POPYT I POTRZEBY MIESZKANIOWE NA PRZYKŁADZIE PYRZYC UJĘCIE STATYSTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPYT I POTRZEBY MIESZKANIOWE NA PRZYKŁADZIE PYRZYC UJĘCIE STATYSTYCZNE"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR MIROSŁAWA GAZIŃSKA IWONA FORYŚ ANNA GDAKOWICZ Uniwersytet Szczeciński POPYT I POTRZEBY MIESZKANIOWE NA PRZYKŁADZIE PYRZYC UJĘCIE STATYSTYCZNE Wstęp Mieszkanie w szerokim ujęciu jest traktowane w literaturze przedmiotu 1 jako obudowana przestrzeń, zaspokajająca potrzeby mieszkańców, przy czym potrzeby mieszkańców naleŝy interpretować jako podstawowe (mieszkanie słuŝy do zaspokojenia potrzeb bytowych) i ponadpodstawowe (samorealizacja, odpoczynek, rozrywka itp.). Taką rolę odgrywają róŝne przestrzenie, zarówno w budownictwie indywidualnym (domy jednorodzinne, dwurodzinne) jak i mieszkania w budynkach wielorodzinnych. PoniewaŜ potrzeby mieszkaniowe mają charakter subiektywny, wynikają z indywidualnych preferencji, dlatego oczekiwania co do zajmowanych powierzchni są odmienne. Podobne mieszkania w róŝny sposób zaspokajają potrzeby, zarówno podstawowe jak i ponadpodstawowe. Preferencje te zmieniają się wraz z upływem czasu (zmian struktury mieszkańców według wieku lub struktury gospodarstwa domowego), w wyniku postępu technologicznego (zmienia się standard podstawowy mieszkań), zmiany statusu majątkowego (wyŝsze dochody, podnoszenie komfortu zamieszkiwania, prestiŝ związany 1 Zob. [1].

2 142 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz z posiadanym standardem mieszkania) i stylu Ŝycia (informatyzacja powoduje, Ŝe wiele osób wykonuje swoją pracę we własnym mieszkaniu, wyposaŝonym w dostęp do Internetu, tym samym wydłuŝając przeciętny dobowy czas pobytu w mieszkaniu). Mieszkanie zaspokaja oczekiwania zamieszkującego w nim gospodarstwa domowego, jeśli wszystkie osoby zrealizują swoje subiektywne potrzeby bez wchodzenia w konflikt z potrzebami pozostałych domowników 2. Suma potrzeb poszczególnych mieszkańców to potrzeba mieszkaniowa gospodarstwa domowego, a suma potrzeb gospodarstw domowych jest przesłanką szacowania potrzeb mieszkaniowych na danym rynku. Inne potrzeby generuje gospodarstwo domowe wielopokoleniowe, a inne małe gospodarstwo domowe, na przykład jedno- lub dwuosobowe. Nie nale- Ŝy równieŝ zapominać, Ŝe na rynku moŝna obiektywnie szacować potrzeby mieszkaniowe dotyczące pewnych standardów zaspokajania przez mieszkania potrzeb bytowych zajmujących je mieszkańców, czyli tak zwane minimalne potrzeby. Potrzeby ponadpodstawowe są trudniejsze do oszacowania, gdyŝ zmieniają się wraz z poziomem rozwoju kulturowego jednostki, wzrostem dochodów, charakterem wykonywanej pracy czy elementami mody, chęcią dostosowania się do pewnych kanonów obowiązujących w danym środowisku lokalnym. Indywidualne potrzeby mieszkaniowe, poparte moŝliwościami finansowymi ich zrealizowania, wyznaczają indywidualny popyt na mieszkania, a ich suma popyt na danym rynku. Popyt mieszkaniowy jest równieŝ określany w literaturze 3 mianem popytu efektywnego, w odróŝnieniu od popytu potencjalnego, utoŝsamianego z potrzebami. W dalszych rozwaŝaniach zrealizowany popyt na rynku mieszkaniowym jest traktowany jako popyt efektywny, natomiast potrzeby mieszkaniowe (podstawowe) jako popyt potencjalny. Analiza popytu ponadpodstawowego jest przedmiotem odrębnych rozwaŝań, popartych badaniami ankietowymi. 2 Por. definicja wg ibidem. 3 Zob. [3].

3 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc Celem artykułu jest zbadanie popytu na mieszkania w kontekście potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych w Pyrzycach w województwie zachodniopomorskim, z uwzględnieniem czynników determinujących wspomniane zjawiska. 1. Mierniki popytu efektywnego i potrzeb mieszkaniowych Potrzeby mieszkaniowe w przedstawionym ujęciu są uzaleŝnione od kilku czynników, w tym przede wszystkim od struktury wiekowej i liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Z punktu widzenia zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych (sen, utrzymanie higieny, przygotowanie i spoŝywanie posiłków czy odpoczynek), im więcej osób we wspólnym gospodarstwie domowym, tym większe zapotrzebowanie na powierzchnię mieszkaniową. Analizując strukturę gospodarstw domowych (rodzin) według wieku, naleŝy zwrócić uwagę na wiek rodziców oraz liczbę, wiek i płeć dzieci we wspólnym gospodarstwie, poniewaŝ generuje to potrzeby na dodatkowe, samodzielne pomieszczenia. Dochód, którym rozporządzają gospodarstwa domowe, oszczędności lub zdolność kredytowa są warunkiem niezbędnym do przekształcenia zgłaszanych potrzeb indywidualnych w efektywny popyt. Jego wyrazem na rynku są zrealizowane transakcje mieszkaniowe chodzi tu o mieszkania nowo wybudowane jak i juŝ istniejące. Elementy te determinują indywidualne potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych, natomiast potrzeby mieszkaniowe, liczone na rynku lokalnym zjawiska demograficzne, socjologiczne i ekonomiczne mierzone w skali mikro. Czynnikami demograficznymi wpływającymi na potrzeby mieszkaniowe są między innymi przyrost naturalny i rzeczywisty, przeciętne dalsze trwanie Ŝycia, liczba zawieranych małŝeństw, migracje, struktura wieku lokalnej ludności, struktura zawodowa. Do czynników socjologicznych moŝna zaliczyć uwarunkowania kulturowe, wzorce i standardy zachowań, lokalną modę, które wpływają na określony sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (np. przez budownictwo indywidualne), utrzymanie tradycji wspólnego zamieszkiwania rodzin wielopokole-

4 144 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz niowych czy minimalizacji potrzeb mieszkaniowych. Czynniki te powodują zapotrzebowanie na mieszkania o określonej powierzchni, układzie funkcjonalnym lub standardzie. Czynniki ekonomiczne determinują finansową stronę przekształcania popytu potencjalnego w efektywny. NaleŜy do nich zaliczyć dochody i oszczędności gospodarstw domowych (ludności), ale równieŝ bezrobocie na danym rynku, nakłady inwestycyjne na infrastrukturę mieszkaniową (uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe). Na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ma wpływ równieŝ obowiązujący system podatkowy, będący wyrazem zaangaŝowania państwa w pomoc mieszkaniową gospodarstwom domowym, które we własnym zakresie nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe potrzeby mieszkaniowe są funkcją czynników demograficznych i socjologicznych, natomiast popyt na mieszkania funkcją zasobów finansowych ludności (dochodów, oszczędności, udzielonych kredytów mieszkaniowych) zaleŝnych od sytuacji gospodarczej (bezrobocie, nakłady na inwestycje, polityka mieszkaniowa państwa). Popyt zrealizowany to liczba transakcji mieszkaniowych na rynku. Badanie potrzeb mieszkaniowych i popytu przeprowadzono na przykładzie Pyrzyc w województwie zachodniopomorskim, analizując lata Demograficzne przesłanki potrzeb mieszkaniowych Demograficzne uwarunkowania potrzeb mieszkaniowych przeprowadzono na podstawie analizy stanu i struktury ludności według wieku i płci, ruchu naturalnego i ruchu wędrówkowego ludności Pyrzyc. Gęstość zaludnienia W latach liczba ludności miasta była do 1999 roku względnie stabilna, a od 2000 roku ulegała stałemu spadkowi (największy był w 2000 roku wykres 1), co oznacza mniejsze potrzeby mieszkaniowe. Do pełnego

5 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc obrazu potrzeb mieszkaniowych, zwłaszcza w przyszłości, konieczna jest jednak analiza wyŝów i niŝów demograficznych Wykres 1. Liczba ludności Pyrzyc (stan na 31 grudnia) Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. miejsce zameldowania stałe faktyczne Strukturę ludności ze względu na płeć i wiek najlepiej obrazuje piramida wieku. Na wykresie 2 zaprezentowano strukturę ludności Pyrzyc na koniec 2004 roku, uwzględniającą płeć, wiek biologiczny w przedziałach rocznych oraz wiek ekonomiczny (przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny), a takŝe grupy wieku o nadwyŝce kobiet lub męŝczyzn. Widoczne na piramidzie wyŝe demograficzne będą generowały określone potrzeby mieszkaniowe w momencie zakładania własnych rodzin, a te, które ustąpią, zmniejszą potrzeby mieszkaniowe.

6 146 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz męŝczyźni męŝczyźni kobiety Wykres 2. Piramida wieku ludności Pyrzyc według faktycznego miejsca zamieszkania na koniec 2004 roku Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. Piramida zamieszczona na wykresie 2 prezentuje trzy wyŝe demograficzne. Pierwszy, najstarszy wyŝ międzywojenny, obejmuje roczniki urodzone po 1920 roku. Kolejny wyŝ powojenny, zwany baby boom, swój szczyt osiągnął w połowie lat 50. Ostatni wyŝ echo wyŝu lat 50., to roczniki urodzone na przełomie lat 70. i 80. W strukturze wieku ludności Pyrzyc występują równieŝ niŝe demograficzne: naturalne niŝe wojenne i dwa ich echa roczniki lat 60. i najgłębszy powojenny niŝ przełomu wieków. PoniewaŜ wygasanie wyŝów i niŝów potrzebuje bardzo długiego okresu (kilku stuleci), na początku XXI wieku moŝna oczekiwać niezbyt głębokiego wyŝu demograficznego. Społeczeństwo, zgodnie z podziałem według ekonomicznych grup wieku, dzieli się na ludność w wieku przedprodukcyjnym (od 0 do 17 lat), produkcyjnym (od 18 do 59 lat dla kobiety i od 18 do 64 lat dla męŝczyzn) i wieku poprodukcyjnym (powyŝej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męŝczyzn). Na rynku mieszkaniowym największe potrzeby mieszkaniowe zgłasza ludność w wieku produkcyjnym, który obejmuje równieŝ okres zawierania związków małŝeń-

7 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc skich, największej prokreacji i zakładania nowych gospodarstw domowych. Do analizy struktury ludności według wieku ekonomicznego wykorzystuje się współczynniki obciąŝeń ekonomicznych ludności czynnej zawodowo ludnością bierną zawodowo. Współczynnik W 1 określa stosunek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym, a współczynnik W 2 określa stosunek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Współczynnik W 3 jest miarą udziału ludności w wieku nieprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym (suma współczynników W 1 i W 2 ). W tabeli 1 przedstawiono wartości współczynników obciąŝenia ekonomicznego ludności zawodowo czynnej ludnością bierną zawodowo. Tabela 1 Wartości współczynników obciąŝenia ekonomicznego w Pyrzycach w latach Lata W 1 42,70 40,77 39,02 36,81 35,94 36,34 35,20 34,43 32,21 30,31 W 2 16,20 16,64 17,10 17,53 17,92 18,90 19,21 19,36 19,54 19,69 W 3 58,90 57,41 56,12 54,34 53,86 55,24 54,41 53,79 51,76 50,01 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. Z analizy wspomnianych współczynników wynika silna tendencja malejąca udziału młodej ludności w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym i rosnąca starszej ludności. Ogólnie jednak maleje współczynnik obciąŝenie ludności w wieku produkcyjnym (suma współczynników W 1 i W 2 ). Wynikiem tych tendencji jest malejący udział ludności młodej w ludności ogółem oraz rosnący udział ludności dorosłej i starszej. NaleŜy się zatem spodziewać, Ŝe potrzeby mieszkaniowe powinny mieć tendencję malejącą, zwłaszcza Ŝe wartości współczynników obciąŝeń ekonomicznych i struktury ludności świadczą o malejącej liczbie urodzeń oraz procesie starzenia się ludności. Jednak na takie zachowanie rynku naleŝy poczekać około 30 lat, gdy w wiek produkcyjny

8 148 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz wejdzie kolejny niŝ. Obecnie obserwuje się wchodzenie w wiek produkcyjny wyŝu demograficznego przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przy równoczesnym przebywaniu w wieku produkcyjnym roczników powojennego baby boomu. Z uwagi na przedmiot rozwaŝań równie waŝna jest analiza porównawcza wybranych mierników ruchu naturalnego ludności. Ograniczono je do współczynników małŝeństw, urodzeń i zgonów oraz reprodukcji ludności (przyrost naturalny i rzeczywisty). NatęŜenie związków małŝeńskich mierzy się za pomocą ogólnego współczynnika małŝeństw brutto jako stosunek liczby zawartych małŝeństw do liczby ludności. Interpretacja tego współczynnika jest ograniczona, gdyŝ nie uwzględnia on zmian w strukturze badanej populacji, lecz daje ogólny pogląd na tendencje zachodzące w tym zakresie. Miarą uzupełniającą jest współczynnik małŝeństw netto, będący stosunkiem liczby zawartych małŝeństw do liczby ludności w wieku powyŝej 18 lat. Tendencja w zawieraniu związków małŝeńskich w Pyrzycach była zbliŝona do występującej w województwie zachodniopomorskim i całym kraju (wykres 3). W latach wartość współczynnika małŝeństw brutto oscylowała wokół wartości 5. W Pyrzycach największą liczbę związków małŝeńskich zawierano w latach w tym okresie w wiek matrymonialny 4 wstępowały roczniki powojennego wyŝu urodzeń. Zmiany w natęŝeniu małŝeństw po 1983 roku wynikały zarówno z uwarunkowań demograficznych (spadek liczby osób w wieku matrymonialnym), jak i społeczno-ekonomicznych. 4 Wiek matrymonialny (20 34 lata) to wiek, w którym jest zawieranych ponad 85% ogólnej liczby nowych związków małŝeńskich.

9 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc współczynnik na 1000 osób brutto netto Wykres 3. Współczynnik małŝeństw w Pyrzycach Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. Wśród czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na spadek skłonności do zawierania związków małŝeńskich moŝna zaliczyć przede wszystkim trudne warunki ekonomiczne młodego pokolenia: bezrobocie, niskie dochody, niedostępność mieszkań dla młodych osób ze względu na zbyt wysokie ceny oraz brak ulg i preferencji kredytowych dla młodych małŝeństw. Na tle Polski i województwa (i duŝych miast) w Pyrzycach występuje zjawisko odwlekania. Od roku 1989 obserwowany jest systematyczny spadek liczby urodzeń, powodowany z jednej strony obniŝaniem się poziomu płodności kobiet, z drugiej zaś niekorzystnymi z punktu widzenia urodzeń zmianami w strukturze wieku kobiet, będących w okresie prokreacji (15 49 lat), zwłaszcza w wieku o najwyŝszej rozrodczości (20 29 lat). W analizie urodzeń jako miernik charakteryzujący natęŝenie urodzeń w badanej populacji obliczono współczynnik urodzeń, który wyraŝa się stosunkiem liczby urodzeń Ŝywych do ogólnej liczby ludności. W mieście od 1995 roku systematycznie spada wartość współczynnika ze średnim rocznym tempem około 3% (wykres 4).

10 150 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz współczynnik na 1000 osób Wykres 4. Współczynnik urodzeń w Pyrzycach Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. Analizując strukturę kobiet w wieku rozrodczym w 2004 roku w Pyrzycach, moŝna stwierdzić, Ŝe najliczniej są reprezentowane kobiety w wieku lat czyli o najwyŝszych współczynnikach płodności, oraz kobiety w najstarszej grupie wieku, o najniŝszych współczynnikach płodności. Taki stan bezpośrednio wynika z falowania roczników wyŝowych i niŝowych. Ponadto moŝna stwierdzić, Ŝe równieŝ w Pyrzycach występuje zjawisko odkładania macierzyństwa na późniejsze lata. W ciągu najbliŝszych lat zmienią się zatem potrzeby mieszkaniowe rodzin w kontekście struktury mieszkań (powierzchni, liczby pokoi). Lata osiemdziesiąte i początek lat dziewięćdziesiątych charakteryzowały się w Pyrzycach niekorzystnymi tendencjami w kształtowaniu umieralności, podobnie jak w województwie zachodniopomorskim i całym kraju. Najczęściej stosowaną miarą natęŝenia zgonów jest współczynnik zgonów, będący stosunkiem liczby zgonów do liczby ludności. Wartość tego współczynnika dla ludności ogółem w badanym okresie rośnie średnio w roku o 2 (wykres 5).

11 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc współczynnik na 1000 osób danej płci ogółem męŝczyźni kobiety Wykres 5. Współczynnik zgonów w Pyrzycach Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. W Pyrzycach, podobnie jak w większości zbiorowości ludzkich, występuje zjawisko nadumieralności męŝczyzn w większości populacji. Obrazuje on stosunek natęŝenia zgonów męskich do natęŝenia zgonów Ŝeńskich. W kraju wartość tego miernika oscyluje wokół wartości 1,2, a w Pyrzycach jest wyŝsza i mimo duŝej zmienności, moŝna przyjąć, Ŝe wykazuje tendencję wzrostową o około 0,04 średnio w roku. Rosnąca nadumieralność męŝczyzn przyczynia się do zmiany struktury gospodarstw domowych i ich statusu majątkowego, co często ma wyraz w ograniczaniu potrzeb mieszkaniowych i popytu na mieszkania. Analizę ruchu naturalnego ludności spinają w całość mierniki reprodukcji. W badaniu wzięto pod uwagę współczynniki przyrostu naturalnego i rzeczywistego, które najlepiej oddają obraz tempa wzrostu liczby ludności badanej populacji. Współczynnik przyrostu naturalnego to stosunek przyrostu naturalnego (róŝnica między urodzeniami a zgonami) do liczby ludności, natomiast współczynnik przyrostu rzeczywistego w swojej formule dodatkowo uwzględnia saldo migracji. Tendencję malejącą miernika przyrostu naturalnego (wykres 6) jednoznacznie kształtuje malejący współczynnik urodzeń (wykres 4). W 2004 roku zaobserwowano ujemną wartość współczynnika przyrostu naturalnego. Średnie roczne tempo spadku tego miernika w Pyrzycach było bliskie 0,5, co oznaczało średni roczny ubytek ludności w wyniku ruchu natu-

12 152 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz ralnego o 6 osób. Miernik przyrostu rzeczywistego spadał średnio w roku o ponad 1, co oznaczało ubytek ludności o blisko 15 osób rocznie. MoŜna się spodziewać dalszej spadkowej jego tendencji tych mierników. Warto dodać, Ŝe współczynnik rzeczywistego przyrostu ludności wskazuje, jak silnie saldo migracji (plus przyrost naturalny) wpływa na wzrost lub spadek liczby ludności. współczynnik na 1000 osób przyrost naturalny przyrost rzeczywisty Wykres 6. Współczynnik przyrostu naturalnego i rzeczywistego w Pyrzycach Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. Analizę ruchu wędrówkowego ludności przeprowadzono, biorąc pod uwagę migracje wewnętrzne i zewnętrzne (zagraniczne). Badanie oparto na współczynnikach natęŝenia ruchu wędrówkowego: mobilności i przyrostu wędrówkowego ludności (wykres 7). Współczynnik mobilności (ruchliwości) ludności, będący stosunkiem sumy napływu i odpływu ludności do liczby ludności, informuje, ile promili ludności zmieniło dotychczasowe miejsce zamieszkania. W badanym okresie wartość tego miernika wykazywała wahania, oscylując wokół 25.

13 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc współczynnik na 1000 osób mobilność ogółem wewnętrzna Wykres 7. Wartości współczynnika ruchliwości ludności (migracje ogółem i migracje wewnętrzne) Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. Współczynnik salda migracji wewnętrznych (przyrostu wędrówkowego) jako stosunek salda migracji (róŝnica między napływem i odpływem ludności) do liczby ludności informuje, o ile promili zmienił się stan ludności w wyniku ruchu wędrówkowego. Wartość tego współczynnika w analizowanych latach wykazywała duŝą zmienność (wykres 8). 5 współczynnik na 1000 osób saldo ogółem wewnętrzne Wykres 8. Współczynnik salda migracji ogółem i wewnętrznej Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. Do roku 1987 współczynniki salda migracji ogółem i wewnętrznej były ujemne (z wyjątkiem 1996 roku), a następnie (w latach ) dodatnie. W połowie lat 90. wyraźne zmniejszyło się saldo migracji, co przy w miarę

14 154 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz stabilnym współczynniku mobilności oznacza nadwyŝkę odpływu ludności z Pyrzyc. Spadek przemieszczeń ludności występuje we wszystkich kierunkach i wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji w mieszkalnictwie i narastającego bezrobocia we wszystkich regionach kraju. Ciekawy obraz sytuacji migracyjnej przedstawia analiza udziału ludności odpływającej i napływającej z miast i do miast (wykres 9). Wśród ludności napływającej do Pyrzyc do 2002 roku przewaŝała ludność napływająca ze wsi (40 45%). W latach udział ludności napływającej z miast przekroczył 50%. ZauwaŜalny jest spadek udziału ludności odpływającej z Pyrzyc do innych miast. W roku 2004 odnotowano znaczącą przewagę mieszkańców Pyrzyc przemieszczających się na obszary wiejskie. Do 2003 roku udział odpływowej ludności do innych miast był w miarę stabilny (około 55 60%). [%] napływ z miast odpływ do miast Wykres 9. Procentowy udział ludności napływającej do miast i odpływającej z miast Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. Przyczyna zmian w strukturze ludności odpływowej ma dwa źródła. Pierwsze dotyczy odpływu ludności do miast. W tym przypadku odpływ dotyczy ludności opuszczającej Pyrzyce ze względu na zmianę miejsca pracy (brak interesujących, wysoko płatnych ofert pracy na pyrzyckim rynku) i w celu kształcenia się. Drugie źródło dotyczy odpływu ludności z Pyrzyc na wieś, czyli obejmuje równieŝ osoby opuszczające Pyrzyce ze względu na zmianę miejsca zamieszkania obszary wiejskie sąsiadujące z miastem. Jest to sygnał przejmowania zachodniego stylu Ŝycia ucieczka do własnych domów

15 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc w zielonej strefie podmiejskiej. Ta część ludności, mimo Ŝe zmieniła miejsce zamieszkania, nadal silnie jest związana z Pyrzycami praca, szkoła, handel, usługi. 3. Zasoby mieszkaniowe w Pyrzycach w kontekście zaspokojenia minimalnych potrzeb mieszkaniowych W latach liczba mieszkań w Pyrzycach zwiększyła się o 11,4 % do poziomu blisko 4,1 tys. mieszkań (wykres 10). Analizując przyrost substancji mieszkaniowej w badanych latach, widać nagły wzrost w 2002 roku. Skokowy przyrost liczby mieszkań był związany z korektą ze spisu z natury przeprowadzoną w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Liczba mieszkań wykazywała stałą tendencję rosnącą. [mieszkanie] Wykres 10. Liczba mieszkań w Pyrzycach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS. W Pyrzycach, podobnie jak w innych miastach Polski, potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane w formie budownictwa indywidualnego, którego udział w rynku systematycznie wzrasta. W roku 2002 najwięcej mieszkań w Pyrzycach było w posiadaniu osób fizycznych (55,2%). Spółdzielnie mieszkaniowe

16 156 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz posiadały 32,8% zasobów miasta, a Gmina Pyrzyce była właścicielem 9,4% mieszkań. Zasób gminy zmniejszał się z 930 mieszkań w 1995 roku do 377 w 2002 roku. Tendencja wykupywania mieszkań komunalnych przez osoby fizyczne jest zauwaŝalna, zarówno w całym województwie zachodniopomorskim jak i w Szczecinie. W gestii pozostałych właścicieli (Skarbu Państwa, zakładów pracy i innych) znajduje się niecałe 3% zasobu mieszkaniowego Pyrzyc. O potencjalnym popycie (potrzebach mieszkaniowych) świadczą wskaźniki standardu zamieszkiwania. W roku 2002 na 1000 mieszkańców przypadało 318 mieszkań (w Szczecinie 344; wykres 11). W porównaniu z 1995 rokiem przybyło 29 mieszkań na 1000 ludności (9,9%). Zasób mieszkaniowy w krajach o ustabilizowanej sytuacji gospodarczej wynosi 400 mieszkań na tysiąc ludności 5. mieszkań na 1000 ludności Wykres 11. Liczba mieszkań na 1000 ludności w Pyrzycach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS. Wraz z nasyceniem substancją mieszkaniową zaczyna wzrastać udział nakładów inwestycyjnych na remonty, modernizacje i rozbudowę. Poprawa tego 5 Zob. [2].

17 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc wskaźnika w Pyrzycach jest jeszcze niewystarczająca, gdyŝ przeciętnie w jednym mieszkaniu zamieszkiwało 1,12 gospodarstwa domowego. [m kw] 64 mieszkań na 1000 ludności Wykres 12. Przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania (w m 2 ) w Pyrzycach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS. Przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania w Pyrzycach w 2004 roku wynosiła 63,6 m 2 (wykres 13). Dziewięć lat wcześniej przeciętne mieszkanie było mniejsze o 5 m 2, co wskazuje na poprawę standardu mieszkaniowego mieszkańców Pyrzyc. Jest to wynikiem oddawania do uŝytku w ostatnich latach mieszkań o coraz większej powierzchni, często domów jednorodzinnych budowanych przez osoby fizyczne, które pokrywają zapotrzebowanie generowane przez gospodarstwa, poprawiające swoje warunki mieszkaniowe. MoŜna zatem sądzić, Ŝe wzrósł popyt na mieszkania o większej powierzchni (zawarte transakcje są zrealizowanym popytem efektywnym na rynku mieszkaniowym w Pyrzycach). W roku 2002 w porównaniu z 1995 rokiem zwiększyła się przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania przypadająca na osobę z 17,0 m 2 do 19,6 m 2, co stanowi 15,5-procentowy wzrost (wykres 14). Jest to efekt zarówno zwięk-

18 158 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz szającej się powierzchni mieszkań jak i niekorzystnych zmian demograficznych. 20,0 19,5 19,0 [m kw / osobę] 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15, Wykres 13. Przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania (m 2 na osobę) w Pyrzycach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS. liczba osób w mieszkaniu 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25 3,20 3,15 3,10 3,05 3,00 2, Wykres 14. Przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania (w m 2 ) w Pyrzycach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS.

19 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc W roku 2002 w mieszkaniu przeciętnie mieszkało 3,14 osoby. Dziewięć lat wcześniej 3,46 osoby (wykres 14). Nastąpiła 9-procentowa poprawa wskaźnika i na tle zmian demograficznych, o których wspomniano, naleŝy się spodziewać dalszej jego poprawy. Na potrzeby mieszkaniowe w mieście wpływa struktura wieku istniejących zasobów. ZwaŜywszy na niedostateczne nakłady na remonty i bieŝące utrzymanie zasobów mieszkaniowych wielorodzinnych w minionych dziesięcioleciach, naleŝy się liczyć ze zwiększoną liczbą rozbiórek (zły stan techniczny) i zwiększonymi potrzebami na mieszkania o wyŝszym standardzie zgłaszanymi przez mieszkańców niedoinwestowanych budynków. W Pyrzycach najwięcej jest mieszkań wybudowanych w latach (ponad 32%). NaleŜą one bądź do osób fizycznych (często zostały odkupione od gminy), bądź spółdzielni mieszkaniowych. Blisko 16% zasobów mieszkaniowych miasta zostało zbudowanych przed końcem drugiej wojny światowej (mienie poniemieckie). Obecnie jest to najczęściej zabytkowa zabudowa śródmiejska, której głównym właścicielem są osoby fizyczne i gmina. Zasoby te są zniszczone, wymagające modernizacji, a zatem duŝych nakładów pienięŝnych. Najwięcej mieszkań, będących we władaniu osób fizycznych, wybudowano po wojnie w latach (32,9%). Podobnie jest z zasobami gminnymi. Spółdzielnie mieszkaniowe zarządzają substancją mieszkaniową datowaną na lata (33,5%) i (24,0%). Analizę standardu istniejących zasobów dopełnia analiza ich wyposaŝenia w podstawowe media. W roku 2002 w Pyrzycach w ośmiu mieszkaniach nie było bieŝącej wody. Były to mieszkania wybudowane w okresie przedwojennym lub do 1970 roku. Sześć z nich było własnością osób fizycznych, a dwa gminy. Prawie 98% mieszkań było wyposaŝonych w ustęp, a 96,9% w łazienkę. W Pyrzycach, podobnie jak w całym kraju, zauwaŝalna jest tendencja zmniejszania odbiorców gazu sieciowego. Mieszkańcy wybierają bezpieczniejsze źródło energii, jakim jest prąd elektryczny. Potrzeby mieszkaniowe mogą być zaspokajane przez zakup mieszkań z istniejących zasobów lub nowych inwestycji. Inwestorzy na rynku mieszkaniowym starają się na podstawie badań marketingowych zaspokoić nie tylko

20 160 Mirosława Gazińska, Iwona Foryś, Anna Gdakowicz podstawowe potrzeby mieszkaniowe, ale równieŝ dostosowują budowane mieszkania do potrzeb wyŝszego rzędu przyszłych uŝytkowników. W Pyrzycach efekty budownictwa mieszkaniowego budzą niepokój. Liczba oddawanych do uŝytku mieszkań w latach nie przekraczała 50 rocznie. Na wykresie 15 widać, Ŝe do 1997 roku rocznie oddawano do uŝytku mniej niŝ 10 mieszkań i były one budowane przez osoby fizyczne. W roku 1997, na skutek zmian legislacyjnych (ostatni rok odliczeń tak zwanej duŝej ulgi podatkowej), liczba ta wzrosła do 31 mieszkań. Na wynik ten złoŝyły się mieszkania wybudowane przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe. W kolejnych latach ponownie nastąpiła stagnacja na rynku inwestycji mieszkaniowych. OŜywienie jest widoczne od 2001 roku z roku na rok przybywa mieszkań oddanych do uŝytku indywidualne spółdzielcze 35 liczba mieszkań Wykres 15. Liczba mieszkań oddanych do uŝytku w Pyrzycach w latach z podziałem na inwestorów Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS. W latach w Pyrzycach mieszkania budowane przez inwestorów indywidualnych miały powierzchnię powyŝej 120 m 2 (domy jednorodzin-

21 Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc ne). ZauwaŜalny w ostatnich latach spadek powierzchni wybudowanych mieszkań jest wynikiem budowy mieszkań o mniejszej powierzchni przez spółdzielnie mieszkaniowe. Nowo budowane mieszkania spółdzielcze miały powierzchnię około 40 m 2, wyjątkiem był 2002 rok 111 m 2. Analiza wskaźników dotyczących nowo oddawanych do uŝytku mieszkań wskazuje, Ŝe w 2004 roku w porównaniu z 1995 rokiem oddano do uŝytku na 1000 ludności 4,7 razy więcej mieszkań (wykres 16). 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Liczba mieszkań oddanych na 1000 ludności Przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania na osobę [m 2 ] Liczba mieszkań oddanych na 1000 zawartych małŝeństw Wykres 16. Indeksy indywidualne jednopodstawowe (1995 = 1) opisujące efekty budownictwa mieszkaniowego w Pyrzycach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie WUS. Podobnie jest z przeciętną powierzchnią na osobę nowo oddawanych mieszkań. Wskaźnik liczby mieszkań na 1000 zawartych małŝeństw był w 2004 roku o 4 razy większy niŝ w 1995 roku. Wzrost wskaźników opartych na danych demograficznych był spowodowany tylko zwiększającą się liczbą mieszkań oddanych do uŝytku, poniewaŝ liczba ludności i liczba zawieranych

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Prognoza demograficzna to przewidywanie przyszłej liczby i struktury

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2004 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2004 roku Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2004 roku Stan ludności i dynamika przyrostu Rozwój demograficzny Polski w 2004 r. nie uległ istotnym zmianom w stosunku do trendów obserwowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI MIESZKANIOWE

WARUNKI MIESZKANIOWE Rozdział III WARUNKI MIESZKANIOWE 5. SAMODZIELNOŚĆ ZAMIESZKIWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH I RODZIN W spisie 2002 roku badano samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych. Podstawą podziału gospodarstw

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Opracowała: Zuzanna Sikora Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA KATOWIC. 1. Liczba ludności. Katowice, dnia lipca 2014 r. SO-IV KP

DEMOGRAFIA KATOWIC. 1. Liczba ludności. Katowice, dnia lipca 2014 r. SO-IV KP Katowice, dnia lipca 2014 r. SO-IV.0644.67. 2014.KP DEMOGRAFIA KATOWIC 1. Liczba ludności Według stanu na dzień 30.06.2013 r. liczba osób zameldowanych w Katowicach na stały lub wynosiła 298 558, natomiast

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju demograficznego

Perspektywy rozwoju demograficznego Perspektywy rozwoju demograficznego Czy liczba urodzeń w Polsce musi spadać? Seminarium otwarte organizowane przez GUS Lucyna Nowak Departament Badań Demograficznych Źródła informacji wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa i rozwody Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa podstawowe pojęcia Zawarcie małżeństwa akt zawarcia związku między dwiema osobami płci odmiennej, pociągającego

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 2008

ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 2008 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 26 Anna Gdakowicz Uniwersytet Szczeciński ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 28 STRESZCZENIE Województwo

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Ruch naturalny ludności w latach 1989-2006. w tys. 600

Wykres 1. Ruch naturalny ludności w latach 1989-2006. w tys. 600 Materiał na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Społecznej Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 429 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 7 2006 RAFAŁ CZYŻYCKI, MARCIN HUNDERT, RAFAŁ KLÓSKA STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004

Bardziej szczegółowo

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem IV. ZASOBY MIESZKANIOWE 1. STAN I ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Mieszkanie, jako jednostka spisowa, jest to lokal składający się z jednej lub kilku izb, łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, wybudowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DEMOGRAFICZNE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH W GMINIE DOBRA SZCZECIŃSKA

EFEKTY DEMOGRAFICZNE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH W GMINIE DOBRA SZCZECIŃSKA STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg EFEKTY DEMOGRAFICZNE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH W GMINIE DOBRA SZCZECIŃSKA Wprowadzenie W literaturze przedmiotu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA ŚLĄSKIM RYNKU PRACY

KOBIETY NA ŚLĄSKIM RYNKU PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KATOWICACH FILIA w CZĘSTOCHOWIE KOBIETY NA ŚLĄSKIM RYNKU PRACY analiza statystyczna 2000 30.06.2008 Częstochowa grudzień - 2008 Sytuacja demograficzna na Śląsku ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Polityka społeczna: mieszkalnictwo Dr Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie LITERATURA J. Łaszek (2004), Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA LUDNOŚCI REZYDUJĄCEJ 1 DLA POLSKI NA LATA

PROGNOZA LUDNOŚCI REZYDUJĄCEJ 1 DLA POLSKI NA LATA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 Tel. (022) 608 31 21, fax (022) 608 38 72, e-mail: Sekretariat-DRP@stat.gov.pl PROGNOZA

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Maj 2015 r. STAN I

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności

Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności Materiały dydaktyczne Opracowano na podst. J. Holzer, Demografia, Warszawa 2003. Podstawowe czynniki determinujące rozmieszczenie ludności 1. Czynniki

Bardziej szczegółowo

MODEL GOSPODAROWANIA KOMUNALNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA

MODEL GOSPODAROWANIA KOMUNALNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 63 IWONA FORYŚ EWA PUTEK-SZELĄG Uniwersytet Szczeciński MODEL GOSPODAROWANIA KOMUNALNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA Wstęp

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 Tel. (022) 608 31 23, 608 35 86, fax: (022) 608 38 72, e-mail: Sekretariat-BD@stat.gov.pl PROGNOZA GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie iławskim do roku 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie iławskim do roku 2015 Pomocy Rodzinie w Iławie Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie iławskim do roku 2015 Iława, 2005 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...... I. DIAGNOZA SFERY SPOŁECZNEJ POWIATU IŁAWSKIEGO... 7 4

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

płodność, umieralność

płodność, umieralność Konferencja naukowa Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Założenia prognozy ludności płodność, umieralność Warszawa, 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Od 1990 roku polskie szkolnictwo wyższe było w okresie stałego i dynamicznego wzrostu. W ciągu 15 lat liczba studentów osiągnęła rekordowy poziom 1,9

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Włodzimierz Obraniak LUDNOŚĆ ŁODZI I INNYCH WIELKICH MIAST W POLSCE W LATACH 1984-2006 Łódź, 2007 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Teresa Śmiłowska Przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA TLE POLSKI W OKRESIE MIĘDZY NARODOWYMI SPISAMI POWSZECHNYMI 2002 I 2011

ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA TLE POLSKI W OKRESIE MIĘDZY NARODOWYMI SPISAMI POWSZECHNYMI 2002 I 2011 Michał T. Wilczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA TLE POLSKI W OKRESIE MIĘDZY NARODOWYMI SPISAMI POWSZECHNYMI 2002 I 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975.

Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975. E.Frątczak A.Ptak-Chmielewska M.Pęczkowski I.Sikorska Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Aneta Ptak-Chmielewska STAN STRUKTURA I DYNAMIKA LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG PROGNOZY GUS ZA LATA 2003-2030 ORAZ PROGNOZY ONZ ZA LATA 2000-2050

Aneta Ptak-Chmielewska STAN STRUKTURA I DYNAMIKA LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG PROGNOZY GUS ZA LATA 2003-2030 ORAZ PROGNOZY ONZ ZA LATA 2000-2050 Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN 9/2004 Al. Niepodległości 164 02-554 Warszawa tel/fax: 646-61-38 e-mail: ewaf@sgh.waw.pl ISSN 1642-0101 Aneta Ptak-Chmielewska STAN STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności wg płci i wieku Stanowi podstawę większości analiz demograficznych, determinuje w poważnym stopniu kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

Portret statystycznej warszawianki Warszawa, 7 marca 2011 r.

Portret statystycznej warszawianki Warszawa, 7 marca 2011 r. Portret statystycznej warszawianki Warszawa, 7 marca 2011 r. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy tel. (22) 443 34 00 e-mail: cks@um.warszawa.pl Liczba kobiet w Warszawie Ludność faktycznie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej

Bardziej szczegółowo

POPYT MIESZKANIOWY W KRAKOWIE

POPYT MIESZKANIOWY W KRAKOWIE POPYT MIESZKANIOWY W KRAKOWIE IV KWARTAŁ 2012 RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Michał Głuszak Piotr Krochmal Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce Kazimierz Kirejczyk Prezes Zarządu REAS Sp. z o.o. Warszawa, 04/04/2016 Plan prezentacji Punkt wyjścia przeszłość i stan obecny Przyszłość kluczowe założenia

Bardziej szczegółowo

Płodność i urodzenia nastolatek

Płodność i urodzenia nastolatek Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2011, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Płodność i urodzenia nastolatek W potocznej opinii kwestia wczesnego

Bardziej szczegółowo

STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH Analiza dotychczasowej sytuacji i prognoza liczby studentów uczelni publicznych i niepublicznych w latach 1999-2030 W latach 1999 2009 liczba absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku 1. Ogólna sytuacja na rynku pracy w Polsce na koniec I kwartału 2008 r. Spadek bezrobocia w marcu przekroczył oczekiwania Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach Miliony osób Załącznik 1. Prognoza ludności oraz kosztów opieki wykorzystana do opracowania Programu Senior-WIGOR Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach 2014 2024 Tabela 1. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo