TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM"

Transkrypt

1 PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

2 JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A C K I : BOGDAN DANOWICZ komedia muzyczna w 4-ch aktach Telefony: Dyrekcja Sekretariat - 25-HI PREMIERA D N I A 3 O G R U D N I A R.

3 R e i. 11 " e r i a : BR O l~ L AVV K A S SONS K I ScenO l{ rufia: M C H AŁ PUKL CZ U k I t ł I i l 1 1 :'1 w : MARIA 0 SOWSKA R i e r o w n i k m 11 z 11 1 I n J ; EDMUND KUROWSKI

4 o p,j s.\ D J \ KOMEDIA T{;WDIA A w i~c JADZIA.. BARBARA i\!ielania. HORTENSJA EUFEMIA ANTOSIA FELIKS ADOLF. BOLESŁAW '\HECZYSŁA W KRZYSZTOF. JÓZEF GA WAŁECKI PISZCZALSKI DOK TOR KOS. KIC - KICO ~SK I ZA ŁGPALSKI. B. \ SJŃSKI K L CHARZ BAHBARA BARGIEŁOW SK.. NINA OGIŃSKA HALINA BULIK - KUJAWSKA KRYSTYNA CZARNECKA MARIA KASSOWSKA LUDWINA NOWICKA BOGDAN ZIELI '~KI. JERZY JAS l NSKI E UGENIUSZ KUJAWSKI.. TEOFIL ORD OŃS. I BRONISŁAW KASSOWS I STAI\ISLAW MASŁOWSKI JERZY ZA "S MIROSL AW SMOLAR. ANTONI JURASZ ZBIGNIEW KA'YIE KI. JEI ~Z Y SLElJZIN K I WITOLD r DRZEJEWSK!.. TADEUSZ LU CZAK gn1m y.turizif' \'.rd o\\'(,", po l'.l1rh. nh.stuarl, Antygonach, Cy ach i r i wnocześnic hodilj z fre n.\\'sl<imi ś lub t mi". e to dictum obruszy sie h. c m ożl! jakiś pozf uw iony pe.cz ucia humoru miłośnik Melp c>m ny, i pcv. ie, że po dc:t j r llhrz. n:e por; i m il j <:c w ti::a r7.f' rj m 1tyc1.nym na p o cieszne itgle sl<'rcj, a, antykwar ycznej ju ż pn 1wie r amot i. le h:kie fumy oka żą się t a kże n j motluym jui. d i' zrzi: dzanicm. Tc tro"' i, z wł d "l t l < a. Pr v 1 c jc'!v nemu. k ry gra coozi ennie p r zed zmienl.j KY :-O si<, a11 audylorium, grozi sl1..1rczy uwiąd <ili nl m < aby P ÓJISĆ n:' rad:rk lrn.1 zmi<. ~ce n i<. 1c. o miejs cowym ir. ( odwagi, r;ł u doz ian'.1. Kied)'ś w ie zbyt j1e zczc,.1mic.; c.1!v! c, eh. w pobliski m Pozn niu (i n ie tylko tam) za d t kr i n p. Szczurkiew iczcw grywano w te at rzl drai 1t lyc.11ym Ltlle Vveneci y" i. Otellów ", ilt: i \\'es<>le w'k \\ki"!.,m biny Marict. ". dtu rcilu1l' t'o przymierze poctk asd ej muzy ; JCJ najdostojniej szą s 1 o!'lrz y cą był o w yr łz l?m swcii. l J, oportunistycm j strate 'ii, i W7.' I d y kn;owc g rdy w r rn r ol w. le nie ba~<. tt!lną. le < Iz>~. kwdy uic ''"f<",zi n:.i l 1 wc. Ja K a l man;i lub L eh1rn do rzyb yl ku dl am, lyczrud m uzy, te:1lr m oże i ma n \W l ob(; wiąz ~. c oc' b Z wz1 le l 1 czy t 1 zdrowotnych cio podr a żn km owej - ;,m iew nt. j :yl." ltroć p r.;ez n. b rmu~ ~cn ych kryty ~ :iw - pr pr,1, _v. Bo komed 1 a zwh: zrz m uzyc rna l n il c1u11io.'lej 'l.y r< la l s - ja ~ n.iz) w1 Jt l CZ n ie len blo. h \ ipny sla I sychiczne o odp r ęż ni<t - lek rz<: psychia1-zv, W yb ra li ś m y.,j~dil~ w d wr", hl' r. mi"l'lo wyf:v i chlane < JUŻ w r - pcrtuarach tealralnyc ', banalnugo p ro t;,o(ulu - m J r; -

5 t, rt i wcale n il'~z < bl owe teatralne uroki. R;,.motk tę 'nie nójmy sit; wc :łll) tl 60 słowa tak bardzo obniżając ego rzekomo range realiz u ; ą c ego ją teatru) o d k urzy ł i o dśw ie ~ył Julian Tuwim. Zrob ił to z właściwą mu ma estrią. Au tor.kwiatt1w polskich" miał kilka twórczycl": oblicz i mnostwo w~ 'tle nie prywatnych pasji. W pogoni za starymi k s i ą ż.ku mi 1 'rze trząsął wózki lady warszaw ~ki c h bukinistów j antyk riuszy. PE!cznialy notatki do jego bachicznego s łownika; ciągle niestety był na jdziwaczniejszych i najbarclziej fikuśnych bon - mots. czyli z~bawnych powiedzonek. J ak chomik gromadził sł owa i starte już przez czas i ludzk ą p a mięć pojęcia i różnorakie aforystyczne formułki. Był h umanistą, ben ed yktyńskim zbieraczem okruchów liter,ickiej drobnicy. Ale też ta pasja!\- vrcza nie trafiała nigdy kuhi w plot. Z zebrunych ułomk ó w lepił nowe, pocieszne ale i zjadliwe epigramaty, nasycał nimi swoją p c ezję, karmił swoją liryczną muzc. I dla tej podkasanej miał jeszcze zawsze c oś w zapasie. I ciął, s e kował z najwyższą premedytacją stare, teatralne ramotki, różne Królowe Madagas karu", Labiche' w, Schontanów i Ruszkowskich. Kom - dyjki te były dla Tuwima rusztowaniem, na którym w znosił nową teatralną budowle. Teatralne przeróbkarstwo T u wim a było jego drugą t a k że odświęt n ą, artystyczną pasjq. I Jadzia w dowa" jest tej wielkiej, teatralnej weny Tuwima przykładem wcale nie najgorszym. Bufona da komedyj ALEKSAl\D [ R 1~n r 1 Rozum mężc z.> z nq, białog ło wą af kt tylk r zą dzi, on;: kochn, c1 a z nienawidzi, nie gdzie ro ~ u m, ale gdzie afekt, tam wszystka". (Ludwik Maksym!liml Fredro) no SLUHY PANIENSKIE (CZYLI MAGNETYZM SERCAl komcd u w 5 aktach ki Ruszkowskiego jest przede wszystkim teatralną bufona dą samego Tuwima, i jego zamierzonej kpiny z tego świa tka, kt ór y odszedł już w h i s t o ryczną niepamięć i kt0rego sceniczna rekonstrukcja może mieć jedynie walor farsownej satyry s ką p ane.i Tuwima. w humorze kpiarskiego dowcipu Juliana Bogdan Danowicz I

6 \... ) Pr y omnijmy sohi<", "' jak c~ okoliczno ściach pn wal; ~ 1 ub y. Pierwszy r 1.11t kre śli pc;eta z począt k iem r. 1!'27, k i d) 1. 1 d t-(.( i( j beznadci i w ledwie rruje mu si m1 zl iw o ".c o lą\?l ni ~ 1.. z ukorh <' n.j kol''cl'l. Te p ipr w ze ~ 1 11 h y s I/ l.' in \\'i< r~;oen: : a cl uć pcet" r 1sze do bra ta, 1. oi1.: t 11'.i'" chc w y lwnl r 1 '.'Tla \\ 1 'Pj lekko~ci jak zw ykle : t;i czv u c11.1 \n;1c t ~n rzut, z k tórego. kty. z <' h zi; rymow <-> ną r edak r j 1 sztuk by u '.UĆ pr zep 1s ć, Juka dzil'li k dwie w-:rsje. Jaku ktl Ko 1, ii lu ~ Il n: p t. 11 ' Czy tymi s krzydł a m i i ' i U\\ ic n r.1t.w 11.Cil mili.. c: c - ~ o c,.1 la redakc ja k 1r w dli p o\', - ri ie. µr ci koi " n 1 l h..: l\ WÓWCZJS 1.,. rc:rł ro l; ył ju;i rs 1 i\ m!'1 ż..., Z t il S l< bkowcj. w. cj~ si ' nil w. tpli\\,, i e. nom1en ta ch, w, :eh Gu- " v m by..:,. pr.j \\. \".Z. t, ony, F ' o uż: cza mu \\ ł. 1- O S O B Y I. \~I DOBRÓJSKA. NINA OGIŃSKA ANIELA KLARA RADOST G USTAW ALBIN J 'o.n BARBARA DROGORÓB flbara BARGIEŁOWSKA RJWN ISL:\ W KASSOWS~I BOGDAN ZIELIŃSKI JERZY JASINSKI ANTONI JURASZ Sem : n;1 w i w domu pani Dobr(1jskicj Vt. łr._ L. '.'.'yrr : J. oje nc.ir.zu\\' T'\ ~,._ m ilo. Cl, tym ~ ~ myrn rl, "l si \\ orr I r r 1, ;k i t'- zenie l ębszy, m o ż" nad etan tego Guciu, iak i go znaliśmy do te j chwili, Guc i, lripio1a p ki tając go iigle, dzieci 1ka, k'(~r ego Klara ~zy HEZYSERIA B R!\! ~' LAW KASSOW.SK I :\nici.,\ odza na na. k u sw ej r.boj. n,s 1 iub \\ ojl J dr winy. szlego lljcu ro, z:nr- lo JU Ż t,uc'io, t _ in Fr dro. (... ) SCENOGRAFIA TEnI :).'. URBAŃSKA T. żclcń!ki - Boy ( lljr<:c 1u nl~i frcdrm".skie" )

7 WOJCIECH NATA.:\SON W LKA O SZCZF"'CIE \\' 1 "! o ~ zczr: ś c ir> o orawo swobodnr go wyboru miłosnego, iest jtdynym z na.hva in i c j ~ zych pr ble m0w w c ałej twrrczosci F red ry. C ' H.J! u ' \\ "r2 źn y kc nflikt. Nawet w f r O\\ ) c 1 Do m ac.1 i huz. 1 1.i.. 1" Porucznik i ZO!'ia musz:i w a lczyc o pr two d o BZC7 C' ił. w trudno s i ę d my,;hc, że I.v o t czo ~t. Fredry jes pod lyrfl v:z lr dl m odzwie rc:edlenii: n j e 110 oscibistycn p rzeżyć. Ty 1 I int r,w ro i :r innych '. pr. ~.>eh m i!o,nych po ~ H I! Jro a znajac j j!;>!.utk(i\\ na, J Kj ~ ku r z-. Y c dziwllf o. że w Zem.'cie", \Vacław 1 o db:i.szym spor.:c dot\ "Z 1<':0'11 t ""JW m i.enstwa ;vyb1ega ze sceny, z poci 1 il, u. ; r,;.iakn ni ipnl \ yp0\\: 1da na km:<1t cnoty. \\' c, r> j a d t <1Ż1'11ą WwLWi,, k r\ czujl' w ri ich fals'; ~ n 1.. :le 'iij ż s rzeczne z jero v.. ldsnymi p og l ą <.J mi na mi łe ć. Dlotcg nie t)!ko sprzecza si. z Re; entem. ale i postar. w i dzia ła ć prze ciw nitm u. Przez nieśmhł -.ś.:, a t a kże i z trc, k i o l.s ojca (Z'lbr o:i: :1 go b a n k r ~1ctw m), n i1 posu \Va i~ tal, d leku R zia z D oż r.v t i ". le t biernoi.' nie ozn~ CZA że cór k bez b 1Jlu godzi si r- n::i dc c y zj ę r jc:i. Tak - łm > rnujl ~ i f! konflikt w Odludk 1c h i no.ie". W.,Z rzę duo ~c i i p?ucfr7.c" \' ł a Jz11 Z.''C 1 nad dzie ćm i m [l c "I - r!d er - k 1 p ry ~ u. Ta { sam o w Wi!k im czl w ieku do m a l 'C'h in t. csow". Zu lnip m y j st w..slu bacll pari-:!(1sk ich". Od poc zątku \iem ' ż e. n i<' la z os t ał ' ':l"l"'znaczona G ucio\\ i. Pani Dotrojsk.1 ws7.y tk.> 11ł1 f. I z R udosf.:~1. i,, cale nie k ryje s. yc zarni irów. Rado:.t t i. z te o nie - ob i taje:mj 'c:, m<'>w i c \ p lt>rw!'zym akcie do G mt: wa : Pa ii Jobr.j ka sam.; Cipie) <> ci d;:.je, HP i. c wzorem n.. i.., <o no, ~ ra nr. zą, Rit>dY w duszy o.t.ic:c ia w 7.) st kich świę' ych proszą ; Prr i n& twych n r<' c i n-o p ")j ~ni, c::wuj zamiar ~ zgl~r.l rn c b ie gło: i b huj I.ni. Gust;; / "ie o tym r <>brze, cale ie; ni ;;prz ciwia mewi z r z ~!:lllcjq : Że gdza; dwie rodzh zwj, zl u.obi ż. czy, Zwi'lzku si w J. 01\cu 'ipodziewat: w ypada Gustaw otrzymuje w i~c ; a d.lnie pozyskan iu mi łoś ci czy!:ympatii) - przy sz łe j narzeczone;. Pan na mu s it podoba, żad nej innej tajemnicy Sf: l'c<' jego n ie ltryje. Kunszt kome diopisarski Fr d ry pc'!eg, pozornie ru tym, że za c i ~ kaw i n nas przebiegiem ~ kcj1 - kt r.j rozw ią za ni e sami p r zewidujemy. Przeszkody na drodze do szr z(;ści sa tu przew a ż nie fikcyjne: np. ba jeczka o m ił o śc i do.,-inne;" Anieli, któr 1 poetycko uklatla Gustaw, a by troche pod r a żn ić, a trochę i oc7.a r o wać Anielę DobroJskq czy leż Ian a zja na temat rzekomego odkochania si c:" lbin <.i na pr awd ę wc ią ż!> ZB le- 1 ącpgo za K l rą, lbo wreszcie rzekome zabiegi m atrymonialne Radosta o Kla rę, o kt ll'y<"h nic nie w ie za k.imien ia ły tar y ka waler. P' cichu marl!lc) zapewne - o mamie Anieli. I sam f'l kt, że s1 raw, niedoh.m e:go zw ią zk u młod ej.dziewczyny z n'.ekocl anym ph ez ni ą człow ie k i em m a Slubach" znaczenie!i~ lu czy żartu. :i nie sprawy istotnej (jak w wielu ; m ych komed i;;ch frndrowskich) -- uwyd atnia wyraźną pod ym w.igl!_dem re ż ni cr; Mo7..naby w ięc p owiedzieć, że wszystko w Slubcch" ukł ada sit,' jak w siela nce. Tylko, ż e wni() ck taki zav ienlby zaled wie ci~n ki c,.t.cwnc;trzne, p zory p rawdy. Spn!>u jmy sn o jrzeć gł ę bi ej 1 dopatrzeć s ię konfli d11w, kt ór ~ z ' m a z u ją pastelowe" barwy idylli. ru w s tępie n itkniemy i(' n sp a w <~ OWY< h ś lubów pa niel' skich", k lórc poet po vewnycr w ahani uch p rzyj <1 ł ja ko 'Jlcczny t ytu ł utworu. I 'redro r:icowa l n, d sw ą arcykom i:d i<j m iłosn:.1 bardzo długo : od r ok u kiedy ię zro Jził pierwszy p om y s ł, Hż do pr cz< tk v rd u W t~ 'łk de tej p r c.y kilkakrotnie zmieni 1 it: t yt uł utworu : Nien ~ 'ść m ~ż c z yzn', '! ł l'o t y m. Sluby p<..n iet'tskie". A ż d\\.1 z t eh tytu1uw ctotycz.1 we o, n, w po ł dzi<>c innego rn b owiąza n i a, jakle pocj!.'jm u Jq P 1 iebi i Klar1 : aby n igdy nie w ychodzi(' z:i m aż. W if'c, cho<' mot : w tc'n tr k tow ał ~ redro hl mory. t ~ cznie odgrywa on wa:i:n ll role w śrc d z'l ~adnie n t J komedii. zyim pom ysłl m b)!y o\>:e ~l u by", zobt>w i ąz u j ace do n i enawiści w obl'c m t.'.czyzn? Nie AniC'lJ hył a ich inicjatork ą. l <'CZ Klara. Aniela tylko uleg<. argum1.;niom i sugestiom kuzynki. v ierz:,: v.. 3cj roumd ~. z n;, boż ń s t w e m s ł uc ha Clpow iaa<m. W pewnych c.n 1: eh (i ~ n Jui. na. a m ym.vst ępie l jakby sh, trechc: ~ slyd i b ul nu t, z K J, r ą spi. k u Pl Z< iw rorlowi m k lrmu''. 1c w ii:c dz.iwn1;;go, fo A lela p!e;wsz opu; I,anty - m : trym on1alnu fortecę". Olaczeąo jednak 1 lnr- z t kim 1 g iem n uc < kuzynce wói pla 1 awanturo czy" P onil ' at v my.i ich tel dziew rzyny rodzi si opór prz ciw LctSudum c; l~c.1c~a.n 'l'j obyl'z<ijowoścl, ponieważ dostrzega sprzeczność: mil:dzy 1 eg u ła -

8 1 1 \\ rijanymi orl dzit-cip t a - d nbs1 r wowanvmi f k ta m". Lek tu1 y K l 1rY (k l r i; wyw1cr n nu 'li:i t a k mocn e> '' r -.(t: n i ) t ż do\\ cdz'l, że t. p iinicnl{..i p n bujc m ys l eć ~amr - ci iel:1 ie, czyt; ć n 'P to, co pnl c le. n'y~ t m-iczej, n i. bezp C'ś r dn ie oto «z e ni ~. S 1 ow IT' 1 l w r '10if' Kla r ze m c1 - t e r i a ł niemal na p op zednic. kf. na o µac 11, oczy, Ś" 1 e w d oś ć sk romnym w ydi;n iu. t~ Id.1: k i nµ. w k i lk adziesią t lat foie j zrpa lizu jc J\Jpt, ld z k mu:li i Wiei i czl01;\ ick do rmilyci1 in1 resl \ ". W k< żdyrn, ie l{j r" w r l Zr.'! swymi p <i niu1 k im i l u b.uni i b u nt 1mi- o pi n H ly _ymp tom zamri C'enia pa nu th j w Slub!L h" siel 11ki. P ier w ~ zy sygn'1 l świadc ;ac y, 7C l ~. re 1,,," de strzega 1 ak Żl' i tutaj" - wyrażm ''.: rrc i< y w <~ ~l en ob ow i ązu jąc y ch po jęt. Drugi prc.'>lem - to G 1.. l w. J s on. mimc sprytu, lek kom y ś l n vici i n rgi', tł 10_1.;cem H p o r p Mulnym. T k łatwo Sit? bod j IlJ \\, Ll kit p l lly r.'.)tl l, i? jego i k t ~ V - n sć v. yg l <10~ n <i 7.am t s ko\\ ary. l -. t.m. Co by sil: st l- o.. 11dyby Ti adrst p ow riicil n 1 ~J o. \ ;Lh clav"n Vl h lnil- 7. t> ń i o iw! idczyl ~i ~ o r e_ k r J.\' c ;.1 j L m i Dr b ójsk iej '! Hzecz ja. na, że w t 1 <'l ' ) l u; cji pl 1 1:- m 1 rm u i< lne clotyczące Gust. '' i A'1i i p 1.e ta lyby mt r'.\. o a ć b o te 11 0 wujaszka. C'zy G ustaw b r t!z< \Jy S I( "1 d y bunl<,w dl' :\1y ś k. ze nic- j i;s t on ani n li 1 ib; s ma 1,.1 ' ln i. ani skł cn na do heroizm. Lecz n i woln o ~ nim w 1dziPC l) lim uroczej i wc->i; <'ł i m io.1l lki. l k ;( ' un em Z(; n tuje ju ż now 7Jcl Wbk a 1 p r ąd)., wyn 'L i ', ~i f' un idz ood Złotą Papu gę " W J d.1 ~ u n e l J 1m l" H:ć zabawy, al"-' i ciekaw o sć ży c i< z< in 1 t re. o\ ;, il l u dźm i. o jak s. m o wy Jaś nia z'lczynaj \l' ocl ~ ur u.vc i k ' ' :,: 1byczajowc 'o komt dianctwil obow!.1zuj 1cci,,o \ V '''I.,1ym środowisk u. Na małym wkc 11:0, co s ic w 11:1 1 im mieni, Gdzie k a żdy tr w ożn ie pe, slbkit: j pn e,trzeni Jakby m1 sz c z u dła. eh i.\ pr ;y łb '. c y chod li Tam, czym są ludzie, n ic chaj n ikt nip ll' da! Ale - ~dz i e czł owie r m ało pozt r ceni. Przybr nym k> 7.f a łt cm n ie" c rci;. i nie z [cjzi Gdzic " h;ce"j ""olei. niż ;c.zt- m nim \\ }, 'I;, ' Tdm chw.} taj lj~( ~ I z, to: gol r, ; C' zyż nie p1 zypomitl'l s ic: m nl? z l P : n ł J ow ialsk i go"? G ustawowi z w dzir_'c7.'lm y O\' Cll'Y. I Ub 1w, w k tóre F rpcl ro w pi i ł najp ieknit j z 1 \\ ~ 1\ tj tw c osci poezji: m ijosną.,~r r > podnlc.' ", Z<' m l ś' \\ y ' łc :t sna romjłl)~cl; romantyczną. m.ntynnowi - nil.ics t jesz ze Nie chnd 7.i o r 1el k ' 11ieszc. 'liw01 mi lo:ść b zwza je mną, czy o milo t:..:, y,,lf. o I 1 1 t?n.idzi jnoi:.c i kl t;sk~. Gust,n v z.slub '' I m pod tym w z1jr.dtm p ic wsp Jln go ze sv ym mil m ikiem z lv czcsc1,,d ziacluw, ni Zb igniew em 7. M ZLpy". W e lka,!don toc z11 J h nk vi F r d ry jest niem 1 -:~wsze pn bq pr ~wvci~ż 1i.1 tn:.lln o::ici m ożliw y ch tlo puk ran id. Nie jest sic_;.,aniem uo ni emożliwo~ć, zamyk a..,,, rai ica<'h drowepo r o7s clku. ; iemnie:j - j st "a lką pl wd7iw". naj- i ck11w il j, z te gr i.mkt u widz<'nia, r ~'l; U Je się, "" ć.'\i bin. J- oszturd l j e.i! po tr osz ~ t eg <' h łopc a, t ra. ktujr- go pob ł a żliw ie, a ~t r-1 (J :Im<.. i.i na w <'t pr-aw a o a lnej 1 lsl1 1k ia. lu.:~ " O,. ti,, r b r n ę. P rzecież Alb 1 o j11 : n m" Y styl z r i'l prze zny 7. µ oj~cii:1 m ' HadtJsL1, Dulnoi hl, ; e :<-<.sci o nawd ni' i i Gu t l e je-st to pos1 c w rt sci v..i i I. o~ r ' i,. i le i; k tów. _ 1 prr.ykł,1 -. c.ew ni ~ Jr,\ ctw, ili, d. s ły szy l 11 j~c zk, o ~ nkci m o pro1 m ah u I\\ 1' K ic. Y _ n ade. m. N ic w t1jjl'n'n czona w 'P c.k r. n Dobr <' Jska rnwet Oil p i 1Jb'IJl' j, ycl ov, 1 " N 1lom i<1st Ibi 1 Z< p.min J<1C () k 1 1 li CUI ku wohl I, "lp, l.rz~ z\ 1 1m znslubisz K lar~ \\ rz.,, mu t ) m chctni j. ~L tee \potr l te''' 1r y satyry<.znie, to J1.>.d h. p1, w dl!.1\ 'L i_,..,..._. z l-i w1 i k o 'ci) buntm 1ii::. r 1k ko.1 om 11,;, i 1 d~ 1 lnid n;.i; G u taw w 1E:rzy w 1t.sc: l ll tylk ' \v. Iumn c: wz j cm n ą. ale t " c-u"' e r i. zez : iwt. i,jno t onnt', n \\ 1 J mne Wojciech -atamoo

9 O WOJCIECHU NATANSONIE tego ~łowa " -!'twier dz ił Koenig i - zakonkludował,,nie ma w P olsce drugic:go Natansona, nie m a drugiego równie k onsekwentnego (niekiedy - upar tego) wytrwałego i ustabilizowant>go krytyka, pe> którym zaw sze ' iadomo czego się spodziew ać. Potrzebny jest naszemu życiu teatralnemu nawet wtedy, gdy wyw o ł uj e sprzeciw". I od giebie dodajmy : Wojciech ;~atanson jest św ie tnym pis arzem, konstruktorem pięknej, krytycznej i eseistycznej prozy. Zachwyca czytelnlk<i wycyz elowaną fra zą swoj j polszczyzny, ale i pr:ickonuje celnością i rzeczowością rozbudowanej literacko argumentacji. Aby być krytykiem, nie wystarcza umieć wyrażać w vdrębny sposób swoje wrażenia wywołane przez zjawisko rtystyczne. Trzeba jeszcze uczynić to w taki sposób, ażeby czytaj~cą. publicznoś ć zbliżyć do dzieła sztuki, ażeby jej ukazac p1~kno i m ~ d roś ć tego dzieła, ażeby ją nauczyć wr.1 żliwo śc i i odczuwania" - tak pisał Wojciech Natanson w jednym ze swoich szk'iców krytycznych w 1934 roku bo pa~ Wojciech Natanson uprawia zawód krytyka od t~zydz1e '>I ' t (w 1932 roku zasiadł już w fotelu r Ę cenzen ck! m słynn t> g krakowskiego Czasu"), i rlo dziś dnia pozos t a ł wierny w yznawanym przez siebie zasadom i ideałom krytyka.. J erzy K oeni_g <DIALOG, nr 2, 1959) - młody, dociekliwy 1 rozp or z ą dz a Jący już dużą erudycją teatralna kry tyk - n a pis ał o Wojciechu Natansonie, że Jest on polsk im olimpijczykiem, już ch o ć by dla olimpijskiego spokoju z jakim upraw ia swój recenzencki ogródek", i por0wnał typ gatunku pisarstwa Wojciecha Natansona do pisarstwa i osob wośc i twórczej P aula K empa, zmarłego w 1959 roku k o1 yfousza paryskiej k rytyki teartalnej. 1'tanson Jest krytyh iem - popularyzatort>m. W najszlachetniejszym s nsie Wojciech Natanson (dr praw Uniwersytetu Jc:gielońskiego, a także absolwent paryskiej Sorbony, byn nieżyjącego j uż głośnego uczonego krakowskiego, fizyka i matematyka, prof. Władysława Natansona) jest w ielkim mił oś nikiem fr;mcuskiej literatury. Ci, którzy interes uj ą sie francuskim teatrem napewno p a mi 1.;la j ą jego wnikliwą i finezyjną anali zę stylu gry Teatru Vila r a w Polsce z 1954 roku. publikowaną na łamach Teatru'. Wojciechowi Natansonowi zawdzięczamy też prze kład Kapitana Francasso" T. Gautiera, a l akż Kaliguli" Alberta C musa. Wojciech Natanson pr z eł oi.ył ta kże m iędzy innymi Szkice literackie" A. France'a i Stendhala Szekspira i Racina". Gorąco zach ~c a my też do lektury zbioru jego Szkiców tcatrnlnych" i wydanego niedawno zbioru jego recenzji pt. Do trzech razy sztuka''. Wojciech Natanson jest bardzo płodnym krytykiem. Rozliczne jego prace krytyczne drukuje między innymi Twórczość", Życie liter ack ie", Nowa Kultura", a z właszcza Teatr", któr go to czasopisma jest red. Nc:tanson sekretarzem. Pu blik u jąc szkic krytyczny red. Natansona, na pisany specjalnie z okazji inscenizacji gorzowskich ślubów p a nieńskich", pragniemy naw iąz ać: stałą w spó łp racę literacką z najwybitniejszymi ludźmi pióra polskiego teatru. B. D.

10 J. 1 l 1I:; U, Z L.. ł LL SKI- BOY (... ) Ogl<i da c ::> I ub y pe :i ń it na sct.'1ic Jes t zaw ze r ozkoszn : w iek- 1m : i E' lih ~ d< ~ i. li 1 1 ktorzy, ab. t~ r ozl:osz 7. m qcić.\ nrn t:m. I ż 11> lnilnyc h w spomnilń wiq że sic, z t l ~,,i t1)r 1'.. l P d mi ęta m S I ub y r.mc i,:czl niem 1 l 1k n w p 1 ł- cz esną kom edie ; 11 PL, 1 i \ J w -~w :c n: ch sukniach i surdu t'" Il. v ol o. ei ramie J. kir.:o: b:i n ttlnego, I tur o e o p ok< JU - 1., ne. i i- r. t '..n Ko-u;:ie. O ~l v lu f1edrow, km n ie i-1" : uznrr..l:i i w tec:lv b t t>n slył b ~ l jl:si:cz, ; ktoro!t' a P s ltd 0 <'7.r <\ b' rd :r. b lis k im sw ą traclyc, 1, " I " eh, \ I r. i 1, w t -ihto an.u wiersza. a /. -., k sip, "!:<i li 1 01 w c itm nowego le,,1 - puwic1 \\' ~, dn iy r'w ir n ;_ ni I' ' r <1 iqkiej w etrzyk muze lnv. d k 1 o i nn l c tc '''<> V cz., i. j<>s t to sztuk a par cell n Cl. tv w u ~ a w ściśle da t(!. w kt<1rej J"l);/;r -~, sit. ;~ k1 j ;_, ; ~ y p. 1 zci o,. -d e i ot d e, kantork;, "Zpincty mogly t "'Ć' w nnkoju, 1 mini tun i cbrazy wi s ieć n 1 ści<in ;.cb : skopiow nn ' ierni k<' tit n ole gii fryzur) panien, r ;i jt nez i \ 115 t "'' h 11 u~ i ' lbi;. ;. ł o r 1n k ż- d:i fi ur mr I po\ '-r:lro pro'! > do n uz\ urn z i ''lblotkt:. 1.-;t to Sit, m1 j, k; ~ C7. <i ;- ) (\ kc ił b; 1 dzn uczrm, J st) I i 7 < c 1. _ 1pod7i, ip c z1t ot I F n iry : bo st) l F r<>dr v to 1 rzr J.y thm życie ż ci 1 n li:rdy n ie- d "i odt\\,, r zyc z.po.. < zy m t 11. f am i - l;m.: ła 7'.C/:l j k PP'Z n : 1 ll' u L1l.k Jl h>'iwi f'ni, l't.inc pri. z \\ v orn)c r.. t \\.., z r.:, m,ictln0 7. n.i j- ' orszych prz ed ~ 1. \\ ień _. 1 u b L ''., k c w ;7v ~i u,. itli.iri - łem: z c1ip o,. ~ u 1 t 1 ~ ' ' d. niu t lk o jaki' mon t r ud In:> k nk n;. glo 1~ ni' (z. r "Wnr bar d zo \ ierny ) or; z tnpety i ku Ikt Gush1 wa ' l'to yc stylov. c wil'rcl 'lie kuperkiem r 1cr I ne-io n łn 1 "'''. u t al ni''' ne.o r t y. ty. 1 szczi;śc " e, oh:re te o nl'' t ityzjl1 11 <;t.diz 1cyJrL o, w JC rym 1 ek ~ iz yt 1r1. y 111cz.~I r ul r1 i 1 '7.. 1 e. niinr l, nat sz e z <; ~Li ve prz:> rn e r ć czy h ż 1 1 n i a a ~ m 1 k r a c y J - n a p c>m ię uzy duc hem Fred r y a rl uchem in t~ kw a i sk im, a r ezu lta lem j S!O.1est u shlenie tei:o t rafnr go c; l lu k tc ty u jmujuc: ży c ie nicdzisit'jsze r a my, :iit par al iżu ji: "" wsz lakv i zost nvia. oll m lo.o:;ci serl' pod star osw iecc,yzną k ostiumu. :vn odo sć! W tvm t ln " : ho<j j cz:v nie n. jw'eks7.a < z i;ć s krdu. P i m ic_l n,, że c; 1 u b y, r '" ' v.. 1 e., ~zor~ędnyc z~!'~ ła ch!i ' ' ' kl n y Zb Un " 1ni l t obu kochi1- jqcych s i ę pa r d i\\, ł y c rfr bl iz. t c n 200, j e źell me wyżej ; i w ted y, mlmn CEilego v. :vsokiel'o 3r\""'TI1U czego brakowało przeds! ;. i 1iu... J... t to j u.1 '/ t vc sz uk, ' k torych ła tw iej p ewn br kl \~Y ońc nit'. n drr.bić mlodokią niż od\u ot nie (... ). 1 r br chunk1 fredrowskie") OD DOYA DO K. TA l\.lte< Z..'IAR.'\ a nowvch Slu b cli pan1"'i: sk1ch" w Goi z de n i(' zdr - dz.i m y w;m Drodzy \ I idzo ~ ' dokłaclnej metryki A nieli, K l<1ry G ust.-> \'a i.\j"iin:. :Vl ożcmy Vias jedynie za pewni ć, i e zs~mow a ne lata "t>bu kucha j:4cych sip, p ur przekr c1czajt! zaled wie cyh'c; Ale czv ta m ctryh.,1 Je t l ż t<.1 k istutl~i'.? Prof. Jan K ott n p i..a ł po w 1 s l <1 \ sk ich Slubach" w insceniz '!łc ji R oman a Zawistowskiego, że lz i 'i"l e A1' i le i Klary (transponuję dość swobodni po lqcl prof. h.otta l, żeby wyrazić mog ły g.:stcm, spo jrzcnlc:m i C I m zachowaniem ::. i ~ na. scenie m en t a ln ość w pó ł e zr n/eh im n wił!śnic, pov. lnny b ) c mł o dziu tk1t, ha ~ lk uruist lchll 1nwel. no tylko wte d Y b~ dą a u 1e111 y c z n e, cho ć pokaz<\ sic_ w irowni w stylov-.: ~J llprawie kostiumowej i dckorm;y;nej. Ze t m t" H cdrowsk'.: p; nnic~ ze SLdre~o po! i.ilo:go dv. orku - w -r z._c ~zo_ne d z~ na set.nie dla pa ominu rwej t l-oćb y k untrontacj I z ich d z1- sie3sz: mi 1 óv. i eśnicam - raz ił y by swoia psy h1czn4.n a_iwnośc i~ i obyczajo)\ ym zacofaniem. Sk.ila b owiem d_osw1; d c zeń nowego ob yczaju 1 nov.ego pojmt>wania m łocloscl, oraz nowe.o modelu to u nk~ >bu p łci - dzieli Anid i Kl arę sprzl d wiek u od zmmych nam ich d z1si jszych pra - i:ir a wnuczek w. po ub niebotyczny. uro ly, sylwdki i pwychicznl!go port etu, z (: mm owinny dzisiejsze. od tw orc1. yni Ani('li K :. rv? Boy - Z J n ski w Jl'dnl 1 / nc nj.ji ze $lub w" p s.ał ;p. " /\nic i, że to n.ib rdzi j u r ocze w cielenie ":'oli boże. Jak kj d~k il w il k drcpf lo n. \\ e h l.ipkach w.hte - 1" turze polskiej", i da 1 cj że to pols. c Lid ątk. o, (:;C'. \.m el~), i<ló go ras 1 rozpln1ła sit' p 1:7.nit:, t k ;,;:1 roku". M y,lę, ze napcwno BJ&ta J'' iatk< w I J (l,1 i m m u ) ld.jn j b ~ prz~~ szlo zcigr ć Iredrowsk-i ~ leic: - i.buntował a b y s1~ dz1 I

11 ppeciw k o b iyowski J rece1 tt ze, okre:h ją cej literacki, ale i hlslorycz. o - obyczajowy wizerunek Anieli. Dlateg o rację m il prof. K ott twierdząc, że n a j prawd i wszego wizerunku Anieli i Kl; ry d o s :zu k '. ć możemy sir; n Pj~ zybci e j i najkuteczniej \\. w p, Jłc ze s nych nam filmach (i od siebie dodajmy: na adkac h Przekroju" ule i w fikcji literacki tagdy L ji i Kotowski J lub w obserwacji m ł odych dziewczyn w s tudenckich klubach i na fajfach w wielkomiejskich kafojkach). Prof. Ko t (znakomity i bodaj najefektowniejszy dzi ' \\ Polsce krytyk teatralny, a propos, zachęcamy do lektury świetnych Szkicuw o Szekspirze") napisał też w rec1:nzji ze ~lub'! ' " (PRZEGLĄD KULTURALNY ~r 44, 1059 rok), że prof. Kreczmar - rektcr Paflstwowej Wyższe j Sz koły Teatralne 1 r:zekł mu (Kottowi), że najautentyczniejsu> Aniele i Kl c.1r...- znajdzie: na pier wszym lub drugim rakli lu it'iw. a](' późni ej, to znaczy - na dalszych latach, j uż nie. Dlaczego, pc'1źn i c j już nie" - zapy Iem o to n ieduwno reklcra Kreczma ra. Bo, pużniej moje p;1nnice są już zbyt ' yrufinowane" -- od:-zel l mi n ktor. Wyrafinowane? - dz iwiłem si ~ Ano - 7.ak onkl u dował Rektor - bo t aka dziś mod; panuje choćby w czy to zewm;trznym wizerunk11 obyczajowym młodych di.iewczyn". ZESPÓŁ TECHNICZNY KIER. PRAC. KRAWIECKIEJ - SYLWESTER MELLER GŁÓWNY ELEKTRYK - ROMAN HERMANOWSKI KIER. PRAC. STOLARSKIEJ - MIECZ. ADAMKIEWICZ ŚWIATŁO - CZESŁAW WALKOWIAK Bogdan Danowicz OPRACOWANIE PROGRAMU GRAFICZNE JIHCHAL PUKLICZ REDAKCJA STANISLA W lllaslowski

12 I G or zów - 1: OO brus i. - _( 04 - F -:\ -! ~. 81

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Ż ᖧ厇 ᐗ厷 ᖧ厇. aryja, atka asza olesna 勗tku n Z r ni, NMP B l n ryw ł i t tn 勗 r lᆗ叧 w r u i niu i ur ywi tni niu n h ry tu. W wi lu i j h w j n u ni j k ł ży i l n Z r ni r ᆗ叧ឧ呧ni j j k bi ku -. Lui A

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo