Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu w zł 1. POIG /08 Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , ,00 2. POIG /09 Nowoczesne technologie dla włokiennictwa. Szansa dla Polski. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych , ,03 3. POIG /08 Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku Główny Instytut Górnictwa , ,00 4. POIG /08 Foresight dla energetyki termojądrowej Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego , ,00 5. POIG /09 Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach , ,96 6. POIG /08 Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Instytut Ogrodnictwa , ,60

2 7. POIG /08 Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE - PIB) , ,00 8. POIG /09 Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight. Uniwersytet Jagielloński , ,00 9. POIG /08 Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego , , POIG /09 Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Fundacja Progress and Business , , POIG /08 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Politechnika Śląska , , POIG /08 Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi Politechnika Wrocławska , , POIG /09 Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu , , POIG /08 Perspektywa Technologiczna Kraków - Małopolska 2020 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o , ,39

3 15. POIG /08 Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r. Instytut Odlewnictwa , , POIG /09 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030"; Politechnika Warszawska , , POIG /08 Foresight technologiczny "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii Politechnika Białostocka , , POIG /08 POMORZE SCENARIUSZE ROZWOJU I KLUCZOWE TECHNOLOGIE Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową , , POIG /08 Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Główny Instytut Górnictwa , , POIG /09 Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050 Główny Instytut Górnictwa , , POIG /09 Foresight "Sieci Gospodarcze Wielkopolski"-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę Politechnika Poznańska , , POIG /08 Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku Instytut Technologii Drewna , ,00

4 23. POIG /08 Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Instytut Biotechnologii i Antybiotyków , , POIG /08 Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk , , POIG /08 Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności Politechnika Warszawska , , POIG /08 Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , , POIG /08 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , , POIG /09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Instytut Metali Nieżelaznych , , POIG /08 Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogenereacji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN , , POIG /09 Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Politechnika Warszawska , ,00

5 31. POIG /09 Inżynieria Internetu Przyszłości Politechnika Warszawska , , POIG /09 Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE - narzędzia taniej teranostyki Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , , POIG /09 Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń (INSIGMA) Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , , POIG /09 Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym Uniwersytet Jagielloński , , POIG /09 Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , , POIG /09 Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej Politechnika Warszawska , , POIG /09 Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk , ,99

6 39. POIG /09 Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie , , POIG /09 Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa Politechnika Poznańska , , POIG /09 Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż gazu w utworach formacji czerwonego spągowca Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , , POIG /08 WROVASC - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu , , POIG /08 Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o , , POIG /08 Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o , , POIG /09 Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratów słonecznych Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W.Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk , , POIG /08 Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej Uniwersytet Łódzki , ,44

7 47. POIG /09 Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe chroniące przed nanocząsteczkami, parami i gazami Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy , , POIG /09 Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi , , POIG /09 Tekstroniczny system do elektrostymulacji mięśni Politechnika Łódzka , , POIG /09 Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Politechnika Łódzka , , POIG /09 Badanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki - patogen - czynniki środowiska (InterMolMed) Instytut Biologii Medycznej PAN , , POIG /09 Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku Politechnika Łódzka , , POIG /09 Depresja - mechanizmy - terapia Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej Uniwersytet Jagielloński , ,00

8 55. POIG /09 Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki - synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN , , POIG /09 Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN , , POIG /09 Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów Uniwersytet Jagielloński , , POIG /08 Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych Narodowe Centrum Badań Jądrowych , , POIG /09 Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademi Nauk , , POIG /09 Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych - TEBUK Instytut Lotnictwa , , POIG /09 PHOENIX- Bezzałogowy samolot stratosferyczny Instytut Lotnictwa , , POIG /09 Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE - PIB) , ,00

9 63. POIG /09 Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie , , POIG /09 Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do bioremediacji i biotransformacji Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny Warszawski Uniwersytet Medyczny , , POIG /09 Biożywność - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN , , POIG /09 Analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej , , POIG /09 Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych Politechnika Warszawska , , POIG /09 Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie Instytut Mechaniki Precyzyjnej , ,47

10 71. POIG /09 Satelitarna kontrola środowiska morza bałtyckiego (SatBałtyk) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk , , POIG /09 Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej Gdański Uniwersytet Medyczny , , POIG /09 Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca MOLTEST 2013 Gdański Uniwersytet Medyczny , , POIG /09 Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego Politechnika Śląska , , POIG /08 Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla , , POIG /09 Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) Uniwersytet Śląski w Katowicach , , POIG /09 Pomost - projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji naukowych dla kobiet w ciąży Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /09 Homing Plus - projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (zwany Homing+) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , ,00

11 79. POIG /08 Ventures - projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /08 Team - projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /08 Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /08 Welcome - projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych Fundacja na rzecz Nauki Polskiej , , POIG /09 Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego , , POIG /08 Optymalizacja charakterystyki i przygotowywania preparatów fagowych do celów terapeutycznych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN , , POIG /08 Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze. Instytut Włókiennictwa , , POIG /09 Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , ,83

12 87. POIG /08 Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska Instytut Włókiennictwa , , POIG /12 Antyutleniacze chinolinowe do tworzyw sztucznych. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" , , POIG /08 Biodegradowalne wyroby włókniste Politechnika Łódzka , , POIG /08 Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , , POIG /08 Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego , , POIG /08 Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN , , POIG /08 Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej; MNS - DIAG Instytut Technologii Elektronowej , , POIG /08 Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowania w nowoczesnych gałęziach gospodarki Politechnika Warszawska , ,16

13 95. POIG /08 Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN , , POIG /08 Zagospodarowanie biogliceryny do syntez chemicznych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" , , POIG /08 Materiały polimerowe otrzymywane innowacyjnymi technikami przetwórstwa odpadów z elektroniki i samochodów Główny Instytut Górnictwa , , POIG /08 Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie , , POIG /08 WSTĘPNE SUSZENIE WĘGLA BRUNATNEGO DLA CELÓW ENERGETYCZNYCH Politechnika Wrocławska , , POIG /08 Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica , , POIG /09 Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego. Instytut Technologiczno- Przyrodniczy , , POIG /08 Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego. "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego , ,00

14 103. POIG /08 Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności Główny Instytut Górnictwa , , POIG /12 Eco-bio technologie: Egzoszkielet do wspomagania chodu osób niepełnosprawnych; innowacyjny gwóźdź śródszpikowy Politechnika Warszawska , , POIG /08 Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych. Instytut Metali Nieżelaznych , , POIG /08 Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano Politechnika Warszawska , , POIG /08 Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , , POIG /09 Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego , , POIG /12 Opracowanie i konstrukcja regulatora pompy ciepła typu powietrze-woda Politechnika Warszawska , , POIG /08 Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego , ,64

15 111. POIG /08 Analiza efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym Narodowe Centrum Badań Jądrowych , , POIG /12 Ocena przydatności technologii i spoiw mineralnych dla obiektów hydrotechnicznych oraz inżynierii środowiska na podstawie dotychczasowych i proponowanych rozwiązań AGH-Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica , , POIG /09 Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii Instytut Metali Nieżelaznych , , POIG /08 Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN , , POIG /08 Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju Główny Instytut Górnictwa , , POIG /08 Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Główny Instytut Górnictwa , , POIG /08 Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania Instytut Technologiczno- Przyrodniczy , , POIG /08 POLAPGEN-BD Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , ,28

16 119. POIG /09 Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych Instytut Odlewnictwa , , POIG /09 SYSTEM CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA Przemysłowy Instytut Motoryzacji , , POIG /08 Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN , , POIG /08 Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności Uniwersytet Medyczny w Białymstoku , , POIG /09 Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych. Instytut Ogrodnictwa , , POIG /08 Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , , POIG /08 Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA). Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , , POIG /09 Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk , ,04

17 127. POIG /09 Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP) Politechnika Gdańska , , POIG /08 E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie , , POIG /08 Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA) Uniwersytet Warszawski , , POIG /08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego , , POIG /08 Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów - ISKIP Instytut Badawczy Dróg i Mostów , , POIG /08 Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Instytut Technik Innowacyjnych EMAG , , POIG /09 Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Politechnika Wrocławska , , POIG /08 Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych(intechfun) Instytut Technologii Elektronowej , ,87

18 135. POIG /08 Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie Instytut Lotnictwa , , POIG /09 Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych , , POIG /09 Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych , , POIG /09 SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE - nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , , POIG /09 Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , , POIG /09 Opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w technologii wirtualnej. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych , , POIG /09 Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody". Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego , , POIG /09 Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy , ,00

19 143. POIG /08 Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Nowa technologia otrzymywania preparatów wspomagających produkcję roślinną z hydrolizatów białkowych Politechnika Wrocławska , , POIG /08 System wspomagania wytwarzania narzędzi zorientowany na szybką realizację zamówień Politechnika Wrocławska , , POIG /08 Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy cukrzycowej Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN , , POIG /12 Opracowanie i wdrożenie technologii kucia dokładego w Kuźni Jawor S.A. Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Model realizacji prac ładunkowych w intermodalnym węźle przeładunkowym Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , ,00

20 151. POIG /09 LasTech - Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych Politechnika Wrocławska , , POIG /09 Kompleksowy system ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia Politechnika Wrocławska , , POIG /12 Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR Instytut Nawozów Sztucznych , , POIG /09 Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN , , POIG /08 Zasilanie wodorem silnika Wankla Politechnika Lubelska , , POIG /12 Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , , POIG /12 Badania nad nowym, innowacyjnym tiadiazolem w profilaktyce i leczeniu warrozy i innych chorób wywołanych u pszczół przez roztocza Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , , POIG /12 Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie , ,48

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROJEKTY ROZWOJOWE L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy/Lidera konsorcjum Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu przez NCBiR w zł Data

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego Załącznik do Stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE

KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE Kielce, październik 2013 Projekt pt. Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej (SWWS) dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. L. Michalczuka LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum 1 03447/C.T12-6/2003 2 04328/C.ZR10-6/2009 3 04556/C.ZR10-6/2010 4 04507/C.ZR10-6/2010 Wartość całkowita

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Nr 8-9/128 SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2007 Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Agnieszka Gryzik prof. Marcin Kamiński Joanna Kulesza prof.

Bardziej szczegółowo