PI BSFT Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych nr WND-POKL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PI BSFT Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych nr WND-POKL.07.02."

Transkrypt

1 PANEL DYSKUSYJNY rok - Hotel Mercure w Częstochowie

2 Panel dyskusyjny jako jedno z wielu działań w zakresie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki (ang. mainstreaming) na wszystkich wymaganych etapach wdrażania projektu.

3 Alkohol jest prawdopodobnie najstarszą i najbardziej popularną substancją chemiczną zażywaną przez ludzi w celu bezpośredniego uzyskiwania pożądanych efektów psychologicznych - wzbudzania specyficznych stanów emocjonalnych, zmiany stanu świadomości i sposobu myślenia oraz zmiany zachowania. Jednak zażywanie tej substancji związane jest z ryzykiem powstawania zaburzeń emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych oraz szkód biologicznych, które mogą poważnie zagrozić nie tylko życiu i zdrowiu osoby pijącej, ale także destrukcyjnie wpływać na jej najbliższe otoczenie. Różnorodne szkody związane z nadużywaniem alkoholu mogą obejmować około 14% populacji a ich wymiar ekonomiczny szacowany jest nieraz na 3 do 5 % PKB (Mellibruda, 1996).

4 W Polsce kliniczne kryteria rozpoznania uzależnienia od alkoholu spełnia nieco ponad 3% dorosłych, co stanowi około 850 tys. osób. Potocznie uważa się, że o uzależnieniu świadczy duża ilość i częstość spożywania alkoholu oraz negatywne konsekwencje, jakie wynikają z takiego rodzaju picia. W rzeczywistości widoczne dla otoczenia nadmierne picie charakteryzuje nie tylko osoby uzależnione, ale również pijące alkohol ryzykownie i szkodliwie, które nie mają objawów uzależnienia. Ponad 14% Polaków w wieku lat (ponad 3,5 mln osób) pije alkohol za często, w za dużych ilościach, w nieodpowiednich sytuacjach i doświadcza z tego powodu problemów, jednak nie są to osoby uzależnione.

5 Wybrane koncepcje terapii uzależnień Zdrowienie z alkoholizmu w programie Anonimowych Alkoholików Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików - nie została stworzona przez psychologów Terapia uzależnienia chemicznego w/g modelu Minnesota Modele terapii uzależnienia oparte na teorii uczenia Trening umiejętności zaradczych Montiego 1994 Teoria uczenia społecznego Alberta Bandury 1977 Behawioralno-poznawcza koncepcja zapobiegania nawrotom picia model Marlatta Gordona, strategia poznawczego przeprogramowania (reframing) Koncepcja uzależnienia w ujęciu psychologii Ja self psychology 1977 Strukturalno-strategiczna psychoterapia uzależnienia lata 90 te

6 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

7 Konkurs numer 1/POKL/7.2.1/IN/2011 TEMAT 1: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

8 W tym projekcie innowacyjnym nie mówi się o: przyczynach nadużywania alkoholu konsekwencjach picia i nadużywania alkoholu naturze problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i ich rozwiązywaniu lub zapobieganiu natomiast jest mowa o: innowacyjnej, krótkoterminowej metodzie terapeutycznej w stacjonarnym leczenia uzależnienia od alkoholu osób dorosłych, jako szczególnym i skutecznym instrumencie wsparcia grup docelowych

9 Projekt innowacyjny to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w obszarach wsparcia EFS. nie tyle służy rozwiązywaniu problemów, co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup docelowych. jest nastawiony na badanie i rozwój oraz upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów. poprzez realizację takiego projektu wypracowuje się, upowszechnia i włącza do głównego nurtu polityki nowe rozwiązania (innowacyjny projekt testujący) lub upowszechnia się i włącza do głównego nurtu polityki rozwiązania wypracowane w ramach innych programów czy projektów (innowacyjny projekt upowszechniający).

10 Lider projektu: Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o. o. z siedzibą w Parzymiechach Partner Projektu: CTK SolutionsNow z siedzibą w Łodzi

11 Okres realizacji projektu: 01. września 2012r 31. lipca 2014 rok Obszar realizacji projektu: Województwo Śląskie

12 Środki finansowe angażowane w projekcie: Planowana wartość kosztów ogółem w projekcie to kwota ,00 PLN, w tym: Koszty bezpośrednie ,00 PLN Koszty pośrednie ,00 PLN Wnioskowane dofinansowanie ,00 PLN

13 Cel główny projektu: Wdrożenie innowacyjnej metody psychoterapii BSFT w stacjonarnej praktyce leczenia uzależnień sposobem na wzmocnienie skuteczności inkluzji społeczno zawodowej osób dorosłych uzależnionych od alkoholu

14 BSFT (Brief Solution Focused Therapy) - Krótkoterminowa Terapia Zorientowana na Rozwiązaniu 1. Nowatorski model terapii, który w całkowicie odmienny niż dotychczas sposób podchodzi do zagadnienia pomagania krótkoterminowego oraz do kwestii motywacji pacjenta. 2. Podstawą metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu jest budowanie i podtrzymywanie motywacji własnej pacjenta do wprowadzania zmiany. 3. Przeciwnie niż w innych podejściach nie obwinia się pacjenta za opór, jaki żywi on przed terapią, ale docenia jego powody do rozważania własnych wątpliwości i zachęca go do podejmowania odpowiedzialności za nie. 4. Nie wikła to obu stron w walkę o podjęcie leczenia, a energię pacjenta pozwala zaangażować we współpracę z terapeutą.

15 Cele szczegółowe projektu: 1. Podniesienie kwalifikacji wśród 22 terapeutów w zakresie skutecznego stosowania innowacyjnych terapii opartych na metodzie BSFT dla stacjonarnego lecznictwa 2. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu stosowanych metod terapeutycznych wśród terapeutów uzależnień alkoholowych osób 3. Upowszechnienie i włączenie do polityk innowacyjnej metody terapii opartej na metodzie BSFT 4. Włączenie tematyki reintegracji zawodowej w proces terapeutyczny oparty na metodzie BSFT

16 Zadania w projekcie: 1) Pogłębiona diagnoza i analiza problemu 2) Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego programu terapeutycznego dla zakładu stacjonarnego i strategii wdrażania produktu 3) Opinia zewnętrzna wdrażania produktu finalnego przez Regionalną Sieć Tematyczną 4) Testowanie opracowanego produktu finalnego terapia i aktywizacja 5) Ewaluacja rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego 6) Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego oraz jego walidacja przez Regionalną Sieć Tematyczną 7) Upowszechnianie i promocja realizowana w sposób ciągły

17 SIEĆ TEMATYCZNA krajowa lub 16 regionalnych 1. Sieci Tematyczne (ST) stanowią zarówno forum wymiany doświadczeń oraz oceny rezultatów przedsięwzięć innowacyjnych, jak i kluczowe narzędzie w procesie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych. Odbywa się to m.in. poprzez system opiniowania strategii wdrażania i walidacji rezultatów projektów innowacyjnych. 2. Sieci Tematyczne stanowią także forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, której dotyczą projekty, a także przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. 3. Taka formuła umożliwia uwzględnienie różnych punktów widzenia oraz także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych (dotyczące wszystkich etapów realizacji projektu, wyników testowania, weryfikacji początkowych założeń).

18 REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA zadania niektóre 1. Opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie regionalnym 2. Walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych w komponencie regionalnym 3. Wsparcie merytoryczne dla beneficjentów wdrażających projekty innowacyjne ze strony ekspertów, beneficjentów realizujących już projekty oraz innych zainteresowanych podmiotów, pozwalające na wymianę doświadczeń, niwelowanie pojawiających się problemów oraz uwzględnienie w testowanych rozwiązaniach rzeczywistych potrzeb głównego nurtu polityki

19 Grupy docelowe - uczestnicy projektu: A. Uczestnicy użytkownicy: terapeuci, którzy z własnej inicjatywy i dobrowolnie biorą udział w Zadaniu 2 szkolenie 22 terapeutów zatrudnionych na stanowisku specjalisty terapeuty w 3 zakładach terapii zamkniętej: NZOZ OTU Sp. z o. o. w Parzymiechach, WOTUA w Gorzycach Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Oddział terapii uzależnienia od alkoholu w Lublińcu Uczestnicy użytkownicy to 14 kobiet i 8 mężczyzn, łącznie 22 osoby

20 Uczestnicy użytkownicy: Przeszkolenie specjalistów w zakresie BSFT (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu) w oparciu o autorski program szkoleniowy uwzględniający metodę terapeutyczną opartą na BSFT: 1 E - 3 zjazdy x 3 dni x 8h/dzień (72 godz./grupa x 2 grupy godz. - szkolenie podstawowe 2 E - 4 zjazdy x 2 dni x 8h/dzień (64 godz./grupa x 2 grupy godz. szkolenie specjalistyczne 3 E - 2 superwizje x 1 dzień x 2 grupy - 32 godz. Łączna ilość godzin szkoleniowych dla terapeutów 272 godziny

21 Uczestnicy projektu c. d. uczestnicy odbiorcy B. Uczestnicy odbiorcy: osoby uzależnione od alkoholu, które biorą udział w Zadaniu 4 4 grupy 12 osobowe (po detoksykacji), rekrutowane wg następujących kryteriów: I grupa II grupa III grupa 12 osobowa, mieszana kobiety i mężczyźni w wieku lat 12 osobowa, mieszana kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 40 lat 12 osobowa, kobiety powyżej 18 lat IV grupa 12 osobowa, kobiety i mężczyźni w wieku lat, z motywacją zewnętrzną (kierowani) Uczestnicy odbiorcy to 18 kobiet i 30 mężczyzn, łącznie 48 osób

22 Testowanie opracowanego produktu finalnego (zdanie 4) wśród uczestników odbiorców a) Grupa I i II - Przetestowanie skuteczności metody w 2 grupach zróżnicowanych wiekowo - do 40 lat i powyżej 40 lat - różnice w wyznaczaniu sobie celów i określaniu priorytetów u młodszych i starszych osób b) Grupa III - Przetestowanie skuteczności zastosowania metody w grupie charakteryzującej się innym niż męskie funkcjonowaniem społecznym - inne potrzeby i cele c) Grupa IV - Przetestowanie skuteczności metody - grupy bez wewnętrznej motywacji do zmiany, a przymuszone motywacją zewnętrzną i zmiana tej motywacji na wewnętrzną. Czas trwania programu pilotażowego dla każdej grupy 6 tygodni, w tym jest także program aktywizacyjny

23 Planowane do osiągnięcia efekty w projekcie 1. Wdrożenie 1 innowacyjnej metody psychoterapii BSFT w stacjonarnej praktyce leczenia uzależnień 2. Kwalifikacje wśród terapeutów w zakresie skutecznego stosowania innowacyjnych terapii opartych na BSFT podniosą 22 osoby 3. Upowszechnianie i włączenie do polityk (mainstreaming) innowacyjnej metody BSFT poprzez m. in. odbycie 9 konferencji upowszechniających 4. Utworzenie 1 strony www - portalu o charakterze badawczo - upowszechniającym

24 Planowane do osiągnięcia efekty w projekcie c. d. 5. Opracowanie raportu dot. diagnozy i analizy problemu w zakresie porównawczym nt. potrzeby zastosowania metody krótkoterminowej w leczeniu uzależnień 6. Przetłumaczenie 2 zagranicznych podręczników nt. stosowania metody BSFT w leczeniu uzależnień alkoholowych 7. Nagranie filmu szkoleniowego prezentującego metodę BSFT w leczeniu uzależnień od alkoholu 8. Opracowanie strategii wdrażania produktu finalnego 9. Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego 10. Włączenie produktu finalnego w nurt polityki (mainstreaming)

25

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa 2010 Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana)

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana) Program Operacyjny Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagajàca Centrum Projektów Europejskich Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Publikacja wspó

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 Nazwa projektodawcy: Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie Tytuł projektu: PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - partnerstwo na rynku pracy Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 1 I. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY RAPORT Z FAZY DIAGNOZY Projekt systemowy 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Specyfika projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL wymaga, by przestrzegane były jednakowo dla wszystkich zdefiniowane etapy realizacji projektów. Nie oznacza

Bardziej szczegółowo

KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Produkt Finalny

KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Produkt Finalny KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej Produkt Finalny Wrocław 2014 Informacja o podmiotach partnerskich, które testowały produkt KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej w 2 miastach: Wrocław: Wrocławska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA

Bardziej szczegółowo