REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie działa na podstawie: 1. Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U nr 91 poz. 408 z późn. zmianami) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy. 2. Ustawy o rachunkowości Dz. U. Nr 121/94 poz Zarządzenia organu założycielskiego przekształcającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie. 4. Statutu N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatwierdzonego przez organ założycielski Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. 5. Regulaminu porządkowego zatwierdzonego przez Dyrektora Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. 6. Regulaminu wynagradzania dla pracowników N ZOZ Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. 7. Regulaminu pracy N ZOZ Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: N ZOZ KCTU - należy przez to rozumieć Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie. "Organ założycielski" - należy przez to rozumieć Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Siedzibą NZOZ KCTU jest lokal na ul.wielickiej 73 w Krakowie. 1

2 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin porządkowy NZOZ Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień określa : 1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w NZOZ KCTU, 2. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych NZOZ KCTU, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym, 3. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego, 4. prawa i obowiązki pacjenta, 5. obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta. II ROZDZIAŁ 3 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ 1. W NZOZ KCTU wykonywane są świadczenia w zakresie psychoterapii: osób z chemicznym (alkohol, narkotyki, nikotyna) i niechemicznymi (hazard) uzależnieniem, członków rodzin osób uzależnionych: dzieci, młodzieży i dorosłych, osób z obszaru przemocy domowej. Pomoc wyżej wymienionym grupom pacjentów odbywa się w następujących jednostkach organizacyjnych: N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej 73 - Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia: 1. Poradnia dla Osób Uzależnionych 2. Poradnia dla Osób Współuzależnionych 3. Poradnia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie 4. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 5. Oddział Dzienny dla osób uzależnionych i ich rodzin Filia N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień - przy ul. Jerzmanowskiego 40 Ośrodek Psychoterapii DDA: 1. Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 2. Poradnia dla Dzieci i Młodzieży 3. Poradnia Leczenia Uzależnień 2

3 Praca terapeutyczna obejmuje: spotkania indywidualne: poradnictwo, konsultacje diagnostyczne, sesje terapii i psychoterapii indywidualnej, konsultacje lekarskie, psychologiczne, socjalne oraz oddziaływania grupowe: terapię i psychoterapię grupową, systemową terapię rodzin, treningi umiejętności psychospołecznych, wyjazdowe zajęcia terapeutyczne i psychoterapeutyczne (w miejscach wskazanych przez Dyrektora NZOZ KCTU). 2. Świadczenia zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) są udzielane na podstawie dowodu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 3. Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych uprawnione są: a) osoby ubezpieczone, b) osoby nieubezpieczone zamieszkałe w Krakowie (umowy z Urzędem Miasta Krakowa), c) osoby nieubezpieczone uzależnione. 4. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych jest: - dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (jeden z wymienionych dowodów): druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką, - dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dla osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS): zaświadczenie lub legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dla emerytów i rencistów: legitymacja emeryta lub rencisty, - dla osoby bezrobotnej ( o ile nie jest ubezpieczona, jako członek rodziny ): aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające prawo osoby bezrobotnej, - dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki, - dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej : decyzja wójta (burmistrza) gminy, legitymacja potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, - dla członka rodziny osoby ubezpieczonej tj. współmałżonka osoby z wyżej wymienionych grup, o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu, dziecka osoby ubezpieczonej, wnuka osoby ubezpieczonej, o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę (jeden z wymienionych dokumentów) : dowód opłacania składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty, - w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki / do 26 roku życia / lub niepełnosprawność. 3

4 Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów, - inni ( np. duchowni, stypendyści) : kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia lub inne zaświadczenie od płatnika składki, - dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (jeden z wymienionych poniżej dokumentów): W razie konieczności udzielenia świadczeń, osoba uprawniona z innego państwa członkowskiego, przebywająca czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie: EKUZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA - w przypadku pobytu na terenie RP, poświadczenia wydanego przez NFZ w przypadku zamieszkania na terenie RP; W przypadku ich braku, pacjent sam pokrywa koszty leczenia. a. Jeśli ubezpieczony: - nie przedstawi dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, - nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc pokrywa koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych (tzn. zapłaci za leczenie, badania itp.). b. Dowód ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony przez ubezpieczonego w innym czasie, nie później niż 3 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W przypadku nie posiadania w/w dokumentu pacjent wypełnia oświadczenie, w którym się zobowiązuje dostarczyć w/w dokument do Ośrodka w terminie do 3 dni. 5. Brak dokumentów określonych w punkcie 4 3 może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia lub stanowić podstawę do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. 6. Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń. Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny 30 dni od: daty wystawienia zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie ZUS, KRUS; daty poświadczenia np. legitymacja ubezpieczeniowa, daty opłacenia składki ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, daty ważności dokumentu- legitymacja rencisty. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 7. NZOZ KCTU umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym informacje o godzinach pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych. 8. Rejestracja pacjentów pierwszorazowych w N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej 73: odbywa się w każdej formie tj. osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Rejestracja pacjentów pierwszorazowych w N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Filia przy ul. Jerzmanowskiego 40: odbywa się w każdej formie tj. osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 4

5 Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom pierwszorazowym oraz pacjentom kontynuującym leczenie udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem. 9. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik rejestracji informuje o tym pacjenta. 10. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych w poradniach oraz informacje o godzinach i miejscu ich udzielania, a także informacje o nieobecności - zamieszczane są na wizytówkach przy gabinetach. 5

6 III ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NZOZ KCTU, W TYM ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY TYMI JEDNOSTKAMI DLA ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU POD WZGLĘDEM LECZNICZYM, ADMINISTRACYJNYM I GOSPODARCZYM. 1. Celem Zakładu jest udzielanie nieodpłatnych i odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a w szczególności: a) profilaktyka uzależnień, b) terapia i psychoedukacja, c) psychoterapia osób uzależnionych i ich rodzin, d) terapia i psychoterapia dzieci, młodzieży, oraz dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, e) terapia i psychoterapia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, f) terapia i psychoterapia osób w obszarze przemocy, g) systemowa terapia rodzin, h) diagnoza psychologiczna, i) prowadzenie szkoleń i superwizji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, j) organizacja imprez, wydawnictw oraz innych form multimedialnych dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień, k) interwencja kryzysowa, l) świadczenia lekarskie, m) sprzedaż książek i czasopism związanych z przedmiotem działalności Zakładu, n) przeprowadzanie badań naukowych i statystycznych. 2. NZOZ KCTU prowadzi staże kliniczne w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego oraz w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Szczegółowe zasady przebiegu stażu określa każdorazowo umowa zawarta ze zleceniodawcą. 3. NZOZ KCTU prowadzi praktyki dla studentów w oparciu o współpracę z uczelniami NZOZ KCTU kieruje Dyrektor, powołany przez Zarząd KSTU. 2. Dyrektor NZOZ KCTU powołuje Wicedyrektora i ustala z nim zakres współpracy organizacyjnej i merytorycznej. 3. Struktura Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W strukturze organizacyjnej NZOZ KCTU funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia 6

7 ul. Wielicka 73, Kraków 1. Poradnia dla Osób Uzależnionych 2. Poradnia dla Osób Współuzależnionych 3. Poradnia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie 4. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych 5. Oddział Dzienny dla osób uzależnionych i ich rodzin N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Filia Ośrodek Psychoterapii DDA Ul. Jerzmanowskiego 40, Kraków 1. Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 2. Poradnia dla Dzieci i Młodzieży 3. Poradnia Leczenia Uzależnień N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Dział Administracji Dyrektor, Wicedyrektor, Główna Księgowa, Specjalista ds. Kontraktowania i Marketingu, Główny Statystyk, pracownicy administracyjni. 4. Dyrektorowi podlegają: Wicedyrektor, Główny Księgowy, Specjalista ds. Kontraktowania i Marketingu oraz inni pracownicy administracyjni oraz pracownicy merytoryczni OPUiW i OP DDA. 5. W zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU mają obowiązek uczestniczyć wszyscy pracownicy NZOZ KCTU. 6. W zebraniach organizacyjnych poszczególnych ośrodków biorą udział pracownicy administracyjni i merytoryczni danego Ośrodka. 7. Pracownicy merytoryczni są zobowiązani uczestniczyć w zebraniach klinicznych oraz w zebraniach superwizyjnych. 6 ZASADY ZARZĄDZANIA 1. W NZOZ KCTU obowiązuje zasada zachowania drogi służbowej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. 2. Dyrektor NZOZ KCTU odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie zakładu i realizację wyznaczonych zadań oraz reprezentuje NZOZ KCTU na zewnątrz. 3. Dyrektorowi NZOZ KCTU bezpośrednio podlegają: Wicedyrektor, Główny Księgowy, Specjalista ds. kontraktowania i marketingu, Główny Statystyk, pracownicy administracyjni oraz pracownicy merytoryczni. 4. W ramach bieżącego zarządzania Dyrektor lub zastępujący go Wicedyrektor wydają polecenia służbowe pracownikom zatrudnionym na stanowiskach im podległych. 5. Dyrektor oraz Wicedyrektor dbają o przekazanie wszelkich niezbędnych materiałów, dokumentów księgowych, pism przychodzących itp. do Filii NZOZ KCTU. 7

8 7 UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI 1. Do kompetencji Dyrektora N ZOZ KCTU należy: podejmowanie decyzji kadrowych i płacowych, podpisywanie umów, podpisywanie pism kierowanych do władz samorządowych, rządowych itp., podejmowania decyzji strategicznych dla funkcjonowania NZOZ KCTU. 2. Dyrektor może ustanowić pełnomocnika do reprezentacji NZOZ KCTU na zewnątrz, zawierania i podpisywania niektórych umów, rachunków i zaciągania zobowiązań oraz innych czynności. 8 DOKUMENTACJA MEDYCZNA NZOZ KCTU 1. Dokumentacja indywidualna pacjenta leczącego się w Poradniach N ZOZ KCTU składa się z Historii Choroby Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień (wzór zał. Nr 1) i Historii Choroby Poradni (wzór zał. Nr 2,3,4) oraz oświadczenia (wzór zał. Nr 5). 2. Dokumentacja zbiorowa NZOZ KCTU prowadzona jest dla ogółu pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, a należą do niej Księga Rejestrowa, Księga Przyjęć Dziennych (wydruk komputerowy) oraz Karta Statystyczna Poradni Uzależnień. Dokumenty te również identyfikują osobę i zawierają dotyczące tej osoby dane medyczne. 3. Pacjent ma prawo do udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana. 4. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna (m.in. historia choroby) i dokumentacja zbiorcza w zakresie wpisów dotyczących pacjenta jest udostępniana na wniosek pisemny pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta osobie przez niego za życia wskazanej. W/w osoby mogą wystąpić do NZOZ KCTU o sporządzenie wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji dotyczącej pacjenta, co następuje na koszt wnioskodawcy. 5. Maksymalna wysokość opłat za: a) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art.20 pkt. 2 ustawy z dnia r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5a, c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5a. 8

9 Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat reguluje Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zakładu. 6. Dokumentacja indywidualna Oddziału Dziennego składa się z Historii Choroby Oddziału Dziennego (wzór zał. Nr 8) oraz oświadczenia (wzór zał. Nr 5) i Karty Wpisowej (wzór zał. Nr 7). 7. Dokumentacja zbiorowa Oddziału Dziennego składa się z Księgi Głównej Oddziału Dziennego. 1. Do podstawowych zadań i obowiązków Dyrektora należy: a) zarządzanie NZOZ Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, b) reprezentowanie NZOZ KCTU na zewnątrz, c) prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia, d) poszukiwanie środków finansowych na działalność NZOZ KCTU, e) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej i działalności merytorycznej NZOZ KCTU, f) rozpatrywanie skarg pacjentów, g) nadzorowanie przebiegu szkoleń i innych programów terapeutycznych, h) nadzorowanie staży i praktyk z uprawnieniami wskazania opiekuna, i) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, j) zatwierdzanie projektów działalności NZOZ KCTU, 9 9 PODPISYWANIE KORESPONDENCJI I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI 1. Dyrektor oraz Wicedyrektor parafują opracowane przez siebie pisma. 2. Pracownicy NZOZ KCTU parafują opracowane przez siebie pisma (zaświadczenia, opinie itp.) 3. W razie nieobecności osoby upoważnionej do podjęcia określonych decyzji lub podpisania pisma, czynności te podejmuje w zastępstwie osoba upoważniona do tej czynności w indywidualnym zakresie obowiązków pracownika albo w pisemnym upoważnieniu wydanym przez Dyrektora NZOZ KCTU. Upoważniony pracownik używa formuły "z upoważnienia" ( w skrócie " z up") 4. Pisma wysyłane na zewnątrz winny być opatrzone odpowiednim symbolem, numerem i datą oraz wpisane do Dziennika Korespondencyjnego NZOZ KCTU. Kopia pozostaje w dokumentacji sprawy, zaparafowana przez pracownika przygotowującego projekt pisma. 8. Pisma przychodzące do NZOZ KCTU zostają opatrzone odpowiednim symbolem, numerem oraz datą i odnotowane w Dzienniku Korespondencyjnym NZOZ KCTU, a następnie przekazane do Dyrektora i/lub Wicedyrektora. 9. Dyrektor NZOZ KCTU oraz Wicedyrektor i upoważnieni pracownicy mogą udzielać informacji związanych z zakresem działania NZOZ KCTU. 10. Pozostali pracownicy mogą informować zainteresowanych w zakresie wykonywanych przez siebie zadań, o ile informacje te nie są sprzeczne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r. Nr. 101 poz. 926). 10 ZAKRESY OBOWIĄZKÓW

10 k) określanie cennika usług, l) wykonywanie obowiązków terapeutycznych w granicach ustalonych przez Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, m) przedkładanie Zarządowi sprawozdań z wykonanych działań raz w kwartale, n) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, o) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, p) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, q) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. Dyrektorowi NZOZ KCTU przysługuje zadaniowy czas pracy. 2. Do podstawowych zadań i obowiązków Wicedyrektora należy: a) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności, b) współpraca z Dyrektorem w działaniach organizacyjnych i merytorycznych w zakresie ustalonym przez Dyrektora, c) kierowanie OPUiW poradnie i Oddział Dzienny przy zachowaniu zwierzchnictwa Dyrektora, d) reprezentowanie NZOZ KCTU na zewnątrz, w zakresie ustalonym z Dyrektorem, e) poszukiwanie środków finansowych na działalność NZOZ KCTU, f) wykonywanie obowiązków terapeutycznych w granicach ustalonych przez Dyrektora, g) współpraca z Dyrektorem w przygotowaniu kwartalnych sprawozdań z wykonanych działań dla Zarządu KSTU, h) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, r) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, i) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, j) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. Wicedyrektorowi NZOZ KCTU przysługuje zadaniowy czas pracy. 3. Do podstawowych zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy: a) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawem, b) prowadzenie dokumentacji finansowej wraz z jej doręczaniem odpowiednim organom w obowiązujących terminach, c) prowadzenie dokumentacji kadrowej przewidzianej prawem pracy, d) doręczanie odpowiednim organom w obowiązujących terminach dokumentacji osobowej, e) udzielanie wszelkich informacji w zakresie swego działania Dyrektorowi i Wicedyrektorowi NZOZ KCTU, f) przedkładanie Dyrektorowi NZOZ KCTU prowizorium rachunku wyników za ostatni miesiąc w terminie ustawowym, g) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, h) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, i) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, j) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, k) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 10

11 4. Do podstawowych zadań i obowiązków Specjalisty ds. Kontraktowania i Marketingu należy: a) bieżąca współpraca z Dyrektorem i Wicedyrektorem, b) administrowanie programów rozliczeniowych z NFZ i UMK komunikacja z NFZ i UMK, oraz nadzorowanie sporządzania sprawozdań do NFZ, c) aktualizacja Portalu Świadczeniodawcy do NFZ, d) monitorowanie i planowanie realizacji świadczeń, e) wprowadzanie kolejki oczekujących do programu rozliczeniowego z NFZ; f) sporządzanie ankiet, statystyk rocznych dla organów zewnętrznych min. dla Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego, UMK, Centrum Monitorowania Jakości, WOTUW, PARPA i inne, g) współpraca w przygotowaniu konferencji, projektów i innych oraz ich koordynowaniu, h) prowadzenie i koordynowanie korespondencji listownej i elektronicznej wychodzącej i przychodzącej -archiwizacja działalności i) aktualizacja strony internetowej NZOZ KCTU j) sporządzanie ogłoszeń i reklam (reklamy w czasopismach, gazetach, książkach telefonicznych itp.), k) koordynacja przepływu informacji pomiędzy sekretariatem, statystyką i księgowością, l) tworzenie i aktualizacja baz danych kontaktów telefonicznych i mailowych, m) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, n) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, o) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym zapoznawanie się z aktualnymi ustawami dotyczącymi funkcjonowania ZOZ-ów, p) przestrzeganie norm etyki zawodowej dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ, BHP, q) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 5. Do podstawowych zadań i obowiązków Pracowników merytorycznych NZOZ KCTU należy: a) przeprowadzanie wstępnych rozmów z osobami zgłaszającymi się do NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień i kierowanie ich do odpowiedniej poradni w NZOZ KCTU lub do innej instytucji, b) realizacja świadczeń medycznych zgodnych z nabytymi kwalifikacjami, c) realizacja programu terapeutycznego placówki poprzez: indywidualne prowadzenie pacjentów uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, opracowywanie indywidualnych planów terapii dla prowadzonych przez siebie pacjentów, opracowanie scenariuszy zajęć grupowych, prowadzenie zajęć grupowych według harmonogramu zajęć, współpraca z pozostałym personelem terapeutycznym i medycznym w zakresie doboru metod stosowanych w programie terapii, d) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w NZOZ KCTU, e) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, f) udział w zebraniach klinicznych i zebraniach superwizyjnych, g) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, 11

12 h) ustalanie zastępstwa innego terapeuty w przypadku planowanej nieobecności w pracy /urlopy, delegacje itp./, i) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, j) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, k) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 6. Do podstawowych zadań i obowiązków Pracownika Administracji: 6.1 Pracownika Sekretariatu NZOZ KCTU należy: a) prowadzenie sekretariatu-rejestracji w zakresie: odbieranie i wykonywanie telefonów, informowanie, rejestracja, ustalanie terminów wizyt pacjentom, przyjmowanie, ewidencja, sporządzanie pism wychodzących i przychodzących, sporządzanie i ewidencja zaświadczeń dla pacjentów i instytucji (m.in. sąd, MOPS itp.), zakładanie i monitorowanie historii choroby, odwoływanie pacjentów w razie nieobecności terapeuty, prace biurowe, m.in.: kserowanie, faksowanie, sporządzanie ulotek itp., ewidencjonowanie i porządkowanie dokumentacji medycznej, bieżące wywieszanie i uzupełnianie informacji na tablicach na temat funkcjonowania placówki, grup terapeutycznych, nieobecności terapeutów, b) systematyczne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w NZOZ, c) monitorowanie zastępstw zgłaszanych przez terapeutów, d) zapisywanie wszystkich nieobecności pracowników na specjalnie przygotowanym formularzu, udostępnianie w widocznym miejscu w sekretariacie, e) wysyłanie listów, zanoszenie pism do wskazanych instytucji, f) nadzór nad bieżącym przekazywaniem dokumentów do księgowości i pomiędzy ośrodkami; g) prowadzenie Sekretariatu Oddziału Dziennego, rozliczanie umowy z NFZ w zakresie statystyki, opracowywanie danych statystycznych do IPiN i ich terminowe przesyłanie, h) nadzór nad biblioteką, i) współpraca pomiędzy sekretariatami, wymiana i przesyłanie opracowanych materiałów wewnętrznych itp., j) obsługa płatnych świadczeń, k) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, l) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, m) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, n) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP, o) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 6.2 Statystyka NZOZ KCTU należy: a) tworzenie bazy danych, b) rejestracja i zakładanie kartotek pacjentów, c) prowadzenie na bieżąco ewidencji pacjentów pozostających w leczeniu, d) odnotowywanie każdorazowej wizyty pacjenta, 12

13 e) comiesięczne tworzenie arkuszy kalkulacyjnych ilości świadczeń udzielanych pacjentom wraz z ich danymi, statystycznych zestawień liczby świadczeń wykonywanych przez placówkę, przesyłanie danych o wykonanych świadczeniach do NFZ, UMK, f) wykonywanie wszelkich zestawień statystycznych dotyczących pacjentów w kategoriach zgodnych z informacjami zawartymi w historii choroby, liczby pacjentów oraz liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych, g) przesyłanie, dostarczanie danych/rachunków do instytucji nadrzędnych, h) elektroniczna archiwizacja danych, i) kompletowanie i przechowywanie kart historii choroby pacjentów, j) udział w zebraniach organizacyjnych NZOZ KCTU, k) współpraca z innymi pracownikami NZOZ KCTU, l) samodokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, m) przestrzeganie norm etyki zawodowej, dyscypliny pracy oraz przepisów PPOŻ i BHP. n) przestrzeganie i zachowanie tajemnicy służbowej, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych pacjentów NZOZ KCTU. 11 PIECZĘCIE 1. W N ZOZ KCTU stosuje się następujące wzory pieczątek (załącznik 6) pieczątka firmowa N ZOZ KCTU, pieczątka Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia, pieczątka Oddziału Dziennego, pieczątka Ośrodka Psychoterapii DDA, imienne pieczątki funkcyjne, pieczątki komórek organizacyjnych. 2. Zastosowanie pieczątek w NZOZ KCTU: Pieczątka firmowa NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień jest używana : na wszelkich pismach wychodzących na zewnątrz Ośrodków, na umowach ze Świadczeniodawcami, w dokumentacji księgowej, na okładce Historii Choroby NZOZ Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, na zwolnieniach lekarskich i receptach dla pacjentów Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Ośrodka Psychoterapii DDA Pieczątka Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia jest używana: w Historii Choroby danej Poradni w Ośrodku, we wszelkich materiałach wewnętrznych Ośrodka, na zaświadczeniach wypisywanych dla pacjentów. Pieczątka Ośrodka Psychoterapii DDA jest używana: w Historii Choroby danej Poradni w Ośrodku, we wszelkich materiałach wewnętrznych Ośrodka, 13

14 na zaświadczeniach wypisywanych dla pacjentów. Pieczątka Oddziału Dziennego jest używana: w dokumentacji medycznej Oddziału Dziennego (Historia Choroby, wypisy dla pacjentów, Karta Wpisowa, zwolnienia lekarskie), we wszelkich materiałach wewnętrznych Oddziału Dziennego PIECZĄTKI FUNKCYJNE- zastosowanie Pieczątka Dyrektora NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień -reprezentacja firmy na zewnątrz, podpisywanie pism kierowanych do władz samorządowych, rządowych, podpisywanie umów, podpisywanie umów z pracownikami, zatwierdzanie regulaminów, zarządzeń, dokumentacja Pieczątka Wicedyrektora dokumenty w ramach zastępowania Dyrektora oraz udzielonych przez niego pełnomocnictw, opracowane przez siebie pisma, wypisy z Oddziału Dziennego, pisma o charakterze porządkowym i informacyjnym Pieczątka Specjalisty ds. Kontraktów i Marketingu - opracowane przez siebie pisma, pisma o charakterze porządkowym i informacyjnym w Dziale Administracji, Pieczątka Głównego Księgowego - dokumentacja finansowa PIECZĄTKI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH używane są w poszczególnych Historiach Choroby Poradni w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz 1746 w Ośrodku Psychoterapii DDA -1740, Wzory obowiązujących w N ZOZ KCTU pieczątek zatwierdza Dyrektor. 4. Pieczątki muszą być odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą bądź wykorzystaniem ich przez niepowołane osoby. 14

15 IV ROZDZIAŁ 12 Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania 1. Warunki współdziałania z innymi świadczeniodawcami określają umowy o współpracy zawarte na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 2. NZOZ KCTU prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych przychodni oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji i udostępnia dokumentację zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy. 3. W celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki i leczenia oraz ciągłości postępowania, w przypadku konieczności przeprowadzania dodatkowych badań, konsultacji, pacjent zostaje skierowany do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej. V ROZDZIAŁ 13 Prawa i obowiązki pacjenta 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w NZOZ KCTU pacjent ma prawo do : a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel terapeutyczny, medyczny i administracyjny; b) świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia, d) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby, e) pomocy i wyjaśnień w trakcie uczestniczenia w terapii, f) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby g) udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana h) otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach, rokowaniach,itp. i) możliwości rejestracji telefonicznej, j) złożenia skargi do Dyrektora lub Wicedyrektora NZOZ KCTU, k) poszanowania przekonań i praktyk religijnych. 2. Pacjent powinien w szczególności: a) przestrzegać regulamin porządkowy i inne regulaminy związane z leczeniem w NZOZ KCTU b) posiadać odpowiednie dokumenty przy rejestracji - będzie to: dowód osobisty, dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne c) stosować się do zaleceń terapeuty w procesie swojego leczenia, 15

16 d) wykupić przepisane leki i zażywać je w według wskazań lekarza i przestrzegać jego zaleceń, e) dochować tajemnicę osób i spraw związanych z terapią, f) w przypadku gdy pacjent nie może stawić się w poradni lub zrezygnował ze świadczenie opieki zdrowotnej niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę; g) powstrzymać się od zachowań agresywnych, h) zachować ciszę przebywając w pobliżu gabinetów do terapii indywidualnej, i) przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz zakazu spożywania oraz wnoszenia alkoholu i innych środków odurzających na terenie NZOZ KCTU, jak też bycia pod ich wpływem w tym miejscu, j) przestrzegać higieny osobistej oraz utrzymywać właściwy stan sanitarny swojego otoczenia, k) szanować własność placówki l) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ppoż, VI ROZDZIAŁ 14 Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta 1. W razie śmierci pacjenta NZOZ KCTU może przekazać jego dokumentację medyczną osobie upoważnionej w oświadczeniu wypełnionym przez pacjenta i dołączonym do jego karty. 15 Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 16

17 Załączniki: Nr 1 Historia Choroby NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Nr 2, 3, 4 Wzory Historii Choroby Poradni Nr 5 Oświadczenie Nr 6 Wzory pieczątek Nr 7 Karta Wpisowa Oddziału Dziennego Nr 8 Historia Choroby Oddziału Dziennego 17

18 Załącznik nr 6 WZORY PIECZĄTEK 18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2010 Załączniki Tablica informacyjna Podstawowe informacje o tablicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

012-64 68 379 od 8 00-13 30 012-64 68 947 od 8 00-13 30 012-64 68 609 od 10 00-14 00

012-64 68 379 od 8 00-13 30 012-64 68 947 od 8 00-13 30 012-64 68 609 od 10 00-14 00 I. ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI Rejestracja czynna codziennie (oprócz sobót, niedziel świąt) w godz. 8 00-15 00 Rejestracja telefoniczna pacjentów do poradni specjalistycznych odbywa się : 012-64 68 379

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo