Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ"

Transkrypt

1 Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ Consulting-Med Wrocław

2 Spis treści Wstęp 5 I Audyt Stanu Brzeskiego Centrum Medycznego 7 I.1 Analiza otoczenia i konkurencji 7 I.1.1 Analiza otoczenia dalekiego 7 I.1.2 Analiza otoczenia bliskiego 9 I.1.3 Analiza konkurencji 12 I Leczenie szpitalne 13 I Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 21 I Rehabilitacja lecznicza 26 I Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 28 I Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 29 I.1.4 Podsumowanie 30 I.2 Analiza produktowo-usługowa 31 I.2.1 Realizowane usługi medyczne finansowane przez NFZ 31 I Leczenie szpitalne 32 I Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 45 I Rehabilitacja lecznicza 47 I Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 50 I Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 52 I Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - procedury wysokospecjalistyczne 60 I Profilaktyczne programy zdrowotne 62 I.2.2 Usługi medyczne komercyjne dla instytucji 61 I.2.3 Usługi medyczne komercyjne dla pacjentów indywidualnych 62 I.3. Analiza strony przychodowej 67 I.3.1 Narodowy Fundusz Zdrowia 70 I.3.2. Przychody medyczne komercyjne 73 I.3.3 Stażyści i rezydenci 74 I.3.4 Przychody niemedyczne 76 I.3.5. Dotacje samorządowe 78 I.3.6. Podsumowanie 79 I.4 Analiza zasobów kadrowych 81 I.4.1 Etatyzacja z elementami organizacji pracy 81 I.4.2 Poziom wynagrodzeń 102 I.4.3. Podsumowanie 106 I.5 Analiza finansowa 108 I.5.1. Ogólna analiza sytuacji finansowej bilans 108 I.5.2 Ogólna analiza sytuacji finansowej rachunek zysków i strat 118 I.5.3. Ogólna analiza sytuacji finansowej wskaźniki 123 I.5.4 Analiza zadłużenia 124 I.5.5 Podsumowanie 126 I.6 Analiza zasobów i ich wykorzystania 131 I.6.1 Nieruchomości 131 I Obecny stan posiadania w zakresie nieruchomości 131 I Obecne funkcje budynków 134 I Stan techniczny budynków 136 I Dostosowanie do wymogów 139 I.6.2 Kluczowy sprzęt medyczny 142 I.6.3 Infrastruktura teleinformatyczna 157 I Opis aktualnej infrastruktury 157 I.6.4. Podsumowanie 158 2

3 I.7 Analiza zagadnień organizacyjno-prawnych 160 I.7.1 Struktura organizacyjna 160 I.7.2 Audyt dokumentów systemowych 162 I Statut Regulamin organizacyjny 164 I Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania 166 I Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 166 I Instrukcja kancelaryjna 167 I Polityka rachunkowości 168 I Rejestr zarządzeń Dyrektora BCM 169 I Rejestr umów z podmiotami zewnętrznymi 169 I Zespoły, komitety, komisje powołane w BCM zarządzeniami Dyrektora 169 I Regulacje dotyczące gospodarowania majątkiem BCM 170 I.7.3 Nadzór organu tworzącego nad działalnością BCM 171 I.7.4 Podsumowanie 171 I.8 Analiza obszaru współpracy z podmiotami zewnętrznym 173 I.8.1 Podmioty zewnętrzne świadczące usługi medyczne 173 I.8.2 Podmioty zewnętrzne świadczące usługi niemedyczna 174 I.8.3 Podmioty otrzymujące usługi medyczne z BCM 175 I.9. Analiza projekcji roku I.9.1. Bilans po I kwartale 177 I.9.2. Rachunek zysków i strat po I kwartale 179 I.9.3. Podsumowanie 180 I.10. Podsumowanie, wnioski oraz analiza strategiczna SWOT 182 I Analiza SWOT 182 I Wnioski strategiczne 184 II. Strategia restrukturyzacji i rozwoju 188 II.1 Proponowane działania w zakresie infrastrukturalnym 188 II.1.1 Zmiana funkcji budynków i pomieszczeń 188 II Stworzenie punktu obsługi pacjenta 190 II Zmiana rozkładu funkcji poszczególnych budynków kompleksu głównego (B1, B2, B3, C) 190 II Realizowane i planowane inwestycje 192 II Likwidacja całkowita obiektu przy ul. Nysańskiej II.1.2. Sprzedaż części działki przy ul. Mossora II.1.3. Informatyzacja podmiotu 195 II.2. Proponowane działania w zakresie produktowo-usługowym 200 II.2.1. Maksymalizacja działalności komercyjnej 200 II.2.2. Poszerzenie produktów realizowanych na oddziale chirurgii ogólnej 202 zakontraktowanie na oddziale dodatkowego produktu w zakresie chirurgii onkologicznej II.2.3. Poszerzenie produktów realizowanych na oddziale chorób wewnętrznych 203 zakontraktowanie na oddziale dodatkowego produktu w zakresie kardiologii lub geriatrii II.2.4. Rozszerzenie produktów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 204 II.2.5. Poszerzenie produktów rehabilitacji leczniczej zakontraktowanie rehabilitacji 205 kardiologicznej II.2.6. Zakontraktowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 206 II.2.7. Wprowadzenie polityki sprzedaży 206 II.2.8. Zwiększenie przychodów niemedycznych 208 II.2.9. Uruchomienie pracowni tomografii komputerowej 208 II. 3. Proponowane działania w zakresie zasobów kadrowych 210 II.3.1. Wprowadzenie systemu planowania organizacji pracy i weryfikacji jego rozliczania 210 3

4 II.3.2. Redukcja wynagrodzenia lekarskiego w umowach kontraktowych 211 II.3.3. Optymalizacja zatrudnienia 211 II.3.4. Zmiana rozwiązań zabezpieczenia Pracowni Endoskopowej 230 II.3.5 Zmiana rozwiązań w zakresie dyżurów lekarskich 231 II.4 Proponowane działania w zakresie zarządczym 233 II.4.1 Wprowadzenie systemu wewnętrznej informacji zarządczej 233 II.4.2 Zmiana polityki zamówień publicznych 235 II.5 Proponowane działania w zakresie finansowym 237 II.5.1 Wprowadzenie planowania finansowego oraz zmian w zasadach księgowych 237 II.5.2 Wprowadzenie sytemu budżetowania i controllingu (BiC) 238 II.6 Proponowane działania w zakresie organizacyjnym 243 II.6.1 Zmiana organizacji bloku operacyjnego i zabezpieczenia anestezjologicznego 243 II.6.2 Elastyczne zarządzanie personelem medycznym 244 II.6.3 Rozgęszczenie łóżek na oddziałach szpitalnych 244 II.6.4 Reorganizacja bazy łóżkowej oddziału internistycznego 245 II.7 Zmiany w strukturze organizacyjnej 246 II.7.1 Stworzenie Centralnego Sekretariatu Medycznego i połączenie z Działem 246 Statystyki II.7.2 Likwidacja laboratorium analitycznego i bakteriologicznego 247 II.7.3 Utworzenie Działu Higieny Szpitalnej 248 II.7.4 Zmiany w zarządczej strukturze organizacyjnej 248 II.7.5 Ograniczenie lub likwidacja działalności 249 II.8 Warianty strategiczne 251 II.8.1 Wariant I - Utrzymanie SPZOZ-u w formie i głęboka restrukturyzacja 251 wewnętrzna oraz działania rozwojowe II.8.2 Wariant II - Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego ze 100% 253 udziałem starostwa powiatowego wraz z wprowadzeniem działań strategicznych II.8.3 Wariant III - Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego 259 z większościowym udziałem starostwa powiatowego oraz współudziałem innych jednostek samorządu terytorialnego wraz z wprowadzeniem działań strategicznych II.8.4 Wariant IV - Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego 260 z większościowym udziałem starostwa powiatowego, a następnie sprzedaż części / całości udziałów inwestorowi zewnętrznemu II.8.5 Wariant V - Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego 262 z większościowym udziałem starostwa powiatowego, a następnie dzierżawa przez podmiot zewnętrzny II.9 Wskazanie wariantu rekomendowanego z uzasadnieniem 263 4

5 Wstęp Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w celu dokonania analizy obecnego stanu podmiotu w zakresie podstawowych obszarów działalności: - otoczenie i konkurencja analizujący aktualne otoczenie podmiotu w zakresie prowadzonej działalności oraz identyfikujący na tej podstawie możliwości potencjalnego rozwoju, - produktowo-usługowy analizujący realizowane usługi medyczne, ich organizację, osiągane parametry statystyczne, realizowane usługi medyczne finansowane przez NFZ, usługi medyczne finansowane przez innych płatników oraz usługi niemedyczne, - przychodowy analizujący strukturę przychodów jednostki w aspekcie wykorzystania potencjału szpitala, - zasobów kadrowych rozpatrujący stan zatrudnienia, system zabezpieczenia dyżurowego, poziom wynagrodzeń, typy stosowanych umów, podstawowe akty prawne w zakresie kadr, - finansowy jako analiza sytuacji finansowej, analiza wskaźnikowa, analiza rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych, - infrastruktury technicznej i wykorzystania zasobów majątkowych- analiza obecnego stanu posiadania nieruchomości i gruntów, sprzętu medycznego i wyposażenia, - organizacyjno-prawny związany z aktualnym stanem prawnym i organizacyjnym, odnoszącym się do podstawowych aktów prawnych podmiotu, - współpracy z podmiotami zewnętrznymi rozpatrywany, jako analiza usług medycznych i niemedycznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne w aspekcie skali tych usług oraz stopnia dywersyfikacji kosztowej. W ramach pierwszej części dokonana została analiza projekcji na rok 2015 oraz analiza SWOT, będąca zarazem podsumowaniem całości sytuacji Brzeskiego Centrum Medycznego, wskazująca na pozytywne i negatywne kwestie dotyczące obecnego i przyszłego funkcjonowania podmiotu. Analiza poszczególnych obszarów miała na celu stworzenie programu możliwych działań restrukturyzacyjnych szpitala, a także projektu dalszego funkcjonowania, zarówno w wymiarze strategicznym jak i operacyjnym, w poszczególnych obszarach zarządczych. W drugiej części zawarto warianty strategiczne możliwe do zastosowania w dalszym funkcjonowaniu BCM, uwzględniające zarówno działania o charakterze 5

6 restrukturyzacyjnym i rozwojowym, które mają po wdrożeniu w istotny sposób zmienić obecną sytuację Brzeskiego Centrum Medycznego. Dodatkowo będzie można zaproponować różne alternatywne warianty strategicznych, które można zastosować jako wzmocnienie działań restrukturyzacyjnych i rozwojowych. 6

7 I. Audyt stanu Brzeskigo Centrum Medycznego I.1. Analiza otoczenia i konkurencji Brzeskie Centrum Medyczne jest największą placówką ochrony zdrowia w gminie i powiecie brzeskim. Posiada w swojej strukturze zarówno działy lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Poniższa analiza została wykonana i opracowana w podziale na te zakresy biorąc pod uwagę otoczenie dalsze (województwo opolskie i przyległe) oraz bliższe (powiat brzeski i powiaty sąsiadujące). I.1.1. Analiza otoczenia dalekiego Województwo opolskie jest położone w południowo-zachodniej części Polski i jest aktualnie najmniejszym z 16 województw w Polsce, zarówno pod względem zajmowanego obszaru (9 411,87 km²) jak i liczby ludności ( mieszkańców). Graniczy ono z czterema innymi województwami, tj. dolnośląskim, łódzkim, śląskim i wielkopolskim a od południa z Czechami. Głównym ośrodkiem miejskim województwa i jego stolicą jest miasto Opole, które jest najludniejszym miastem województwa. Największym terytorialnie miastem w województwie opolskim, jest Kędzierzyn-Koźle. W skład województwa wchodzi 11 powiatów, są to powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, opolski, strzelecki, kluczborski, nyski, namysłowski, krapkowicki, oleski i prudnicki. Największym pod względem terytorialnym jest powiat opolski, który zajmuje powierzchnię 1 586,63 km 2, następnie powiat nyski i oleski. Powiat brzeski mający 875,96 km 2 jest pod względem powierzchni, czwartym, co do wielkości powiatem w województwie. Również pod względem ludności powiat brzeski jest czwartym, co do wielkości na Opolszczyźnie, gdzie największą liczbę mieszkańców posiada powiat nyski. Województwo opolskie jest położone na trasie ważnych linii komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Przez teren województwa przebiega najważniejsza dla południowej części kraju autostrada A-4, która przebiega również m.in. przez powiat brzeski, podobnie jak magistrala kolejowa wschód-zachód. 7

8 Województwo opolskie jest najmniejszym województwem w Polsce pod względem liczby mieszkańców, jednocześnie liczba ta dramatycznie spada. Obecnie wynosi mieszkańców (dane na dzień na podstawie Biuletynu statystycznego Województwa Opolskiego opublikowanego przez GUS). Według prognoz liczba ta w ciągu najbliższych 20 lat spadnie do poziomu 897 tys. W województwie rodzi się najmniej dzieci. Jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku na każdy tysiąc mieszkańców rodziło się około 20 dzieci, podczas gdy dane statystyczne na koniec 2014 roku wskazują liczbę 8,3. Jednocześnie liczba zgonów w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrasta i aktualnie na koniec roku 2014 wynosi 10,4 na każdy tysiąc mieszkańców. W przeciągu ostatnich trzech lat tendencje w obydwu tych parametrach utrzymują się na podobnym poziomie (tab. 1). Taka sytuacja powoduje ujemny przyrost naturalny w województwie, który na koniec 2014 roku wyniósł 2,1. Tabela nr 1 - Ruch naturalny ludności w województwie opolskim Okres Urodzenia żywe zgony Przyrost naturalny W tym niemowląt XII ,8 10,0-1,2 6,2 XII ,2 10,2-2,0 4,3 XII ,3 10,4-2,1 4,8 Dane na podstawie Biuletynu statystycznego Województwa Opolskiego opublikowanego przez GUS 8

9 Według danych na dzień 30 czerwca 2014 roku populacja województwa dzieliła się procentowo w układzie 52% kobiet i 48 % mężczyzn. Gęstość zaludnienia województwa wynosiła 107 mieszkańców/km 2. Najwięcej mieszkańców ma miasto Opole ( ) co stanowi prawie 12% liczby mieszkańców całego województwa. Pod względem zaludnienia najgęściej zaludnionym miastem województwa jest miasto Ozimek gdzie parametr ten wynosi 2816 mieszkańców/100km 2. Od wielu lat w województwie wpływ na zmniejszenie liczby ludności ma migracja - krajowa, ale głównie zagraniczna. Dotyczy to w szczególności ludzi młodych i wykształconych w wieku lat. Ok. 30% emigrantów stanowią osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Szacuje się, ze aktualnie ponad 100 tys. mieszkańców województwa przebywa za granicą powyżej 3 miesięcy. Prognozy demograficzne dla województwa opolskiego przewidują zarówno spadek urodzeń, jak i zmniejszanie się liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jak i poprodukcyjnym, a co za tym idzie wzrost starzenia się społeczeństwa. Pod względem medycyny głównym ośrodkiem w województwie biorąc pod uwagę kompleksowość jak i dostępność do świadczeń jest miasto Opole. Na terenie miasta funkcjonuje siedem jednostek szpitalnych oraz ponad czterdzieści ośrodków udzielających świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej. Są to zarówno specjalistyczne ośrodki wieloprofilowe jak i jednoprofilowe. Biorąc pod uwagę dostępność do świadczeń medycznych w województwie największe znaczenie mają jeszcze dwa ośrodki miejskie Nysa i Kędzierzyn Koźle. W każdym z tych miast działają dwie jednostki szpitalne w tym po jednym szpitalu o statusie szpitala powiatowego z największymi kontraktami z NFZ na oddziały szpitalne. W Przypadku dostępu do świadczeń w ramach poradni specjalistycznych największym ośrodkiem w tym zakresie w województwie po Opolu jest miasto Nysa z 18 podmiotami posiadającymi umowę z NFZ. Trzecim w tym względzie ośrodkiem miejskim jest Brzeg na terenie którego funkcjonuje dwanaście tego typu jednostek. 9

10 I.1.2. Analiza otoczenia bliskiego Powiat brzeski jest położony w zachodniej części województwa opolskiego i sąsiaduje z powiatami: nyskim, opolskim i namysłowskim oraz oławskim i strzelińskim należącymi administracyjnie do województwa dolnośląskiego. Zajmuje powierzchnię 875,96 km 2 i jest zamieszkiwany przez mieszkańców. W skład powiatu wchodzą następujące jednostki terytorialne: miasto Brzeg, Grodków oraz Lewin Brzeski gdzie Brzeg posiada status gminy miejskiej, natomiast pozostałe dwa są siedzibami gmin miejsko-wiejskich. Dodatkowo w skład powiatu wchodzą trzy gminy wiejskie: Lubsza, Olszanka i Skarbimierz. Przez teren powiatu przebiega najważniejsza dla południowej części kraju autostrada A-4 jak i magistrala kolejowa wschód-zachód, co stwarza duże szanse rozwoju powiatu. Również usytuowanie powiatu w połowie drogi między dużymi miastami, tj. Wrocławiem i Opolem, stwarza dla powiatu brzeskiego dodatkowe atuty w rozwoju gospodarczym. Głównym ośrodkiem miejskim i zarazem miastem powiatowym jest Brzeg, będący gminą miejską. Jest to największe zarówno pod względem powierzchni jak i zaludnienia miasto w powiecie jak i główny ośrodek przemysłowy. Ogólna powierzchnia miasta i gminy wynosi 14,60 km 2, natomiast ilość mieszkańców wynosi ponad Drugim co do wielkości miastem powiatu brzeskiego jest Grodków będący siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Gmina liczy ok mieszkańców, w jej skład wchodzi miasto Grodków wraz z Osiedlem Półwiosek i 35 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 286 km 2. Trzecim natomiast Lewin Brzeski, również będący siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Gmina liczy prawie 13,5 tysięcy mieszkańców, z czego w mieście zamieszkuje niecałe 6 tysięcy osób. Tereny wiejskie podzielone są na 20 sołectw a powierzchnia całej gminy wynosi prawie 160 km 2. Dodatkowo w skład powiatu wchodzą trzy gminy wiejskie: -Skarbimierz - powierzchnia gminy zajmuje obszar 110 km 2 i zamieszkała jest przez 7079 osób, -Lubsza powierzchnia gminy zajmuje obszar 213 km 2 i zamieszkała jest przez ponad osób, -Olszanka - powierzchnia gminy zajmuje obszar 92,6 km 2 i zamieszkała jest przez ponad osób. 10

11 Wśród powiatów ościennych powiat brzeski z powierzchnią 875,96 km 2 i liczbą mieszkańców na poziomie osób jest trzecim co do wielkości powiatem. Największym zarówno pod względem powierzchni jak i liczby ludności jest powiat opolski, który zajmuje powierzchnię 1586,63 km 2 i posiada mieszkańców. Drugim co do wielkości a zarazem większym od powiatu brzeskiego jest powiat nyski (pow. 1223,88 km 2, mieszkańców). Mniejszym powiatem należącym administracyjnie do województwa opolskiego jest powiat namysłowski (pow. 748,18 km 2, mieszkańców). Pozostałe dwa powiaty ościenne należące administracyjnie do województwa dolnośląskiego są zarówno pod względem powierzchni jaki i liczy ludności mniejsze od powiatu brzeskiego. Tendencje demograficzne w powiecie rozkładają się podobnie jak w całym województwie opolskim. Przez okres ostatnich lat można zaobserwować stałą tendencję obniżania się liczby mieszkańców powiatu. Również liczba urodzeń maleje i na dzień roku wynosiła 8,4 urodzenia na 1000 mieszkańców. Tak samo wygląda sytuacja z liczbą zgonów, która na dzień roku wynosiła 9,8 na 1000 mieszkańców. Jak widać parametry te są bardzo zbliżone do statystyk całego województwa opolskiego. Podobnie jak w całym województwie przyrost naturalny w powiecie jest od kilku lat ujemny. Tabela nr 2 - Ruch naturalny ludności w powiecie brzeskim stan na Okres Urodzenia żywe zgony Przyrost naturalny W tym niemowląt powiat brzeski 8,4 9,8-1,4 2,6 miasto Brzeg 7,9 10,1-2,2 3,4 Dane na podstawie Biuletynu statystycznego opublikowanego przez GUS Według danych na dzień 31 grudnia 2013 roku populacja powiatu dzieliła się procentowo w układzie bardzo podobnym do układu w całym województwie. W powiecie układ według płci wynosi 51,5% kobiet i 48,5 % mężczyzn. Gęstość zaludnienia powiatu wynosiła 105 mieszkańców/km 2. Najwięcej mieszkańców ma miasto Brzeg (36 980) co stanowi ponad 40% liczby mieszkańców całego powiatu brzeskiego. Zaludnienie Brzegu wynosi 2531 mieszkańców/km 2. 11

12 Tabela nr 3 Zaludnienie miast i obszarów wiejskich w powiecie brzeskim stan na liczba mieszkańców liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym miasto wieś Dane na podstawie Biuletynu statystycznego opublikowanego przez GUS Jak wynika z tabeli nr 3 ponad 51 tys. mieszkańców zamieszkuje w trzech ośrodkach miejskich, tj. w Brzegu, Grodkowie i Lewinie Brzeskim. Liczba ta stanowi ponad 56% mieszkańców powiatu. Tereny wiejskie są zamieszkiwane przez mieszkańców co stanowi 44 % zaludnienia powiatu. Opieka zdrowotna skupiona jest w powiecie w głównej mierze w Brzegu, gdzie funkcjonuje największa w regionie placówka Brzeskie Centrum Medyczne zapewniające pacjentom opiekę szpitalną i ambulatoryjną oraz ZOL. Dodatkowo w powiecie funkcjonuje kilka mniejszych ośrodków, oferujących świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Są one zlokalizowane głównie w dwóch dużych miastach Brzeg i Grodków. Ponadto w powiecie funkcjonują ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, zlokalizowane zarówno w dużych jak i mniejszych miastach oraz na wsiach w formie wiejskich ośrodków zdrowia. W bezpośrednim sąsiedztwie powiatu brzeskiego znajdują się dwa największe pod względem dostępności do usług medycznych ośrodki miejskie w województwie. Są to Opole i Nysa. W Opolu funkcjonuje siedem jednostek szpitalnych oraz ponad czterdzieści ośrodków udzielających świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej. W Nysie natomiast ulokowany jest największy w województwie szpital powiatowy oraz specjalistyczny szpital kardiologiczny American Heart of Poland S.A. Dodatkowo w Nysie funkcjonuje 18 podmiotów posiadających umowę z NFZ na świadczenia specjalistyczne. Odległości do większych ośrodków medycznych dla mieszkańców powiatu brzeskiego rozkładają się w taki sposób, że dystans do obydwu miast wojewódzkich czyli Opola i Wrocławia jest w zasadzie taki sam (42 km Opole, 44 km Wrocław). Najdalej do większego ośrodka medycznego mają mieszkańcy Nysy, jednakże jest to również odległość porównywalna wynosząca 47 km. 12

13 I.1.3. Analiza konkurencji Analiza konkurencji została sporządzona w oparciu o zakresy zakontraktowanych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ze względu na położenie powiatu brzeskiego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego, który jest największym ośrodkiem podlegającym analizie, czyli miasto Opole, w analizie wzięto pod uwagę wszystkie powiaty ościenne z włączeniem powiatu oławskiego, który należy do województwa dolnośląskiego. Konkurencja ta może być oceniania w dwojaki sposób: - konkurencja w zakresie finansowania analiza w oparciu o dane z finansowania NFZ, które dla większości podmiotów medycznych jest podstawowym źródłem finansowania. Do analizy został ujęty rok 2015, wg podpisanych kontraktów na dzień r. - konkurencja terytorialna.analiza z uwzględnieniem naturalnych wyborów pacjentów przy wzięciu pod uwagę trzech głównych czynników: odległość od ośrodka, dostępność do świadczeń w danym zakresie jak również kompleksowość udzielanych przez dany ośrodek świadczeń. I Leczenie szpitalne W przypadku leczenia szpitalnego niebagatelne znaczenie ma położenie powiatu w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego Opola. Konkurencje w zakresie usług medycznych podzielono na trzy obszary, które podlegały analizie, czyli: - konkurencja ośrodków funkcjonujących w miastach powiatowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z powiatem brzeskim, wchodzących w skład województwa opolskiego, - konkurencja ośrodków funkcjonujących w miastach powiatowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu brzeskiego, wchodzących w skład województwa dolnośląskiego, - konkurencja ośrodków funkcjonujących w mieście Opolu. 13

14 Dodatkowo przy analizie wzięto pod uwagę poziom analizowanego zakresu, czy jest on poziomem powiatowym (podstawowe oddziały szpitalne) czy też poziomem specjalistycznym (inne oddziały o charakterze ponadpodstawowym). Tabela nr 4 przedstawia wartości zakontraktowanych świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w sąsiednich miastach powiatowych wchodzących w skład województwa opolskiego, tj. Namysłowie i Nysie. Największą placówką szpitalną na tym obszarze jest ZOZ w Nysie, który posiada w swojej strukturze największą liczbę oddziałów (więcej niż BCM o oddziały urologiczny, okulistyczny, neurologiczny, reumatologiczny oraz chorób zakaźnych), co czyni tą placówkę najbardziej kompleksową z analizowanych podmiotów. Dodatkowo szpital ten posiada najwyższe wartości kontraktów w poszczególnych oddziałach. Zestawienie to wskazuje, że poziom finansowania oraz ilość zakontraktowanych oddziałów, plasuje Brzeskie Centrum Medyczne na drugim miejscu wśród trzech szpitali udzielających świadczeń w porównywalnych zakresach. Poziom zawartego kontraktu jest wyższy od Namysłowskiego Centrum Zdrowia, które ma zawarte kontrakty w większości w tożsamych z Brzeskim Centrum Medycznym oddziałach (posiada dodatkowo oddział urologii, ale nie posiada OAiT, otolaryngologicznego oraz ortopedycznego). W analizowanym obszarze funkcjonują jeszcze szpitale w Głuchołazach, który głównie specjalizuje się w pulmonologii i chemioterapii i nie jest bezpośrednią konkurencją, poza SPZOZ w Głuchołazach, który posiada w swojej strukturze SOR i oddział chorób wewnętrznych. Dodatkowo na analizowanym obszarze funkcjonuje, również specjalistyczny szpital American Heart of Poland SA w Nysie. Jest to jednostka profilowa, udzielająca świadczeń jedynie w zakresach związanych z kardiologią (w tym interwencyjną) i biorąc pod uwagę aktualną strukturę Brzeskiego Centrum Medycznego jednostka ta nie stanowi konkurencji dla BCM. Tabela nr 4 - Wartości umów zakontraktowanych z NFZ oddziałów szpitalnych w powiatach Brzeskim, Nyskim i Namysłowskim Brzeskie Centrum Medyczne Namysłowskie Centrum Zdrowia ZOZ w Nysie SPZOZ w Głuchołazach SPZOZ MSW w Głuchołazach Opolskie Centrum Rehabilitacji Korfantów SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 14

15 CHOROBY WEWNĘTRZNE ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ,00 zł ,00 zł PEDIATRIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł NEONATOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA OGÓLNA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ORTOPEDIA ,00 zł ,00 zł ,50 zł OTORYNOLARYNGOLOGIA ,00 zł ,00 zł UROLOGIA ,00 zł ,00 zł OKULISTYKA ,00 zł NEUROLOGIA ,00 zł REUMATOLOGIA ,00 zł CHOROBY ZAKAŹNE ,00 zł CHOROBY PŁUC ,00 zł ,00 zł CHEMIOTERAPIA ,00 zł ,00 zł Brzeskie Centrum Medyczne posiada w swojej strukturze osiem oddziałów oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. W każdym z realizowanych zakresów lecznictwa szpitalnego, BCM posiada konkurencję w powiatach ościennych. Analizując poszczególne oddziały wzięto również pod uwagę kwotę przypadająca na jednego mieszkańca powiatu w poszczególnych oddziałach (tab. nr 5). Biorąc pod uwagę wartości przedstawione w obydwu tabelach sytuacja BCM w porównaniu z konkurencyjnymi jednostkami przedstawia się następująco: - oddział chorób wewnętrznych wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego, gdzie funkcjonują cztery oddziały tego typu. Wyższy o 15

16 ponad 2,5 miliona kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze. Biorąc średnią kwotę na mieszkańca w przypadku tego typu oddziału, im większa gmina tym kwota przypadająca na jednego mieszkańca jest niższa. Największy kontrakt patrząc pod względem kwoty na mieszkańca powiatu posiada Namysłowskie Centrum Zdrowia. Brzeskie Centrum Zdrowia ma kwotą niewiele niższą i biorąc pod uwagę ten parametr posiada bardzo wysokie finansowanie w porównaniu z dwoma placówkami funkcjonującymi w powiecie Nyskim. - oddział anestezjologii i intensywnej terapii Brzeskie Centrum Medyczne jest jedną z dwóch placówek udzielających świadczeń w tym zakresie w analizowanym obszarze. Wartość kontraktu na kwotę ,00 zł, plasuje BCM na drugim miejscu po ZOZ w Nysie. Również kwota przypadająca na mieszkańca jest zdecydowanie niższa (22,17 BCM 31,17 ZOZ w Nysie); - oddział pediatryczny wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego, gdzie funkcjonują trzy oddziały z zakresu tej specjalności. Wyższy o ponad zł (ok 12%) kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze, natomiast trzeci z ośrodków posiada kontrakt niższy prawie o połowę od BCM. W przypadku kwoty przypadającej na mieszkańca powiatu największy poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca ma ZOZ w Nysie, natomiast najniższy Namysłowskie Centrum Zdrowia. Brzeskie Centrum Medyczne z kwotą 20,70 zł na mieszkańca jest pod tym względem jednostką średnią. - oddział neonatologiczny wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego, gdzie funkcjonują trzy oddziały tego typu. Wyższy o prawie zł kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze, natomiast trzeci z ośrodków posiada kontrakt niższy prawie o zł od BCM. W przypadku kwoty przypadającej na mieszkańca powiatu rozkłada się inaczej. Największy poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca ma Namysłowskie Centrum Medyczne natomiast najniższy Brzeskie Centrum Medyczne z kwotą 10,29 zł na mieszkańca, jednakże jest to kwota prawie identyczna z ZOZ w Nysie (10,55 zł). 16

17 - oddział ginekologiczno-położniczy wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego, gdzie funkcjonują trzy oddziały tego typu. Wyższy ponad dwukrotnie kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze, natomiast trzeci z ośrodków posiada kontrakt prawie trzykrotnie niższy od BCM. Największy poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca ma ZOZ w Nysie, natomiast najniższy Namysłowskie Centrum Zdrowia. Brzeskie Centrum Medyczne z kwotą 22,78 zł na mieszkańca jest pod tym względem jednostką średnią. - oddział chirurgii ogólnej wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego gdzie funkcjonują trzy oddziały tego typu. Wyższy ponad dwukrotnie kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze, natomiast trzeci z ośrodków posiada kontrakt o ponad zł niższy od BCM. W przypadku kwoty przypadającej na mieszkańca powiatu rozkłada się to inaczej. Największy poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca ma Namysłowskie Centrum Medyczne, natomiast najniższy Brzeskie Centrum Medyczne z kwotą 49,71 zł na mieszkańca. Kwota ta jest o prawie ¼ niższa od pozostałych w analizowanym obszarze ośrodków posiadających w swojej strukturze oddział chirurgii ogólnej. - oddział ortopedii i traumatologii ruchu Brzeskie Centrum Medyczne jest jedną z dwóch placówek udzielających świadczeń w tym zakresie w analizowanym obszarze, jednakże kwota zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) jest o połowę niższa od kontraktu w tym zakresie ZOZ w Nysie. Również kwota na mieszkańca jest zdecydowanie niższa (o 25%). - oddział otolaryngologii Brzeskie Centrum Medyczne jest jedną z dwóch placówek udzielających świadczeń w tym zakresie w analizowanym obszarze, jednakże kwota zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) jest ponad trzykrotnie niższa od kontraktu w tym zakresie ZOZ w Nysie. Również kwota na mieszkańca jest zdecydowanie niższa o ponad 50%. 17

18 Tabela nr 5 - Kwota kontraktów z NFZ w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatów Brzeskiego, Nyskiego i Namysłowskiego Brzeskie Centrum Medyczne Namysłowskie Centrum Zdrowia ZOZ w Nysie SPZOZ w Głuchołazach CHOROBY WEWNĘTRZNE 56,55 zł 60,11 zł 53,45 zł 17,92 zł ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 22,17 zł 31,17 zł PEDIATRIA 20,70 zł 19,71 zł 21,52 zł NEONATOLOGIA 10,29 zł 13,13 zł 10,55 zł POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA 22,78 zł 16,93 zł 33,11 zł CHIRURGIA OGÓLNA 37,88 zł 49,71 zł 48,79 zł ORTOPEDIA 33,13 zł 42,44 zł OTORYNOLARYNGOLOGIA 7,27 zł 15,93 zł Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Drugim analizowanym obszarem konkurencji w lecznictwie stacjonarnym są szpitale funkcjonujące w powiatach ościennych, jednakże administracyjnie należące do województwa dolnośląskiego. Są to jednostki usytuowane w dwóch miastach powiatowych Strzelinie i Oławie. Obydwie te jednostki są konkurencyjne względem BCM jedynie w konkurencji terytorialnej oraz dostępie do świadczeń dla pacjentów, ponieważ w procesie kontraktowania świadczeń jest to jednostka kontraktowana przez inny oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Ośrodki te nie są konkurencyjne względem BCM w przypadku oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, ponieważ nie posiadają tego typu oddziału w swojej strukturze. Patrząc pod kątem wartości zakontraktowanych świadczeń oraz liczby funkcjonujących oddziałów Strzelińskie Centrum Medyczne jest jednostką najsłabszą w analizowanym obszarze, a co za tym idzie nie stanowi zbyt mocnej konkurencji dla BCM w kompleksowości oraz dostępie do świadczeń. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ZOZ w Oławie, który poza oddziałami tożsamymi z BCM posiada jeszcze dwa oddziały dodatkowe. Są to: oddział chirurgii naczyniowej i oddział gastroenterologiczny. Brzeskie Centrum Medyczne posiada we wszystkich oddziałach, niższe finansowanie od ZOZ w Oławie. Wyjątkiem jest tu oddział ortopedyczny na który kontrakt BCM wynosi prawie dwukrotnie więcej. Zdecydowanie niższe finansowanie BCM ma w oddziałach: otolaryngologicznym, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. W przypadku 18

19 pozostałych oddziałów, tj. chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej wartości kontraktów BCM są niższe, jednak różnica jest tak niewielka, że można uznać te wartości za porównywalne. Jak widać w konkurencji międzywojewódzkiej BCM w porównaniu z ZOZ w Oławie wypada gorzej ze względu na mniejszą ofertę produktową, natomiast dużo lepiej w stosunku do Strzelińskiego Centrum Medycznego z uwagi na ofertę produktową. Tabela nr 6 - Wartości umów zakontraktowanych z NFZ oddziałów szpitalnych w powiatach Brzeskim, Oławski i Strzelińskim Brzeskie Centrum Medyczne ZOZ w Oławie Strzelińskie Centrum Medyczne SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHOROBY WEWNĘTRZNE ,00 zł ,00 zł ,00 zł ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ,00 zł PEDIATRIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł NEONATOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA OGÓLNA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ORTOPEDIA ,00 zł ,00 zł OTORYNOLARYNGOLOGIA ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA NACZYNIOWA ,00 zł GASTROENTEROLOGIA ,00 zł Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Trzecim analizowanym obszarem konkurencji w lecznictwie stacjonarnym jest miasto wojewódzkie Opole, gdzie funkcjonuje dziesięć jednostek posiadających zawarte umowy w zakresie leczenia szpitalnego. Tabela nr 7 pokazuje wartości oraz zakresy zakontraktowanych świadczeń w siedmiu jednostkach, które posiadają w swojej strukturze, co najmniej jeden oddział tożsamy z Brzeskim Centrum Medycznym. W tabeli nie uwzględniono trzech jednostek, których zakresy nie są w 19

20 żaden sposób konkurencyjne względem Brzeskiego Centrum Medycznego. Są to: ESMED posiadający jedynie umowę na programy lekowe, CHIRMED Sp. z o.o. z oddziałami leczenia jednego dnia oraz SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii, które jest jednostką profilową udzielającą świadczeń jedynie z zakresu onkologii oraz zakresów pokrewnych, a co za tym idzie nie jest w żadnym z tych zakresów konkurencyjna względem Brzeskiego Centrum Medycznego. Tabela nr 7 - Wartości zakontraktowanych świadczeń oddziałów szpitalnych w Brzegu i Opolu Brzeskie Centrum Medyczne Szpital Wojewódzki w Opolu Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu SPZOZ Szpital Wojskowy Opole NZOZ Ortopedia Opole SPZOZ MSW w Opolu Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatrycz ny Opole Centrum ginekologii, położnictwa i neonatologii w Opolu SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ CHOROBY WEWNĘTRZNE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł PEDIATRIA ,00 zł ,00 zł NEONATOLOGIA ,00 zł ,00 zł POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA OGÓLNA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ORTOPEDIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł OTORYNOLARYNGOLO GIA UROLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł OKULISTYKA ,00 zł NEUROLOGIA ,00 zł CHOROBY ZAKAŹNE ,00 zł PROGRAMY LEKOWE ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA NACZYNIOWA KARDIOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHEMIOTERAPIA CHIRURGIA SZCZĘKOWO- TWARZOWA CHIRURGIA DZIECIĘCA ,00 zł ,00 zł ,00 zł 20

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Spis treści 1. Charakterystyka obszaru... 3 1.1. Położenie... 3 1.3. Powierzchnia... 5 2. Sfera ekonomiczna... 6 2.1. Analiza sytuacji w trzech sektorach

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/17/15/IPW Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 r. DECYZJA Nr DKK - 79/15 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku. Warszawa, 19 marca 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku. Warszawa, 19 marca 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku Warszawa, 19 marca 2014 r. Spis treści Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED S.A....4 1.1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 SPIS TREŚCI 1.Synteza diagnozy aktualnego stanu województwa

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice

Załącznik. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice Załącznik Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice MYŚLENICE 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 SŁOWNIK WYKORZYSTANYCH POJĘĆ...3 1. WPROWADZENIE...4 1.1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo