Rożnowski, 2009). Rozróżnia się dwa sposoby rozumienia rynku pracy: ogólny i konkretny (Kaźmierczak, 1995, w: Rożnowski, 2009). W pierwszym ujęciu to wszystkie formy i procesy zatrudnienia pracowników przez pracodawców, a także wszystkie czynniki, które towarzyszą procesowi zatrudniania, uzgadniania płac i formy pracy. W podejściu konkretnym rynek pracy rozumie się jako stosunek popytu do podaży, gdzie popyt oznacza oferty pracy, a podaż oferty chęci podjęcia pracy (Rożnowski, 2009). Istotą na rynku pracy jest wymiana ofert, a także dopasowanie popytu do podaży, tak jak to następuje w przypadku runku usług, towarów i kapitału Charakterystyka rynku pracy w województwie opolskim Na koniec grudnia 2009 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w województwie opolskim wyniosła W stosunku do listopada 2009 roku liczba ta wzrosła o osób (WUP, 2009). W ostatnim okresie roku 2009 nastąpił wzrost poziomu bezrobocia, co przedstawia Wykres 1. 15% 14% 13% 12% 11% 10% 11,70% 12% 11,50% 11,50% 11,30%11% 11% 11,10% 11,20% 11,30%11,40% 12,70% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Stopa bezrobocia w 2009r. Wykres 1. Stopa bezrobocia w województwie opolskim w poszczególnych miesiącach roku 2009.

19 19 Czynniki, które decydują o wysokim poziomie bezrobocia na Opolszczyźnie to uwarunkowania społeczne i gospodarcze. Uwarunkowania społeczne dotyczą zmniejszającej się liczby ludności na Opolszczyźnie, powszechnego w województwie zjawiska migracji zarobkowej ludności z polskim i podwójnym obywatelstwem. Saldo migracji w tym rejonie jest najwyższe w kraju, w 2009 roku wynosiło -3,2 (GUS, 2009). Czynniki gospodarcze natomiast wpływające na poziom bezrobocia w województwie opolskim to graniczenie z dużymi województwami, które dobrze funkcjonują gospodarczo: śląskim i dolnośląskim, gdzie młodzież po ukończeniu edukacji często poszukuje i znajduje zatrudnienie. Badania przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, które zawierały analizę zasobów oraz kosztów pracy w poszczególnych województwach, wykazały iż województwo śląskie jest bezkonkurencyjne w rankingu w zakresie zasobów, czyli osób pracujących, bezrobotnych i absolwentów, chociaż pod względem jakości zasobów pracy, czyli przedsiębiorczości i aktywności społecznej, sytuacja jest gorsza, również koszty pracy są wysokie. Województwo opolskie zamyka ranking wraz z województwem mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podlaskim. W tych województwach występują bardzo małe zasoby pracy, jeśli chodzi o gęstość pracujących, bezrobotnych i absolwentów, występuje także w nich niski poziom przedsiębiorczości. Mocnymi stronami są niskie koszty pracy. Według badań województwo opolskie cechuje się brakiem wykwalifikowanych pracowników, przez co poziom wynagrodzeń nieznacznie przewyższa przeciętną dla wszystkich województw (IBnGR, 2009) Studenci na rynku pracy start zawodowy Największą grupę osób rejestrujących się w województwie opolskim jako osoby bezrobotne stanowią ludzie w przedziale wiekowym lata, co przedstawia Wykres 2. 28% 24% 20% 22,30% 26,60% 17,50% 22,60% 16% 12% 8% 4% 8,30% 2,10% Bezrobotni wg wieku 0% lata lata Wykres 2. Bezrobotni wg wieku na Opolszczyźnie na koniec roku 2009.

20 20 Jak wynika z powyższego wykresu osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy to osoby z trzech grup wiekowych lata (22,3% osób zarejestrowanych), lata (26,6%) i lata (22,6%) (WUP, 2009). Dane o wysokim poziomie bezrobocia wśród osób młodych w stosunku do tej samej grupy wiekowej w pozostałych krajach Unii Europejskiej zamieszczone są w Tabeli 1. Wyszczególnienie Osoby w wieku UE 18,3 17,3 17,9 18,1 18,6 18,6 17,3 15, lata Polska 35,7 39,2 41,6 41,4 40,1 36,9 29,8 21,7 Tabela 1. Stopa bezrobocia osób w wieku lata w Polsce i w Unii Europejskiej w latach (%) Najwyższa stopa bezrobocia - 41,6% przypada na rok 2002, następnie widać jej spadek. Mimo to jest dużo wyższa niż w UE. Podstawową przyczyną wysokiego zagrożenia bezrobociem ludzi młodych wydaje się niedostosowanie struktury szkolnictwa, a zatem i profilów zawodowych absolwentów do rynku pracy. Polski rynek nie gwarantuje młodym pracownikom prac stabilnych, wysoko płatnych, pozwalających na rozwój osobisty (Kryńska, 2008). Szczegółowo analizując sytuację osób młodych na rynku pracy należy uwzględnić ich poziom wykształcenia. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce osób z wykształceniem wyższym przypadający na III kwartał roku 2009 wynosi 76,3%, w województwie opolskim wynosi 76,1%. (rynekpracy.pl). W III kwartale 2009 roku zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce było 162,7 tys., liczba wzrosła w stosunku do II kwartału 2009 roku ze 139,1 tys. W województwie opolskim również zauważyć można wzrost poziomu bezrobocia osób z wyższym wykształceniem z 3,0 tys. W II kwartale 2009 do 3,4 tys. w kwartale III 2009r. (GUS, 2009). Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na koniec roku 2009r. 7,9% bezrobotnych to osoby z wyższym wykształceniem, wyniki przedstawia Wykres 3.

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo