Załącznik Nr SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004"

Transkrypt

1 Załącznik Nr SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004 Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis) Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania własne gmin w ww. zakresie powinny być realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXIII/281/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/345/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. Koordynatorem realizacji Gminnego Programu jest Główny Specjalista ds. Uzależnień w Referacie Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych UMK. GPPiRPA realizowany jest przez Wydział Spraw Społecznych w ramach: - zadania nr 2 Rozwiązywanie problemów uzależnień, profilaktyka i edukacja zdrowotna (Referat Zdrowia); - zadania nr 7 Współfinansowanie kultury fizycznej (Referat Kultury Fizycznej i Sportu); - zadania nr 8 Koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i zlecanie im zadań gminnych do realizacji (Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi); - zadania nr 10 Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży i Projektu DEMOS (Referat Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży). Oprócz ww. Referatów SP, Gminny Program realizuje Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w zakresie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wydawania i cofania zezwoleń na obrót tymi napojami podmiotom gospodarczym. Środkami finansowymi z Gminnego Programu dysponuje również Wydział Edukacji UMK i wszystkie samorządowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Izba Wytrzeźwień, Straż Miejska Miasta Krakowa, Zarząd Gospodarki Komunalnej oraz wybrane miejskie placówki: oświatowe, kulturalne i pomocowe. W okresie sprawozdawczym Referat Zdrowia przygotował 3 uchwały Rady Miasta Krakowa i 6 zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa. Podpisano 50 umów i zleceń z podmiotami zewnętrznymi na realizację zadania. Opis szczegółowy wykonanych zadań: I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 1. Rozstrzygnięto konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Krakowie w latach , ogłoszony Zarządzeniem Nr 137/2004 PMK z dnia 2 lutego 2004 r. W wyniku konkursu podpisano umowy w ww. zakresie z następującymi 11 placówkami: NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, NZOZ Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Czwórka / Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

2 od Alkoholu ALKO-MED, NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień PRO-VITA, NZOZ Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA, NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, NZOZ Stowarzyszenia Dobrej Nadziei, NZOZ Specjalistyczna Poradnia Lekarska ERGOMED, NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy, NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej, SPZOZ Szpital Uniwersytecki, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień (przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego). Łącznie do grudnia br. zakontraktowano świadczenia za kwotę zł. 2. Działania terapeutyczne skierowane na współuzależnionych oraz rodziny zagrożone problemem alkoholowym i przemocą domową, realizowane są w ramach usług udzielanych przez placówki lecznicze, których programy zostały wybrane w konkursie ofert (patrz wyżej) oraz przez Krakowski Ośrodek Terapii w ramach poszerzonej oferty programowej ( zł). Oprócz tego zakupiono dodatkowe usługi psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych osadzonych w Areszcie Śledczym, zajęcia edukacyjne dla pijących ryzykownie bezdomnych i dyżury konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin za łączną kwotę zł. 3. W okresie sprawozdawczym dofinansowano działalność telefonów zaufania i informacyjnych: Młodzieżowy Telefon Zaufania 988 ( zł), całodobowa informacja medyczna ( zł), całodobowy miejski telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin przy Izbie Wytrzeźwień (finansowany w ramach dotacji na Punkt Konsultacyjny); w Punkcie Konsultacyjnym przy Izbie działa również telefon informacyjny. II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 1. Programy profilaktyczno-terapeutyczne, interwencyjno-pomocowe i readaptacyjne dofinansowano również poprzez przekazanie środków do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na: Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin, Dom dla Matki i Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Noclegownie dla Bezdomnych Mężczyzn, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej (wczesna interwencja i Program DUET ), Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 i Nr 3, placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego i Program BLOKI (łącznie zł). 2. Realizowano programy socjoterapeutyczne dla dzieci z grup ryzyka: w świetlicach (łącznie zł), na obozach (łącznie zł). Dofinansowano również szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień dla instruktorów ZHR (2.000 zł). 3. W związku z brakiem środków finansowych zrezygnowano z tworzenia centrum integracji społecznej. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 1. W ramach realizacji Zarządzenia Nr 234/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2004 r. wszystkie samorządowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne na terenie Gminy miejskiej Kraków otrzymały łącznie

3 zł na powiązanie działań wychowawczych z różnego rodzaju oddziaływaniami profilaktycznymi wśród uczniów oraz zwiększenie wiedzy nauczycieli i rodziców na temat problematyki uzależnień (zadania w ramach szkolnych programów profilaktyki). 2. Realizowano programy profilaktyczne poprzez miejskie placówki kulturalne i oświatowe: Samorządowe Przedszkole Nr 46 (świetlica socjoterapeutyczna), Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (konkurs plastyczny Szczęśliwy świat bez uzależnień i obóz terapeutyczny), Śródmiejską Bibliotekę Publiczną ( Przeciw agresji i uzależnieniom ), Młodzieżowy Dom Kultury FORT 49 (konkurs plastyczny Trzeźwymi Bądźcie ), Dom Kultury Podgórze (autorski program profilaktyczny), MDK przy Al. 29 Listopada (Młodzieżowy Klub Psychoprofilaktyczny) i Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (I Festiwal Filmów Krótkometrażowych i Prezentacji Multimedialnych STOP). Ponadto w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży: prowadzenie działań zmierzających do otwarcia placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Nowej Hucie; współpraca z Policyjnym Zespołem Prewencji Aktywnej i Strażą Miejską w ramach projektu Współpracujmy ; współorganizowanie imprezy rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dolince Bolechowickiej dla wychowanków krakowskich ośrodków wsparcia dziennego; przeprowadzenie i opracowanie socjologicznych badań porównawczych nad młodzieżą szkół gimnazjalnych i wychowanków placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży; współorganizacja krakowskich eliminacji do I Festiwalu Filmów Krótkometrażowych i Prezentacji Multimedialnych STOP, ideą projektu było wspieranie młodych twórców, których działania artystyczne mają na celu promocję zdrowego stylu życia, bez uzależnień; współorganizacja konferencji nt. leczenia choroby narkotykowej (z MONAR Kraków); przygotowanie i druk opracowania pn. Czyja jest socjoterapia? Wychowanie w otwartych środowiskach młodzieżowych ; organizacja ogólnopolskiej konferencji Czyja jest socjoterapia? Wychowanie w otwartych środowiskach młodzieżowych i warsztatów pn. Czyja jest socjoterapia? dla praktyków pracujących z młodzieżą, konferencji Trzy Żywioły, czyli co zagraża młodym. Integralna profilaktyka uzależnień i konferencji naukowej w ramach IV Światowego Dnia FAS Zespół Alkoholowy Płodu; kontynuowanie kampanii plakatowej pod hasłem: Młodzież przeciw przemocy ; przygotowania do cyklu imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście podczas wakacji w tym największej planowanej w dniach 3 18 lipca pn. Juliada 2004 (przed Centrum Handlowym M1) pod hasłem Młodzież przeciw przemocy ; przygotowanie filmów: dokumentalnego Ulica dotyczącego wychowania młodzieży w ośrodkach socjoterapii, fabularyzowanego Cracow Trusts Young People (Kraków ufa młodym), który otrzymał Eurocities Award 2004 i multimedialnego Trzy Żywioły poświęconego tematyce uzależnień; wydanie Poradnika Młodego Małopolanina i trzech numerów magazynu dla młodzieży gimnazjalnej pt. Śmigło ; wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych, stanowiących nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez rekreacyjno-sportowych przygotowywanych w ramach Programu. Na realizację MPPPM przeznaczono ,51 zł. 3. Podejmowano działania informacyjno-edukacyjne: włączono się w ogólnopolską kampanię społeczną Zachowaj trzeźwy umysł, w ramach której przekazano do szkół materiały profilaktyczne, organizowano konkursy i zawody sportowe dla uczniów, przeprowadzono cykl rodzinnych imprez Nie wchodzę w ryzyko i wsparto merytorycznie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w boksie tajskim pod hasłem

4 MuayThai przeciwko narkotykom. Ponadto sfinansowano specjalny numer biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia przygotowany na Magistracką Lekcję Zdrowia na temat Uzależnienia! Nie życzę sobie, wykonano broszury Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informator (dwa rodzaje), Dla Rodziców i Dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej FAS (Zespół Alkoholowy Płodu) i FAE (Efekt Alkoholowy Płodu); zakupiono książki i materiały profilaktyczne oraz prenumeratę pism: Remedium i Świat Problemów. Zorganizowano ogólnopolską konferencję Trzy Żywioły, czyli co zagraża młodym. Integralna profilaktyka uzależnień, na potrzeby której przygotowano publikację raport Postawy dzieci i młodzieży wobec sytuacji uzależniających i specjalne prezentacje multimedialne. Włączono się w organizację i przebieg Krakowskich Dni Zdrowia oraz Światowego dnia AIDS (kampania edukacyjna Zjednoczeni przeciw AIDS ) wykonano specjalne druki i gadżety informacyjno-promocyjne: plakaty, baloniki i teczki (dwa rodzaje). Na prośbę Wydziału Spraw Społecznych w gazetach dzielnicowych ukazały się wykazy krakowskich placówek terapii uzależnień; plansza z tym wykazem została również umieszczona w programach telewizyjnych Rak trzustki i Rak żołądka, przygotowanych na zlecenie SP i wyemitowanych w Magazynie Medycznym TVP3 Kraków. 4. Przeprowadzono zajęcia sportowe, rekreacyjne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach: akcji Zima w mieście i Lato w mieście (Wydział Edukacji), programu Młody Las i Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, Ogólnopolskiego Turnieju Mini Koszykówki Mistrzów Szkół Podstawowych w Inowrocławiu-udział SP 88, międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych, licealiady, bezpłatnych basenów i lodowisk oraz wakacyjnych treningów pod hasłem Sport jako profilaktyka (SP) w ww. formach zajęć wzięło udział ok osób (sport) + ok osób (inne zajęcia pozalekcyjne). W ramach rozwoju i poprawy funkcjonowania bazy sportoworekreacyjnej wykonano remonty i inwestycje sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 72, SP 47, SP 132, Gimnazjum Nr 4 i Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1, wyremontowano SCKM, wsparto Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS Borek oraz modernizację obiektów sportowych Hutnik S.S.A. (łącznie na inwestycje: zł w EK, zł w SP, zł w ZGK). IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1. W ramach Programu Współpracy Miasta Krakowa z Organizacjami Pozarządowymi w obszarze profilaktyka, terapia i rehabilitacja uzależnień zawarto 126 umów na łączną sumę ,70 zł, w tym na organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacje harcerskie i kluby abstynenta w sumie dla prawie osób. Na przeciwdziałanie narkomanii 8 umów na kwotę zł (dla ok osób). 2. Dofinansowano 59 uczniowskich i parafialnych klubów sportowych, realizujących profilaktyczną strategię alternatyw. Na ten cel przeznaczono zł. Liczba uczestników: ok osób. V. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interwencyjnego i Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Wytrzeźwień w Krakowie, współpraca z Policją i służbami miejskimi.

5 1. Obsługiwana przez Referat Zdrowia, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie składa się z 16 członków, w tym 2 radnych Miasta Krakowa. Komisja zebrała się na 14 posiedzeniach plenarnych (m.in. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Grunwaldzkiej, siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych przy al. Powstania Warszawskiego, Izbie Wytrzeźwień, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Schronisku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie); 6x obradowało Prezydium Komisji, a 31x jej zespoły problemowe: ds. profilaktyki i lecznictwa, ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi (m.in. w siedzibie SP, SA, NZOZ Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA, NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Krakowskim Ośrodku Terapii, Wspólnocie Św. Brata Alberta Chleb i Światło, Poradni Powrót z U ). Ponadto członkowie Komisji pełnili dyżury w Zespole Interwencyjnym MKRPA przy Rynku Podgórskim regularnie 3x w tygodniu: wtorek, środa, czwartek w godz Zespół przyjął 334 osoby uzależnione, w tym 53 kobiety oraz 312 osób współuzależnionych, w tym 286 kobiet i 26 DDA; wystosowano 445 wezwań na rozmowy motywacyjne; w 17 przypadkach wystąpiono do Sądu o orzeczenie przymusowego leczenia uzależnienia, w 10 przypadkach zapadły wyroki skazujące, pozostałe są w toku; w 13 przypadkach wątpliwych wystąpiono do biegłego sądowego o opinię w sprawie uzależnienia. Na funkcjonowanie MKRPA (obsługa administracyjna Zespołu Interwencyjnego, badania i opinie orzecznicze w zakresie uzależnienia, wynagrodzenia dla członków Komisji spoza Rady Miasta) przeznaczono łącznie zł. 2. Izba Wytrzeźwień w Krakowie odnotowała pobytów, w tym: 550 kobiet, 69 małoletnich, bezdomnych, wielokrotnych, 42 cudzoziemców i 283 z gmin ościennych. Ogółem przyjęto osoby, w tym 882 bezdomnych. 3. Punkt Konsultacyjny przy IW udzielił informacji na temat choroby alkoholowej, a w Telefonie Zaufania odnotowano rozmowy. VI. Ograniczanie dostępności do alkoholu. 1. SM otrzymała zł na utrzymanie zakupionych w 2001 r. alkometrów. 2. Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził wspólnie z Policją i częściowo z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 616 kontroli placówek prowadzących obrót napojami alkoholowymi, w tym: 50 kontroli zakładów gastronomicznych i 129 kontrole lokali prowadzących sprzedaż detaliczną oraz 437 wizji przed wydaniem zezwoleń.

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo