SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529) Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd Stowarzyszenia Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL DANE STOWARZYSZENIA Pełna nazwa: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL Adres: Kraków, ul. Rakowicka 10a Telefon/fax: 012/ Strona internetowa: Adres Bank oraz numer konta organizacji: Kredyt Bank S.A. II oddział w Krakowie, filia nr 6, nr rachunku , nr rachunku dla środków 1%: Władze stowarzyszenia: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zarząd Komisja Rewizyjna Data założenia organizacji: 10 lipca 2004 roku Data rejestracji: 12 sierpnia 2004 roku 1

2 Data nadania statusu OPP: 16 lutego 2007 roku Nr KRS: Nr NIP: Nr REGON: Stowarzyszenie CPES Parasol liczy obecnie 17 członków. W trakcie 2009 roku liczba członków stowarzyszenia uległa zmianie: 3 osoby zrezygnowały z członkostwa, nikogo nie przyjęto w poczet członków, nikogo nie pozbawiono członkostwa, w wyniku czego liczba członków Zarząd stowarzyszenia CPES Parasol w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku pracował w składzie: Beata Sierocka Prezes, Monika Borkowska Vice Prezes, Marcin Drewniak Sekretarz. Skład Zarządu nie uległ zmianie od dnia wyborów, tj. 18 czerwca Komisja Rewizyjna CPES Parasol w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku pracował w składzie: Małgorzata Firek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Anna Klos Gomulec Vice przewodnicząca oraz Małgorzata Nowobilska Stanios Sekretarz. Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie od dnia wyborów, tj. 18 czerwca CELE STOWARZYSZENIA Na podstawie rozdziału II, 7, punkt 1 aktualnego statutu CPES Parasol misją stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy na temat problemów i kwestii społecznych oraz działalność profilaktyczna w tym zakresie. Tym samym CPES Parasol prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz grup szczególnie tego potrzebujących. Misja CPES Parasol realizowana jest poprzez osiąganie celów mieszczących się w następujących sferach zawartych w 7, punkcie 2 statutu: A. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; B. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; C. Kształtowanie pozytywnej świadomości obywatelskiej na temat problemów i kwestii społecznych poprzez działania informacyjne i edukacyjne; D. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności szerzenie tolerancji; E. Ochrona i promocja zdrowia; 2

3 F. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; G. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; H. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; I. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; J. Promocja i organizacja wolontariatu. Powyższe cele stowarzyszenia osiągane są poprzez realizowanie następujących działań statutowych ( 7, punkt 3 statutu organizacji): A. Inspirowanie i wspieranie działalności badawczej i diagnostycznej, dotyczącej problemów i kwestii społecznych, będących przedmiotem działania CPES Parasol; B. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych - konferencji, szkoleń, spotkań o tematyce związanej z podjętą przez CPES Parasol problematyką; C. Przeciwdziałanie dyskryminacji o tematyce będącej przedmiotem działania CPES Parasol; D. Współpracę z instytucjami oraz organizacjami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie realizacji celów i zadań CPES Parasol; E. Realizowanie akcji profilaktycznych o charakterze I-rzędowym (skierowanych do całego społeczeństwa lub społeczności), II-rzędowym (skierowanych do grup narażonych na dany problem) i III-rzędowym (skierowanych bezpośrednio do osób będących w sytuacji problemowej); F. Prowadzenie działań środowiskowych ukierunkowanych na poszczególne grupy społeczne związane z określonym problemem lub kwestią społeczną; G. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji problemowej - organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie m.in. pomocy społecznej, prawa, oświaty zdrowotnej i psychologii; H. Inicjowanie grup pomocowych i samopomocowych; I. Powoływanie zespołów specjalistycznych do realizacji zadań CPES Parasol; J. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; K. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących Statutowych celów CPES Parasol. Działania statutowe stowarzyszenia wypełniane są poprzez bieżącą działalność stowarzyszenia, której opis znajduje się w dalszej części sprawozdania (opis realizowanych działań projektów). 3

4 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ CPES PARASOL w 2010 (zrealizowane zadania zlecone lub wspierane przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych). TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES WSPÓŁPRACY PODMIOT PUBLICZNY WSPÓŁPRACUJĄCY LUB ZLECAJĄCY WRAZ Z KWOTĄ POZYSKANĄ NA REALIZACJĘ ZADANIA RUSZCZA Dofinansowanie projektu Współpraca merytoryczna Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 13000,00 Areszt Śledczy Kraków Podgórze 5040,00 DZIAŁANIA Zlecanie działania EDUKACYJNE DLA OSADZONYCH RAKOWICKA 10 Dofinansowanie projektu Gmina Miejska Kraków (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) ,00 Dofinansowanie projektu Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS 80000,00 Dofinansowanie projektu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 29000,00 PARASOL ULICZNY Dofinansowanie projektu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 17000,00 Dofinansowanie projektu Krajowe Centrum ds. AIDS 11000,00 AKADEMIA BIŻUTERII Finansowanie działania Gmina Kraków 5350,00 FUNDUSZ STYPENDIALNY Dofinansowanie projektu Współpraca merytoryczna PROGRAM STYPENDIALNY PODMIOT NIEPUBLICZNY WSPÓŁPRACUJĄCY Fundacja dla Polski 10000,00 PRACOWNIA DZIAŁAŃ RÓŻNYCH WOLONTARIAT PRACOWNICZY PRACOWNIKÓW DELPHI KRAKÓW Finansowanie projektu Współpraca merytoryczna Projekty realizowane na przestrzeni 2010 i 2011 Fundacja Wspólna Droga 16335,00 SPOTKANIA STOLE PRZY MOJE MIEJSCE MÓJ KRAKÓW Finansowanie projektu Współpraca merytoryczna Projekt realizowany na przestrzeni 2010 i 2011 Fundacja Wspólna Droga 6000,00 Fundacja Orange 5000,00 4

5 OPIS DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTÓW RUSZCZA program edukacyjno terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków przebywających w Zakładzie Karnym Kraków Nowa Huta Celem programu Ruszcza jest zmiana stylu życia klientów objętych programem poprzez uzyskanie przez nich wiedzy na temat mechanizmów uzależnień oraz zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych a także podjęcie leczenia po opuszczeniu zakładu karnego. Odbiorcami programu są wszystkie osoby uzależnione od narkotyków osadzone w zakładzie karnym w Nowej Hucie. Obecnie z oferty programu korzysta na ogół ponad 150 osób rocznie, które uczestniczą w spotkaniach indywidualnych o charakterze terapeutycznym oraz/lub w edukacyjnych spotkaniach grupowych. W wyniku realizacji programu jak dotąd do ośrodków terapeutycznych trafiło 104 osoby, ok. 192 skorzystało z innych ofert pomocowych, a około osób zwiększyło swoją wiedzę m.in. na temat istniejącej oferty pomocowej i w przyszłości będą potrafili z niej korzystać. W 2010 roku, z przyczyn finansowych, program był realizowany przez 6 miesięcy, na od stycznia do czerwca. Ogółem w 2010 roku zrealizowano 250 godzin pracy indywidualnej i grupowej. Zakładane rezultaty realizacji projektu to m.in.: udział beneficjentów objętych programem w ofertach leczenia osób uzależnionych poza zakładem karnym; powrót do odpowiedzialnych ról społecznych; wzrost poziomu wiedzy o negatywnych konsekwencjach używania narkotyków; zwiększenie świadomości oraz zachowań związanych z troską o zdrowie; zmniejszenie problemów zdrowotnych oraz finansowych konsekwencji tych problemów (koszty leczenia) wśród klientów programu. Odbiorcy projektu w 2010 roku ze względu na stosunek do substancji psychoaktywnych: Liczba odbiorców Osoby eksperymentujące z narkotykami 8 Osoby używające narkotyki szkodliwie (nie uzależnione) 17 Osoby uzależnione 27 Liczba odbiorców razem 52 W tym liczba nowych odbiorców (zarejestrowanych po raz pierwszy w 2007) 25 5

6 Mając na celu osiągnięcie w/w rezultatów w ramach realizacji zadania podjęto (zgodnie z projektem) następujące działania: 1/ praca indywidualna o charakterze terapeutycznym z beneficjentami programu - odbyto 147 indywidualnych spotkań z 52 osobami odbiorcami programu, spotkania obejmowały: diagnozę sytuacji, rozpoznanie oczekiwań odbiorców programu, stworzenie kontraktu pomocowego, budowanie motywacji do planowania zmian, pomoc w podejmowaniu zmian, pomoc w kontaktach z palcówkami leczniczymi (głównie ośrodkami terapii długoterminowej). 2/ praca grupowa o charakterze edukacyjnym - odbyto 24 spotkania grupowe mających na celu poprawę umiejętności społecznych. 3/ przygotowywanie podopiecznych do decyzji podjęcia leczenia w ośrodku terapii długoterminowej - budowanie i wzmacnianie motywacji do zmiany stylu życia - odbyto 147 indywidualnych rozmów z 52 osobami pośród nich 26 wstępnie wyraziło chęć podjęcia leczenia w ośrodku rehabilitacyjno-readaptacyjnym. 4/ pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki oraz kierowanie do niej - do placówki leczenia uzależnień skierowano 5 osób opuszczających zakład karny, które podjęły leczenie; 5/ kontakty z prokuraturami oraz sądami - podjęto kontakt z prokuraturami i sądami rejonowymi w 5 przypadkach łącznie odbyto 11 konsultacji. 6/ udział, w uzasadnionych przypadkach, w rozprawach sądowych podopiecznych - realizatorki programu uczestniczyły w 4 rozprawach sądowych podopiecznych programu udzielono przed sądem wyjaśnień na temat obecnej sytuacji oraz chęci podjęcia leczenia. 7/ konsultacje i współpraca z psychologiem zatrudnionym w zakładzie karnym - realizatorki odbyły łącznie 23 konsultacje na temat podopiecznych programu z psychologiem zakładu. Konsultacje miały na celu zaplanowanie wspólnych działań związanych z poszczególnymi osobami. 9/ prowadzenie dokumentacji programu (karty podopiecznych, zeszyt porad indywidualnych, sprawozdania miesięczne zawierające ilość odbytych kontaktów indywidualnych, ilość i rodzaj spotkań grupowych) - dokumentację w postaci kart podopiecznych, zeszytu porad, zestawień miesięcznych prowadzono na bieżąco. 10/ Ponadto: wykonano konsultacje z kierownikiem penitencjarnym zakładu 5, wychowawcami oddziałów na temat podopiecznych programu 14,pracownikami poradni uzależnień 11, pracownikiem socjalnym 3. 6

7 PARASOL ULICZNY program pracy ulicznej z osobami świadczącymi usługi seksualne Program jest realizowany przy użyciu metody outreach (pracy terenowej). W związku z charakterem programu niezbędne jest odwiedzanie miejsc pracy i spotkań odbiorców programu. Outreach (praca w środowisku docelowym) została wybrana jako metoda pracy ponieważ: metoda ta pozwala na docieranie do środowisk marginalizowanych, nie odwiedzających placówek pomocowych; pozwala na kontakt bezpośredni, twarzą w twarz; kontakt odbywa się w środowisku odbiorców co ma znaczenie dla autentyczności kontaktu i szczerości; pozwala na budowanie atmosfery zaufania; jest bardziej ekonomiczna od pracy stacjonarnej. Wszystkie działania terenowe realizowane były poprzez dwa specjalistyczne zespoły pracujące w obu grupach docelowych programu (środowiskach prostytucji kobiecej i męskiej) podczas dyżurów w terenie. Ogółem zrealizowano 832 godziny pracy terenowej. Realizatorzy programu byli zobowiązani m.in. do następujących aktywności: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w środowisku klienckim; dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz innych służących ograniczaniu rozprzestrzeniania się chorób; edukacja w zakresie bezpiecznego seksu; spotkania z klientami (informacyjne, edukacyjne) poza miejscem pracy klientów (obecnie pracownicy programu Parasol utrzymują regularny kontakt z ok. 50 osobami oraz nieregularny z ok. 200); kierowanie do innych programów/placówek pomocy społecznej; udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy medycznej, kierowanie do lekarzy (program współpracuje z lekarzem ginekologiem); sporządzanie raportów z dyżurów. Wymierne rezultaty realizacji zadania: Liczba dyżurów: 104 Liczba beneficjentów programu: 114 Liczba rozmów z beneficjentami:

8 Liczba rozdystrybuowanych materiałów: Prezerwatywy (różnego rodzaju) 2726 Lubrykanty 180 Liczba wydanych materiałów (Tubki wielorazowe Feminum i KY) Chusteczki antybakteryjne intymne 1667 Liczba i rodzaj wydanych materiałów edukacyjnych i informacyjnych Ulotki, broszury, etc. m.in. na temat: serwis lekarski, ulotka informacyjna o programie (dla nowych odbiorców programu), ulotka informacyjna o innych serwisach pomocowych w mieście, ulotka o chorobach przenoszonych drogą seksualną, ulotka edukacyjna: bezpieczeństwo w sex biznesie, ulotka edukacyjna HIV/AIDS, ulotka dotycząca testowania w kierunku HIV, ulotka edukacyjna: prezerwatywy i żele, ulotka edukacyjna: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, ulotka edukacyjna: antykoncepcja a ciąża, broszura na temat środków psychoaktywnych. 257 RAKOWICKA 10 program terenowej pracy socjalnej w ulicznym środowisku dzieci i młodzieży Cel główny Programu Rakowicka 10 to praca socjalna z grupą dzieci i młodzieży szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym w dużej aglomeracji miejskiej. Cele szczegółowe i zadania programu: A. minimalizowanie życia ulicznego w środowisku dzieci i młodzieży; B. zwiększenie umiejętności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej zaradności u odbiorców programu; C. redukcja spożycia nielegalnych środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna); D. odbudowywanie pozytywnych relacji dziecko-dorosły; E. występowanie w obronie praw grup docelowych; Projekt Rakowicka 10 ma charakter długofalowy. Program Rakowicka 10 w 2010 roku był realizowany zgodnie z zaplanowanym projektem w sposób opisany poniżej: 1. Praca socjalna w formule streetworkingu realizowana w sposób stały i systematyczny. Pracownicy socjalni byli zobowiązani: - nawiązywać i utrzymywać kontakt z odbiorcami programu w ich środowisku; - dystrybuować materiały edukacyjne; 8

9 - informować na temat dostępnych serwisów pomocowych na terenie miasta; - kierować do placówek pomocowych: medycznych, prawnych i innych, w tym do Centrum Interwencyjnego Rakowicka 10; - inicjować w terenie alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez odbiorców. W streetworking zaangażowane są osoby wykształcone i odpowiednio przeszkolone. Realizacja działań terenowych przebiegała zgodnie z harmonogramem, dyżury odbywały się co najmniej 3 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek, środę i piątek o stałych porach. 2. Centrum Rakowicka 10 wspierało działania terenowe w szczególności poprzez: - wsparcie psychologiczne; - kontaktowanie nieletnich z rodzinami/opiekunami; - kierowanie do placówek stacjonarnych (świetlice środowiskowe, pomoc specjalistyczna); - pomoc specjalistów (pracownik socjalny, prawnik, terapeuta uzależnień); - działania mające na celu reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży, m.in. mediacje z rodzinami, instytucjami (jak szkoła, policja, placówka wychowawcza). 3. Praca socjalna w środowisku realizowana była w szczególności poprzez: - zapoznanie się z ofertami instytucji, które mogą być przydatne w sytuacjach kryzysowych; - poinformowanie odpowiednich organów policji o realizowaniu projektu w celu uzyskania bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych; - nawiązanie współpracy z mediami, zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem dzieci ulicy; - reprezentowanie interesów i praw odbiorców (advocacy); - współpracę z rodzinami, instytucjami i wymianę doświadczeń. Odbiorcy programu Rakowicka 10 to dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie. Ogółem na przestrzeni 2010 roku pomocą objęto 424 dzieci. Liczba kontaktów z beneficjentami programu w okresie od 1.01 do to Zdecydowana większość kontaktów dotyczy beneficjentów, którzy mieszkają na terenie działania programu, tj. na terenie dzielnicy I i II. Pozostali beneficjenci zazwyczaj mieszkańcy innych dzielnic Krakowa lub też przyjezdni dzieci, które przyjechały do Krakowa po szkole, na wagary lub uciekając z domu/placówki. Status materialny beneficjentów i ich rodzin jest niski. Są to dzieci z rodzin ubogich, mających trudności zarówno finansowe jak i wychowawcze. 9

10 W trakcie realizacji zadania w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku objęto oddziałaniem 424 osób. Pośród nich: osób objęto streetworkingiem (w tę liczbę nie wliczono beneficjentów, wobec których prowadzono jedynie obserwacje), pośród nich 114 osób objęto oddziaływaniami z zakresu pedagogiki ulicy; - 58 osób objęto powtarzalnymi działaniami Centrum Rakowicka 10; - 20 osób objęto diagnozą społeczną (założono karty stałego beneficjenta). Akademia Biżuterii - projekt umiejętności zawodowych Projekt zrealizowano zgodnie z założeniem projektowym na przestrzeni czerwca, lipca i sierpnia 2010 roku. Projekt obejmował trzy etapy realizacji: I etap przygotowanie realizacji projektu tzn. rekrutacja specjalisty prowadzącego warsztaty, zamówienie i zakup materiałów do realizacji projektu, rekrutacja uczestników. Działania te zostaną zrealizowane przez koordynatora projektu w okresie od 15 czerwca do 6 sierpnia. II etap realizacja warsztatów kreowania biżuterii - 12 spotkań szkoleniowych po 2 godziny zegarowe w określonych terminach. Zajęcia odbywały się w trzech grupach, dwóch podstawowych i jednej zaawansowanej zgodnie z poniższym harmonogramem: lipca kurs podstawowy (spotkania 19, 20, 22 i 23 lipca, w godzinach ); lipca kurs zaawansowany (spotkania 26, 27, 29, 30 lipca, w godzinach ); sierpnia kurs podstawowy (spotkania 9, 10, 12 i 13 sierpnia, w godzinach ). III etap zakończenie warsztatów, przekazanie uczestniczkom dyplomów ukończenia kursu, pakietu startowego do kontynuowania działalności (tj. kompletu narzędzi oraz małego zestawu produktów do tworzenia biżuterii). Przygotowanie sprawozdania z realizacji działania. Działania te realizowano po zakończeniu każdego kursu, sprawozdanie przygotowano po zakończeniu wszystkich kursów szkoleniowych. 10

11 Uczestnikami warsztatów były dziewczęta, rekrutujące się spośród grupy obarczonej niekorzystną sytuacją społeczną wynikającą z trudnego położenia rodziny (bieda, bezrobocie, wyuczona bezradność, alkoholizm, przemoc). Liczba uczestniczek warsztatów: 30 osób. Wiek uczestniczek: od 9 do 17 roku życia. Celem projektu było zwiększenie umiejętności oraz stworzenie kompetencji zawodowych u grupy młodzieży. Udział młodzieży w warsztatach tworzenia biżuterii zwiększył ich kompetencje społeczne, a w szczególności: - stworzył wyraźne przekonanie o możliwości posiadania umiejętności zawodowych; - dał im konkretną umiejętność zawodową, którą stosunkowo łatwo sprzedać na rynku pracy; - wyposażył je w potencjał zawodowy umiejętności nabyte w trakcie warsztatów można uruchomić w dowolnym momencie życia bez konieczności większych inwestycji; - stworzył możliwość trenowania nowych umiejętności i wcielania w życie dotąd nieznanych aktywności, które leżą w zasięgu ich możliwości; - zintegrował beneficjentki jako grupę oraz wzmocnił ich poczucie członkowstwa w społeczności lokalnej (osoba prowadząca warsztaty to właścicielka sklepu z własnoręcznie produkowaną biżuterią, sklep znajduje się w dzielnicy zamieszkania uczestników warsztatów); - w odniesieniu do kursu dla zaawansowanych udział w warsztatach wsparł chęć i zaangażowanie uczestniczek w samodzielnych działaniach, jak również wzmocnił ich kompetencje zawodowe poprzez rozwój nowych umiejętności. Fundusz Stypendialny Fundusz Stypendialny został uruchomiony dzięki środkom pozyskanym od Fundacji Dla Polski. Celem Funduszu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk ubogich, marginalizowanych lub zagrożonych 11

12 marginalizacją, umożliwienie im rozwoju potencjału intelektualnego, wsparcie w kontynuacji nauki oraz pomoc w podjęciu działalności zawodowej. Uczestnicy Funduszu Stypendialnego "Ekonomia na ulicy" skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku lat, pochodzących ze środowisk ubogich, zagrożonych marginalizacją, odpowiadających definicji Dzieci Ulicy sformułowanej przez organizacje pracujące z Dziećmi Ulicy, pozostające pod opieką CPES Parasol w ramach działania Rakowicka 10. Stypendia zostały wykorzystane na zakup towarów i usług służących rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji, podjęciu pracy zawodowej (w tym zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności), opłacenie kursów zawodowych lub innych kursów warunkujących podjęcie określonej pracy. W programie stypendialnym wzięło udział czworo podopiecznych działania Rakowicka 10. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI O SKUTKACH FINANSOWYCH Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku organizacji: brak. Wykaz zobowiązań warunkowych związanych z działalnością statutową, w tym udzielonych przez organizację poręczeń, pożyczek i gwarancji: brak. Kontrole działalności CPES Parasol w 2010 rok: brak SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU CPES PARASOL Obecny Zarząd CPES Parasol został powołany w dniu 18 czerwca 2008 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków CPES Parasol i pełni swą funkcję w niezmienionym składzie drugą kadencję, tj. od dnia 10 lipca 2004 roku, kiedy to otrzymał statutowe obowiązki i uprawnienia. Członkowie CPES Parasol na swoich reprezentantów w Zarządzie wybrali Prezesa Beata Sierocka, Vice Prezesa Monika Borkowska Żebrowska, Sekretarza Marcin Drewniak. 12

13 W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2010, Zarząd podejmował działania z zakresu: 1/ bieżących obowiązków formalnych stowarzyszenia; 2/ bieżących zobowiązań wynikających z zawartych przez CPES Parasol umów; 3/ planowania, wdrażania i monitorowania prac nad realizacją celów statutowych; 4/ zdobywania funduszy na działalność statutową; 5/ podejmowania współpracy z instytucjami i podmiotami mającą na celu realizację celów statutowych; 6/ reprezentowania CPES Parasol. W okresie sprawozdawczym Zarząd podpisał umowy cywilno-prawne na realizację działań opisanych w niniejszym sprawozdaniu. Zarząd przyjął również darowizny na realizację celów statutowych oraz uzyskał zwolnienie od podatku od nieruchomości za lokal przy ulicy Rakowickiej 10a użytkowany przez CPES Parasol. Zwolnienie uzyskano na podstawie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami, art ). Zarząd podejmował działania z zakresu współpracy. Kontynuowano współpracę merytoryczną z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży, księdzem Andrzejem Augustyńskim, oraz kierowanym przez niego Referatem ds. Młodzieży w Urzędzie Miasta Krakowa, z MOPS w Krakowie, z International Women s Association of Krakow (IWAK). Rozpoczęto współpracę z Lions Club Kraków Stańczyk nowo powstałym klubem Lions, który za cel działań obrał wspieranie programu Rakowicka 10 i jego podopiecznych zgodnie z listem intencyjnym z dnia r. Podjęto współpracę z Fundacją Przyjaciół Ukrainy Pro Ukraina, której udzielono wsparcia w postaci przeprowadzenia nieodpłatnie szkolenia dla wolontariuszy Fundacji wyjeżdżających na Ukrainę do pomocy przy opiece nad dziećmi ulicy. CPES Parasol oddelegował również terenowego pracownika socjalnego CPES Parasol do wyjazdu na jeden z turnusów w charakterze koordynatora wolontariuszy. 13

14 Rozpoczęto współpracę z Delphi Polska. W ramach współpracy przygotowano do realizacji Program stypendialny, Pracownię działań różnych, Projekt Moje miejsce, mój Kraków oraz zaplanowano działania wolontaryjne pracowników Delphi Polska na rzecz CPES Parasol. Kontynuowano współpracę z Zakładem Karnym Kraków Nowa Huta (na podstawie bezterminowej umowy o współpracy) oraz Aresztem Śledczym Kraków Podgórze (na podstawie rocznej umowy o współpracy) w zakresie pomocy terapeutycznej oraz edukacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od narkotyków. Nawiązano współpracę oraz zawarto porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym W Krakowie przy ulicy Montelupich 7. Porozumienie obejmowało pomoc CPES Parasol w realizacji działań edukacyjnych wobec skazanych, w szczególności z zakresu uzależnień oraz przemocy domowej. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Opieki nad Osobami Dotkniętymi Uzależnieniem DELES, podpisano porozumienie o współpracy na polu przeciwdziałania uzależnieniom. Ponadto zawarto ze stowarzyszeniem DELES porozumienie w sprawie projektu badawczego: rodzaje używanych substancji psychoaktywnych w środowisku osób świadczących usługi seksualne na terenie miasta Krakowa. Reprezentując CPES Parasol Zarząd Stowarzyszenia brał udział w szeregu spotkań i konferencji. Ponadto przygotowano i wydano materiały informacyjne i promocyjne o działaniach CPES Parasol, w tym przede wszystkim kalendarz na 2011, karty pocztowe (2000 egzemplarzy), folder informacyjny o działaniu Rakowicka 10 (2000 egzemplarzy), torby promocyjne tekstylne z nadrukiem informacyjnym zawierającym logo działania Rakowicka 10 oraz dane CPES Parasol (300 egzemplarzy), będące elementem działań informacyjnych 1%. Skierowano informację do Prezesa Sądu Okręgowego informację o wpisaniu umieszczeniu CPES Parasol w wykazie instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47, 49 i 57a Kodeksu Karnego wraz z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji, a tym samym umożliwienia orzeczeń środków karnych w postaci nawiązek lub świadczeń pieniężnych na rzecz CPES Parasol W okresie sprawozdawczym Zarząd nie przyjął nowych członków. Członkostwo trzech osób ustało na skutek złożenia pisemnej rezygnacji z członkowstwa. 14

15 W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył szereg posiedzeń, których przedmiotem były bieżące zadania i problemy CPES Parasol. Zarząd podjął następujące uchwały: 1/ Uchwała nr 1/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy i szczegółowych kierunków działania na 2010 rok. 2/ Uchwała nr 2/2010 o podjęciu współpracy z Lions Club Kraków Stańczyk zgodnie z listem intencyjnym złożonym przez w/w; 3/ Uchwała nr 3/2010 o przyjęciu terminów dni wolnych od pracy, zgodnie z art. 130 KP. 4/ Uchwała nr 4/2010 złożeniu wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości o wpisanie CPES Parasol do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47, 49 i 57a Kodeksu Karnego (wniosek rozpatrzono pozytywnie) Ponadto Zarząd poddał się kontroli dokonywanej przez Komisję Rewizyjną, w dniu r. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 1. Dotacje ze środków publicznych ,00 2. Darowizny ,00 3. Darowizny uzyskane w ramach 1% ,20 4. Składki członkowskie 0,00 5. Przychody operacyjne 280,25 6. WF za 2009 rok 9 974,77 RAZEM: ,22 Informacja o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej. Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw. Środki stowarzyszenia na dzień wynosiły: ,64 w tym na rachunkach bankowych ulokowane były następujące środki: ,80 15

16 ,18 INFORMACJA O WYSOKOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW 1. Koszty realizacji zadań statutowych ,16 (w tym poniesione ze środków 1% ,09) 2. Działalność gospodarcza nie dotyczy 3. Koszty administracyjne 200,00 - usługi obce 0,00 - podatki i opłaty 0,00 - pozostałe 200,00 RAZEM: ,58 CPES Parasol w 2010 roku zatrudniało 6 osób na umowę o pracę oraz 14 osób na umowy cywilno prawne (umowy zlecenia i o dzieło). Łączna kwota brutto wynagrodzeń wypłaconych przez organizację ,22 W tym umowy o pracę: ,22 W tym umowy zlecenia i o dzieło: ,00 Nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali z tego tytułu wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości, innych środków trwałych oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego. Wartość aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia wykazuje załączony bilans. Stowarzyszenie w ciągu roku podatkowego składało następujące deklaracje: CIT 8, PIT 4R, PIT 11, PIT 8AR. 16

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2007 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2008 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii TRATWA w 2009 roku opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 /Dz.U.01.50.529/ Ad. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. Regon: 18080644000000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013 1. DANE REJESTRACYJNE a) nazwa: Fundacja,,In Corpore b) siedziba: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice do 31.03.2013r. ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2012 1. DANE REJESTRACYJNE a) nazwa: Fundacja,,In Corpore b) siedziba: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice c) adres do korespondencji: ul. Puchały 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź;

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź; Toruń, 30.03.2011 Fundacja Miasto Projekt 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/6 NIP 9562262230, REGON 340608631 KRS 0000339643 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Miasto Projekt z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego FUNDACJA PEDAGOGIUM ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa tel/fax (022) 826-48-17 e-mail: fundacja@pedagogium.edu.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2006 Sprawozdanie kierowane

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Łódź, dn. 09.12.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIALALNOŚCI ŚWIATOWEJ FUNDACJI POMOCY ZA ROK 2013 I. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 KRS 00003777308 REGON 280591432 ADRES 11-034 STAWIGUDA UL. KWIIATOWA 6a Tel.89 5125276 e-mail

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013 DANE ORGANIZACJI Fundacja Cognosco 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 31/6 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Telefon: 794 037 857

Bardziej szczegółowo