SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529) Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd Stowarzyszenia Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL DANE STOWARZYSZENIA Pełna nazwa: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL Adres: Kraków, ul. Rakowicka 10a Telefon/fax: 012/ Strona internetowa: Adres Bank oraz numer konta organizacji: Kredyt Bank S.A. II oddział w Krakowie, filia nr 6, nr rachunku , nr rachunku dla środków 1%: Władze stowarzyszenia: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zarząd Komisja Rewizyjna Data założenia organizacji: 10 lipca 2004 roku Data rejestracji: 12 sierpnia 2004 roku 1

2 Data nadania statusu OPP: 16 lutego 2007 roku Nr KRS: Nr NIP: Nr REGON: Stowarzyszenie CPES Parasol liczy obecnie 17 członków. W trakcie 2009 roku liczba członków stowarzyszenia uległa zmianie: 3 osoby zrezygnowały z członkostwa, nikogo nie przyjęto w poczet członków, nikogo nie pozbawiono członkostwa, w wyniku czego liczba członków Zarząd stowarzyszenia CPES Parasol w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku pracował w składzie: Beata Sierocka Prezes, Monika Borkowska Vice Prezes, Marcin Drewniak Sekretarz. Skład Zarządu nie uległ zmianie od dnia wyborów, tj. 18 czerwca Komisja Rewizyjna CPES Parasol w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku pracował w składzie: Małgorzata Firek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Anna Klos Gomulec Vice przewodnicząca oraz Małgorzata Nowobilska Stanios Sekretarz. Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie od dnia wyborów, tj. 18 czerwca CELE STOWARZYSZENIA Na podstawie rozdziału II, 7, punkt 1 aktualnego statutu CPES Parasol misją stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy na temat problemów i kwestii społecznych oraz działalność profilaktyczna w tym zakresie. Tym samym CPES Parasol prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz grup szczególnie tego potrzebujących. Misja CPES Parasol realizowana jest poprzez osiąganie celów mieszczących się w następujących sferach zawartych w 7, punkcie 2 statutu: A. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; B. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; C. Kształtowanie pozytywnej świadomości obywatelskiej na temat problemów i kwestii społecznych poprzez działania informacyjne i edukacyjne; D. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności szerzenie tolerancji; E. Ochrona i promocja zdrowia; 2

3 F. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; G. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; H. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; I. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; J. Promocja i organizacja wolontariatu. Powyższe cele stowarzyszenia osiągane są poprzez realizowanie następujących działań statutowych ( 7, punkt 3 statutu organizacji): A. Inspirowanie i wspieranie działalności badawczej i diagnostycznej, dotyczącej problemów i kwestii społecznych, będących przedmiotem działania CPES Parasol; B. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych - konferencji, szkoleń, spotkań o tematyce związanej z podjętą przez CPES Parasol problematyką; C. Przeciwdziałanie dyskryminacji o tematyce będącej przedmiotem działania CPES Parasol; D. Współpracę z instytucjami oraz organizacjami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie realizacji celów i zadań CPES Parasol; E. Realizowanie akcji profilaktycznych o charakterze I-rzędowym (skierowanych do całego społeczeństwa lub społeczności), II-rzędowym (skierowanych do grup narażonych na dany problem) i III-rzędowym (skierowanych bezpośrednio do osób będących w sytuacji problemowej); F. Prowadzenie działań środowiskowych ukierunkowanych na poszczególne grupy społeczne związane z określonym problemem lub kwestią społeczną; G. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji problemowej - organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie m.in. pomocy społecznej, prawa, oświaty zdrowotnej i psychologii; H. Inicjowanie grup pomocowych i samopomocowych; I. Powoływanie zespołów specjalistycznych do realizacji zadań CPES Parasol; J. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; K. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących Statutowych celów CPES Parasol. Działania statutowe stowarzyszenia wypełniane są poprzez bieżącą działalność stowarzyszenia, której opis znajduje się w dalszej części sprawozdania (opis realizowanych działań projektów). 3

4 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ CPES PARASOL w 2010 (zrealizowane zadania zlecone lub wspierane przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych). TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES WSPÓŁPRACY PODMIOT PUBLICZNY WSPÓŁPRACUJĄCY LUB ZLECAJĄCY WRAZ Z KWOTĄ POZYSKANĄ NA REALIZACJĘ ZADANIA RUSZCZA Dofinansowanie projektu Współpraca merytoryczna Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 13000,00 Areszt Śledczy Kraków Podgórze 5040,00 DZIAŁANIA Zlecanie działania EDUKACYJNE DLA OSADZONYCH RAKOWICKA 10 Dofinansowanie projektu Gmina Miejska Kraków (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) ,00 Dofinansowanie projektu Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS 80000,00 Dofinansowanie projektu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 29000,00 PARASOL ULICZNY Dofinansowanie projektu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 17000,00 Dofinansowanie projektu Krajowe Centrum ds. AIDS 11000,00 AKADEMIA BIŻUTERII Finansowanie działania Gmina Kraków 5350,00 FUNDUSZ STYPENDIALNY Dofinansowanie projektu Współpraca merytoryczna PROGRAM STYPENDIALNY PODMIOT NIEPUBLICZNY WSPÓŁPRACUJĄCY Fundacja dla Polski 10000,00 PRACOWNIA DZIAŁAŃ RÓŻNYCH WOLONTARIAT PRACOWNICZY PRACOWNIKÓW DELPHI KRAKÓW Finansowanie projektu Współpraca merytoryczna Projekty realizowane na przestrzeni 2010 i 2011 Fundacja Wspólna Droga 16335,00 SPOTKANIA STOLE PRZY MOJE MIEJSCE MÓJ KRAKÓW Finansowanie projektu Współpraca merytoryczna Projekt realizowany na przestrzeni 2010 i 2011 Fundacja Wspólna Droga 6000,00 Fundacja Orange 5000,00 4

5 OPIS DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTÓW RUSZCZA program edukacyjno terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków przebywających w Zakładzie Karnym Kraków Nowa Huta Celem programu Ruszcza jest zmiana stylu życia klientów objętych programem poprzez uzyskanie przez nich wiedzy na temat mechanizmów uzależnień oraz zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych a także podjęcie leczenia po opuszczeniu zakładu karnego. Odbiorcami programu są wszystkie osoby uzależnione od narkotyków osadzone w zakładzie karnym w Nowej Hucie. Obecnie z oferty programu korzysta na ogół ponad 150 osób rocznie, które uczestniczą w spotkaniach indywidualnych o charakterze terapeutycznym oraz/lub w edukacyjnych spotkaniach grupowych. W wyniku realizacji programu jak dotąd do ośrodków terapeutycznych trafiło 104 osoby, ok. 192 skorzystało z innych ofert pomocowych, a około osób zwiększyło swoją wiedzę m.in. na temat istniejącej oferty pomocowej i w przyszłości będą potrafili z niej korzystać. W 2010 roku, z przyczyn finansowych, program był realizowany przez 6 miesięcy, na od stycznia do czerwca. Ogółem w 2010 roku zrealizowano 250 godzin pracy indywidualnej i grupowej. Zakładane rezultaty realizacji projektu to m.in.: udział beneficjentów objętych programem w ofertach leczenia osób uzależnionych poza zakładem karnym; powrót do odpowiedzialnych ról społecznych; wzrost poziomu wiedzy o negatywnych konsekwencjach używania narkotyków; zwiększenie świadomości oraz zachowań związanych z troską o zdrowie; zmniejszenie problemów zdrowotnych oraz finansowych konsekwencji tych problemów (koszty leczenia) wśród klientów programu. Odbiorcy projektu w 2010 roku ze względu na stosunek do substancji psychoaktywnych: Liczba odbiorców Osoby eksperymentujące z narkotykami 8 Osoby używające narkotyki szkodliwie (nie uzależnione) 17 Osoby uzależnione 27 Liczba odbiorców razem 52 W tym liczba nowych odbiorców (zarejestrowanych po raz pierwszy w 2007) 25 5

6 Mając na celu osiągnięcie w/w rezultatów w ramach realizacji zadania podjęto (zgodnie z projektem) następujące działania: 1/ praca indywidualna o charakterze terapeutycznym z beneficjentami programu - odbyto 147 indywidualnych spotkań z 52 osobami odbiorcami programu, spotkania obejmowały: diagnozę sytuacji, rozpoznanie oczekiwań odbiorców programu, stworzenie kontraktu pomocowego, budowanie motywacji do planowania zmian, pomoc w podejmowaniu zmian, pomoc w kontaktach z palcówkami leczniczymi (głównie ośrodkami terapii długoterminowej). 2/ praca grupowa o charakterze edukacyjnym - odbyto 24 spotkania grupowe mających na celu poprawę umiejętności społecznych. 3/ przygotowywanie podopiecznych do decyzji podjęcia leczenia w ośrodku terapii długoterminowej - budowanie i wzmacnianie motywacji do zmiany stylu życia - odbyto 147 indywidualnych rozmów z 52 osobami pośród nich 26 wstępnie wyraziło chęć podjęcia leczenia w ośrodku rehabilitacyjno-readaptacyjnym. 4/ pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki oraz kierowanie do niej - do placówki leczenia uzależnień skierowano 5 osób opuszczających zakład karny, które podjęły leczenie; 5/ kontakty z prokuraturami oraz sądami - podjęto kontakt z prokuraturami i sądami rejonowymi w 5 przypadkach łącznie odbyto 11 konsultacji. 6/ udział, w uzasadnionych przypadkach, w rozprawach sądowych podopiecznych - realizatorki programu uczestniczyły w 4 rozprawach sądowych podopiecznych programu udzielono przed sądem wyjaśnień na temat obecnej sytuacji oraz chęci podjęcia leczenia. 7/ konsultacje i współpraca z psychologiem zatrudnionym w zakładzie karnym - realizatorki odbyły łącznie 23 konsultacje na temat podopiecznych programu z psychologiem zakładu. Konsultacje miały na celu zaplanowanie wspólnych działań związanych z poszczególnymi osobami. 9/ prowadzenie dokumentacji programu (karty podopiecznych, zeszyt porad indywidualnych, sprawozdania miesięczne zawierające ilość odbytych kontaktów indywidualnych, ilość i rodzaj spotkań grupowych) - dokumentację w postaci kart podopiecznych, zeszytu porad, zestawień miesięcznych prowadzono na bieżąco. 10/ Ponadto: wykonano konsultacje z kierownikiem penitencjarnym zakładu 5, wychowawcami oddziałów na temat podopiecznych programu 14,pracownikami poradni uzależnień 11, pracownikiem socjalnym 3. 6

7 PARASOL ULICZNY program pracy ulicznej z osobami świadczącymi usługi seksualne Program jest realizowany przy użyciu metody outreach (pracy terenowej). W związku z charakterem programu niezbędne jest odwiedzanie miejsc pracy i spotkań odbiorców programu. Outreach (praca w środowisku docelowym) została wybrana jako metoda pracy ponieważ: metoda ta pozwala na docieranie do środowisk marginalizowanych, nie odwiedzających placówek pomocowych; pozwala na kontakt bezpośredni, twarzą w twarz; kontakt odbywa się w środowisku odbiorców co ma znaczenie dla autentyczności kontaktu i szczerości; pozwala na budowanie atmosfery zaufania; jest bardziej ekonomiczna od pracy stacjonarnej. Wszystkie działania terenowe realizowane były poprzez dwa specjalistyczne zespoły pracujące w obu grupach docelowych programu (środowiskach prostytucji kobiecej i męskiej) podczas dyżurów w terenie. Ogółem zrealizowano 832 godziny pracy terenowej. Realizatorzy programu byli zobowiązani m.in. do następujących aktywności: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w środowisku klienckim; dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz innych służących ograniczaniu rozprzestrzeniania się chorób; edukacja w zakresie bezpiecznego seksu; spotkania z klientami (informacyjne, edukacyjne) poza miejscem pracy klientów (obecnie pracownicy programu Parasol utrzymują regularny kontakt z ok. 50 osobami oraz nieregularny z ok. 200); kierowanie do innych programów/placówek pomocy społecznej; udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy medycznej, kierowanie do lekarzy (program współpracuje z lekarzem ginekologiem); sporządzanie raportów z dyżurów. Wymierne rezultaty realizacji zadania: Liczba dyżurów: 104 Liczba beneficjentów programu: 114 Liczba rozmów z beneficjentami:

8 Liczba rozdystrybuowanych materiałów: Prezerwatywy (różnego rodzaju) 2726 Lubrykanty 180 Liczba wydanych materiałów (Tubki wielorazowe Feminum i KY) Chusteczki antybakteryjne intymne 1667 Liczba i rodzaj wydanych materiałów edukacyjnych i informacyjnych Ulotki, broszury, etc. m.in. na temat: serwis lekarski, ulotka informacyjna o programie (dla nowych odbiorców programu), ulotka informacyjna o innych serwisach pomocowych w mieście, ulotka o chorobach przenoszonych drogą seksualną, ulotka edukacyjna: bezpieczeństwo w sex biznesie, ulotka edukacyjna HIV/AIDS, ulotka dotycząca testowania w kierunku HIV, ulotka edukacyjna: prezerwatywy i żele, ulotka edukacyjna: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, ulotka edukacyjna: antykoncepcja a ciąża, broszura na temat środków psychoaktywnych. 257 RAKOWICKA 10 program terenowej pracy socjalnej w ulicznym środowisku dzieci i młodzieży Cel główny Programu Rakowicka 10 to praca socjalna z grupą dzieci i młodzieży szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym w dużej aglomeracji miejskiej. Cele szczegółowe i zadania programu: A. minimalizowanie życia ulicznego w środowisku dzieci i młodzieży; B. zwiększenie umiejętności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej zaradności u odbiorców programu; C. redukcja spożycia nielegalnych środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna); D. odbudowywanie pozytywnych relacji dziecko-dorosły; E. występowanie w obronie praw grup docelowych; Projekt Rakowicka 10 ma charakter długofalowy. Program Rakowicka 10 w 2010 roku był realizowany zgodnie z zaplanowanym projektem w sposób opisany poniżej: 1. Praca socjalna w formule streetworkingu realizowana w sposób stały i systematyczny. Pracownicy socjalni byli zobowiązani: - nawiązywać i utrzymywać kontakt z odbiorcami programu w ich środowisku; - dystrybuować materiały edukacyjne; 8

9 - informować na temat dostępnych serwisów pomocowych na terenie miasta; - kierować do placówek pomocowych: medycznych, prawnych i innych, w tym do Centrum Interwencyjnego Rakowicka 10; - inicjować w terenie alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez odbiorców. W streetworking zaangażowane są osoby wykształcone i odpowiednio przeszkolone. Realizacja działań terenowych przebiegała zgodnie z harmonogramem, dyżury odbywały się co najmniej 3 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek, środę i piątek o stałych porach. 2. Centrum Rakowicka 10 wspierało działania terenowe w szczególności poprzez: - wsparcie psychologiczne; - kontaktowanie nieletnich z rodzinami/opiekunami; - kierowanie do placówek stacjonarnych (świetlice środowiskowe, pomoc specjalistyczna); - pomoc specjalistów (pracownik socjalny, prawnik, terapeuta uzależnień); - działania mające na celu reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży, m.in. mediacje z rodzinami, instytucjami (jak szkoła, policja, placówka wychowawcza). 3. Praca socjalna w środowisku realizowana była w szczególności poprzez: - zapoznanie się z ofertami instytucji, które mogą być przydatne w sytuacjach kryzysowych; - poinformowanie odpowiednich organów policji o realizowaniu projektu w celu uzyskania bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych; - nawiązanie współpracy z mediami, zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem dzieci ulicy; - reprezentowanie interesów i praw odbiorców (advocacy); - współpracę z rodzinami, instytucjami i wymianę doświadczeń. Odbiorcy programu Rakowicka 10 to dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie. Ogółem na przestrzeni 2010 roku pomocą objęto 424 dzieci. Liczba kontaktów z beneficjentami programu w okresie od 1.01 do to Zdecydowana większość kontaktów dotyczy beneficjentów, którzy mieszkają na terenie działania programu, tj. na terenie dzielnicy I i II. Pozostali beneficjenci zazwyczaj mieszkańcy innych dzielnic Krakowa lub też przyjezdni dzieci, które przyjechały do Krakowa po szkole, na wagary lub uciekając z domu/placówki. Status materialny beneficjentów i ich rodzin jest niski. Są to dzieci z rodzin ubogich, mających trudności zarówno finansowe jak i wychowawcze. 9

10 W trakcie realizacji zadania w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku objęto oddziałaniem 424 osób. Pośród nich: osób objęto streetworkingiem (w tę liczbę nie wliczono beneficjentów, wobec których prowadzono jedynie obserwacje), pośród nich 114 osób objęto oddziaływaniami z zakresu pedagogiki ulicy; - 58 osób objęto powtarzalnymi działaniami Centrum Rakowicka 10; - 20 osób objęto diagnozą społeczną (założono karty stałego beneficjenta). Akademia Biżuterii - projekt umiejętności zawodowych Projekt zrealizowano zgodnie z założeniem projektowym na przestrzeni czerwca, lipca i sierpnia 2010 roku. Projekt obejmował trzy etapy realizacji: I etap przygotowanie realizacji projektu tzn. rekrutacja specjalisty prowadzącego warsztaty, zamówienie i zakup materiałów do realizacji projektu, rekrutacja uczestników. Działania te zostaną zrealizowane przez koordynatora projektu w okresie od 15 czerwca do 6 sierpnia. II etap realizacja warsztatów kreowania biżuterii - 12 spotkań szkoleniowych po 2 godziny zegarowe w określonych terminach. Zajęcia odbywały się w trzech grupach, dwóch podstawowych i jednej zaawansowanej zgodnie z poniższym harmonogramem: lipca kurs podstawowy (spotkania 19, 20, 22 i 23 lipca, w godzinach ); lipca kurs zaawansowany (spotkania 26, 27, 29, 30 lipca, w godzinach ); sierpnia kurs podstawowy (spotkania 9, 10, 12 i 13 sierpnia, w godzinach ). III etap zakończenie warsztatów, przekazanie uczestniczkom dyplomów ukończenia kursu, pakietu startowego do kontynuowania działalności (tj. kompletu narzędzi oraz małego zestawu produktów do tworzenia biżuterii). Przygotowanie sprawozdania z realizacji działania. Działania te realizowano po zakończeniu każdego kursu, sprawozdanie przygotowano po zakończeniu wszystkich kursów szkoleniowych. 10

11 Uczestnikami warsztatów były dziewczęta, rekrutujące się spośród grupy obarczonej niekorzystną sytuacją społeczną wynikającą z trudnego położenia rodziny (bieda, bezrobocie, wyuczona bezradność, alkoholizm, przemoc). Liczba uczestniczek warsztatów: 30 osób. Wiek uczestniczek: od 9 do 17 roku życia. Celem projektu było zwiększenie umiejętności oraz stworzenie kompetencji zawodowych u grupy młodzieży. Udział młodzieży w warsztatach tworzenia biżuterii zwiększył ich kompetencje społeczne, a w szczególności: - stworzył wyraźne przekonanie o możliwości posiadania umiejętności zawodowych; - dał im konkretną umiejętność zawodową, którą stosunkowo łatwo sprzedać na rynku pracy; - wyposażył je w potencjał zawodowy umiejętności nabyte w trakcie warsztatów można uruchomić w dowolnym momencie życia bez konieczności większych inwestycji; - stworzył możliwość trenowania nowych umiejętności i wcielania w życie dotąd nieznanych aktywności, które leżą w zasięgu ich możliwości; - zintegrował beneficjentki jako grupę oraz wzmocnił ich poczucie członkowstwa w społeczności lokalnej (osoba prowadząca warsztaty to właścicielka sklepu z własnoręcznie produkowaną biżuterią, sklep znajduje się w dzielnicy zamieszkania uczestników warsztatów); - w odniesieniu do kursu dla zaawansowanych udział w warsztatach wsparł chęć i zaangażowanie uczestniczek w samodzielnych działaniach, jak również wzmocnił ich kompetencje zawodowe poprzez rozwój nowych umiejętności. Fundusz Stypendialny Fundusz Stypendialny został uruchomiony dzięki środkom pozyskanym od Fundacji Dla Polski. Celem Funduszu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk ubogich, marginalizowanych lub zagrożonych 11

12 marginalizacją, umożliwienie im rozwoju potencjału intelektualnego, wsparcie w kontynuacji nauki oraz pomoc w podjęciu działalności zawodowej. Uczestnicy Funduszu Stypendialnego "Ekonomia na ulicy" skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku lat, pochodzących ze środowisk ubogich, zagrożonych marginalizacją, odpowiadających definicji Dzieci Ulicy sformułowanej przez organizacje pracujące z Dziećmi Ulicy, pozostające pod opieką CPES Parasol w ramach działania Rakowicka 10. Stypendia zostały wykorzystane na zakup towarów i usług służących rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji, podjęciu pracy zawodowej (w tym zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności), opłacenie kursów zawodowych lub innych kursów warunkujących podjęcie określonej pracy. W programie stypendialnym wzięło udział czworo podopiecznych działania Rakowicka 10. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI O SKUTKACH FINANSOWYCH Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku organizacji: brak. Wykaz zobowiązań warunkowych związanych z działalnością statutową, w tym udzielonych przez organizację poręczeń, pożyczek i gwarancji: brak. Kontrole działalności CPES Parasol w 2010 rok: brak SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU CPES PARASOL Obecny Zarząd CPES Parasol został powołany w dniu 18 czerwca 2008 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków CPES Parasol i pełni swą funkcję w niezmienionym składzie drugą kadencję, tj. od dnia 10 lipca 2004 roku, kiedy to otrzymał statutowe obowiązki i uprawnienia. Członkowie CPES Parasol na swoich reprezentantów w Zarządzie wybrali Prezesa Beata Sierocka, Vice Prezesa Monika Borkowska Żebrowska, Sekretarza Marcin Drewniak. 12

13 W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2010, Zarząd podejmował działania z zakresu: 1/ bieżących obowiązków formalnych stowarzyszenia; 2/ bieżących zobowiązań wynikających z zawartych przez CPES Parasol umów; 3/ planowania, wdrażania i monitorowania prac nad realizacją celów statutowych; 4/ zdobywania funduszy na działalność statutową; 5/ podejmowania współpracy z instytucjami i podmiotami mającą na celu realizację celów statutowych; 6/ reprezentowania CPES Parasol. W okresie sprawozdawczym Zarząd podpisał umowy cywilno-prawne na realizację działań opisanych w niniejszym sprawozdaniu. Zarząd przyjął również darowizny na realizację celów statutowych oraz uzyskał zwolnienie od podatku od nieruchomości za lokal przy ulicy Rakowickiej 10a użytkowany przez CPES Parasol. Zwolnienie uzyskano na podstawie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami, art ). Zarząd podejmował działania z zakresu współpracy. Kontynuowano współpracę merytoryczną z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży, księdzem Andrzejem Augustyńskim, oraz kierowanym przez niego Referatem ds. Młodzieży w Urzędzie Miasta Krakowa, z MOPS w Krakowie, z International Women s Association of Krakow (IWAK). Rozpoczęto współpracę z Lions Club Kraków Stańczyk nowo powstałym klubem Lions, który za cel działań obrał wspieranie programu Rakowicka 10 i jego podopiecznych zgodnie z listem intencyjnym z dnia r. Podjęto współpracę z Fundacją Przyjaciół Ukrainy Pro Ukraina, której udzielono wsparcia w postaci przeprowadzenia nieodpłatnie szkolenia dla wolontariuszy Fundacji wyjeżdżających na Ukrainę do pomocy przy opiece nad dziećmi ulicy. CPES Parasol oddelegował również terenowego pracownika socjalnego CPES Parasol do wyjazdu na jeden z turnusów w charakterze koordynatora wolontariuszy. 13

14 Rozpoczęto współpracę z Delphi Polska. W ramach współpracy przygotowano do realizacji Program stypendialny, Pracownię działań różnych, Projekt Moje miejsce, mój Kraków oraz zaplanowano działania wolontaryjne pracowników Delphi Polska na rzecz CPES Parasol. Kontynuowano współpracę z Zakładem Karnym Kraków Nowa Huta (na podstawie bezterminowej umowy o współpracy) oraz Aresztem Śledczym Kraków Podgórze (na podstawie rocznej umowy o współpracy) w zakresie pomocy terapeutycznej oraz edukacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od narkotyków. Nawiązano współpracę oraz zawarto porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym W Krakowie przy ulicy Montelupich 7. Porozumienie obejmowało pomoc CPES Parasol w realizacji działań edukacyjnych wobec skazanych, w szczególności z zakresu uzależnień oraz przemocy domowej. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Opieki nad Osobami Dotkniętymi Uzależnieniem DELES, podpisano porozumienie o współpracy na polu przeciwdziałania uzależnieniom. Ponadto zawarto ze stowarzyszeniem DELES porozumienie w sprawie projektu badawczego: rodzaje używanych substancji psychoaktywnych w środowisku osób świadczących usługi seksualne na terenie miasta Krakowa. Reprezentując CPES Parasol Zarząd Stowarzyszenia brał udział w szeregu spotkań i konferencji. Ponadto przygotowano i wydano materiały informacyjne i promocyjne o działaniach CPES Parasol, w tym przede wszystkim kalendarz na 2011, karty pocztowe (2000 egzemplarzy), folder informacyjny o działaniu Rakowicka 10 (2000 egzemplarzy), torby promocyjne tekstylne z nadrukiem informacyjnym zawierającym logo działania Rakowicka 10 oraz dane CPES Parasol (300 egzemplarzy), będące elementem działań informacyjnych 1%. Skierowano informację do Prezesa Sądu Okręgowego informację o wpisaniu umieszczeniu CPES Parasol w wykazie instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47, 49 i 57a Kodeksu Karnego wraz z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji, a tym samym umożliwienia orzeczeń środków karnych w postaci nawiązek lub świadczeń pieniężnych na rzecz CPES Parasol W okresie sprawozdawczym Zarząd nie przyjął nowych członków. Członkostwo trzech osób ustało na skutek złożenia pisemnej rezygnacji z członkowstwa. 14

15 W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył szereg posiedzeń, których przedmiotem były bieżące zadania i problemy CPES Parasol. Zarząd podjął następujące uchwały: 1/ Uchwała nr 1/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy i szczegółowych kierunków działania na 2010 rok. 2/ Uchwała nr 2/2010 o podjęciu współpracy z Lions Club Kraków Stańczyk zgodnie z listem intencyjnym złożonym przez w/w; 3/ Uchwała nr 3/2010 o przyjęciu terminów dni wolnych od pracy, zgodnie z art. 130 KP. 4/ Uchwała nr 4/2010 złożeniu wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości o wpisanie CPES Parasol do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47, 49 i 57a Kodeksu Karnego (wniosek rozpatrzono pozytywnie) Ponadto Zarząd poddał się kontroli dokonywanej przez Komisję Rewizyjną, w dniu r. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 1. Dotacje ze środków publicznych ,00 2. Darowizny ,00 3. Darowizny uzyskane w ramach 1% ,20 4. Składki członkowskie 0,00 5. Przychody operacyjne 280,25 6. WF za 2009 rok 9 974,77 RAZEM: ,22 Informacja o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej. Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw. Środki stowarzyszenia na dzień wynosiły: ,64 w tym na rachunkach bankowych ulokowane były następujące środki: ,80 15

16 ,18 INFORMACJA O WYSOKOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW 1. Koszty realizacji zadań statutowych ,16 (w tym poniesione ze środków 1% ,09) 2. Działalność gospodarcza nie dotyczy 3. Koszty administracyjne 200,00 - usługi obce 0,00 - podatki i opłaty 0,00 - pozostałe 200,00 RAZEM: ,58 CPES Parasol w 2010 roku zatrudniało 6 osób na umowę o pracę oraz 14 osób na umowy cywilno prawne (umowy zlecenia i o dzieło). Łączna kwota brutto wynagrodzeń wypłaconych przez organizację ,22 W tym umowy o pracę: ,22 W tym umowy zlecenia i o dzieło: ,00 Nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali z tego tytułu wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości, innych środków trwałych oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego. Wartość aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia wykazuje załączony bilans. Stowarzyszenie w ciągu roku podatkowego składało następujące deklaracje: CIT 8, PIT 4R, PIT 11, PIT 8AR. 16

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPIS TERŚCI: 1. WSTĘP str. 2 2. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 3 3. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 9 4. INTERWENCJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo