SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych ( Gerard Edwards, doradca ds. profilaktyki w rządzie amerykańskim) GLIWICE 2013

2 Spis treści 1. Wstęp Podstawy prawne programu Założenia teoretyczne i organizacyjne programu Cele szkolnego programu profilaktyki Identyfikacja problemu, diagnoza środowiska Zadania szkolnego programu profilaktyki Strategie działań profilaktycznych Działania szkoły w zakresie szkolnego programu profilaktyki Obowiązki osób odpowiedzialnych za realizację programu Instytucje pozaszkolne wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych Przewidziane efekty podjętych działań profilaktycznych Metody i formy działań Postanowienia końcowe

3 1. WSTĘP Czasy, w których żyjemy charakteryzują się przyśpieszonym tempem przemian, których jednym z wyrazów jest wzrost ilości i wagi zachowań destrukcyjnych młodzieży w ramach życia szkolnego. W efekcie stale wzrasta liczba osób przejawiających dysfunkcje rozwojowe oraz poszukujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest podejmowanie na terenie szkoły wielopoziomowych działań profilaktycznych. Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Program profilaktyki jest wynikiem diagnozy problemów występujących w społeczności lokalnej i potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli. Program profilaktyki Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach opiera się na założeniach profilaktyki pierwszorzędowej i drugorzędowej. Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka (osób, które nie podejmują zachowań ryzykownych). Celem jej jest promocja zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom polegająca przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Działania te skierowane są dla całej społeczności uczniowskiej, nauczycieli i pracowników szkoły, do rodziców uczniów. Realizują je wszyscy, pracownicy szkoły i rodzice. Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grona podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych. Tę formę profilaktyki realizują, szkolny i specjaliści współpracujący ze szkołą. 2. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU Szkolny program profilaktyki opracowano w oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 2. Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 3

4 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-icznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 5. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze zmianami. 6. Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995r. 7. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. 8. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. 9. Ustawę z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 10. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 11. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą. 12. Konwencję o Prawach Dziecka uchwaloną przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 13. Akty prawne szkoły (statut, regulaminy, program wychowawczy) 14. Uchwałę Rady Ministrów z 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych. 3. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I ORGANIZACYCJNE PROGRAM Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem (w szkole) jest ochrona młodzieży przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój. Zachowania 4

5 te określone są jako zachowania ryzykowne. Harmonijny rozwój osobowości w profilaktyce uzależnień oznacza wspieranie zdrowego trybu życia oraz rozwijanie zdrowia psychicznego. Profilaktyka to również: wzmacnianie czynników chroniących takich jak: zainteresowanie nauką; więzi emocjonalne z rodzicami; poszanowanie norm, wartości, autorytetów; edukacja rodziców; dbanie o własny rozwój; kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów; racjonalne spędzanie czasu wolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na turystykę i zajęcia sportowe. eliminowanie czynników ryzyka: negatywnego wpływu grupy rówieśniczej; dysfunkcji wynikających z sytuacji rodzinnej; absencji i porzucania szkoły przez uczniów; agresji i przemocy dostępności do używek; przyzwolenia społecznego; nadpobudliwości; niezaspokojenie podstawowych potrzeb (materialnych, psychicznych i innych); słabej więzi uczniów z rodzicami; stresu i depresji. 5

6 4. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły. 2. Stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od uzależnień. 3. Minimalizowanie zagrożeń i zaburzeń zachowania poprzez pomoc oraz wspieranie młodzieży, ich rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów osobistych i szkolnych. 4. Aktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych. 5. Promowanie zdrowego stylu życia. 6. Dostarczanie informacji na temat zagrożeń. 7. Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z innymi. 4. Wzmacnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych. 5. Wspieranie w dążeniu do rozwoju osobowości i świadomego stosunku do siebie i innych osób. 6. Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji. 7. Promowanie trybu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w dorastaniu do dorosłego i odpowiedzialnego życia. 8. Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej. 9. Wpieranie rodziców w procesie wychowania. 5. INDENTYFIKACJA PROBLEMU - DIAGNOZA ŚRODOWISKA Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę, spostrzeżenia a, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów. Identyfikacja problemów i diagnozowanie środowiska odbywać się będzie na podstawie: obserwacji środowiska szkolnego; przeprowadzanych badań ankietowych; analizy dokumentów szkolnych, protokołów z rady icznej; wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami; 6

7 analizy frekwencji uczniów; kontaktów z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Poradniami Specjalistycznymi, Sądem, Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami pozaszkolnymi. Planowana jest ankieta diagnostyczna w roku szkolnym 2013/2014 obejmująca losowo wybraną grupę uczniów, rodziców i nauczycieli. W oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych ustalono następujące główne obszary zagrożeń: absencja uczniów; uzależnienia; w szkole istnieje problem agresji słownej, fizycznej i zastraszania. 6. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Kontynuowanie działań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu młodzieży eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów takich jak agresja i przemoc wobec innych, wagary, wyłudzanie, wykroczenia przeciw prawu, przedwczesna inicjacja seksualna; kreowanie świadomego stosunku do środków uzależniających; prowadzenie wczesnej interwencji dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne (odwoływanie się do specjalistycznej pomocy); wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i osobowościowych u młodzieży; stałe pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych, psychospołecznych nauczycieli w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego oraz rodziców (poradnictwo, prelekcje, warsztaty, itp.) 2. Propagowanie zdrowego stylu życia: dbałość o formę psychiczną i fizyczną; przygotowanie do dorastania i dojrzewania do dorosłego życia; edukacja zdrowotna. 7

8 3. Kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości: zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności pozaszkolnej; nauka kultury bycia i pozytywnego stosunku do drugiego człowieka; wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną i systematycznego uczestnictwa w lekcjach 4. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem: kształtowanie poczucia własnej wartości i budowanie adekwatnej samooceny uczniów; wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie, w środowisku szkolnym i z osobami dorosłymi. 7. STRATEGIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1. Strategia informacyjna jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania regionalnego wyboru. Stosowane metody: pogadanka; spotkania ze specjalistami; prezentacja filmu; wycieczka tematyczna; praca w oparciu o tekst; prezentacja filmu itp. 2. Strategia edukacyjna jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności życiowych, tj. nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, konfliktów wewnętrznych, przeciwstawianie się naciskom otoczenia. Stosowane formy: dyskusje; przedstawienia; realizacja znanych programów edukacyjnych; 8

9 stymulacje różnych sytuacji życiowych; burza mózgów; praca w grupach; gry i zabawy dydaktyczne; uroczyści itp. 3. Strategia alternatywna pomoc w zaspokajaniu potrzeby sukcesu, przynależności, satysfakcji życiowej poprzez zaangażowanie w działalność społeczną i sportową. Metody działań: koła zainteresowań; wycieczki; konkursy; zajęcia i zawody; wystawy i prezentacje prac itp. 4. Strategia interwencyjna pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów, wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Stosowane metody: interwencja w środowisku szkolnym uczniów; pomoc psychologiczna, iczna; terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa; 9

10 8. DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI DZIAŁANIA SKIEROWANE DLA UCZNIÓW Lp. Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych za Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki 2. Podnoszenie poziomu świadomości i kultury prawnej uczniów oraz wyrabianie nawyku poszanowania prawa godziny wychowawcze dotyczące praw i obowiązków ucznia; lekcje historii i WOS dotyczące praw człowieka; spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji Odpowiedzialność prawna za czyny karalne i konsekwencje ich popełniania 10

11 3. Podejmowanie działań sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży realizacja postulatów programu,,bezpieczna Szkoła ; opracowanie i przeprowadzenie ankiet diagnozujących środowisko szkolne, uaktualnianie problemów szkolnych; lekcje wychowawcze poświęcone omawianiu problematyki agresji źródła agresji, zachowania i reakcje na zachowania agresywne; uświadomienie uczniom odpowiedzialności przed prawem i współodpowiedzialności za spokój i porządek w szkole; pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw; powołanie funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa 11

12 4. Dbanie o realizację obowiązku nauki przez uczniów - monitoring absencji uczniów w szkole (zgodnie z procedurami postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku nauki) 1. Zbieranie informacji dotyczących absencji uczniów i analiza przyczyn: rozmowy nauczycieli, dyrektora i a z uczniami i ich rodzicami; 2.Eliminowanie nieusprawiedliwionej absencji: współpraca z wychowawcami: konsultowanie wspólnie podejmowanych działań, (wychowawca czuwa nad frekwencją na bieżąco); systematyczna kontrola nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych i na,, praktycznej nauce zawodu; wezwania telefoniczne lub pisemne dla rodziców uczniów wagarujących; współpraca z Policją i Strażą Miejską wysyłanie pism w sprawie uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego; kontakt telefoniczny z praktyczną nauką zawodu sprawdzanie czy uczniowie chodzą na praktykę; informowanie Sądu Rodzinnego i Nieletnich o najtrudniejszych sytuacjach; systematyczna współpraca z rodzicami wyposażenie rodziców i nauczycieli w umiejętność motywowania uczniów do działań (nauki); dostrzeganie drobnych postępów i osiągnięć w nauce; zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 12

13 5. Budowanie pozytywnych relacji w grupie i środowisku szkolnym spotkania i rozmowy indywidualne uczniów z iem zajęcia integracyjne w klasach I lekcje wychowawcze, zajęcia warsztatowe: komunikacja interpersonalna, koleżeństwo, w zgodzie ze sobą i innymi, współpraca z innymi, asertywność, planowanie drogi życiowej, itp. działalność społeczna na rzecz klasy, szkoły, środowiska; udział młodzieży w spektaklach, wycieczkach; praca w samorządach klasowych, szkolnych oraz w Wolontariacie; organizowanie przedsięwzięć klasowych lub szkolnych, itp. Mikołajki, Andrzejki, Wigilia itp. 6. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki na lekcjach wychowawczych, stałe rozmowy z uczniami); kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka (pogadanki na lekcjach wychowawczych); eliminacja przemocy wśród uczniów (zajęcia integracyjne na lekcjach wychowawczych). 13

14 7. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych godziny wychowawcze dotyczące komunikacji werbalnej i pozawerbalnej; zapoznanie na godzinach wychowawczych z zasadami skutecznej komunikacji; realizacja zasad skutecznej komunikacji na wszystkich zajęciach lekcyjnych; godziny wychowawcze dotyczące zasad poprawnego rozwiązywania konfliktów; dyskusje na języku polskim o wzorcach osobowych w literaturze. 8. Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna opieka nad uczniami mającymi orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej; organizowanie zajęć indywidualnych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i rewalidacyjnych według potrzeb uczniów i przepisów prawa. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych; udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych; udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu dzieci (izacja rodziców). 14

15 9. Zapoznanie z zagrożeniami XXI wieku godziny wychowawcze na temat motywów sięgania po środki uzależniające; godziny wychowawcze poruszające problematykę społecznych, ekonomicznych i psychicznych skutków uzależnień; godziny wychowawcze dotyczące właściwego odżywiania (omówienie anoreksji, bulimii); gazetki tematyczne dotyczące zagrożeń; projekcje filmów; przedstawienia o tematyce profilaktycznej; organizowanie akcji anty uzależnionych np. Dzień bez papierosa. 15

16 10. Edukacja dotycząca zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych typu: przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków. 11. Poszanowanie i tolerancja dla odmienności kultur, zachowań i różnic między ludźmi lekcje wychowawcze i apele o tematyce uzależnień i przemocy wśród uczniów; przedstawienia teatralne (gościnne i własne); gazetki tematyczne w gablotach szkoły; rozprowadzanie ulotek na temat uzależnień i przemocy wśród uczniów; realizacja programów profilaktycznych; konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej; uświadamianie konsekwencji nieprzestrzegania prawa spotkania z Policją i Strażą Miejską; organizowanie prelekcji i warsztatów profilaktycznych z udziałem terapeutów i pracowników Poradni Leczenia Uzależnień i Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa ; ukazywanie społeczno ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień, wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów tych zjawisk; projekcje filmów z profilaktyki uzależnień; konsultacje z rodzicami. angażowanie niepełnosprawnych kolegów w życie szkoły udział uczniów w akcjach charytatywnych pogadanki, filmy edukacyjne, dyskusje wystawy w gablotach szkolnych 16

17 12. Promowanie pozytywnych wzorców kultury bycia i stosunku do drugiego człowieka oraz dbałość o kulturę słowa lekcje wychowawcze poświęcone tematyce kultury bycia uświadomienie wpływu mediów, środowiska na nasz język, sposób wypowiadania się i kształtowanie się naszych postaw oraz kulturę bycia reagowanie na lekcjach i przerwach na sposób wypowiadania się uczniów (minimalizowanie wypowiedzi wulgarnych, stosowanie zwrotów grzecznościowych) oraz na agresję słowną, nieadekwatne zachowanie się a także na akty niszczenia mienia, zaśmiecania klas i korytarzy 17

18 13. Propagowanie zdrowego stylu życia dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki i raka piersi; realizacja zagadnień dotyczących raka piersi, wczesnej profilaktyki, wykrywalności, możliwości leczenia itp. zorganizowanie prelekcji o tematyce Promującej Zdrowie; przeprowadzenie akcji,,szkoła Promująca Zdrowie ; dostarczenie wiedzy na temat istoty ratownictwa pierwszej pomocy ukształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy; włączenie się w ogólnopolskie akcje np. Światowy Dzień Zdrowia; wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem, napięciem emocjonalnym i radzenia sobie w sytuacjach trudnych; warsztaty Jak radzić sobie ze stresem? ; pomoc w rozwiązywaniu konfliktów psychologicznych, frustracji i stresu w drodze rozmów indywidualnych i w grupie klasowej; edukacja na temat funkcjonowania człowieka w warunkach stresu (tematyka lekcji biologii i PO) i uświadomienie wpływu emocji na nasze zachowania; zapewnienie możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego, udział w kołach zainteresowań; udział w zawodach sportowych, turniejach, rajdach, wycieczkach; lekcje wychowawcze dotyczące prawidłowego odżywiania się; promocja twórczości uczniów popularyzująca zdrowy styl życia wystawa prac plastycznych; prowadzenie akcji informacyjnych w szkole na temat AIDS, konkursy, lekcje wychowawcze na ten temat. 18

19 DZIAŁANIA SKIEROWANE DLA RODZICÓW Lp. Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Informowanie rodziców o pracach szkoły zapoznanie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, regulaminami i organizacją roku szkolnego 2. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu młodzieży w szkole 3. Dostarczanie informacji o sposobach rozpoznawania wszelkich zagrożeń u swoich dzieci, także doskonalenie umiejętności wychowawczych informowanie o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu w szkole w czasie zebrań i konsultacji z rodzicami; indywidualne konsultacje z iem i wychowawcą. organizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistami w czasie zebrań szkolnych, zgodnie z ich oczekiwaniami, zapotrzebowaniem; włączanie rodziców do zajęć organizowanych na terenie szkoły i prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli (lekcje otwarte, udział w imprezach); opracowywanie informacji dla rodziców (gablota szkolna); zapoznanie rodziców z ofertą PPP zachęcenie do korzystania z oferty zajęć i warsztatów. 19

20 4. Inne działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom oraz ich eliminowanie angażowanie osób i instytucji dla wspierania kampanii idei profilaktycznych wykorzystanie prasy dla profilaktycznej edukacji i kształtowania konstruktywnych postaw społecznych: np. współpraca z komisją ds. promocji szkoły i gazetami lokalnymi sponsoring osób prywatnych i instytucji DZIAŁANIA SKIEROWANE DLA NAUCZYCIELI Lp. Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych prezentowanie planów profilaktycznych podczas posiedzeń rad icznych; poznanie przepisów określających pracę wychowawczą i profilaktyczną szkoły; wskazanie literatury iczno-psychologicznej; służenie konspektami do pracy profilaktycznej. 20

21 2. Propagowanie kursów i szkoleń dotyczących profilaktyki informowanie o kursach, szkoleniach w pokoju nauczycielskim; informowanie o formach doskonalenia podczas rad icznych i szkoleniach z zakresu profilaktyki; diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia; promowanie nauczycieli doskonalących się w wychowaniu i profilaktyce. 3. Spotkania z pracownikami instytucji działających na rzecz szkoły 4. Wspieranie wychowawców w ich działaniach wychowawczo - profilaktycznych spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Policji, Poradni Leczenia Uzależnień. spotkania wychowawców z iem szkolnym i rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasach; praca w zespołach przedmiotowych, zespole wychowawczych 5. Propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień 21

22 9. OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU Obowiązki dyrektora/wicedyrektora: zna przyczyny i sygnały ostrzegawcze sięgania po środki uzależniające przez uczniów; planuje rady szkoleniowe z zakresu profilaktyki; zakłada, że w jego szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania ustala zasady postępowania w przypadku występowania problemów uzależnienia i nieprzestrzegania statutu (współpraca z gronem icznym, iem szkolnym, specjalistami spoza szkoły); kontroluje realizację programu profilaktyki w szkole i dba o właściwy podział obowiązków oraz o systematyczne dokumentowanie jego realizacji; zna przepisy prawne dotyczące działalności profilaktyki szkoły; nie lekceważy sygnałów o potrzebie pomocy uczniom; dąży do stworzenia wokół szkoły sfer wolnych od środków uzależniających włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktyki; wspiera finansowo działania profilaktyczne na miarę możliwości szkoły. Obowiązki a szkolnego: współtworzy program profilaktyki szkoły, dba o jego ewaluację; prowadzi diagnozę zagrożeń młodzieży w środowisku szkolnym; informuję Radę Pedagogiczną o sytuacji w szkole i zagrożeniach oraz o problemach młodzieży; prowadzi izację rodziców dotyczącą absencji na zajęciach, profilaktyki uzależnień itp. prowadzi zajęcia warsztatowe w klasach o tematyce profilaktyce uzależnień, przemocy, agresji itp.; 22

23 zaprasza ekspertów spoza szkoły na zajęcia, spotkania i warsztaty; jest współorganizatorem różnych akcji na terenie szkoły promujących zdrowy styl życia; dba o promocję zdrowego stylu życia, alternatywne formy spędzania czasu wolnego (gazetki, konkursy); nie lekceważy sygnałów o potrzebie pomocy uczniom; dba o strefę wolną od uzależnień wokół szkoły; współpracuje z instytucjami pracującymi na rzecz młodzieży i rodziców; rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczniów i pracuje w komisji stypendialnej; propaguje treści i programy profilaktyczne; jest liderem w zakresie profilaktyki w szkole; systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki oraz pomocy uczniom; współpracuje z rodzicami uczniów poprzez: indywidualne spotkania i porady, zajęcia izacji rodziców, informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej. Obowiązki nauczycieli/wychowawców: poszerzają wiedzę na temat środków uzależniających, zagrożeń młodzieży, zasad komunikacji i rozwiązywania problemów (zdobywają kompetencje w zakresie profilaktyki; znają bardzo dobrze plan profilaktyki szkoły i uwzględniają go w swoich przedmiotach i planach klasy; zapoznają uczniów klasy i rodziców z zamierzeniami profilaktycznymi na dany rok; uczestniczą w radach szkoleniowych dotyczących zagrożeń młodzieży; starają się wprowadzać programy profilaktyczne dla uczniów i rodziców; uważnie obserwują swoich uczniów i reagują na pierwsze niepokojące objawy; znają środowisko rodzinne uczniów; utrzymują stały kontakt z rodzicami, iem i informują ich o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej (palenie, picie alkoholu, agresywne zachowanie, wagary, oceny niedostateczne); 23

24 prowadzą izację rodziców i włączają ich do realizacji programu profilaktyki; współpracują z iem szkolnym; pozyskują uczniów i rodziców do uczestnictwa w działaniach profilaktycznych; utrzymują osobowe relacje z uczniami (poprzez konsultacje, indywidualne rozmowy, organizację pomocy koleżeńskiej w nauce); mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskiwać rodziców do współpracy; doskonalą się osobowościowo i zawodowo; są dyskretni, ale i ostrożni. Obowiązki rodziców: mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka; uczestniczą we wszystkich spotkaniach organizowanych przez szkołę; reagują na każde wezwanie do szkoły; znają program profilaktyki i wychowawczy szkoły i wyrażają o nim swoje opinie; zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im; dostarczają wzorów konstruktywnego stylu życia dzieciom; uczestniczą w izacji i programach profilaktycznych skierowanych do rodziców; zdobywają rzetelną wiedzę na temat środków odurzających, potrafią rozpoznać sygnały ostrzegawcze; dbają o dobry kontakt z dzieckiem. 10. INSTYTUCJE POZASZKOLNE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna; Sąd Rejonowy w Gliwicach IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - współpraca z Kuratorami Sądowymi; 24

25 Policja; Straż Miejska; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Centrum Leczenia Uzależnień i Zdrowia Psychicznego w Gliwicach Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia,,Szansa ; Stowarzyszeniem Pomocy,,Arka Noego ; Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu; Instytut Onkologii w Gliwicach; Poradnie Specjalistyczne; Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 11. PRZEWIDZIANE EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1. Szybsza i łatwiejsza adaptacja w środowisku szkolnym. 2. Lepsze relacje między uczniami nauczycielami rodzicami. 3. Mniejszy wskaźnik agresji i przemocy wśród młodzieży. 4. Świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu i narkotyków. 5. Wykształcenie umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem i skuteczne szukanie pomocy. 6. Dostrzeganie walorów zdrowego stylu życia. 7. Przewidywanie zagrożeń wynikających z przypadkowych kontaktów seksualnych. 8. Zwiększenie osobistego zaangażowania i motywacji do abstynencji i powściągliwości. 9. Wzrost świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych nie jest w zgodzie z wartościowym stylem życia. 10. Zwiększenie świadomości osobistego i społecznego zagrożenia konsekwencjami picia i nadużywania środków psychoaktywnych. 11. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych. 12. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne. 13. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir vivre u i podniesienie poziomu kultury osobistej. 14. Właściwe postawy nauczycieli/wychowawców wpływają na właściwą postawę uczniów 25

26 i dążenie ich do bycia lepszym, wolnym od przemocy, agresji i nałogów. 15. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów. 16. Korzystanie z różnego rodzaju alternatywnych form spędzania czasu wolnego i kształcenia się. 12. METODY I FORMY DZIAŁAŃ Metody: ankiety, obserwacja, metody aktywizujące Formy: rozmowy indywidualne, warsztaty, programy profilaktyczne, zebrania klasowe, imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe, przedstawienia, ulotki, programy wychowawcze klas, prelekcje, pogadanki dla uczniów i rodziców, pomoc innych instytucji specjalistycznych i edukacyjnych, zasoby biblioteki (scenariusze zajęć, ulotki informacyjne, filmy DWD itp.) 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Program profilaktyki jest częścią planu pracy szkoły. 2. Z treścią programu profilaktycznego szkoły zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawczy klas. 3. Niniejszy program obowiązuje w następujących latach szkolnych: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 Program Profilaktyki został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach w dniu r. 26

27 27

28 28

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. Szkolny program profilaktyczny

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. Szkolny program profilaktyczny Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie Szkolny program profilaktyczny Rozdział I WSTĘP Program profilaktyczny opiera się na założeniach profilaktyki pierwszorzędowej i drugorzędowej. Profilaktyka pierwszorzędowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W GDAŃSKU PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Profilaktyka-to ochrona człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE NA LATA 2014-2018 I. Wstęp Program profilaktyki obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Główne założenia szkolnego programu profilaktyki: 1. Szkolny program profilaktyki ma za zadanie: a) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 Opracował zespół w składzie: Anna Bartoń Magdalena Dziedziak Wawro Anita Złocka Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Najważniejsze jest to, aby życie dobrze przeżyć. I pamiętać, iż jest ono dane tylko raz! Trzeba zatem w tym jednym życiu poznać jego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały Rady Rodziców z dnia 10 września 2015r. w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 ZADANIA DO REALIZACJI: 1. Zadania ogólno - wychowawcze 2.Opieka pedagogiczno psychologiczna

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY L Podstawa prawna: > Rozporządzenie MENiS z dnia 26 luty 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 Program profilaktyczny na rok 2013/2014 Strona 1 Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli rodziców jest zgodny z: Statutem Szkoły, Szkolnym Programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Celem głównym niniejszego programu jest: Kształtowanie pozytywnych postaw i zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE Wstęp Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie Program profilaktyki Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie Szczytno 2013 1 Profilaktyka To proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. im. Powstańców Śląskich. w Katowicach

PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. im. Powstańców Śląskich. w Katowicach PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ im. Powstańców Śląskich w Katowicach ROK SZKOLNY 2016/2017 Spis treści: I. WSTĘP 2 II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 3 III. CELE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębika w Kwidzynie na rok szkolny 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI. I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębika w Kwidzynie na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębika w Kwidzynie na rok 2013/2014 I. Wprowadzenie Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Szkolny program profilaktyki na rok 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r o systemie oświaty. (ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok 2016/2017 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Agresja i przemoc

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach opracował zespół: Agnieszka Dul Regina Karolak Teresa Michalewska Beata Opolska Grażyna Subocz-Krzyżańska Iwona Wusiewicz Elżbieta Trocka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Profilaktyki. 2014/2015 Izabela Topińska Justyna Filipiuk Anna Grabowska , Anna Dobrzyńska WSTĘP I. Cele programu profilaktyki

Załącznik do Programu Profilaktyki. 2014/2015 Izabela Topińska Justyna Filipiuk Anna Grabowska , Anna Dobrzyńska WSTĘP I. Cele programu profilaktyki Załącznik do Programu Profilaktyki. Opracowany na rok 2014/2015 przez: Zespół Wychowawczy w składzie: Izabela Topińska (pedagog), Justyna Filipiuk (psycholog), Anna Grabowska nauczyciel nauczania zintegrowanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle na rok szkolny

Program profilaktyki. II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle na rok szkolny Program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo