Regulamin świadczenia. usług Internet Korporacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia. usług Internet Korporacyjny"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Banku Spółdzielczego Niechobrzu z dnia.... Regulamin świadczenia usług Internet Korporacyjny przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 1

2 Spis treści: 2

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy w Niechobrzu oferuje system bankowości internetowej Internet Korporacyjny. 2. System bankowości internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów posiadających w Banku Spółdzielczy w Niechobrzu rachunek bankowy. 2 Definicje pojęć uŝytych w Regulaminie: 1) Bank Filia, Punkt Kasowy lub inna jednostka organizacyjna Banku Spółdzielczego w Niechobrzu, prowadząca rachunek bankowy; 2) System Internet Korporacyjny (Systemem CIB) usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji do rachunków bankowych Klienta oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego; 3) Umowa - Umowa korzystania z Systemu CIB; 1. rachunek bankowy - rachunek o charakterze bieŝącym lub pomocniczym w rozumieniu Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu rachunków bieŝących w złotych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą innych jednostek organizacyjnych 4) umowa rachunku bankowego umowa o prowadzenie przez Bank rachunku bieŝącego lub pomocniczego w złotych 5) Klient - posiadacz rachunku bankowego, który zawarł z Bankiem Umowę; 6) UŜytkownik osoba upowaŝniona w imieniu Klienta do korzystania z Systemu CIB z wykorzystaniem karty mikroprocesorowej lub bez karty mikroprocesorowej; 7) przeglądarka internetowa program komputerowy umoŝliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie HTML; 8) Regulamin - niniejszy regulamin; 9) nierezydent osoba mająca status nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe; 10) zlecenie otwarte funkcja Systemu CIB słuŝąca do przekazywania do Banku poleceń wypłaty w obrocie dewizowym; 11) wniosek - wniosek o świadczenie przez Bank usług Systemu CIB składany w Banku przez Klienta; 12) środki dostępu do Systemu CIB identyfikator wraz z hasłem nadawane dla kaŝdego UŜytkownika oraz karta mikroprocesorowa wraz z PIN wydawana dla UŜytkowników mających uprawnienia do akceptowania dyspozycji Klienta, umoŝliwiające korzystanie z Systemu CIB oraz stanowiące zabezpieczenie dostępu do Systemu CIB; 13) Identyfikator - ciąg znaków generowany losowo, unikalny dla kaŝdego UŜytkownika; 14) hasło ciąg znaków ustalany indywidualnie dla kaŝdego UŜytkownika, który łącznie z Identyfikatorem umoŝliwia dostęp do Systemu CIB; 15) czytnik urządzenie umoŝliwiające elektroniczny odczyt karty mikroprocesorowej; 16) karta mikroprocesorowa wydawana UŜytkownikowi, słuŝąca do akceptacji (podpisu) składanych dyspozycji, zawierająca certyfikat bezpieczeństwa waŝny przez pięć lata od daty wydania; 3

4 17) PIN poufny, ośmiocyfrowy numer identyfikujący UŜytkownika posiadającego kartę mikroprocesorową; 18) Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu za czynności bankowe dla podmiotów gospodarczych. 3 Wymagania techniczne 1. W celu poprawnej współpracy z Systemem CIB Klient powinien korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące wymagania: 1) system Windows 95/98/NT/ 2000/ XP; 2) dostęp do sieci Internet; 3) przeglądarka internetowa z zainstalowaną obsługą języka Java oraz umoŝliwiającą stosowanie protokołu SSL bit. Wymagane jest korzystanie z przeglądarki Microsoft Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza bądź Netscape 7.1; 4) wolne złącze USB lub złącze szeregowe. 4 Funkcjonalność Systemu CIB 1. W ramach Systemu CIB, Bank udostępnia Klientowi w szczególności: 1) informacje o stanie wyznaczonych rachunków (wyciągi bankowe); 2) moŝliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich, przeznaczonych do realizacji w najbliŝszym moŝliwym terminie; 3) moŝliwość składania dyspozycji dotyczących poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w formie zleceń otwartych ; 4) moŝliwość zakładania (oraz likwidowania) lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunkach Klienta w Banku; 5) moŝliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje, przy czym szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach usług Systemu CIB określony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. 2. System CIB jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeŝeniem ust Bank zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Systemu CIB, niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. Rozdział 2 Tryb składania wniosku i zawierania umowy 5 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z usługi Systemu CIB jest złoŝenie w Banku pisemnego wniosku, według obowiązującego wzoru. 2. We wniosku Klient podaje: 4

5 1) numery rachunków bankowych, które będą obsługiwane w ramach usługi Systemu CIB; 2) adres instalacji Systemu CIB; 3) wykaz UŜytkowników uprawnionych do obsługi (bez karty mikroprocesorowej); 4) wykaz UŜytkowników uprawnionych do obsługi i akceptacji (posiadających kartę mikroprocesorową), którymi mogą być osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta, wykazane w Karcie wzorów podpisów zgodnie z umową rachunku bankowego; 5) opcję dostępu do Systemu CIB określoną w Taryfie opłat i prowizji. 3. Bank rozpatruje wniosek złoŝony przez Klienta w terminie do 3 dni roboczych Banku od daty jego złoŝenia i powiadamia o swojej decyzji w sposób z nim ustalony. 4. Bank zastrzega sobie moŝliwość negatywnej decyzji w sprawie udostępnienia Klientowi usługi Systemu CIB. Powody zostaną przedstawione Klientowi w formie pisemnej, w terminie 9 dni roboczych od daty złoŝenia wniosku. 5. Zawarcie Umowy następuje w Banku. 6. Bank uaktywni dostęp do Systemu CIB, poprzez zainstalowanie u Klienta czytnika, w terminie wskazanym w Umowie. 7. Wniosek, Umowa oraz wszystkie formularze i załączniki składane przez Klienta w związku z korzystaniem z usług Systemu CIB muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Rozdział 3 Instalacja i uŝytkowanie Systemu CIB Pracownik Banku przeprowadza instalację czytnika na udostępnionym przez Klienta komputerze. 2. Klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego sprzętu we własnym zakresie i na swój koszt. 3. Bank przekaŝe Klientowi dokumentację uŝytkową (w formie elektronicznej) i przeszkoli UŜytkowników w zakresie korzystania z Systemu CIB. 4. UŜytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją uŝytkową i ponosi odpowiedzialność za własne straty spowodowane nieznajomością jej treści. 5. Zakończenie procesu instalacji i uruchomienia Systemu CIB Klient potwierdza w Protokole odbioru. 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu uprawnień poszczególnych UŜytkowników oraz za dokonywanie wszelkich czynności za pośrednictwem Systemu CIB. Rozdział 4 Realizacja dyspozycji Klienta 7 Dyspozycje Klienta w obrocie krajowym 1. Bank realizuje zlecenia płatnicze Klienta zgodnie z postanowieniami umowy rachunku bankowego. 5

6 2. Wszelkie dyspozycje Klienta składane za pośrednictwem Systemu CIB zgodnie z zapisem 4 ust.2 realizowane są tylko w dni robocze Banku, w godzinach pracy Banku. 3. Dyspozycje przelewu środków na rachunki bankowe prowadzone w Banku oraz dyspozycje zakładania lokat terminowych w Banku przekazane w dniu roboczym do godz o ile Umowa nie przewiduje inaczej - są realizowane niezwłocznie. 4. Dyspozycje dotyczące krajowych zleceń płatniczych kierowanych do innych banków, jeŝeli Umowa nie stanowi inaczej, są realizowane zgodnie z następującym trybem rozrachunków międzybankowych: 1) przelewy przekazane do godz są księgowane na rachunku Klienta i wysyłane do banku odbiorcy w tym samym dniu; 2) przelewy przekazane od godziny do są księgowane na rachunku Klienta w tym samym dniu, a wysyłane do banku odbiorcy następnego dnia roboczego; 3) przelewy przesłane po godz oraz w dni wolne od pracy w Banku są księgowane na rachunku Klienta i wysyłane do banku odbiorcy w najbliŝszym dniu roboczym; 5. JeŜeli podane przez Klienta parametry dyspozycji powodują, Ŝe nie moŝe ona zostać zrealizowana, Bank odrzuci dyspozycję oraz niezwłocznie powiadomi o tym Klienta za pośrednictwem Systemu CIB. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy: 1) kwota zlecenia przelewu lub zakładanej lokaty terminowej przekracza bieŝące saldo dostępne na rachunku bankowym w chwili realizacji zlecenia; 2) podany został nieprawidłowy numer rachunku; 3) brak środków do wykonania polecenia wypłaty w obrocie dewizowym oraz opłacenia prowizji Banku zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji; 4) dyspozycja jest niekompletna, zawiera wewnętrzne sprzeczności. 6. Za wszelkie szkody i straty spowodowane przez dyspozycje złoŝone w sposób niewłaściwy, błędny lub niekompletny, a w szczególności opatrzone nieprawidłowymi numerami rachunku, błędnie wprowadzone kwoty zleceń, odpowiedzialność ponosi Klient. 7. Klient nie moŝe podwaŝać autentyczności dyspozycji prawidłowo akceptowanej przez UŜytkowników posiadających karty mikroprocesorowe. 8. Przekazana do Banku dyspozycja przelewu nie moŝe być odwołana. 9. Wszystkie dyspozycje złoŝone przez Klienta są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. Rozdział 5 Zasady korzystania i bezpieczeństwo Systemu CIB 8 1. Dostęp do rachunków następuje poprzez podanie Identyfikatora i osobistego hasła kaŝdego UŜytkownika. 2. Dyspozycje Klienta dokonywane poprzez System CIB, które powodują zmianę stanu środków pienięŝnych na rachunkach bankowych wymagają dla ich realizacji akceptacji przez UŜytkowników posiadających kartę mikroprocesorową. 6

7 3. Klient i UŜytkownik zobowiązani są do skutecznego chronienia udostępnionych im środków dostępu do Systemu CIB (identyfikatorów, haseł, kart mikroprocesorowych, PIN itp.) oraz nie ujawniania ich osobom trzecim. 4. W przypadku wejścia w posiadanie środków dostępu do Systemu CIB przez osobę nieuprawnioną, Klient niezwłocznie przekazuje Bankowi dyspozycję zablokowania moŝliwości korzystania z Systemu CIB przy ich uŝyciu. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania przez osoby trzecie operacji w ramach Systemu CIB powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta środków dostępu do Systemu CIB lub ich niedostatecznej ochrony, a w szczególności w przypadku: 1) naruszenia tajemnicy bankowej wskutek uzyskania informacji o stanie rachunku, 2) przyjęcia do realizacji zlecenia płatniczego Klient jest zobowiązany na bieŝąco sprawdzać prawidłowość poleceń przelewu dokonywanych za pośrednictwem Systemu CIB i skontaktować się z Bankiem w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie. 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sytemu CIB powinny być zgłaszane przez Klienta w Banku w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji. Na Ŝądanie Banku Klient zobowiązany jest złoŝyć reklamacje w formie pisemnej. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Bank i powiadomienie Klienta następuje w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania. Rozdział 6 Opłaty i prowizje Za czynności związanie z aktywacją Systemu CIB jak równieŝ za świadczone usługi, pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. 2. Klient w Umowie upowaŝnia Bank do obciąŝania swojego rachunku bankowego z tytułu opłat i prowizji za aktywację i korzystanie z usług Systemu CIB. 3. Taryfa opłat i prowizji udostępniana jest Klientowi w sposób kreślony w umowie rachunku bankowego. 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat i prowizji z waŝnych przyczyn, takich jak: 1) wzrost kosztów funkcjonowania usługi na skutek czynników zewnętrznych (wzrost cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych), 2) dostosowanie stawek do poziomu inflacji, 3) podwyŝszenie standardu obsługi. O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia Klienta w sposób przyjęty w umowie rachunku bankowego. 5. W przypadku podwyŝszenia opłat i prowizji Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy do dnia wskazanego w powiadomieniu. Jeśli do dnia wskazanego w powiadomieniu Klient nie złoŝy pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmianę uwaŝa się za przyjętą. ZłoŜenie oświadczenia Klienta o braku 7

8 akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, dokonanym z dniem złoŝenia oświadczenia. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie lub odebranie korespondencji po upływie terminu wskazanego w powiadomieniu, o którym mowa w ust.5. Rozdział 7 Rozwiązanie Umowy Umowa moŝe zostać rozwiązana przez kaŝdą ze stron, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, przy czym termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie Umowy. 2. Umowa zostaje rozwiązana przez Bank z dniem zamknięcia rachunku bankowego lub w przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków Umowy Rozwiązanie Umowy skutkuje zablokowaniem dostępu Klienta do Systemu CIB. 2. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia Klient zobowiązany jest do zapłaty za otrzymany bezpłatnie czytnik oraz kartę mikroprocesorową według stawek jak za wydanie dodatkowego czytnika i dodatkowej karty, ustalonych w Taryfie opłat i prowizji. Rozdział 8 Postanowienia końcowe W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Bank zawiadamia o tym Klienta poprzez doręczenie informacji o zmianach w trybie właściwym dla umowy rachunku bankowego. Zmienione postanowienia obowiązują strony Umowy od daty ich zmiany. 2. Klient nie wyraŝający zgody na zmianę postanowień Regulaminu moŝe w terminie 14 dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu, pod ostatni znany Bankowi adres, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej. Po upływie tego terminu brak pisemnego oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy uwaŝa się za wyraŝenie zgody na zmianę Bank realizuje usługi w ramach Systemu CIB za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych ACCECO POLAND SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 80 zwanym dalej CUI. Klient upowaŝnia Bank do przekazywania CUI danych dotyczących Klienta niezbędnych do świadczenia usługi. 2. Dane przekazane do CUI, które są objęte tajemnicą bankową oraz zapisami ustawy o ochronie danych osobowych podlegają ochronie w takim zakresie i stopniu jak w Banku. 15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług Internet Korporacyjny przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu Zakres usług świadczonych w ramach systemu Internet Korporacyjny Część I - Funkcjonalność systemu Rachunki w złotych 1) Lista dostępnych rachunków bankowych - informacje na temat salda bieŝącego, obrotów bieŝących i ostatniego wyciągu bankowego. 2) Szczegółowe informacje o rachunku bankowym - informację m.in. o dacie otwarcia, ustalonej przez Klienta maksymalnej kwocie operacji jednorazowej przez Internet i maksymalnej kwocie operacji dziennych przez Internet. 3) BieŜące aktualne saldo rachunku - pobierane on-line z systemu ewidencyjno księgowego, zawiera takŝe informacje o zleceniach, które są aktualnie w realizacji. 4) Operacje z dnia bieŝącego - wszystkie bieŝące operacje wraz z treścią i podsumowaniem obrotów. 5) Wyciągi bankowe z rachunku - lista wyciągów bankowych z wybranego okresu (lub ostatnich dni) zawierająca salda początkowe i końcowe z moŝliwością wyświetlania sumy obrotów i liczby operacji na poszczególnych wyciągach. 6) Wyszukiwanie operacji na wyciągach moŝliwość wybrania daty operacji, rachunku lub wyraŝenia zawierającego pewien ciąg znaków w treści operacji (kwota, kontrahent, itp.). 7) Eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo - księgowego Klienta - moŝliwość automatycznego generowania danych o wyciągach bankowych i operacjach do plików o formatach opisanych w Części II, z moŝliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych. Przelewy (w złotych) 1) Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu - system sprawdza poprawność wypełnionych pól, pozwala wykorzystać własne bazy kontrahentów, umoŝliwia podgląd listy banków krajowych, daje moŝliwość tworzenia i wykorzystania własnych szablonów przelewów. 2) Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu ZUS moŝliwości systemu analogiczne jak powyŝej jedynie inna formatka przelewu, typ przelewu ZUS jest automatycznie wykrywany i sprawdzany przez system. 9

10 3) Import przelewów z systemu finansowo - księgowego Klienta - import danych z plików o formatach opisanych w Części II, z moŝliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych; formaty zwykłych przelewów i przelewów ZUS są konfigurowane osobno. 4) Lista przelewów - wykaz przelewów z podziałem na strony i moŝliwością wyboru liczby przelewów na stronie, filtrowanie i porządkowanie przelewów wg zadanych kryteriów. 5) Eksport aktualnych statusów przelewów - moŝliwość generowania pliku z danymi przelewów. 6) Akceptowanie przelewu - po zaakceptowaniu przelewu z uŝyciem karty mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego Klienta i decyduje czy przelew moŝe być gotowy do przekazania do Banku. 7) Akceptowanie zbiorcze - po zaznaczeniu przelewów do akceptu akceptowanie odbywa się automatycznie po potwierdzeniu zbiorczej liczby i kwoty zaznaczonych przelewów PIN kod do karty podaje się jeden raz, na początku operacji akceptowania. 8) Akceptowanie pojedyncze - po zaznaczeniu przelewów do akceptu wyświetlane są kolejno strony z pełną treścią kaŝdego przelewu z moŝliwością zaakceptowania lub pominięcia danego przelewu PIN kod do karty trzeba podać za kaŝdym razem. 9) Wycofanie akceptów - przed przekazaniem przelewów do realizacji osoba z prawem podpisu moŝe wycofać wszystkie akcepty przelewu. 10) Przekazanie przelewu do realizacji - przelewy gotowe do przekazania do Banku (z wymaganą kombinacją podpisów) zostają przekazane do realizacji. Przed przekazaniem wyświetlane jest ostrzeŝenie, jeśli realizacja przelewów spowodowałaby przekroczenie dostępnych środków na rachunku. 11) Usuwanie przelewów - przelewy wprowadzone do systemu, ale z róŝnych względów nie zrealizowane, mogą zostać usunięte. 12) Archiwum przelewów - do archiwum przenoszone są przelewy przyjęte lub odrzucone przez Bank oraz usunięte przez Klienta przed zaakceptowaniem. 13) Raporty z przelewów zestawienie zbiorcze zawierające szczegóły operacji oraz ich podsumowanie, umoŝliwiają filtrowanie i porządkowanie przelewów według zadanych kryteriów. Lokaty w złotych (tylko z oferty dostępnej w systemie) 1) Tworzenie nowej lub edycja niezaakceptowanej lokaty system sprawdza poprawność wypełnianych pól, daje moŝliwość wykorzystania stawek procentowych dostępnych dla danego Klienta. 2) Lista lokat - przeglądanie lokat z moŝliwością filtrowania i porządkowania wg zadanych kryteriów. 3) Akceptowanie lokaty - po zaakceptowaniu lokaty z uŝyciem karty mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i 1

11 integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów na dyspozycji utworzenia lokaty dla danego Klienta i decyduje czy dyspozycja moŝe zmienić status na gotową do przekazania do Banku. 4) Zrywanie lokaty - akceptowanie zerwania lokaty odbywa się w sposób analogiczny do zakładania lokaty. 5) Archiwum lokat - do archiwum przenoszone są lokaty zakończone, odrzucone przez Bank lub usunięte przez UŜytkownika przed zaakceptowaniem. Obsługa bazy kontrahentów 1) Dodanie nowego lub edycja kontrahentów juŝ wpisanych do bazy - moŝna wykorzystać bazy banków krajowych znajdującą się standardowo w systemie. 2) Lista kontrahentów - przeglądanie kontrahentów z moŝliwością wyboru listy wszystkich lub tylko tych zaczynających się na wybraną literę. 3) Import kontrahentów z systemu finansowo - księgowego Klienta - import danych z plików o formatach opisanych w Części II z moŝliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych, z moŝliwością wybrania trybu aktualizacji danych: dodawanie tylko nowych kontrahentów, aktualizacja, skasowanie poprzednich i dodatnie wszystkich kontrahentów z importowanych danych. Konfiguracja 1) Uprawnienie uŝytkowników - funkcja dla administratora uprawnień Klienta, pozwalająca na szczegółowe określenie dostępu osób do korzystania z poszczególnych funkcji i informacji udostępnianych w ramach systemu. 2) Uprawnienia do rachunków - funkcja dla administratora uprawnień u Klienta, pozwalająca udostępniać lub blokować dostęp osób do oglądania poszczególnych rachunków lub dawać moŝliwość tworzenia zleceń obciąŝających dany rachunek. 3) Określenie formatów plików importowanych i eksportowanych - funkcja pozwalająca wybrać format odrębnie dla kaŝdego pliku importowanego lub eksportowanego przez system z dostępnych formatów (np. ELIXIR, Płatnik, MT940) lub samodzielnie zdefiniować format własnego liniowego pliku tekstowego w ramach reguł określonych w systemie. 4) Określenie grup rachunków - funkcja dla administratora uprawnień u Klienta, pozwalająca tworzyć dowolne grupy zawierające kilka rachunków w celu prezentacji ich łącznego salda bieŝącego. Część II - obsługiwane formaty plików w opcjach eksportu i importu danych. Importu zwykłych przelewów (takŝe ZUS lub US) ELIXIR, TELEKONTO (opcjonalna konwersja znaków z Mazovii), VIDEOTEL, LINIOWY, 1

12 Importu przelewów ZUS PŁATNIK (zgodny ELIXIR), LINIOWY, Importu przelewów US ELIXIR, LINIOWY, Importu kontrahentów TELEKONTO (opcjonalna konwersja znaków z Mazovii), LINIOWY, Eksportu przelewów LINIOWY, Eksport wyciągów LINIOWY, MT940 (SWIFT), Eksportu operacji bieŝących LINIOWY. Kodowanie znaków musi być w formacie ISO-LATIN2 (iso ): Dla formatów liniowych istnieje moŝliwość elastycznego dopasowania aplikacji do struktury pliku, Dla formatów XML nazwy węzłów są określone i opisane w pliku Pomocy. 1

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Tychy, 2013 r.

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Tychy, 2013 r. TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Tychy, 2013 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. EBANKNET... 4 ROZDZIAŁ III. HOMENET... 5 ROZDZIAŁ IV. SMSBANKNET...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A.

Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. 1. Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2014 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2014 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A.

Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A. Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A. Warszawa, Lipiec 2015 r. mbank.pl Spis treści: ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Zasady udostępniania systemu mbank

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo