TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM"

Transkrypt

1 PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

2 JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A C K I : BOGDAN DANOWICZ komedia muzyczna w 4-ch aktach Telefony: Dyrekcja Sekretariat - 25-HI PREMIERA D N I A 3 O G R U D N I A R.

3 R e i. 11 " e r i a : BR O l~ L AVV K A S SONS K I ScenO l{ rufia: M C H AŁ PUKL CZ U k I t ł I i l 1 1 :'1 w : MARIA 0 SOWSKA R i e r o w n i k m 11 z 11 1 I n J ; EDMUND KUROWSKI

4 o p,j s.\ D J \ KOMEDIA T{;WDIA A w i~c JADZIA.. BARBARA i\!ielania. HORTENSJA EUFEMIA ANTOSIA FELIKS ADOLF. BOLESŁAW '\HECZYSŁA W KRZYSZTOF. JÓZEF GA WAŁECKI PISZCZALSKI DOK TOR KOS. KIC - KICO ~SK I ZA ŁGPALSKI. B. \ SJŃSKI K L CHARZ BAHBARA BARGIEŁOW SK.. NINA OGIŃSKA HALINA BULIK - KUJAWSKA KRYSTYNA CZARNECKA MARIA KASSOWSKA LUDWINA NOWICKA BOGDAN ZIELI '~KI. JERZY JAS l NSKI E UGENIUSZ KUJAWSKI.. TEOFIL ORD OŃS. I BRONISŁAW KASSOWS I STAI\ISLAW MASŁOWSKI JERZY ZA "S MIROSL AW SMOLAR. ANTONI JURASZ ZBIGNIEW KA'YIE KI. JEI ~Z Y SLElJZIN K I WITOLD r DRZEJEWSK!.. TADEUSZ LU CZAK gn1m y.turizif' \'.rd o\\'(,", po l'.l1rh. nh.stuarl, Antygonach, Cy ach i r i wnocześnic hodilj z fre n.\\'sl<imi ś lub t mi". e to dictum obruszy sie h. c m ożl! jakiś pozf uw iony pe.cz ucia humoru miłośnik Melp c>m ny, i pcv. ie, że po dc:t j r llhrz. n:e por; i m il j <:c w ti::a r7.f' rj m 1tyc1.nym na p o cieszne itgle sl<'rcj, a, antykwar ycznej ju ż pn 1wie r amot i. le h:kie fumy oka żą się t a kże n j motluym jui. d i' zrzi: dzanicm. Tc tro"' i, z wł d "l t l < a. Pr v 1 c jc'!v nemu. k ry gra coozi ennie p r zed zmienl.j KY :-O si<, a11 audylorium, grozi sl1..1rczy uwiąd <ili nl m < aby P ÓJISĆ n:' rad:rk lrn.1 zmi<. ~ce n i<. 1c. o miejs cowym ir. ( odwagi, r;ł u doz ian'.1. Kied)'ś w ie zbyt j1e zczc,.1mic.; c.1!v! c, eh. w pobliski m Pozn niu (i n ie tylko tam) za d t kr i n p. Szczurkiew iczcw grywano w te at rzl drai 1t lyc.11ym Ltlle Vveneci y" i. Otellów ", ilt: i \\'es<>le w'k \\ki"!.,m biny Marict. ". dtu rcilu1l' t'o przymierze poctk asd ej muzy ; JCJ najdostojniej szą s 1 o!'lrz y cą był o w yr łz l?m swcii. l J, oportunistycm j strate 'ii, i W7.' I d y kn;owc g rdy w r rn r ol w. le nie ba~<. tt!lną. le < Iz>~. kwdy uic ''"f<",zi n:.i l 1 wc. Ja K a l man;i lub L eh1rn do rzyb yl ku dl am, lyczrud m uzy, te:1lr m oże i ma n \W l ob(; wiąz ~. c oc' b Z wz1 le l 1 czy t 1 zdrowotnych cio podr a żn km owej - ;,m iew nt. j :yl." ltroć p r.;ez n. b rmu~ ~cn ych kryty ~ :iw - pr pr,1, _v. Bo komed 1 a zwh: zrz m uzyc rna l n il c1u11io.'lej 'l.y r< la l s - ja ~ n.iz) w1 Jt l CZ n ie len blo. h \ ipny sla I sychiczne o odp r ęż ni<t - lek rz<: psychia1-zv, W yb ra li ś m y.,j~dil~ w d wr", hl' r. mi"l'lo wyf:v i chlane < JUŻ w r - pcrtuarach tealralnyc ', banalnugo p ro t;,o(ulu - m J r; -

5 t, rt i wcale n il'~z < bl owe teatralne uroki. R;,.motk tę 'nie nójmy sit; wc :łll) tl 60 słowa tak bardzo obniżając ego rzekomo range realiz u ; ą c ego ją teatru) o d k urzy ł i o dśw ie ~ył Julian Tuwim. Zrob ił to z właściwą mu ma estrią. Au tor.kwiatt1w polskich" miał kilka twórczycl": oblicz i mnostwo w~ 'tle nie prywatnych pasji. W pogoni za starymi k s i ą ż.ku mi 1 'rze trząsął wózki lady warszaw ~ki c h bukinistów j antyk riuszy. PE!cznialy notatki do jego bachicznego s łownika; ciągle niestety był na jdziwaczniejszych i najbarclziej fikuśnych bon - mots. czyli z~bawnych powiedzonek. J ak chomik gromadził sł owa i starte już przez czas i ludzk ą p a mięć pojęcia i różnorakie aforystyczne formułki. Był h umanistą, ben ed yktyńskim zbieraczem okruchów liter,ickiej drobnicy. Ale też ta pasja!\- vrcza nie trafiała nigdy kuhi w plot. Z zebrunych ułomk ó w lepił nowe, pocieszne ale i zjadliwe epigramaty, nasycał nimi swoją p c ezję, karmił swoją liryczną muzc. I dla tej podkasanej miał jeszcze zawsze c oś w zapasie. I ciął, s e kował z najwyższą premedytacją stare, teatralne ramotki, różne Królowe Madagas karu", Labiche' w, Schontanów i Ruszkowskich. Kom - dyjki te były dla Tuwima rusztowaniem, na którym w znosił nową teatralną budowle. Teatralne przeróbkarstwo T u wim a było jego drugą t a k że odświęt n ą, artystyczną pasjq. I Jadzia w dowa" jest tej wielkiej, teatralnej weny Tuwima przykładem wcale nie najgorszym. Bufona da komedyj ALEKSAl\D [ R 1~n r 1 Rozum mężc z.> z nq, białog ło wą af kt tylk r zą dzi, on;: kochn, c1 a z nienawidzi, nie gdzie ro ~ u m, ale gdzie afekt, tam wszystka". (Ludwik Maksym!liml Fredro) no SLUHY PANIENSKIE (CZYLI MAGNETYZM SERCAl komcd u w 5 aktach ki Ruszkowskiego jest przede wszystkim teatralną bufona dą samego Tuwima, i jego zamierzonej kpiny z tego świa tka, kt ór y odszedł już w h i s t o ryczną niepamięć i kt0rego sceniczna rekonstrukcja może mieć jedynie walor farsownej satyry s ką p ane.i Tuwima. w humorze kpiarskiego dowcipu Juliana Bogdan Danowicz I

6 \... ) Pr y omnijmy sohi<", "' jak c~ okoliczno ściach pn wal; ~ 1 ub y. Pierwszy r 1.11t kre śli pc;eta z począt k iem r. 1!'27, k i d) 1. 1 d t-(.( i( j beznadci i w ledwie rruje mu si m1 zl iw o ".c o lą\?l ni ~ 1.. z ukorh <' n.j kol''cl'l. Te p ipr w ze ~ 1 11 h y s I/ l.' in \\'i< r~;oen: : a cl uć pcet" r 1sze do bra ta, 1. oi1.: t 11'.i'" chc w y lwnl r 1 '.'Tla \\ 1 'Pj lekko~ci jak zw ykle : t;i czv u c11.1 \n;1c t ~n rzut, z k tórego. kty. z <' h zi; rymow <-> ną r edak r j 1 sztuk by u '.UĆ pr zep 1s ć, Juka dzil'li k dwie w-:rsje. Jaku ktl Ko 1, ii lu ~ Il n: p t. 11 ' Czy tymi s krzydł a m i i ' i U\\ ic n r.1t.w 11.Cil mili.. c: c - ~ o c,.1 la redakc ja k 1r w dli p o\', - ri ie. µr ci koi " n 1 l h..: l\ WÓWCZJS 1.,. rc:rł ro l; ył ju;i rs 1 i\ m!'1 ż..., Z t il S l< bkowcj. w. cj~ si ' nil w. tpli\\,, i e. nom1en ta ch, w, :eh Gu- " v m by..:,. pr.j \\. \".Z. t, ony, F ' o uż: cza mu \\ ł. 1- O S O B Y I. \~I DOBRÓJSKA. NINA OGIŃSKA ANIELA KLARA RADOST G USTAW ALBIN J 'o.n BARBARA DROGORÓB flbara BARGIEŁOWSKA RJWN ISL:\ W KASSOWS~I BOGDAN ZIELIŃSKI JERZY JASINSKI ANTONI JURASZ Sem : n;1 w i w domu pani Dobr(1jskicj Vt. łr._ L. '.'.'yrr : J. oje nc.ir.zu\\' T'\ ~,._ m ilo. Cl, tym ~ ~ myrn rl, "l si \\ orr I r r 1, ;k i t'- zenie l ębszy, m o ż" nad etan tego Guciu, iak i go znaliśmy do te j chwili, Guc i, lripio1a p ki tając go iigle, dzieci 1ka, k'(~r ego Klara ~zy HEZYSERIA B R!\! ~' LAW KASSOW.SK I :\nici.,\ odza na na. k u sw ej r.boj. n,s 1 iub \\ ojl J dr winy. szlego lljcu ro, z:nr- lo JU Ż t,uc'io, t _ in Fr dro. (... ) SCENOGRAFIA TEnI :).'. URBAŃSKA T. żclcń!ki - Boy ( lljr<:c 1u nl~i frcdrm".skie" )

7 WOJCIECH NATA.:\SON W LKA O SZCZF"'CIE \\' 1 "! o ~ zczr: ś c ir> o orawo swobodnr go wyboru miłosnego, iest jtdynym z na.hva in i c j ~ zych pr ble m0w w c ałej twrrczosci F red ry. C ' H.J! u ' \\ "r2 źn y kc nflikt. Nawet w f r O\\ ) c 1 Do m ac.1 i huz. 1 1.i.. 1" Porucznik i ZO!'ia musz:i w a lczyc o pr two d o BZC7 C' ił. w trudno s i ę d my,;hc, że I.v o t czo ~t. Fredry jes pod lyrfl v:z lr dl m odzwie rc:edlenii: n j e 110 oscibistycn p rzeżyć. Ty 1 I int r,w ro i :r innych '. pr. ~.>eh m i!o,nych po ~ H I! Jro a znajac j j!;>!.utk(i\\ na, J Kj ~ ku r z-. Y c dziwllf o. że w Zem.'cie", \Vacław 1 o db:i.szym spor.:c dot\ "Z 1<':0'11 t ""JW m i.enstwa ;vyb1ega ze sceny, z poci 1 il, u. ; r,;.iakn ni ipnl \ yp0\\: 1da na km:<1t cnoty. \\' c, r> j a d t <1Ż1'11ą WwLWi,, k r\ czujl' w ri ich fals'; ~ n 1.. :le 'iij ż s rzeczne z jero v.. ldsnymi p og l ą <.J mi na mi łe ć. Dlotcg nie t)!ko sprzecza si. z Re; entem. ale i postar. w i dzia ła ć prze ciw nitm u. Przez nieśmhł -.ś.:, a t a kże i z trc, k i o l.s ojca (Z'lbr o:i: :1 go b a n k r ~1ctw m), n i1 posu \Va i~ tal, d leku R zia z D oż r.v t i ". le t biernoi.' nie ozn~ CZA że cór k bez b 1Jlu godzi si r- n::i dc c y zj ę r jc:i. Tak - łm > rnujl ~ i f! konflikt w Odludk 1c h i no.ie". W.,Z rzę duo ~c i i p?ucfr7.c" \' ł a Jz11 Z.''C 1 nad dzie ćm i m [l c "I - r!d er - k 1 p ry ~ u. Ta { sam o w Wi!k im czl w ieku do m a l 'C'h in t. csow". Zu lnip m y j st w..slu bacll pari-:!(1sk ich". Od poc zątku \iem ' ż e. n i<' la z os t ał ' ':l"l"'znaczona G ucio\\ i. Pani Dotrojsk.1 ws7.y tk.> 11ł1 f. I z R udosf.:~1. i,, cale nie k ryje s. yc zarni irów. Rado:.t t i. z te o nie - ob i taje:mj 'c:, m<'>w i c \ p lt>rw!'zym akcie do G mt: wa : Pa ii Jobr.j ka sam.; Cipie) <> ci d;:.je, HP i. c wzorem n.. i.., <o no, ~ ra nr. zą, Rit>dY w duszy o.t.ic:c ia w 7.) st kich świę' ych proszą ; Prr i n& twych n r<' c i n-o p ")j ~ni, c::wuj zamiar ~ zgl~r.l rn c b ie gło: i b huj I.ni. Gust;; / "ie o tym r <>brze, cale ie; ni ;;prz ciwia mewi z r z ~!:lllcjq : Że gdza; dwie rodzh zwj, zl u.obi ż. czy, Zwi'lzku si w J. 01\cu 'ipodziewat: w ypada Gustaw otrzymuje w i~c ; a d.lnie pozyskan iu mi łoś ci czy!:ympatii) - przy sz łe j narzeczone;. Pan na mu s it podoba, żad nej innej tajemnicy Sf: l'c<' jego n ie ltryje. Kunszt kome diopisarski Fr d ry pc'!eg, pozornie ru tym, że za c i ~ kaw i n nas przebiegiem ~ kcj1 - kt r.j rozw ią za ni e sami p r zewidujemy. Przeszkody na drodze do szr z(;ści sa tu przew a ż nie fikcyjne: np. ba jeczka o m ił o śc i do.,-inne;" Anieli, któr 1 poetycko uklatla Gustaw, a by troche pod r a żn ić, a trochę i oc7.a r o wać Anielę DobroJskq czy leż Ian a zja na temat rzekomego odkochania si c:" lbin <.i na pr awd ę wc ią ż!> ZB le- 1 ącpgo za K l rą, lbo wreszcie rzekome zabiegi m atrymonialne Radosta o Kla rę, o kt ll'y<"h nic nie w ie za k.imien ia ły tar y ka waler. P' cichu marl!lc) zapewne - o mamie Anieli. I sam f'l kt, że s1 raw, niedoh.m e:go zw ią zk u młod ej.dziewczyny z n'.ekocl anym ph ez ni ą człow ie k i em m a Slubach" znaczenie!i~ lu czy żartu. :i nie sprawy istotnej (jak w wielu ; m ych komed i;;ch frndrowskich) -- uwyd atnia wyraźną pod ym w.igl!_dem re ż ni cr; Mo7..naby w ięc p owiedzieć, że wszystko w Slubcch" ukł ada sit,' jak w siela nce. Tylko, ż e wni() ck taki zav ienlby zaled wie ci~n ki c,.t.cwnc;trzne, p zory p rawdy. Spn!>u jmy sn o jrzeć gł ę bi ej 1 dopatrzeć s ię konfli d11w, kt ór ~ z ' m a z u ją pastelowe" barwy idylli. ru w s tępie n itkniemy i(' n sp a w <~ OWY< h ś lubów pa niel' skich", k lórc poet po vewnycr w ahani uch p rzyj <1 ł ja ko 'Jlcczny t ytu ł utworu. I 'redro r:icowa l n, d sw ą arcykom i:d i<j m iłosn:.1 bardzo długo : od r ok u kiedy ię zro Jził pierwszy p om y s ł, Hż do pr cz< tk v rd u W t~ 'łk de tej p r c.y kilkakrotnie zmieni 1 it: t yt uł utworu : Nien ~ 'ść m ~ż c z yzn', '! ł l'o t y m. Sluby p<..n iet'tskie". A ż d\\.1 z t eh tytu1uw ctotycz.1 we o, n, w po ł dzi<>c innego rn b owiąza n i a, jakle pocj!.'jm u Jq P 1 iebi i Klar1 : aby n igdy nie w ychodzi(' z:i m aż. W if'c, cho<' mot : w tc'n tr k tow ał ~ redro hl mory. t ~ cznie odgrywa on wa:i:n ll role w śrc d z'l ~adnie n t J komedii. zyim pom ysłl m b)!y o\>:e ~l u by", zobt>w i ąz u j ace do n i enawiści w obl'c m t.'.czyzn? Nie AniC'lJ hył a ich inicjatork ą. l <'CZ Klara. Aniela tylko uleg<. argum1.;niom i sugestiom kuzynki. v ierz:,: v.. 3cj roumd ~. z n;, boż ń s t w e m s ł uc ha Clpow iaa<m. W pewnych c.n 1: eh (i ~ n Jui. na. a m ym.vst ępie l jakby sh, trechc: ~ slyd i b ul nu t, z K J, r ą spi. k u Pl Z< iw rorlowi m k lrmu''. 1c w ii:c dz.iwn1;;go, fo A lela p!e;wsz opu; I,anty - m : trym on1alnu fortecę". Olaczeąo jednak 1 lnr- z t kim 1 g iem n uc < kuzynce wói pla 1 awanturo czy" P onil ' at v my.i ich tel dziew rzyny rodzi si opór prz ciw LctSudum c; l~c.1c~a.n 'l'j obyl'z<ijowoścl, ponieważ dostrzega sprzeczność: mil:dzy 1 eg u ła -

8 1 1 \\ rijanymi orl dzit-cip t a - d nbs1 r wowanvmi f k ta m". Lek tu1 y K l 1rY (k l r i; wyw1cr n nu 'li:i t a k mocn e> '' r -.(t: n i ) t ż do\\ cdz'l, że t. p iinicnl{..i p n bujc m ys l eć ~amr - ci iel:1 ie, czyt; ć n 'P to, co pnl c le. n'y~ t m-iczej, n i. bezp C'ś r dn ie oto «z e ni ~. S 1 ow IT' 1 l w r '10if' Kla r ze m c1 - t e r i a ł niemal na p op zednic. kf. na o µac 11, oczy, Ś" 1 e w d oś ć sk romnym w ydi;n iu. t~ Id.1: k i nµ. w k i lk adziesią t lat foie j zrpa lizu jc J\Jpt, ld z k mu:li i Wiei i czl01;\ ick do rmilyci1 in1 resl \ ". W k< żdyrn, ie l{j r" w r l Zr.'! swymi p <i niu1 k im i l u b.uni i b u nt 1mi- o pi n H ly _ymp tom zamri C'enia pa nu th j w Slub!L h" siel 11ki. P ier w ~ zy sygn'1 l świadc ;ac y, 7C l ~. re 1,,," de strzega 1 ak Żl' i tutaj" - wyrażm ''.: rrc i< y w <~ ~l en ob ow i ązu jąc y ch po jęt. Drugi prc.'>lem - to G 1.. l w. J s on. mimc sprytu, lek kom y ś l n vici i n rgi', tł 10_1.;cem H p o r p Mulnym. T k łatwo Sit? bod j IlJ \\, Ll kit p l lly r.'.)tl l, i? jego i k t ~ V - n sć v. yg l <10~ n <i 7.am t s ko\\ ary. l -. t.m. Co by sil: st l- o.. 11dyby Ti adrst p ow riicil n 1 ~J o. \ ;Lh clav"n Vl h lnil- 7. t> ń i o iw! idczyl ~i ~ o r e_ k r J.\' c ;.1 j L m i Dr b ójsk iej '! Hzecz ja. na, że w t 1 <'l ' ) l u; cji pl 1 1:- m 1 rm u i< lne clotyczące Gust. '' i A'1i i p 1.e ta lyby mt r'.\. o a ć b o te 11 0 wujaszka. C'zy G ustaw b r t!z< \Jy S I( "1 d y bunl<,w dl' :\1y ś k. ze nic- j i;s t on ani n li 1 ib; s ma 1,.1 ' ln i. ani skł cn na do heroizm. Lecz n i woln o ~ nim w 1dziPC l) lim uroczej i wc->i; <'ł i m io.1l lki. l k ;( ' un em Z(; n tuje ju ż now 7Jcl Wbk a 1 p r ąd)., wyn 'L i ', ~i f' un idz ood Złotą Papu gę " W J d.1 ~ u n e l J 1m l" H:ć zabawy, al"-' i ciekaw o sć ży c i< z< in 1 t re. o\ ;, il l u dźm i. o jak s. m o wy Jaś nia z'lczynaj \l' ocl ~ ur u.vc i k ' ' :,: 1byczajowc 'o komt dianctwil obow!.1zuj 1cci,,o \ V '''I.,1ym środowisk u. Na małym wkc 11:0, co s ic w 11:1 1 im mieni, Gdzie k a żdy tr w ożn ie pe, slbkit: j pn e,trzeni Jakby m1 sz c z u dła. eh i.\ pr ;y łb '. c y chod li Tam, czym są ludzie, n ic chaj n ikt nip ll' da! Ale - ~dz i e czł owie r m ało pozt r ceni. Przybr nym k> 7.f a łt cm n ie" c rci;. i nie z [cjzi Gdzic " h;ce"j ""olei. niż ;c.zt- m nim \\ }, 'I;, ' Tdm chw.} taj lj~( ~ I z, to: gol r, ; C' zyż nie p1 zypomitl'l s ic: m nl? z l P : n ł J ow ialsk i go"? G ustawowi z w dzir_'c7.'lm y O\' Cll'Y. I Ub 1w, w k tóre F rpcl ro w pi i ł najp ieknit j z 1 \\ ~ 1\ tj tw c osci poezji: m ijosną.,~r r > podnlc.' ", Z<' m l ś' \\ y ' łc :t sna romjłl)~cl; romantyczną. m.ntynnowi - nil.ics t jesz ze Nie chnd 7.i o r 1el k ' 11ieszc. 'liw01 mi lo:ść b zwza je mną, czy o milo t:..:, y,,lf. o I 1 1 t?n.idzi jnoi:.c i kl t;sk~. Gust,n v z.slub '' I m pod tym w z1jr.dtm p ic wsp Jln go ze sv ym mil m ikiem z lv czcsc1,,d ziacluw, ni Zb igniew em 7. M ZLpy". W e lka,!don toc z11 J h nk vi F r d ry jest niem 1 -:~wsze pn bq pr ~wvci~ż 1i.1 tn:.lln o::ici m ożliw y ch tlo puk ran id. Nie jest sic_;.,aniem uo ni emożliwo~ć, zamyk a..,,, rai ica<'h drowepo r o7s clku. ; iemnie:j - j st "a lką pl wd7iw". naj- i ck11w il j, z te gr i.mkt u widz<'nia, r ~'l; U Je się, "" ć.'\i bin. J- oszturd l j e.i! po tr osz ~ t eg <' h łopc a, t ra. ktujr- go pob ł a żliw ie, a ~t r-1 (J :Im<.. i.i na w <'t pr-aw a o a lnej 1 lsl1 1k ia. lu.:~ " O,. ti,, r b r n ę. P rzecież Alb 1 o j11 : n m" Y styl z r i'l prze zny 7. µ oj~cii:1 m ' HadtJsL1, Dulnoi hl, ; e :<-<.sci o nawd ni' i i Gu t l e je-st to pos1 c w rt sci v..i i I. o~ r ' i,. i le i; k tów. _ 1 prr.ykł,1 -. c.ew ni ~ Jr,\ ctw, ili, d. s ły szy l 11 j~c zk, o ~ nkci m o pro1 m ah u I\\ 1' K ic. Y _ n ade. m. N ic w t1jjl'n'n czona w 'P c.k r. n Dobr <' Jska rnwet Oil p i 1Jb'IJl' j, ycl ov, 1 " N 1lom i<1st Ibi 1 Z< p.min J<1C () k 1 1 li CUI ku wohl I, "lp, l.rz~ z\ 1 1m znslubisz K lar~ \\ rz.,, mu t ) m chctni j. ~L tee \potr l te''' 1r y satyry<.znie, to J1.>.d h. p1, w dl!.1\ 'L i_,..,..._. z l-i w1 i k o 'ci) buntm 1ii::. r 1k ko.1 om 11,;, i 1 d~ 1 lnid n;.i; G u taw w 1E:rzy w 1t.sc: l ll tylk ' \v. Iumn c: wz j cm n ą. ale t " c-u"' e r i. zez : iwt. i,jno t onnt', n \\ 1 J mne Wojciech -atamoo

9 O WOJCIECHU NATANSONIE tego ~łowa " -!'twier dz ił Koenig i - zakonkludował,,nie ma w P olsce drugic:go Natansona, nie m a drugiego równie k onsekwentnego (niekiedy - upar tego) wytrwałego i ustabilizowant>go krytyka, pe> którym zaw sze ' iadomo czego się spodziew ać. Potrzebny jest naszemu życiu teatralnemu nawet wtedy, gdy wyw o ł uj e sprzeciw". I od giebie dodajmy : Wojciech ;~atanson jest św ie tnym pis arzem, konstruktorem pięknej, krytycznej i eseistycznej prozy. Zachwyca czytelnlk<i wycyz elowaną fra zą swoj j polszczyzny, ale i pr:ickonuje celnością i rzeczowością rozbudowanej literacko argumentacji. Aby być krytykiem, nie wystarcza umieć wyrażać w vdrębny sposób swoje wrażenia wywołane przez zjawisko rtystyczne. Trzeba jeszcze uczynić to w taki sposób, ażeby czytaj~cą. publicznoś ć zbliżyć do dzieła sztuki, ażeby jej ukazac p1~kno i m ~ d roś ć tego dzieła, ażeby ją nauczyć wr.1 żliwo śc i i odczuwania" - tak pisał Wojciech Natanson w jednym ze swoich szk'iców krytycznych w 1934 roku bo pa~ Wojciech Natanson uprawia zawód krytyka od t~zydz1e '>I ' t (w 1932 roku zasiadł już w fotelu r Ę cenzen ck! m słynn t> g krakowskiego Czasu"), i rlo dziś dnia pozos t a ł wierny w yznawanym przez siebie zasadom i ideałom krytyka.. J erzy K oeni_g <DIALOG, nr 2, 1959) - młody, dociekliwy 1 rozp or z ą dz a Jący już dużą erudycją teatralna kry tyk - n a pis ał o Wojciechu Natansonie, że Jest on polsk im olimpijczykiem, już ch o ć by dla olimpijskiego spokoju z jakim upraw ia swój recenzencki ogródek", i por0wnał typ gatunku pisarstwa Wojciecha Natansona do pisarstwa i osob wośc i twórczej P aula K empa, zmarłego w 1959 roku k o1 yfousza paryskiej k rytyki teartalnej. 1'tanson Jest krytyh iem - popularyzatort>m. W najszlachetniejszym s nsie Wojciech Natanson (dr praw Uniwersytetu Jc:gielońskiego, a także absolwent paryskiej Sorbony, byn nieżyjącego j uż głośnego uczonego krakowskiego, fizyka i matematyka, prof. Władysława Natansona) jest w ielkim mił oś nikiem fr;mcuskiej literatury. Ci, którzy interes uj ą sie francuskim teatrem napewno p a mi 1.;la j ą jego wnikliwą i finezyjną anali zę stylu gry Teatru Vila r a w Polsce z 1954 roku. publikowaną na łamach Teatru'. Wojciechowi Natansonowi zawdzięczamy też prze kład Kapitana Francasso" T. Gautiera, a l akż Kaliguli" Alberta C musa. Wojciech Natanson pr z eł oi.ył ta kże m iędzy innymi Szkice literackie" A. France'a i Stendhala Szekspira i Racina". Gorąco zach ~c a my też do lektury zbioru jego Szkiców tcatrnlnych" i wydanego niedawno zbioru jego recenzji pt. Do trzech razy sztuka''. Wojciech Natanson jest bardzo płodnym krytykiem. Rozliczne jego prace krytyczne drukuje między innymi Twórczość", Życie liter ack ie", Nowa Kultura", a z właszcza Teatr", któr go to czasopisma jest red. Nc:tanson sekretarzem. Pu blik u jąc szkic krytyczny red. Natansona, na pisany specjalnie z okazji inscenizacji gorzowskich ślubów p a nieńskich", pragniemy naw iąz ać: stałą w spó łp racę literacką z najwybitniejszymi ludźmi pióra polskiego teatru. B. D.

10 J. 1 l 1I:; U, Z L.. ł LL SKI- BOY (... ) Ogl<i da c ::> I ub y pe :i ń it na sct.'1ic Jes t zaw ze r ozkoszn : w iek- 1m : i E' lih ~ d< ~ i. li 1 1 ktorzy, ab. t~ r ozl:osz 7. m qcić.\ nrn t:m. I ż 11> lnilnyc h w spomnilń wiq że sic, z t l ~,,i t1)r 1'.. l P d mi ęta m S I ub y r.mc i,:czl niem 1 l 1k n w p 1 ł- cz esną kom edie ; 11 PL, 1 i \ J w -~w :c n: ch sukniach i surdu t'" Il. v ol o. ei ramie J. kir.:o: b:i n ttlnego, I tur o e o p ok< JU - 1., ne. i i- r. t '..n Ko-u;:ie. O ~l v lu f1edrow, km n ie i-1" : uznrr..l:i i w tec:lv b t t>n slył b ~ l jl:si:cz, ; ktoro!t' a P s ltd 0 <'7.r <\ b' rd :r. b lis k im sw ą traclyc, 1, " I " eh, \ I r. i 1, w t -ihto an.u wiersza. a /. -., k sip, "!:<i li 1 01 w c itm nowego le,,1 - puwic1 \\' ~, dn iy r'w ir n ;_ ni I' ' r <1 iqkiej w etrzyk muze lnv. d k 1 o i nn l c tc '''<> V cz., i. j<>s t to sztuk a par cell n Cl. tv w u ~ a w ściśle da t(!. w kt<1rej J"l);/;r -~, sit. ;~ k1 j ;_, ; ~ y p. 1 zci o,. -d e i ot d e, kantork;, "Zpincty mogly t "'Ć' w nnkoju, 1 mini tun i cbrazy wi s ieć n 1 ści<in ;.cb : skopiow nn ' ierni k<' tit n ole gii fryzur) panien, r ;i jt nez i \ 115 t "'' h 11 u~ i ' lbi;. ;. ł o r 1n k ż- d:i fi ur mr I po\ '-r:lro pro'! > do n uz\ urn z i ''lblotkt:. 1.-;t to Sit, m1 j, k; ~ C7. <i ;- ) (\ kc ił b; 1 dzn uczrm, J st) I i 7 < c 1. _ 1pod7i, ip c z1t ot I F n iry : bo st) l F r<>dr v to 1 rzr J.y thm życie ż ci 1 n li:rdy n ie- d "i odt\\,, r zyc z.po.. < zy m t 11. f am i - l;m.: ła 7'.C/:l j k PP'Z n : 1 ll' u L1l.k Jl h>'iwi f'ni, l't.inc pri. z \\ v orn)c r.. t \\.., z r.:, m,ictln0 7. n.i j- ' orszych prz ed ~ 1. \\ ień _. 1 u b L ''., k c w ;7v ~i u,. itli.iri - łem: z c1ip o,. ~ u 1 t 1 ~ ' ' d. niu t lk o jaki' mon t r ud In:> k nk n;. glo 1~ ni' (z. r "Wnr bar d zo \ ierny ) or; z tnpety i ku Ikt Gush1 wa ' l'to yc stylov. c wil'rcl 'lie kuperkiem r 1cr I ne-io n łn 1 "'''. u t al ni''' ne.o r t y. ty. 1 szczi;śc " e, oh:re te o nl'' t ityzjl1 11 <;t.diz 1cyJrL o, w JC rym 1 ek ~ iz yt 1r1. y 111cz.~I r ul r1 i 1 '7.. 1 e. niinr l, nat sz e z <; ~Li ve prz:> rn e r ć czy h ż 1 1 n i a a ~ m 1 k r a c y J - n a p c>m ię uzy duc hem Fred r y a rl uchem in t~ kw a i sk im, a r ezu lta lem j S!O.1est u shlenie tei:o t rafnr go c; l lu k tc ty u jmujuc: ży c ie nicdzisit'jsze r a my, :iit par al iżu ji: "" wsz lakv i zost nvia. oll m lo.o:;ci serl' pod star osw iecc,yzną k ostiumu. :vn odo sć! W tvm t ln " : ho<j j cz:v nie n. jw'eks7.a < z i;ć s krdu. P i m ic_l n,, że c; 1 u b y, r '" ' v.. 1 e., ~zor~ędnyc z~!'~ ła ch!i ' ' ' kl n y Zb Un " 1ni l t obu kochi1- jqcych s i ę pa r d i\\, ł y c rfr bl iz. t c n 200, j e źell me wyżej ; i w ted y, mlmn CEilego v. :vsokiel'o 3r\""'TI1U czego brakowało przeds! ;. i 1iu... J... t to j u.1 '/ t vc sz uk, ' k torych ła tw iej p ewn br kl \~Y ońc nit'. n drr.bić mlodokią niż od\u ot nie (... ). 1 r br chunk1 fredrowskie") OD DOYA DO K. TA l\.lte< Z..'IAR.'\ a nowvch Slu b cli pan1"'i: sk1ch" w Goi z de n i(' zdr - dz.i m y w;m Drodzy \ I idzo ~ ' dokłaclnej metryki A nieli, K l<1ry G ust.-> \'a i.\j"iin:. :Vl ożcmy Vias jedynie za pewni ć, i e zs~mow a ne lata "t>bu kucha j:4cych sip, p ur przekr c1czajt! zaled wie cyh'c; Ale czv ta m ctryh.,1 Je t l ż t<.1 k istutl~i'.? Prof. Jan K ott n p i..a ł po w 1 s l <1 \ sk ich Slubach" w insceniz '!łc ji R oman a Zawistowskiego, że lz i 'i"l e A1' i le i Klary (transponuję dość swobodni po lqcl prof. h.otta l, żeby wyrazić mog ły g.:stcm, spo jrzcnlc:m i C I m zachowaniem ::. i ~ na. scenie m en t a ln ość w pó ł e zr n/eh im n wił!śnic, pov. lnny b ) c mł o dziu tk1t, ha ~ lk uruist lchll 1nwel. no tylko wte d Y b~ dą a u 1e111 y c z n e, cho ć pokaz<\ sic_ w irowni w stylov-.: ~J llprawie kostiumowej i dckorm;y;nej. Ze t m t" H cdrowsk'.: p; nnic~ ze SLdre~o po! i.ilo:go dv. orku - w -r z._c ~zo_ne d z~ na set.nie dla pa ominu rwej t l-oćb y k untrontacj I z ich d z1- sie3sz: mi 1 óv. i eśnicam - raz ił y by swoia psy h1czn4.n a_iwnośc i~ i obyczajo)\ ym zacofaniem. Sk.ila b owiem d_osw1; d c zeń nowego ob yczaju 1 nov.ego pojmt>wania m łocloscl, oraz nowe.o modelu to u nk~ >bu p łci - dzieli Anid i Kl arę sprzl d wiek u od zmmych nam ich d z1si jszych pra - i:ir a wnuczek w. po ub niebotyczny. uro ly, sylwdki i pwychicznl!go port etu, z (: mm owinny dzisiejsze. od tw orc1. yni Ani('li K :. rv? Boy - Z J n ski w Jl'dnl 1 / nc nj.ji ze $lub w" p s.ał ;p. " /\nic i, że to n.ib rdzi j u r ocze w cielenie ":'oli boże. Jak kj d~k il w il k drcpf lo n. \\ e h l.ipkach w.hte - 1" turze polskiej", i da 1 cj że to pols. c Lid ątk. o, (:;C'. \.m el~), i<ló go ras 1 rozpln1ła sit' p 1:7.nit:, t k ;,;:1 roku". M y,lę, ze napcwno BJ&ta J'' iatk< w I J (l,1 i m m u ) ld.jn j b ~ prz~~ szlo zcigr ć Iredrowsk-i ~ leic: - i.buntował a b y s1~ dz1 I

11 ppeciw k o b iyowski J rece1 tt ze, okre:h ją cej literacki, ale i hlslorycz. o - obyczajowy wizerunek Anieli. Dlateg o rację m il prof. K ott twierdząc, że n a j prawd i wszego wizerunku Anieli i Kl; ry d o s :zu k '. ć możemy sir; n Pj~ zybci e j i najkuteczniej \\. w p, Jłc ze s nych nam filmach (i od siebie dodajmy: na adkac h Przekroju" ule i w fikcji literacki tagdy L ji i Kotowski J lub w obserwacji m ł odych dziewczyn w s tudenckich klubach i na fajfach w wielkomiejskich kafojkach). Prof. Ko t (znakomity i bodaj najefektowniejszy dzi ' \\ Polsce krytyk teatralny, a propos, zachęcamy do lektury świetnych Szkicuw o Szekspirze") napisał też w rec1:nzji ze ~lub'! ' " (PRZEGLĄD KULTURALNY ~r 44, 1059 rok), że prof. Kreczmar - rektcr Paflstwowej Wyższe j Sz koły Teatralne 1 r:zekł mu (Kottowi), że najautentyczniejsu> Aniele i Kl c.1r...- znajdzie: na pier wszym lub drugim rakli lu it'iw. a](' późni ej, to znaczy - na dalszych latach, j uż nie. Dlaczego, pc'1źn i c j już nie" - zapy Iem o to n ieduwno reklcra Kreczma ra. Bo, pużniej moje p;1nnice są już zbyt ' yrufinowane" -- od:-zel l mi n ktor. Wyrafinowane? - dz iwiłem si ~ Ano - 7.ak onkl u dował Rektor - bo t aka dziś mod; panuje choćby w czy to zewm;trznym wizerunk11 obyczajowym młodych di.iewczyn". ZESPÓŁ TECHNICZNY KIER. PRAC. KRAWIECKIEJ - SYLWESTER MELLER GŁÓWNY ELEKTRYK - ROMAN HERMANOWSKI KIER. PRAC. STOLARSKIEJ - MIECZ. ADAMKIEWICZ ŚWIATŁO - CZESŁAW WALKOWIAK Bogdan Danowicz OPRACOWANIE PROGRAMU GRAFICZNE JIHCHAL PUKLICZ REDAKCJA STANISLA W lllaslowski

12 I G or zów - 1: OO brus i. - _( 04 - F -:\ -! ~. 81

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC PAR~A OPERA WE WROCłAWIU AdolpheC G 6 maja 1945 - kapitulacja Wrocławia 9 maja 1945 - zakończenie Il Wojny $wiatowej 10 czerwca 1945 - pierwszy nwner gazety Nasz Wrocław" e 16 czerwca 1945 - pierwszy seans

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie 17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia 2+1 na książki z tego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5

PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 Dyr. ZB G N E W SZCZERBOW S K 111111 111111111111111 11111 1111111111111 111 1111 11 111 1111 11 1111111 11111 1111 1111 11 111 11111111 111 11 PR OC RA/\ li

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo