ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW I KSZTAŁTU MAGNESÓW TRWAŁYCH NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW I KSZTAŁTU MAGNESÓW TRWAŁYCH NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr Marek CIURYSF *F, Ignacy DUDZIKOWSKI * silniki bezszczotkowe, magnesy trwałe, moment elektromagnetyczny, pulsacje momentu ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW I KSZTAŁTU MAGNESÓW TRWAŁYCH NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Przeprowadzono analizę wpływu kształtu i wymiarów magnesów trwałych na moment elektromagnetyczny bezszczotkowego silnika prądu stałego. Rozpatrzono silnik sześciobiegunowy z magnesami neodymowymi umieszczonymi na powierzchni wirnika. Przedstawiono wpływ wysokości i szerokości magnesów trwałych na wartość strumienia magnetycznego, momentu elektromagnetycznego oraz na ich pulsacje. Zbadano wpływ kształtu krańców magnesów na moment elektromagnetyczny i jego pulsacje. Rozpatrzono dwa rodzaje kształtu krańców magnesów. 1. WSTĘP Systematyczne zmniejszanie się ceny magnesów trwałych o dużej energii (szczególnie magnesów neodymowych) oraz rozwój energoelektroniki powoduje coraz szersze zastosowanie bezszczotkowych silników prądu stałego. Silniki te charakteryzują się dużą sprawnością oraz dużą wartością momentu i mocy przypadającą na jednostkę objętości. Ich wadą są duże pulsacje momentu elektromagnetycznego oraz możliwość odmagnesowania magnesów trwałych. Pulsacje momentu elektromagnetycznego mają niekorzystny wpływ na pracę układu napędowego. Powodują wibracje, hałas oraz dodatkowe straty mocy [3]. W układach napędowych o dużej prędkości obrotowej pulsacje momentu nie stanowią istotnego problemu. W napędach urządzeń precyzyjnych o niskiej prędkości obrotowej (np. w automatyce i robotyce) pulsacje momentu negatywnie wpływają na pracę układu [1]. Dlatego istotnym zagadnieniem przy projektowaniu silników bezszczotkowych jest ich minimalizacja. Można to uzyskać przez odpowiednią metodę sterowania [2], lub przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych silnika. * Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych,, Wrocław, ul. Smoluchowskiego

2 Pulsacje momentu elektromagnetycznego wynikają z dwóch składowych [3,5,6,7]: momentu zaczepowego (cogging torque) i momentu tętniącego (ripple torque). Moment zaczepowy (cogging torque) powstaje w wyniku współdziałania pola magnetycznego wytworzonego przez magnesy trwałe ze stojanem o kątowej zmienności przewodności magnetycznej. Składnik ten jest wyznaczany w stanie bezprądowym. Jego średnia wartość w zakresie podziałki żłobkowej wynosi zero. Moment ten dąży do ustawienia wirnika w stabilnym położeniu równowagi zapewniającym maksymalną przewodność magnetyczną (rys.1.a). Przy innym położenia wirnika powstaje niezrównoważona siła obwodowa F c starająca się przywrócić stabilne położenie równowagi. a) b) N N F c Rys. 1. Rozpływ strumienia magnetycznego w stanie bezprądowym: a) w położeniu równowagi - moment zaczepowy równy zero; b) w położeniu niestabilnym - moment zaczepowy różny od zera. Fig. 1. Magnetic flux distribution in non load state: a) a stable position cogging torque equal to zero; b) an unstable position cogging torque greater than zero Moment tętniący (ripple torque) składa się: z momentu wzajemnego generowanego w wyniku współdziałania prądu twornika z polem magnetycznym wirnika. Składnik ten stanowi dominującą wartość momentu elektromagnetycznego w większości maszyn z magnesami trwałymi [7], z momentu reluktancyjnego powstającego w wyniku współdziałania prądu płynącego w uzwojeniu twornika z wirnikiem o kątowej zmienności oporu magnetycznego. W przypadku silników z magnesami trwałymi montowanymi na powierzchni wirnika (μ r 1,3) moment reluktancyjny stanowi nieznaczną część momentu elektromagnetycznego, z momentu wynikającego z komutacji, powstającego w trakcie zmian prądu w uzwojeniach twornika. Moment ten jest spowodowany opóźniającym działaniem indukcyjności uzwojenia twornika na przebiegi prądu po załączeniu lub wyłączeniu pasma uzwojenia. Znane są następujące sposoby minimalizacji momentu zaczepowego:

3 zastosowanie skosu żłobków stojana lub skosu magnesów trwałych [1,3,5,6,8,9,1], odpowiedni dobór kąta magnesów [3,5,6,9,1].Wartość momentu zaczepowego zależy od długości łuku magnesu i podziałki żłobkowej, niesymetryczne rozmieszczenie magnesów na obwodzie wirnika [3,6], Metoda ta polega na takim przesunięciu magnesów względem osi geometrycznej, aby wypadkowy moment zaczepowy od wszystkich magnesów był zminimalizowany, dobór odpowiedniego kształtu i wymiarów zębów stojana [1,11]. Zmiana szerokości zębów stojana powoduje zmianę obszaru o dużej permeancji. Stosowanie dodatkowych nacięć na zębach ogranicza moment zaczepowy oraz zmniejsza jego okres, - zamknięcie żłobków klinami ferromagnetycznymi lub stosowanie stojana mostowego [9]. Stosowanie takiej konstrukcji stojana praktycznie eliminuje moment zaczepowy. Powoduje jednak zmniejszenie wartości momentu użytecznego oraz utrudnia technologię wykonania, - zastosowanie uzwojenia ułamkowego (niecałkowita liczba żłobków na biegun i pasmo) [5], - zastosowanie magnesów o zmiennym kierunku wektora magnetyzacji [5]. Jednym z głównych celów podczas projektowania silników bezszczotkowych jest uzyskanie maksymalnej wartości momentu przypadającego na jednostkę masy przy zminimalizowaniu jego pulsacji. Dostępne publikacje dotyczą ograniczania pulsacji momentu elektromagnetycznego przy pominięciu analizy wpływu rozwiązań konstrukcyjnych na wartość strumienia magnetycznego oraz na wartość momentu. Brak jest również analizy wpływu kształtu magnesów na te zjawiska. 2. CEL I ZAKRES PRACY Celem pracy jest analiza wpływu wymiarów oraz kształtu krańców magnesów trwałych na strumień magnetyczny, moment elektromagnetyczny oraz na ich pulsacje. Zakres obliczeń obejmuje: analizę wpływu kąta, wysokości i kształtu krańców magnesów na wartość momentu zaczepowego, wartość momentu elektromagnetycznego, strumienia magnetycznego oraz na ich pulsacje, analizę wpływu prądu twornika na wartość momentu elektromagnetycznego oraz na stałą momentu c T =T/I.

4 3. OPIS BADANEGO OBIEKTU Analizę przeprowadzono na przykładzie silnika o danych: P=2,2 kw, n=15 obr/min, I=11 A, p=3, Ż=36. Przekrój poprzeczny silnika przedstawiono na rys.2. Zastosowano magnesy neodymowe o natężeniu koercji B H c =844 ka/m i indukcji remanentu B r =1,13~1,17 T. Stojan silnika wykonano z blachy EP-53 o wykroju od typowego silnika asynchronicznego. Zastosowano uzwojenie trójpasmowe połączone w gwiazdę. Analizę przeprowadzono przy jednoczesnym zasilaniu dwóch faz uzwojenia połączonych szeregowo. Rys. 2. Rozpływ strumienia magnetycznego w silniku w stanie bezprądowym Fig. 2. Magnetic flux distribution; non load state Rozpatrzono dwa rodzaje kształtu krańców magnesów: magnesy o średnicowym kształcie krańców (rys.3.a.) nazywane dalej magnesami A oraz magnesy o promieniowym kształcie krańców (rys.3.b.) nazywane dalej magnesami B. a) b) α m α m h m l m h m l m Rys.3. Analizowane kształty krańców magnesów: a) magnesy A, b) magnesy B. Fig. 3. Permanent magnets shapes: a) A - type magnets, b) B - type magnets

5 Przyjęto promieniowy kierunek namagnesowania magnesów. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu Maxwell wykorzystującego metodę elementów skończonych. Założono komutację liniową. Pulsacje momentu elektromagnetycznego określono za pomocą współczynnika k T T = max T T min 1[%] przy czym: T max wartość maksymalna momentu elektromagnetycznego, T min wartość minimalna momentu elektromagnetycznego, T wartość średnia momentu elektromagnetycznego. Pulsacje strumienia magnetycznego określono w analogiczny sposób. 4. ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW MAGNESÓW NA MOMENT ZACZEPOWY. Kątową zmienność momentu zaczepowego wyznaczono w zakresie kąta odpowiadającego podziałce żłobkowej, który dla analizowanego silnika wynosił 1 o. Analizę wpływu wysokości wykonano w zakresie h m =2...5mm. Wpływ wartości kąta magnesów na analizowane wielkości wyznaczono przy α m = Analizę przeprowadzono przy temperaturze 2 o C. Wyniki analizy przedstawiono na rys Tz [Nm] 3,2 2,4 1,6,8 -,8-1,6-2,4 T z [Nm] 3 2,5 2 1,5 1,5-3, Θ [ o ] Rys. 4. Zależność momentu zaczepowego od kąta obrotu wirnika; h m =3 mm, α m =46 Fig. 4. Cogging torque versus rotor position; h m =3 mm, α m = α m [ o ] Rys. 5. Zależność amplitudy momentu zaczepowego od kąta magnesów; h m =3 mm Fig. 5. Maximal value of cogging torque versus magnets angle; h m =3 mm

6 T z [Nm] 3,2 2,4 1,6,8 -,8-1,6-2,4-3, Θ [ ο ] α=54 α=53 α=52 α=51 α=5 α=49 α=48 α=47 α=46 Rys. 6. Zależność momentu zaczepowego od kąta obrotu wirnika przy różnych wartościach kąta magnesów; magnesy A, h m =3 mm Fig. 6. Cogging torque versus rotor position with variations in magnets angle; A - type magnets, h m =3 mm Tz [Nm] 3,2 2,4 1,6,8 -,8-1,6-2,4-3, Θ [ o ] Tz [Nm] 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2,8,4 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 h m [mm] Rys. 7. Zależność momentu zaczepowego od kąta obrotu wirnika przy różnych wysokościach magnesów; magnesy A, α m =46 ; 1-h m =5mm, 2 - h m =4 mm, 3 h m =3mm, 4 h m =2 mm Fig. 7. Cogging torque versus rotor position with variations in magnets height; A - tupe magnets, α m =46 Rys. 8 Zależność amplitudy momentu zaczepowego od wysokości magnesów; α m =46 Fig. 8. Maximal value of cogging torque versus magnets height; α m =46

7 5. ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW MAGNESÓW NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY, STRUMIEŃ MAGNETYCZNY I ICH PULSACJE. Analizę wpływu wymiarów magnesów na moment i strumień przeprowadzono przy obciążeniu znamionowym (I=I n ). Wartości średnie momentu i strumienia wyznaczono w obszarze kąta obrotu wirnika Θ=2, co odpowiada pełnemu cyklowi pracy jednej fazy uzwojenia. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys Φ [Wb] 3,2E-3 2,8E-3 2,4E-3 2,E-3 1,6E-3 1,2E-3 8,E-4 4,E-4,E α m [ o ] T [Nm] α m [ o ] Rys. 9. Zależność średniej wartości strumienia magnetycznego od kąta magnesów; I=I n, h m =3 mm Fig. 9. Magnetic flux versus magnets angle; I=I n, h m =3 mm Rys. 1. Zależność średniej wartości momentu elektromagnetycznego od kąta magnesów; I=I n, h m =3 mm Fig. 1. Electromagnetic torque versus magnets angle; I=I n, h m =3 mm 1, 8, 5 4 k Φ [%] 6, 4, k T [%] 3 2 2,, α m [ o ] α m [ o ] Rys. 11. Zależność współczynnika pulsacji strumienia magnetycznego od kąta magnesów; I=I n, h m =3 mm Fig. 11. Magnetic flux pulsation coefficient versus magnets angle; I=I n, h m =3 mm Rys. 12. Zależność współczynnika pulsacji momentu elektromagnetycznego od kąta magnesów; I=I n, h m =3 mm Fig. 12. Electromagnetic torque pulsation coefficient versus magnets angle; I=I n, h m =3 mm

8 3,E ,4E-3 12 Φ [Wb] 1,8E-3 1,2E-3 T [Nm] 9 6 6,E-4,E+ 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 h m [mm] 3 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 h m [mm] Rys. 13. Zależność średniej wartości strumienia magnetycznego od wysokości magnesów; I=I n, α m =46 Fig. 13. Magnetic flux versus magnets height; I=I n, α m =46 Rys. 14. Zależność średniej wartości momentu elektromagnetycznego od wysokości magnesów; I=I n, α m =46 Fig. 14. Electromagnetic torque versus magnets height; I=I n, α m = ,5 k Φ [%] ,5 3 3,5 4 4,5 5 h m [mm] kt [%] 45 37,5 3 22,5 15 7,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 hm [mm] Rys. 15. Współczynnik pulsacji strumienia magnetycznego jako funkcja wysokości magnesów; I=I n, α m =46 Fig. 15. Magnetic flux pulsation coefficient versus magnets height; I=I n, α m =46 Rys. 16. Współczynnik pulsacji momentu elektromagnetycznego jako funkcja wysokości magnesów ;I=I n, α m =46 Fig. 16. Electromagnetic torque pulsation coefficient versus magnets height; I=In, α m =46

9 T [Nm] α m =54 o α m =5 o α m =46 o Θ [ o ] T [Nm] Rys. 17. Zależność momentu elektromagnetycznego od kąta obrotu wirnika przy różnych wartościach kąta magnesów; magnesy A, I=I n, h m =3 mm Fig. 17. Electromagnetic torque versus rotor position with variations in magnets angle; A type magnets, I=I n, h m =3 mm I=7I n I=5I n 2 I=2I n 1 I=I n Θ [ o ] I=3I n Rys. 18. Zależność momentu elektromagnetycznego od kąta obrotu wirnika przy różnych wartościach prądu twornika; magnesy A, h m =3 mm, α m =46 Fig. 18. Electromagnetic torque versus rotor position with variations in value of armature current; A - type magnets, h m =3 mm, α m =46 6. ANALIZA WPŁYWU PRĄDU TWORNIKA NA WARTOŚĆ MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO I JEGO PULSACJE Analizę wpływu wartości prądu twornika na moment elektromagnetyczny wyznaczono w zakresie od prądu znamionowego (I=I n ) do prądu zwarcia (I=16I n ). Wartość średnią momentu wyznaczono w obszarze geometrycznego kąta obrotu wirnika Θ=2, który odpowiada pełnemu cyklowi pracy pasma uzwojenia. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys

10 T [Nm] I/In c T [Nm/A] 1,4 1,2 1,8,6,4, I/In Rys. 19. Zależność średniej wartości momentu elektromagnetycznego od krotności prądu znamionowego; h m =3 mm, α m =5 Fig. 19. Electromagnetic torque versus rated armature current multiplicity; h m =3 mm, α m =5 Rys. 2. Zależność stałej momentu elektromagnetycznego od krotności prądu znamionowego; h m =3 mm, α m =5 Fig. 2. Electromagnetic torque constant versus rated armature current multiplicity; h m =3 mm, α m =5 7. ANALIZA WYNIKÓW Wykonana analiza obliczeniowa wykazała: Istnieje taka wartość kąta magnesów (rys.3) przy której można uzyskać maksymalne ograniczenie momentu zaczepowego i pulsacji momentu elektromagnetycznego. Wartość tego kąta, przy stałym kształcie i wymiarach żłobków, zależy od kształtu krańców magnesów. W analizowanym silniku z magnesami o kształcie A wartość tego kąta α m =5. W silniku z magnesami B minimalny moment zaczepowy występuje gdy α m =51 3 (rys.5). W silniku z magnesami o kształcie A zastosowanie optymalnego kąta magnesów umożliwiło 32-krotne zmniejszenie momentu zaczepowego w stosunku do silnika nie zoptymalizowanego. W silniku z magnesami o kształcie B moment zaczepowy uległ zmniejszeniu 6-krotnie (rys.5). Pulsacje momentu elektromagnetycznego zostały zmniejszone 3-krotnie (rys.12). Zwiększenie wartości kąta magnesów powyżej kąta optymalnego powoduje zmianę znaku momentu zaczepowego. Punkt stabilnego położenia równowagi przesuwa się o połowę podziałki żłobkowej (rys.6).

11 Przy doborze kąta magnesów α m, oprócz minimalizacji pulsacji momentu, należy kierować się również wartością średnią momentu, która jest praktycznie proporcjonalna do tego kąta (rys.1). Strumień magnetyczny i moment oraz ich pulsacje zależą od wysokości magnesów h m w mniejszym stopniu niż od kąta α m (rys ). Przy doborze wysokości magnesów koniecznym jest zapewnienie wymaganej odporności na odmagnesowanie. Problem ten będzie przedmiotem oddzielnej pracy. Zależność momentu elektromagnetycznego od prądu (T=f(I) rys.19) jest nieliniowa. Ze wzrostem prądu obciążenia, na skutek nasycania się obwodu magnetycznego i przesuwania się osi wypadkowego pola magnetycznego następuje zmniejszanie się stałej momentu (c T =T/I). Przy przeciążeniu I=5I n jej wartość jest mniejsza o 8%(w porównaniu z obciążeniem znamionowym), a przy I=1I n o 24% (rys.2). Korzystniejszym kształtem krańców magnesów jest kształt A. Przy zastosowaniu takiego kształtu magnesów można uzyskać: większą wartość strumienia magnetycznego o ok. 4,5 % oraz momentu elektromagnetycznego o 2 % (rys. 9, 1, 13, 14, 19). Pulsacje momentu elektromagnetycznego i strumienia magnetycznego w silniku z magnesami B są o 1,6...5,7 % większe niż w silniku magnesami A. Wykonana analiza rozpływu strumienia magnetycznego (rys.2) oraz rozkładu nasyceń wykazała przydatność wykroju blachy od typowego silnika asynchronicznego do silnika bezszczotkowego wzbudzanego magnesami NdFeB. 8. PODSUMOWANIE Przeprowadzona analiza obliczeniowa wykazała, że przy projektowaniu bezszczotkowych silników prądu stałego istotnym elementem, który należy rozpatrzyć, jest wpływ wymiarów magnesów trwałych na wartość momentu elektromagnetycznego i jego pulsacje. Zastosowanie odpowiedniego kąta i kształtu krańca magnesów umożliwia uzyskanie znaczącego ograniczenia pulsacji momentu oraz wzrost wartości średniej strumienia i momentu elektromagnetycznego. Zwiększenie wysokości magnesów powoduje wzrost średniej wartości momentu i strumienia magnetycznego, ale również wzrastają pulsacje momentu zaczepowego i elektromagnetycznego.

12 LITERATURA [1] Blecharz K., Wpływ kształtu biegunów magnetycznych silnika prądu stałego z magnesami stałymi na wielkość pulsacji momentu generowanego na wale, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 66/23, s [2] Domoracki A., Silniki bezszczotkowe ograniczenie pulsacji momentu, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 66/23, s [3] Dudzikowski I., Gierak D., Sposoby ograniczania pulsacji momentu elektromagnetycznego w silnikach prądu stałego wzbudzanych magnesami trwałymi, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Nr 56, Seria: Studia i Materiały Nr 24, Wrocław 24, s [4] Dudzikowski I., Janiszewski S., Gierak D., Polowo-obwodowa analiza momentu elektromagnetycznego w komutatorowym silniku magnetoelektrycznym, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Nr 54, Seria: Studia i Materiały Nr 23, Wrocław 23, s [5] Jahns T.M.,Song W.L., Pulsating Torque Minimization Techniques for Permanent Magnet AC Motor Drives A Review, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 43, No. 2, April 1996, pp [6] Keyahani A., Murthy S. K., Studer C. B., Sebastian T., Study of Cogging Torque in Permanent Magnet Machines, Electric Machines and Power Systems, 27,1999, pp [7] Łukaniszyn M., Wróbel R., Jagieła M., Moment elektromagnetyczny silników prądu stałego wzbudzanych magnesami trwałymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 151, Seria: Elektryka z.177, Gliwice 21, s [8] Łukaniszyn M., Wróbel R., Jagieła M., Optymalizacja kształtu magnesów trwałych w bezszczotkowym silniku prądu stałego, SME 23 Gdańsk-Jurata, s. 5. [9] Mrozek A., Badania momentu elektromagnetycznego synchronicznych silników o magnesach trwałych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Elektryka z.188, Gliwice 24, s [1] Szczypior J.,Minimalizacja momentu reluktancyjnego w bezszczotkowych silnikach z magnesami trwałymi, SME 22 Cedzyna-Kielce, s [11] Szczypior J., Wpływ kształtu zębów na moment reluktancyjny w bezszczotkowym silniku z magnesami trwałymi, SME 23 Gdańsk-Jurata, s. 47. AN ANALYSIS OF PERMANENT MAGNETS DIMENSIONS INFLUENCE ON ELECTROMAGNETIC TORQUE IN BRUSHLESS DC MOTORS An analysis of influence of magnets shapes and dimensions on magnetic flux, electromagnetic torque and their pulsation in brushless dc motors was made. The analysis was carried out for 6-pole brushless motor. Angular variation of cogging and electromagnetic torque for different magnets shapes, heights and angles were calculated. Electromagnetic torque and magnetic flux pulsation factors versus magnets shape, height, angle were analyzed as well.

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Marek CIURYS*, Ignacy DUDZIKOWSKI* maszyny elektryczne, magnesy trwałe,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI NdFeB

ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI NdFeB Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 93/211 143 Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

Bardziej szczegółowo

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 2-3 (230-231) Rok LX Romuald GRZENIK Politechnika Śląska w Gliwicach SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję bezszczotkowego silnika

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH ZASILANEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO

MODELOWANIE SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH ZASILANEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 maszyny elektryczne, magnesy trwałe, silniki komutatorowe, zasilanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SKOSU STOJANA NA REDUKCJĘ PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W BEZSZCZOTKOWYM SILNIKU PRĄDU STAŁEGO

WPŁYW SKOSU STOJANA NA REDUKCJĘ PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W BEZSZCZOTKOWYM SILNIKU PRĄDU STAŁEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 41 Adrian Młot*, Marian Łukaniszyn*, Mariusz Korkosz** *Politechnika Opolska **Politechnika Rzeszowska WPŁYW SKOSU STOJANA NA REDUKCJĘ PULSACJI MOMENTU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW ROZRUSZNIKÓW SAMOCHODOWYCH O MAGNESACH TRWAŁYCH 1. WPROWADZENIE

ANALIZA PARAMETRÓW ROZRUSZNIKÓW SAMOCHODOWYCH O MAGNESACH TRWAŁYCH 1. WPROWADZENIE Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 48 Politechniki Wrocławskiej Nr 48 Studia i Materiały Nr 2 2 Ignacy DUDZIKOWSKI*, Stanisław JANISZEWSKI* elektrotechnika, maszyny elektryczne,

Bardziej szczegółowo

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* silnik reluktancyjny przełączalny,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI Michał Majchrowicz *, Wiesław Jażdżyński ** OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI 1. WSTĘP Silniki reluktancyjne przełączalne ze względu na swoje liczne

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo

METODY OGRANICZANIA PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRĄDNICY TARCZOWEJ WZBUDZANEJ MAGNESAMI TRWAŁYMI

METODY OGRANICZANIA PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRĄDNICY TARCZOWEJ WZBUDZANEJ MAGNESAMI TRWAŁYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Dominik WOJTASZCZYK* METODY OGRANICZANIA PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRĄDNICY TARCZOWEJ WZBUDZANEJ MAGNESAMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA PRZEBIEGI CZASOWE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH W SILNIKU BEZSZCZOTKOWYM

ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA PRZEBIEGI CZASOWE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH W SILNIKU BEZSZCZOTKOWYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Marek CIURYS*, Ignacy DUDZIKOWSKI*, Paweł KMIEĆ* silnik bezszczotkowy,

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICA TRÓJFAZOWA MAŁEJ MOCY WZBUDZANA MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRĄDNICA TRÓJFAZOWA MAŁEJ MOCY WZBUDZANA MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 212 Marek CIURYS*, Manswet BAŃKA*, Ignacy DUDZIKOWSKI* prądnica trójfazowa,

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* napędy wysokoobrotowe,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Jerzy PODHAJECKI* Sławomir SZYMANIEC* silnik bezszczotkowy prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SKŁADNIKÓW MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W SILNIKU BLDC POD OBCIĄŻENIEM

OBLICZENIA SKŁADNIKÓW MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W SILNIKU BLDC POD OBCIĄŻENIEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Janusz GWÓŹDŹ* Mariusz JAGIEŁA* OBLICZENIA SKŁADNIKÓW MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W SILNIKU BLDC POD OBCIĄŻENIEM

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 4 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik synchroniczny - wprowadzenie Maszyna synchroniczna maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

Właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi o różnych rozpiętościach uzwojeń stojana

Właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi o różnych rozpiętościach uzwojeń stojana Właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi o różnych ach uzwojeń stojana Roman Miksiewicz ostatnich latach wiele prac poświęcono właściwościom W eksploatacyjnym silników bezszczotkowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW PRACY ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI

ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW PRACY ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/13 cz. I 11 Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące

Bardziej szczegółowo

Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha

Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha Sebastian Latosiewicz Wstęp Współczesne magnesy trwałe umożliwiają utworzenie magnetowodu maszyny elektrycznej bez ciężkiego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 Silnik synchroniczny,rozruch bezpośredni, magnesy trwałe modelowanie polowo-obwodowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z KOMUTACJĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZNACZONEGO DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

PROJEKT SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z KOMUTACJĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZNACZONEGO DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. I 9 Piotr Bogusz Mariusz Korkosz Jan Prokop Politechnika Rzeszowska PROJEKT SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z KOMUTACJĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZNACZONEGO DO NAPĘDU

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/27 277 Tomasz Zawilak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA PARAMETRY MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z MAGNESAMI I REGULACJĄ STRUMIENIA

WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA PARAMETRY MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z MAGNESAMI I REGULACJĄ STRUMIENIA Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. I 77 Ryszard Pałka, Piotr Paplicki, Marcin Wardach Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

WYSOKOSPRAWNY JEDNOFAZOWY SILNIK LSPMSM O LICZBIE BIEGUNÓW 2p = 4 BADANIA EKSPERYMENTALNE

WYSOKOSPRAWNY JEDNOFAZOWY SILNIK LSPMSM O LICZBIE BIEGUNÓW 2p = 4 BADANIA EKSPERYMENTALNE Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 70 Politechniki Wrocławskiej Nr 70 Studia i Materiały Nr 34 2014 Agata PIESIEWICZ, Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Paweł ZALAS* jednofazowy silnik

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W.

ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W. XLIII SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W. Wykonał student V roku Elektrotechniki na AGH, członek koła naukowego Magnesik : Marcin Bajek Opiekun naukowy referatu:

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego

Silniki prądu stałego Silniki prądu stałego Maszyny prądu stałego Silniki zamiana energii elektrycznej na mechaniczną Prądnice zamiana energii mechanicznej na elektryczną Często dane urządzenie może pracować zamiennie. Zenobie

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM ` Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 145 Maciej Gwoździewicz Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU

Bardziej szczegółowo

- kompensator synchroniczny, to właściwie silnik synchroniczny biegnący jałowo (rys.7.41) i odpowiednio wzbudzony;

- kompensator synchroniczny, to właściwie silnik synchroniczny biegnący jałowo (rys.7.41) i odpowiednio wzbudzony; Temat: Maszyny synchroniczne specjalne (kompensator synchroniczny, prądnica tachometryczna synchroniczna, silniki reluktancyjne, histerezowe, z magnesami trwałymi. 1. Kompensator synchroniczny. - kompensator

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 80/

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 80/ Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 80/2008 217 Adrian Mrozek Politechnika Śląska, Gliwice PRÓBA WYZNACZENIA PARAMETRÓW ZNAMIONOWYCH BEZSZCZOTKOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI

Bardziej szczegółowo

Silniki krokowe. 1. Podział siników krokowych w zależności od ich budowy.

Silniki krokowe. 1. Podział siników krokowych w zależności od ich budowy. Silniki krokowe 1. Podział siników krokowych w zależności od ich budowy. 2. Rys.1. Podział silników krokowych. Ogólny podział silników krokowych dzieli je na wirujące i liniowe. Wśród bardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania

Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania Jakub Wierciak Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady działania

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB MINIMALIZACJI MOMENTU ZACZEPOWEGO W WIELOBIEGUNOWEJ MASZYNIE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

SPOSÓB MINIMALIZACJI MOMENTU ZACZEPOWEGO W WIELOBIEGUNOWEJ MASZYNIE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ELEKTRYKA 2011 Zeszyt 4 (220) Rok LVII Zbigniew GORYCA Instytut Automatyki i Telematyki, Politechnika Radomska Mariusz MALINOWSKI Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym Tytuł projektu : Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Umowa Nr NR01 0059 10 /2011 Czas realizacji : 2011-2013 Idea napędu z silnikami BLDC z przełączalną liczbą

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

Marcin Wardach Instytut Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej BADANIE MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I KLINAMI MAGNETYCZNYMI RESEARCH OF PM MACHINE WITH MAGNETIC WEDGES Abstract: The article

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WŁASNOŚCI SILNIKA INDUKCYJNEGO SYNCHRONIZOWANEGO (LSPMSM) METODĄ OBLICZEŃ POLOWYCH.

ANALIZA WŁASNOŚCI SILNIKA INDUKCYJNEGO SYNCHRONIZOWANEGO (LSPMSM) METODĄ OBLICZEŃ POLOWYCH. Marcin Bajek, Tomasz Bąk, Wiesław Jażdżyński ** ANALIZA WŁASNOŚCI SILNIKA INDUKCYJNEGO SYNCHRONIZOWANEGO (LSPMSM) METODĄ OBLICZEŃ POLOWYCH. 1. WSTĘP Maszyna indukcyjna synchronizowana LSPMSM ( Linear Starting

Bardziej szczegółowo

BADANIE MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I KLINAMI MAGNETYCZNYMI

BADANIE MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I KLINAMI MAGNETYCZNYMI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 155 Marcin Wardach Politechnika Szczecińska, Szczecin BADANIE MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I KLINAMI MAGNETYCZNYMI RESEARCH OF PM MACHINE

Bardziej szczegółowo

MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM WIRNIKIEM HYBRYDOWYM I Z ROZRUCHEM SYNCHRONICZNYM

MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM WIRNIKIEM HYBRYDOWYM I Z ROZRUCHEM SYNCHRONICZNYM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr /1 (1) 1 Ludwik Antal, Paweł Zalas Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Instrukcja do ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sposobem sterowania 3- pasmowego silnika bezszczotkowego

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

SILNIK BEZSZCZOTKOWY Z WBUDOWANĄ WYSOKOCIŚNIENIOWĄ POMPĄ ŁOPATKOWĄ

SILNIK BEZSZCZOTKOWY Z WBUDOWANĄ WYSOKOCIŚNIENIOWĄ POMPĄ ŁOPATKOWĄ Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/214 (14) 67 Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych SILNIK BEZSZCZOTKOWY Z WBUDOWANĄ WYSOKOCIŚNIENIOWĄ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MONTAŻU MAGNESÓW TRWAŁYCH W WIRNIKU SILNIKA SYNCHRONICZNEGO DUŻEJ MOCY

TECHNOLOGIA MONTAŻU MAGNESÓW TRWAŁYCH W WIRNIKU SILNIKA SYNCHRONICZNEGO DUŻEJ MOCY Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 64 Politechniki Wrocławskiej Nr 64 Studia i Materiały Nr 30 2010 Piotr KISIELEWSKI* silniki synchroniczne, magnesy trwałe, technologia

Bardziej szczegółowo

Autoreferat rozprawy doktorskiej

Autoreferat rozprawy doktorskiej POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI mgr inŝ. Adrian Młot Konstrukcyjne metody ograniczania pulsacji momentu elektromagnetycznego w bezszczotkowym silniku prądu stałego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Kamil KLIMKOWSKI*, Mateusz DYBKOWSKI* DTC-SVM, DFOC, silnik indukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe. Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/26 83 Paweł Zalas, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO INFLUENCE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW NA DYNAMIKĘ SILNIKA RELUKTANCYJNEGO

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW NA DYNAMIKĘ SILNIKA RELUKTANCYJNEGO 139 Marcin Kowol, Janusz Kołodziej, Marian Łukaniszyn Politechnika Opolska, Opole ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW NA DYNAMIKĘ SILNIKA RELUKTANCYJNEGO ANALYSIS OF THE SELECTED PARAMETERS INFLUENCE ON

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 153 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Studium rozwiązań konstrukcyjnych wysokoobrotowych silników reluktancyjnych przełączalnych

Studium rozwiązań konstrukcyjnych wysokoobrotowych silników reluktancyjnych przełączalnych Studium rozwiązań konstrukcyjnych wysokoobrotowych silników reluktancyjnych przełączalnych Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop 1. Wstęp Sprzęt gospodarstwa domowego (AGD) jest istotnym segmentem

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej z magnesami i regulacją strumienia

Oddziaływanie klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej z magnesami i regulacją strumienia Ryszard PAŁKA, Piotr PAPLICKI, Marcin WARDACH Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Oddziaływanie klinów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TĘTNIEŃ MOMENTU WYTWARZANEGO PRZEZ SILNIK SYNCHRONICZNY O MAGNESACH TRWAŁYCH NA DOKŁADNOŚĆ PRACY NAPĘDU BEZPOŚREDNIEGO

WPŁYW TĘTNIEŃ MOMENTU WYTWARZANEGO PRZEZ SILNIK SYNCHRONICZNY O MAGNESACH TRWAŁYCH NA DOKŁADNOŚĆ PRACY NAPĘDU BEZPOŚREDNIEGO ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 2 (222) Rok LVIII Stefan BROCK Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska WPŁYW TĘTNIEŃ MOMENTU WYTWARZANEGO PRZEZ SILNIK SYNCHRONICZNY O MAGNESACH TRWAŁYCH

Bardziej szczegółowo

BEZSZCZOTKOWY SILNIK PR DU STA EGO O WZBUDZENIU MAGNESAMI TRWA YMI PRZEZNACZONY DO NAPÊDU WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH ***

BEZSZCZOTKOWY SILNIK PR DU STA EGO O WZBUDZENIU MAGNESAMI TRWA YMI PRZEZNACZONY DO NAPÊDU WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH *** ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 25. ZESZYT 2, 2006 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 25. ZESZYT 2, 2006 Barbara ŒLUSAREK *, Piotr GAWRYŒ *, Marek PRZYBYLSKI *, Tomasz CZEKALA ** BEZSZCZOTKOWY SILNIK

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH PRZEZ ZMIANĘ KIERUNKU PRZEPŁYWU PRĄDU WZBUDZENIA

SYNCHRONIZACJA SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH PRZEZ ZMIANĘ KIERUNKU PRZEPŁYWU PRĄDU WZBUDZENIA Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 maszyny elektryczne, silniki synchroniczne dwubiegowe, synchronizacja,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODELU POLOWEGO LINIOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

OPRACOWANIE MODELU POLOWEGO LINIOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 87/2010 45 Grzegorz Kamiński, Tomasz Wygonowski Politechnika Warszawska OPRACOWANIE MODELU POLOWEGO LINIOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO VECTOR FIELD MODEL OF LINEAR

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

Silnik tarczowy do zabudowy w kole pojazdu z twornikiem z biegunami wydatnymi

Silnik tarczowy do zabudowy w kole pojazdu z twornikiem z biegunami wydatnymi GLINKA Tadeusz WOLNIK Tomasz Silnik tarczowy do zabudowy w kole pojazdu z twornikiem z biegunami wydatnymi WPROWADZENIE Maszyny elektryczne tarczowe mogą być wykorzystywane jako prądnice oraz jako silniki.

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA MAGNETOELEKTRYCZNEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO O MAGNESACH ZŁOŻONYCH Z MATERIAŁÓW O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH MAGNETYCZNYCH

OPTYMALIZACJA MAGNETOELEKTRYCZNEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO O MAGNESACH ZŁOŻONYCH Z MATERIAŁÓW O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH MAGNETYCZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Łukasz KNYPIŃSKI* Lech NOWAK* OPTYMALIZACJA MAGNETOELEKTRYCZNEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO O MAGNESACH ZŁOŻONYCH Z MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

Maszyny prądu stałego - budowa

Maszyny prądu stałego - budowa Maszyny prądu stałego - budowa Przykładową konstrukcję maszyny prądu stałego pokazano w przekroju na Rys. 1. Obudowę zewnętrzną stanowi jarzmo stojana (1). Jarzmo stojana stanowi drogę dla pola magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 5 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Prądnica prądu stałego zasada działania e Blv sinαα Prądnica prądu stałego zasada działania Prądnica prądu

Bardziej szczegółowo

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2015 (106) 247 Tomasz Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY LINE START PERMANENT

Bardziej szczegółowo

JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. KONSTRUKCJA I PARAMETRY

JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. KONSTRUKCJA I PARAMETRY Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Maciej GWOŹDZIEWICZ* Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SILNIKA VCM DO AKTYWNEJ WIBROIZOLACJI DRGAŃ

PROJEKT SILNIKA VCM DO AKTYWNEJ WIBROIZOLACJI DRGAŃ MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 455-460, Gliwice 2006 PROJEKT SILNIKA VCM DO AKTYWNEJ WIBROIZOLACJI DRGAŃ TOMASZ TRAWIŃSKI ZBIGNIEW PILCH IETiP, Zakład Mechatroniki, Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Uzwojenia maszyn prądu stałego. 1. Uzwojenia maszyn prądu stałego. W jednej maszynie prądu stałego możemy spotkać trzy rodzaje uzwojeń:

str. 1 Temat: Uzwojenia maszyn prądu stałego. 1. Uzwojenia maszyn prądu stałego. W jednej maszynie prądu stałego możemy spotkać trzy rodzaje uzwojeń: Temat: Uzwojenia maszyn prądu stałego. 1. Uzwojenia maszyn prądu stałego. W jednej maszynie prądu stałego możemy spotkać trzy rodzaje uzwojeń: a) uzwojenie biegunów głównych jest uzwojeniem wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Robert ROSSA, Paweł PISTELOK * Generator synchroniczny wzbudzany magnesami

Bardziej szczegółowo

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI, JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

TRÓJFAZOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI, JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM 5 Paweł Pistelok BOBRME KOMEL, Katowice TRÓJFAZOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI, JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM PERMANENT MAGNET GENERATOR AS A SOURCE

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REGULACJI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA W POJEŹDZIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

SPOSOBY REGULACJI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA W POJEŹDZIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Konrad ZAJKOWSKI, Stanisław DUER, Dominik ŁYSKOJĆ SPOSOBY REGULACJI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA W POJEŹDZIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Streszczenie W artykule omówiono możliwe metody regulacji prędkości silnika

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych bezszczotkowych konstrukcji maszyn elektrycznych przeznaczonych do napędów wysokoobrotowych badania symulacyjne

Analiza wybranych bezszczotkowych konstrukcji maszyn elektrycznych przeznaczonych do napędów wysokoobrotowych badania symulacyjne Mariusz KORKOSZ Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki doi:10.15199/48.2016.05.47 Analiza wybranych bezszczotkowych konstrukcji maszyn elektrycznych przeznaczonych do napędów wysokoobrotowych

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICA TARCZOWA Z POPRZECZNYM STRUMIENIEM

PRĄDNICA TARCZOWA Z POPRZECZNYM STRUMIENIEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 77 Electrical Engineering 2014 Dominik WOJTASZCZYK* PRĄDNICA TARCZOWA Z POPRZECZNYM STRUMIENIEM W artykule przedstawiono model prądnicy tarczowej

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1 Jakub Wierciak Mikrosilniki cz. 1 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura elektrycznego układu napędowego (Wierciak

Bardziej szczegółowo

POLOWO-OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

POLOWO-OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 56 Politechniki Wrocławskiej Nr 56 Studia i Materiały Nr 24 24 Silnik indukcyjny, dwubiegowy, modelowanie polowo-obwodowe Tomasz ZAWILAK,

Bardziej szczegółowo

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P 40 Wirujące pole magnetyczne Moment synchroniczny Moment asynchroniczny Charakterystyka silnika synchronicznego Charakterystyka silnika asynchronicznego Silnik klatkowy Silnik indukcyjny jednofazowy Moment

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYMIARÓW UZWOJENIA STOJANA NA SIŁĘ CIĄGU SILNIKA TUBOWEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

WPŁYW WYMIARÓW UZWOJENIA STOJANA NA SIŁĘ CIĄGU SILNIKA TUBOWEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Bronisław TOMCZUK Andrzej WAINDOK WPŁYW WYMIARÓW UZWOJENIA STOJANA NA SIŁĘ CIĄGU SILNIKA TUBOWEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI STRESZCZENIE W pracy zbadano wpływ szerokości i wysokości przekroju cewek stojana

Bardziej szczegółowo

GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Robert ROSSA*, Paweł PISTELOK* generator synchroniczny wzbudzany magnesami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2015 (105) 113 Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop Politechnika Rzeszowska, Rzeszów ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH

Bardziej szczegółowo