Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści WSTĘP...4 OPIEKA ZDROWOTNA...4 INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA...8 AKTYWIZACJA ZAWODOWA POWIAT CHODZIESKI POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI POWIAT GNIEŹNIEŃSKI POWIAT GOSTYŃSKI POWIAT GRODZISKI POWIAT JAROCIŃSKI POWIAT KALISKI MIASTO KALISZ POWIAT KĘPIŃSKI POWIAT KOLSKI MIASTO KONIN POWIAT KONIŃSKI POWIAT KOŚCIAŃSKI POWIAT KROTOSZYŃSKI POWIAT LESZCZYŃSKI MIASTO LESZNO POWIAT MIĘDZYCHODZKI

3 POWIAT NOWOTOMYSKI POWIAT OBORNICKI POWIAT OSTROWSKI POWIAT OSTRZESZOWSKI POWIAT PILSKI POWIAT PLESZEWSKI MIASTO POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI POWIAT RAWICKI POWIAT SŁUPECKI POWIAT SZAMOTULSKI POWIAT ŚREDZKI POWIAT ŚREMSKI POWIAT TURECKI POWIAT WĄGROWIECKI POWIAT WOLSZTYŃSKI POWIAT WRZESIŃSKI POWIAT ZŁOTOWSKI

4 WSTĘP Niniejszy Informator zawiera informacje na temat wybranych form pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim. Informacje dostępne w opracowaniu zaprezentowane są w ujęciu powiatowym. Zebrane dane pochodzą m.in. ze strony internetowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, baz danych Wydziału Polityki i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu baz danych Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Podane informacje są aktualne według stanu na lipiec 2014 roku. OPIEKA ZDROWOTNA Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń psychicznych, które często mają podłoże psychologiczne, genetyczne, biologiczne lub środowiskowe. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz,1027 z późn. zm.) osobom z zaburzeniami psychicznymi przysługują nieodpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców, którzy zawarli kontrakt z NFZ. W celu uzyskania pomocy lekarskiej osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego. Korzystanie ze świadczeń poradni dla 4

5 dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży nie wymaga skierowania od lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. opieki j i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie - w poradniach, w oddziałach dziennych lub oddziałach szpitalnych. W poradni pacjent ma zapewnione świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w sytuacjach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. W ośrodku dziennym w trakcie leczenia pacjent ma zapewnione świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. W izbie przyjęć szpitala przez całą dobę pacjent może skorzystać ze świadczeń udzielanych w trybie nagłym (także diagnostycznoterapeutycznych). Pacjent ma zapewnione zabezpieczenie medyczne oraz transport w przypadku konieczności kontynuowania leczenia specjalistycznego. W szpitalu podczas leczenia pacjent ma zapewnione bezpłatnie niezbędne świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapia), wyżywienie, z wykluczeniem zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnoopiekuńczych i rehabilitacji leczniczej; działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin oraz inne świadczenia związane z pobytem. 5

6 Zasady udzielania świadczeń w poradni zdrowia psychicznego (także w poradni dla dzieci i młodzieży i innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia oraz dla osób z autyzmem dziecięcym): pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych; pacjent z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, schizofrenią lub afektywnymi zaburzeniami nastroju ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki; za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach; świadczeniodawca wydaje skierowania na badania związane z leczeniem psychiatrycznym oraz pokrywa ich koszty. Psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty jest wymagane skierowanie od lekarza, który ma zawarty kontrakt z NFZ. Zasady udzielania świadczeń w poradni leczenia uzależnień: pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora psychoterapii uzależnień; leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia sądu. Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie. 6

7 Zasady udzielania świadczeń w warunkach szpitalnych: skierowanie do szpitala go wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala go bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć; w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentowi bezpłatne, niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze; przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala go następuje za jej pisemną zgodą lub bez zgodny gdy osoba ta zagraża sobie bądź otoczeniu; przyjęcie do szpitala go osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub w przypadku braku zgody na podstawie decyzji sądu. Pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia sądu. Leczenie szpitalne różni się w zależności od szpitala i profilu oddziału, zazwyczaj obejmuje psychoterapię oraz farmakoterapię. Przebywanie pacjenta w szpitalu jest o tyle korzystne, że pozwala na dokładną całodobową obserwację pacjenta, jego objawów i reakcji na leki. Łatwiej jest tym samym dobrać właściwą metodę terapeutyczną i znaleźć lek oraz sposób dawkowania, który nie spowoduje działań niepożądanych. 7

8 Osoba chora psychicznie, u której występują zaburzenia psychotyczne lub upośledzona umysłowo ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie j opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, również wtedy jeżeli nie jest osobą ubezpieczoną (art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Każdy z nas, podczas pobytu w szpitalu ma swoje prawa, które określa ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U poz. 159). INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA Dostępnymi formami społecznego wsparcia i integracji społecznozawodowej są: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Co to? Ośrodki wsparcia będące formą pomocy społecznej. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna uczestników. 8

9 Dla kogo? Wsparcie środowiskowych domów samopomocy kierowane jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ze względu na ograniczone możliwości intelektualne i/lub zdolności adaptacyjne wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Jak wnioskować o skierowanie? Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach środowiskowego domu samopomocy (lub jej przedstawiciel prawny) powinna złożyć pisemny wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej ośrodka pomocy społecznej lub filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik socjalny wskazuje dodatkowe dokumenty konieczne do wydania decyzji o skierowaniu osoby z niepełnosprawnością na pobyt w ŚDS (w tym zaświadczenie od lekarza rodzinnego oraz lekarza neurologa/psychiatry). DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Co to? Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 9

10 Dla kogo? Mieszkańcem domu pomocy społecznej może być każda osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Jak wnioskować o skierowanie? Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach domu pomocy społecznej (lub jej przedstawiciel prawny) powinna złożyć pisemny wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej ośrodka pomocy społecznej lub filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik socjalny wskazuje dodatkowe dokumenty konieczne do wydania decyzji o skierowaniu osoby z niepełnosprawnością na pobyt w DPS. CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Co to? Centra integracji społecznej realizują reintegrację zawodową i społeczną poprzez: 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; 10

11 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Dla kogo? Dla osób podlegającym wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji utrudniającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Jak wnioskować o skierowanie? Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach centrum integracji społecznej (lub jej przedstawiciel prawny) powinna złożyć pisemny wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej ośrodka pomocy społecznej lub filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik socjalny wskazuje dodatkowe dokumenty konieczne do wydania decyzji o skierowaniu oraz decyzji kwalifikującej osobę do CIS. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Co to? Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dla kogo? Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej mogą być osoby mające 16 lat i więcej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością (niezdolne do pracy, posiadające na 11

12 orzeczeniu symbol przyczyny niepełnosprawności 01-U oznaczający niepełnosprawność intelektualną i/lub 02-P oznaczający chorobę psychiczną) oraz osoby ze znaczną niepełnosprawnością bez względu na przyczynę niepełnosprawności. Jak wnioskować o przyjęcie? Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach warsztatu terapii zajęciowej (lub jej przedstawiciel prawny) powinna zgłosić się do jednostki prowadzącej warsztat w celu złożenia wniosku o przyjęcie. KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Co to? Klub integracji społecznej realizuje wsparcie w obszarze zwiększenia kompetencji społeczno-zawodowych, w tym służących powrotowi do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszenia kwalifikacji zawodowych. KIS realizuje działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej. Dla kogo? Dla osób podlegającym wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji utrudniającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Jak wnioskować o przyjęcie? Uczestnictwo w zajęciach klubu integracji społecznej jest efektem realizacji kontraktu socjalnego. W celu rozpoczęcia procedury przyjęcia do klubu 12

13 integracji społecznej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym z właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej ośrodka pomocy społecznej lub filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Co to? Zakład aktywności zawodowej to forma przedsiębiorstwa społecznego realizująca zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dla kogo? Zakład aktywności zawodowej kierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, niepełnosprawność intelektualną lub chorobę psychiczną. Jak wnioskować o przyjęcie? Osoba chcąca podjąć pracę w zakładzie aktywności zawodowej (lub jej przedstawiciel prawny) powinna zgłosić się do jednostki prowadzącej ZAZ. AKTYWIZACJA ZAWODOWA W Wielkopolsce, w ramach publicznych służb zatrudnienia funkcjonują, na poziomie powiatu: powiatowe urzędy pracy, na poziomie regionu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wraz z oddziałami w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Wszystkie usługi świadczone przez urzędy pracy są bezpłatne. 13

14 Powiatowe Urzędy Pracy w Wielkopolsce. Warunkiem skorzystania z usług powiatowego urzędu pracy jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Rejestracja w urzędzie podlega rejonizacji. Osoby zarejestrowane mają dostęp do szerokiej bazy ofert pracy, pomocy pośredników pracy, doradców zawodowych. Mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, między innymi, takich jak: staże, szkolenia, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Osoby, które spełniają warunki ustawowe, mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. ADRESY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W WIELKOPOLSCE: CHODZIEŻ CZARNKÓW GNIEZNO ul. Składowa 3, Chodzież tel fax: ul. Przemysłowa 2a, Czarnków tel ,17 fax: ul. Sobieskiego 20, Gniezno tel , fax: GOSTYŃ ul. Poznańska 200, Gostyń tel

15 GRODZISK WIELKOPOLSKI JAROCIN KALISZ ul. Poznańska 15, Grodzisk Wlkp. tel/fax: ww.pupgrodziskwlkp.pl Jarocin, ul. Zaciszna 2 tel fax: ul. Staszica 47a, Kalisz, tel. (62) KĘPNO Mianowicie 2H, Kępno tel KOŁO ul. Sienkiewicza 27, Koło tel. / fax: (63) pupkolo.pl KONIN KOŚCIAN ul. Zakładowa 4, Konin tel ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, Kościan tel. (0-65) , , , , ,

16 KROTOSZYN LESZNO MIĘDZYCHÓD NOWY TOMYŚL OBORNIKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRZESZÓW ul. Rawicka 7b, Krotoszyn tel , tel/fax: ul. Śniadeckich 5, Leszno tel/fax: , tel pupleszno.pl ul. 17 Stycznia 143, Międzychód tel Sekretariat Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 2 tel fax: ul. Sądowa 5, Oborniki tel fax: ul. Wolności 29a Ostrów Wielkopolski tel fax: ul. Przemysłowa 7, Ostrzeszów tel

17 PIŁA PLESZEW POZNAŃ RAWICZ SŁUPCA SZAMOTUŁY ŚREM Al. Niepodległości 24, Piła tel (sekretariat) tel fax ul. Wyspiańskiego 6, Pleszew tel fax: ul. Czarnieckiego 9, Poznań tel fax W ramach PUP w Poznaniu funkcjonuje: Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości tel. (61) ul. Kamińskiego 19A, Rawicz tel. (65) ; fax: (65) ul. Piastów 2, Słupca tel ul. Wojska Polskiego 1, Szamotuły tel ul. Mickiewicza 56, Śrem tel.: (61) , fax: (61) wew

18 ŚRODA WIELKOPOLSKA TUREK WĄGROWIEC WOLSZTYN WRZEŚNIA ZŁOTÓW ul. Kosynierów 46, Środa Wlkp. tel/fax: ; ; ul. Komunalna 6, Turek tel/fax ul. Kolejowa 22, Wągrowiec centrala tel./fax.: (67) ul. 5 stycznia 5a, Wolsztyn tel , fax ul. Wojska Polskiego 2, Września pupwrzesnia.pl ul. Kolejowa 11, Złotów tel/fax: pupzlotow.pl WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa wielkopolskiego. Skorzystanie z oferowanych przez WUP usług nie wymaga rejestracji. Pomoc skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych, niepracujących niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jak i uczących się (powyżej 18 roku życia) oraz pracujących, które chcą zmienić zatrudnienie, dokształcić się itp. 18

19 W ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy funkcjonują: Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Są to wyspecjalizowane placówki, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych. W Centrach zatrudnieni są wykwalifikowani doradcy zawodowi, w tym doradcy z wykształceniem psychologicznym, którzy bezpłatnie prowadzą indywidualne porady zawodowe, grupowe porady zawodowe, informacyjne spotkania indywidualne, informacyjne spotkania grupowe. W Centrach można skorzystać z: bezpłatnego dostępu do Internetu, materiałów informacyjnych o zawodach (filmy, Przewodniki po zawodach), informatorów o szkołach średnich i wyższych, gazet i czasopism poświęconych pracy oraz ze zbiorów informacji, dotyczących regionalnego rynku edukacji i pracy. Aby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego wystarczy zgłosić się osobiście do wybranego Centrum lub zadzwonić pod wskazane w tabelce poniżej telefony. Więcej informacji o usługach CIiPKZ można znaleźć na stronie: Rejestr Instytucji Szkoleniowych Jest to elektroniczny rejestr instytucji szkoleniowych z Wielkopolski oraz oferowanych przez nie szkoleń. Dzięki rejestrowi można znaleźć informacje o różnorodnych szkoleniach, kursach, które organizowane są w regionie, w tym także o bezpłatnych szkoleniach, finansowanych ze środków unijnych. Wchodząc na stronę internetową rejestru, można wyszukać aktywne instytucje szkoleniowe oraz aktualne szkolenia: ris.praca.gov.pl/ris/index.ftl. Informacje na temat rejestru można również znaleźć na stronie: 19

20 Rejestr Agencji Zatrudnienia Jest to elektroniczny rejestr agencji zatrudnienia działających w Wielkopolsce. Wchodząc na stronę: można sprawdzić listę aktywnych agencji zatrudnienia, które poza publicznymi służbami zatrudnienia zajmują się doradztwem zawodowym i personalnym oraz pośrednictwem pracy zarówno w Polsce, jaki i za granicą. Dla osób poszukujących zatrudnienia usługi agencji są bezpłatne. Więcej informacji na temat rejestru można również uzyskać na stronie: EURES - (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierające mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Zadaniem EURES jest udzielanie informacji i doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z innych krajów oraz udzielanie indywidualnej pomocy i doradztwo pracownikom i pracodawcom z regionów przygranicznych. Osoby, które są gotowe na wyjazd do pracy za granicą mogą uzyskać więcej informacji na temat EURES oraz aktualnych ofert pracy na stronie: Punkt Informacji Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zajmuje się koordynowaniem wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. W punkcie informacji i promocji EFS można dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowanych szkoleń, staży oraz w jaki sposób uzyskać dotację na otwarcie działalności gospodarczej. Ze wsparcia Unii Europejskiej 20

21 w ramach EFS mogą korzystać osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, jak również placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty unijne. Punkt Informacji i Promocji EFS, ul. Kościelna 37, Poznań Godziny udzielania informacji: poniedziałek piątek od 8:00 do 14:00 tel. (61) Dane teleadresowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz oddziałów zamiejscowych funkcjonujących w nich Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: Poznań Kalisz Konin Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań tel.: fax: telefony do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: , Oddział Zamiejscowy w Kaliszu ul. Serbinowska Kalisz tel./fax: , , Oddział Zamiejscowy w Koninie ul. Zakładowa Konin tel , fax

22 Leszno Piła Oddział Zamiejscowy w Lesznie ul. Śniadeckich Leszno tel./fax , Oddział Zamiejscowy w Pile al. Niepodległości Piła tel: , , fax:

23 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PLACÓWEK W WIELKOPOLSCE W UJĘCIU POWIATOWYM 23

24 POWIAT CHODZIESKI OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Centrum pomocy specjalistycznej REMEDIUM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dzienne terapii uzależnienia od alkoholu dla dorosłych terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Chodzież, ul. Mickiewicza 7 INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA Budzyń ul. Lipowa Chodzież ul. Krasińskiego 14 wew Chodzież ul. Notecka Margonin Stycznia Szamocin pl. Wolności Chodzież ul. Wiosny Ludów 14a

25 Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży Gminne Centrum Informacji Warsztaty Terapii Zajęciowej AKTYWIZACJA ZAWODOWA Chodzież ul. Składowa Budzyń ul. Łokietka Chodzież ul. Zdrojowa 14a POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci Młodzieży I Dorosłych Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczna Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA Trzcianka ul. Staszica Czarnków ul. Ogrodowa OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Czarnków pl. Wolności Czarnków ul. Rybaki

26 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich Krzyż Wlkp. ul. Mickiewicza Lubasz ul. B. Chrobrego Połajewo ul. Obornicka 6a Trzcianka os. Słowackiego Wieluń ul. Międzyleskiej Trzcianka ul. Mickiewicza wew OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Ośrodek Interwencji Kryzysowej Trzcianka os. Słowackiego DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zespół Domów Pomocy w Wieleniu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych Wieleń ul. Staszica Trzcianka ul. 27 stycznia

27 Dom Pomocy niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych Gębice ul. Kasztanowa Wieleń ul. Fryderyka Chopina AKTYWIZACJA ZAWODOWA Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Filia w Wieleniu Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Gminne Centrum Informacji Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej Centrum Integracji - Fundacja Gębiczyn Centrum Integracji - Krzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół Czarnków ul. Przemysłowa 2a Trzcianka ul. 27 stycznia Wieleń ul. Międzyleska Trzcianka ul. Sikorskiego Wieleń ul. Mickiewicza Gębice ul. Kasztanowa Gębiczyn Gębiczyn Krzyż Wlkp. ul. Poznańska 35a wew

28 POWIAT GNIEŹNIEŃSKI OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" Im. Aleksandra Piotrowskiego SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" Im. Aleksandra Piotrowskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAMED Poradnie Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" Im. Aleksandra Piotrowskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych Log-Med Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacja) Leczenie Uzależnień Stacjonarne Leczenie Uzależnień Psychiatryczne Dla Dzieci i Młodzieży Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym Lub Innymi Całościowymi Zaburzeniami Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Żuławy Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Graniczna 1b

29 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAMED Poradnie Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego Rozwoju Dzienne Psychiatryczne Dla Dorosłych Dzienne Psychiatryczne Dla Dorosłych Dzienne Psychiatryczne Geriatryczne Dzienne Psychiatryczne Rehabilitacyjne Dla Dorosłych Dzienne Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Gniezno ul. Żuławy Gniezno Chudoby Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Poznańska Gniezno ul. Poznańska

30 Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. Dzienne Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Gniezno Chudoby Zakład Opiekuńczo- Leczniczy W Gnieźnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diamed" Poradnie Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych Log-Med Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Winiary" SPZOZ Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ W Witkowie Opiekuńczo- Lecznicze Psychiatryczne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych Gniezno ul. Orzeszkowej Gniezno ul. Żuławy Gniezno ul. Pustachowska Gniezno os. Jagiellońskie Gniezno ul. Poznańska Witkowo ul. Żwirki i Wigury

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Baza ośrodków województwo wielkopolskie

Baza ośrodków województwo wielkopolskie Baza ośrodków województwo wielkopolskie 1. Chodzież Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Mickiewicza 7, 64 800 Chodzież 67 281 08

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 a/ Sekcja Interwencji Kryzysowej w Koninie ul. Staszica 17, tel. 63 244 5916 b/ Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ KONKURS OFERT NA ROK: 2006-2008 DATA: 2005-12-07 MIEJSCE SPORZĄDZENIA DOKUMENTU: POZNAŃ KOD RODZAJU ŚWIADCZEŃ: NFZ 04 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2006 - PSY - SUBREGION - KALISKI - JAROCIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Charcice. Chodzież. Gniezno. Gpstyń. Jarocin. 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - COTUA i OLAZA

Charcice. Chodzież. Gniezno. Gpstyń. Jarocin. 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - COTUA i OLAZA Charcice Charcice 12 64-412 Charcice tel.: 061/ 2951113 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - COTUA i OLAZA charcice@poczta.onet.pl Chodzież Mickiewicza 7 64-800 Chodzież tel.: 067/2810830 2. Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Informator dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Informator dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Poznań 2012 2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Lp. Nazwa placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa powiat miejscowość Telefon email Podmiot prowadz ący Dodatkowe informacje 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych al. Wojska Polskiego 49 B 64-920 Piła Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. 583 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE NOCLEGOWNIE Lp. NAZWA PLACÓWKI ADRES NR TELEFONU/ FAX PODMIOT PROWADZĄCY ul. Kobylińska A 62-725-36-68 1 Noclegownia 63-700 Krotoszyn fax.: 62-725-36-68 Noclegownia

Bardziej szczegółowo

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Cel badania: - realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, - uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 2 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO STOWARZYSZENIE EDUKACJA-MŁODZIEŻ AL. WOJSKA POLSKIEGO 21 63-300 PLESZEW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Środa Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki 3 64-100 Leszno. 2. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 64-100 Leszno

1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki 3 64-100 Leszno. 2. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 64-100 Leszno PLACÓWKI, W KTÓRYCH STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO ODBYWAJĄ PRAKTYKI kierunek studiów: PEDAGOGIKA L.p. Nazwa placówki Adres 1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobii

lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobii lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Zawodowych w Krobii Krobia TNN TN-TNN000-3004033-02-02-001 01.04.09 14:00-17.06.09 Busz Monika Gostyński 2 Zespół Szkół Zawodowych w Krobii

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O Lp. Nazwa Poradni 01 02 03 04 05 06 S-A ( rejon powiatu gnieźnieńskiego) W - S A ( powiat gostyński ) 07 08 09 10 Nr

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015 ROKU

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015 ROKU POZNAŃ Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* przy Fundacji Dziecko w Centrum, ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu Telefon: (61) 663 40 90, 786 160 100 Poniedziałek-Piątek w godz. 8:00-18:00 I Sobota

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1841/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wykaz podmiotów, zadań oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r.

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r. Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień 25.01.2012r. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Adres Powiat / Starostwo 001 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 JĘZYK ANGIELSKI 23. 02. 2008 godz. 10 00 Rejon I a Powiaty: kaliski

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPS TREŚC: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne - Definicja

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie. al. Niepodległości 10-12, Jarocin

Wiadomości. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie. al. Niepodległości 10-12, Jarocin Wiadomości Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Sprawdź daty i miejsca wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich w maju 2016 r. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka pokój nr 16 parter. Urząd Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińska 1

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka pokój nr 16 parter. Urząd Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińska 1 Wiadomości Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Sprawdź daty i miejsca wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich we wrześniu 2015 r. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator

Bardziej szczegółowo

Okres objęty Kontrolą

Okres objęty Kontrolą Lp. 1. 2. 3. 4. Znak sprawy 471/ 474/ 475/ 476/ Nazwa jednostki kontrolowanej Przychodnia Stomatologiczna ul. Wojska Polskiego 73; Krzyż Wlkp Przychodnia Pracownicza Energetyki Poznańskiej Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński 391

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński 391 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2611/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach NIP:

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach NIP: Załącznik nr Lp. Obiekt Adres/ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Nr PPE Nr Odbiorcy, Punkt poboru, Nr ewidencyjny Nr Licznika Grupa taryfowa aktualna Szacunkowe zużycie energii w okresie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo