REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie działa na podstawie: 1. Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U nr 91 poz. 408 z późn. zmianami) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy. 2. Ustawy o rachunkowości Dz. U. Nr 121/94 poz Zarządzenia organu założycielskiego przekształcającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie. 4. Statutu N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatwierdzonego przez organ założycielski Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. 5. Regulaminu porządkowego zatwierdzonego przez Dyrektora Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. 6. Regulaminu wynagradzania dla pracowników N ZOZ Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. 7. Regulaminu pracy N ZOZ Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: N ZOZ KCTU - należy przez to rozumieć Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie. "Organ założycielski" - należy przez to rozumieć Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Siedzibą NZOZ KCTU jest lokal na ul.wielickiej 73 w Krakowie. 1

2 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin porządkowy NZOZ Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień określa : 1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w NZOZ KCTU, 2. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych NZOZ KCTU, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym, 3. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego, 4. prawa i obowiązki pacjenta, 5. obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta. II ROZDZIAŁ 3 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ 1. W NZOZ KCTU wykonywane są świadczenia w zakresie psychoterapii: osób z chemicznym (alkohol, narkotyki, nikotyna) i niechemicznymi (hazard) uzależnieniem, członków rodzin osób uzależnionych: dzieci, młodzieży i dorosłych, osób z obszaru przemocy domowej. Pomoc wyżej wymienionym grupom pacjentów odbywa się w następujących jednostkach organizacyjnych: N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej 73 - Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia: 1. Poradnia dla Osób Uzależnionych 2. Poradnia dla Osób Współuzależnionych 3. Poradnia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie 4. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 5. Oddział Dzienny dla osób uzależnionych i ich rodzin Filia N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień - przy ul. Jerzmanowskiego 40 Ośrodek Psychoterapii DDA: 1. Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 2. Poradnia dla Dzieci i Młodzieży 3. Poradnia Leczenia Uzależnień 2

3 Praca terapeutyczna obejmuje: spotkania indywidualne: poradnictwo, konsultacje diagnostyczne, sesje terapii i psychoterapii indywidualnej, konsultacje lekarskie, psychologiczne, socjalne oraz oddziaływania grupowe: terapię i psychoterapię grupową, systemową terapię rodzin, treningi umiejętności psychospołecznych, wyjazdowe zajęcia terapeutyczne i psychoterapeutyczne (w miejscach wskazanych przez Dyrektora NZOZ KCTU). 2. Świadczenia zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) są udzielane na podstawie dowodu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 3. Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych uprawnione są: a) osoby ubezpieczone, b) osoby nieubezpieczone zamieszkałe w Krakowie (umowy z Urzędem Miasta Krakowa), c) osoby nieubezpieczone uzależnione. 4. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych jest: - dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (jeden z wymienionych dowodów): druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką, - dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dla osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS): zaświadczenie lub legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dla emerytów i rencistów: legitymacja emeryta lub rencisty, - dla osoby bezrobotnej ( o ile nie jest ubezpieczona, jako członek rodziny ): aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające prawo osoby bezrobotnej, - dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki, - dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej : decyzja wójta (burmistrza) gminy, legitymacja potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, - dla członka rodziny osoby ubezpieczonej tj. współmałżonka osoby z wyżej wymienionych grup, o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu, dziecka osoby ubezpieczonej, wnuka osoby ubezpieczonej, o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę (jeden z wymienionych dokumentów) : dowód opłacania składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty, - w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki / do 26 roku życia / lub niepełnosprawność. 3

4 Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów, - inni ( np. duchowni, stypendyści) : kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia lub inne zaświadczenie od płatnika składki, - dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (jeden z wymienionych poniżej dokumentów): W razie konieczności udzielenia świadczeń, osoba uprawniona z innego państwa członkowskiego, przebywająca czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie: EKUZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA - w przypadku pobytu na terenie RP, poświadczenia wydanego przez NFZ w przypadku zamieszkania na terenie RP; W przypadku ich braku, pacjent sam pokrywa koszty leczenia. a. Jeśli ubezpieczony: - nie przedstawi dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, - nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc pokrywa koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych (tzn. zapłaci za leczenie, badania itp.). b. Dowód ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony przez ubezpieczonego w innym czasie, nie później niż 3 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W przypadku nie posiadania w/w dokumentu pacjent wypełnia oświadczenie, w którym się zobowiązuje dostarczyć w/w dokument do Ośrodka w terminie do 3 dni. 5. Brak dokumentów określonych w punkcie 4 3 może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia lub stanowić podstawę do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. 6. Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń. Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny 30 dni od: daty wystawienia zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie ZUS, KRUS; daty poświadczenia np. legitymacja ubezpieczeniowa, daty opłacenia składki ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, daty ważności dokumentu- legitymacja rencisty. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 7. NZOZ KCTU umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym informacje o godzinach pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych. 8. Rejestracja pacjentów pierwszorazowych w N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej 73: odbywa się w każdej formie tj. osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Rejestracja pacjentów pierwszorazowych w N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Filia przy ul. Jerzmanowskiego 40: odbywa się w każdej formie tj. osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 4

5 Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom pierwszorazowym oraz pacjentom kontynuującym leczenie udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem. 9. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik rejestracji informuje o tym pacjenta. 10. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych w poradniach oraz informacje o godzinach i miejscu ich udzielania, a także informacje o nieobecności - zamieszczane są na wizytówkach przy gabinetach. 5

6 III ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NZOZ KCTU, W TYM ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY TYMI JEDNOSTKAMI DLA ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU POD WZGLĘDEM LECZNICZYM, ADMINISTRACYJNYM I GOSPODARCZYM. 1. Celem Zakładu jest udzielanie nieodpłatnych i odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a w szczególności: a) profilaktyka uzależnień, b) terapia i psychoedukacja, c) psychoterapia osób uzależnionych i ich rodzin, d) terapia i psychoterapia dzieci, młodzieży, oraz dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, e) terapia i psychoterapia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, f) terapia i psychoterapia osób w obszarze przemocy, g) systemowa terapia rodzin, h) diagnoza psychologiczna, i) prowadzenie szkoleń i superwizji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, j) organizacja imprez, wydawnictw oraz innych form multimedialnych dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień, k) interwencja kryzysowa, l) świadczenia lekarskie, m) sprzedaż książek i czasopism związanych z przedmiotem działalności Zakładu, n) przeprowadzanie badań naukowych i statystycznych. 2. NZOZ KCTU prowadzi staże kliniczne w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego oraz w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Szczegółowe zasady przebiegu stażu określa każdorazowo umowa zawarta ze zleceniodawcą. 3. NZOZ KCTU prowadzi praktyki dla studentów w oparciu o współpracę z uczelniami NZOZ KCTU kieruje Dyrektor, powołany przez Zarząd KSTU. 2. Dyrektor NZOZ KCTU powołuje Wicedyrektora i ustala z nim zakres współpracy organizacyjnej i merytorycznej. 3. Struktura Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W strukturze organizacyjnej NZOZ KCTU funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia 6

7 ul. Wielicka 73, Kraków 1. Poradnia dla Osób Uzależnionych 2. Poradnia dla Osób Współuzależnionych 3. Poradnia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie 4. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych 5. Oddział Dzienny dla osób uzależnionych i ich rodzin N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Filia Ośrodek Psychoterapii DDA Ul. Jerzmanowskiego 40, Kraków 1. Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 2. Poradnia dla Dzieci i Młodzieży 3. Poradnia Leczenia Uzależnień N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Dział Administracji Dyrektor, Wicedyrektor, Główna Księgowa, Specjalista ds. Kontraktowania i Marketingu, Główny Statystyk, pracownicy administracyjni. 4. Dyrektorowi podlegają: Wicedyrektor, Główny Księgowy, Specjalista ds. Kontraktowania i Marketingu oraz inni pracownicy administracyjni oraz pracownicy merytoryczni OPUiW i OP DDA. 5. W zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU mają obowiązek uczestniczyć wszyscy pracownicy NZOZ KCTU. 6. W zebraniach organizacyjnych poszczególnych ośrodków biorą udział pracownicy administracyjni i merytoryczni danego Ośrodka. 7. Pracownicy merytoryczni są zobowiązani uczestniczyć w zebraniach klinicznych oraz w zebraniach superwizyjnych. 6 ZASADY ZARZĄDZANIA 1. W NZOZ KCTU obowiązuje zasada zachowania drogi służbowej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. 2. Dyrektor NZOZ KCTU odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie zakładu i realizację wyznaczonych zadań oraz reprezentuje NZOZ KCTU na zewnątrz. 3. Dyrektorowi NZOZ KCTU bezpośrednio podlegają: Wicedyrektor, Główny Księgowy, Specjalista ds. kontraktowania i marketingu, Główny Statystyk, pracownicy administracyjni oraz pracownicy merytoryczni. 4. W ramach bieżącego zarządzania Dyrektor lub zastępujący go Wicedyrektor wydają polecenia służbowe pracownikom zatrudnionym na stanowiskach im podległych. 5. Dyrektor oraz Wicedyrektor dbają o przekazanie wszelkich niezbędnych materiałów, dokumentów księgowych, pism przychodzących itp. do Filii NZOZ KCTU. 7

8 7 UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI 1. Do kompetencji Dyrektora N ZOZ KCTU należy: podejmowanie decyzji kadrowych i płacowych, podpisywanie umów, podpisywanie pism kierowanych do władz samorządowych, rządowych itp., podejmowania decyzji strategicznych dla funkcjonowania NZOZ KCTU. 2. Dyrektor może ustanowić pełnomocnika do reprezentacji NZOZ KCTU na zewnątrz, zawierania i podpisywania niektórych umów, rachunków i zaciągania zobowiązań oraz innych czynności. 8 DOKUMENTACJA MEDYCZNA NZOZ KCTU 1. Dokumentacja indywidualna pacjenta leczącego się w Poradniach N ZOZ KCTU składa się z Historii Choroby Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień (wzór zał. Nr 1) i Historii Choroby Poradni (wzór zał. Nr 2,3,4) oraz oświadczenia (wzór zał. Nr 5). 2. Dokumentacja zbiorowa NZOZ KCTU prowadzona jest dla ogółu pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, a należą do niej Księga Rejestrowa, Księga Przyjęć Dziennych (wydruk komputerowy) oraz Karta Statystyczna Poradni Uzależnień. Dokumenty te również identyfikują osobę i zawierają dotyczące tej osoby dane medyczne. 3. Pacjent ma prawo do udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana. 4. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna (m.in. historia choroby) i dokumentacja zbiorcza w zakresie wpisów dotyczących pacjenta jest udostępniana na wniosek pisemny pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta osobie przez niego za życia wskazanej. W/w osoby mogą wystąpić do NZOZ KCTU o sporządzenie wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji dotyczącej pacjenta, co następuje na koszt wnioskodawcy. 5. Maksymalna wysokość opłat za: a) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art.20 pkt. 2 ustawy z dnia r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5a, c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5a. 8

9 Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat reguluje Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zakładu. 6. Dokumentacja indywidualna Oddziału Dziennego składa się z Historii Choroby Oddziału Dziennego (wzór zał. Nr 8) oraz oświadczenia (wzór zał. Nr 5) i Karty Wpisowej (wzór zał. Nr 7). 7. Dokumentacja zbiorowa Oddziału Dziennego składa się z Księgi Głównej Oddziału Dziennego. 1. Do podstawowych zadań i obowiązków Dyrektora należy: a) zarządzanie NZOZ Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, b) reprezentowanie NZOZ KCTU na zewnątrz, c) prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia, d) poszukiwanie środków finansowych na działalność NZOZ KCTU, e) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej i działalności merytorycznej NZOZ KCTU, f) rozpatrywanie skarg pacjentów, g) nadzorowanie przebiegu szkoleń i innych programów terapeutycznych, h) nadzorowanie staży i praktyk z uprawnieniami wskazania opiekuna, i) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, j) zatwierdzanie projektów działalności NZOZ KCTU, 9 9 PODPISYWANIE KORESPONDENCJI I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI 1. Dyrektor oraz Wicedyrektor parafują opracowane przez siebie pisma. 2. Pracownicy NZOZ KCTU parafują opracowane przez siebie pisma (zaświadczenia, opinie itp.) 3. W razie nieobecności osoby upoważnionej do podjęcia określonych decyzji lub podpisania pisma, czynności te podejmuje w zastępstwie osoba upoważniona do tej czynności w indywidualnym zakresie obowiązków pracownika albo w pisemnym upoważnieniu wydanym przez Dyrektora NZOZ KCTU. Upoważniony pracownik używa formuły "z upoważnienia" ( w skrócie " z up") 4. Pisma wysyłane na zewnątrz winny być opatrzone odpowiednim symbolem, numerem i datą oraz wpisane do Dziennika Korespondencyjnego NZOZ KCTU. Kopia pozostaje w dokumentacji sprawy, zaparafowana przez pracownika przygotowującego projekt pisma. 8. Pisma przychodzące do NZOZ KCTU zostają opatrzone odpowiednim symbolem, numerem oraz datą i odnotowane w Dzienniku Korespondencyjnym NZOZ KCTU, a następnie przekazane do Dyrektora i/lub Wicedyrektora. 9. Dyrektor NZOZ KCTU oraz Wicedyrektor i upoważnieni pracownicy mogą udzielać informacji związanych z zakresem działania NZOZ KCTU. 10. Pozostali pracownicy mogą informować zainteresowanych w zakresie wykonywanych przez siebie zadań, o ile informacje te nie są sprzeczne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r. Nr. 101 poz. 926). 10 ZAKRESY OBOWIĄZKÓW

10 k) określanie cennika usług, l) wykonywanie obowiązków terapeutycznych w granicach ustalonych przez Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, m) przedkładanie Zarządowi sprawozdań z wykonanych działań raz w kwartale, n) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, o) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, p) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, q) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. Dyrektorowi NZOZ KCTU przysługuje zadaniowy czas pracy. 2. Do podstawowych zadań i obowiązków Wicedyrektora należy: a) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności, b) współpraca z Dyrektorem w działaniach organizacyjnych i merytorycznych w zakresie ustalonym przez Dyrektora, c) kierowanie OPUiW poradnie i Oddział Dzienny przy zachowaniu zwierzchnictwa Dyrektora, d) reprezentowanie NZOZ KCTU na zewnątrz, w zakresie ustalonym z Dyrektorem, e) poszukiwanie środków finansowych na działalność NZOZ KCTU, f) wykonywanie obowiązków terapeutycznych w granicach ustalonych przez Dyrektora, g) współpraca z Dyrektorem w przygotowaniu kwartalnych sprawozdań z wykonanych działań dla Zarządu KSTU, h) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, r) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, i) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, j) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. Wicedyrektorowi NZOZ KCTU przysługuje zadaniowy czas pracy. 3. Do podstawowych zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy: a) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawem, b) prowadzenie dokumentacji finansowej wraz z jej doręczaniem odpowiednim organom w obowiązujących terminach, c) prowadzenie dokumentacji kadrowej przewidzianej prawem pracy, d) doręczanie odpowiednim organom w obowiązujących terminach dokumentacji osobowej, e) udzielanie wszelkich informacji w zakresie swego działania Dyrektorowi i Wicedyrektorowi NZOZ KCTU, f) przedkładanie Dyrektorowi NZOZ KCTU prowizorium rachunku wyników za ostatni miesiąc w terminie ustawowym, g) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, h) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, i) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, j) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, k) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 10

11 4. Do podstawowych zadań i obowiązków Specjalisty ds. Kontraktowania i Marketingu należy: a) bieżąca współpraca z Dyrektorem i Wicedyrektorem, b) administrowanie programów rozliczeniowych z NFZ i UMK komunikacja z NFZ i UMK, oraz nadzorowanie sporządzania sprawozdań do NFZ, c) aktualizacja Portalu Świadczeniodawcy do NFZ, d) monitorowanie i planowanie realizacji świadczeń, e) wprowadzanie kolejki oczekujących do programu rozliczeniowego z NFZ; f) sporządzanie ankiet, statystyk rocznych dla organów zewnętrznych min. dla Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego, UMK, Centrum Monitorowania Jakości, WOTUW, PARPA i inne, g) współpraca w przygotowaniu konferencji, projektów i innych oraz ich koordynowaniu, h) prowadzenie i koordynowanie korespondencji listownej i elektronicznej wychodzącej i przychodzącej -archiwizacja działalności i) aktualizacja strony internetowej NZOZ KCTU j) sporządzanie ogłoszeń i reklam (reklamy w czasopismach, gazetach, książkach telefonicznych itp.), k) koordynacja przepływu informacji pomiędzy sekretariatem, statystyką i księgowością, l) tworzenie i aktualizacja baz danych kontaktów telefonicznych i mailowych, m) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, n) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, o) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym zapoznawanie się z aktualnymi ustawami dotyczącymi funkcjonowania ZOZ-ów, p) przestrzeganie norm etyki zawodowej dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ, BHP, q) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 5. Do podstawowych zadań i obowiązków Pracowników merytorycznych NZOZ KCTU należy: a) przeprowadzanie wstępnych rozmów z osobami zgłaszającymi się do NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień i kierowanie ich do odpowiedniej poradni w NZOZ KCTU lub do innej instytucji, b) realizacja świadczeń medycznych zgodnych z nabytymi kwalifikacjami, c) realizacja programu terapeutycznego placówki poprzez: indywidualne prowadzenie pacjentów uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, opracowywanie indywidualnych planów terapii dla prowadzonych przez siebie pacjentów, opracowanie scenariuszy zajęć grupowych, prowadzenie zajęć grupowych według harmonogramu zajęć, współpraca z pozostałym personelem terapeutycznym i medycznym w zakresie doboru metod stosowanych w programie terapii, d) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w NZOZ KCTU, e) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, f) udział w zebraniach klinicznych i zebraniach superwizyjnych, g) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, 11

12 h) ustalanie zastępstwa innego terapeuty w przypadku planowanej nieobecności w pracy /urlopy, delegacje itp./, i) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, j) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, k) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 6. Do podstawowych zadań i obowiązków Pracownika Administracji: 6.1 Pracownika Sekretariatu NZOZ KCTU należy: a) prowadzenie sekretariatu-rejestracji w zakresie: odbieranie i wykonywanie telefonów, informowanie, rejestracja, ustalanie terminów wizyt pacjentom, przyjmowanie, ewidencja, sporządzanie pism wychodzących i przychodzących, sporządzanie i ewidencja zaświadczeń dla pacjentów i instytucji (m.in. sąd, MOPS itp.), zakładanie i monitorowanie historii choroby, odwoływanie pacjentów w razie nieobecności terapeuty, prace biurowe, m.in.: kserowanie, faksowanie, sporządzanie ulotek itp., ewidencjonowanie i porządkowanie dokumentacji medycznej, bieżące wywieszanie i uzupełnianie informacji na tablicach na temat funkcjonowania placówki, grup terapeutycznych, nieobecności terapeutów, b) systematyczne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w NZOZ, c) monitorowanie zastępstw zgłaszanych przez terapeutów, d) zapisywanie wszystkich nieobecności pracowników na specjalnie przygotowanym formularzu, udostępnianie w widocznym miejscu w sekretariacie, e) wysyłanie listów, zanoszenie pism do wskazanych instytucji, f) nadzór nad bieżącym przekazywaniem dokumentów do księgowości i pomiędzy ośrodkami; g) prowadzenie Sekretariatu Oddziału Dziennego, rozliczanie umowy z NFZ w zakresie statystyki, opracowywanie danych statystycznych do IPiN i ich terminowe przesyłanie, h) nadzór nad biblioteką, i) współpraca pomiędzy sekretariatami, wymiana i przesyłanie opracowanych materiałów wewnętrznych itp., j) obsługa płatnych świadczeń, k) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, l) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, m) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, n) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, o) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 6.2 Statystyka NZOZ KCTU należy: a) tworzenie bazy danych, b) rejestracja i zakładanie kartotek pacjentów, c) prowadzenie na bieżąco ewidencji pacjentów pozostających w leczeniu, d) odnotowywanie każdorazowej wizyty pacjenta, 12

13 e) comiesięczne tworzenie arkuszy kalkulacyjnych ilości świadczeń udzielanych pacjentom wraz z ich danymi, statystycznych zestawień liczby świadczeń wykonywanych przez placówkę, przesyłanie danych o wykonanych świadczeniach do NFZ, UMK, f) wykonywanie wszelkich zestawień statystycznych dotyczących pacjentów w kategoriach zgodnych z informacjami zawartymi w historii choroby, liczby pacjentów oraz liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych, g) przesyłanie, dostarczanie danych/rachunków do instytucji nadrzędnych, h) elektroniczna archiwizacja danych, i) kompletowanie i przechowywanie kart historii choroby pacjentów, j) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, k) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, l) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, m) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP. n) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 11 PIECZĘCIE 1. W N ZOZ KCTU stosuje się następujące wzory pieczątek (załącznik 6) pieczątka firmowa N ZOZ KCTU, pieczątka Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia, pieczątka Oddziału Dziennego, pieczątka Ośrodka Psychoterapii DDA, imienne pieczątki funkcyjne, pieczątki komórek organizacyjnych. 2. Zastosowanie pieczątek w NZOZ KCTU: Pieczątka firmowa NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień jest używana : na wszelkich pismach wychodzących na zewnątrz Ośrodków, na umowach ze Świadczeniodawcami, w dokumentacji księgowej, na okładce Historii Choroby NZOZ Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, na zwolnieniach lekarskich i receptach dla pacjentów Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Ośrodka Psychoterapii DDA Pieczątka Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia jest używana: w Historii Choroby danej Poradni w Ośrodku, we wszelkich materiałach wewnętrznych Ośrodka, na zaświadczeniach wypisywanych dla pacjentów. Pieczątka Ośrodka Psychoterapii DDA jest używana: w Historii Choroby danej Poradni w Ośrodku, we wszelkich materiałach wewnętrznych Ośrodka, 13

14 na zaświadczeniach wypisywanych dla pacjentów. Pieczątka Oddziału Dziennego jest używana: w dokumentacji medycznej Oddziału Dziennego (Historia Choroby, wypisy dla pacjentów, Karta Wpisowa, zwolnienia lekarskie), we wszelkich materiałach wewnętrznych Oddziału Dziennego PIECZĄTKI FUNKCYJNE- zastosowanie Pieczątka Dyrektora NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień -reprezentacja firmy na zewnątrz, podpisywanie pism kierowanych do władz samorządowych, rządowych, podpisywanie umów, podpisywanie umów z pracownikami, zatwierdzanie regulaminów, zarządzeń, dokumentacja Pieczątka Wicedyrektora dokumenty w ramach zastępowania Dyrektora oraz udzielonych przez niego pełnomocnictw, opracowane przez siebie pisma, wypisy z Oddziału Dziennego, pisma o charakterze porządkowym i informacyjnym Pieczątka Specjalisty ds. Kontraktów i Marketingu - opracowane przez siebie pisma, pisma o charakterze porządkowym i informacyjnym w Dziale Administracji, Pieczątka Głównego Księgowego - dokumentacja finansowa PIECZĄTKI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH używane są w poszczególnych Historiach Choroby Poradni w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz 1746 w Ośrodku Psychoterapii DDA -1740, Wzory obowiązujących w N ZOZ KCTU pieczątek zatwierdza Dyrektor. 4. Pieczątki muszą być odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą bądź wykorzystaniem ich przez niepowołane osoby. 14

15 IV ROZDZIAŁ 12 Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania 1. Warunki współdziałania z innymi świadczeniodawcami określają umowy o współpracy zawarte na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 2. NZOZ KCTU prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych przychodni oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji i udostępnia dokumentację zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy. 3. W celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki i leczenia oraz ciągłości postępowania, w przypadku konieczności przeprowadzania dodatkowych badań, konsultacji, pacjent zostaje skierowany do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej. V ROZDZIAŁ 13 Prawa i obowiązki pacjenta 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w NZOZ KCTU pacjent ma prawo do : a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel terapeutyczny, medyczny i administracyjny; b) świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia, d) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby, e) pomocy i wyjaśnień w trakcie uczestniczenia w terapii, f) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby g) udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana h) otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach, rokowaniach,itp. i) możliwości rejestracji telefonicznej, j) złożenia skargi do Dyrektora lub Wicedyrektora NZOZ KCTU, k) poszanowania przekonań i praktyk religijnych. 2. Pacjent powinien w szczególności: a) przestrzegać regulamin porządkowy i inne regulaminy związane z leczeniem w NZOZ KCTU b) posiadać odpowiednie dokumenty przy rejestracji - będzie to: dowód osobisty, dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne c) stosować się do zaleceń terapeuty w procesie swojego leczenia, 15

16 d) wykupić przepisane leki i zażywać je w według wskazań lekarza i przestrzegać jego zaleceń, e) dochować tajemnicę osób i spraw związanych z terapią, f) w przypadku gdy pacjent nie może stawić się w poradni lub zrezygnował ze świadczenie opieki zdrowotnej niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę; g) powstrzymać się od zachowań agresywnych, h) zachować ciszę przebywając w pobliżu gabinetów do terapii indywidualnej, i) przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz zakazu spożywania oraz wnoszenia alkoholu i innych środków odurzających na terenie NZOZ KCTU, jak też bycia pod ich wpływem w tym miejscu, j) przestrzegać higieny osobistej oraz utrzymywać właściwy stan sanitarny swojego otoczenia, k) szanować własność placówki l) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ppoż, VI ROZDZIAŁ 14 Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta 1. W razie śmierci pacjenta NZOZ KCTU może przekazać jego dokumentację medyczną osobie upoważnionej w oświadczeniu wypełnionym przez pacjenta i dołączonym do jego karty. 15 Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 16

17 Załączniki: Nr 1 Historia Choroby NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Nr 2, 3, 4 Wzory Historii Choroby Poradni Nr 5 Oświadczenie Nr 6 Wzory pieczątek Nr 7 Karta Wpisowa Oddziału Dziennego Nr 8 Historia Choroby Oddziału Dziennego 17

18 Załącznik nr 6 WZORY PIECZĄTEK 18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Wiadomości Wtorek, 18 października 2011 Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu uprzejmie przypomina, iż osoby zgłaszające się po poradę lekarską powinny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (środa, 16 marzec 2011) - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Definicja dowodu ubezpieczenia art. 240 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek Sp. z o.o. 91-310 Łódź ul. Wrocławska 20 I. Podstawy prawne funkcjonowania 1 Podmiot Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Wprowadzony uchwałą zarządu z dnia 20.08.2012 r PozMed Spółka z o.o. 62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 36 Telefon 61-830-14-74 1 I. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o. 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c I. Postanowienia ogólne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH. 18 LISTOPADA 2010 r.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH. 18 LISTOPADA 2010 r. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 18 LISTOPADA 2010 r. DEFINICJA DOWODU UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert WOPiTU FORMULARZ OFERTY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Niniejszy formularz traktowany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Załącznik do zarządzenianr259/2013/p PPREZYDENTA MIASTA POZNANI z dnia 17.04.2013 r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą Diagnostyka i Terapia I. Informacje ogólne, firma, nazwa podmiotu, podstawy prawne działalności 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 528/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 01.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 124 z dnia 28.09.2012 r. R E G U L A M I N ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Podstawy prawne funkcjonowania 1 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 31 maja 2012 r. w Czarnym Dunajcu.

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 31 maja 2012 r. w Czarnym Dunajcu. UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych

I. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Bochnia 31.12.2014 Regulamin Organizacyjny Turnusu Leczniczego Schorzeń Układu Oddechowego organizowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do uchwały Nr XXV/240/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 1 ROZDZIAŁ I 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określone

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. z dnia 1 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. z dnia 1 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami:

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie 1. Cel. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące

Bardziej szczegółowo

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia. STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/ Jak wyrobić EKUZ KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZA GRANICĘ PLANUJĄ WYROBIENIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2009

ZARZĄDZENIE NR 7/2009 ZARZĄDZENIE NR 7/2009 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z 1 października 2009 r. w sprawie Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ!

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! czyli PRAWIE WSZYSTKO O KARCIE EKUZ I LECZENIU POZA GRANICAMI PAŃSTWA W NAGŁYCH PRZYPADKACH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu

Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu 1 Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu 1 21 Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o potwierdzenie statusu osoby uczestniczącej w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie, na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Nr 80 / 2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2007 r. Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.); Ustawa z

Bardziej szczegółowo