WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Warunki ubezpieczenia pomocy w podróży, zwane dalej Warunkami ubezpieczenia lub WU, regulują zasady, na jakich Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonym klientom ECCO HOLIDAY Sp. z o.o. 2. DEFINICJE 1. bagaż podróżny - przedmioty osobistego użytku, zwyczajowo zabierane w podróż, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego; 2. Centrum Pomocy - jednostka organizacyjna wskazana przez TU EUROPA SA, działająca na zlecenie i w imieniu TU EUROPA SA, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 3. choroba nowotworowa schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu; schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawić się objawami ostrymi, pojawiającymi się nagle; 4. choroba przewlekła - zdiagnozowany lub leczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem i długookresowym przebiegiem, w trakcie którego mogą następować okresy czasowego ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia; 5. choroba tropikalna - choroba wywołana przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych; 6. kradzież z włamaniem - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z pomieszczeń lub bagażnika samochodowego, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia (bagażnika) przy użyciu narzędzi, podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub wskutek rozboju; 7. kraj rezydencji kraj, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w razie gdy Ubezpieczony posiada miejsce stałego zamieszkania poza krajem którego obywatelstwo posiada, to za kraj rezydencji uznaje się również kraj bądź kraje obywatelstwa; 8. leczenie ambulatoryjne - udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych; 9. leczenie szpitalne leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych; 10. nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły, niezależny od woli Ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej; 11. następstwo choroby przewlekłej - powstałe w sposób nagły, nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej; 12. nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się procesów chorobowych zachodzących wewnątrz organizmu w szczególności zawału serca, udaru mózgu; 13. osoba bliska - współmałżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, ojczym, macocha, teściowie, zięciowie, synowe, wnuki; Strona 1 z 9

2 14. podróż zagraniczna 1) pobyt Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 2) w sytuacji jeśli krajem rezydencji dla Ubezpieczonego jest kraj inny niż Rzeczpospolita Polska, za podróż zagraniczną uznaje się podróż poza granice kraju rezydencji, z zastrzeżeniem pkt. 1; 15. przedmioty osobistego użytku środki higieny osobistej, w tym jednorazowa maszynka do golenia, bielizna osobista stosowna do pory roku, płyn oraz opakowanie do soczewek; 16. sporty wysokiego ryzyka za sporty wysokiego ryzyka uznaje się: rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatów gazowych, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty spadochronowe i balonowe, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, myślistwo, jazda konna, jazda na nartach wodnych, narciarstwo zjazdowe, snowboard, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie oraz inne sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie; za sporty wysokiego ryzyka uważa się również wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo udział w ekspedycjach; 17. Towarzystwo Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości zł; 18. trwały uszczerbek na zdrowiu - uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury i funkcji narządu lub kończyny; 19. Ubezpieczający - ECCO HOLIDAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Poznań, przy ul. Wielkiej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości zł; 20. Ubezpieczony - osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia; 21. Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia Uprawnionego lub gdy Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo gdy Uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi, 2) dzieciom (również przysposobionym) w równych częściach - wobec braku współmałżonka, 3) rodzicom w równych częściach wobec braku współmałżonka i dzieci, 4) rodzeństwu w równych częściach wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców, 5) dalszym spadkobiercom ustawowym - wobec braku osób wymienionych powyżej; 22. wyczynowe uprawianie sportów - uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko poniesienia kosztów usług i świadczeń powstałych w trakcie podróży zagranicznej Ubezpieczonego w zakresie określonym w niniejszych warunkach ubezpieczenia. Koszty niżej wymienionych świadczeń i usług pokrywane są do wysokości wskazanych w niniejszych warunków ubezpieczenia limitów sumy ubezpieczenia. 2. Zakres ubezpieczenia pomocy w podróży obejmuje następujące świadczenia: 1) organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży Ubezpieczonego i wcześniejszego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości EUR, w przypadku gdy pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany, a Ubezpieczony jest zmuszony przerwać nagle podróż zagraniczną z następujących powodów: Strona 2 z 9

3 a) nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania wymagającego hospitalizacji osoby bliskiej Ubezpieczonemu, w przypadku gdy powyższe zdarzenie miało miejsce na terytorium kraju rezydencji, b) śmierci osoby bliskiej Ubezpieczonemu, c) poważnej szkody w mieniu Ubezpieczonego lub w lokalach, w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju rezydencji, powstałej w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będących następstwem przestępstwa, powodującej konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy pokrywa koszty biletu kolejowego lub autobusowego, albo jeżeli podróż koleją lub autobusem, bez uwzględnienia przerw w podróży, trwa dłużej niż 15 godzin biletu lotniczego klasy ekonomicznej; koszty transportu Ubezpieczonego zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy powrót do Rzeczpospolitej Polskiej nie mógł nastąpić przy wykorzystaniu zaplanowanego środka transportu; 2) organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji; jeżeli Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje transport Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej, ale transport ten zgodnie z zaleceniami lekarzy nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, wówczas Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego przez okres nie dłuższy niż 7 dni i maksymalnie do wysokości 100 EUR dziennie; 3) organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie przewidzianej podróży, maksymalnie do wysokości 500 EUR; 4) organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu w obie strony jednej osoby bliskiej wezwanej do towarzyszenia w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przez okres dłuższy niż 10 dni, pod warunkiem zalecenia przez lekarza prowadzącego leczenie chorego za granicą; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy pokrywa koszty biletu kolejowego lub biletu autobusowego, albo jeżeli podróż koleją lub autobusem, bez uwzględnienia przerw w podróży, trwa dłużej niż 15 godzin biletu lotniczego klasy ekonomicznej; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy dodatkowo organizuje i pokrywa osobie bliskiej wezwanej do towarzyszenia koszty zakwaterowania za okres maksymalnie 7 dni i w wysokości 100 EUR dziennie; maksymalna wysokość odpowiedzialności z tytułu organizacji i porycia kosztów wizyty osoby bliskiej nie może jednak przekroczyć EUR; 5) organizacja i pokrycie kosztów transportu członków rodziny Ubezpieczonego; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu członków rodziny Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżujących do Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku śmierci lub hospitalizacji Ubezpieczonego; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy pokrywa koszty biletu kolejowego lub autobusowego, albo jeżeli podróż koleją lub autobusem, bez uwzględniana przerw w podróży, trwa dłużej niż 15 godzin biletu lotniczego klasy ekonomicznej, o ile pierwotnie przewidziany środek transportu nie mógł być wykorzystany, maksymalnie do wysokości EUR; 6) organizacja i transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej lub pochówek Ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy w przypadku śmierci Ubezpieczonego w czasie podroży zagranicznej, pokrywa koszty sprowadzenia zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczpospolitej Polskiej lub koszty pochówku w miejscu podróży zagranicznej - do wysokości kosztów sprowadzenia zwłok, jakie poniosłoby Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy, zlecając wykonanie polskiemu przedsiębiorstwu zajmującemu się repatriacją zwłok z zagranicy, jednakże koszty nie mogą przekroczyć sumy ubezpieczenia EUR; koszty zakupu trumny przewozowej za granicą, jeżeli miejscowe przepisy dotyczące transportu tego wymagają, nie mogą przekraczać EUR; 7) organizacja i pokrycie kosztów transportu niepełnoletnich dzieci; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu niepełnoletnich dzieci do ich miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej lub do miejsca zamieszkania osoby, która została wyznaczona przez Ubezpieczonego do opieki nad nimi w Rzeczpospolitej Strona 3 z 9

4 Polskiej, w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, podróżującego ze swoimi niepełnoletnimi dziećmi, którym w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego nie towarzyszy żadna osoba pełnoletnia; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy pokrywa koszty biletu kolejowego lub autobusowego, albo jeżeli podróż koleją lub autobusem, bez uwzględnienia przerw w podróży, trwa dłużej niż 15 godzin biletu lotniczego klasy ekonomicznej; transport dzieci odbywa się pod opieką Centrum Pomocy; w takim przypadku Ubezpieczony musi wyrazić zgodę na tego typu usługę oraz wskazać osobę, która przejmie opiekę nad dziećmi po zakończeniu transportu; w przypadku braku możliwości uzyskania zgody Ubezpieczonego z przyczyn od niego niezależnych obowiązują przyjęte w danym kraju procedury konsularne; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy pokrywa również koszty zakwaterowania, jeśli takie jest konieczne i wynika z planu podróży oraz wyżywienia niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego; suma ubezpieczenia przeznaczona na wymienione świadczenia nie może być wyższa niż EUR; 8) pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy na podstawie załączonych rachunków, pokryje koszty zakupu niezbędnych przedmiotów osobistego użytku do wysokości 250 EUR, w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu powyżej 24 godzin; 9) pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy zwróci Ubezpieczonemu posiadaczowi ważnego biletu lotniczego, niezbędne i uzasadnione wydatki, nie pokrywane przez przewoźnika, począwszy od 25 godziny oczekiwania na lot, do wysokości 500 EUR, w przypadku odwołania lub opóźnienia zagranicznego lotu rejsowego przez zawodowego przewoźnika lotniczego o co najmniej 24 godziny w stosunku do planowanego terminu lub odwołania zagranicznego lotu rejsowego na który Ubezpieczony posiada ważny bilet, z wyłączeniem lotów charterowych; 10) informacja prawna; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy zapewni Ubezpieczonemu informację o prawach i sposobie postępowania w przypadku wejścia w konflikt z prawem podczas podróży zagranicznej Ubezpieczonego, wskaże adresy i telefony do tłumacza lub najbliższych kancelarii prawnych; 11) pomoc w przypadku zagubienia lub kradzieży dokumentów podróży; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy udzieli ubezpieczonemu informacji o wymaganych procedurach uzyskania duplikatów dokumentów podróży, lub wystawienia przez odpowiednie instytucje dokumentów zastępczych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za efekty tych działań; 12) organizacja i pokrycie kosztów ratownictwa lub poszukiwań; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy pokrywa koszty ratownictwa lub koszty poszukiwań Ubezpieczonego przez wyspecjalizowane ratownicze służby ratownictwa; za czas poszukiwania uznaje się okres od zgłoszenia zaginięcia do odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej Ubezpieczonego; za ratownictwo uznaje się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższego szpitala; górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa stanowi EUR; 13) pośredniczenie w przekazaniu kaucji (poręczenia majątkowego); jeżeli Ubezpieczony podczas podróży zagranicznej został zatrzymany w związku z popełnieniem lub podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, a w celu zwolnienia wymagana jest przez prawodawstwo danego kraju zapłata kaucji (poręczenia majątkowego), Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy zobowiązuje się pośredniczyć w przekazaniu kwoty kaucji wyznaczonej przez sąd w celu zwolnienia Ubezpieczonego; kaucja zostanie wpłacona przez Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy pod warunkiem uprzedniej wpłaty danej kwoty przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego na podany przez Centrum Pomocy rachunek bankowy; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy nie pośredniczy w przekazaniu kaucji w przypadku, nie otrzymania wymaganej kwoty w sposób określony w zdaniu powyższym oraz gdy z całego materiału dowodowego ocenionego przez Towarzystwo za Pośrednictwem Centrum Pomocy jednoznacznie wynika, że zatrzymanie jest wynikiem umyślnego działania Ubezpieczonego albo ma związek z handlem środkami odurzającymi, narkotykami i alkoholem albo udziałem ubezpieczonego w działaniach o charakterze politycznym; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy nie pośredniczy w przekazaniu kaucji również w przypadku gdy kaucja wymagana jest dla zabezpieczenia należności celnych lub administracyjnych; 14) przekazanie wiadomości; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy na życzenie Ubezpieczonego powiadomi osoby wskazane przez niego o nagłym wypadku lub nieszczęśliwym zachorowaniu Ubezpieczonego; Strona 4 z 9

5 15) infolinia medyczna; w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego w czasie podróży Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy zapewnia: a) całodobowe przekazywanie informacji dotyczącej możliwości otrzymania pomocy i opieki medycznej oraz informacji o placówkach służby zdrowia, tj. dyżurujących szpitalach, klinikach, przychodniach, aptekach, lekarzach specjalistach itp. b) całodobowy telefoniczny dostęp do informacji o lekach, ich działaniu, interakcjach z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu i zamiennikach, c) rozmowę z lekarzem dyżurnym Centrum Pomocy, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli Ubezpieczonemu telefonicznej informacji co do dalszego postępowania w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku; informacje medyczne nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza, który ich udzielił, lub wobec Centrum Pomocy; 16) infolinia podróżna; Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy udziela Ubezpieczonemu telefonicznie informacji dotyczących dokumentów wymaganych na terytorium kraju pobytu, najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych oraz specyfiki kraju. 3. Za opłatą dodatkowej składki, odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia pomocy w podróży może zostać rozszerzona o zdarzenia powstałe w związku z: 1) chorobami przewlekłymi i ich następstwami, 2) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. 4. Warunkiem uzyskania pomocy w zakresie określonym w ust. 2 i 3 jest: 1) niezwłoczne, o ile to możliwe poinformowanie Centrum Pomocy o wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową i rodzaju potrzebnej pomocy, 2) podanie informacji umożliwiającej Centrum Pomocy skontaktowanie się z Ubezpieczonym a w szczególności: imię, nazwisko, miejsce pobytu, 3) zastosowanie się do wskazań telefonicznych Centrum Pomocy. 5. Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy pokrywa koszty rozmów telefonicznych poniesionych przez Ubezpieczonego w związku ze zdarzeniami wynikającymi z zakresu ubezpieczenia. Pokrycie kosztów rozmów telefonicznych odbywa się na podstawie rachunków przekazanych przez Ubezpieczonego. 4. SUMY UBEZPIECZENIA / SUMY GWARANCYJNE 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa. 2. Suma ubezpieczenia jest stała i nie podlega zmianie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust W razie wypłaty świadczenia suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę zrealizowanego świadczenia. 4. Sumy ubezpieczenia oraz górne limity odpowiedzialności prezentuje tabela nr 1: Tabela nr 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży Ubezpieczonego i wcześniejszego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej 2. organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas rekonwalescencji 3. organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji SUMY UBEZPIECZENIA/ LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI EUR 700 EUR 500 EUR 4. organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej EUR 5. organizacja i pokrycie kosztów transportu członków EUR rodziny Ubezpieczonego 6. organizacja i transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej lub pochówek Ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej EUR 7. organizacja i pokrycie kosztów transportu niepełnoletnich dzieci EUR Strona 5 z 9

6 8. pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem 250 EUR dostarczenia bagażu 9. pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu 500 EUR 10. informacja prawna bez limitu 11. pomoc w przypadku zagubienia lub kradzieży bez limitu dokumentów podróży 12. organizacja i pokrycie kosztów ratownictwa i EUR poszukiwań 13. pośredniczenie w przekazaniu kaucji bez limitu 14. przekazanie wiadomości bez limitu 15. infolinia medyczna bez limitu 16. infolinia podróżna bez limitu 5. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego udzielana jest na czas podróży zagranicznej. 2. Odpowiedzialność Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 3, rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia, lecz nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej przy wyjeździe oraz nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zapłacenia składki ubezpieczeniowej, chyba że umówiono się inaczej. 3. Okres odpowiedzialności wygasa po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej przy wjeździe, nie później jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie jako data końcowa okresu ubezpieczenia. 4. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się: 1) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia, 2) z dniem odstąpienia Ubezpieczonego od umowy ubezpieczenia, 3) z upływem okresu ubezpieczenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez zgody Centrum Pomocy chyba że skontaktowanie się z Centrum Pomocy w sposób określony w 7 nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 1) usiłowania popełnienia bądź popełnienia przez Ubezpieczonego samookaleczenia, samobójstwa lub przestępstwa, 2) działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub wyrządzonych umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 3) znajdowania się w stanie nietrzeźwym albo po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 4) chorób psychicznych, depresji, wad wrodzonych, chorób tropikalnych, 5) zawałów serca i udarów mózgu, 6) infekcji, przy czym ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony został zakażony mikroorganizmami chorobotwórczymi wskutek ran odniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, 7) udaru słonecznego, 8) zignorowania przez Ubezpieczonego przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży ze względów zdrowotnych, 9) zażycia leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź ze wskazaniem ich użycia, chyba że ten fakt nie miał wpływu na powstanie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 10) udziału Ubezpieczonego w zakładach, przestępstwach albo bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej, 11) strajków, akcji protestacyjnych, udziału Ubezpieczonego w blokadach dróg i bójkach, w zamieszkach wewnętrznych, Strona 6 z 9

7 12) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rozruchów, lokautów, aktów terroryzmu i sabotażu, 13) skażeń jądrowych, chemicznych lub promieniowania radioaktywnego i jonizującego, 14) jazd próbnych, rajdów, wyścigów samochodowych oraz wszelkiego rodzaju prób prędkościowych, 15) wypadku spowodowanego prowadzeniem pojazdu bez wymaganych uprawnień, 16) pilotowania statków powietrznych lub podróżowania nimi, z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o ile lot wykonywany był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 17) wyczynowego uprawiania sportów. 3. Zakres ubezpieczenia pomocy w podróży nie obejmuje usług i świadczeń związanych z: 1) porodem lub powikłaniami, które wystąpiły po 32 tygodniu ciąży, 2) zabiegiem usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia, 3) ciążą, 4) naprawą lub zakupem leczniczych środków technicznych (endoprotezy) albo protez dentystycznych, koron lub wykonaniem świadczeń z zakresu ortodoncji, 5) depresją, zaburzeniami psychicznymi, wadami wrodzonymi, chorobami wenerycznymi, AIDS i wirusem HIV, 6) chirurgią plastyczną, zabiegami kosmetycznymi, szczepieniami oraz związanych ze stosowaniem środków odżywczych (wzmacniających) oraz środków odchudzających, 7) zaplanowanym leczeniem poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i kraju stałego pobytu, albo jeżeli wiadomo było, że w trakcie podróży zagranicznej zaistnieje konieczność leczenia, 8) świadczeniami zdrowotnymi o charakterze kuracyjnym, sanatoryjnym lub rehabilitacyjnym albo wynikającymi z konieczności udzielenia opieki przez domy opieki, hospicja lub inne instytucje świadczące usługi o podobnym zakresie lub związane są z dodatkową opieką pielęgnacyjną, 9) leczeniem z zastosowaniem medycyny niekonwencjonalnej jak np.: akupunktura, hipnoza, helioterapia, zabiegi holistyczne, 10) leczeniem prowadzonym przez Ubezpieczonego we własnym zakresie, bądź lekarza będącego członkiem jego rodziny, chyba, że zostało to zaakceptowane przez Centrum Pomocy, 11) nie stosowaniem się Ubezpieczonego do zaleceń lekarzy wskazanych przez Centrum Pomocy. 4. O ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony za opłatą dodatkowej składki, zgodnie z 3 ust. 3 WU, Towarzystwo nie odpowiada również za szkody będące następstwem: 1) chorób przewlekłych i ich następstw, 2) uprawiania sportów wysokiego ryzyka. 7. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie zgłosić do Centrum Pomocy zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową: telefonicznie, faxem lub sms-em przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie; w razie braku możliwości zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową bezpośrednio przez Ubezpieczonego, zgłoszenie może być dokonane przez osobę występującą w jego imieniu; 2) podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy bądź przekazania informacji, a w szczególności: imię i nazwisko, numer polisy ubezpieczeniowej, a także dane dotyczące miejsca pobytu, umożliwiające Centrum Pomocy skontaktowanie się z Ubezpieczonym; 3) stosować się do zaleceń Centrum Pomocy; 4) starać się o złagodzenie skutków zdarzenia; 5) umożliwić lekarzom Centrum Pomocy dostęp do wszystkich informacji medycznych mających związek ze zgłoszonym zdarzeniem ubezpieczeniowym, 6) umożliwić Centrum Pomocy lub Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień. 2. Jeżeli Ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu, z przyczyn niezależnych od siebie, w tym z powodu zdarzenia losowego i siły wyższej, nie skontaktowała się uprzednio z Centrum Pomocy zobowiązana jest w terminie 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia powiadomić Centrum Pomocy o zaistniałych kosztach i przesłać dokumentację potwierdzającą zasadność roszczeń, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności. 3. Skontaktowanie się z Centrum Pomocy najpóźniej w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt. 1) i w ust. 2 jest warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Towarzystwo. 4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 1 i 2, Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie Strona 7 z 9

8 przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 5. Ubezpieczony zobowiązany jest na żądanie Centrum Pomocy okazać dokument tożsamości oraz podać wszelkie informacje, które potrzebne są do realizacji usług lub świadczeń wynikających z zakresu ubezpieczenia. 8. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI SZKODY, WYPŁATY ŚWIADCZENIA, ZWROTU KOSZTÓW 1. Towarzystwo wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu likwidacyjnym, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Towarzystwo dokonuje wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody, po uprzednim ustaleniu stanu faktycznego związanego z zajściem szkody, zasadności roszczenia i wysokości świadczenia. 3. Jeśli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia wypłaca się w terminie przewidzianym w ust Wysokość odpowiedzialności Towarzystwa określa suma ubezpieczenia określona w EUR i przeliczona na walutę polską według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 5. Jeżeli wysokość roszczenia została określona na podstawie rachunków lub dokumentów wystawionych w walucie zagranicznej, a świadczenie ma zostać wypłacone w walucie polskiej, przelicza się je na walutę polską według średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu wypłaty świadczenia, za który przyjmuje się datę obciążenia rachunku Towarzystwa kwotą świadczenia. 6. Zwrot poniesionych kosztów stanowiących przedmiot roszczenia następuje wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków, pod rygorem odmowy uznania roszczenia. 7. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia lub uchylanie się od udzielenia wyjaśnień może powodować utratę prawa do wypłaty świadczenia, jeśli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub jeżeli służyło wyłudzeniu świadczenia. 8. Ubezpieczonemu przysługują świadczenia w wysokości wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 9. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia i stwierdzeniu przez pracownika Centrum Pomocy, iż zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, Centrum Pomocy spełnia świadczenie wynikające z zakresu niniejszej umowy ubezpieczenia. 10. Wszelkie koszty przysługujące z tytułu ubezpieczenia pomocy w podróży płacone są bezpośrednio wystawcom rachunków. 11. W przypadku, gdy Ubezpieczony musiał pokryć koszty we własnym zakresie Towarzystwo dokonuje ich zwrotu Ubezpieczonemu lub osobie, która poniosła te koszty, pod warunkiem uprzedniego ich zaakceptowania przez Centrum Pomocy. 9. SKARGI I ZAŻALENIA 1. Ubezpieczający, Ubezpieczony i Uprawniony są uprawnieni do składania skarg i zażaleń do Towarzystwa. 2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia, osoba która je złożyła jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3 i W przypadku zakończenia postępowania likwidacyjnego oświadczeniem o odmowie wypłaty odszkodowania lub oświadczeniem o wypłacie odszkodowania co do wysokości której Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza się, przysługuje im prawo złożenia odwołania do Zarządu Towarzystwa w terminie 30 dni od daty doręczenia oświadczenia o odmowie wypłaty lub daty wypłaty odszkodowania. 4. Odwołanie o którym mowa w ust. 3 rozpatrywane jest w terminie 30 dni od daty jego doręczenia do siedziby Towarzystwa. Strona 8 z 9

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Nr Umowy Ubezpieczenia 2/Z/2008 Nr polisy RBT2/Z/08 1 Spis Treści Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A.

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa SA innowacyjni profesjonalni skuteczni 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa SA SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA innowacyjni profesjonalni skuteczni Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa SA SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPORT&FUN TU EUROPA SA

SPORT&FUN TU EUROPA SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPORT&FUN TU EUROPA SA innowacyjni profesjonalni skuteczni OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPORT & FUN TU EUROPA SA SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY ELITAR PARTNER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner

Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających Na Terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner innowacyjni profesjonalni skuteczni Ogólne Warunki Kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. Spis Treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń... 2 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwanej

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Paragrafy 1-25 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo