Wykonanie dochodów za 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie dochodów za 2010 rok"

Transkrypt

1 2171 ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2008 Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według którego: 1. Dochody ogółem plan ,15 zł. wykonanie ,93 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki ogółem plan ,14 zł. wykonanie ,74 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2010 zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. Wójt Gminy Jacek Jankowski Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 marca 2011 r. Wykonanie dochodów za 2010 rok Dział Rozdział Opis Plan Wykonanie % wykonania Razem zestawienie , ,93 97,8 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,15 100, Pozostała działalność , ,15 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,15 100,0 020 Leśnictwo 5 500, ,91 58, Gospodarka leśna 5 500, ,91 58, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500, ,91 58,0 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,68 98,7

2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,68 98, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000, ,64 81, , ,88 98,9 350,00 350,00 100, , ,36 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 11,80 11,8 710 Działalność usługowa , ,00 100, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,54 97, Urzędy wojewódzkie , ,50 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0 600,00 15,50 2, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 000, ,04 86, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 153,00 15, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,60 96, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,44 95, Spis powszechny i inne 9 464, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 464, ,00 100, , ,72 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, , ,72 57, , ,72 57,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa , ,00 9, Ochotnicze straże pożarne , ,00 9, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 200, ,00 115, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000, ,00 100, ,00 0,00 0, , ,95 91, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 100,00 0,00 0, , ,05 85,7

3 jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,66 82, Podatek rolny , ,89 88, Podatek leśny , ,00 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500, ,00 83, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,50 54, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 200, ,00 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,50 89, Podatek od nieruchomości , ,95 87, Podatek rolny , ,54 90, Podatek leśny 3 100, ,00 101, Podatek od środków transportowych , ,00 103, Podatek od spadków i darowizn 7 600, ,00 118, Opłata targowa 1 900, ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 83, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,01 104, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,57 100, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 102, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 600, ,00 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,57 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 166,00 83, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,83 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000, ,83 82,7 758 Różne rozliczenia , ,39 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,39 92, Pozostałe odsetki , ,93 80, Wpływy z różnych dochodów , ,46 99,8 801 Oświata i wychowanie , ,36 65, Szkoły podstawowe , ,00 14, Wpływy z różnych opłat 100,00 222,00 222, Pozostałe odsetki 500,00 57,13 11, Wpływy z różnych dochodów 100, ,87 457, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne 0,00 1,06 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,06 0, Stołówki szkolne , ,30 98, Wpływy z różnych opłat , ,30 98, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 475,00 475,00 100, , ,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,09 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,54 100, , ,03 100, , ,51 112,1

4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 98, , ,41 98, , ,18 99, , ,32 100, , ,32 100, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,01 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,01 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,33 99, Pozostałe odsetki 1 500,00 754,33 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,30 88, Wpływy z usług , ,30 88, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 98,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 79, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,14 70, Wpływy z różnych opłat , ,14 70, Pozostała działalność 8 500, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 000, ,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,0 Wykonanie wydatków za rok 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 marca 2011 r. Dział Rozdział Opis Plan Wykonanie % Razem zestawienie , ,87 85,1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,05 61, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , ,95 55, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 49, Izby rolnicze , ,95 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,95 99, Pozostała działalność , ,15 100,0

5 Składki na ubezpieczenia społeczne 883,22 883,22 100, Składki na Fundusz Pracy 138,18 138,18 100, Wynagrodzenie bezosobowe 5 640, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 345, ,53 100, Zakup energii 2 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 694,08 694,08 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200,00 200,00 100, Różne opłaty i składki , ,15 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 600,00 600,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 545, ,99 100,0 600 Transport i łączność , ,11 80, Drogi publiczne powiatowe , ,86 96, Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,07 99, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,79 96,0 jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,25 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 55, Zakup usług remontowych , ,39 98, Zakup usług pozostałych , ,55 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 100, Pozostała działalność ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Turystyka , ,10 36, Ośrodki informacji turystycznej 6 900,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 300,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6 600,00 0,00 między jst Pozostała działalność 5 500, ,10 82, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,10 90,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,72 96, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,06 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , ,06 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 51, Zakup energii 2 500,00 570,04 22, Zakup usług pozostałych , ,62 54,8 710 Działalność usługowa , ,11 55, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,12 9, Zakup usług pozostałych , ,12 9, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,99 100, Zakup usług pozostałych , ,99 100, Cmentarze 3 000,00 584,00 19, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 584,00 29, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Administracja publiczna , ,56 89, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 7 060, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 122, ,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 926, ,00 100, Urzędy marszałkowskie 653,04 653,04 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 653,04 653,04 100, Rady gmin , ,73 90, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,73 89, Urzędy gmin , ,15 89, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 000, ,59 90, Wynagrodzenia osobowe , ,95 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 87, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,41 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 85, Składki na Fundusz Pracy , ,14 87, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 92,6

6 Wynagrodzenia bezosobowe , ,85 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 80, Zakup energii , ,98 92, Zakup usług remontowych 1 000,00 476,22 47, Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 34, Zakup usług pozostałych , ,92 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000, ,06 81, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,49 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,13 58, Podróże służbowe krajowe , ,55 87, Różne opłaty i składki 9 000, ,00 87, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,25 99, Podatek od towarów i usług 300,00 47,32 15, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,60 88, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 8 000, ,74 61, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,60 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 85, Spis powszechny i inne 9 464, ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 215, ,18 100, Składki na Fundusz Pracy 190,11 190,11 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 759, ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia 205,75 205,75 100, Podróże służbowe krajowe 93,21 93,21 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,05 76, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 88, Zakup usług pozostałych , ,65 61, Pozostała działalność , ,59 87, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,19 45, Zakup usług pozostałych 1 800, ,40 93,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,72 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 133,98 133,98 100, Składki na Fundusz Pracy 10,48 10,48 100, Wynagrodzenia bezosobowe 855,54 855,54 100, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 447,90 447,90 100, Składki na Fundusz Pracy 62,25 62,25 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 064, ,85 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 714, ,23 100, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 212,77 212,77 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , ,72 57,8,powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 47, Składki na ubezpieczenie społeczne 797,00 523,83 65, Składki na Fundusz Pracy 125,00 74,26 59, Wynagrodzenia bezosobowe 5 091, ,91 70, Zakup materiałów i wyposażenia 1 317,73 423,57 32, Zakup usług pozostałych 2 000, ,89 91, Podróże służbowe krajowe 1 200, ,99 91, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 100,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 660,27 660,27 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,47 69, Komendy powiatowe policji 6 000, ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,13 70, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 84, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 900, ,74 60, Składki na Fundusz Pracy 490,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,03 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 94, Zakup energii , ,77 69, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 280,00 18, Zakup usług pozostałych , ,16 75, Różne opłaty i składki , ,00 70,5

7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 50, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , Obrona cywilna 3 000,00 325,65 10, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 325,65 65, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Zarządzanie kryzysowe 3 500, ,69 41, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0, Zakup usług pozostałych 3 300, ,69 41,4 757 Obsługa długu publicznego , ,46 93, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , ,46 93, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,46 93,6 758 Różne rozliczenia , ,00 10, Różne rozliczenia finansowe , ,00 100, Różne opłaty i składki , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , ,38 95, Szkoły podstawowe , ,97 94, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,47 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 93, Składki na Fundusz Pracy , ,98 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,84 78, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,65 99, Zakup energii , ,54 99, Zakup usług remontowych , ,25 93, Zakup usług zdrowotnych 3 978, ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,94 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 340, ,16 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 087, ,29 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,49 92, Podróże służbowe krajowe , ,42 95, Różne opłaty i składki , ,00 83, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,89 96, Podatek od towarów i usług 190,00 20,21 10, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 833, ,26 93, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 2 500, ,83 89, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,50 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,55 67, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,85 91, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,54 95, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,71 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 90, Składki na Fundusz Pracy 5 051, ,57 80, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,12 90, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 312, ,70 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 053, ,64 85, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 80, Składki na Fundusz Pracy 2 661, ,55 65, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 999,06 100, Zakup usług remontowych 9 000, ,06 99, Zakup usług zdrowotnych 150,00 120,00 80, Zakup usług pozostałych 1 000,00 905,56 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 532,25 59, Podróże służbowe krajowe 300,00 114,80 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 700, ,00 100, Podatek od towarów i usług 30,00 2,11 7, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 200,00 200,00 100, Gimnazja , ,60 100, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 100, ,60 100,0

8 Zakup energii , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 2 600, ,00 100, Różne opłaty i składki 2 300, ,00 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od towarów i usług 60,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 150, ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,48 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 306, ,49 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 94, Składki na Fundusz Pracy 2 674, ,46 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 94, Zakup usług pozostałych , ,70 90, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 98, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 500, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,45 78, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100, ,09 66, Zakup usług pozostałych 4 400, ,50 36, Podróże służbowe krajowe 5 150, ,22 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,64 90, Stołówki szkolne , ,64 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 44, Zakup środków żywności , ,45 93, Pozostała działalność , ,58 93, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 424, ,00 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 058, ,67 99, Składki na Fundusz Pracy 656,00 614,07 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 700, ,78 98, Zakup usług pozostałych 300,00 250,06 73,3 851 Ochrona zdrowia , ,15 85, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 850,00 700,00 82, Zakup usług pozostałych 1 150, ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,15 85, Składki na ubezpieczenia społeczne 530,00 526,18 99, Składki na Fundusz Pracy 83,00 82,32 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 360, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 87, Zakup usług pozostałych , ,60 79,7 852 Pomoc społeczna , ,527,52 97, Domy Pomocy Społecznej , ,80 94, Świadczenia społeczne , ,80 94, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,03 100, Świadczenia społeczne , ,03 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 083, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 785,00 785,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia , ,59 98,9 rodzinne Świadczenia społeczne , ,59 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,32 100, Świadczenia społeczne , ,32 100, Świadczenia społeczne 5 223, ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 7 000, ,28 87, Świadczenia społeczne 7 000, ,28 87, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,01 99, Świadczenia społeczne , ,01 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,59 95, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 941,07 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 744, ,61 100, Składki na Fundusz Pracy 7 530, ,11 92, Składki na Fundusz Pracy 269,16 269,16 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 58,6

9 Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 90, Zakup energii , ,76 96, Zakup usług remontowych 2 200, ,00 93, Zakup usług pozostałych , ,64 81, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400, ,96 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 500, ,54 85, Podróże służbowe krajowe 6 000, ,91 88, Różne opłaty i składki 2 500, ,69 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od towarów i usług (Vat) 150,00 87,70 58, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,50 86, Zakup usług pozostałych , ,50 86, Pozostała działalność , ,40 86, Świadczenia społeczne , ,40 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 22,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 98, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 85,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,44 81, Oczyszczanie miast i wsi , ,44 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 88, Zakup usług pozostałych , ,94 98, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,65 86, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 58, Zakup usług pozostałych , ,75 94, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,69 80, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup energii , ,46 82, Zakup usług remontowych , ,40 16, Zakup usług pozostałych , ,83 97, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność , ,66 83, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000, ,00 100, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 811, ,00 100, Zakup energii , ,08 89, Zakup usług pozostałych , ,58 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,0 inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,87 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,46 95, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Zakup energii 4 100, ,46 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , ,00 100,0 finansów publicznych Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 66,7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane , ,00 66,7 jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,41 95, Składki na ubezpieczenie społeczne 55,69 55,69 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 23,86 23,86 100, Składki na Fundusz Pracy 8,71 8,71 100, Składki na Fundusz Pracy 3,74 3,74 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 535, ,56 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 372, ,38 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 650, ,80 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 008, ,89 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 527, ,71 100,0

10 Zakup usług pozostałych 6 788, ,72 98, Zakup usług pozostałych 4 891, ,60 100, Zakup usług pozostałych 3 633, ,76 67,0 926 Kultura fizyczna i sport , ,21 95, Obiekty sportowe , ,07 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 490,00 0, Składki na Fundusz Pracy 390,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, ,62 88, Zakup energii 4 500, ,62 70, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 000,00 475,11 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,03 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,14 72, Stypendia różne , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,18 52, Zakup usług pozostałych 5 000,00 564,96 11,3 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 marca 2011 r. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE za 2010 rok Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % , , ,22 138, , , ,00 694,08 200,00 883,82 138, , , ,00 694,08 200, Dotacja na zadania zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,15 600, , ,15 600, ,99 Razem dz , , , , Ogółem Dz , , , , Dotacja na zadania zlecone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 060, , Składki na Fundusz Pracy 1 122, , Odpisy na ZFŚS 1 926, , Razem , , , , Dotacja na zadania zlecone 9 464, , Wydatki os. niezaliczane do wynagr , , Składki na ubezpieczenie społeczne 1 215, , Składki na Fundusz Pracy 190,11 190, Wynagrodzenia bezosobowe 1 759, , Zakup materiałów i wyposażenia 205,75 205, Podróże służbowe krajowe 93,21 93, Razem dz , , , , Ogółem Dz , , , , Dotacja na zadania zlecone 1 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 133,98 133, Składki na Fundusz Pracy 10,48 10, Wynagrodzenie bezosobowe 855,54 855, Razem dz , , , , Dotacja na zadania zlecone , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 447,90 447, Składki na Fundusz Pracy 62,25 62, Wynagrodzenie bezosobowe 3 064, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 714, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 212,77 212, drukarskiego i urządzeń kserograficznych Razem dz , , , ,

11 Dotacja na zadania zlecone Różne wydatki na rzecz os. fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,72 57, ,00 797,00 125, , , , ,00 100,00 660, ,00 523,83 74, ,91 423, , ,99 0,00 660,27 47,55 65,73 59,41 70,61 32,14 91,29 91,17 Razem dz , ,72 57, , ,72 57,79 Ogółem Dz , ,72 75, , ,72 75,89 Dotacja na zadania zlecone , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5.083, , Składki na Fundusz Pracy 785,00 785, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Razem dz , , , , Dotacja na zadania zlecone 3 009, ,41 98,45 Świadczenia społeczne 3 009, ,41 98,45 Razem dz , ,41 98, , ,41 98,45 Ogółem Dz , , , , OGÓŁEM , ,31 99, , ,31 99, L.p. Wykonanie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Nazwa zadania 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki Turowo Turówko wiś Turowo kolonia TurówkoTurówko wieś wraz z przyłączami, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo Osiedle Górka wraz z przyłączami 2. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez modernizację ciągu pieszego prowadzącego dom placu zabaw oraz zagospodarowanie terenów wzdłuż ciągu stanowiących miejsca rekreacji codziennej deptak w centrum Kozłowa Plan na początek roku Plan po zmianach Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 11/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 marca 2011 r. Wykonanie % , , ,95 57, , ,00 0,00 3. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej , ,00 0,00 4. Uwierz w siebie aktywizacja społeczno zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej , ,00 100,0 5. Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Turówko , ,00 100,0 6. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej ,00 0,00 7. Święto plonów Kozłowo , ,89 94,0 8. Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie , , ,72 99,5 Razem , , ,56 56,7 Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 r. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 11/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 marca 2011 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki poniesione w roku 2010 Wykonane wydatki w tym źródła finansowania dochody własne, kredyty lub pożyczki. środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki TurowoTurówko wieś Turowo koloniaturówko Turówko wieś wraz z przyłączami oraz osiedle Górka , , , Przebudowa drogi gminnej obręb Pielgrzymowo , ,81 A. B. C , Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie , , Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w , ,00 A.

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo