Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn, 2012 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji Społecznej Olsztyn ul. Głowackiego 17 T: F: E: W: Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Nr 388/2006

2 Raport powstał w ramach Projektu 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opracowanie: Obserwatorium Integracji Społecznej działające w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, lipiec 2012 r. Cytowanie oraz wykorzystywanie danych jest dozwolone z podaniem źródła. 2

3 Spis treści Wykaz używanych skrótów... 4 Wstęp UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW W ŚWIETLE ZASTANYCH BADAŃ Narkomania opis zjawiska Zjawisko narkomanii w Europie i w Polsce Problem narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim Problem narkomanii wśród klientów pomocy społecznej w województwie warmińskomazurskim OPIS I METODOLOGIA BADANIA Cel i przedmiot badania Pytania badawcze Metoda, technika i narzędzie badawcze Teren i organizacja badania WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Informacje społeczno-demograficzne dotyczące badanych klientów korzystających z pomocy społecznej z powodu narkomanii w latach w województwie warmińsko mazurskim Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej wśród badanych osób Problem uzależnienia od narkotyków wśród badanych osób Sytuacja bytowa badanych osób Sytuacja rodzinna badanych osób Zakończenie i wnioski Bibliografia Spis wykresów Spis tabel Załączniki

4 Wykaz używanych skrótów AIDS Zespół nabytego niedoboru odporności (ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome) CINN Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii CRZL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie EFS Europejski Fundusz Społeczny EMCDDA Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ang. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) HBV Zakażenie wątroby typu B (ang. Hepatitis B Virus) HCV Zakażenie wątroby typu C (ang. Hepatitis C Virus) HIV Ludzki wirus niedoboru odporności (ang. Human Immunodeficiency Virus) KBPN Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii LSD Dietyloamid kwasu D-lizergowego, jedna z najaktywniejszych substancji psychodelicznych stosowanych do produkcji narkotyków; rodzaj narkotyku MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne (z udzielonych świadczeń z systemu pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach) dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej NGO Organizacja pozarządowa (ang. Non-govermnental Ogranization) OIS Obserwatorium Integracji Społecznej OPS Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym Miejskie, Miejsko-Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej) PUP Powiatowy Urząd Pracy ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie WHO Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) WUP Wojewódzki Urząd Pracy ZK Zakład Karny ZSZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4

5 Wstęp Badania nad uzależnieniami stanowią ważny element w planowaniu działań profilaktycznych w leczeniu nałogów. Aby zrozumieć istotę całego procesu uzależnienia potrzebny jest jego przekrojowy obraz oraz wnikliwa analiza czynników ryzyka, rozwoju uzależnienia i przebiegu leczenia. Rozwój uzależnienia może mieć różne przyczyny, wśród których mogą znaleźć się m.in. czynniki biograficzne i społeczne takie jak: uzależnieni rodzice, traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie czy brak integracji z grupą rówieśniczą. Ważne jest, aby zapobiegać pierwszym kontaktom z narkotykiem i prowadzić skuteczną profilaktykę narkomanii. Obecne zainteresowania w kwestii badania nałogów w głównej mierze skupiają się na najpopularniejszych substancjach, jakimi są alkohol i tytoń. Badań dotyczących narkomanii jest stosunkowo mało i w głównej mierze dotyczą one młodzieży. Niniejsze badanie w całości poświęcone jest uzależnieniu od narkotyków i obejmuje grupę osób korzystających ze świadczeń z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim. Zrealizowane badanie miało na celu poznanie sytuacji osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej (a także ich rodzin) zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie. Skupiono się na kilku obszarach życiowych: korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, sytuacji uzależnienia, sytuacji rodzinnej, bytowej i zawodowej. Informacje do badania zebrano za pomocą kwestionariuszy ankiet wypełnianych przez pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej, w których w latach 2010 i/lub 2011 przydzielono świadczenia z pomocy społecznej z powodu narkomanii. Następnie, w poszczególnych podrozdziałach szczegółowo omówiono w wyniki badania oraz na ich podstawie wyciągnięto wnioski i sformułowano rekomendacje. 5

6 1. UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW W ŚWIETLE ZASTANYCH BADAŃ 1.1. Narkomania opis zjawiska Ludzkość od dawna wykorzystuje rośliny mające właściwości odurzające, hipnotyzujące czy euforyzujące. Narkotyki są znane od ok. 10 tysięcy lat, a pierwsze zapiski o nich pochodzą z okresu starożytnej Babilonii, Egiptu i terenów dzisiejszych Indii 1. Sam termin narkotyk wywodzi się od greckiego słowa narcotikos oszałamiający. Uzależnienie od narkotyków może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, pozycji zawodowej czy sytuacji materialnej. Substancje psychoaktywne niekoniecznie po długim stosowaniu zwiększają ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i układu oddechowego, przyspieszają pojawienie się schizofrenii i innych chorób psychicznych. Osłabiają funkcje poznawcze, ograniczają osiągnięcia w nauce, wywołują wady rozwojowe, osłabiają odporność organizmu oraz niosą ryzyko zachorowań przenoszonych przez krew (AIDS, HIV). Opary marihuany i haszyszu, podobnie jak dym z papierosów, szkodzą nie tylko osobom je zażywającym, ale również osobom je wdychającym czyli tzw. biernym palaczom. Zgodnie z definicją Komitetu Ekspertów WHO z 1969 roku: uzależnienie (ang. drug dependence) jest to stan psychiczny, a niekiedy także fizyczny, wynikający z interakcji pomiędzy organizmem a środkiem uzależniającym, charakteryzujący się zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do których należy konieczność zażywania tego środka, w sposób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego wpływu na psychikę, a niekiedy także po to, aby uniknąć przykrych objawów wynikających z jego braku 2. Inną definicję podaje Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, która określa uzależnienie jako stan psychiczny i fizyczny spowodowany używaniem substancji psychoaktywnych, na który składają się zespoły zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych 3. Rodzaje uzależnienia możemy rozróżnić ze względu na rodzaj substancji, od której osoba jest uzależniona. Możemy wymienić tutaj uzależnienia 1 M. Jędrzejko, P. Jabłoński, Narkotyki i paranarkotyki (perspektywa polska), Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2011, s M. Staniaszek, Substancje uzależniające i typy uzależnień, [w:] Farmakoterapia w stanach uzależnień, PTP, Warszawa 1987, s H. Baran-Furga, Substancje psychoaktywne, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Koszalin 1998, s. 6. 6

7 od substancji legalnych, takich jak alkohol, papierosy czy leki, ale też od nielegalnych, jak różnego rodzaju narkotyki (opiaty, stymulanty czy dopalacze ). Uzależnienie od narkotyków (narkomania) to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich 4. Uzależnienie możemy podzielić na 4 fazy: 1. I faza rozpoznawanie i eksperymenty pierwsze zetknięcie się z narkotykiem. Po spróbowaniu jedne osoby rezygnują, bo im nie odpowiada, inne uznają, że chcą więcej. Ten, kto zaczyna brać coraz częściej, dąży do stwarzania sobie okazji do zażycia narkotyku np. podczas wyjazdów, koncertów, imprez itp. 2. II faza częste zażywanie narkotyk staje się podstawą w towarzystwie, gwarancją dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa. Dobra zabawa jest uzależniona np. od wypalenia skręta marihuany lub zażycia amfetaminy. 3. III faza regularne zażywanie zażywający nie zdaje sobie sprawy z postępującego uzależnienia, wierzy, że wszystko jest w porządku. Potrafi się usprawiedliwić, twierdząc: Biorę, bo wszystko jest bez sensu, jednak narkotyk staje się częścią jego życia codziennego i pochłania coraz większe sumy pieniędzy. 4. IV faza zaawansowanie narkoman właściwie przez cały czas jest na tzw. haju i ten stan staje się celem jego życia. Aby zdobyć narkotyk, zrobi wszystko. Pojawiają się nowe narkotyki i większe dawki (bo te początkowe przestają już wystarczać). Już nie ma usprawiedliwień, lecz obojętność: Kogo to obchodzi? To moje życie robię z nim, co chcę 5. Rodzaje nałogów rozpatrywane są również ze względu na obszar, który ulega degradacji (osłabieniu) podczas długotrwałego uzależnienia. Możemy mówić o uzależnieniu fizycznym, psychicznym i społecznym. Uzależnienie fizyczne związane jest z wytworzeniem się sztucznej potrzeby biologicznej, która domaga się zaspokojenia poprzez zażycie narkotyku. Nie zażycie jego prowadzi do chorobowych objawów abstynencyjnych, którym osoba uzależniona stara się zapobiec w każdy możliwy sposób. Psychiczne uzależnienie wywołane jest potrzebami psychicznymi jednostki i działaniem substancji, która pomaga pozbyć się lęku, strachu, wyciszyć się. Uzależnienie 4 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.). 5 K. Karwicka-Rychlewicz, Jakie są fazy uzależnienia się od narkotyków?, portal internetowy Gazeta.pl: (dostęp: ). 7

8 społeczne jest tak naprawdę uzależnieniem bardziej od grupy, z którą się dzieli nałogiem, niż od samej substancji. Wytwarza się zależność społeczna, rytuał spożywania narkotyków i specyficzne więzi środowiskowe 6. Samo pojęcie narkotyku jest stosowane w literaturze naprzemiennie z pojęciem substancja psychoaktywna. Jest to taka substancja, która wpływa na psychikę człowieka i w mniejszym lub większym stopniu zmienia jego świadomość 7. Na potrzeby niniejszego badania użyto klasyfikacji najpopularniejszych substancji psychoaktywnych podanych w broszurce Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców 8 : 1. konopie indyjskie i ich przetwory (kanabinole, THC): marihuana, skun, haszysz, olej haszyszowy; 2. amfetamina; 3. kokaina i jej odmiana crack; 4. ecstasy (tabletki); 5. LSD (bibułki, plasterki, tabletki); 6. grzyby halucynogenne; 7. środki wziewne (kleje, rozpuszczalniki, lakiery); 8. opiaty (heroina, brown sugar, kompot); 9. leki uspokajające i nasenne. Powyżej wyróżniono jedynie podstawowe i najbardziej popularne rodzaje narkotyków. Podział ten został zastosowany w jednym z pytań kwestionariusza ankiety niniejszego badania. Zabrakło w nim rozpowszechnionych ostatnio dopalaczy czy sterydów anabolicznych, dlatego w kwestionariuszu ankiety zostawiono dodatkowe miejsce na wpisane innej, możliwie zażywanej substancji. Zjawisko narkomanii samo w sobie jest trudne do zbadania ze względu na niechęć przyznawania się do nałogu. Trudno jest zatem oszacować ogólną liczbę osób używających narkotyków. 6 Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s Tamże, s B. Jakubowska, D. Muszyńska, Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, s

9 Liczba osób w mln W niniejszym raporcie posłużono się najnowszymi dostępnymi statystykami i wynikami badań, które przybliżają skalę zjawiska Zjawisko narkomanii w Europie i w Polsce Jak wynika z danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) udostępnionych w raporcie Stan problemu narkotykowego w Europie. Sprawozdanie roczne , konopie indyjskie w ciągu ostatniego roku zażywało ok. 22,5 mln dorosłych Europejczyków (co stanowi 6,7% ogółu dorosłej populacji). Kokainę zażywało odpowiednio 4 mln dorosłych (1,2% populacji), a ecstasy 2,5 miliona (0,7%). Poniższy wykres przedstawia te dane w postaci wykresu: Wykres nr 1. Używanie narkotyków w Europie (w mln) 25 22, ,5 0 konopie indyjskie kokaina ecstasy na podstawie danych z raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Wykres ukazuje natężenie problemu w skali ogólnoeuropejskiej. Używanie konopi indyjskich, mimo ich nielegalności, jest najbardziej popularne i dużo wyższe od innych substancji. Może to wynikać z łatwego dostępu i atrakcyjnej ceny narkotyku, jak również przekonania o nieuzależniającym potencjale tej rośliny. Na drugim miejscu znajduje się kokaina, i chociaż jest narkotykiem stosunkowo drogim i kojarzonym z osobami zamożnymi, jej używanie jest także dość popularne. Dalej znajdują się ecstasy, które tracą obecnie na popularności na rynku europejskim. 9 Stan problemu narkotykowego w Europie. Sprawozdanie roczne 2011, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Luksemburg 2011, s

10 Europejskie badania potwierdzają istnienie problemu używania narkotyków wśród osób dorosłych. Ogólnonarodowe badania w Niemczech wykazały znaczne różnice między wschodnią a zachodnią częścią kraju. W grupie wiekowej lat w landach zachodnich odnotowano rozpowszechnienie znacznie większe niż na wschodzie: konopie 8,8%, kokaina, amfetamina, ecstasy: 1,4% 1,6%. Kolejno, we wschodnich landach niemieckich (w tej samej grupie wiekowej) procent osób zażywających narkotyki wynosił: konopie 3,5%, ecstasy 1,2%, kokaina, amfetamina 0,3% 0,4%. Badania ankietowe wśród dorosłych mieszkańców dużych europejskich miast wskazują na znaczny poziom rozpowszechnienia używania narkotyków, przeważnie przetworów konopi 10. Regulacje prawne określające przeciwdziałanie narkomanii na poziomie europejskim precyzuje polityka antynarkotykowa Unii Europejskiej. Obecnie jej wdrażanie należy głównie do kompetencji państw członkowskich. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za monitorowanie oraz ocenę strategii antynarkotykowej Unii Europejskiej oraz planów działania w zakresie zwalczania narkomanii. Komisji Europejskiej przysługuje również prawo proponowania państwom, aby nowe substancje uzależniające, w tym dopalacze, objąć kontrolą na mocy unijnej Decyzji z 2005 r. o szybkiej wymianie informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych. 18 września 2008 r. Komisja Europejska przyjęła Nowy plan działania na lata , który określa działania państw członkowskich mające na celu zmniejszenie rynku narkotykowego. Plan ten, oprócz celu realizacji ograniczenia podaży i popytu na narkotyki, obejmuje dziedziny takie jak: współpraca międzynarodowa, badania naukowe, informacja i ewaluacja. *** W Polsce zjawisko narkomanii zostało zauważone już w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Traktowane było początkowo jako zjawisko marginalne, występujące tylko w pojedynczych przypadkach i niegroźne dla ogółu społeczeństwa. Szybko okazało się jednak rosnącym problemem, gdyż od lat siedemdziesiątych XX wieku zaobserwowano wzrost używania narkotyków przez osoby coraz młodsze. Związane było to z powstaniem subkultur młodzieżowych, które zapoczątkowały to zjawisko w swoich kręgach. Głównie chodzi tutaj o subkulturę hippisowską, dla której używanie narkotyków miało wówczas znaczenie integrujące. Z upływem czasu, coraz większą popularność zyskiwało używanie tzw. opiatów, czyli przetworów z roślin maku 10 J. Sierosławski, Substancje psychoaktywne. Postawy i zachowania, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006, s Communication from the commission to the European Parliament and the Council on an EU Drugs Action Plan for , Commission of the European Communities, Brussels

11 Procent respondentów lekarskiego. W latach osiemdziesiątych XX wieku pojawiła się moda na zażywanie czystej heroiny i kokainy. Obecnie najpopularniejszymi substancjami psychoaktywnymi są leki uspokajające, substancje lotne (kleje, rozpuszczalniki) i przetwory konopi indyjskich 12. Badanie dotyczące używania narkotyków w Polsce, (przeprowadzone na próbie osób) zrealizowano w 2006 r. wśród osób w wieku od 15 do 64 lat. W 2006 r. marihuana/haszysz były narkotykami o najwyższym wskaźniku przynajmniej jednokrotnego użycia, wynoszącym 9% (w porównaniu z 7,7% w 2002 r.). Pod względem wskaźnika przynajmniej jednokrotnego użycia, za konopiami indyjskimi znalazły się: amfetaminy (2,7%), ecstasy (1,2%), grzyby halucynogenne (1%) i kokaina (0,8%) 13. Dane te zostały zobrazowane na poniższym wykresie. Wykres nr 2. Liczba przynajmniej jednokrotnego użycia narkotyku w Polsce w 2006 roku (w %) ,7 1,2 1 0,8 marihuana/haszysz amfetaminy ecstasy grzyby halucynogenne kokaina na podstawie danych z raportu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Polskie regulacje prawne odnoszące się do problemu narkomanii określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 14. Definiuje ona zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. 12 Z. Juczyński, dz. cyt., s J. Sierosławski, Substancje psychoaktywne. Postawy i zachowania. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2006 r., Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006 r., s Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 197, poz. 1485, ze zm.). 11

12 Kolejnym dokumentem odnoszącym się do przeciwdziałania narkomanii jest Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Obecnie obowiązującym jest Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata , który wyznacza kierunki i rodzaje działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Za jego opracowanie odpowiedzialne jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN). Celem głównym tego Programu jest ograniczanie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. Obejmuje on pięć obszarów działań: 1. profilaktykę; 2. leczenie, rehabilitację, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną; 3. ograniczenie podaży; 4. współpracę międzynarodową; 5. badania i monitoring. Ponadto przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii, która jest organem koordynacyjno-doradczym w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii i prowadzi w tym obszarze zharmonizowane działania organizacyjne i strukturalne. Oprócz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polskie prawo odnoszące się do narkotyków ma swoje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu Karnego. Uregulowania karne obejmują problematykę związaną m.in. z niedozwolonym obrotem narkotykami, wytwarzaniem, przetwarzaniem i posiadaniem substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. Przewiduje się także kary dla osób prowadzących pojazdy pod wpływem środków odurzających. Przestępstwami są np. kradzieże z włamaniem do obiektów opieki zdrowotnej celem kradzieży leków (art. 279 k.k.) czy fałszowanie recept na środki odurzające (art. 270 k.k.) 16. Przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków realizowane są także na poziomie województwa, powiatu i gminy. Województwa tworzą wojewódzkie programy przeciwdziałania narkomanii, natomiast gminy zobowiązane są do tworzenia i realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii lub przeciwdziałania uzależnieniom 17. Każdego roku Ministerstwo Zdrowia zwraca się z prośbą do samorządów województw o pozyskanie od 15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.). 16 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 533, ze zm.). 17 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii sporządzane są na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz ze zm.). 12

13 rok samorządów lokalnych informacji na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w poprzednim roku. Większość samorządów tworzy odrębne programy przeciwdziałania narkomanii, natomiast pozostałe samorządy wpisują zadania w program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Problem narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim Według Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, wskaźnik przestępstw związanych z narkomanią wzrósł w ostatnich latach. Na tle ogólnych przestępstw popełnionych w województwie warmińsko-mazurskim, te związane z narkotykami stanowią od 4% do 5%. Przedstawia to poniższy wykres. Wykres nr 3. Przestępstwa stwierdzone (ogółem i narkotykowe) w woj. warmińsko-mazurskim w latach przestępstwa stwierdzone - narkotykowe przestępstwa stwierdzone liczba przestępstw na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie W ostatnich latach liczba ogółem stwierdzonych przestępstw wzrosła z w 2009 roku do w roku Porównywalnie, skala przestępstw narkotykowych również wzrosła od w 2009 roku do w 2011 roku. Dane wskazują na niepokojące zjawisko poszerzenia się czynników sprzyjających narkomanii, takich jak: posiadanie narkotyków, ich rozprowadzanie czy 13

14 produkcję, ale też udział w przestępstwach osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych. Informacje uzyskane z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie wskazują liczbę osób uzależnionych od środków psychoaktywnych leczonych w poradniach profilaktyki i rehabilitacji w województwie warmińsko-mazurskim. Dane odnoszą się do lat , a ich rozkład obrazuje poniższa tabela. Rok Tabela nr 1. Leczeni w poradniach profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w województwie warmińsko-mazurskim Leczeni ogółem W tym leczeni po raz pierwszy Do 18 roku życia Od 19 do 29 roku życia Od 30 do 64 roku życia Od 65 roku życia i powyżej na podstawie danych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Liczba osób leczonych spadła od roku 2010 do 2011 o 44 osoby. Najliczniejszą grupę leczonych stanowiły osoby w wieku lat. W 2011 roku niepokojące dane odnoszą się do osób leczonych, które nie ukończyły 18 roku użycia i których liczba wzrosła dwukrotnie od 2010 roku. Jednym z badań dotyczących problemu narkomanii zrealizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, było badanie dotyczące rozprzestrzenienia się narkomanii przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej w 2007 roku, na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez firmę PBS DGA Spółka z o.o. Raport z badania Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wyniki badania związane z używaniem narkotyków wskazały, że spośród uczniów trzecich klas gimnazjum, choć raz w życiu palił marihuanę lub haszysz co czwarty chłopiec (23%) oraz co ósma dziewczyna (13%). Wśród uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych do palenia marihuany 14

15 przyznają się dwie piąte chłopców (40%) i co czwarta dziewczyna (26%) 18. Wskazuje to na duże rozprzestrzenienie zażywania środków psychoaktywnych wśród osób bardzo młodych tj lat. W 2005 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, który działa na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., nr 179, poz. 1485, ze zm.). Ekspert przygotowuje m.in. roczne raporty z zakresu problemów narkomanii w województwie oraz udziela porad samorządom gminnym w zakresie tworzenia programów z obszaru przeciwdziałania narkomanii. Jest także zobowiązany do udzielania pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii oraz do współdziałania z innymi organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 19. Zgodnie z zapisami wspominanej już wcześniej ustawy, organ wykonawczy Samorządu Województwa jest odpowiedzialny za opracowanie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który jest częścią strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Program skupia się na trzech priorytetach: Priorytet I: Profilaktyka zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki; Priorytet II: Leczenie, rehabilitacja, postrehabilitacja, a także ograniczenie szkód zdrowotnych; Priorytet III: Badania, monitoring i ewaluacja zjawiska narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 18 Raport z badania Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa warmińskomazurskiego, Warszawa-Sopot 2007, s Raport dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: 19 Diagnoza stanu zastanego zarys problematyki podejmowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, opracowany przez Obserwatorium Integracji Społecznej, Olsztyn 2010, s. 31. Raport dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: 20 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata , Załącznik do Uchwały Nr XXV/476/08 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku, Olsztyn Raport dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: 15

16 Wysokość środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań zawiązanych z wykonaniem Programu obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 2. Środki finansowe wydatkowane na realizację zadań wynikających z Programu pochodzące z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego Rok Wysokość środków (w zł) Razem na podstawie danych ze Sprawozdania z realizacji w roku 2011 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata Monitorowaniem działań ww. Programu oraz ewaluacją jego skuteczności zajmuje się Zespół Monitorujący, powołany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który opiniuje i przedstawia Zarządowi wnioski na podstawie corocznie sporządzanych sprawozdań z jego realizacji. W ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii podejmowano działania zmierzające do osiągnięcia założonych w nim celów, w które zaangażowane były między innymi: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje zajmujące się zapobieganiem narkomanii. Sprawozdanie z jego realizacji w roku 2011 opisuje obszary i konkretne działania podjęte w zakresie przeciwdziałania temu uzależnieniu. Wskazane są szczegółowe działania podjęte przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który działał na rzecz realizacji następujących celów: - angażowania społeczności lokalnych w zapobieganie używania środków psychoaktywnych poprzez wsparcie z systemu pomocy społecznej osobom uzależnionym od narkotyków; - wspierania finansowo i merytorycznie działań samorządów gminnych, polegających na organizacji różnorodnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień, w tym narkomanii; - dofinansowywania zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizowanych przez organizacje pozarządowe; - organizowania i wspierania szeregu przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, zwiększających wiedzę społeczną dotyczącą problematyki narkomanii; 16

17 - zwiększania dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji poprzez rozwój specjalistycznych placówek oraz programów terapeutycznych; - prowadzenia szkoleń dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i programy ograniczania szkód zdrowotnych; - współtworzenia zintegrowanego ogólnopolskiego systemu informacji o narkotykach i narkomanii 21. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku 22 nałożyła na gminy obowiązek tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Jak wynika z informacji za 2011 rok w 108 samorządach gminnych (na 116) tworzy się odrębne programy przeciwdziałania narkomanii, pozostałe wpisują zadania te w program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 23. Monitorowaniem tych programów i zbieraniem danych zajmuje się Biuro ds. Uzależnień w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Problem narkomanii wśród klientów pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Na potrzeby badania przyjęto, że w województwie warmińsko-mazurskim skalę zjawiska uzależnienia wskazywać będzie natężenie korzystania z pomocy społecznej z powodu narkomanii. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przewiduje udzielenie świadczeń z pomocy społecznej osobom i ich rodzinom z powodu występowania narkomanii 24. Liczba osób, które uzyskały tę pomoc przedstawia się następująco: 21 Sprawozdanie z realizacji w roku 2011 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata jako Załącznik do Uchwały Nr XVIII/338/12 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2012 roku. 22 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.). 23 Sprawozdanie z realizacji w roku 2011 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata jako Załącznik do Uchwały Nr XVIII/338/12 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2012 roku. 24 Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, ze zm.). 17

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2007 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Węgorzewie 29 sierpnia 2007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 2007 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu III. Założenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK Popyt na narkotyki mierzony jest rozpowszechnieniem ich konsumpcji. Dysponujemy kilkoma źródłami informacji na ten temat,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Rekomendowane działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki systemu oświaty. Anna Radomska konferencja Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2 Roczny pakiet sprawozdawczy sytuacja w zakresie narkotyków > publikacje Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015r. Kowala 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ZALEWO NA ROK 2017 Spis treści ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób prof. UG dr hab. Tomasz Michalski Prezentację oparto o fragment: RAPORT DOTYCZĄCY LOKALNEGO MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII ORAZ EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 GRUDNIA 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/128/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Dopóki szukamy szczęścia w świecie zewnętrznym, poza naszym

Bardziej szczegółowo

realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012"

realizacji w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr 15/105/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 2 marca 2009 roku HARMONOGRAM realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania na lata 2009-2012" Priorytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII./195/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII./195/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII./195/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 SIEROSZEWICE 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Załącznik do uchwały Nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 października 2011 r. I. WSTĘP MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok UCHWAŁA Nr XXI/127/ 2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016 Spis treści: I. WSTĘP..str.2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. str.3 III. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII. str.4 1. Dane Policji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE z dnia w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Łapsze Niżne na 2016 rokniżne, dnia 6.12.2015 r. Na podstawie art. 10 ust. 1,2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2012 roku części Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/97/09

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017. I. Wprowadzenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji między

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/243/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014r. Kowala 2014 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku

U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 A. Wprowadzenie Narkotyki są problemem wielowymiarowym, ograniczającym rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WZÓR. druga litera nazwiska

WZÓR. druga litera nazwiska Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. (poz. 1332) WZÓR Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Załącznik do Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 lutego 2013 roku MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Badanie przeprowadzono od września 205 r. na terenie Miasta i Gminy Nekla wśród dwóch grup: ) osób dorosłych w wieku od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji źródła danych

Zakres prezentacji źródła danych Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Pzeciwdziałania Narkomanii SYTUACJA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI. EPIDEMIOLOGIA: POMORSKIE NA TLE POLSKI III debata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2014-2016 WSTĘP Problem zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno w Polsce

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Załącznik do Uchwały Nr XLI/438/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 grudnia 2013 roku MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Strategia Województwa Dolnośląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Strategia Województwa Dolnośląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Strategia Województwa Dolnośląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2013-2016 został przyjęty do realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Czeladź, marzec 2010 r. I. PROFILAKTYKA 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/44/206 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 9 grudnia 206 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 207-202. Na podstawie art.8 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r.

Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r. Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Czeladź na lata 2012-2016r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Podział respondentów badania ze względu na płeć

Podział respondentów badania ze względu na płeć Opracowanie badań dotyczących zjawiska odurzania się dzieci i młodzieży zastępczymi środkami psychoaktywnymi W badaniach przeprowadzonych przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej wzięło udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 U C W A Ł A Nr XVIII /95 /08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 i 42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy konferencja prasowa Łódź, 08 kwietnia 2016 r. DOKUMENTY STRATEGICZNE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2009-2012 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BARUCHOWO ZA ROK Opracował: Joanna Gawłowska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BARUCHOWO ZA ROK Opracował: Joanna Gawłowska SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BARUCHOWO ZA ROK 2011 Opracował: Joanna Gawłowska Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Baruchowo,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 %

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 % BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-02-18 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0012.2.2.2015 Komisja ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo