Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu w zł 1. POIG /08 Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , ,00 2. POIG /09 Nowoczesne technologie dla włokiennictwa. Szansa dla Polski. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych , ,03 3. POIG /08 Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku Główny Instytut Górnictwa , ,00 4. POIG /08 Foresight dla energetyki termojądrowej Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego , ,00 5. POIG /09 Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach , ,96 6. POIG /08 Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Instytut Ogrodnictwa , ,60

2 7. POIG /08 Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE - PIB) , ,00 8. POIG /09 Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight. Uniwersytet Jagielloński , ,00 9. POIG /08 Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego , , POIG /09 Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Fundacja Progress and Business , , POIG /08 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Politechnika Śląska , , POIG /08 Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi Politechnika Wrocławska , , POIG /09 Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu , , POIG /08 Perspektywa Technologiczna Kraków - Małopolska 2020 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o , ,39

3 15. POIG /08 Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r. Instytut Odlewnictwa , , POIG /09 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030"; Politechnika Warszawska , , POIG /08 Foresight technologiczny "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii Politechnika Białostocka , , POIG /08 POMORZE SCENARIUSZE ROZWOJU I KLUCZOWE TECHNOLOGIE Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową , , POIG /08 Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Główny Instytut Górnictwa , , POIG /09 Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050 Główny Instytut Górnictwa , , POIG /09 Foresight "Sieci Gospodarcze Wielkopolski"-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę Politechnika Poznańska , , POIG /08 Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku Instytut Technologii Drewna , ,00

4 23. POIG /08 Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Instytut Biotechnologii i Antybiotyków , , POIG /08 Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk , , POIG /08 Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności Politechnika Warszawska , , POIG /08 Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , , POIG /08 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , , POIG /09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Instytut Metali Nieżelaznych , , POIG /08 Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogenereacji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN , , POIG /09 Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Politechnika Warszawska , ,00

5 31. POIG /09 Inżynieria Internetu Przyszłości Politechnika Warszawska , , POIG /09 Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE - narzędzia taniej teranostyki Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , , POIG /09 Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń (INSIGMA) Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , , POIG /09 Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym Uniwersytet Jagielloński , , POIG /09 Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , , POIG /09 Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej Politechnika Warszawska , , POIG /09 Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk , ,99

6 39. POIG /09 Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie , , POIG /09 Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa Politechnika Poznańska , , POIG /09 Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż gazu w utworach formacji czerwonego spągowca Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , , POIG /08 WROVASC - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu , , POIG /08 Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o , , POIG /08 Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o , , POIG /09 Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratów słonecznych Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W.Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk , , POIG /08 Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej Uniwersytet Łódzki , ,44

7 47. POIG /09 Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe chroniące przed nanocząsteczkami, parami i gazami Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy , , POIG /09 Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi , , POIG /09 Tekstroniczny system do elektrostymulacji mięśni Politechnika Łódzka , , POIG /09 Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Politechnika Łódzka , , POIG /09 Badanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki - patogen - czynniki środowiska (InterMolMed) Instytut Biologii Medycznej PAN , , POIG /09 Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku Politechnika Łódzka , , POIG /09 Depresja - mechanizmy - terapia Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej Uniwersytet Jagielloński , ,00

8 55. POIG /09 Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki - synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN , , POIG /09 Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN , , POIG /09 Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów Uniwersytet Jagielloński , , POIG /08 Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych Narodowe Centrum Badań Jądrowych , , POIG /09 Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademi Nauk , , POIG /09 Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych - TEBUK Instytut Lotnictwa , , POIG /09 PHOENIX- Bezzałogowy samolot stratosferyczny Instytut Lotnictwa , , POIG /09 Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE - PIB) , ,00

9 63. POIG /09 Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie , , POIG /09 Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do bioremediacji i biotransformacji Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny Warszawski Uniwersytet Medyczny , , POIG /09 Biożywność - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN , , POIG /09 Analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej , , POIG /09 Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych Politechnika Warszawska , , POIG /09 Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie Instytut Mechaniki Precyzyjnej , ,47

10 71. POIG /09 Satelitarna kontrola środowiska morza bałtyckiego (SatBałtyk) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej Gdański Uniwersytet Medyczny , , POIG /09 Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca MOLTEST 2013 Gdański Uniwersytet Medyczny , , POIG /09 Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego Politechnika Śląska , , POIG /08 Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla , , POIG /09 Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) Uniwersytet Śląski w Katowicach , , POIG /09 Pomost - projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji naukowych dla kobiet w ciąży Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /09 Homing Plus - projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (zwany Homing+) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , ,00

11 79. POIG /08 Ventures - projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /08 Team - projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /08 Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /08 Welcome - projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /09 Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego , , POIG /08 Optymalizacja charakterystyki i przygotowywania preparatów fagowych do celów terapeutycznych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN , , POIG /08 Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze. Instytut Włókiennictwa , , POIG /09 Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , ,83

12 87. POIG /08 Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska Instytut Włókiennictwa , , POIG /12 Antyutleniacze chinolinowe do tworzyw sztucznych. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" , , POIG /08 Biodegradowalne wyroby włókniste Politechnika Łódzka , , POIG /08 Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , , POIG /08 Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego , , POIG /08 Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN , , POIG /08 Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej; MNS - DIAG Instytut Technologii Elektronowej , , POIG /08 Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowania w nowoczesnych gałęziach gospodarki Politechnika Warszawska , ,16

13 95. POIG /08 Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN , , POIG /08 Zagospodarowanie biogliceryny do syntez chemicznych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" , , POIG /08 Materiały polimerowe otrzymywane innowacyjnymi technikami przetwórstwa odpadów z elektroniki i samochodów Główny Instytut Górnictwa , , POIG /08 Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie , , POIG /08 WSTĘPNE SUSZENIE WĘGLA BRUNATNEGO DLA CELÓW ENERGETYCZNYCH Politechnika Wrocławska , , POIG /08 Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica , , POIG /09 Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego. Instytut Technologiczno- Przyrodniczy , , POIG /08 Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego. "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego , ,00

14 103. POIG /08 Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności Główny Instytut Górnictwa , , POIG /12 Eco-bio technologie: Egzoszkielet do wspomagania chodu osób niepełnosprawnych; innowacyjny gwóźdź śródszpikowy Politechnika Warszawska , , POIG /08 Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych. Instytut Metali Nieżelaznych , , POIG /08 Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano Politechnika Warszawska , , POIG /08 Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , , POIG /09 Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego , , POIG /12 Opracowanie i konstrukcja regulatora pompy ciepła typu powietrze-woda Politechnika Warszawska , , POIG /08 Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego , ,64

15 111. POIG /08 Analiza efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym Narodowe Centrum Badań Jądrowych , , POIG /12 Ocena przydatności technologii i spoiw mineralnych dla obiektów hydrotechnicznych oraz inżynierii środowiska na podstawie dotychczasowych i proponowanych rozwiązań AGH-Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica , , POIG /09 Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii Instytut Metali Nieżelaznych , , POIG /08 Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN , , POIG /08 Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju Główny Instytut Górnictwa , , POIG /08 Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Główny Instytut Górnictwa , , POIG /08 Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania Instytut Technologiczno- Przyrodniczy , , POIG /08 POLAPGEN-BD Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , ,28

16 119. POIG /09 Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych Instytut Odlewnictwa , , POIG /09 SYSTEM CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA Przemysłowy Instytut Motoryzacji , , POIG /08 Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN , , POIG /08 Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności Uniwersytet Medyczny w Białymstoku , , POIG /09 Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych. Instytut Ogrodnictwa , , POIG /08 Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , , POIG /08 Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA). Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , , POIG /09 Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk , ,04

17 127. POIG /09 Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP) Politechnika Gdańska , , POIG /08 E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie , , POIG /08 Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA) Uniwersytet Warszawski , , POIG /08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego , , POIG /08 Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów - ISKIP Instytut Badawczy Dróg i Mostów , , POIG /08 Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Instytut Technik Innowacyjnych EMAG , , POIG /09 Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Politechnika Wrocławska , , POIG /08 Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych(intechfun) Instytut Technologii Elektronowej , ,87

18 135. POIG /08 Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie Instytut Lotnictwa , , POIG /09 Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych , , POIG /09 Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych , , POIG /09 SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE - nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , , POIG /09 Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , , POIG /09 Opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w technologii wirtualnej. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych , , POIG /09 Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody". Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego , , POIG /09 Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy , ,00

19 143. POIG /08 Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Nowa technologia otrzymywania preparatów wspomagających produkcję roślinną z hydrolizatów białkowych Politechnika Wrocławska , , POIG /08 System wspomagania wytwarzania narzędzi zorientowany na szybką realizację zamówień Politechnika Wrocławska , , POIG /08 Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy cukrzycowej Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN , , POIG /12 Opracowanie i wdrożenie technologii kucia dokładego w Kuźni Jawor S.A. Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Model realizacji prac ładunkowych w intermodalnym węźle przeładunkowym Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , ,00

20 151. POIG /09 LasTech - Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych Politechnika Wrocławska , , POIG /09 Kompleksowy system ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR Instytut Nawozów Sztucznych , , POIG /09 Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN , , POIG /08 Zasilanie wodorem silnika Wankla Politechnika Lubelska , , POIG /12 Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , , POIG /12 Badania nad nowym, innowacyjnym tiadiazolem w profilaktyce i leczeniu warrozy i innych chorób wywołanych u pszczół przez roztocza Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , , POIG /12 Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie , ,48

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii

Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii Prof. Leszek Rafalski Przewodniczący RG JBR Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii Kongres PPT Warszawa 20.06.2008 Wprowadzenie JBR prowadzą badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II / 2011-2013

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy etap II / 2011-2013 Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program wieloletni Potrzeba realizacji programu wieloletniego wynikała ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA Beneficjenci konkursów NCN w 2013 r. uszeregowani wg liczby przyznanych wniosków ze wskazaniem liczby wniosków zakwalifikowanych w poszczególnych rodzajach konkursów Beneficjent ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski Lp. Lista rankingowa/suplement/korekta* Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE Załącznik 2 KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE Zdrowe społeczeństwo KIS 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne Badania i rozwój produktów leczniczych Badania i rozwój suplementów

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji Konsultacje ze sferą gospodaczą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Uzyskanie ochrony patentowej aptamerów RNA jako inhibitorów rybonukleazy Dicer Projekt nr: POIG.01.03.

DOTACJE NA INNOWACJE. Uzyskanie ochrony patentowej aptamerów RNA jako inhibitorów rybonukleazy Dicer Projekt nr: POIG.01.03. Uzyskanie ochrony patentowej aptamerów RNA jako inhibitorów rybonukleazy Dicer Projekt nr: POIG.01.03.02-00-007/08 Kierownik projektu: prof. dr hab. M. Figlerowicz Wartość dofinansowania: 68 300,00 zł

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy o dofinansowania. 415943,00 30-paź-2008 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną

Data podpisania umowy o dofinansowania. 415943,00 30-paź-2008 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 8 grudnia 2008 r.) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość ogółem projektu Data podpisania umowy o

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa instytucji Tytuł wynalazku Opis Rezultat

L.p. Nazwa instytucji Tytuł wynalazku Opis Rezultat L.p. Nazwa instytucji Tytuł wynalazku Opis Rezultat 1. Zespól Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju; Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju 2. Akademia Górniczo- Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł Zestawienie wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według liczby przyznanych grantów. Zestawienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według wysokości przyznanej kwoty. Zestawienie obejmuje projekty

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 Źródła wsparcia dla firm na lata 2014 2020 Zagadnienia krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji Opracował:

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

www.sse.krakow.pl Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020

www.sse.krakow.pl Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 www.sse.krakow.pl Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 Kraków, 3.11.2009 Podstawowe informacje Projekt naukowo-badawczy realizowany metodą foresight finansowany z PO I G Działanie 1.1.1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lider 3. Wartość dofinansowania projektu przez NCBR w zł. Data zakończenia projektu. Data rozpoczęcia projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lider 3. Wartość dofinansowania projektu przez NCBR w zł. Data zakończenia projektu. Data rozpoczęcia projektu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lider 3 Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia)

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Dr inż. Krzysztof Moraczewski Bydgoszcz 2013 KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Tematyka prac badawczych: metalizowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r.

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ścieżki

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła Dydaktyka Dużo czasu wolnego na prace własną Wiedza + doświadczenie - Techniki mikromontażu elementów

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i

12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i 12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i doktorantów 43 uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska InŜynieria genetyczna - badania biomedyczne Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań nowych technologii opartych na przenoszeniu genów z jednego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie listopad 2012 PRELUDIUM 3 to konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii do których rozesłano publikację Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników

Bardziej szczegółowo

Schematy pozyskania dotacji UE

Schematy pozyskania dotacji UE Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Projekt Fox Schematy pozyskania dotacji UE Case study projektu B+R: branża spożywcza, chemiczna, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja prefabrykatów Biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo