OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o z siedzibą w Otwocku, Otwock ul. Batorego 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP , REGON , reprezentowaną przez Grzegorza Gałabudę - Prezesa Zarządu, zwaną dalej Udzielającym Zamówienie. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta do dn r. 2. Szczegółowe informacje: Materiały konkursowe, udostępnione są na stronie internetowej 3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie, do dnia zawarcia umowy. 4. Oferty w formie pisemnej należy składać, w Sekretariacie Prezesa przy ul. Batorego 44, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2013r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Służb Pracowniczych przy ul. Batorego 44 w dniu 22 marca 2013r. o godz Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 8 dni od dnia otwarcia ofert, zaś ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala. 9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 11. Protest i odwołanie nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru oferenta, unieważnienie postępowania. Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

2 Otwock, dnia r. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku, Otwock ul. Batorego 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP , REGON , zwana dalej Udzielającym Zamówienie. Zaprasza do składania ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w: 1. podstawowej opiece zdrowotnej, 2. Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej, 3. oddziałach szpitalnych, 4. Poradni laryngologicznej dla dzieci i dla dorosłych, 5. Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego Otwock tel. (22) REGON: NIP: Godziny pracy Udzielającego Zamówienie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Osobami do kontaktów z Oferentami są pracownicy Działu Służb Pracowniczych; tel. służbowy

3 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Dotyczy ogłoszenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w przedmiocie udzielania zamówienia w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.), a także innych obowiązujących przepisów prawa 1. Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w: 1. Podstawowej opiece zdrowotnej, 2. Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej, 3. Oddziałach szpitalnych, 4. Poradni laryngologicznej dla dzieci i dla dorosłych, 5. Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. 2. Przez świadczenia zdrowotne udzielane w: a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej rozumie się świadczenia udzielane przez lekarza zgodnie z ustalonym harmonogramem od poniedziałku do piątku, b) Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej rozumie się świadczenia udzielane przez lekarza od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 danego dnia do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (święta) od godziny 8:00 danego dnia do 8:00 dnia następnego, c) Zakres świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych: OIOM, Chirurgicznym, Urologicznym, Chorób Wewnętrznych, Ginekologiczno Położniczym, Neonatologicznym, Pediatrycznym, Neurorehabilitacyjnym, Izbie Przyjęć oraz Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym obejmuje całodobową opiekę nad pacjentem, z pełnieniem dyżurów medycznych włącznie, zapewnianą przez: lekarza d) Poradni laryngologicznej dla dzieci i dla dorosłych rozumie się świadczenia udzielane przez lekarza od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramach, e) Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia rozumie się świadczenia udzielane przez specjalistę terapii uzależnień - od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramach. Wymagania konieczne dla Oferentów zainteresowanych świadczeniem usług. a) W konkursie ofert w myśl art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku zamówienie może być udzielone podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, legitymującym się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie, w jakim przystępują do konkursu oraz wpisanym do odpowiednich rejestrów.

4 b) Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego Zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o której mowa w art. 100 Ustawy o działalności leczniczej. c) W konkursie ofert stosuje się art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. d) Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a Udzielający Zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń. e) Udzielanie świadczeń zdrowotnych winno być realizowane przez: podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem konkursu zgodnie z wymogami określonymi we właściwych Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z późniejszymi zmianami. f) Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności ceny oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Do konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby spełniające wymagania określone w przepisach szczególnych oraz niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SWKO stosuje się obowiązujące przepisy prawa. WYMOGI FORMALNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Konkursu, uzupełnić wymaganymi załącznikami. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 2. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście powinny być parafowane przez Oferenta. 3. Ofertę należy opracować na załączonym druku OFERTA. 4. Oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać wszelkie wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu dokumenty. 5. Jeżeli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii poświadczenie, oprócz adnotacji: za zgodność z oryginałem, musi być opatrzone imienną pieczątką i/lub podpisem Oferenta. 6. Nie ma konieczności ponownego składania dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz prowadzenie działalności gospodarczej oferenta, złożonych uprzednio w Dziale Służb Pracowniczych. 7. Kompletna oferta powinna posiadać ponumerowane strony i składać się: formularza ofertowego wraz z ofertą cenową, kopii odpisu z rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru KRS (jeżeli dotyczy), kopii wpisu do rejestru indywidualnych praktyk/indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, prowadzonego przez Okręgową /Wojskową Izbę Lekarską, (jeżeli dotyczy) kopii lub odpisu prawa wykonywania zawodu (jeżeli dotyczy), zaświadczenie o obywaniu specjalizacji (Zamawiający zastrzega możliwość przedłożenia przez Oferenta oświadczenia kierownika specjalizacji o dopuszczeniu do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie danej dziedziny medycyny), kopii dyplomu ukończenia uczelni medycznej, dyplomu ukończenia określonej specjalizacji, innych wymaganych dokumentów. 8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa, niezależnie od daty nadania, nie będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do sekretariatu po upływie wyznaczonego terminu ich złożenia.

5 9. Ofertę, przed upływem wyznaczonego terminu ich składania, można zmienić lub wycofać, zgodnie z postanowieniami niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu. 10. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci mogą składać oferty w częściach/zakresach dotyczących poszczególnych świadczeń zdrowotnych, powołując się na konkretne pozycje oferty. Oferta zawierająca wariantowe propozycje, w zakresie objętym określoną pozycją oferty, zostanie odrzucona. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w zamkniętej (zaklejonej) kopercie w dniach od dnia 18 marca 2013r. do dnia 21 marca 2013r. do godz (w sekretariacie Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ) 2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych 3. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana oferta. 4. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej kopercie w sposób określony powyżej, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i zaadresować, z dopiskiem Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych pod niżej wskazany adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ul. Batorego Otwock 5. Oferta przesłana pocztą złożona będzie w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do Sekretariatu przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert - decyduje data i godzina wpływu odnotowana w rejestrze Sekretariatu Udzielającego Zamówienia. SPOSÓB DOKONYWANIA ZMIAN I WYCOFANIA OFERT 1. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty na tych samych zasadach i w terminie wyznaczonym do składania ofert. 2. Wszelkie zmiany, o których mowa w punkcie poprzedzającym muszą być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA OFERTY. 3. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził korekty i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 4. W przypadku uchybienia terminowi do składania ofert, koperty z dopiskiem ZMIANA OFERTY nie zostaną otwarte oraz uwzględnione w prowadzonym postępowaniu a następnie zwrócone Oferentowi bez otwierania. 5. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania konkursowego poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak w przypadku wprowadzania zmian, z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE OFERTY. 6. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zniszczone komisyjnie. 7. W przypadku niedotrzymania terminu składania ofert, koperty z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY nie zostaną otwarte oraz uwzględnione w prowadzonym postępowaniu a następnie zwrócone oferentowi. 8. Oferentowi składającemu ofertę odnośnie części/zakresu Ogłoszenia, przysługuje prawo do zmiany lub wycofania oferty w zakresie poszczególnych pozycji Ogłoszenia.

6 UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ dot. KONKURSU 1. Oferenci w zakresie Szczegółowych Warunków Konkursu ofert mogą zgłaszać pisemnie pytania za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia. 2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu ofert, będą udzielane niezwłocznie pisemnie lub telefonicznie. KOMISJA KONKURSOWA 1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dla świadczeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia powoływana jest Komisja konkursowa. 2. Udzielający Zamówienia powołuje Komisję konkursową w składzie co najmniej 4-ch członków i wyznacza spośród składu Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. 3. Komisja rozpoczyna pracę nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia i kończy pracę z chwilą rozstrzygnięcia konkursu. 4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności pełnego składu. 5. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy Oferentem jest: 1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 5) pozostają z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 6. Udzielający Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 5 dokonuje z urzędu lub na wniosek członka komisji, Przewodniczącego i Oferenta, wyłączenia i powołuje nowego członka komisji. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa w dniu 22 marca 2013r. o godz w Dziale Służb Pracowniczych. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu oraz w Warunkach Szczegółowych Konkursu. 2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. Oferent może uczestniczyć tylko w jawnej części konkursu. 3. Komisja konkursowa: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz informuje o liczbie otrzymanych ofert, 2) ogłasza dane personalne Oferenta, którego oferta jest otwierana, 3) jeżeli oferta dotyczy określonej części/zakresu (określonych świadczeń), na które oferent złoży swoją aplikację, Komisja konkursowa również o tym informuje, 4) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu ofert, 5) odrzuca oferty nie odpowiadające wymogom określonym w Szczegółowych Warunkach Konkursu ofert lub złożone po terminie, 6) ogłasza Oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu ofert, a które zostały odrzucone, 7) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia składane przez Oferentów, 8) komisja konkursowa może zobowiązać Oferentów do usunięcia braków formalnych w terminie 2 dni pod rygorem odrzucenia oferty, 9) wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej.

7 4. Czynności, o których mowa ust. 3 pkt. 4, 5 i 9 komisja konkursowa przeprowadza na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów. 5. W trybie przewidzianym w ust. 3 pkt. 8 nie można dokonać uzupełnienia oferty w zakresie propozycji cenowej oraz warunków wykonywania świadczeń zdrowotnych. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania konkursowego w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert. 2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najkorzystniejszej(ych) ofert(y) kieruje się kryteriami opisanymi w niniejszym (SWKO). 3. Komisja konkursowa niezwłocznie przedstawia Udzielającemu Zamówienia (Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o.) protokół z przebiegu konkursu wraz z umotywowanym wnioskiem o udzielenie zamówienia wybranemu Oferentowi (wybranym Oferentom). 4. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po zatwierdzeniu przez Udzielającego Zamówienia. 5. Komisja konkursowa zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Szpitala przez okres co najmniej 7 dni począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Udzielającego Zamówienia. 6. Jeżeli Komisja konkursowa dokona wyboru Oferenta(ów) w części/zakresie objętym określoną pozycją ogłoszenia, przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 7. Odrzuca się ofertę: 1) złożoną przez oferenta po terminie; 2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną; 7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienie TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania. ZASTRZEŻENIA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, w tym części/zakresu konkursu. 2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Udzielający Zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe Warunki Konkursu. 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Udzielający Zamówienia może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Udzielającego Zamówienia będą podlegały nowemu terminowi. 4. O każdej zmianie Udzielający Zamówienia zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. 5. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 6. Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2016r. 7. Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. Wymaga ona formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8 8. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9. Dopuszcza się coroczne negocjacje dotyczące stawek za udzielane świadczenia jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu warunków finansowania z NFZ. 10. Wszystkie oświadczenia, wnioski oraz zawiadomienia Udzielający Zamówienia oraz Oferenci przekazują pisemnie. 11. Oferty odrzucone, nieprzyjęte a także w przypadku odwołania, uwzględnienia protestu lub umorzenia części/zakresu postępowania konkursowego zostaną stosownie do odpowiedniej części/zakresu komisyjnie zniszczone. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 1. Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienie przeznaczył na finansowanie w danym postępowaniu; 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.. PRAWO OFERENTÓW DO ODWOŁAŃ I. 1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i protest. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru Oferenta; 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. II. 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 1 dnia od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. III. 1. Oferent może wnieść do Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

9 Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Formularz oferty wraz z ofertą cenową zał. nr 1. ZATWIERDZAM Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Załącznik nr 1. O F E R T A na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Imię i nazwisko -....; 2. Adres zameldowania ; 3. Adres dla korespondencji:......; 4. Pełna nazwa firmy, pod którą oferent prowadzi działalność gospodarczą:..... ; 5. Adres wykonywania działalności gospodarczej ; 6. Telefon - 7. Posiadane uprawnienia specjalizacja -...stopnia w zakresie Numer prawa wykonywania zawodu:. wydanego przez: ; 9. REGON ; 10. NIP -....; 11. PESEL -... ; 12. Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... lub numer rejestru sądowego.... prowadzonego przez Sąd Numer wpisu do rejestru praktyk lekarskich.... wydany przez Okręgową/Wojskową Radę Lekarską w Przystępując do konkursu na świadczenie usług zdrowotnych jako.. (wpisać przedmiot postępowania) w oddziale/placówce - ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Batorego 44,

10 Otwock: 1. Oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu konkursu określonego w Szczegółowych Warunkach Konkursu. 2. Oświadczam, że w cenie/stawce oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia. 3. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu i w terminach uzgodnionych z Udzielającym Zamówienia. 4. Oświadczam, że wykonam przedmiot konkursu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki medycznej. 5. Oświadczam, że kwota/stawka wskazana w formularzu cenowym obejmuje wszystkie koszty jakie oferent zobowiązany będzie ponieść w związku ze zleconym wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. koszty badań profilaktycznych, koszty dojazdu, koszty przeszkolenia, w szczególności w zakresie bhp i ppoż., koszty ubioru zgodnie z wymogami prawa i zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia). 6. Oświadczam, że: a) zapoznałem się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową i nie wnoszę zastrzeżeń do ich treści; b) otrzymana dokumentacja konkursowa jest wystarczająca do złożenia oferty; c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego; d) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przeze mnie przedmiotu umowy. 7. Oświadczam, iż oferta oraz wszelkie oświadczenia są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Praca w godzinach rannych od godziny TAK / NIE* Dyżury medyczne (średniomiesięczna liczba godzin dyżurów) godzin. Proponowana kwota należności za realizację zamówienia konkursowego, tj. udzielanie świadczeń medycznych w wyżej wymienionym zakresie wynosi: Za godziny ranne (stawka za godzinę wynosi), Za godzinę dyżuru..... Za świadczenie usług medycznych stawka za badanie/punkt*...,. Liczba i kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych określonych w ogłoszeniu (w przypadku nie udzielania osobiście przez oferenta świadczeń zdrowotnych określonych w ogłoszeniu). Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we własnym zakresie zobowiązuje się zapewnić warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny. Proponowany czas trwania umowy: od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2016r. *niepotrzebne skreślić... / czytelny podpis /

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo