Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę"

Transkrypt

1 PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę Konin 2012

2 Szanowni Państwo Analizując potrzeby użytkowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie zauważyliśmy konieczność stworzenia Informatora o instytucjach, które w ramach swoich działań statutowych uczestniczą w szeroko rozumianym procesie wspomagania dziecka i rodziny w zakresie psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, prawnej czy socjalnej. Nasilające się w ostatnich latach problemy wychowawcze skłaniają wiele osób do intensywnych poszukiwań w tym zakresie. Oddajemy w Państwa ręce Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę, który jest kontynuacją wydań z lat poprzednich (2005 i 2006). Dołożyliśmy wszelkich starań, aby i tym razem spełniał on oczekiwania zainteresowanych nauczycieli, rodziców czy opiekunów poszukujących. Informacje zostały uaktualnione, poszerzone i uporządkowane wyłącznie w oparciu o odpowiedzi na rozesłane ankiety. Publikacja zawiera nie tylko podstawowe dane teleadresowe, ale także informacje o formach bezpłatnie wymienionych w nim instytucji. Bardzo często w sytuacjach kryzysowych czujemy się bezradni i osamotnieni, nie wiemy gdzie szukać. Dlatego warto pamiętać i o Ogólnopolskich Anonimowych Infoliniach Pomocy i Telefonach Zaufania. Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się pomóc w opracowaniu naszego Informatora. Zachęcamy Państwa do dalszej współpracy, dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i przesyłania aktualnych danych, które zostaną uwzględnione w kolejnej edycji Informatora. Informator niniejszy dostępny jest w Czytelni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie, ul. Przemysłowa 7, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej: 2 Agata Nogal

3 Spis treści INFORMATOR O KONIŃSKICH INSTYTUCJACH WSPIERAJACYCH SZKOŁĘ I RODZINĘ: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koninie Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy PSOUU (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Pogotowie Opiekuńcze w Koninie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi GEPETTO Stowarzyszenie Teraz Młodzież Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s. c Świetlice Socjoterapeutyczne nr 1-16, Starówka Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Pomoc socjalna, prawna, terapeutyczna: Bank Żywności w Koninie Centrum Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Koninie Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ...23 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie...25 Fundacja MIELNICA

4 Fundacja Przyjaciół Zdrowia Koniński Dom Kultury Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.. 30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie. Świetlica Środowiskowa Polski Związek Niewidomych...36 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział w Koninie...36 Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym Stowarzyszenia MONAR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie...39 Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie Towarzystwo Samorządowe Warsztat Terapii Zajęciowej nr 12 przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie...44 Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Konin im. Szarych Szeregów...45 OGÓLNOPOLSKIE ANONIMOWE INFOLINIE POMOCY TELEFONY ZAUFANIA: Uzależnienia...47 Niepełnosprawność...49 Problemy rodzinne i wychowawcze...51 Problemy zdrowotne Inne

5 POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Nazwa placówki Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie ul. Sosnowa 12, Konin Telefon (63) , (63) strony internetowej Podstawowym celem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im, jak również ich rodzicom i nauczycielom, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Terenem działania Poradni jest miasto Konin. Do zadań Poradni należy w szczególności: diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 5

6 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno wychowawczych. Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koninie: przeprowadzają badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży zakończone wydaniem stosownej opinii lub orzeczenia, udzielają rodzicom porad jak wychowywać dziecko, jak pomagać dziecku w przezwyciężeniu problemów, udzielają wskazówek rodzicom jak pracować z dzieckiem mającym kłopoty w pisaniu i czytaniu, 6

7 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie prowadzą terapię pedagogiczną dla dzieci z problemami w pisaniu i czytaniu, prowadzą terapię logopedyczną, prowadzą terapię EEG Biofeedback, prowadzą terapię psychologiczną (pomocą obejmuje się m.in. dzieci moczące się oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami odżywiania i inne ), przeprowadzają warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkół (m.in. integracyjne, z zakresu profilaktyki uzależnień, komunikacji), przeprowadzają badania przesiewowe 6-latków w przedszkolach, udzielają porad w sprawie wyboru dalszej drogi kształcenia, organizują spotkania i warsztaty dla rodziców, pomagające im w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym, we współpracy z pedagogami i psychologami szkół konińskich prowadzą Zespół Wsparcia dla psychologów i pedagogów służący wzajemnej wymianie doświadczeń, udzielają wskazówek nauczycielom i wychowawcom, prowadzą wykłady dla rodziców i nauczycieli, konsultacje. 7

8 Nazwa placówki Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy PSOUU ul. Kurpińskiego 3, Konin Telefon (63) strony internetowej Placówka Oświatowa i Rehabilitacyjna - realizacja obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i grup rewalidacyjnowychowawczych z szerokim wachlarzem zajęć rewalidacyjnych. Nazwa placówki Pogotowie Opiekuńcze w Koninie ul. Kurpińskiego 3, Konin Telefon (63) strony internetowej 8

9 Pogotowie Opiekuńcze w Koninie Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego dla wychowanków od 11 do 18 roku życia. Liczba miejsc 20. Nazwa placówki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie ul. Kaliska 19, Konin Telefon (63) strony internetowej Kształcenie i wychowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym: w stopniu lekkim - szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 9

10 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Ośrodek zapewnia: całodobową opiekę, warunki do nauki, wychowania i odpoczynku, wsparcie psychologa, pedagoga, pomoc logopedy, opiekę pielęgniarki szkolnej. Atrakcyjność i efektywność kształcenia podnosi fakt posiadania nowoczesnych środków dydaktycznych, spełniających europejskie standardy. W Ośrodku znajdują się pracownie przedmiotowe, specjalistyczne gabinety, pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu i biblioteka multimedialna. Wymagania programowe oraz treści nauczania są w pełni dostosowane do możliwości każdego ucznia. Ośrodek dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy stwarza możliwości wyrównywania deficytów rozwojowych i trudności edukacyjnych poprzez prowadzenie takich zajęć jak: logopedyczne w pracowni Tomatis a, trening EEG Biofeedback, usprawnianie komunikacji alternatywnej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, terapia polisensoryczna w Sali doświadczanie świata, dogoterapia. 10

11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Pracujemy między innymi metodami: G. DOMANA, CH. M. KNILL, W. SHERBORNE, DOBREGO STARTU, RELAKSACJI, F. FOLTER MAKATON, BIBLIOTERAPII, DENNISONA, MUZYKOTERAPII, INTEGRACJI SENSO- RYCZNEJ. W naszym Ośrodku tętni życie pozalekcyjne. Uczniowie biorą udział w zajęciach: sportowych, plastycznych, artystycznych, wycieczkach turystycznych, turnusach rehabilitacyjnych, zajęciach zielonej szkoły, pracy 36 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku, stowarzyszeń: OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA, SPRAWNI RAZEM i RAZEM DAMY RADĘ - stowarzyszenie działające w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 Nazwa placówki Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi GEPETTO ul. Okólna 47 A, Konin (adres do korespondencji) Telefon ul. Wyszyńskiego 35, Konin (gabinet terapeutyczny) strony internetowej Prowadzi Punkt Konsultacyjny, w ramach którego realizuje: wysokospecjalistyczną indywidualną i grupową terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia grupowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, trening społeczny, szkolenia dla rodziców, opiekunów, pedagogów i lekarzy rodzinnych, imprezy promujące idee integracji w społeczności lokalnej. 12

13 Nazwa placówki Stowarzyszenie Teraz Młodzież ul. 3 Maja 62 A, Konin Telefon (63) strony internetowej Świetlica Środowiskowa, ul. Goździkowa 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego. Nazwa placówki Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s. c. ul. Wojska Polskiego 33, Konin Telefon (63) , (63) strony internetowej Instytucje podległe Ośrodek Leczenia Uzależnień 13

14 Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s. c. W skład Ośrodka wchodzą: Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Narkotyków. Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień. Pracownikami Ośrodka są lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci i psychoterapeuci uzależnień. W ośrodku pracuje 9 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, z których większość jest jednocześnie psychologami. Udzielamy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dorosłych dzieci alkoholików. Podstawową metodą leczenia uzależnień jest psychoterapia. Leczenie farmakologiczne ma charakter wspomagający i nie jest stosowane zbyt często. Leczenie objęte jest tajemnicą i jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla osób, które tego sobie życzą możliwe jest leczenie prywatne. Ośrodek Leczenia Uzależnień jest częścią wielospecjalistycznej przychodni lekarskiej, w której istnieją: poradnia kardiologiczna, ginekologiczno-położnicza, diabetologiczna, alergologiczna, neurologiczna, logopedyczna, endokrynologiczna, otolaryngologiczna, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i dorosłych, dzienny oddział leczenia nerwic. Ośrodek mieści się w centrum Konina (na wprost stadionu/giełdy), ma duży parking. Na terenie ośrodka jest apteka dobrze zaopatrzona w leki i dermokosmetyki. Placówka czynna od poniedziałku do piątku

15 Nazwa placówki Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1-16 Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Zagospodarowanie edukacyjne czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. Wspiera wychowanków w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym, w wyrównywaniu szans edukacyjnych i życiowych. Rozwija zainteresowania, hobby i pasje, kształtuje ważne umiejętności społeczne, postawy i zachowania prozdrowotne i prospołeczne. strony internetowej Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Wyszyńskiego 35, Konin Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 2 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Szeligowskiego 5, Konin Telefon

16 Świetlica Socjoterapeutyczna nr 3 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Sosnowa 16, Konin Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 4 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Turkusowa 1a, Konin Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 5 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Fikusowa 8, Konin Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 6 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Wyszyńskiego 24, Konin Telefon

17 Świetlica Socjoterapeutyczna nr 7 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Żdżary Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 8 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Główna 46, Krzymów Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 9 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Konińska 8, Wilczyn, Telefon (63) Świetlica Socjoterapeutyczna nr 10 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Wolności 20, Golina Telefon

18 Świetlica Socjoterapeutyczna nr 11 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Kwiatowa 20a, Brzeźno Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 12 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Olszówka Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 13 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Włocławska 1, Kłodawa Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 14 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. 3 Maja 6, Dąbie Telefon

19 Świetlica Socjoterapeutyczna nr 15 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Powiercie Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 16 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Lisiec Wielki Telefon Świetlica Starówka Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. PCK 13, Konin Telefon

20 POMOC SOCJALNA, TERAPEUTYCZNA PRAWNA, Nazwa placówki Bank Żywności w Koninie ul. Przemysłowa 124 D, Konin Telefon (63) , strony internetowej Bezpłatne wspieranie żywnością organizacji pomocowych, ośrodków społecznej, domów społecznej, placówek oświatowych, ośrodków specjalnych, rehabilitacyjnych, domów dziecka, noclegowni dla bezdomnych i innych opiekujących się ludźmi najbiedniejszymi i wymagającymi, organizowanie przy szerokim zaangażowaniu wolontariuszy, okazjonalnych powszechnych zbiórek żywności i zbiórek płodów rolnych, uświadamianie władzom samorządowym oraz zamożniejszej części społeczeństwa obszaru niedostatku i uwrażliwianie na potrzeby ludzi najbiedniejszych, wychowawcze oddziaływanie na młodzież w zakresie rozwijania potrzeby niesienia i różnych świadczeń potrzebującym, angażowanie ludzi do podejmowania działań na rzecz najbiedniejszych, 20

21 pomoc Bank Żywności w Koninie wyrabianie wśród młodzieży wrażliwości na los innych, szczególnie poszkodowanych przez życie i niezaradnych życiowo, wyrównywanie szansy życiowej dzieci wiejskich, szczególnie z rodzin najbiedniejszych, przedświąteczne wspieranie dzieci z rodzin najbiedniejszych przez organizowanie zbiórek i dostarczanie im paczek. Nazwa placówki Centrum Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Konin, ul. PCK 13 Telefon (63) strony internetowej Świadczenia obejmują: bezpłatną pomoc i wsparcie, porady prawne, pedagogiczne, psychologiczne i socjalne, mediacje i negocjacje, zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy domowej - dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. 21

22 Centrum Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Telefon zaufania (63) czynny od Nazwa placówki Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Koninie ul. Z. Urbanowskiej 4, Konin Telefon strony internetowej Prowadzenie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, pomoc społeczna na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, zbieranie i dystrybucja odzieży, organizowanie dla osób ubogich. 22

23 Nazwa placówki Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ ul. Południowa 2 A, Konin Telefon (63) strony internetowej Fundacja prowadzi szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Stałą opieką obejmujemy ponad 150 osób. Naszym głównym celem jest usamodzielnianie podopiecznych, dlatego angażujemy ich w większość działań Fundacji. Pieniądze pozyskujemy z dotacji ze źródeł publicznych, prywatnych, darowizn oraz 1% podatku. Dzięki temu wszystkie działania prowadzone przez Fundację są NIEODPŁATNE. prowadzimy aktywną rehabilitację, treningi sportowe, doradztwo społeczne, zawodowe i prawne. Wiele uwagi poświęcamy dzieciom z ubogich środowisk - dla nich w czterech gminach powiatu konińskiego prowadzimy przez cały rok: integracyjne zajęcia artystyczne, muzyczne, ruchowe, dogoterapię i hipoterapię, organizujemy aktywne wakacje. 23

24 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Szkolimy pełno- i niepełnosprawnych wolontariuszy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę, by w pełni profesjonalnie móc pracować z ludźmi potrzebującymi. Doradcy Pierwszego Kontaktu - niepełnosprawni wolontariusze docierają do osób, które wskutek poważnych wypadków straciły sprawność i pomagają im i ich najbliższym przystosować się do nowych realiów. Prowadzimy programy edukacyjne dotyczące niepełnosprawności, integracji, zagrożeń związanych np. ze skokami do wody na główkę, brakiem wyobraźni na drodze, dla uczniów szkół i studentów wyższych uczelni. Nie zapominamy też o rehabilitacji społecznej organizując różne wydarzenia kulturalne największą popularnością cieszy się doroczne Bożonarodzeniowe Rodzinne Kolędowanie. Fundację otacza szeroki krąg Przyjaciół, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa w takim zakresie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już pomagają i tym, którzy zechcą dołączyć do naszego grona. W ramach Fundacji PODAJ DALEJ realizujemy wiele projektów, z których część jest finansowana z wpływów uzyskanych z 1% podatku. W 2010 r., prowadziliśmy m.in.: Projekt NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ codzienne zajęcia usprawniające i usamodzielniające dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz wsparcie dla ich rodziców. Projekt AKTYWNA REHABILITACJA regularne zajęcia usprawniające dla dorosłych osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 24

25 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Projekt AKTYWNI NIEZALEŻNI prowadzenie punktu informacji społecznozawodowej, w którym doradcy i specjaliści wspierają osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Projekt BAJKODEMIA zajęcia edukacyjne i usprawniające dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oparte na motywach bajek jednym z zadań w projekcie jest wystawienie przedstawienia. Projekt CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej 2A w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych to tutaj w najbliższym czasie przeniesiemy naszą działalność. Czynne poniedziałki, środy, piątki , wtorki Nazwa placówki Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie ul. Kilińskiego 1, Konin Telefon (63) , strony internetowej 25

26 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym, niesienie dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych, niesienie osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym, niesienie w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym, aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, wspieranie działalności naukowej i sportowej. Czynne od poniedziałku do piątku

27 Nazwa placówki Fundacja MIELNICA ul. Szpitalna 43, Konin Telefon (63) , (63) strony internetowej Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych w Koninie, prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych w Mielnicy Dużej (gmina Skulsk), prowadzenie Środowiskowego Domu Samo im. Dr. Piotra Janaszka dla 35 osób niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Środowiskowego dla osób niepełnosprawnych nieobjętych żadną zorganizowaną formą opieki, organizowanie cyklicznych Biwaków dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, organizowanie cyklicznych Artystycznych i Sportowych Spotkań dla Młodzieży Niepełnosprawnej, organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka ABILIMPIADA, wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego (nieodpłatna). 27

28 Fundacja MIELNICA prowadzenie Klubu Środowiskowego szansą na aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzenie Zakładu Pracy Chronionej Fundacji Mielnica w Koninie szycie odzieży roboczej (zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych, cała załoga liczy 42 osoby), prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Fundacji Mielnica - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - z działem fizjoterapii i poradnią dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, prowadzenie Ośrodka Szkoleń dla Instruktorów Terapii Zajęciowej. Kursy prowadzone są na dwóch poziomach: podstawowym i doskonalącym. Nazwa placówki Fundacja Przyjaciół Zdrowia ul. Wojska Polskiego 6, Konin Telefon (63) Ochrona i promocja zdrowia, wspieranie osób ciężko chorych szczególnie na choroby nowotworowe, edukacja i oświata społeczeństwa promująca ochronę zdrowia i profilaktykę zapobiegania zachorowalności, działalność charytatywna na rzecz osób chorych i zagrożonych. 28

29 Nazwa placówki Telefon Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1, Konin (63) , (63) w.10, fax. (63) strony internetowej Instytucje podległe Klub,,Energetyk ul. Przemysłowa 3d Amfiteatr,,Na Skarpie ul. Wyszyńskiego Priorytetem działalności jest edukacja przez sztukę. Od lat prowadzimy zajęcia artystyczne z tańca, piosenki, muzyki, plastyki, teatru, monodramu, recytacji i filmu. Uczestnicy zajęć potwierdzają swoje umiejętności w przeglądach i konkursach, w kraju i zagranicą. Efektem tej pracy są niemal profesjonalne, jak mówią fachowcy, widowiska - muzyczne, taneczne i teatralne prezentowane na rodzimej scenie. Dla młodych ludzi, którzy nie uczestniczą na co dzień w zajęciach, instruktorzy przygotowują różnorodny ciekawy program ferii i wakacji. Bywa on doskonałym sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu. Naszymi wizytówkami są: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego, Przegląd Polskich Filmów Fabularnych "Debiuty" czy Derby Kabaretowo-Estradowe i Rock z Mikołajem. 29

30 Nazwa placówki Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym ul. Klasztorna 4, Licheń Stary Telefon (63) , (63) strony internetowej Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin. Poradnia Rodzinna pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych, problemów wychowawczych. Nazwa placówki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5, Konin Telefon (63) strony internetowej 30

31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Instytucje nadzorowane Dom Pomocy Społecznej, ul. Południowa 1, Konin Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Południowa 1, Konin Środowiskowy Dom Samo, ul. 11 Listopada 19, Konin Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kurpińskiego 3, Konin Rodzinny Dom Dziecka Prom, ul. Wodna 8, Konin Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze, ul. Taczanowskiego 20, Konin Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze, ul. Królowej Jadwigi 80, Konin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Konina. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczy pomoc w formie: ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek i niezbędne ubranie - dla osób lub rodzin, jeżeli są tego pozbawione, 31

32 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, skierowanie do ośrodków wsparcia, umieszczenie w domu społecznej, opieka nad rodziną i dzieckiem. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, pomoc pieniężna z tytułu sprawowania funkcji rodziny zastępczej, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON likwidacja barier w komunikowaniu się, likwidacja barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Szczegółowych informacji udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, tel. (63) , od poniedziałku do piątku

33 Nazwa placówki Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie ul. Powstańców Wielkopolskich 14, Konin Telefon (63) strony internetowej Profilaktyka Przemocy i Uzależnień: Warsztaty edukacyjne,,start dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Młodzieżowa Grupa Wsparcia, Grupa Wsparcia dla rodzin rozmowy o wychowaniu, Grupa Wsparcia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, Grupy Twórczego Rozwoju dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi, Koło Twórczego Rozwoju dla Osób z niepełnosprawnością, zajęcia edukacyjne (umuzykalnienie, teatr, kultura języka polskiego, plastyczne) z dziećmi Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz w świetlicach socjoterapeutycznych Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich). 33

34 Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie czasu wolnego: organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla środowiska lokalnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień w kołach muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych, Grupy Twórczej Zabawy,,Mamo, Tato baw się razem ze mną dla dzieci 2-4 letnich i ich rodziców, opiekunów. Promocja zdrowego stylu życia w Radio Planeta i Radio Konin. Promocja pozytywnych zachowań spektakle teatralne dla przedszkolaków w wykonaniu Towarzystwa Teatralnego,,Ele Mele Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie. Współorganizacja konferencji połączonej z mszą św. dla osób uzależnionych i borykających się z problemami uzależnień w Parafii Św. Wojciecha. 34

35 Nazwa placówki Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie Świetlica Środowiskowa PCK ul. Dmowskiego 2, Konin ul. Staromorzysławska 1, Konin Telefon (63) , (63) strony internetowej Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie. Świetlica Środowiskowa z dożywianiem. dożywianie, pomoc doraźna, niesienie ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą, opieka i pomoc socjalna, promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat, promocja honorowego krwiodawstwa. 35

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: / Centrum Informacji Młodzieżowej www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2012

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2014 Pomocne strony internetowe: www.plasterek.pl

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24 JESTEŚMY DLA CIEBIE! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną wskazaną

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Mielec. Gdzie szukać pomocy dla dzieci i młodzieży w Mielcu?

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Mielec. Gdzie szukać pomocy dla dzieci i młodzieży w Mielcu? Projekt finansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Mielec Gdzie szukać pomocy dla dzieci i młodzieży? Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wyspiańskiego 6, tel./fax: 17 788 4978 tel: 17 788 4988 e-mail:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2011 roku

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2011 roku Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 0 roku Na podstawie ar. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć:

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć: Analiza wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu miasta Konina na realizację projektów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w latach 2003-2004 Jednym z celów

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Pedagog szkolny 22.02.2010. Pedagogiem szkolnym jest Małgorzata Archuticz, pracująca w szkole od września 2006r. Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo