Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Alkoholizm jest jednym z głównych problemów społeczeństwa. Zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą społeczną, której konsekwencje doświadczają członkowie rodzin osób uzależnionych oraz środowisko społeczne. Ponadto występują trudne do oszacowania ekonomiczne aspekty związane ze stratami poniesionymi w wyniku obecności alkoholu w życiu społeczeństwa. Zdaniem ekspertów tego rodzaju straty związane z nadużywaniem alkoholu szacuje się w krajach Europy Zachodniej i w USA na poziomie 3-5% produktu krajowego brutto. OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

3 W celu przeciwdziałania alkoholizmowi Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje zadania ujęte w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tym celu opracowuje i realizuje Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

4 STRATEGICZNE OBSZARY WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA I. Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące u młodych Polaków spowodowane piciem alkoholu II. Szkody zdrowotne i rozwojowe spowodowane piciem alkoholu przez dorosłych III. Uszkodzenia zdrowia związane z uzależnieniem od alkoholu IV. Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym w tym przemoc domowa V. Zaburzenia zdrowotne i rozwojowe dzieci z rodzin alkoholowych VI. Przestępstwa i wykroczenia spowodowane przez osoby nietrzeźwe, w szczególności przez nietrzeźwych kierowców WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

5 Łączna kwota przeznaczona na działania współorganizowane przez ROPS w Rzeszowie w 2010 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosiła ,15 zł Powyższa kwota przeznaczona została między innymi na: Współorganizację z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach Współorganizację z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie konkursu plastycznego na temat uzależnień i zdrowego trybu życia dla uczniów szkół podstawowych Zawsze razem Współorganizację z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą Alkohol ograniczona dostępność Zakup certyfikowanego sprzętu audio video nieodpłatnie przekazanego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeznaczonego do Niebieskiego Pokoju znajdującego się w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

6 Według stanu na dzień 31 marca 2010r. w województwie podkarpackim istnieją 23 niebieskie pokoje. Są to specjalne pomieszczenia do bezpiecznego i bezstresowego przesłuchiwania ofiar przestępstw. W latach ze środków Samorządu Województwa sfinansował sprzęt audio-video do trzech takich pokoi. WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

7 Inne działania podejmowane przez Samorząd Województwa w roku 2010 obejmowały również szkolenia organizowane przez ROPS w Rzeszowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związane z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 80 osób Rozwój kompetencji interpersonalnych 30 osób Interwencja kryzysowa 47 osób Trening interpersonalny i intrapsychiczny 64 osoby WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

8 W 2010 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizował razem z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przedsięwzięcie z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą Alkohol ograniczona dostępność w wyniku, którego skontrolowano: 38 lokali gastronomicznych 190 sklepów WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

9 Kontrole te, dotyczyły spożywania napojów alkoholowych w sklepie i w jego najbliższym otoczeniu oraz sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Przeprowadzona kontrola nie wykazała większych nieprawidłowości, na 190 skontrolowanych sklepów liczba ujawnionych przypadków spożywania w nich napojów alkoholowych oraz w jego najbliższym otoczeniu wyniosła 37. WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

10 Liczba punktów sprzedaży alkoholu powyżej 18% sklepy Łączna liczba punktów sprzedaży w woj. podkarpackim wynosi 4 313, w tym sklepów i lokali gastronomicznych. Lokale gastronomiczne

11 Liczba zezwoleń Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w województwie podkarpackim wyniosła W tym stanowią zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

12 Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Sklepy Lokale gastronomiczne WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

13 POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Liczba członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi osoby. Średnio w gminie w pracach takiej komisji uczestniczy 7 osób. Dane dotyczą 154 gmin, które przesłały roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku (PARPA). OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

14 Działania podejmowane przez KRPA prowadz. rozmowy z os. naduż. alkoh. w zw. ze stosow. przez nich przemocy 676 motyw. dorosłych ofiar przem. do zgłaszania się do miejsc.specjalistycz. pomocy 583 motyw. sprawcy przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych powiadomienie policji 168 powiadomienie innych służb o sytuacji rodziny 146 uruchomienie procedury Niebieskie Karty 75 zawiadomienie prokuratury o popełn. przestępstwa znęcania się 35 powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka

15 Pozostałe działania podjęte w 2010r. przez Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego dotyczyły: rozmów przeprowadzonych z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym podjętych czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpień Komisji RPA do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

16 PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Lp. Nazwa placówki Liczba Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradnia leczenia uzależnień Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (oddział detoksykacyjny) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu lub oddział leczenia uzależnień Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

17 Dostępność w całodobowych placówkach udzielających wsparcia osobom uzależnionym w woj. podkarpackim Lp. Nazwa placówki Liczba Liczba miejsc (łóżek) 2 3 Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (oddział detoksykacyjny) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu lub oddział leczenia uzależnień RAZEM OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

18 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania nakierowuje również na zjawisko przemocy w rodzinie. W 2010 roku w naszym województwie członkowie KRPA działając celem wyeliminowania tego zjawiska oraz zapobieżenia jego skutkom kontaktowali się z: ofiarami przemocy w rodzinie 670 sprawcami przemocy w rodzinie 378 świadkami przemocy w rodzinie OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

19 INNE PODMIOTY WSPIERAJĄCE OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 84 punkty konsultacyjno informacyjne WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

20 Działania podejmowane przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny motyw. osób uzależnionych i współuzależ. do podejmowania psychoterapii w plac. lecznictwa odwykowego, kierowanie do specjalist. leczenia 78 rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta 73 motyw. os. pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależ. do zmiany szkodliwości wzoru picia 62 gromadzenie i przekaz. aktualnych informacji na temat dostęp. miejsc specjalistycz. pomocy 56 udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym 55 prowadzenie konsult. w zakr. wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi 52 rozpoznawanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy 52 udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom 36 motyw. sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii 34 prowadzenie interwencji kryzysowej

21 7 Klubów Integracji Społecznej 2 w powiecie leżajskim oraz po jednym w powiatach: dębickim, krośnieńskim, lubaczowskim, łańcuckim i stalowowolskim 4 Centra Integracji Społecznej 2 w powiecie rzeszowskim oraz po jednym w powiatach: krośnieńskim i strzyżowskim OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

22 POMOC RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE W roku 2010 łączna liczba rodzin w województwie podkarpackim korzystających z pomocy materialnej z Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej wyniosła , z czego liczba objętych tą pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny stanowiła (tj. 6,65%). Suma środków finansowych przeznaczonych na pomoc wszystkim rodzinom z problemem alkoholowym w woj. podkarpackim wyniosła ,29 zł. OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

23 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie narzuciła na gminy obowiązek tworzenia interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. w gminach na terenie woj. podkarpackiego zostało utworzonych 18 zespołów interdyscyplinarnych. Skład zespołów najczęściej tworzą pracownicy: policji, ośrodków pomocy społecznej, a także placówek ochrony zdrowia, placówek oświatowych oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

24 Zespoły Interdyscyplinarne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

25 PROFILAKTYKA SZKOLNA I ŚRODOWISKOWA W ramach działań z zakresu profilaktyki szkolnej i środowiskowej realizowane były następujące programy: Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji psychoaktywnych, w którym wzięło udział uczniów, Inne szkolne programy profilaktyczne albo dotyczące innych zachowań problemowych (np. agresji), w którym wzięło udział uczniów, Pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne, w którym wzięło udział uczniów. Ponadto w ww. programach uczestniczyli również nauczyciele i rodzice. WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

26 Świetlice socjoterapeutyczne i opiekuńczo wychowawcze działające w powiatach woj. podkarpackiego stan na dzień r. WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

27 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC: Projekt ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 175, pkt. 3c) nakłada na gminy obowiązek prowadzenia placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. W 2010 roku łączna liczba dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, które brały udział w zajęciach prowadzonych przez ww. placówki w województwie podkarpackim wyniosła: w świetlicach socjoterapeutycznych osób w świetlicach opiekuńczo wychowawczych osób WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

28 EDUKACJA PUBLICZNA: Szkolenia dla właścicieli punktów oraz sprzedawców napojów alkoholowych zostały zorganizowane: w 26 gminach województwa podkarpackiego w liczbie 33 szkoleń dla 880 osób WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

29 Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w 2010 roku w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Działanie: 1. Kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym Liczba uczestników: Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych Programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowywane i realizowane przez młodzież, skierowane do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, dyskoteki bezalkoholowe, audycje radiowe itp.) 4. Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowanych w 2010 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

30 Wydatkowanie środków finansowych pochodzących z Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (stan na dzień r.) Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży (tj. kolonie, obozy, kluby dyskusyjne, dyskoteki bezalkoh.) 15% Pozalekcyjne zajęcia sportowe 27% Wydatki na szkolenia 1% Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8% Punkty Konsultacyjno - Informacyjne 5% Działalność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych 21% Szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne 19% Centra Integracji Społecznej (CIS) Przeciwdziałanie 1% przemocy w rodzinie 4% Kluby Integracji Społecznej (KIS) 0% WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

31 Wydatkowanie środków finansowych pochodzących z Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwoty (stan na dzień r.) 1. Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,42 2. Punkty Konsultacyjno Informacyjne ,13 3. Centra Integracji Społecznej (CIS) ,00 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,61 5. Kluby Integracji Społecznej (KIS) 7 001,00 6. Szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne ,66 7. Działalność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych 8. Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, kluby dyskusyjne, dyskoteki bezalkoholowe) , ,33 9. Pozalekcyjne zajęcia sportowe , Wydatki na szkolenia ,41 RAZEM ,04 WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

32 Wydatkowanie środków finansowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych (stan na dzień r.) Suma środków finansowych uzyskanych przez gminy województwa podkarpackiego z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Suma środków finansowych zaplanowanych w budżecie gmin województwa podkarpackiego na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , ,13 WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

33 Wydatkowanie środków finansowych pochodzących z Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego , ,00 RAZEM ,04 Łączna kwota środków finansowych pochodzących z budżetu gminy i samorządu województwa przeznaczona na realizację działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w roku 2010 wyniosła ,04 zł. WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

34 DOBRE PRAKTYKI ROK 2008 przeprowadzenie cyklu pogadanek transmitowanych w radio prowadzonych przez osobę z doświadczeniem w dziedzinie pracy z młodzieżą z problemem alkoholowym ROK 2009 program profilaktyczno edukacyjny obejmujący: tematykę wpływu alkoholu na organizm człowieka oraz konsekwencji jego używania i nadużywania, metod leczenia, naukę umiejętności odmawiania, a także promowania zdrowego stylu życia ROK 2010 nagranie filmów dla szerszej grupy odbiorców - w języku migowym obejmujących problematykę zagrożeń wynikających z używania alkoholu oraz przeprowadzanie kampanii związanej z udostępnieniem ich na stronie internetowej OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

35 WNIOSKI w woj. podkarpackim oprócz instytucji zajmujących się problemem alkoholowym funkcjonują również Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zatrudniają osoby spośród podjętych czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wniosków stanowiły wystąpienia Komisji RPA do sądu w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

36 WNIOSKI w 2010r. do sądu zostało złożonych wniosków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego, natomiast dane pochodzące Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że dostępnych jest 362 miejsca w całodobowych placówkach leczenia odwykowego na terenie Podkarpacia OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

37 WNIOSKI spośród rodzin korzystających z pomocy materialnej z Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej, stanowią rodziny, w których co najmniej jeden z jej członków nadużywa alkoholu, pamiętać jednak należy, że na Podkarpaciu żyją również osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, a jednocześnie nadużywają alkoholu niestety ich liczba nie jest znana suma środków finansowych przeznaczonych na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym w województwie podkarpackim wynosi zł / 1 rodzinę OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

38 WNIOSKI według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. w gminach na Podkarpaciu zostało utworzonych 18 gminnych zespołów interdyscyplinarnych, w 76 gminach nie funkcjonują takie zespoły, natomiast 60 gmin planuje powołanie ww. podmiotów spośród środków finansowych pochodzących Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku największa kwota ,14 zł (co stanowi 27% ogółu środków wykorzystanych) przeznaczona była na pozalekcyjne zajęcia sportowe miesięczna suma środków finansowych przeznaczonych na działalność gminnych placówek wsparcia dziennego dla dzieci wynosi 47zł / 1 dziecko OBRAZ PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ WYBRANYCH OD ALKOHOLU ZADAŃ GMINY W WOJ. PODKARPACKIM I SAMORZĄDU Z WOJEWÓDZTWA PERSPEKTYWY WYBRANYCH ZADAŃ GMINY I

39 Dziękuję za uwagę Mariola Zajdel Ostrowska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie tel. 17/

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo