Regulamin świadczenia. usług Internet Korporacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia. usług Internet Korporacyjny"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Banku Spółdzielczego Niechobrzu z dnia.... Regulamin świadczenia usług Internet Korporacyjny przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 1

2 Spis treści: 2

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy w Niechobrzu oferuje system bankowości internetowej Internet Korporacyjny. 2. System bankowości internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów posiadających w Banku Spółdzielczy w Niechobrzu rachunek bankowy. 2 Definicje pojęć uŝytych w Regulaminie: 1) Bank Filia, Punkt Kasowy lub inna jednostka organizacyjna Banku Spółdzielczego w Niechobrzu, prowadząca rachunek bankowy; 2) System Internet Korporacyjny (Systemem CIB) usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji do rachunków bankowych Klienta oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego; 3) Umowa - Umowa korzystania z Systemu CIB; 1. rachunek bankowy - rachunek o charakterze bieŝącym lub pomocniczym w rozumieniu Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu rachunków bieŝących w złotych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą innych jednostek organizacyjnych 4) umowa rachunku bankowego umowa o prowadzenie przez Bank rachunku bieŝącego lub pomocniczego w złotych 5) Klient - posiadacz rachunku bankowego, który zawarł z Bankiem Umowę; 6) UŜytkownik osoba upowaŝniona w imieniu Klienta do korzystania z Systemu CIB z wykorzystaniem karty mikroprocesorowej lub bez karty mikroprocesorowej; 7) przeglądarka internetowa program komputerowy umoŝliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie HTML; 8) Regulamin - niniejszy regulamin; 9) nierezydent osoba mająca status nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe; 10) zlecenie otwarte funkcja Systemu CIB słuŝąca do przekazywania do Banku poleceń wypłaty w obrocie dewizowym; 11) wniosek - wniosek o świadczenie przez Bank usług Systemu CIB składany w Banku przez Klienta; 12) środki dostępu do Systemu CIB identyfikator wraz z hasłem nadawane dla kaŝdego UŜytkownika oraz karta mikroprocesorowa wraz z PIN wydawana dla UŜytkowników mających uprawnienia do akceptowania dyspozycji Klienta, umoŝliwiające korzystanie z Systemu CIB oraz stanowiące zabezpieczenie dostępu do Systemu CIB; 13) Identyfikator - ciąg znaków generowany losowo, unikalny dla kaŝdego UŜytkownika; 14) hasło ciąg znaków ustalany indywidualnie dla kaŝdego UŜytkownika, który łącznie z Identyfikatorem umoŝliwia dostęp do Systemu CIB; 15) czytnik urządzenie umoŝliwiające elektroniczny odczyt karty mikroprocesorowej; 16) karta mikroprocesorowa wydawana UŜytkownikowi, słuŝąca do akceptacji (podpisu) składanych dyspozycji, zawierająca certyfikat bezpieczeństwa waŝny przez pięć lata od daty wydania; 3

4 17) PIN poufny, ośmiocyfrowy numer identyfikujący UŜytkownika posiadającego kartę mikroprocesorową; 18) Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu za czynności bankowe dla podmiotów gospodarczych. 3 Wymagania techniczne 1. W celu poprawnej współpracy z Systemem CIB Klient powinien korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące wymagania: 1) system Windows 95/98/NT/ 2000/ XP; 2) dostęp do sieci Internet; 3) przeglądarka internetowa z zainstalowaną obsługą języka Java oraz umoŝliwiającą stosowanie protokołu SSL bit. Wymagane jest korzystanie z przeglądarki Microsoft Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza bądź Netscape 7.1; 4) wolne złącze USB lub złącze szeregowe. 4 Funkcjonalność Systemu CIB 1. W ramach Systemu CIB, Bank udostępnia Klientowi w szczególności: 1) informacje o stanie wyznaczonych rachunków (wyciągi bankowe); 2) moŝliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich, przeznaczonych do realizacji w najbliŝszym moŝliwym terminie; 3) moŝliwość składania dyspozycji dotyczących poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w formie zleceń otwartych ; 4) moŝliwość zakładania (oraz likwidowania) lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunkach Klienta w Banku; 5) moŝliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje, przy czym szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach usług Systemu CIB określony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. 2. System CIB jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeŝeniem ust Bank zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Systemu CIB, niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. Rozdział 2 Tryb składania wniosku i zawierania umowy 5 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z usługi Systemu CIB jest złoŝenie w Banku pisemnego wniosku, według obowiązującego wzoru. 2. We wniosku Klient podaje: 4

5 1) numery rachunków bankowych, które będą obsługiwane w ramach usługi Systemu CIB; 2) adres instalacji Systemu CIB; 3) wykaz UŜytkowników uprawnionych do obsługi (bez karty mikroprocesorowej); 4) wykaz UŜytkowników uprawnionych do obsługi i akceptacji (posiadających kartę mikroprocesorową), którymi mogą być osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta, wykazane w Karcie wzorów podpisów zgodnie z umową rachunku bankowego; 5) opcję dostępu do Systemu CIB określoną w Taryfie opłat i prowizji. 3. Bank rozpatruje wniosek złoŝony przez Klienta w terminie do 3 dni roboczych Banku od daty jego złoŝenia i powiadamia o swojej decyzji w sposób z nim ustalony. 4. Bank zastrzega sobie moŝliwość negatywnej decyzji w sprawie udostępnienia Klientowi usługi Systemu CIB. Powody zostaną przedstawione Klientowi w formie pisemnej, w terminie 9 dni roboczych od daty złoŝenia wniosku. 5. Zawarcie Umowy następuje w Banku. 6. Bank uaktywni dostęp do Systemu CIB, poprzez zainstalowanie u Klienta czytnika, w terminie wskazanym w Umowie. 7. Wniosek, Umowa oraz wszystkie formularze i załączniki składane przez Klienta w związku z korzystaniem z usług Systemu CIB muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Rozdział 3 Instalacja i uŝytkowanie Systemu CIB Pracownik Banku przeprowadza instalację czytnika na udostępnionym przez Klienta komputerze. 2. Klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego sprzętu we własnym zakresie i na swój koszt. 3. Bank przekaŝe Klientowi dokumentację uŝytkową (w formie elektronicznej) i przeszkoli UŜytkowników w zakresie korzystania z Systemu CIB. 4. UŜytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją uŝytkową i ponosi odpowiedzialność za własne straty spowodowane nieznajomością jej treści. 5. Zakończenie procesu instalacji i uruchomienia Systemu CIB Klient potwierdza w Protokole odbioru. 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu uprawnień poszczególnych UŜytkowników oraz za dokonywanie wszelkich czynności za pośrednictwem Systemu CIB. Rozdział 4 Realizacja dyspozycji Klienta 7 Dyspozycje Klienta w obrocie krajowym 1. Bank realizuje zlecenia płatnicze Klienta zgodnie z postanowieniami umowy rachunku bankowego. 5

6 2. Wszelkie dyspozycje Klienta składane za pośrednictwem Systemu CIB zgodnie z zapisem 4 ust.2 realizowane są tylko w dni robocze Banku, w godzinach pracy Banku. 3. Dyspozycje przelewu środków na rachunki bankowe prowadzone w Banku oraz dyspozycje zakładania lokat terminowych w Banku przekazane w dniu roboczym do godz o ile Umowa nie przewiduje inaczej - są realizowane niezwłocznie. 4. Dyspozycje dotyczące krajowych zleceń płatniczych kierowanych do innych banków, jeŝeli Umowa nie stanowi inaczej, są realizowane zgodnie z następującym trybem rozrachunków międzybankowych: 1) przelewy przekazane do godz są księgowane na rachunku Klienta i wysyłane do banku odbiorcy w tym samym dniu; 2) przelewy przekazane od godziny do są księgowane na rachunku Klienta w tym samym dniu, a wysyłane do banku odbiorcy następnego dnia roboczego; 3) przelewy przesłane po godz oraz w dni wolne od pracy w Banku są księgowane na rachunku Klienta i wysyłane do banku odbiorcy w najbliŝszym dniu roboczym; 5. JeŜeli podane przez Klienta parametry dyspozycji powodują, Ŝe nie moŝe ona zostać zrealizowana, Bank odrzuci dyspozycję oraz niezwłocznie powiadomi o tym Klienta za pośrednictwem Systemu CIB. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy: 1) kwota zlecenia przelewu lub zakładanej lokaty terminowej przekracza bieŝące saldo dostępne na rachunku bankowym w chwili realizacji zlecenia; 2) podany został nieprawidłowy numer rachunku; 3) brak środków do wykonania polecenia wypłaty w obrocie dewizowym oraz opłacenia prowizji Banku zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji; 4) dyspozycja jest niekompletna, zawiera wewnętrzne sprzeczności. 6. Za wszelkie szkody i straty spowodowane przez dyspozycje złoŝone w sposób niewłaściwy, błędny lub niekompletny, a w szczególności opatrzone nieprawidłowymi numerami rachunku, błędnie wprowadzone kwoty zleceń, odpowiedzialność ponosi Klient. 7. Klient nie moŝe podwaŝać autentyczności dyspozycji prawidłowo akceptowanej przez UŜytkowników posiadających karty mikroprocesorowe. 8. Przekazana do Banku dyspozycja przelewu nie moŝe być odwołana. 9. Wszystkie dyspozycje złoŝone przez Klienta są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. Rozdział 5 Zasady korzystania i bezpieczeństwo Systemu CIB 8 1. Dostęp do rachunków następuje poprzez podanie Identyfikatora i osobistego hasła kaŝdego UŜytkownika. 2. Dyspozycje Klienta dokonywane poprzez System CIB, które powodują zmianę stanu środków pienięŝnych na rachunkach bankowych wymagają dla ich realizacji akceptacji przez UŜytkowników posiadających kartę mikroprocesorową. 6

7 3. Klient i UŜytkownik zobowiązani są do skutecznego chronienia udostępnionych im środków dostępu do Systemu CIB (identyfikatorów, haseł, kart mikroprocesorowych, PIN itp.) oraz nie ujawniania ich osobom trzecim. 4. W przypadku wejścia w posiadanie środków dostępu do Systemu CIB przez osobę nieuprawnioną, Klient niezwłocznie przekazuje Bankowi dyspozycję zablokowania moŝliwości korzystania z Systemu CIB przy ich uŝyciu. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania przez osoby trzecie operacji w ramach Systemu CIB powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta środków dostępu do Systemu CIB lub ich niedostatecznej ochrony, a w szczególności w przypadku: 1) naruszenia tajemnicy bankowej wskutek uzyskania informacji o stanie rachunku, 2) przyjęcia do realizacji zlecenia płatniczego Klient jest zobowiązany na bieŝąco sprawdzać prawidłowość poleceń przelewu dokonywanych za pośrednictwem Systemu CIB i skontaktować się z Bankiem w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie. 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sytemu CIB powinny być zgłaszane przez Klienta w Banku w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji. Na Ŝądanie Banku Klient zobowiązany jest złoŝyć reklamacje w formie pisemnej. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Bank i powiadomienie Klienta następuje w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania. Rozdział 6 Opłaty i prowizje Za czynności związanie z aktywacją Systemu CIB jak równieŝ za świadczone usługi, pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. 2. Klient w Umowie upowaŝnia Bank do obciąŝania swojego rachunku bankowego z tytułu opłat i prowizji za aktywację i korzystanie z usług Systemu CIB. 3. Taryfa opłat i prowizji udostępniana jest Klientowi w sposób kreślony w umowie rachunku bankowego. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat i prowizji z waŝnych przyczyn, takich jak: 1) wzrost kosztów funkcjonowania usługi na skutek czynników zewnętrznych (wzrost cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych), 2) dostosowanie stawek do poziomu inflacji, 3) podwyŝszenie standardu obsługi. O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia Klienta w sposób przyjęty w umowie rachunku bankowego. 5. W przypadku podwyŝszenia opłat i prowizji Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy do dnia wskazanego w powiadomieniu. Jeśli do dnia wskazanego w powiadomieniu Klient nie złoŝy pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmianę uwaŝa się za przyjętą. ZłoŜenie oświadczenia Klienta o braku 7

8 akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, dokonanym z dniem złoŝenia oświadczenia. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie lub odebranie korespondencji po upływie terminu wskazanego w powiadomieniu, o którym mowa w ust.5. Rozdział 7 Rozwiązanie Umowy Umowa moŝe zostać rozwiązana przez kaŝdą ze stron, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, przy czym termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie Umowy. 2. Umowa zostaje rozwiązana przez Bank z dniem zamknięcia rachunku bankowego lub w przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków Umowy Rozwiązanie Umowy skutkuje zablokowaniem dostępu Klienta do Systemu CIB. 2. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia Klient zobowiązany jest do zapłaty za otrzymany bezpłatnie czytnik oraz kartę mikroprocesorową według stawek jak za wydanie dodatkowego czytnika i dodatkowej karty, ustalonych w Taryfie opłat i prowizji. Rozdział 8 Postanowienia końcowe W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Bank zawiadamia o tym Klienta poprzez doręczenie informacji o zmianach w trybie właściwym dla umowy rachunku bankowego. Zmienione postanowienia obowiązują strony Umowy od daty ich zmiany. 2. Klient nie wyraŝający zgody na zmianę postanowień Regulaminu moŝe w terminie 14 dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu, pod ostatni znany Bankowi adres, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej. Po upływie tego terminu brak pisemnego oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy uwaŝa się za wyraŝenie zgody na zmianę Bank realizuje usługi w ramach Systemu CIB za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych ACCECO POLAND SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 80 zwanym dalej CUI. Klient upowaŝnia Bank do przekazywania CUI danych dotyczących Klienta niezbędnych do świadczenia usługi. 2. Dane przekazane do CUI, które są objęte tajemnicą bankową oraz zapisami ustawy o ochronie danych osobowych podlegają ochronie w takim zakresie i stopniu jak w Banku. 15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług Internet Korporacyjny przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu Zakres usług świadczonych w ramach systemu Internet Korporacyjny Część I - Funkcjonalność systemu Rachunki w złotych 1) Lista dostępnych rachunków bankowych - informacje na temat salda bieŝącego, obrotów bieŝących i ostatniego wyciągu bankowego. 2) Szczegółowe informacje o rachunku bankowym - informację m.in. o dacie otwarcia, ustalonej przez Klienta maksymalnej kwocie operacji jednorazowej przez Internet i maksymalnej kwocie operacji dziennych przez Internet. 3) BieŜące aktualne saldo rachunku - pobierane on-line z systemu ewidencyjno księgowego, zawiera takŝe informacje o zleceniach, które są aktualnie w realizacji. 4) Operacje z dnia bieŝącego - wszystkie bieŝące operacje wraz z treścią i podsumowaniem obrotów. 5) Wyciągi bankowe z rachunku - lista wyciągów bankowych z wybranego okresu (lub ostatnich dni) zawierająca salda początkowe i końcowe z moŝliwością wyświetlania sumy obrotów i liczby operacji na poszczególnych wyciągach. 6) Wyszukiwanie operacji na wyciągach moŝliwość wybrania daty operacji, rachunku lub wyraŝenia zawierającego pewien ciąg znaków w treści operacji (kwota, kontrahent, itp.). 7) Eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo - księgowego Klienta - moŝliwość automatycznego generowania danych o wyciągach bankowych i operacjach do plików o formatach opisanych w Części II, z moŝliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych. Przelewy (w złotych) 1) Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu - system sprawdza poprawność wypełnionych pól, pozwala wykorzystać własne bazy kontrahentów, umoŝliwia podgląd listy banków krajowych, daje moŝliwość tworzenia i wykorzystania własnych szablonów przelewów. 2) Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu ZUS moŝliwości systemu analogiczne jak powyŝej jedynie inna formatka przelewu, typ przelewu ZUS jest automatycznie wykrywany i sprawdzany przez system. 9

10 3) Import przelewów z systemu finansowo - księgowego Klienta - import danych z plików o formatach opisanych w Części II, z moŝliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych; formaty zwykłych przelewów i przelewów ZUS są konfigurowane osobno. 4) Lista przelewów - wykaz przelewów z podziałem na strony i moŝliwością wyboru liczby przelewów na stronie, filtrowanie i porządkowanie przelewów wg zadanych kryteriów. 5) Eksport aktualnych statusów przelewów - moŝliwość generowania pliku z danymi przelewów. 6) Akceptowanie przelewu - po zaakceptowaniu przelewu z uŝyciem karty mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego Klienta i decyduje czy przelew moŝe być gotowy do przekazania do Banku. 7) Akceptowanie zbiorcze - po zaznaczeniu przelewów do akceptu akceptowanie odbywa się automatycznie po potwierdzeniu zbiorczej liczby i kwoty zaznaczonych przelewów PIN kod do karty podaje się jeden raz, na początku operacji akceptowania. 8) Akceptowanie pojedyncze - po zaznaczeniu przelewów do akceptu wyświetlane są kolejno strony z pełną treścią kaŝdego przelewu z moŝliwością zaakceptowania lub pominięcia danego przelewu PIN kod do karty trzeba podać za kaŝdym razem. 9) Wycofanie akceptów - przed przekazaniem przelewów do realizacji osoba z prawem podpisu moŝe wycofać wszystkie akcepty przelewu. 10) Przekazanie przelewu do realizacji - przelewy gotowe do przekazania do Banku (z wymaganą kombinacją podpisów) zostają przekazane do realizacji. Przed przekazaniem wyświetlane jest ostrzeŝenie, jeśli realizacja przelewów spowodowałaby przekroczenie dostępnych środków na rachunku. 11) Usuwanie przelewów - przelewy wprowadzone do systemu, ale z róŝnych względów nie zrealizowane, mogą zostać usunięte. 12) Archiwum przelewów - do archiwum przenoszone są przelewy przyjęte lub odrzucone przez Bank oraz usunięte przez Klienta przed zaakceptowaniem. 13) Raporty z przelewów zestawienie zbiorcze zawierające szczegóły operacji oraz ich podsumowanie, umoŝliwiają filtrowanie i porządkowanie przelewów według zadanych kryteriów. Lokaty w złotych (tylko z oferty dostępnej w systemie) 1) Tworzenie nowej lub edycja niezaakceptowanej lokaty system sprawdza poprawność wypełnianych pól, daje moŝliwość wykorzystania stawek procentowych dostępnych dla danego Klienta. 2) Lista lokat - przeglądanie lokat z moŝliwością filtrowania i porządkowania wg zadanych kryteriów. 3) Akceptowanie lokaty - po zaakceptowaniu lokaty z uŝyciem karty mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i 1

11 integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów na dyspozycji utworzenia lokaty dla danego Klienta i decyduje czy dyspozycja moŝe zmienić status na gotową do przekazania do Banku. 4) Zrywanie lokaty - akceptowanie zerwania lokaty odbywa się w sposób analogiczny do zakładania lokaty. 5) Archiwum lokat - do archiwum przenoszone są lokaty zakończone, odrzucone przez Bank lub usunięte przez UŜytkownika przed zaakceptowaniem. Obsługa bazy kontrahentów 1) Dodanie nowego lub edycja kontrahentów juŝ wpisanych do bazy - moŝna wykorzystać bazy banków krajowych znajdującą się standardowo w systemie. 2) Lista kontrahentów - przeglądanie kontrahentów z moŝliwością wyboru listy wszystkich lub tylko tych zaczynających się na wybraną literę. 3) Import kontrahentów z systemu finansowo - księgowego Klienta - import danych z plików o formatach opisanych w Części II z moŝliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych, z moŝliwością wybrania trybu aktualizacji danych: dodawanie tylko nowych kontrahentów, aktualizacja, skasowanie poprzednich i dodatnie wszystkich kontrahentów z importowanych danych. Konfiguracja 1) Uprawnienie uŝytkowników - funkcja dla administratora uprawnień Klienta, pozwalająca na szczegółowe określenie dostępu osób do korzystania z poszczególnych funkcji i informacji udostępnianych w ramach systemu. 2) Uprawnienia do rachunków - funkcja dla administratora uprawnień u Klienta, pozwalająca udostępniać lub blokować dostęp osób do oglądania poszczególnych rachunków lub dawać moŝliwość tworzenia zleceń obciąŝających dany rachunek. 3) Określenie formatów plików importowanych i eksportowanych - funkcja pozwalająca wybrać format odrębnie dla kaŝdego pliku importowanego lub eksportowanego przez system z dostępnych formatów (np. ELIXIR, Płatnik, MT940) lub samodzielnie zdefiniować format własnego liniowego pliku tekstowego w ramach reguł określonych w systemie. 4) Określenie grup rachunków - funkcja dla administratora uprawnień u Klienta, pozwalająca tworzyć dowolne grupy zawierające kilka rachunków w celu prezentacji ich łącznego salda bieŝącego. Część II - obsługiwane formaty plików w opcjach eksportu i importu danych. Importu zwykłych przelewów (takŝe ZUS lub US) ELIXIR, TELEKONTO (opcjonalna konwersja znaków z Mazovii), VIDEOTEL, LINIOWY, 1

12 Importu przelewów ZUS PŁATNIK (zgodny ELIXIR), LINIOWY, Importu przelewów US ELIXIR, LINIOWY, Importu kontrahentów TELEKONTO (opcjonalna konwersja znaków z Mazovii), LINIOWY, Eksportu przelewów LINIOWY, Eksport wyciągów LINIOWY, MT940 (SWIFT), Eksportu operacji bieŝących LINIOWY. Kodowanie znaków musi być w formacie ISO-LATIN2 (iso ): Dla formatów liniowych istnieje moŝliwość elastycznego dopasowania aplikacji do struktury pliku, Dla formatów XML nazwy węzłów są określone i opisane w pliku Pomocy. 1

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług systemu bankowości internetowej ecorponet przez Powiatowy Bank Spółdzielczy

Regulamin świadczenia usług systemu bankowości internetowej ecorponet przez Powiatowy Bank Spółdzielczy Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 13 sierpnia 2012r.. Regulamin świadczenia usług systemu bankowości internetowej ecorponet przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług systemu bankowości internetowej ecorponet przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin świadczenia usług systemu bankowości internetowej ecorponet przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 20 listopada 2015r. Regulamin świadczenia usług systemu bankowości internetowej ecorponet przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo Załącznik Nr1 do Uchwały Nr 36/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia19.08.2015r Instrukcja świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usługi bankowości elektronicznej ebo Wąchock 2015 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl 81811111 Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl wersja dokumentu 1.2 wersja aplikacji 2.18.01 liczba stron 81 data aktualizacji 2 marca 2010 Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług Home Bankingu dla posiadaczy rachunków bankowych

REGULAMIN świadczenia usług Home Bankingu dla posiadaczy rachunków bankowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 1.Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 02 września 2008r REGULAMIN świadczenia usług Home Bankingu dla posiadaczy rachunków bankowych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe do składania ofert dla SPSK NR 1 im. Prof. S. Szyszko SUM na prowadzenie obsługi bankowej Szpitala oraz PKZP.

Informacje podstawowe do składania ofert dla SPSK NR 1 im. Prof. S. Szyszko SUM na prowadzenie obsługi bankowej Szpitala oraz PKZP. Załącznik nr 1 do zaproszenia Informacje podstawowe do składania ofert dla SPSK NR 1 im. Prof. S. Szyszko SUM na prowadzenie obsługi bankowej Szpitala oraz PKZP. Informacje podstawowe: Średnia miesięczna

Bardziej szczegółowo

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców GETIN NOBLE BANK S.A. MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców Paweł Ołubek Główny Specjalista, Departament Obsługi Sektora Publicznego Warszawa, wrzesień/październik 2015 r. GETIN BANK

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Słupcy

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Słupcy SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Słupcy REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOME BANKINGU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Słupca, 2004 r. SPIS TREŚCI Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo:...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo:... OFERTA Załącznik nr 1 do Zaproszenia Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo:... adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Przyjęto Uchwałą nr 31/2012 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 maja 2012 Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BGK@24BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 (wg stanu na dzień 2.11.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

(czynności) pobierania. Pakiet SUPER MAX KONTO STUDENT ROR EXTRA. ROR A VISTA dla osoby. 6 zł 15 zł 0 zł 5 zł 6 zł 7 zł. 1.

(czynności) pobierania. Pakiet SUPER MAX KONTO STUDENT ROR EXTRA. ROR A VISTA dla osoby. 6 zł 15 zł 0 zł 5 zł 6 zł 7 zł. 1. V RACHUNKI -ROZLICZENIOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały 106/2013 AVISTA VIP 1. Prowadzenie A VISTA dla osoby rachunku 1) małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł 6 zł 7 zł VIP 10 zł STANDARD - dla

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami:

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 221/2014 z dnia 24-10-2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym od 01.11.2014

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE TERESIN, CZERWIEC 2007 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo