S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy"

Transkrypt

1 S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania: 1. Joanna Pałka - Czerwińska 2. Maria Magdalena Szczepanik 3. Elżbieta Swend

2 W P R O W A D Z E N I E Informator ten przeznaczony jest dla osób, których dotykają problemy dysfunkcji lub zaburzeń zdrowia psychicznego bezpośrednio, jak również poprzez bliskich, rodzinę czy znajomych. Trudne momenty przydarzają się wszystkim. Każdy człowiek w życiu napotyka na chwile niepowodzeń, porażek, żałoby, separacji, strat materialnych i społecznych, które musi przezwyciężyć. Z reguły nie wywołują one szkód w psychice. Lecz jeśli te zdarzenia są szczególnie intensywne lub rozciągnięte w czasie, to stają się sytuacjami patologicznymi sprawiającymi problemy w funkcjonowaniu osób których to bezpośrednio dotyczy jak i ich rodzinom oraz środowisku społecznym. Dlatego warto wiedzieć gdzie można uzyskać pomoc: medyczną, psychologiczną, prawną czy socjalną oraz wsparcie w problematycznych sytuacjach. Niniejszy syllabus zawiera adresy oraz informacje o radomskich placówkach, organizacjach pozarządowych i instytucjach służących pomocą w problemach zdrowia psychicznego. 2

3 GDZIE SZUKAĆ POMOCY - INSTYTUCJE I ORGANIZACJE Lp. PLACÓWKI SPECJALISTYCZNE ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. S.C. GAMED GABINETY LEKARSKIE NZOZ czynne od poniedziałku do piątku w godz ( rejestracja i umówienie wizyty telefoniczne) Gabinet Zdrowia Psychicznego ul. Wysoka NZOZ NEUROMED Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Krakowska 5/7 lok Czynna: poniedziałki, środy - godz.8-18, wtorki, czwartki - godz piątki - godz ( pacjenci do psychiatry przyjmowani są bez skierowania, do psychologa ze skierowaniem) 3. Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych ul. Reja Czynna od poniedziałku do piątku w godz (pacjenci przyjmowani są bez skierowania, w dniu zgłoszenia się). 4. Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Reja pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) 3

4 5. Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej- Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Reja Czynna od poniedziałku do piątku w godz (pacjenci przyjmowani są bez skierowania) 6. Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej- Poradnia dla Osób z Autyzmem ul. Reja Czynna: poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 8-16; wtorki, środy w godz (pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) 7. Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej- Poradnia Neurologiczna Czynna od poniedziałku do piątku w godz (pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem) ul. Reja NZOZ VIVAMED Poradnia Zdrowia Psychicznego ( rejestracja i umawianie wizyt od poniedziałku do piątku w godz ) ul. Główna Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie Poradnia Zdrowia Psychicznego POLIKLINIKI w Radomiu ul. Orląt Lwowskich NSZOZ 1905 ROKU S.C. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul.1905 Roku NSZOZ Olsztyńska Dębińska, Szczepanowska Spółka Partnerska Lekarze Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Olsztyńska 33 A NZOZ POLMED RADOM Poradnia Zdrowia Psychicznego (konsultacje) ul. Okulickiego

5 13. NZOZ MEDICON NZOZ MEDICON ZDROWIE PSYCHICZNE ul. Gagarina NZOZ PRZYCHODNIA GOŁĘBIÓW Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Paderewskiego Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ ul. Chrobrego Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych ul. Wjazdowa Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Tochtermana , Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Tochtermana lub Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr. B. Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka m.pl 20. Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Radom ul. Aleksandrowicza Pedagodzy i Psycholodzy szkolni Wszystkie szkoły na terenie Radomia 5

6 23. Poradnia Psychologiczna Nr 1 ul. Kolejowa Poradnia Psychologiczna Nr 2 ul. Toruńska Poradnia Psychologiczna Nr 3 ul. Główna L.P. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc pomoc poradniczo-informacyjna, prowadzenie działalności informacyjnoedukacyjnej na temat chorób psychicznych, neurologicznych, ich leczenia i zapobiegania; tworzenie kontaktów społecznych, współpraca z psychiatryczną służba zdrowia w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego: oddziałów dziennych, zespołów hospitalizacji domowej, hoteli, ośrodków wsparcia społecznego, mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji zawodowej; prowadzenie grupy wsparcia, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i innych integrujących osoby niepełnosprawne; działalność w zakresie znoszenia barier środowiskowych, prowadzenie punktu informacyjnego i Klubu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz reprezentowanie osób niepełnosprawnych w urzędach i sądach. ul. Niedziałkowskiego 25 / 27 lok pl 6

7 2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Radomiu rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w placówkach dziennych; włączanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w zintegrowane życie społeczne; pomoc i wsparcie rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne; organizowanie akcji sprzyjających podnoszeniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (turnusy, akcje rekreacyjno-sportowe, kulturalne) Radom ul. Grenadierów Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Świetlica Środowiskowa, Poradnia Profilaktyki Uzależnień, Ośr. Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży, dożywianie; działalność profilaktyczna, oświatowa; działalność terapeutyczna; indywidualna pomoc osobom opuszczającym ośrodek readaptacyjny. Poradnia Profilaktyki Uzależnień - prowadzi profilaktykę i terapię uzależnień. ul. Reja 5/ (infolinia) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Struga 57 A działalność profilaktyczna i terapeutyczna; poradnictwo w zakresie leczenia osób uzależnionych; działalność informacyjna w w/w 7

8 5. Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy VICTORIA organizowanie różnych form zajęć socjoterapeutycznych; organizowanie obozów rehabilitacyjnoterapeutycznych; współpraca z różnymi organizacjami w zakresie profilaktyki alkoholizmu. ul. Limanowskiego Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS opracowywanie i realizacja programów terapeutycznych, profilaktycznych oraz edukacyjnych dla uzależnionych, niedostosowanych społecznie i ich rodzin; doradztwo i terapia osób dotkniętych patologią społeczną i rodzinną; udzielanie pomocy osobom i rodzinom obciążonym patologią; wspieranie humanistycznego podejścia do osób obciążonych patologią Radom ul. Wolanowska Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie Otwórz Serce przy Zespole Szkół Nr 2 w Radomiu ul. Lipska utworzenie ośrodka pobytu dziennego; organizacja zajęć i imprez sportowych; udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych; tworzenie warunków do ich adaptacji do środowiska; wspieranie działalności Zespołu Szkół Nr 2 w Radomiu. 8

9 8. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne Dłonie prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów chorych na Alzheimera (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca godz.16 Radom ul. Niedziałkowskiego 2); pomoc opiekunom osób chorych na otępienie (Alzheimer, Parkinson, demencja starcza); doradztwo i pomoc prawna, medyczna, ekonomiczna osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom; podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji i poszkodowanych w wypadkach drogowych; współpraca z różnymi podmiotami (samorządami, firmami, służbą zdrowia, policją) na rzecz realizacji celów statutowych. ul. Niedziałkowskiego 2 Adres do korespondencji: Radom ul. Malczewskiego @ 9. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Nasze Dzieci Radom ul. Lubońskiego propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin; tworzenie programów przeciwdziałania patologiom na terenie miasta Radomia; zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz ruchu samopomocowego w zakresie bezpieczeństwa; współdziałanie z administracją rządową, kościołami, samorządami, w realizacji zadań statutowych; organizowanie regionalnych szkoleń, konferencji w celu wymiany doświadczeń w zakresie 9

10 10. Fundacja Chcę i Mogę wspieranie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagrożonych patologizacją, wykluczeniem społecznym oraz mających utrudniony dostęp do szeroko pojętej nauki, kultury, sportu i profilaktyki, dążące do wyrównywania szans; pomoc osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami i ich rodzinom w integracji. ul. Struga Punkt konsultacyjny Poradnictwo psychologiczne Czynne w poniedziałki w godz ul. Reja 5 (Zespół Pracy Socjalnej Nr 2) Punkt konsultacyjny ( świetlica środowiskowa Zielona Żyrafa ) przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 Poradnictwo psychologiczne Czynne od poniedziałku do czwartku w godz ul. Sienkiewicza 30 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13) Stowarzyszenie Zdążyć z pomocą przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 promowanie modelu trzeźwego stylu życia, promocja zdrowia; zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii; budowanie właściwego środowiska wychowawczego; realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przepisów w sprawie form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Radom ul. Miła

11 12. Fundacja Wróć Do Mnie prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku, sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej; szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów młodzieżowych; prowadzenie działań z profilaktyki uzależnień, edukacji i resocjalizacji w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji w powiązaniu z szerzeniem idei poszanowania godności człowieka, zdrowego stylu życia, akceptacji oraz wolności od uzależnień i stosowania przemocy. ul. Kusocińskiego 20/35 Adres do korespondencji: Radom ul. Struga 61/ Caritas Diecezji Radomskiej świadczenie pomocy najuboższym, bezdomnym (jadłodajnia); poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, ofiarom przemocy w rodzinie (działalność terapeutyczna); osobom chorym (hospicjum domowe), dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej (ośrodek adopcyjno-opiekuńczy); dzieciom z rodzin patologicznych (świetlice środowiskowe) i inne. Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy Pomoc osobom dorosłym i dzieciom doznającym przemocy fizycznej i psychiczne ( konsultacje, poradnictwo, terapia); Konsultacje i poradnictwo prawne; Poradnictwo psychologiczne; Terapia realizowana przez psychologów/psychoterapeutów. Możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy: -psychologicznej/psychoterapeutycznej: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek prawnej: każdy wtorek ul. Kościelna 5 Kontakt osobisty: siedziba przy ul. Kościelnej 5 w Radomiu Kontakt telefoniczny: 0-48/ wewn

12 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; prowadzenie działalności charytatywnej; ochrona dziecka i rodziny przed wszelkimi formami przemocy; prowadzenie specjalistycznych placówek pomocy rodzinie; tworzenie i prowadzenie programów profilaktycznych. ul. Malczewskiego 20b Ośrodek Interwencji Kryzysowej kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym; interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych; prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych; prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego; udzielanie schronienia dla matek z dziećmi doznających przemocy (Hostel); pomoc prawna; działanie profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi; pomoc socjalna; mediacje rodzinne. ul. Malczewskiego 20b

13 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień Oddział PTPU w Radomiu ul Roku Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień profilaktyka uzależnień; psychoedukacja, poradnictwo; rehabilitacja i psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin; psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych; terapia ofiar i sprawców przemocy, interwencja kryzysowa Czynne od poniedziałku do piątku w godz Fundacja Diecezji Radomskiej Dać Sercom Nadzieję organizowanie i prowadzenie pogotowia rodzinnego; organizowanie pomocy młodzieży opuszczającej placówki socjalizacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, w tym prowadzenie mieszkań chronionych; organizowanie pomocy w zakresie macierzyństwa i rodziny. Centrum Psychoterapii Rodzin prowadzenie poradnictwa i terapii rodzin będących w sytuacjach kryzysowych. ul. Malczewskiego 1 ul. Śniadeckich Kuria Diecezji Radomskiej Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Domowe Ognisko ul. Malczewskiego konsultacje i porady psychologiczne; prawne, w zakresie mediacji rodzinnych, duszpasterskie; systemowa terapia małżeństw i rodzin, terapia indywidualna. Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13

14 18. Stowarzyszenie Karuzela pomoc osobom z różnymi dysfunkcjami m.in. ADHD, Zespół Aspergera, Autyzm i ich rodzinom; wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych, pomoc ich rodzinom; prowadzenie terapii i rehabilitacji osób z dysfunkcjami zdrowia psychicznego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Gen. Fieldorfa 5 Czynna od poniedziałku do piątku w godz , tel Samopomocowa Grupa Wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania. Spotkania w piątki w godz w budynku MOPS ul.limanowskiego 134, sala nr 2, tel Punkt Przedszkolny dla dzieci dysfunkcyjnych, ul. Gen. Fieldorfa 5, tel ul. Gen.Fieldorfa L.P. INSTYTUCJE ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego , Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeka o stopniu niepełnosprawności do celów poza rentowych (np. w celu skorzystania z ulg komunikacyjnych, podatkowych, zatrudnienia, uczestnictwa w terapii zajęciowej itp.). Ponadto do zadań Zespołu należy ustalanie uprawnień dzieci do zasiłku pielęgnacyjnego poprzez orzeczenie niepełnosprawności. ul. Wyścigowa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Limanowskiego

15 4. Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki Nad Dzieckiem Zajmuje się organizowaniem i finansowaniem opieki zastępczej, budowaniem indywidualnych programów usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych; pracą socjalną z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi w celu powrotu dziecka do rodziny; kierowaniem usamodzielniających się wychowanków do mieszkania chronionego oraz ich wspieraniem. ul. Limanowskiego Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 Obejmuje działaniem osiedla: XV-Lecia i Nad Potokiem ul. Struga 57 a Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 Obejmuje działaniem osiedle Śródmieście ul. Reja Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 Obejmuje działaniem osiedla: Gołębiów I, część Śródmieścia, Starą i Nową Wolę Gołębiowską, część Sadkowa ul. Struga 26/ Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 Obejmuje działaniem osiedla: Planty, Borki, Wośniki i część Śródmieścia ul. Krasickiego Zespół Pracy Socjalnej Nr 5 Obejmuje działaniem osiedla: Akademickie, Michałów, Gołębiów II, Józefów, Firlej, część osiedla XV-Lecia ul. Królowej Jadwigi Zespół Pracy Socjalnej Nr 6 Obejmuje działaniem osiedla: Kaptur, Obozisko, część osiedla XV-Lecia i część Śródmieścia ul. Warzywna

16 11. Zespół Pracy Socjalnej Nr 7 Obejmuje działaniem osiedla: Godów, Malczew, Młodzianów, Prędocinek, Ustronie ul. Radostowska Zespół Pracy Socjalnej Nr 8 Obejmuje działaniem osiedla: Halinów, Kozią Górę, Pruszaków, część Śródmieścia i Zamłynie ul. Główna Zespół Pracy Socjalnej Nr 9 Obejmuje działaniem osiedla: Długojów, Dzierzków, Glinice, Idalin, Janiszpol, część Sadkowa, część Malczewa i część Ustronia ul. Kalińska 6/ Zespół Pracy Socjalnej Nr 10 Obejmuje działaniem osiedla: Borki, Południe, Potkanów, Żakowice ul. Krasickiego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a Komenda Miejska Policji w Radomiu DYŻURNY ul. 11 Listopada 37/ lub Policyjna Izba Dziecka ul. 11 Listopada 37/ Placówka Wielofunkcyjna Słoneczny Dom (placówka opiekuńczo-wychowawcza i pogotowie opiekuńcze) ul. Kolberga ,

17 19. Środowiskowy Dom Samopomocy Placówka działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez podtrzymywanie i rozwijanie ich umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku. ul. Juliusza Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom dysponuje 75 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Decyzję o umieszczeniu nowego mieszkańca w Domu podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ulica Limanowskiego 134, telefon 48/ ul. Ziętalów BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Domowe Ognisko Środy w godz ul.malczewskiego1iiiirru l Telefon zaufania Diecezji Radomskiej Linia braterskich serc Wtorki w godz ul.malczewskiego1iiiiiirr Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA Punkt porad prawnych czynny w środy od godz Plac Stare Miasto 2iirrul Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Punktu Informacji Prawnej Poniedziałek - piątek w godzinach ul. Limanowskiego 134 pok wew Ośrodek Interwencji Kryzysowej Środy godz Piątki godz ul. Malczewskiego 20b

18 6. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne Dłonie Niedziałkowskiego 2 Adres do korespondencji: Radom ul. Malczewskiego Caritas Diecezji Radomskiej Wtorki ul. Kościelna 5iiiiiirrul Fundacja Academia Iuris w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Poniedziałki w godz ul. A. Struga 1 2iiiiirrul Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu ul. Prażmowskiego 15ii rrul Wtorki po telefonicznym umówieniu / porady dla organizacji pozarządowych i inicjatywnych grup ul. A. Struga 1 obywatelskich / Biuro Porad Obywatelskich przy Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu Porady drogą ową 18

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo