Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę"

Transkrypt

1 PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę Konin 2012

2 Szanowni Państwo Analizując potrzeby użytkowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie zauważyliśmy konieczność stworzenia Informatora o instytucjach, które w ramach swoich działań statutowych uczestniczą w szeroko rozumianym procesie wspomagania dziecka i rodziny w zakresie psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, prawnej czy socjalnej. Nasilające się w ostatnich latach problemy wychowawcze skłaniają wiele osób do intensywnych poszukiwań w tym zakresie. Oddajemy w Państwa ręce Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę, który jest kontynuacją wydań z lat poprzednich (2005 i 2006). Dołożyliśmy wszelkich starań, aby i tym razem spełniał on oczekiwania zainteresowanych nauczycieli, rodziców czy opiekunów poszukujących. Informacje zostały uaktualnione, poszerzone i uporządkowane wyłącznie w oparciu o odpowiedzi na rozesłane ankiety. Publikacja zawiera nie tylko podstawowe dane teleadresowe, ale także informacje o formach bezpłatnie wymienionych w nim instytucji. Bardzo często w sytuacjach kryzysowych czujemy się bezradni i osamotnieni, nie wiemy gdzie szukać. Dlatego warto pamiętać i o Ogólnopolskich Anonimowych Infoliniach Pomocy i Telefonach Zaufania. Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się pomóc w opracowaniu naszego Informatora. Zachęcamy Państwa do dalszej współpracy, dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i przesyłania aktualnych danych, które zostaną uwzględnione w kolejnej edycji Informatora. Informator niniejszy dostępny jest w Czytelni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie, ul. Przemysłowa 7, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej: 2 Agata Nogal

3 Spis treści INFORMATOR O KONIŃSKICH INSTYTUCJACH WSPIERAJACYCH SZKOŁĘ I RODZINĘ: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koninie Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy PSOUU (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Pogotowie Opiekuńcze w Koninie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi GEPETTO Stowarzyszenie Teraz Młodzież Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s. c Świetlice Socjoterapeutyczne nr 1-16, Starówka Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Pomoc socjalna, prawna, terapeutyczna: Bank Żywności w Koninie Centrum Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Koninie Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ...23 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie...25 Fundacja MIELNICA

4 Fundacja Przyjaciół Zdrowia Koniński Dom Kultury Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.. 30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie. Świetlica Środowiskowa Polski Związek Niewidomych...36 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział w Koninie...36 Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym Stowarzyszenia MONAR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie...39 Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie Towarzystwo Samorządowe Warsztat Terapii Zajęciowej nr 12 przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie...44 Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Konin im. Szarych Szeregów...45 OGÓLNOPOLSKIE ANONIMOWE INFOLINIE POMOCY TELEFONY ZAUFANIA: Uzależnienia...47 Niepełnosprawność...49 Problemy rodzinne i wychowawcze...51 Problemy zdrowotne Inne

5 POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Nazwa placówki Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie ul. Sosnowa 12, Konin Telefon (63) , (63) strony internetowej Podstawowym celem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im, jak również ich rodzicom i nauczycielom, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Terenem działania Poradni jest miasto Konin. Do zadań Poradni należy w szczególności: diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 5

6 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno wychowawczych. Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koninie: przeprowadzają badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży zakończone wydaniem stosownej opinii lub orzeczenia, udzielają rodzicom porad jak wychowywać dziecko, jak pomagać dziecku w przezwyciężeniu problemów, udzielają wskazówek rodzicom jak pracować z dzieckiem mającym kłopoty w pisaniu i czytaniu, 6

7 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie prowadzą terapię pedagogiczną dla dzieci z problemami w pisaniu i czytaniu, prowadzą terapię logopedyczną, prowadzą terapię EEG Biofeedback, prowadzą terapię psychologiczną (pomocą obejmuje się m.in. dzieci moczące się oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami odżywiania i inne ), przeprowadzają warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkół (m.in. integracyjne, z zakresu profilaktyki uzależnień, komunikacji), przeprowadzają badania przesiewowe 6-latków w przedszkolach, udzielają porad w sprawie wyboru dalszej drogi kształcenia, organizują spotkania i warsztaty dla rodziców, pomagające im w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym, we współpracy z pedagogami i psychologami szkół konińskich prowadzą Zespół Wsparcia dla psychologów i pedagogów służący wzajemnej wymianie doświadczeń, udzielają wskazówek nauczycielom i wychowawcom, prowadzą wykłady dla rodziców i nauczycieli, konsultacje. 7

8 Nazwa placówki Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy PSOUU ul. Kurpińskiego 3, Konin Telefon (63) strony internetowej Placówka Oświatowa i Rehabilitacyjna - realizacja obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i grup rewalidacyjnowychowawczych z szerokim wachlarzem zajęć rewalidacyjnych. Nazwa placówki Pogotowie Opiekuńcze w Koninie ul. Kurpińskiego 3, Konin Telefon (63) strony internetowej 8

9 Pogotowie Opiekuńcze w Koninie Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego dla wychowanków od 11 do 18 roku życia. Liczba miejsc 20. Nazwa placówki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie ul. Kaliska 19, Konin Telefon (63) strony internetowej Kształcenie i wychowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym: w stopniu lekkim - szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 9

10 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Ośrodek zapewnia: całodobową opiekę, warunki do nauki, wychowania i odpoczynku, wsparcie psychologa, pedagoga, pomoc logopedy, opiekę pielęgniarki szkolnej. Atrakcyjność i efektywność kształcenia podnosi fakt posiadania nowoczesnych środków dydaktycznych, spełniających europejskie standardy. W Ośrodku znajdują się pracownie przedmiotowe, specjalistyczne gabinety, pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu i biblioteka multimedialna. Wymagania programowe oraz treści nauczania są w pełni dostosowane do możliwości każdego ucznia. Ośrodek dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy stwarza możliwości wyrównywania deficytów rozwojowych i trudności edukacyjnych poprzez prowadzenie takich zajęć jak: logopedyczne w pracowni Tomatis a, trening EEG Biofeedback, usprawnianie komunikacji alternatywnej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, terapia polisensoryczna w Sali doświadczanie świata, dogoterapia. 10

11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Pracujemy między innymi metodami: G. DOMANA, CH. M. KNILL, W. SHERBORNE, DOBREGO STARTU, RELAKSACJI, F. FOLTER MAKATON, BIBLIOTERAPII, DENNISONA, MUZYKOTERAPII, INTEGRACJI SENSO- RYCZNEJ. W naszym Ośrodku tętni życie pozalekcyjne. Uczniowie biorą udział w zajęciach: sportowych, plastycznych, artystycznych, wycieczkach turystycznych, turnusach rehabilitacyjnych, zajęciach zielonej szkoły, pracy 36 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku, stowarzyszeń: OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA, SPRAWNI RAZEM i RAZEM DAMY RADĘ - stowarzyszenie działające w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 Nazwa placówki Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi GEPETTO ul. Okólna 47 A, Konin (adres do korespondencji) Telefon ul. Wyszyńskiego 35, Konin (gabinet terapeutyczny) strony internetowej Prowadzi Punkt Konsultacyjny, w ramach którego realizuje: wysokospecjalistyczną indywidualną i grupową terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia grupowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, trening społeczny, szkolenia dla rodziców, opiekunów, pedagogów i lekarzy rodzinnych, imprezy promujące idee integracji w społeczności lokalnej. 12

13 Nazwa placówki Stowarzyszenie Teraz Młodzież ul. 3 Maja 62 A, Konin Telefon (63) strony internetowej Świetlica Środowiskowa, ul. Goździkowa 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego. Nazwa placówki Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s. c. ul. Wojska Polskiego 33, Konin Telefon (63) , (63) strony internetowej Instytucje podległe Ośrodek Leczenia Uzależnień 13

14 Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s. c. W skład Ośrodka wchodzą: Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Narkotyków. Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień. Pracownikami Ośrodka są lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci i psychoterapeuci uzależnień. W ośrodku pracuje 9 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, z których większość jest jednocześnie psychologami. Udzielamy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dorosłych dzieci alkoholików. Podstawową metodą leczenia uzależnień jest psychoterapia. Leczenie farmakologiczne ma charakter wspomagający i nie jest stosowane zbyt często. Leczenie objęte jest tajemnicą i jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla osób, które tego sobie życzą możliwe jest leczenie prywatne. Ośrodek Leczenia Uzależnień jest częścią wielospecjalistycznej przychodni lekarskiej, w której istnieją: poradnia kardiologiczna, ginekologiczno-położnicza, diabetologiczna, alergologiczna, neurologiczna, logopedyczna, endokrynologiczna, otolaryngologiczna, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i dorosłych, dzienny oddział leczenia nerwic. Ośrodek mieści się w centrum Konina (na wprost stadionu/giełdy), ma duży parking. Na terenie ośrodka jest apteka dobrze zaopatrzona w leki i dermokosmetyki. Placówka czynna od poniedziałku do piątku

15 Nazwa placówki Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1-16 Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Zagospodarowanie edukacyjne czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. Wspiera wychowanków w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym, w wyrównywaniu szans edukacyjnych i życiowych. Rozwija zainteresowania, hobby i pasje, kształtuje ważne umiejętności społeczne, postawy i zachowania prozdrowotne i prospołeczne. strony internetowej Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Wyszyńskiego 35, Konin Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 2 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Szeligowskiego 5, Konin Telefon

16 Świetlica Socjoterapeutyczna nr 3 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Sosnowa 16, Konin Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 4 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Turkusowa 1a, Konin Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 5 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Fikusowa 8, Konin Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 6 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Wyszyńskiego 24, Konin Telefon

17 Świetlica Socjoterapeutyczna nr 7 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Żdżary Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 8 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Główna 46, Krzymów Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 9 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Konińska 8, Wilczyn, Telefon (63) Świetlica Socjoterapeutyczna nr 10 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Wolności 20, Golina Telefon

18 Świetlica Socjoterapeutyczna nr 11 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Kwiatowa 20a, Brzeźno Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 12 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Olszówka Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 13 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. Włocławska 1, Kłodawa Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 14 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. 3 Maja 6, Dąbie Telefon

19 Świetlica Socjoterapeutyczna nr 15 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Powiercie Telefon Świetlica Socjoterapeutyczna nr 16 Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Lisiec Wielki Telefon Świetlica Starówka Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz ul. PCK 13, Konin Telefon

20 POMOC SOCJALNA, TERAPEUTYCZNA PRAWNA, Nazwa placówki Bank Żywności w Koninie ul. Przemysłowa 124 D, Konin Telefon (63) , strony internetowej Bezpłatne wspieranie żywnością organizacji pomocowych, ośrodków społecznej, domów społecznej, placówek oświatowych, ośrodków specjalnych, rehabilitacyjnych, domów dziecka, noclegowni dla bezdomnych i innych opiekujących się ludźmi najbiedniejszymi i wymagającymi, organizowanie przy szerokim zaangażowaniu wolontariuszy, okazjonalnych powszechnych zbiórek żywności i zbiórek płodów rolnych, uświadamianie władzom samorządowym oraz zamożniejszej części społeczeństwa obszaru niedostatku i uwrażliwianie na potrzeby ludzi najbiedniejszych, wychowawcze oddziaływanie na młodzież w zakresie rozwijania potrzeby niesienia i różnych świadczeń potrzebującym, angażowanie ludzi do podejmowania działań na rzecz najbiedniejszych, 20

21 pomoc Bank Żywności w Koninie wyrabianie wśród młodzieży wrażliwości na los innych, szczególnie poszkodowanych przez życie i niezaradnych życiowo, wyrównywanie szansy życiowej dzieci wiejskich, szczególnie z rodzin najbiedniejszych, przedświąteczne wspieranie dzieci z rodzin najbiedniejszych przez organizowanie zbiórek i dostarczanie im paczek. Nazwa placówki Centrum Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Konin, ul. PCK 13 Telefon (63) strony internetowej Świadczenia obejmują: bezpłatną pomoc i wsparcie, porady prawne, pedagogiczne, psychologiczne i socjalne, mediacje i negocjacje, zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy domowej - dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. 21

22 Centrum Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz Telefon zaufania (63) czynny od Nazwa placówki Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Koninie ul. Z. Urbanowskiej 4, Konin Telefon strony internetowej Prowadzenie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, pomoc społeczna na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, zbieranie i dystrybucja odzieży, organizowanie dla osób ubogich. 22

23 Nazwa placówki Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ ul. Południowa 2 A, Konin Telefon (63) strony internetowej Fundacja prowadzi szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Stałą opieką obejmujemy ponad 150 osób. Naszym głównym celem jest usamodzielnianie podopiecznych, dlatego angażujemy ich w większość działań Fundacji. Pieniądze pozyskujemy z dotacji ze źródeł publicznych, prywatnych, darowizn oraz 1% podatku. Dzięki temu wszystkie działania prowadzone przez Fundację są NIEODPŁATNE. prowadzimy aktywną rehabilitację, treningi sportowe, doradztwo społeczne, zawodowe i prawne. Wiele uwagi poświęcamy dzieciom z ubogich środowisk - dla nich w czterech gminach powiatu konińskiego prowadzimy przez cały rok: integracyjne zajęcia artystyczne, muzyczne, ruchowe, dogoterapię i hipoterapię, organizujemy aktywne wakacje. 23

24 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Szkolimy pełno- i niepełnosprawnych wolontariuszy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę, by w pełni profesjonalnie móc pracować z ludźmi potrzebującymi. Doradcy Pierwszego Kontaktu - niepełnosprawni wolontariusze docierają do osób, które wskutek poważnych wypadków straciły sprawność i pomagają im i ich najbliższym przystosować się do nowych realiów. Prowadzimy programy edukacyjne dotyczące niepełnosprawności, integracji, zagrożeń związanych np. ze skokami do wody na główkę, brakiem wyobraźni na drodze, dla uczniów szkół i studentów wyższych uczelni. Nie zapominamy też o rehabilitacji społecznej organizując różne wydarzenia kulturalne największą popularnością cieszy się doroczne Bożonarodzeniowe Rodzinne Kolędowanie. Fundację otacza szeroki krąg Przyjaciół, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa w takim zakresie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już pomagają i tym, którzy zechcą dołączyć do naszego grona. W ramach Fundacji PODAJ DALEJ realizujemy wiele projektów, z których część jest finansowana z wpływów uzyskanych z 1% podatku. W 2010 r., prowadziliśmy m.in.: Projekt NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ codzienne zajęcia usprawniające i usamodzielniające dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz wsparcie dla ich rodziców. Projekt AKTYWNA REHABILITACJA regularne zajęcia usprawniające dla dorosłych osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 24

25 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Projekt AKTYWNI NIEZALEŻNI prowadzenie punktu informacji społecznozawodowej, w którym doradcy i specjaliści wspierają osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Projekt BAJKODEMIA zajęcia edukacyjne i usprawniające dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oparte na motywach bajek jednym z zadań w projekcie jest wystawienie przedstawienia. Projekt CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej 2A w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych to tutaj w najbliższym czasie przeniesiemy naszą działalność. Czynne poniedziałki, środy, piątki , wtorki Nazwa placówki Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie ul. Kilińskiego 1, Konin Telefon (63) , strony internetowej 25

26 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym, niesienie dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych, niesienie osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym, niesienie w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym, aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, wspieranie działalności naukowej i sportowej. Czynne od poniedziałku do piątku

27 Nazwa placówki Fundacja MIELNICA ul. Szpitalna 43, Konin Telefon (63) , (63) strony internetowej Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych w Koninie, prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych w Mielnicy Dużej (gmina Skulsk), prowadzenie Środowiskowego Domu Samo im. Dr. Piotra Janaszka dla 35 osób niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Środowiskowego dla osób niepełnosprawnych nieobjętych żadną zorganizowaną formą opieki, organizowanie cyklicznych Biwaków dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, organizowanie cyklicznych Artystycznych i Sportowych Spotkań dla Młodzieży Niepełnosprawnej, organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka ABILIMPIADA, wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego (nieodpłatna). 27

28 Fundacja MIELNICA prowadzenie Klubu Środowiskowego szansą na aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzenie Zakładu Pracy Chronionej Fundacji Mielnica w Koninie szycie odzieży roboczej (zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych, cała załoga liczy 42 osoby), prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Fundacji Mielnica - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - z działem fizjoterapii i poradnią dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, prowadzenie Ośrodka Szkoleń dla Instruktorów Terapii Zajęciowej. Kursy prowadzone są na dwóch poziomach: podstawowym i doskonalącym. Nazwa placówki Fundacja Przyjaciół Zdrowia ul. Wojska Polskiego 6, Konin Telefon (63) Ochrona i promocja zdrowia, wspieranie osób ciężko chorych szczególnie na choroby nowotworowe, edukacja i oświata społeczeństwa promująca ochronę zdrowia i profilaktykę zapobiegania zachorowalności, działalność charytatywna na rzecz osób chorych i zagrożonych. 28

29 Nazwa placówki Telefon Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1, Konin (63) , (63) w.10, fax. (63) strony internetowej Instytucje podległe Klub,,Energetyk ul. Przemysłowa 3d Amfiteatr,,Na Skarpie ul. Wyszyńskiego Priorytetem działalności jest edukacja przez sztukę. Od lat prowadzimy zajęcia artystyczne z tańca, piosenki, muzyki, plastyki, teatru, monodramu, recytacji i filmu. Uczestnicy zajęć potwierdzają swoje umiejętności w przeglądach i konkursach, w kraju i zagranicą. Efektem tej pracy są niemal profesjonalne, jak mówią fachowcy, widowiska - muzyczne, taneczne i teatralne prezentowane na rodzimej scenie. Dla młodych ludzi, którzy nie uczestniczą na co dzień w zajęciach, instruktorzy przygotowują różnorodny ciekawy program ferii i wakacji. Bywa on doskonałym sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu. Naszymi wizytówkami są: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego, Przegląd Polskich Filmów Fabularnych "Debiuty" czy Derby Kabaretowo-Estradowe i Rock z Mikołajem. 29

30 Nazwa placówki Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym ul. Klasztorna 4, Licheń Stary Telefon (63) , (63) strony internetowej Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin. Poradnia Rodzinna pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych, problemów wychowawczych. Nazwa placówki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5, Konin Telefon (63) strony internetowej 30

31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Instytucje nadzorowane Dom Pomocy Społecznej, ul. Południowa 1, Konin Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Południowa 1, Konin Środowiskowy Dom Samo, ul. 11 Listopada 19, Konin Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kurpińskiego 3, Konin Rodzinny Dom Dziecka Prom, ul. Wodna 8, Konin Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze, ul. Taczanowskiego 20, Konin Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze, ul. Królowej Jadwigi 80, Konin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Konina. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczy pomoc w formie: ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek i niezbędne ubranie - dla osób lub rodzin, jeżeli są tego pozbawione, 31

32 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, skierowanie do ośrodków wsparcia, umieszczenie w domu społecznej, opieka nad rodziną i dzieckiem. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, pomoc pieniężna z tytułu sprawowania funkcji rodziny zastępczej, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON likwidacja barier w komunikowaniu się, likwidacja barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Szczegółowych informacji udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, tel. (63) , od poniedziałku do piątku

33 Nazwa placówki Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie ul. Powstańców Wielkopolskich 14, Konin Telefon (63) strony internetowej Profilaktyka Przemocy i Uzależnień: Warsztaty edukacyjne,,start dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Młodzieżowa Grupa Wsparcia, Grupa Wsparcia dla rodzin rozmowy o wychowaniu, Grupa Wsparcia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, Grupy Twórczego Rozwoju dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi, Koło Twórczego Rozwoju dla Osób z niepełnosprawnością, zajęcia edukacyjne (umuzykalnienie, teatr, kultura języka polskiego, plastyczne) z dziećmi Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz w świetlicach socjoterapeutycznych Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich). 33

34 Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie czasu wolnego: organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla środowiska lokalnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień w kołach muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych, Grupy Twórczej Zabawy,,Mamo, Tato baw się razem ze mną dla dzieci 2-4 letnich i ich rodziców, opiekunów. Promocja zdrowego stylu życia w Radio Planeta i Radio Konin. Promocja pozytywnych zachowań spektakle teatralne dla przedszkolaków w wykonaniu Towarzystwa Teatralnego,,Ele Mele Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie. Współorganizacja konferencji połączonej z mszą św. dla osób uzależnionych i borykających się z problemami uzależnień w Parafii Św. Wojciecha. 34

35 Nazwa placówki Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie Świetlica Środowiskowa PCK ul. Dmowskiego 2, Konin ul. Staromorzysławska 1, Konin Telefon (63) , (63) strony internetowej Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie. Świetlica Środowiskowa z dożywianiem. dożywianie, pomoc doraźna, niesienie ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą, opieka i pomoc socjalna, promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat, promocja honorowego krwiodawstwa. 35

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Publikacja bezpłatna. o placówkach i instytucjach świadczących pomoc. osobom z niepełnosprawnościami. w Lublinie. Projekt zrealizowany przez:

Publikacja bezpłatna. o placówkach i instytucjach świadczących pomoc. osobom z niepełnosprawnościami. w Lublinie. Projekt zrealizowany przez: Publikacja bezpłatna o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w Lublinie Projekt zrealizowany przez: Publikacja bezpłatna Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

telefony pomocowe Warszawa, 2014 r.

telefony pomocowe Warszawa, 2014 r. Infolinie telefony pomocowe INFORMATOR Warszawa, 2014 r. BIULETYN RPO Materiały nr 84 Infolinie. Telefony pomocowe. Informator Opracowanie: Joanna Troszczyńska-Reyman Stanisław Ćwik Justyna Zarecka współpraca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo