UMOWA /WZÓR. Zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA /WZÓR. Zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 Znak Generalnego Rejestru Umów i Zleceń Załącznik nr 6 do siwz UMOWA /WZÓR Zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, Kraków, NIP: , REGON: , adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego działają:... zwanym dalej Zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn, zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem zapisów art. 10 ust i art.39.

2 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Tematyka tłumaczeń obejmuje zagadnienia: ogólne, polityczne, prawne, społeczne, gospodarcze, informatyczne, polityki transportowej i społecznej, odpowiedzialności biznesu, ewaluacji polityk publicznych i prognozowania rozwoju regionalnego, Unii Europejskiej i międzynarodowej oraz inne zagadnienia znajdujące się w obszarze działań Samorządu Województwa. Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się terminami powszechnie używanymi w obszarze danej dziedziny, której tłumaczenie dotyczy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pisemnych i ustnych tłumaczeń, zwanych dalej tłumaczeniami na języki europejskie i pozaeuropejskie, wskazane przez Zamawiającego. 2. Na wykonanie poszczególnych tłumaczeń Zamawiający będzie każdorazowo wystawiał Wykonawcy odrębne pisemne zlecenie, zwane dalej zleceniem, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3. Zamawiający przewiduje następujące formy porozumiewania się pomiędzy Stronami umowy w kwestii wzajemnego przekazywania dokumentacji dotyczących: zleceń, materiałów zawierających teksty tłumaczeń: 1) elektroniczną na adres poczty elektronicznej ustalonej przez Strony; 2) na nośniku danych CD lub na nośniku pamięci USB Wykonawcy. O wyborze formy porozumiewania decyduje każdorazowo Zamawiający. 4. Na życzenie Zamawiającego, tłumaczenia są przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu również w wersji papierowej. Wszelkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia, obliczanego zgodnie z Szczegóły dotyczące przekazywania materiałów lub dokumentów, np.: termin odbioru z siedziby Zamawiającego tekstów przeznaczonych do tłumaczenia oraz dostarczenia gotowych przetłumaczonych materiałów do siedziby Zamawiającego, Zamawiający określać będzie w zleceniu tłumaczenia. 6. W przypadku tłumaczenia ustnego Wykonawca realizuje zadanie w formie ustnej w siedzibie Zamawiającego oraz poza jego siedzibą na następujących zasadach: 1) tłumaczenia symultaniczne podczas spotkań, szkoleń, warsztatów oraz seminariów/konferencji organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami: - ½ dniówki pracy tłumacza oznacza 4 godziny zegarowe (4 x 60 minut). Każdą jednostką rozliczeniową jest ½ dniówki ( 4 x 60 minut), przy czym każde rozpoczęte ½ dniówki oznacza jednostkę rozliczeniową, 2) tłumaczenia konsekutywne podczas spotkań, szkoleń, warsztatów oraz seminariów/konferencji organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami: - 1 godzina pracy tłumacza oznacza godzinę zegarową (60 minut) - każdą jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa (60 minut), przy czym każda rozpoczęta godzina oznacza jednostkę rozliczeniową, - w przypadku zamówienia nieprzekraczającego 1 godziny obowiązuje płatność jak za 1 godzinę pracy tłumacza, - w przypadku zamówienia poza granicami kraju, za każdy rozpoczęty dzień pracy tłumacza (z wyłączeniem czasu przejazdu), płatność ryczałtowa 10 x stawka godzinowa. Tłumacz pozostaje do dyspozycji Zamawiającego przez cały czas trwania zlecenia, - w przypadku tłumaczeń poza granicami kraju Zamawiający zapewni przejazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie tłumacza.

3 3) W przypadku tłumaczeń ustnych wykonawca musi zagwarantować przystąpienie do realizacji zlecenia w ciągu 12 godzin od jego otrzymania. Tłumacz ma obowiązek zgłosić się w stroju urzędniczym (tj. schludnym, stosownym do sytuacji, w stonowanych kolorach) na 15 minut przed terminem spotkania, w celu uzgodnienia szczegółów. W przypadku tłumaczeń ustnych na rzecz Członków Zarządu Województwa Małopolskiego Zamawiający zastrzega sobie prawo imiennego wskazania tłumacza z listy osób, które będą wykonywały zamówienie. 7. Zlecenia, o których mowa w 1 ust. 2, będą określać w szczególności: 1) tryb tłumaczenia, 2) ilość stron materiału/dokumentu, 3) termin wykonania tłumaczenia, 4) język, na jaki ma być przetłumaczony materiał; 5) miejsce i czas wykonania tłumaczenia w przypadku tłumaczenia ustnego Strony ustalają, że tłumaczenia pisemne będą zlecane przez Zamawiającego w następujących trybach: 1) w trybie zwykłym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: 1 dzień roboczy na przetłumaczenie do 6 stron obliczeniowych tekstu; 2) w trybie pilnym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie: 1 dzień roboczy na przetłumaczenie od 7 do 12 stron obliczeniowych tekstu; 3) w trybie ekspresowym, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje termin wykonania odpowiadający zasadzie 1 dzień roboczy na przetłumaczenie od 13 do 18 stron obliczeniowych tekstu; 4) w trybie błyskawicznym, gdy tłumaczenie ma być zrealizowane także w dniu kalendarzowym innym niż dzień roboczy, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do umowy. 5) w trybie weryfikacji już przetłumaczonych tekstów zarówno przez Wykonawcę lub Zamawiającego, gdy termin wykonania odpowiada zasadzie 1 dzień roboczy na przetłumaczenie do 18 stron obliczeniowych Strony ustalają, iż do rozliczeń liczby przetłumaczonych stron materiałów w przypadku tłumaczeń pisemnych przyjmują stronę obliczeniową. 2. Jedna strona obliczeniowa będzie zawierać znaków ze spacjami, natomiast w przypadku tłumaczenia przysięgłego będzie to znaków ze spacjami. Łączna liczba stron będzie liczona z dokładnością do 0,50 strony obliczeniowej : 1) od 0,51 będzie liczona jako pełna strona obliczeniowa; 2) od 1,01 będzie liczone 1,5 strony obliczeniowej. 3. Obliczenie liczby znaków na stronie obliczeniowej w przypadku tekstu zawartego w tabelach, wykresach, diagramach, schematach i polach tekstowych będzie liczone za pomocą narzędzi do automatycznego podliczania znaków znajdujących się w pasku narzędzi w statystyce wyrazów w programie Word, w przypadku, gdy istnieje możliwość ich zastosowania. 4. W przypadku, gdy użycie narzędzi do podliczenia znaków w przypadkach, o których mowa w ust. 3, będzie niemożliwe, jedna strona formatu A4 tłumaczenia będzie liczona jako strona obliczeniowa. 5. Liczba znaków na stronie obliczeniowej nie będzie obejmować tłumaczenia jednolitych bloków danych liczbowych, teleadresowych.

4 4 1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w tym: a. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w ramach projektu Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast, b. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki c. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO Kapitał Ludzki Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju d. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata e. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego f. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego g. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 5 1. Do wystawiania zleceń w imieniu Zamawiającego jest upoważniony Dyrektor Departamentu merytorycznego UMWM oraz jego Zastępcy. 2. Osobami koordynującymi poszczególne zlecenia i upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są odpowiednio: a) pracownicy Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dokonując poszczególnych zleceń, b)pracownicy Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dokonując poszczególnych zleceń, c) pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dokonując poszczególnych zleceń, d) pracownicy Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dokonując poszczególnych zleceń, 3. Do roboczych kontaktów ze strony Wykonawcy są:..., tel: Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 27 grudnia 2013r., lub do wyczerpania wartości brutto umowy, o której mowa w ust Tytułem wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy Wykonawcy przysługuje kwota brutto nie przekraczająca łącznie zł (słownie złotych:.....) w tym mieści się wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie Z tytułu wykonania poszczególnych tłumaczeń Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone każdorazowo na podstawie Cennika usług, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

5 2. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia, o którym mowa w ust. 1 będzie ustalane jako iloczyn liczby przetłumaczonych stron obliczeniowych bądź przetłumaczonych bloków w przypadku tłumaczeń ustnych i ceny brutto za stronę obliczeniową lub blok tłumaczeń ustnych danego rodzaju tłumaczenia. W wynagrodzeniu za stronę obliczeniową i blok tłumaczeń ustnych zawarte będzie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wymienionych w umowie, zgodnie z Cennikiem usług. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT podczas trwania umowy na przedmiotowe usługi, wynagrodzenie brutto nie ulegnie zmianie Za zakończenie zlecenia w przypadku tłumaczeń pisemnych uważa się: 1) wykonanie tłumaczenia materiału lub wykonanie tłumaczenia poprawionego materiału zgodnie z uwagami Zamawiającego w terminie i bez wad wraz z dostarczeniem go Zamawiającemu, zgodnie z 1 ust. 4 i 5; 2) zaakceptowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego, zawierającego co najmniej następujące informacje: przedmiot zamówienia/tytuł, liczba faktycznie przekazanych stron w przeliczeniu na format papieru A4, liczba stron obliczeniowych, cenę całkowitą brutto za wykonanie zlecenia, datę przekazania zlecenia, tryb. 2. Za zakończenie zlecenia w przypadku tłumaczeń ustnych uważa się wykonanie zlecenia w terminie i bez wad oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku. 3. Rozliczenie finansowe za wykonanie zlecenia będzie następować po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych i po zaakceptowaniu faktur VAT/rachunku. 4. Wykonane zlecenie wymagające dokonania poprawek, o ile ich wykonanie przekroczy termin zawarty w 10, będzie uważane jako zlecenie wykonane ze zwłoką rodzącą obowiązek zapłaty kary umownej Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT, będzie zestawienie wykonanych zleceń, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, po odebranych protokołach zdawczo-odbiorczych przez Zamawiającego. 2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 muszą zawierać rozliczenie wg Cennika stanowiącego załącznik Nr 2 do umowy i muszą być załączone do rachunku/faktury VAT. 3. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia finansowego: Należność, o której mowa w 6 ust.2 niniejszej umowy zostanie przelewem przekazana na konto bankowe Wykonawcy: Nazwa Banku: Nr rachunku: Swift code: na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionego /ej po każdorazowym potwierdzonym wykonaniu zamówienia, w ciągu 30 dni od chwili otrzymania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego faktury VAT/ rachunku wystawionej (wystawionego) przez Wykonawcę na: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kancelaria Zarządu ul. Basztowa 22; Kraków; NIP: REGON: , adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków, lub Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego ul. Basztowa 22; Kraków; NIP: REGON: ,adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków, - w ramach projektu Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast, płatność będzie realizowana z rachunku bankowego nr ,

6 lub Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22; Kraków; NIP: REGON: , adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, płatność będzie realizowana z rachunku bankowego nr , -w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju płatność będzie realizowana z rachunku bankowego w ramach 9 osi priorytetowej Pomocy technicznej MRPO płatność realizowana będzie z rachunku bankowego: lub Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Transportu i Komunikacji ul. Basztowa 22; Kraków; NIP: REGON: , adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków, w zależności od tego, na rzecz którego departamentu realizowane będzie poszczególne zlecenie, co będzie każdorazowo określone w zamówieniu. 4. Płatność dokonywana będzie przelewem na wskazane na rachunku/fakturze VAT konto bankowe Wykonawcy. 5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień realizacji przelewu należnej kwoty wynagrodzenia przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 6. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT W przypadku stwierdzenia, że zlecenie tłumaczenia pisemnego zostało wykonane wadliwie i wymaga poprawek, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację wysłaną za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania poprawek w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. Po dokonaniu poprawek Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z zapisami W przypadku odrzucenia reklamacji lub nie wprowadzenia poprawek w terminie przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zapisy 10 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 3. Usunięcie wad w terminach i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie wyłącza naliczanie kar umownych z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy W razie niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może: 1) w przypadku niewykonania w terminie któregokolwiek z tłumaczeń pisemnych z winy lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto, przysługującego za dane zlecenie - za każdy dzień niedotrzymania ww. dodatkowego terminu, nie dłużej jednak niż do 5 dni włącznie, 2) w przypadku niewykonania w terminie któregokolwiek z tłumaczeń ustnych odstąpić od części umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia przysługującego za dane zamówienie na tłumaczenie ustne, 3) Zamawiający może odstąpić od części umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30 % kwoty wynagrodzenia brutto, przysługującego za dane zlecenie, w przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy przekroczy powyżej 5 dni dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy wskazany zgodnie z ust.1 pkt 1),

7 4) w przypadku nienależytego wykonania tłumaczenia ustnego Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust. 2, za każde uchybienie. 2. W przypadku konieczności powierzenia wykonania przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, w związku z niewykonaniem umowy w terminie przez Wykonawcę, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, w zakresie, w jakim przewyższy ono wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na mocy niniejszej umowy. 3. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kwotę kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku braku takiej możliwości kara podlega zapłacie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłącznie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, w tym w szczególności Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy nie będzie naruszać osobistych praw autorskich twórcy. 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować wszelkie koszty, jakie Zamawiający może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 3.Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przetłumaczonego tekstu, autorskie prawa majątkowe do tego tekstu na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego, b) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia przedmiotu w całości lub w części wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy, c) w zakresie wykorzystania i udostępniania przedmiotu umowy w całości lub części, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot umowy - wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału lub egzemplarzy, e) publiczne wykonywanie, f) wprowadzenia do pamięci komputera, g) w zakresie wprowadzania treści do własnych baz danych, bądź w postaci fragmentów, opracowań, h) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet. 4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 6 ust.2 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych

8 oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie tych praw osobom trzecim w stosunku do przetłumaczonego tekstu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w 6 ust.2 oraz wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 4, mieści się w kwocie wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, o którym mowa 6 ust.2. 6.Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 7.Wraz z prawami, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego własność nośnika, na jakim przedmiot niniejszej umowy utrwalono. 8.Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy. 9.Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalony przedmiot umowy jedynie do celów własnej dokumentacji i prezentacji własnych dokonań. 13 Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku takiego powierzenia odpowiada za działanie osób trzecich jak za własne. 14 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej informacji nabytych w związku z wykonaniem umowy. 15 W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy praw zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 16 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17 Do rozstrzygania sporów mogących wynikać z wykonania niniejszej umowy strony ustalają sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. Zamawiający Wykonawca

9 Załącznik nr 1 do umowy z dnia... Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, dn Departament zlecający / tel. kontaktowy/mail ZLECENIE TŁUMACZENIA NR... W związku z zlecam wykonanie tłumaczenia : 1. pisemnego: zwykłego/przysięgłego* w trybie : zwykłym, pilnym, ekspresowym; błyskawicznym, weryfikacji*...ilość stron materiału... pracy pod tytułem z języka... na język ustnego konsekutywne/symultaniczne* w języku... Uwagi dodatkowe np.: miejsce, data, godzina rozpoczęcia i zakończenia tłumaczenia podpis Dyrektora / Zastępcy podpis Zamawiającego Departamentu zlecającego * - niepotrzebne skreślić

10 C E N N I K U S Ł U G Załącznik nr 2 do umowy z dnia... TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa I Tłumaczenia języków: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski Tłumaczenia Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Cena brutto za jedną stronę obliczeniową (1800 znaków wraz ze spacjami) w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych, kwota. zł Cena brutto za jedną stronę obliczeniową (1125 znaków wraz ze spacjami) tłumaczenie przysięgłe w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych, kwota. zł Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji)

11 TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa II Tłumaczenia na pozostałe języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim. Tłumaczenia Cena brutto za jedną stronę obliczeniową (1800 znaków wraz ze spacjami) w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych, kwota. zł Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) z języka obcego na język obcy* Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji)

12 TŁUMACZENIA PISEMNE - Grupa III Tłumaczenia na języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Tłumaczenia Cena brutto za jedną stronę obliczeniową (1800 znaków wraz ze spacjami) w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych, kwota. zł Tłumaczenia pisemne (tryb zwykły) z języka obcego na język obcy* Tłumaczenia pisemne (tryb pilny) Tłumaczenia pisemne (tryb ekspresowy) Tłumaczenia pisemne (tryb błyskawiczny) Tłumaczenia pisemne (tryb weryfikacji) * Uwaga: w przypadku gdy zaistnieje konieczność tłumaczenia z języka obcego na język obcy, Wykonawca skalkuluje cenę tłumaczenia z języka obcego na język obcy. Niedopuszczalne jest rozliczenie tego tłumaczenia wg stawek: z języka obcego na polski + z języka polskiego na obcy. W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język obcy w różnej grupie językowej, obowiązywać będzie cennik dla wyższej grupy językowej.

13 TŁUMACZENIA USTNE Tłumaczenia ustne 1 blok tłumaczenia symultanicznego tj. 4 godziny pracy 1 tłumacza Cena brutto.zł, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych, kwota. zł 1 blok tłumaczenia konsekutywnego tj. 4 godziny pracy 1 tłumacza

14 Załącznik nr 3 do umowy z dnia... Określenie terminów przekazywania tłumaczeń w trybie błyskawicznym Ilość stron obliczeniowych do tłumaczenia Godzina przekazania tłumaczenia przez Zamawiającego Godzina przekazania przetłumaczonego tekstu przez Wykonawcę 1 do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz do godz Za przekazanie tekstu rozumie się godzinę jego przekazania przez Zamawiającego w wersji elektronicznej do Wykonawcy, w sposób określony w 2 ust.4 umowy.

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonanie tłumaczenia dokumentów związanych z projektem ( 1 ust. 1) zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru, który powinien

3 1. Wykonanie tłumaczenia dokumentów związanych z projektem ( 1 ust. 1) zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru, który powinien UMOWA Umowa zawarta w dniu.. 2014 roku w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zał. nr 7b do SIWZ WZÓR UMOWY

zał. nr 7b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w Krakowie w dniu... 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 7 do siwz Zawarta w Krakowie, w dniu.. 2015 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31 156 Kraków, NIP: 676-21-78-337, REGON: 351554287, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do specyfikacji. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 do specyfikacji. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 do specyfikacji UMOWA (wzór) Znak Generalnego Rejestru Umów I Zleceń zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o realizację projektu badawczego

UMOWA o realizację projektu badawczego UMOWA o realizację projektu badawczego W dniu [Data] w Warszawie, Zamawiający: Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21, NIP: 5250008198, Regon: 000002223, będący podatnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr Projekt umowy UMOWA zlecenie nr zawarta w dniu...2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676 208 34 99; REGON: 351555335; adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 RB.271.3 załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 Zawarta w dniu. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu roku, między:

Zawarta w dniu roku, między: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

. Warszawa, dnia 19 marca 2015 r.

. Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. . Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa nr..

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa nr.. Umowa nr.. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Jeleniej Górze, pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI

Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI UMOWA Umowa nr RARR/COI/ /2015 Zawarta w dniu... 2015 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr..

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo