Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści WSTĘP...4 OPIEKA ZDROWOTNA...4 INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA...8 AKTYWIZACJA ZAWODOWA POWIAT CHODZIESKI POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI POWIAT GNIEŹNIEŃSKI POWIAT GOSTYŃSKI POWIAT GRODZISKI POWIAT JAROCIŃSKI POWIAT KALISKI MIASTO KALISZ POWIAT KĘPIŃSKI POWIAT KOLSKI MIASTO KONIN POWIAT KONIŃSKI POWIAT KOŚCIAŃSKI POWIAT KROTOSZYŃSKI POWIAT LESZCZYŃSKI MIASTO LESZNO POWIAT MIĘDZYCHODZKI

3 POWIAT NOWOTOMYSKI POWIAT OBORNICKI POWIAT OSTROWSKI POWIAT OSTRZESZOWSKI POWIAT PILSKI POWIAT PLESZEWSKI MIASTO POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI POWIAT RAWICKI POWIAT SŁUPECKI POWIAT SZAMOTULSKI POWIAT ŚREDZKI POWIAT ŚREMSKI POWIAT TURECKI POWIAT WĄGROWIECKI POWIAT WOLSZTYŃSKI POWIAT WRZESIŃSKI POWIAT ZŁOTOWSKI

4 WSTĘP Niniejszy Informator zawiera informacje na temat wybranych form pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim. Informacje dostępne w opracowaniu zaprezentowane są w ujęciu powiatowym. Zebrane dane pochodzą m.in. ze strony internetowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, baz danych Wydziału Polityki i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu baz danych Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Podane informacje są aktualne według stanu na lipiec 2014 roku. OPIEKA ZDROWOTNA Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń psychicznych, które często mają podłoże psychologiczne, genetyczne, biologiczne lub środowiskowe. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz,1027 z późn. zm.) osobom z zaburzeniami psychicznymi przysługują nieodpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców, którzy zawarli kontrakt z NFZ. W celu uzyskania pomocy lekarskiej osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego. Korzystanie ze świadczeń poradni dla 4

5 dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży nie wymaga skierowania od lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. opieki j i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie - w poradniach, w oddziałach dziennych lub oddziałach szpitalnych. W poradni pacjent ma zapewnione świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w sytuacjach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. W ośrodku dziennym w trakcie leczenia pacjent ma zapewnione świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. W izbie przyjęć szpitala przez całą dobę pacjent może skorzystać ze świadczeń udzielanych w trybie nagłym (także diagnostycznoterapeutycznych). Pacjent ma zapewnione zabezpieczenie medyczne oraz transport w przypadku konieczności kontynuowania leczenia specjalistycznego. W szpitalu podczas leczenia pacjent ma zapewnione bezpłatnie niezbędne świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapia), wyżywienie, z wykluczeniem zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnoopiekuńczych i rehabilitacji leczniczej; działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin oraz inne świadczenia związane z pobytem. 5

6 Zasady udzielania świadczeń w poradni zdrowia psychicznego (także w poradni dla dzieci i młodzieży i innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia oraz dla osób z autyzmem dziecięcym): pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych; pacjent z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, schizofrenią lub afektywnymi zaburzeniami nastroju ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki; za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach; świadczeniodawca wydaje skierowania na badania związane z leczeniem psychiatrycznym oraz pokrywa ich koszty. Psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty jest wymagane skierowanie od lekarza, który ma zawarty kontrakt z NFZ. Zasady udzielania świadczeń w poradni leczenia uzależnień: pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora psychoterapii uzależnień; leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia sądu. Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie. 6

7 Zasady udzielania świadczeń w warunkach szpitalnych: skierowanie do szpitala go wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala go bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć; w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentowi bezpłatne, niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze; przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala go następuje za jej pisemną zgodą lub bez zgodny gdy osoba ta zagraża sobie bądź otoczeniu; przyjęcie do szpitala go osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub w przypadku braku zgody na podstawie decyzji sądu. Pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia sądu. Leczenie szpitalne różni się w zależności od szpitala i profilu oddziału, zazwyczaj obejmuje psychoterapię oraz farmakoterapię. Przebywanie pacjenta w szpitalu jest o tyle korzystne, że pozwala na dokładną całodobową obserwację pacjenta, jego objawów i reakcji na leki. Łatwiej jest tym samym dobrać właściwą metodę terapeutyczną i znaleźć lek oraz sposób dawkowania, który nie spowoduje działań niepożądanych. 7

8 Osoba chora psychicznie, u której występują zaburzenia psychotyczne lub upośledzona umysłowo ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie j opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, również wtedy jeżeli nie jest osobą ubezpieczoną (art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Każdy z nas, podczas pobytu w szpitalu ma swoje prawa, które określa ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U poz. 159). INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA Dostępnymi formami społecznego wsparcia i integracji społecznozawodowej są: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Co to? Ośrodki wsparcia będące formą pomocy społecznej. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna uczestników. 8

9 Dla kogo? Wsparcie środowiskowych domów samopomocy kierowane jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ze względu na ograniczone możliwości intelektualne i/lub zdolności adaptacyjne wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Jak wnioskować o skierowanie? Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach środowiskowego domu samopomocy (lub jej przedstawiciel prawny) powinna złożyć pisemny wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej ośrodka pomocy społecznej lub filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik socjalny wskazuje dodatkowe dokumenty konieczne do wydania decyzji o skierowaniu osoby z niepełnosprawnością na pobyt w ŚDS (w tym zaświadczenie od lekarza rodzinnego oraz lekarza neurologa/psychiatry). DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Co to? Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 9

10 Dla kogo? Mieszkańcem domu pomocy społecznej może być każda osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Jak wnioskować o skierowanie? Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach domu pomocy społecznej (lub jej przedstawiciel prawny) powinna złożyć pisemny wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej ośrodka pomocy społecznej lub filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik socjalny wskazuje dodatkowe dokumenty konieczne do wydania decyzji o skierowaniu osoby z niepełnosprawnością na pobyt w DPS. CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Co to? Centra integracji społecznej realizują reintegrację zawodową i społeczną poprzez: 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; 10

11 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Dla kogo? Dla osób podlegającym wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji utrudniającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Jak wnioskować o skierowanie? Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach centrum integracji społecznej (lub jej przedstawiciel prawny) powinna złożyć pisemny wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej ośrodka pomocy społecznej lub filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik socjalny wskazuje dodatkowe dokumenty konieczne do wydania decyzji o skierowaniu oraz decyzji kwalifikującej osobę do CIS. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Co to? Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dla kogo? Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej mogą być osoby mające 16 lat i więcej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością (niezdolne do pracy, posiadające na 11

12 orzeczeniu symbol przyczyny niepełnosprawności 01-U oznaczający niepełnosprawność intelektualną i/lub 02-P oznaczający chorobę psychiczną) oraz osoby ze znaczną niepełnosprawnością bez względu na przyczynę niepełnosprawności. Jak wnioskować o przyjęcie? Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach warsztatu terapii zajęciowej (lub jej przedstawiciel prawny) powinna zgłosić się do jednostki prowadzącej warsztat w celu złożenia wniosku o przyjęcie. KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Co to? Klub integracji społecznej realizuje wsparcie w obszarze zwiększenia kompetencji społeczno-zawodowych, w tym służących powrotowi do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszenia kwalifikacji zawodowych. KIS realizuje działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej. Dla kogo? Dla osób podlegającym wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji utrudniającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Jak wnioskować o przyjęcie? Uczestnictwo w zajęciach klubu integracji społecznej jest efektem realizacji kontraktu socjalnego. W celu rozpoczęcia procedury przyjęcia do klubu 12

13 integracji społecznej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym z właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej ośrodka pomocy społecznej lub filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Co to? Zakład aktywności zawodowej to forma przedsiębiorstwa społecznego realizująca zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dla kogo? Zakład aktywności zawodowej kierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, niepełnosprawność intelektualną lub chorobę psychiczną. Jak wnioskować o przyjęcie? Osoba chcąca podjąć pracę w zakładzie aktywności zawodowej (lub jej przedstawiciel prawny) powinna zgłosić się do jednostki prowadzącej ZAZ. AKTYWIZACJA ZAWODOWA W Wielkopolsce, w ramach publicznych służb zatrudnienia funkcjonują, na poziomie powiatu: powiatowe urzędy pracy, na poziomie regionu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wraz z oddziałami w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Wszystkie usługi świadczone przez urzędy pracy są bezpłatne. 13

14 Powiatowe Urzędy Pracy w Wielkopolsce. Warunkiem skorzystania z usług powiatowego urzędu pracy jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Rejestracja w urzędzie podlega rejonizacji. Osoby zarejestrowane mają dostęp do szerokiej bazy ofert pracy, pomocy pośredników pracy, doradców zawodowych. Mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, między innymi, takich jak: staże, szkolenia, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Osoby, które spełniają warunki ustawowe, mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. ADRESY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W WIELKOPOLSCE: CHODZIEŻ CZARNKÓW GNIEZNO ul. Składowa 3, Chodzież tel fax: ul. Przemysłowa 2a, Czarnków tel ,17 fax: ul. Sobieskiego 20, Gniezno tel , fax: GOSTYŃ ul. Poznańska 200, Gostyń tel

15 GRODZISK WIELKOPOLSKI JAROCIN KALISZ ul. Poznańska 15, Grodzisk Wlkp. tel/fax: ww.pupgrodziskwlkp.pl Jarocin, ul. Zaciszna 2 tel fax: ul. Staszica 47a, Kalisz, tel. (62) KĘPNO Mianowicie 2H, Kępno tel KOŁO ul. Sienkiewicza 27, Koło tel. / fax: (63) pupkolo.pl KONIN KOŚCIAN ul. Zakładowa 4, Konin tel ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, Kościan tel. (0-65) , , , , ,

16 KROTOSZYN LESZNO MIĘDZYCHÓD NOWY TOMYŚL OBORNIKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRZESZÓW ul. Rawicka 7b, Krotoszyn tel , tel/fax: ul. Śniadeckich 5, Leszno tel/fax: , tel pupleszno.pl ul. 17 Stycznia 143, Międzychód tel Sekretariat Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 2 tel fax: ul. Sądowa 5, Oborniki tel fax: ul. Wolności 29a Ostrów Wielkopolski tel fax: ul. Przemysłowa 7, Ostrzeszów tel

17 PIŁA PLESZEW POZNAŃ RAWICZ SŁUPCA SZAMOTUŁY ŚREM Al. Niepodległości 24, Piła tel (sekretariat) tel fax ul. Wyspiańskiego 6, Pleszew tel fax: ul. Czarnieckiego 9, Poznań tel fax W ramach PUP w Poznaniu funkcjonuje: Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości tel. (61) ul. Kamińskiego 19A, Rawicz tel. (65) ; fax: (65) ul. Piastów 2, Słupca tel ul. Wojska Polskiego 1, Szamotuły tel ul. Mickiewicza 56, Śrem tel.: (61) , fax: (61) wew

18 ŚRODA WIELKOPOLSKA TUREK WĄGROWIEC WOLSZTYN WRZEŚNIA ZŁOTÓW ul. Kosynierów 46, Środa Wlkp. tel/fax: ; ; ul. Komunalna 6, Turek tel/fax ul. Kolejowa 22, Wągrowiec centrala tel./fax.: (67) ul. 5 stycznia 5a, Wolsztyn tel , fax ul. Wojska Polskiego 2, Września pupwrzesnia.pl ul. Kolejowa 11, Złotów tel/fax: pupzlotow.pl WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa wielkopolskiego. Skorzystanie z oferowanych przez WUP usług nie wymaga rejestracji. Pomoc skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych, niepracujących niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jak i uczących się (powyżej 18 roku życia) oraz pracujących, które chcą zmienić zatrudnienie, dokształcić się itp. 18

19 W ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy funkcjonują: Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Są to wyspecjalizowane placówki, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych. W Centrach zatrudnieni są wykwalifikowani doradcy zawodowi, w tym doradcy z wykształceniem psychologicznym, którzy bezpłatnie prowadzą indywidualne porady zawodowe, grupowe porady zawodowe, informacyjne spotkania indywidualne, informacyjne spotkania grupowe. W Centrach można skorzystać z: bezpłatnego dostępu do Internetu, materiałów informacyjnych o zawodach (filmy, Przewodniki po zawodach), informatorów o szkołach średnich i wyższych, gazet i czasopism poświęconych pracy oraz ze zbiorów informacji, dotyczących regionalnego rynku edukacji i pracy. Aby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego wystarczy zgłosić się osobiście do wybranego Centrum lub zadzwonić pod wskazane w tabelce poniżej telefony. Więcej informacji o usługach CIiPKZ można znaleźć na stronie: Rejestr Instytucji Szkoleniowych Jest to elektroniczny rejestr instytucji szkoleniowych z Wielkopolski oraz oferowanych przez nie szkoleń. Dzięki rejestrowi można znaleźć informacje o różnorodnych szkoleniach, kursach, które organizowane są w regionie, w tym także o bezpłatnych szkoleniach, finansowanych ze środków unijnych. Wchodząc na stronę internetową rejestru, można wyszukać aktywne instytucje szkoleniowe oraz aktualne szkolenia: ris.praca.gov.pl/ris/index.ftl. Informacje na temat rejestru można również znaleźć na stronie: 19

20 Rejestr Agencji Zatrudnienia Jest to elektroniczny rejestr agencji zatrudnienia działających w Wielkopolsce. Wchodząc na stronę: można sprawdzić listę aktywnych agencji zatrudnienia, które poza publicznymi służbami zatrudnienia zajmują się doradztwem zawodowym i personalnym oraz pośrednictwem pracy zarówno w Polsce, jaki i za granicą. Dla osób poszukujących zatrudnienia usługi agencji są bezpłatne. Więcej informacji na temat rejestru można również uzyskać na stronie: EURES - (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierające mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Zadaniem EURES jest udzielanie informacji i doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z innych krajów oraz udzielanie indywidualnej pomocy i doradztwo pracownikom i pracodawcom z regionów przygranicznych. Osoby, które są gotowe na wyjazd do pracy za granicą mogą uzyskać więcej informacji na temat EURES oraz aktualnych ofert pracy na stronie: Punkt Informacji Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zajmuje się koordynowaniem wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. W punkcie informacji i promocji EFS można dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowanych szkoleń, staży oraz w jaki sposób uzyskać dotację na otwarcie działalności gospodarczej. Ze wsparcia Unii Europejskiej 20

21 w ramach EFS mogą korzystać osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, jak również placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty unijne. Punkt Informacji i Promocji EFS, ul. Kościelna 37, Poznań Godziny udzielania informacji: poniedziałek piątek od 8:00 do 14:00 tel. (61) Dane teleadresowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz oddziałów zamiejscowych funkcjonujących w nich Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: Poznań Kalisz Konin Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań tel.: fax: telefony do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: , Oddział Zamiejscowy w Kaliszu ul. Serbinowska Kalisz tel./fax: , , Oddział Zamiejscowy w Koninie ul. Zakładowa Konin tel , fax

22 Leszno Piła Oddział Zamiejscowy w Lesznie ul. Śniadeckich Leszno tel./fax , Oddział Zamiejscowy w Pile al. Niepodległości Piła tel: , , fax:

23 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PLACÓWEK W WIELKOPOLSCE W UJĘCIU POWIATOWYM 23

24 POWIAT CHODZIESKI OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Centrum pomocy specjalistycznej REMEDIUM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dzienne terapii uzależnienia od alkoholu dla dorosłych terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Chodzież, ul. Mickiewicza 7 INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA Budzyń ul. Lipowa Chodzież ul. Krasińskiego 14 wew Chodzież ul. Notecka Margonin Stycznia Szamocin pl. Wolności Chodzież ul. Wiosny Ludów 14a

25 Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży Gminne Centrum Informacji Warsztaty Terapii Zajęciowej AKTYWIZACJA ZAWODOWA Chodzież ul. Składowa Budzyń ul. Łokietka Chodzież ul. Zdrojowa 14a POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci Młodzieży I Dorosłych Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczna Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA Trzcianka ul. Staszica Czarnków ul. Ogrodowa OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Czarnków pl. Wolności Czarnków ul. Rybaki

26 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich Krzyż Wlkp. ul. Mickiewicza Lubasz ul. B. Chrobrego Połajewo ul. Obornicka 6a Trzcianka os. Słowackiego Wieluń ul. Międzyleskiej Trzcianka ul. Mickiewicza wew OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Ośrodek Interwencji Kryzysowej Trzcianka os. Słowackiego DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zespół Domów Pomocy w Wieleniu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych Wieleń ul. Staszica Trzcianka ul. 27 stycznia

27 Dom Pomocy niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych Gębice ul. Kasztanowa Wieleń ul. Fryderyka Chopina AKTYWIZACJA ZAWODOWA Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Filia w Wieleniu Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Gminne Centrum Informacji Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej Centrum Integracji - Fundacja Gębiczyn Centrum Integracji - Krzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół Czarnków ul. Przemysłowa 2a Trzcianka ul. 27 stycznia Wieleń ul. Międzyleska Trzcianka ul. Sikorskiego Wieleń ul. Mickiewicza Gębice ul. Kasztanowa Gębiczyn Gębiczyn Krzyż Wlkp. ul. Poznańska 35a wew

28 POWIAT GNIEŹNIEŃSKI OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" Im. Aleksandra Piotrowskiego SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" Im. Aleksandra Piotrowskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAMED Poradnie Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" Im. Aleksandra Piotrowskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych Log-Med Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacja) Leczenie Uzależnień Stacjonarne Leczenie Uzależnień Psychiatryczne Dla Dzieci i Młodzieży Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym Lub Innymi Całościowymi Zaburzeniami Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Żuławy Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Graniczna 1b

29 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAMED Poradnie Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego Rozwoju Dzienne Psychiatryczne Dla Dorosłych Dzienne Psychiatryczne Dla Dorosłych Dzienne Psychiatryczne Geriatryczne Dzienne Psychiatryczne Rehabilitacyjne Dla Dorosłych Dzienne Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Gniezno ul. Żuławy Gniezno Chudoby Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Poznańska

30 Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. Dzienne Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Gniezno Chudoby Zakład Opiekuńczo- Leczniczy W Gnieźnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diamed" Poradnie Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych Log-Med Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Winiary" SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ W Witkowie Opiekuńczo- Lecznicze Psychiatryczne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Gniezno ul. Orzeszkowej Gniezno ul. Żuławy Gniezno ul. Pustachowska Gniezno os. Jagiellońskie Gniezno ul. Poznańska Witkowo ul. Żwirki i Wigury

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2012 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu Opracował

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki

Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki 1 Spis treści: I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach 2002-2006... 3 II. Przykłady dobrych praktyk...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Publikacja bezpłatna. o placówkach i instytucjach świadczących pomoc. osobom z niepełnosprawnościami. w Lublinie. Projekt zrealizowany przez:

Publikacja bezpłatna. o placówkach i instytucjach świadczących pomoc. osobom z niepełnosprawnościami. w Lublinie. Projekt zrealizowany przez: Publikacja bezpłatna o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w Lublinie Projekt zrealizowany przez: Publikacja bezpłatna Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo