BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 10/XXI/15 Zarządu Banku z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów instytucjonalnych Końskie, czerwiec 2015r.

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...4 I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH...4 I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH...4 I.C Pakiet BIZNES...5 I.D Pakiet AGRO BIZNES...5 I.E Rachunek lokacyjny...5 1F. Rachunki bieżące i rolnicze otwarte do dnia r. w Banku Spółdzielczym w Radoszycach, pozostające w obsłudze przez Bank Spółdzielczy w Końskich o/radoszyce...5 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH...5 III.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH...6 III.B. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH...6 IV. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH...6 V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH...7 VI. HOME BANKING...8 VII. USŁUGA SMS E-COD...8 VIII. USŁUGA SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KIRI BS...8 Rozdział II. KARTY BANKOWE...9 I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA...9 Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE...10 I. KREDYTY KOMERCYJNE...10 II. KREDYTY PREFERENCYJNE...10 III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH...10 Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE...12 I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE...12 II. Przekazy w obrocie dewizowym...12 III. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM...12 IV. INKASO DOKUMENTOWE FINANSOWE...13 Rozdział V. INNE USŁUGI...13 I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE...13 II. USŁUGI RÓŻNE...13 III. DEPOZYT KOPERTOWY...13 IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE...13 V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych" zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - rezydentów i nierezydentów. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Końskich pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Końskich mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W przypadku akredytyw dokumentowych obcych dopuszcza się możliwość zaniechania pobierania prowizji do dnia wpływu środków z tytułu akredytywy następującego bezpośrednio po wykonaniu czynności przewidzianej w Taryfie. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Końskich w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Końskich nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od", do" oraz od...do..." Prezes Zarządu Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Prezes Zarządu Banku może ustalić odmienne stawki zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami stosowania indywidualnych warunków i cen produktów bankowych. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Końskich oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. Bank może odstąpić, na pisemny wniosek posiadacza rachunku po akceptacji kierownika Oddziału i decyzji Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych od pobierania opłat za prowadzenie rachunku oraz prowizji od operacji gotówkowych od organizacji ustanowionych dla celów społecznie użytecznych, stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych i wyznaniowych, o ile nie prowadzą działalności komercyjnej. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Końskich. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Końskich z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14.Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Banku Spółdzielczym w Końskich niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. 16. Bank Spółdzielczym w Końskich może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 18. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Końskich. 3

4 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty obowiązuje od 1 stycznia 2013r. a) bieżącego 15,00 zł b) pomocniczego. 10,00 zł c) środków wyodrębnionych bez opłat d) bieżącego na cele rolnicze* * prowizja pobierana w miesiącach, w których występują obroty na rachunku 4,00 zł e) Zmiana karty wzorów i podpisów 10,00 zł Uwaga:- * należności z tytułu: za mleko, dopłaty obszarowe z UE itp. - środki na rachunku rolniczym nie podlegają oprocentowaniu, pozostałe opłaty i prowizje jak za operacje od rachunków bieżących. 0,20 % 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek w Banku: Uwaga: - prowizje obniża się w drodze negocjacji cenowych na podstawie uchwały Zarządu Banku 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku w Banku: Uwaga: - prowizje obniża się w drodze negocjacji cenowych na podstawie uchwały Zarządu Banku (np. wysokie dzienne wpłaty, kompleksowy koszt obsługi klienta i inne). 5. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie min 2,00zł 0,30 % min 2,00 zł bez opłat przelewów na rachunek innego banku krajowego lub w formie wypłaty gotówki w kasie 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. w Banku, 1,50 zł 6.2. w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR, 4,00 zł b) w systemie SORBNET. 20,00 zł 7. Administrowanie przelewami bez pokrycia - za każdy przelew. 2,00 zł 8. Wydanie czeków - za jeden czek. 1,00 zł 9. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 10. Inkaso czeku, weksel do zapłaty. 5,00 zł 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 12. Realizacja zlecenia stałego. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 13. Zmiana danych w aktywnym zleceniu stałym (aktualizacja kwoty, daty realizacji, treści zlecenia, 20,00 zł 2,00 zł 2,00 zł numeru rachunku odbiorcy) lub odwołanie zlecenia 14. Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela, z rachunku prowadzonego: Uwaga: opłata pobierana z rachunku wierzyciela. a) w Banku, bez opłat b) w innym banku krajowym - za jedno polecenie. 1,50 zł 15. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 2,00 zł 16. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika. 2,00 zł 17. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek, bez opłat wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 2,00 zł b) listem poleconym - za każdą przesyłkę, 4,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 5,00 zł 18. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku. 20,00 zł I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH 1 Otwarcie rachunku powierniczego wg umowy z klientem 2. Prowadzenie rachunku powierniczego wg umowy z klientem 4

5 I.C PAKIET BIZNES 1. Otwarcie pakietu Biznes bez opłat 2. Prowadzenie pakietu Biznes miesięcznie Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty obowiązuje od 1 stycznia 2013r. 15,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek w Banku 0,2% min 3,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku w Banku 0,3% min 3,00 zł 5. Realizacja przelewu złożonego w Banku - na rachunek prowadzony w Banku 1,50 zł - na rachunek w innym banku krajowym 4,00 zł - składki ZUS, przelewy podatkowe do US 2,00 zł 6. Realizacja przelewu internetowego oraz zleceń stałych założonych przez KIRI BS - na rachunek prowadzony w Banku bez opłat - na rachunek w innym Banku krajowym 1,50 zł - składki ZUS, przelewy podatkowe do US 0,50 zł Dla pozostałych czynności stosuje się odpowiednio pozycje z tabeli I.A. I.D PAKIET AGRO BIZNES 1. Otwarcie pakietu Agro Biznes bez opłat 2. Prowadzenie pakietu AgroBiznes miesięcznie Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty obowiązuje od 1 stycznia 2013r. 5,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek w Banku 0,2% min 3,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku w Banku 0,3% min 3,00 zł 5. Realizacja przelewu złożonego w Banku - na rachunek prowadzony w Banku 1,50 zł - na rachunek w innym banku krajowym 4,00 zł - składki ZUS, przelewy podatkowe do US 2,00 zł 6. Realizacja przelewu internetowego oraz zleceń stałych założonych przez KIRI BS - na rachunek prowadzony w Banku bez opłat - na rachunek w innym Banku krajowym 1,50 zł - składki ZUS, przelewy podatkowe do US 0,50 zł Dla pozostałych czynności stosuje się odpowiednio pozycje z tabeli I.A. I.E RACHUNEK LOKACYJNY 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku. bez opłat 3. Wpłata gotówkowa 0,25% min 5,00 zł 4. Wypłata gotówkowa 0,25% min 5,00 zł 5. Przelew na rachunek w Banku lub innym banku krajowym w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego 5.1 pierwszy przelew bez opłat 5.2 kolejne przelewy 10,00 zł 1F. Rachunki bieżące i rolnicze otwarte do dnia r. - pozostające w obsłudze Oddziału Banku w Radoszycach 1. Rachunki spółdzielni, przedsiębiorstw i spółek oraz przedsiębiorców indywidualnych - za obsługę rachunku miesięcznie 15 zł - wpłaty gotówkowe 0,2% min.2zł - wypłaty gotówkowe 0,3% min.2zł - przelewy na rachunki prowadzone w banku 1,50 zł - przelewy do innych banków (ELIXIR, ZUS, US) 4 zł Dla pozostałych czynności stosuje się odpowiednio pozycje z tabeli I.A. 2. Rachunki rolników - prowadzenie rachunku miesięcznie, gdy występują obroty na rachunku 4 zł - wpłaty gotówkowe 0,2% min.2zł - wypłaty gotówkowe 0,3% min.2zł - przelewy na rachunki prowadzone w banku 1,50 zł - przelewy do innych banków (ELIXIR, ZUS, US) 4 zł Dla pozostałych czynności stosuje się odpowiednio pozycje z tabeli I.A. II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty. bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 5

6 4.1. w Banku, bez opłat 4.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR, 3,50 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. bez opłat III.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty. bez opłat 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 50,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty, miesięcznie: Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty obowiązuje od 1 stycznia 2013r. 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzony: a) w Banku, Uwaga: - prowizje obniża się w drodze negocjacji cenowych na podstawie uchwały Zarządu Banku 28,00 zł 0,40% min. 5,00 zł b) w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: a) dokonana w jednostce Banku prowadzącej rachunek: - w walucie obcej, 0,20% min. 5,00 zł - w złotych, bez opłat 6. Realizacja przelewu na rachunek: 6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, bez opłat 6.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 3,50 zł - złożone na niestandardowym dokumencie, 6,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł, 30,00 zł 6.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym 7. Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1. odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, bez opłat 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 2,00 zł b) listem poleconym, 4,00 zł 7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 7.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 5,00 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych. 8. Likwidacja rachunku. bez opłat III.B. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Otwarcie rachunku powierniczego wg umowy z klientem 2. Prowadzenie rachunku powierniczego wg umowy z klientem IV. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku: a) dokonana w złotych, bez opłat b) dokonana w walucie obcej. bez opłat 1.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie -opłata pobierana w dniu od 0,00% 6

7 dokonania wypłaty, do 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta od 0,00% w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. do 0,25% 2. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek: 2.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, bez opłat 2.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 3,50 zł - złożone na niestandardowym dokumencie, 6,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł -niższej niż zł, 30,00 zł 2.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego. bez opłat V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów księgowych (do 10,00 zł wyciągu bankowego) 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 20,00 zł i/lub o wysokości salda. 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 5,00 zł, max. 30 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 10,00 zł, max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość 20,00 zł zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 20,00 zł 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na 20,00 zł wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w jednostce Banku Spółdzielczego prowadzącego rachunek podmiotu. Uwaga: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą. 7. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku 15,00 zł Spółdzielczym dla banków zagranicznych. 8. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty 15,00 zł określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do bez opłat rozporządzania wskazanym rachunkiem. 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. bez opłat 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego 10,00 zł salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy 15,00 zł przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, bez opłat b) z innymi bankami. 0,50% min. 20,00 zł max 100,00 zł 13.1.Dokonanie blokady środków na rachunku na wniosek posiadacza rachunku 20,00 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10,00 zł 15. Udzielenie informacji (telefonicznie na hasło) o saldzie i obrotach na rachunku - opłata 5,00 zł miesięczna: 7

8 VI. HOME BANKING 1. Instalacja systemu HOME-BANKING w siedzibie klienta. 200 zł (lub wg umowy z klientem ) 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu (za jedno stanowisko). 30,00 zł (lub wg umowy z klientem ) 3. Zakup nowej wersji oprogramowania. wg kosztów rzeczywistych 4. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku, bez opłat b) w innym banku krajowym. 2,00 zł VII. USŁUGA SMS E-COD 1. Aktywacja lub wyłączenie usługi bez opłat 2. przesłanie komunikatu sms o wysokości/zmianie salda na rachunku 0,25 zł VIII. USŁUGA SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KIRI BS 1. Aktywacja i dostęp usługi KIRI BS bez opłat 2. Wydanie nośnika CD z certyfikatem bez opłat 3. Wydanie pendrive z certyfikatem 20,00 zł 4. Ponowna konfiguracja pendrive 10,00 zł 5. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 5.1 w Banku bez opłat 5.2 w innym Banku krajowym 1,50 zł 6. Generowanie karty kodów jednorazowych bez opłat 7. Przesłanie komunikatu SMS 0,25 zł 8. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu 10,00 zł 8

9 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. 4,00 zł 2. Wznowienie karty. bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku. 2,90 zł a) Opłata miesięczna za posiadanie pierwszej karty do pakietu Biznes i Agro Biznes bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci IT Card - 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą 1). bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków bez opłat krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 1). 2,00% 11. min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 1) 2,00 % min. 10,00 zł 15. W placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 3,00 zł wskazany. 18. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 19. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 22. Awaryjne wydanie karty VISA Business Debetowa za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 23. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł 24. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 25. Wysyłka karty do Użytkownika listem poleconym 5,00 zł 26. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback 2,00 zł 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 9

10 ROZDZIAŁ III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY KOMERCYJNE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. bez opłat 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub od 0,5% do 2,00% podpisania aneksu) obrotowego w rachunku kredytowym, od 1,00% 2.2. obrotowego w rachunku bieżącym: 1,00% a) za odnowienie 1,50% 2.3. płatniczego, powyżej 100 tyś zł 1,00% 0,50 % 2.4. rewolwingowego, od 1,50% 2.5. inwestycyjnego, od 0,50% do 2,00% 2.6. pomostowego 2.6.1UNIA BIZNES od 1,00% do 2,00% 2.6.2UNIA SUPER-BIZNES od 1,50% do 2,00% 2.6.3technologicznego od 1,50% 2.7 dopuszczalnego Debetu 2,00% 2.8 Na Dobry Początek 2,00% 3. Za gotowość finansową pobierana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym, w stosunku rocznym. pobierana miesięcznie 2,00% 4. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. bez opłat 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty 0,50% prolongowanej: 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu a) dla posiadaczy rachunku bieżącego, od 1,00% do 1,50% 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, dokonywanych na 20,00 zł wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej 0,50% Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 9. Sporządzenie na wniosek klienta: a) opinii o rachunku, b) oceny jego zdolności kredytowej, c) wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej. 25,00 zł 50,00 zł. 2% od wnioskowanej kwoty kredytu II.A KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza bez opłat Uwaga: Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym 2. Przyznanie kwoty kredytu 1,85% II.B KREDYTY PREFERENCYJNE umowy zawarte do r. bez opłat 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. Uwaga: - opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej) udzielonego na podstawie zawartych umów z ARiMR. Uwaga: pozostałe opłaty i prowizje jak od kredytów komercyjnych 1,00% III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość 25,00 zł zadłużenia lub jego brak. 2. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy. 50,00 zł 3. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 10,00 zł 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do bez opłat rozporządzania wskazanym rachunkiem. 10

11 5. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz 30,00 zł wezwań do dostarczenia określonych w umowie dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 6. Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu. 20,00 zł 7. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta. 10,00 zł Uwaga: za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 11

12 ROZDZIAŁ IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów Bez opłat służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe) - od kwoty skupionej waluty: 2. Sprzedaż walut obcych: Bez opłat a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku, 0,30% min. 10,00 zł max. 150,00 zł b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach. 0,40% min. 20,00 zł max. 150,00 zł II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 10,00 zł 1.2 przelew SEPA 15,00 zł 1.3 przelew regulowany 20,00 zł 1.4 polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,15% min 20,00 zł max 150,00 zł 2. Zwrot niepojętej kwoty przekazu 0,15% min 20,00 zł max 100,00 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów wysyłanych w obrocie dewizowym w trybie standardowym: 4.1 pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 8,00 zł 4.2 przelew SEPA 15,00 zł 4.3 przelew regulowany 40,00 zł 4.4 polecenie wypłaty Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 0,30% min 30,00 zł max 200,00 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów wysyłanych w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym: Opłata dodatkowa, doliczana do kosztów wskazanych w pkt 4.3 i w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 80,00 zł 5.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 50,00 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 20,00 zł 9. Opłata Non-STP Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje III. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 30,00 zł 1,00% min. 20,00 zł 2. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 0,25% min 20,00 zł max 80,00 zł. 3. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 0,25% min 50,00 zł max 150,00 zł. 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 27,00 zł + koszty rzeczywiste 12

13 IV. INKASO DOKUMENTOWE FINANSOWE 1. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 45,00 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 45,00 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 2. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 3. Oddanie weksla do protestu. koszty notarialne ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego od 0,50% do 3,00% jednorazowo od kwoty 2. Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania promesy): od 0,50% do 3,00% 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego zobowiązania - od kwoty od 0,50% do 3,00% zobowiązania Banku za każdy 3 miesięczny okres ważności tego zobowiązania 4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 5. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia. 3,00% 6. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres. od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 3,00% 7. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. 0,15% min. 100,00 zł II. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy 20,00 zł 2. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 20,00 zł 3. Wydanie opinii o kliencie Banku (na wniosek klienta). 30,00 zł 4. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym 100,00 zł bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową bez opłat uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. 6. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 5,00 zł 7. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł b) zagranicznego 10,00 zł III. DEPOZYT KOPERTOWY 1. Udostępnienie bankomatowego depozytu kopertowego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy 10,00 zł rachunków w danej jednostce Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa). 2. Wydanie kopert do depozytu kopertowego. zgodnie z umową o wpłaty zamknięte 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem depozytu kopertowego - od kwoty wpłaty. jak w umowie obsługi rachunku IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt 20,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie 20,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 20,00 zł miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od jednego dokumentu 1,00% wartości min. 5zł max 100zł d) innych rzeczy ruchomych 20,00 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej 13

14 V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) klientów indywidualnych prowadzone w Banku bez opłat b) klientów instytucjonalnych prowadzone w Banku zgodnie z umową c) prowadzone w innych bankach krajowych 0,70% min. 3,50 zł Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku 3,00% min. 4,00 zł 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały bez opłat 14

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /ZRB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży Nr.../2015 Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: Str. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo