Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach"

Transkrypt

1 , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE

2 szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz importu zwierząt domowych, większość stosuje się od 29 grudnia 2014 r., większość wchodzi do krajowego porządku prawnego wprost, bez potrzeby implementacji; część dotyczy Służby Celnej jako organu delegowanego do wykonywania kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przemieszczanych z państw trzecich w celach niehandlowych, w ilości do pięciu sztuk. 2

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013; Rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2013; 3

4 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/518/UE; Decyzja wykonawcza Komisji 2013/519/UE; Decyzja wykonawcza Komisji 2013/520/UE. 4

5 - Dyr. 2013/31/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami oraz ich przywóz do Unii; Dz U L 178 z , str. 107; wchodzi w życie dwudziestego dnia od daty publikacji, tj. 18 lipca 2013 r.; wymaga przepisów transponujących w państwach członkowskich, stosowanych od 29 grudnia 2014 r. 5

6 - Dyr. 2013/31/UE art. 1 wydłużenie terminu ustanowionego w dyrektywie 92/65/EWG dla badania klinicznego zwierzęcia przed wysyłką z 24 godzin do 48 godzin; art. 1 - skreślenie odesłań do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 998/2003 i zastąpienie ich odesłaniami do rozporządzenia (UE) nr 576/2013; art. 1 - wprowadzenie odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005; Nie dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez SC 6

7 towarzyszących podróżnym Rozp. 576/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003; Dz. U UE L 178 z , str. 1; wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 28 czerwca 2013r.; stosowane od 29 grudnia 2014 r. Dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C.! 7

8 towarzyszących podróżnym Rozp. 576/2013 art. 3* wprowadzenie definicji przemieszczenia o charakterze niehandlowym, właściciela, osoby upoważnionej i in.; art. 5 ust. 1* określono maksymalną liczbę zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, które mogą towarzyszyć właścicielowi podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym (liczba ta nie może przekroczyć pięciu); * dotyczy bezpośrednio SC 8

9 Rozp. 576/2013 art. 5 ust. 2* wprowadzono odstępstwa od art. 5 ust. 1: jeśli wspomniane przemieszczenie odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami (lit. a), gdy właściciel lub osoba upoważniona przedstawi dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w lit. a) lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia (lit. b), gdy wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy (lit. c); 9

10 Rozp. 576/2013 art. 10 ust. 3* na zasadzie odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie zarejestrowanych psów wojskowych lub psów poszukiwawczych i ratowniczych przez inny punkt wjazdu niż punkt wjazdu podróżnych, pod warunkami opisanymi w lit. a) i b) ust. 3 art. 10; 10

11 Rozp. 576/2013 art. 11 ust. 1* na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 lit. b), z zastrzeżeniem warunków ujętych w art. 11 ust. 2 i 3, państwa członkowskie mogą udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A na ich terytoria z terytoriów lub państw trzecich, które zostały wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, jeśli zwierzęta te: są w wieku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie (lit. a) albo są w wieku od 12 do 16 tygodni, i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają wymogów dotyczących ważności, o których mowa w załączniku III pkt 2 lit. e) (lit. b); 11

12 Rozp. 576/2013 art. 12 ust. 1 lit. c)* na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 lit. c) badanie poziomu przeciwciał metodą miareczkowania w przypadku gatunków wymienionych w załączniku I część A nie jest wymagane w odniesieniu do zwierząt domowych przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytoriów lub państw trzecich, które zostały wymienione w wykazie** sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, po tranzycie przez terytorium lub państwo trzecie inne niż te, które zostały wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, pod warunkiem, że właściciel lub osoba upoważniona przedstawi podpisane oświadczenie*** 12

13 Rozp. 576/2013 oświadczenie ma poświadczać, że w czasie takiego tranzytu dane zwierzęta domowe nie miały kontaktu ze zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na zakażenie wścieklizną i pozostały zamknięte w środku transportu lub na terenie międzynarodowego portu lotniczego ** - wykaz zawarty w załączniku II, część 1 i 2 do rozporządzenia 2013/577/UE *** - wzór oświadczenia jest zawarty w załaczniku I, część 1 i 2 do rozporządzenia 2013/577/UE 13

14 Rozp. 576/2013 art. 14* określono w sposób ogólny warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B; art ( ) - określono format, treść i zasady wystawiania dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A (o którym mowa w art. 6 lit. d); 14

15 Rozp. 576/2013 art * - określono format, treść i zasady wystawiania dokumentu identyfikacyjnego (świadectwa) na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A (o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e); art. 27 ( ) - odstępstwo od art. 25 ust. 1 w zakresie formatu dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) wystawianego zgodnie z art. 22 w jednym z terytoriów lub państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 576/2013; 15

16 Rozp. 576/2013 art określono w sposób ogólny format, treść i zasady wystawiania dokumentu identyfikacyjnego na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B; art określono w sposób ogólny format, treść i zasady wystawiania dokumentu identyfikacyjnego na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B; 16

17 Rozp. 576/2013 art. 32* ustanowiono odstępstwo od warunków określonych w art. 6, 9, 10 i 14 niniejszego rozporządzenia w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państw członkowskich: państwa członkowskie mogą udzielać w wyjątkowych sytuacjach zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytorium zwierząt domowych, które nie spełniają wymogów określonych w w/w artykułach, pod warunkiem, że 17

18 Rozp. 576/2013 właściciel złożył wcześniej wniosek o udzielenie pozwolenia, państwo członkowskie przeznaczenia udzieliło takiego pozwolenia, dane zwierzęta domowe zostaną poddane izolacji pod nadzorem urzędowym przez czas konieczny do spełnienia tych warunków, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy, w miejscu zatwierdzonym przez właściwy organ oraz zgodnie z ustaleniami określonymi w pozwoleniu, pozwolenie obejmuje udzielenie zezwolenia na tranzyt przez inne państwo członkowskie, pod warunkiem, że państwo członkowskie tranzytu udzieliło wcześniej zgody państwu członkowskiemu przeznaczenia. 18

19 Rozp. 576/2013 art. 33 zasady dotyczące kontroli dokumentów i kontroli tożsamości, które mają być przeprowadzane w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego wymienionego w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 15; 19

20 Rozp. 576/2013 art. 34*! zasady dotyczące kontroli dokumentów i kontroli tożsamości, które mają być przeprowadzane w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym z terytoriów lub państw trzecich innych niż te wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 15; a w szczególności: 20

21 Rozp. 576/2013 art. 34 ust. 4* państwa członkowskie zapewniają: aby właściwy organ, który został przez nie wyznaczony do przeprowadzania kontroli przewidzianych w art. 34 ust. 1 był w pełni poinformowany o przepisach określonych w rozdziale III; aby urzędnicy właściwego organu odbyli szkolenia niezbędne do wykonywania tych przepisów; aby właściwy organ prowadził dokumentację zawierającą dane na temat całkowitej liczby przeprowadzonych kontroli; 21

22 Rozp. 576/2013 aby właściwy organ prowadził dokumentację zawierającą dane na temat stwierdzonych podczas tych kontroli przypadków niezgodności z przepisami; aby właściwy organ dokumentował przeprowadzone kontrole poprzez dokonanie wpisu w stosowanej pozycji dokumentu identyfikacyjnego, w przypadkach, w których dokumentacja taka jest niezbędna do celów przemieszczania o charakterze niehandlowym do innych państw członkowskich, jak przewidziano w art. 24 ust. 1. Obecnie na terytorium Polski właściwym organem jest Służba Celna. 22

23 Rozp. 576/2013 art. 36* środki ochronne, które mogą być wprowadzone przez Komisję w przypadku wystąpienia lub rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych, w tym wścieklizny; art. 37 obowiązki państw członkowskich w zakresie informowania ogółu społeczeństwa o zasadach przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych; 23

24 Rozp. 576/2013 art. 43 rozporządzenie (WE) nr 998/2003 niniejszym traci moc, z wyjątkiem załącznika II część B i część C sekcja 2, które pozostają w mocy do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych, przyjętych zgodnie z, odpowiednio, art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013; do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych, przyjmowanych zgodnie z, odpowiednio, art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do wykazu zamieszczonego w tych aktach wykonawczych odczytuje się jako odesłania do wykazu państw trzecich i terytoriów zamieszczonego odpowiednio w części B sekcja 2 oraz części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003; 24

25 Rozp. 576/2013 Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V. 25

26 Rozp. 576/2013 art. 44* środki przejściowe dotyczące dokumentów identyfikacyjnych: na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 1, dokument identyfikacyjny (paszport), o którym mowa w art. 6 lit. d), uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem w przypadku, gdy został on sporządzony zgodnie ze wzorem paszportu określonym w decyzji 2003/803/WE oraz został wystawiony przed dniem 29 grudnia 2014 r. 26

27 Rozp. 576/2013 art. 44* środki przejściowe dotyczące dokumentów identyfikacyjnych: na zasadzie odstępstwa od art. 25 ust. 1 i art. 27 lit. a), dokument identyfikacyjny (świadectwo weterynaryjne), o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e), uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem w przypadku, gdy został on sporządzony zgodnie ze wzorem świadectwa określonym w załączniku II do decyzji 2011/874/UE lub, w stosownych przypadkach, ze wzorem paszportu określonym w decyzji 2003/803/WE oraz został wystawiony przed dniem 29 grudnia 2014 r. 27

28 Rozp. 576/2013 załącznik I* do rozporządzenia uszczegółowiono gatunki zwierząt, w odniesieniu do których niniejsze rozporządzenie może być stosowane; załącznik II * do rozporządzenia zawiera wymogi techniczne dotyczące transponderów; załącznik III * do rozporządzenia zawiera wymogi dotyczące ważności w odniesieniu do szczepień przeciwko wściekliźnie; 28

29 Rozp. 576/2013 załącznik IV * do rozporządzenia zawiera wymogi dotyczące ważności w przypadku badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania; załącznik V * do rozporządzenia zawiera tabelę korelacji, o której mowa w art. 43 ust. 2 29

30 Rozp. 577/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013; 30

31 Rozp. 577/2013 Dz. U. UE L 178 z , str. 109; wchodzi w życie dwudziestego dnia od daty publikacji, tj. 18 lipca 2013 r.; stosowane od 29 grudnia 2014 r. Dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C.! 31

32 Rozp. 577/2013 art. 1 ust. 1* - określono format, szatę graficzną i wymogi językowe dotyczące oświadczenia, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013 oświadczenie właściciela lub osoby upoważnionej, stwierdzające, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzęta domowe nie miały żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę. Musi ono być sporządzone zgodnie z formatem i szatą graficzną określonymi w części 1 załącznika I niniejszego rozporządzenia. Musi ono być zgodne z wymogami językowymi określonymi w części 3 załącznika I niniejszego rozporządzenia. 32

33 Rozp. 577/2013 art. 1 ust. 2 * - określono format, szatę graficzną i wymogi językowe dotyczące oświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013 oświadczenie właściciela lub osoby upoważnionej, stwierdzające, że w czasie tranzytu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) dane zwierzęta domowe nie miały kontaktu ze zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na zakażenie wścieklizną i pozostawały zamknięte w środku transportu lub na terenie międzynarodowego portu lotniczego. Musi ono być sporządzone zgodnie z formatem i szatą graficzną określonymi w części 2 załącznika I niniejszego rozporządzenia. Musi ono być zgodne z wymogami językowymi określonymi w części 3 załącznika I niniejszego rozporządzenia. 33

34 Rozp. 577/2013 art. 2 ust. 1 * określono wykaz terytoriów i państw trzecich, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Wykaz jest zawarty w części 1 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 577/

35 Rozp. 577/2013 art. 2 ust. 2* określono wykaz terytoriów i państw trzecich, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Wykaz jest zawarty w części 2 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 576/

36 Rozp. 577/2013 art. 3 ust. 1( ) określono wzór paszportu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Wzór zawarto w części 1 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 i musi on być zgodny z dodatkowymi wymogami określonymi w części 2 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/

37 Rozp. 577/2013 art. 3 ust. 2 na zasadzie odstępstwa od ust. 1 paszporty wydane na podstawie art. 27 lit a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013 w jednym z terytoriów lub państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w części 3 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 i musi on być zgodny z dodatkowymi wymogami określonymi w części 4 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/

38 Rozp. 577/2013 art. 4*! określono wzór świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, zawarty w części 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 577/2013. wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 dokument musi być należycie wypełniony i wydany, zgodnie z notami wyjaśniającymi, zawartymi w części 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 577/2013; 38

39 Rozp. 577/2013 dokument musi być uzupełniony pisemnym oświadczeniem, o którym mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 (pisemne oświadczenie właściciela lub osoby upoważnionej, w którym potwierdza się, że przemieszczenie danego zwierzęcia domowego do Unii jest przemieszczeniem o charakterze niehandlowym): sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w części 3 sekcja A załącznika IV do niniejszego rozporządzenia, które jest zgodne z dodatkowymi wymogami określonymi w części 3 sekcja B załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. 39

40 Rozp. 577/2013 art. 5 decyzje: 2003/803/WE, 2004/839/WE, 2005/91/WE tracą moc. 40

41 Rozp. 656/2013 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące wzoru paszportu wydawanego w Chorwacji dla psów, kotów, fretek; Dz. U. UE L 190, z , str. 35; wchodzi w życie od dnia wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji do UE; stosowane do 30 czerwca 2016 r.; Nie dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C. 41

42 Rozp. 656/2013 art. 1 - państwa członkowskie zezwalają na przemieszczanie z Chorwacji na swoje terytorium zwierząt domowych z gatunków wymienionych w częściach A i B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 (psy, koty, fretki), które mają paszport wydany przez upoważnionego lekarza weterynarii w Chorwacji nie później niż w dniu 30 czerwca 2014 r. i zgodny z wymogami wymienionymi w punktach a) i b) art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 656/

43 Dec. 518/2013 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 518/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw; Dz.U. UE L 281/14 z , str ; stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r.; Nie dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C. 43

44 Dec. 518/2013 art. 1 - część 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG zastępuje się tekstem załącznika do decyzji wykonawczej 2013/518/UE (wzór świadectwa zdrowia - świadectwo zdrowia do celów handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw (kopytne, ptaki zaszczepione przeciwko grypie ptaków, zajęczaki, psy, koty i fretki) 44

45 Dec. 518/2013 art. 2 - w okresie przejściowym do 29 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie mogą zezwalać na handel psami, kotami i fretkami pochodzącymi z gospodarstw, jeżeli zwierzętom tym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 28 grudnia 2014 r., zgodnie z modelem określonym w części 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG w jej brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi niniejszą decyzją. 45

46 Dec. 518/2013 załącznik wzór świadectwa zdrowia do celów handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw (kopytne, ptaki zaszczepione przeciwko grypie ptaków, zajęczaki, psy, koty i fretki) 46

47 Dec. 519/2013 Decyzja wykonawcza Komisji UE nr 519/2013 z dnia 21 października 2013 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie; Dz.U. UE L 281 z , str ; stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r.; Nie dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C. 47

48 Dec. 519/2013 art. 1 ust. 1 ustanawia wykaz terytoriów lub państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów lub fretek zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG: 48

49 Dec. 519/ Przesyłki psów, kotów lub fretek, które podlegają przepisom dyrektywy 92/65/EWG, mogą być przywożone do Unii wyłącznie pod warunkiem, że terytoria lub państwa trzecie, z których pochodzą, oraz wszystkie terytoria lub państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, są objęte jednym z wykazów zawartych w: a) załączniku I do decyzji 2004/211/WE; b) części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010; c) załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/

50 Dec. 519/2013 art. 1 ust. 2 : 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 przesyłki psów, kotów lub fretek przeznaczone dla jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG mogą być przywożone do Unii wyłącznie pod warunkiem, że terytoria lub państwa trzecie, z których pochodzą, oraz wszystkie terytoria lub państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, są objęte wykazem, o którym mowa w ust. 1 lit. c). 50

51 Dec. 519/2013 art. 2 dotyczy kwestii świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu z terytoriów lub państw trzecich: 51

52 Dec. 519/2013 Państwa członkowskie zezwalają wyłącznie na przywóz psów, kotów i fretek, które spełniają następujące warunki: towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika (do niniejszej decyzji); jest ono wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z notami wyjaśniającymi zawartymi w części 2 załącznika; zwierzęta spełniają wymogi świadectwa zdrowia zwierząt w odniesieniu do terytoriów lub państw trzecich, z których pochodzą, oraz wszystkich terytoriów lub państw trzecich, przez które przewozi się je 52 tranzytem, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), b) i c).

53 Dec. 519/2013 art. 3 decyzje: 94/274/WE, 94/275/WE, 2005/64/WE tracą moc 53

54 Dec. 519/2013 art. 4 - Przepisy przejściowe: W okresie przejściowym do dnia 29 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii psów, kotów lub fretek, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 28 grudnia 2014 r. zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku do decyzji 2005/64/WE lub w załączniku I do decyzji wykonawczej 2011/874/UE. 54

55 Dec. 519/2013 załącznik część 1: Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek; załącznik część 2: Noty wyjaśniające do wypełniania świadectw zdrowia zwierząt 55

56 Dec. 520/2013 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/520/UE z dnia 21 października 2013 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2011/874/UE Dz.U. UE L 281/27 z , str ; stosowana od 29 grudnia 2014 r. Dotyczy bezpośrednio kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przez S.C.! 56

57 Dec. 520/2013 art. 1* - Decyzja wykonawcza 2011/874/UE traci moc. 57

58 Wciąż obowiązują... Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG Dz.U. UE L 268 z , polskie wydanie specjalne: Rozdział 03 Tom 13 P (z późn. zm.) 58

59 Wciąż obowiązują Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011* z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów Dz.U. UE L 296 z , str

60 Wciąż obowiązują Decyzja Komisji (2006/146/WE)* z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii Dz.U. UE L 55 z , str

61 Dziękuję za uwagę 61

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 23.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/51 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5 1/5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Przywieźć z innego kraju zwierzę lub zwierzęta domowe

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym. Strona 1 z 5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Gdzie załatwię sprawę? Przywieźć z innego

Bardziej szczegółowo

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady przemieszczania psów, kotów i fretek, jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z państw trzecich na terytorium UE

Nowe zasady przemieszczania psów, kotów i fretek, jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z państw trzecich na terytorium UE Nowe zasady przemieszczania psów, kotów i fretek, jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z państw trzecich na terytorium UE lek. wet. Kamila Kozub GIW listopad 2014 r. 1 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013. z dnia 12 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013. z dnia 12 czerwca 2013 r. Dz.U.UE.L.2013.178.1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 28.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/759/WE)

SPROSTOWANIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/759/WE) L 291/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2005 SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 96/26 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Właściwy organ centralny I.16. I.11. I.17. I.27.

Właściwy organ centralny I.16. I.11. I.17. I.27. ZAŁĄCZNIK IV Część 1 Wzór zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/2013 PAŃSTWO: Świadectwo

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. tekst jednolity

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. tekst jednolity DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG L 306/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2005 DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek

DECYZJA KOMISJI. z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4359) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 129/28 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/819 z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 29.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132/3 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów

Bardziej szczegółowo

13.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8/29

13.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8/29 13.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8/29 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi. lek. wet. Kamila Kozub, GIW

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi. lek. wet. Kamila Kozub, GIW Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi lek. wet. Kamila Kozub, GIW 1 Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRLW Nr 108/2017/VI z dnia 9 maja 2017 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII Tekst jednolity I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 172/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niektórych wymogów

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRL-W Nr 37/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII I. Postanowienia ogólne 1. Paszporty

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca L 333/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2007 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 10.11.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0117/2010, którą złożyła Angeliki Charokopou (Grecja) w imieniu 19 greckich stowarzyszeń na rzecz dobrostanu

Bardziej szczegółowo

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE)

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE) PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE) Spis treści CHORWACJA...2 IZRAEL...3 NORWEGIA...5 ROSJA...7 SZWAJCARIA...8 1 CHORWACJA Zwierzęta towarzyszące przemieszczane

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRL-W Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII I. Postanowienia ogólne 1. Paszporty

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 28.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178/109 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013. z dnia 28 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013. z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U.UE.L.2013.178.109 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 208/46 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1461 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 237/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII,

Bardziej szczegółowo

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści AUSTRIA...2 BELGIA...3 BUŁGARIA...4 CYPR...5 REPUBLIKA CZECH...6 DANIA...7 ESTONIA...8 FINLANDIA...9 FRANCJA...11

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.12.2017 L 351/55 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR L 296/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.11.2011 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/594/WE)

DECYZJE KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/594/WE) 31.8.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227/33 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5 24.10.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 6.10.2016 L 271/9 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1775 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG poprzez dodanie Kataru do wykazu państw trzecich, z których państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 26.10.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0117/2010, którą złożyła Angeliki Charokopou (Grecja) w imieniu 19 greckich stowarzyszeń na rzecz dobrostanu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1063/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 17 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D047924/07

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.1.2016 L 8/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/24 z dnia 8 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku DO-0130/95/2014 Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury składania zamówień w przypadku zakupu zwierząt niezharmonizowanych oraz

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 28.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/71 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17 15.1.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17 DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 7.10.2015 L 262/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1775 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Przemieszczanie zwierząt domowych o charakterze niehandlowym

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Przemieszczanie zwierząt domowych o charakterze niehandlowym PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 27.9.2012 2012/0039(COD) POPRAWKI 166-227 Projekt sprawozdania Horst Schnellhardt (PE492.919v01-00)

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 L 302/26 PL 22.10.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1113/2014 z dnia 16 października 2014 r. ustanawiające format i szczegóły techniczne zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.2.2017 L 32/35 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/204 z dnia 3 lutego 2017 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE

Bardziej szczegółowo

Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki

Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki Kontrola przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym dobre praktyki lek. wet. Kamila Kozub Główny Inspektorat Weterynarii listopad 2014 1 Czym są dobre praktyki? zalecane zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) 16696/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) 16696/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD) 16696/11 AGRILEG 124 VETER 48 CODEC 1977 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/689/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/689/UE) 1.10.2014 L 287/27 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29 września 2014 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii, Libii, Maroka i Tunezji (notyfikowana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2012) XXX projekt ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dn. XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr /. ustanawiające wymagania

Bardziej szczegółowo

Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej. Poradnik

Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej. Poradnik Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej Poradnik Wymagania stawiane przez kraje Unii Europejskiej. Austria Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane

Bardziej szczegółowo

2003R0998 PL 20.04.2009 013.001 1 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dnia 21 maja 2008 r.

2003R0998 PL 20.04.2009 013.001 1 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dnia 21 maja 2008 r. 2003R0998 PL 20.04.2009 013.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Białystok, październik 2010 r.

Białystok, październik 2010 r. Białystok, październik 2010 r. 1 Mirosław Czech Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt 2 Ważniejsze regulacje UE: bydło i świnie Dyrektywa 64/432/EEC,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2013 C(2013) 5405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 26 maja 2003 r. Dz.U.UE.L.03.146.1 Dz.U.UE-sp.03-39-75 2004-07-03 zm. Dz.U.UE.L.2004.94.7 art. 1 zm.wyn.z Dz.U.UE.L.2004.249.18 art. 1 2004-10-13 zm. Dz.U.UE.L.2004.298.22 art. 1 2004-11-23 zm. Dz.U.UE.L.2004.344.17 art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Dnia 29 stycznia 2014 r. weszła w życie decyzja wykonawczej Komisji Europejskiej 2014/43/UE z dnia 27 stycznia 2014 r. dotycząca niektórych

Dnia 29 stycznia 2014 r. weszła w życie decyzja wykonawczej Komisji Europejskiej 2014/43/UE z dnia 27 stycznia 2014 r. dotycząca niektórych Dnia 29 stycznia 2014 r. weszła w życie decyzja wykonawczej Komisji Europejskiej 2014/43/UE z dnia 27 stycznia 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykaoskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 7.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/5 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2014 r. COM(2014) 305 final 2014/0158 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.4.2014 L 107/39 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/10 6.2.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/175 z dnia 5 lutego 2015 r. ustanawiające, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2013D0426 PL 14.02.2014 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 5 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) L 83/34 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. L 222/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2007

KOMISJA DECYZJE. L 222/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2007 L 222/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2007 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓZ PSÓW, KOTÓW, FRETEK (jako zwierząt towarzyszących do 5 sztuk)

PRZYWÓZ PSÓW, KOTÓW, FRETEK (jako zwierząt towarzyszących do 5 sztuk) PRZYWÓZ PSÓW, KOTÓW, FRETEK (jako zwierząt towarzyszących do 5 sztuk) 1. z Andory, Chorwacji, Islandii, Liechtensteinu, Monaco, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Państwa Watykańskiego Czytelny tatuaŝ lub

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TYMCZASOWEGO PRZYWOZU KONI DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

WARUNKI TYMCZASOWEGO PRZYWOZU KONI DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ WARUNKI TYMCZASOWEGO PRZYWOZU KONI DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 1. Pozwolenie na przywóz należy otrzymać od Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa, Departament

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe 1)

o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz,U, z 2007 r. Nr 52, poz. 345. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY UWAGA!!! Zmiany w wymaganiach dotyczących handlu wewnątrzunijnego owcami i kozami hodowlanymi oraz przeznaczonymi do tuczu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/195 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Bargieł GrIW Gdańsk

Ireneusz Bargieł GrIW Gdańsk Ireneusz Bargieł GrIW Gdańsk Kilka definicji dla jasności sytuacji Import >>> kraj III -> PL (UE) Reimport >>> PL (UE) -> kraj III -> PL (UE) Eksport >>> PL (UE) -> kraj III Tranzyt >>> kraj III -> PL

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/65/EWG. z dnia 13 lipca 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/65/EWG. z dnia 13 lipca 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/47 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 67/22 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/355 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE 10.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/5 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Załącznik 2 I. Zasady przemieszczania świń. A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania

Bardziej szczegółowo