Wydawnictwo. Sierpień O F E R T A Z A M ÓWIENIE (dla klientów instytucjonalnych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo. Sierpień 2015. O F E R T A Z A M ÓWIENIE (dla klientów instytucjonalnych)"

Transkrypt

1 WYDAWNICTWO LAMIS poleca: KS. TOMASZ ZAGAŁA - Kapłan w świecie bez Boga. Ksiądz Bernard Lichtenberg z Oławy. W-w 2003, opr. miękka, klejona, form. 12,3 19,5 cm, 158 str. Cena 14,00 zł. (Kod K4) ANNA SUTOWICZ - Św. Stefan współtwórca chrześcijańskiej Europy. W-w 2002, opr. miękka, klejona, form cm, 80 str. Cena 3,00 zł. (Kod K3) KS. PIOTR NITECKI - Wielki przyjaciel Wrocławia. Karol Wojtyła - Jan Paweł II i archidiecezja wrocławska. Kalendarium wydarzeń. Wrocław 2006, oprawa miękka, klejona, format 14,4 20,4 cm, 74 str. Cena 8,00 zł. (Kod K9) KS. PIOTR NITECKI - Papież Jan Paweł II i ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wrocław 2011, oprawa miękka, zeszyt, format 14,8 21,0 cm, 36 str. Cena 6,00 zł. (Kod K10*) DANIEL ZAPAŁA - Media katolickie w arch. wrocławskiej. W-w 2003, opr. miękka, klejona, form. 12,3 19,5 cm, 166 str. Cena 10,00 zł. (Kod K5) KS. ZBIGNIEW WALESZCZUK - W trosce o człowieka umierającego. Geneza Hospicjum w Polsce. Wrocław 2004, oprawa miękka klejona, format 12,3 19,5 cm, 136 str. Cena 7,00 zł. (Kod K6) KS. ZBIGNIEW WALESZCZUK - Apostoł spraw społecznych. Biskup Wilhelm E. von Ketteler. Wrocław 2005, oprawa miękka klejona, format 12,3 19,5 cm, 140 str. Cena 10,00 zł. (Kod K8) S. MARIA BOGUMIŁA PECYNA SJE - Pedagogia ludzi wyniesionych na ołtarze. Wrocław 2004, oprawa miękka klejona, format 16,8 23,8 cm, 144 str. Cena 15,00 zł. (Kod K7) Tajemnice różańcowe. Autor rozważań: KS. PIOTR NITECKI. Wrocław 2002, laminowana książeczka łączona metalowym grzbietem, format 8 11 cm, 42 str. Cena 11,00 zł. (Kod TK1) Powyższe pozycje można zamawiać pod adresem: Wydawnictwo Lamis, ul. eglarska 7/ 2, Wroc³aw, tel./ fax ; kom ; Ksi¹ ki wysy³amy za zaliczeniem pocztowym. Do ka dego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Do zamówieñ dla odbiorców detalicznych doliczamy 20% wartości zamówienia; doliczane s¹ równie koszty przesy³ki w wysokości ok. 15 z³ (brutto). Uwaga! Aby otrzymaæ cenê brutto, do powy szych cen nale y doliczyæ podatek VAT w wysokoœci 23% (z wyj¹tkiem ksi¹ ek i Tajemnic ró añcowych - 5% VAT). Zamawiamy ww. iloœci wyrobów Wydawnictwa LAMIS. Upowa niamy Wydawnictwo LAMIS do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Adres lub pieczêæ zamawiaj¹cego O F E R T A Z A M ÓWIENIE (dla klientów instytucjonalnych) Wydawnictwo ul. eglarska 7/2, Wroc³aw tel./fax ; tel. kom NIP: Numer rachunku bankowego: Nr rach. mbank: Sierpień 2015

2 zamawiam szt. Plakaty, modlitwy, obrzêdy (format A3) Do Domu Bo ego wejdÿ w godnym stroju...p1 5,50 z³... Jezu, ufam Tobie...P7 5,50 z³... Matka Bo a Czêstochowska (bez korony)...p9 5,50 z³... Matka Bo a Czêstochowska (z koron¹)...p8 5,50 z³... Matka Bo a Karmi¹ca...P10 5,50 z³... Modlitwa ministranta...bd4 5,50 z³... Prosimy wy³¹czaæ telefony komórkowe w koœciele...p5 5,50 z³... Przygotowanie darów. Konsekracja...BD1 5,50 z³... Przygotowanie i dziêkczynienie po Mszy œw. (obok siebie)...bd3 5,50 z³... Serce Matki Bo ej...p11 5,50 z³... Serce Pana Jezusa...P12 5,50 z³... Św. Jan Pawe³ II (ró ne wzory)...p3 5,50 z³... Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów œw. i pogrzebu...bd2 5,50 z³... Zachowaj powagê miejsca. Pamiêtaj o stosownym stroju!...p6 5,50 z³... Plakaty, obrazy (format A4) Do Domu Bo ego wejdÿ w godnym stroju...pm11 3,30 z³... Jezu, ufam Tobie...PM10 3,30 z³... Matka Bo a Czêstochowska (bez korony)...pm8 3,30 z³... Matka Bo a Czêstochowska (z koron¹)...pm7 3,30 z³... Matka Bo a Karmi¹ca...OD5 3,30 z³... Matka Bo a Niepokalana...OD22 3,30 z³... Matka Bo a Ostrobramska...PM9 3,30 z³... Matka Bo a z Dzieci¹tkiem (ró ne wzory)...od8 3,30 z³... Ostatnia Wieczerza...OD19 3,30 z³... Pan Jezus (popiersie, widok na wprost)... OD11 3,30 z³... Prosimy wy³¹czaæ telefony komórkowe w koœciele...pm5 3,30 z³... Serce Matki Bo ej...od14 3,30 z³... Serce Pana Jezusa...OD15 3,30 z³... Œwiêta Rodzina...OD17 3,30 z³... Św. Jan Pawe³ II...PM3 3,30 z³... Zachowaj powagê miejsca. Pamiêtaj o stosownym stroju!...pm6 3,30 z³... Modlitwy, obrzêdy (format A4) 12 Kroków AA...MD26 3,30 z³... ABC Spo³ecznej Krucjaty Mi³oœci (autorstwa kard. Wyszyñskiego)...MD1 3,30 z³... B³ogos³awieñstwo (Niech Pan Ci b³ogos³awi i niech Ciê strze e...)...md2 3,30 z³... Dziêkczynienie po Mszy œw....md3 3,30 z³... Hymn o Mi³oœci...MD4 3,30 z³... Ministrant przy o³tarzu i w zakrystii...md5 3,30 z³... Modlitwa cz³owieka prostego (œw. Franciszka z Asy u)...md6 3,30 z³... Modlitwa ministranta (kpl. - 6 szt. na ró ne okresy roku lit.)...md7 3,30 z³... Modlitwa ministranta (kolorowa)...md8 3,30 z³... Modlitwa ministranta (niebieska)...md9 3,30 z³... Modlitwa podczas Mszy œw. roratniej...md10 3,30 z³... Modlitwa poranna i wieczorna...md11 3,30 z³... Modlitwa przed i po nauce...md12 3,30 z³... Œw. Krzysztof (z modlitw¹ kierowcy)... OM63... Œw. Krzysztof (z przykazaniami dla kierowców)... OM64... Œw. ukasz (z modlitw¹ za S³u bê Zdrowia)... OM65... Œw. Maksymilian Kolbe (z modlitw¹)... OM66... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹)... OM67... Œw. Miko³aj (z modlitw¹ - 2 rodzaje)... OM91... Œw. Monika (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Notburga, patronka rolniczek i gospodyñ (z modlitw¹)... OM68... Œw. o. Pio (z modlitw¹ b³agaln¹ do o. Pio)... OM Œw. o. Pio (z modlitw¹ na dziêkczynienie po Komunii œw.)... OM69... Œw. Pawe³ Aposto³ (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Peregryn (patron chorych na raka - z modlitwą o cud)... OM161*... Œw. Piotr Aposto³ (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Rita, patronka od spraw trudnych (z modlitw¹)... OM71... Œw. Rodzina (z modlitw¹ b³. Jana Paw³a II w intencji rodziny)... OM72... Œw. Stanis³aw biskup (z modlitw¹)... OM73... Œw. Stanis³aw Kostka, patron m³odzie y (z modlitw¹)... OM74... Œw. Szarbel (z modlitw¹)... OM160*... Œw. Tarsycjusz, patron ministrantów (z modlitw¹ ministranta)... OM92... Œw. Tarsycjusz, patron ministrantów (z modlitw¹ przed i po s³u eniu)... OM75... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ nowenny)... OM76... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ o nowe powo³. misyjne)... OM77... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ w intencji misji)... OM78... Œw. Teresa z Avili (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Urszula Ledóchowska (z modlitw¹)... OM79... Œw. Walenty (z modlitw¹ o dobrego mê a - dobr¹ onê)... OM Œw. Weronika (z modlitw¹ do Chrystusa Ukrzy owanego)... OM80... Œw. Wincenty a Paulo (z modl. o powo³ania kap³añskie i zakonne)... OM81... Œw. Wincenty a Paulo (z modl. o poznanie drogi ycia)... OM82... Œw. Wojciech (z modlitw¹)... OM83... Trójca Przenajœwiêtsza (z modlitw¹ uwielbienia)... OM84... Weronikon (z koronk¹ do Najœw. Oblicza Pana Jezusa)... OM85... Z modlitwą Duszo Chrystusowa, zbaw mnie... OM161*... Zes³anie Ducha œw. (z aktem poœwiêcenia siê Duchowi œw.)... OM Zes³anie Ducha œw. (z koronką ku czci Ducha św.)... OM143*... Zes³anie Ducha œw. (z modlitwą do Ducha św.)... OM152*... Zes³anie Ducha œw. (z modl. przy udzielaniu sakr. bierzmowania)... OM86... Zes³anie Ducha œw. (z 7 darami Ducha św.)... OM153*... Tajemnice ró añcowe laminowane (VAT 5%) Tajemnice ró añcowe (ma³e)...tm1 9,00 z³... Tajemnice ró añcowe - ksi¹ eczka...tk1 11,00 z³... Droga Krzy owa (VAT 5%)...DK1 5,00 z³... Komplety napisów Do tablic og³oszeñ (og³oszenia, intencje, zapowiedzi)...nk1 5,00 z³... Zarezerwowane (6 szt.)...nz1 9,00 z³... UWAGA: nowości zostały oznaczone gwiazdką przy zie produktu (*)

3 zamawiam szt. Pan Jezus pukaj¹cy do drzwi (z dziêkczynieniem po Komunii œw.)... OM Pan Jezus pukaj¹cy do drzwi (z przykazaniami kościelnymi)... OM136*... Pan Jezus w koronie cierniowej (z koronk¹ do Najœw. Ran)... OM42... Pan Jezus w koronie cierniowej (z dziękczynieniem po Komunii)... OM137*... Pan Jezus w koronie cierniowej (z koronką do Oblicza PJ)... OM138*... Pan Jezus w koronie cierniowej (z modlitw¹ Jan Pawła II)... OM Pan Jezus w otoczce cierniowej (z modl. do Chrystusa Ukrzy.)... OM Pan Jezus - z dziećmi (z modlitwą rodziców za dzieci)... OM147*... Pan Jezus - z modlitw¹ dzieci za rodziców... OM Pan Jezus - z modlitw¹ dziecka... OM Pan Jezus - z modlitw¹ za dziadków... OM Pan Jezus - z modlitw¹ za kap³anów... OM Pan Jezus zmartwychwsta³y (z modlitw¹ za dusze czyśćcowe)... OM145*... Pan Jezus zmartwychwsta³y (z modlitw¹ za zmar³ych)... OM18... Papież Franciszek (z modlitwą za Papieża)... OM Przykazania koœcielne - nowa wersja... OM44... Rodzina chrzeœcijañska (z modlitw¹ przed i po posi³ku)... OM45... Serce Matki Bo ej (z aktem oddania siê Niepokalanemu Sercu Maryi)... OM46... Serce Matki Bo ej (z modlitw¹ œw. Bernarda)... OM Serce Pana Jezusa (z aktem poœwiêcenia rodzaju ludzkiego NSPJ)... OM35... S³uga Bo y Stefan kardyna³ Wyszyñski (z modlitw¹ o beatyfikacjê)... OM48... Œw. Andrzej Bobola (z modlitw¹)... OM49... Œw. Anna (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Antoni (z modlitw¹)... OM50... Œw. Barbara (z modlitw¹)... OM89... Œw. Dominik Savio (z modlitw¹ przed i po s³u eniu)... OM52... Œw. Faustyna Kowalska (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego)... OM53... Œw. Faustyna Kowalska (z fragmentami Dzienniczka)... OM54... Œw. Faustyna Kowalska (z notk¹ biograficzn¹ i modlitw¹)... OM Œw. Florian (z modlitw¹)... OM55... Œw. Franciszek z Asy u (z modlitw¹)... OM Œw. Gerard Majella (patron matek oczekuj¹cych potomstwa)... OM Œw. Izydor bp, patron u ytkowników internetu (z modlitw¹)... OM Œw. Izydor Oracz, patron rolników (z modlitw¹)... OM56... Św. Jan XXIII (z notką i modlitwą)... OM Œw. Jan de la Salle, patron nauczycieli (z modlitw¹)... OM57... Œw. Jan Chrzciciel (z modlitw¹)... OM Œw. Jan Maria Vianney (z modlitwą w intencji kapłanów)... OM140*... Œw. Jan Maria Vianney (z modlitwą Pawła VI za kapłanów)... OM141*... Św. Jan Pawe³ II (z koronką do Miłosierdzia Bożego)... OM98*... Św. Jan Pawe³ II (z modlitw¹ o wyproszenie ³ask)... OM99... Św. Jan Pawe³ II (z ostatnim listem do wiernych)... OM93... Œw. Joanna Beretta Molla (z modlitw¹ - 3 rodzaje)... OM88... Œw. Józef (z modlitw¹ oddania siê pod opiekê)... OM58... Œw. Józef - patron umieraj¹cych (z modlitw¹ za zmar³ych)... OM59... Œw. Józef Sebastian Pelczar (z modlitw¹)... OM60... Œw. Juda Tadeusz (z modlitw¹ o opiekê)... OM61... Œw. Katarzyna Laboure (z modlitw¹ o poznanie drogi ycia)... OM62... Modlitwa przed i po posi³ku...md13 3,30 z³... Modlitwa za Koœció³ przez poœrednictwo œw. Micha³a Arch. (du a)...md14 3,30 z³... Osiem b³ogos³awieñstw...md15 3,30 z³... Piêæ przykazañ koœcielnych (najnowsza wersja)...md16 3,30 z³... Przeistoczenie...MD17 3,30 z³... Przygotowanie do Mszy œw....md18 3,30 z³... Przygotowanie i dziêkczynienie po Mszy œw. (dwustronne)...md19 3,30 z³... Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów œw. i pogrzebu...md27 3,30 z³... Zasady fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii...md20 3,30 z³... Zasady Liturgicznej S³u by O³tarza - Kandydat...MD21 3,30 z³... Zasady Liturgicznej S³u by O³tarza - Lektor...MD22 3,30 z³... Zasady Liturgicznej S³u by O³tarza - Ministrant...MD23 3,30 z³... Zasady Liturgicznej S³u by O³tarza - Schola Liturgiczna...MD24 3,30 z³... Zmartwychwstanie Pañskie - Liturgia Œwiat³a...MD25 3,30 z³... Modlitwy, obrzêdy (format A5) Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu...MS1 2,80 z³... B³ogos³awieñstwo kierowców i ich pojazdów...ms2 2,80 z³... B³ogos³awieñstwo prymicyjne z odpustem zupe³nym...ms3 2,80 z³... Druga modlitwa eucharystyczna (ze wspomnieniem św. Józefa)...MS4 2,80 z³... Duszpasterskie odwiedziny kolêdowe...ms5 2,80 z³... Hymn Chwa³a na wysokoœci i Wyznanie wiary (mszalne)...ms6 2,80 z³... Komunia œw. poza Msz¹ œw....ms7 2,80 z³... Modlitwa do œw. Micha³a Archanio³a...MS8 2,80 z³... Modlitwa organisty... MS26* 2,80 z³... Modlitwa za Ojczyznê (ks. Piotra Skargi)...MS9 2,80 z³... Modlitwy codzienne - pacierz (po polsku i łacinie)... MS28* 2,80 z³... Modlitwy przy poœwiêcaniu ró nych przedmiotów kultu...ms10 2,80 z³... Najważniejsze modlitwy... MS29* 2,80 z³... Najważniejsze prawdy katechizmowe... MS30* 2,80 z³... Obrzêd b³ogos³awieñstwa pokarmów wielkanocnych...ms11 2,80 z³... Obrzêd Sakramentu Pokuty...MS12 2,80 z³... Obrzêd wystawienia i b³ogos³awieñstwa eucharystycznego...ms13 2,80 z³... Obrzêd złożenia urny w grobie - dodatek... MS27* 2,80 z³... Obrzêdy poœwiêcenia wody i pokropienia wiernych...ms14 2,80 z³... Obrzêdy wstêpne Mszy œw....ms15 2,80 z³... Propozycje œpiewów - Adwent i Bo e Narodzenie...MS24 2,80 z³... Propozycje œpiewów - Wielki Post i Wielkanoc...MS25 2,80 z³... Propozycje œpiewów - Okres Zwyk³y...MS26 2,80 z³... Przebieg liturgii chrztu dzieci...ms16 2,80 z³... Przygotowanie i dziêkczynienie po Mszy œw. (dwustronne)...ms23 2,80 z³... Sk³ad Apostolski, Ojcze nasz, Zdrowaœ Maryjo, Chwa³a Ojcu...MS17 2,80 z³... Trzecia modlitwa eucharystyczna (ze wspomnieniem św. Józefa)...MS18 2,80 z³... Uroczyste b³ogos³awieñstwa...ms19 2,80 z³... Wieczerza wigilijna w chrzeœcijañskiej rodzinie...ms20 2,80 z³... Zwyk³y obrzêd Komunii Chorych...MS21 2,80 z³... Zwyk³y obrzêd Namaszczenia Chorych...MS22 2,80 z³... Modlitwy, obrzêdy (format A6) Akt oddania siê Matce Bo ej; Obowi¹zki dziecka Maryi...MP9 1,30 z³

4 zamawiam szt. Akt osobistego poœwiêcenia siê Najœw. Sercu Jezusowemu...MP1 1,30 z³... Angelus Domini, Regina Coeli (po ³acinie)...MP2 1,30 z³... Anio³ Pañski, Królowo Nieba...MP3 1,30 z³... Hymn dziêkczynny - Ciebie, Boga wys³awiamy...mp5 1,30 z³... Magnificat; Modlitwa do Maryi Matki Koœcio³a...MP15 1,30 z³... Modlitwa franciszkañska; Dekalog œw. Franciszka z Asy u...mp4 1,30 z³... Modlitwa poranna i wieczorna...mp6 1,30 z³... Modlitwa za Koœció³ przez poœrednictwo œw. Micha³a Arch....MP7 1,30 z³... Modlitwy o uproszenie ³ask za przyczyn¹ œw. Józefa S. Pelczara...MP8 1,30 z³... Modlitwy przed i po posiłku...mp17* 1,30 z³... Obrzêd b³ogos³awieñstwa kierowców i pojazdów (krótszy)...mp18* 1,30 z³... Obrzêd b³ogos³awieñstwa rodzin (kolêda)...mp10 1,30 z³... Obrzêd Sakramentu Pojednania...MP16 1,30 z³... Pater noster, Ave Maria, Gloria Patri, Credo in Deum (po ³acinie)...MP11 1,30 z³... Œlubowanie jasnogórskie...mp12 1,30 z³... Warunkowe udzielanie Namaszczenia Chorych...MP13 1,30 z³... Modlitwy brewiarzowe (komplet - 4 szt.)...mp14 5,00 z³... Litanie (format A6) Litania do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa...LP1 1,30 z³... Litania do Najœwiêtszego Imienia Jezus...LP2 1,30 z³... Litania do Najdro szej Krwi Chrystusa Pana...LP3 1,30 z³... Litania do Ducha Œwiêtego...LP4 1,30 z³... Litania do Dzieciątka Jezus... LP14* 1,30 z³... Litania o Mi³osierdziu Bo ym...lp5 1,30 z³... Litania loretañska do Najœw. Maryi Panny (z nowymi wezwaniami)... LP6* 1,30 z³... Litania do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy...LP7 1,30 z³... Litania do Matki Bo ej Różańcowej... LP15* 1,30 z³... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...LP8 1,30 z³... Litania do św. Jana Paw³a II... LP13* 1,30 z³... Litania do œw. Józefa...LP9 1,30 z³... Litania do œw. Judy Tadeusza...LP10 1,30 z³... Litania do œw. Michała Archanioła... LP16* 1,30 z³... Litania do œw. Paw³a... LP11 1,30 z³... Litania do œw. Rity... LP12* 1,30 z³... Litanie (format A5) Litania do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa... LS1 2,80 z³... Litania do Najœwiêtszego Imienia Jezus... LS2 2,80 z³... Litania do Najdro szej Krwi Chrystusa Pana... LS3 2,80 z³... Litania do Chrystusa Kap³ana i ertwy... LS4 2,80 z³... Litania do Ducha Œwiêtego... LS5 2,80 z³... Litania o Mi³osierdziu Bo ym... LS6 2,80 z³... Litania do Najœwiêtszej Rodziny... LS7 2,80 z³... Litania loretañska do Najœw. Maryi Panny (z nowymi wezwaniami)...ls8* 2,80 z³... Litania do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy... LS9 2,80 z³... Litania do Niepokalanego Serca Maryi... LS10 2,80 z³... Litania do œw. Jadwigi Œl¹skiej... LS11 2,80 z³... Litania do św. Jana Paw³a II...LS18* 2,80 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. bia³oruskim)... OM12... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. francuskim)... OM13... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. hiszpañskim)... OM Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. niemieckim)... OM14... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. rosyjskim)... OM15... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. ukraiñskim)... OM16... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. w³oskim)... OM17... Jezu, ufam Tobie (z modlitwą za dusze czyśćcowe)... OM148*... Jezu, ufam Tobie (z modlitwą za zmarłych)... OM149*... Matka Bo a (z modlitw¹ Pod Twoj¹ obronê)... OM19... Matka Bo a (z modlitw¹ œw. Bernarda - Pomnij o Najœw. Panno...)... OM20... Matka Bo a Bolesna (z koronką ku czci 7 Boleści NMP)... OM159*... Matka Bo a Bolesna (z modliw¹ nowenny)... OM21... Matka Bo a Bolesna (z modliw¹ za dusze czyśćcowe)... OM144*... Matka Bo a Bolesna (z modliw¹ za zmarłych)... OM134*... Matka Bo a Czêstochowska (z modlitw¹ do M.B. Czêstochowskiej)... OM22... Matka Bo a Czêstochowska (z modlitw¹ Pod Twoj¹ obronê)... OM Matka Bo a Czêstochowska (z modlitw¹ za Ojczyznê ks. Piotra Skargi)... OM23... Matka Bo a Fatimska (z aktem oddania siê Niep. Sercu Maryi)... OM Matka Bo a Fatimska (z modlitw¹ do MB Fatimskiej)... OM Matka Bo a Fatimska (z modlitw¹ Jana Paw³a II z Litanii Zawierzenia)... OM24... Matka Bo a Fatimska (z tajemnicami Ró añca)... OM Matka Bo a Karmi¹ca (z modlitw¹ do M.B. Rodzicielki)... OM25... Matka Bo a Katyńska (z wierszem K. Iłłakowiczówny)... OM150*... Matka Bo a Nieustaj¹cej Pomocy (z Modlitw¹ rzymsk¹)... OM26... Matka Bo a Niepokalana (Cudownego Medalika, z modlitw¹)... OM27... Matka Bo a Ostrobramska (z modlitw¹ do M.B. Mi³osierdzia)... OM28... Matka Bo a Piêknej Mi³oœci (z modlitw¹)... OM29... Matka Bo a P³acz¹ca z Syrakuz (z modlitw¹)... OM Matka Boża Rozwiązująca węzły życia (z modlitw¹)... OM Matka Boża Różańcowa z Pompei (z modlitw¹)... OM Matka Bo a Ró añcowa (z tajemnicami Ró añca)... OM30... Matka Bo a Szkaplerzna (z modlitw¹)... OM32... Matka Bo a Wspomożenie Wiernych (z modlitw¹ Pod Twoją obronę)... OM135*... Matka Bo a z Guadalupe (z modlitw¹)... OM Matka Bo a z Lourdes (z modlitw¹)... OM33... Matka Bo a z Medjugorie (z modlitw¹ do Królowej Pokoju)... OM Matka Bo a z Medjugorie (z tajemnicami Ró añca)... OM34... Obrazki eucharystyczne (z modlitwą św. Ignacego)... OM142*... Ostatnia Wieczerza (z modlitw¹ na dziêkczynienie po Komunii œw.)... OM36... Pan Jezus (z koronką do Najśw. Serca Pana Jezusa)... OM146*... Pan Jezus - Dobry Pasterz (z przykazaniami koœcielnymi)... OM87... Pan Jezus modl¹cy siê (z modlitw¹ o naœladowanie Chrystusa)... OM Pan Jezus na krzy u - S.Dali (z modl. o nowe powo³ania misyjne)... OM37... Pan Jezus na krzy u - ze stacjami Drogi Krzy owej... OM38... Pan Jezus nauczaj¹cy (z modlitw¹ o powo³ania kap³añskie i zakonne)... OM39... Pan Jezus nauczaj¹cy (z modlitw¹ w intencji misji)... OM40... Pan Jezus nauczaj¹cy (z nowymi przykazaniami koœcielnymi)... OM41... Litania do œw. Józefa... LS12 2,80 z³

5 zamawiam szt. Sieneñska (SP175)..., Kazimierz Królewicz (SP85)..., Kinga (SP86)..., Klara (SP87)..., Klaudia (SP176)..., Klaudyna (SP212)..., Klemens (SP213)..., Klemens Dworzak (SP88)..., Konrad (SP89)..., Konrad bp (SP214)..., Krystyna (SP90)..., Krzysztof (SP91)..., b³. Laura (SP92)..., Leon (SP270)..., Lepold (SP234)..., Lidia (SP93)..., Lucyna (SP177)..., Ludwik (SP94)..., Ludwika (SP95)..., ucja (SP178)..., ukasz (SP96)..., Maciej Aposto³ (SP97)..., Maksymilian Kolbe (SP98)..., Ma³gorzata (SP99)..., Ma³gorzata Maria Alacoque (SP192)..., Ma³gorzata Wêgierska (SP256)..., Marcelina (SP179)..., Marcin z Tours (SP101)..., Marek (SP100)..., Maria Goretti (SP243)..., b³. Maria od Wcielenia (SP102)..., Maria Magdalena (SP103)..., Mariusz (SP180)..., Marta (SP104)..., Mateusz (SP105)..., b³. Matka Teresa z Kalkuty (SP106)..., Matylda (SP181)..., Maurycy (SP238)..., Melchior Grodziecki (SP107)..., Metody (SP215)..., b³. ss. Mêczenniczki Nazaretanki (SP216)..., Micha³ Archanio³ (SP108)..., Micha³ Cordero (SP217)..., b³. Micha³ Kozal (SP248)..., b³. Micha³ Sopoæko (SP249)..., Miko³aj (SP109)..., Monika (SP110)..., Mucjusz (SP111)..., Natalia (SP182)..., Niem (SP260)..., Norbert (SP112)..., Notburga (SP113)..., Oliwia (SP239)..., Oskar (SP114)..., Pantaleon (SP115)..., Patrycja (SP116)..., Patryk (SP117)..., Paulina (SP118)..., Pawe³ Ap. (SP119)..., Pelagia (SP183)..., Piêciu Braci Mêczenników (SP120)..., O. Pio (SP121)..., Piotr Aposto³ (SP184)..., b³. Radzim Gaudenty (SP158)..., Rafa³ Archanio³ (SP122)..., Rafa³ Chyliñski (SP246)..., Rafa³ Kalinowski (SP123)..., Rajmund (SP235)..., b³. Regina Protmann (SP250)..., Renat (SP124)..., Rita (SP125)..., Robert (SP126)..., Roch (SP251)..., Roman (SP127)..., b³. Roman Sitko (SP218)..., Romuald (SP128)..., b³. Rozalia (SP240)..., s³.b. Rozalia Celakówna (SP265)..., Ró a z Limy (SP129)..., Ryszard (SP185)..., Ryszard Pampuri (SP219)..., Sabina (SP130)..., b³. Sadok i Towarzysze (SP159)..., b³. Salomea (SP186)..., b³. Sancja Szymkowiak (SP220)..., Scholastyka (SP131)..., Sebastian (SP221)..., Seweryn (SP236)..., Stanis³aw Biskup (SP132)..., Stanis³aw Kazimierczyk (SP252)..., Stanis³aw Kostka (SP133)..., Stefan (SP134)..., b³. Stefan Frelichowski (SP227)..., s³.b. Stefan Wyszyñski (SP222)..., Sylwia (SP135)..., Szarbel (SP273)..., Szczepan (SP136)..., Szymon Aposto³ (SP137)..., b³. Szymon z Lipnicy (SP160)..., Tarsycjusz (SP138)..., Teresa Benedykta (Edyta Stein) (SP139)..., Teresa od Dzieci¹tka Jezus (SP140)..., Teresa z Avili (SP141)..., Tomasz Aposto³ (SP142)..., Tomasz z Akwinu (SP272)..., Tymoteusz (SP271)..., Urszula (SP187)..., Urszula Ledóchowska (SP143)..., Wac³aw (SP191)..., Walenty (SP144)..., Wawrzyniec (SP237)..., Weronika (SP145)..., Wiktoria (SP146)..., Wilhelm (SP147)..., Wincenty a Paulo (SP148)..., b³. Wincenty Kad³ubek (SP223)..., Wit (SP149)..., W³adys³aw (SP150)..., b³. W³adys³aw z Gielniowa (SP161)..., Wojciech (SP151)..., Zdzis³awa (SP188)..., Zofia (SP189)..., Zuzanna (SP152)..., Zygfryd (SP190)..., Zygmunt (SP153)..., Zygmunt Gorazdowski (SP224)..., b³. Zygmunt Szczêsny Feliñski (SP225)..., Zyta (SP154)... Obrazki laminowane ma³e (format mm) - 0,33 z³/szt. Anio³ Stró (z modlitw¹)... OM1... B³. Bernard Lichtenberg (z modlitw¹)... OM2... Bł. Jerzy Popie³uszko (z modlitw¹ o wstawiennictwo)... OM47*... B³. Matka Teresa z Kalkuty (z modlitw¹)... OM96... Bł. Michał Sopoćko (z modlitw¹)... OM154*... Bł. Papież Paweł VI (z modlitw¹ i notką biograficzną)... OM158*... Bóg Ojciec (ze s³owami pieœni - Ciebie, Boga, wys³awiamy)... OM3... Ca³un Turyñski (z koronk¹ do Najœw. Oblicza Zbawiciela)... OM4... Chrystus Król (z modlitw¹)... OM5... Droga Krzy owa (ze stacjami)... OM Duch œw. - Go³êbica (z aktem poœwiêcenia siê Duchowi œw.)... OM6... Duch œw. - Go³êbica (z modlitw¹ do Ducha œw.)... OM7... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego)... OM10... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. angielskim)... OM11... Litania do œw. Judy Tadeusza... LS13 2,80 z³... Litania do œw. Kazimierza... LS14 2,80 z³... Litania do œw. Paw³a... LS16 2,80 z³... Litania do œw. Stanis³awa Kostki... LS15 2,80 z³... Litania małżonków...ls17* 2,80 z³... Nabo eñstwa, nowenny (format A5) Nabo eñstwo do Mi³osierdzia Bo ego...nbs1 2,80 z³... Nabo eñstwo do Serca Pana Jezusa (z litani¹)...nbs2 2,80 z³... Nabo eñstwo do MB (z Litanią loretañsk¹ - z nowymi wezwaniami)... NBS3* 2,80 z³... Nabo eñstwo do Matki Bo ej Fatimskiej...NBS4 2,80 z³... Nabo eñstwo do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy...NBS5 2,80 z³... Nabo eñstwo do Matki Bo ej Pocieszenia... NBS13* 2,80 z³... Nabo eñstwo do Niepokalanego Serca Maryi...NBS6 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Antoniego...NBS7 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Franciszka z Asy u...nbs8 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Jacka...NBS9 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Ojca Pio... NBS14* 2,80 z³... Nabo eñstwo różańcowe... NBS15* 2,80 z³... Nabo eñstwo wypominkowe...nbs10 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika... NBS11 2,80 z³... Nowenna do Ducha Świętego... NBS16* 2,80 z³... Nowenna do Dzieci¹tka Jezus...NBS12 2,80 z³... Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy... NBS17* 2,80 z³... Obrzêdy, nabo eñstwa (laminaty ³¹czone - format A5) Godzina święta... S18* 6,00 z³... Godzinki o Niepokalanym Poczêciu Najœw. Maryi Panny... S1 6,00 z³... Jutrznia i Nieszpory za zmar³ych... S2 12,50 z³... Litania do Wszystkich Œwiêtych... S3 7,00 z³... Modlitwy eucharystyczne (I,II,III,IV,V - ze wspomnieniem św. Józefa)... S4 16,00 z³... Nabo eñstwa i modlitwy do Bożego Miłosierdzia... S22* 15,00 z³... Nabo eñstwa parafialne... S19* 16,00 z³... Nabo eñstwo do Œwiêtej Rodziny... S5 6,00 z³... Nabo eñstwo Gorzkich żali... S6 7,00 z³... Nabo eñstwo za zmar³ych i procesja na cmentarzu... S7 9,00 z³... Nabo eñstwo z nowenną do MB Nieustającej Pomocy... S23* 6,50 z³... Nieszpory niedzielne... S8 10,50 z³... Obrzêd b³ogos³awieñstwa pól... S9 12,00 z³... Pasja - teksty Mêki Pañskiej do czytania z podzia³em na role... S16 18,00 z³... Pogrzeb katolicki (I forma) - format wiêkszy... S11 14,50 z³... Pogrzeb katolicki (I forma) - z dodatkiem (złożenie urny)... S20* 16,00 z³... Pogrzeb katolicki (II forma) - format wiêkszy... S12 13,50 z³... Pogrzeb katolicki (II forma) - z dodatkiem (złożenie urny)... S21* 15,00 z³... Procesja na uroczystoœæ Bo ego Cia³a... S10 12,00 z³... Procesja na uroczystoœæ Bo ego Cia³a (z melodiami ewangelii)... S17 16,00 z³... Pierwsza modlitwa eucharystyczna... S13 7,00 z³... Czwarta modlitwa eucharystyczna (ze wspomnieniem św. Józefa)... S14 6,00 z³... Pi¹ta modlitwa eucharystyczna... S15 7,00 z³

6 Obrzêdy, nabo eñstwa (laminaty ³¹czone - format A6) Godzinki o Niepokalanym Poczêciu Najœw. Maryi Panny... P6 4,50 z³... Nabo eñstwo Gorzkich żali... P7 5,50 z³... Obrzêd Komunii œw. chorych udzielanej przez szafarza nadzwycz... P1 5,50 z³... Pogrzeb katolicki (I forma) - format mniejszy... P2 12,00 z³... Pogrzeb katolicki (I forma) - z dodatkiem (złożenie urny)... P9* 14,00 z³... Pogrzeb katolicki (II forma) - format mniejszy... P3 10,00 z³... Pogrzeb katolicki (II forma) - z dodatkiem (złożenie urny)... P10* 12,00 z³... Teksty ³aciñskie (Msza œw., Anio³ Pañski, Królowo Nieba, Psalm 50)... P4 9,00 z³... Teksty Mszy św. (na wakacje i nie tylko)... P8* 13,00 z³... Zwyk³y obrzêd Namaszczenia Chorych... P5 7,00 z³... Napisy du e (format A4) Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu - wst¹p na chwilê... ND1 3,30 z³... Bo e, b³ogos³aw nam... ND2 3,30 z³... Bóg jest Mi³oœci¹... ND3 3,30 z³... Bóg przemawia do cz³owieka w ciszy... ND4 3,30 z³... Duch Œwiêty wspiera nas w s³aboœci naszej... ND5 3,30 z³... Jezus Ciê kocha... ND6 3,30 z³... Jezus czeka. Wst¹p na chwilê... ND7 3,30 z³... Koœció³ jest Domem Bo ym zachowaj powagê miejsca... ND8 3,30 z³... Najœwiêtszy Sakrament. Przyklêknij... ND9 3,30 z³... Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê... ND10 3,30 z³... Radosnego dawcê mi³uje Bóg (do kancelarii)... ND11 3,30 z³... Œwiête to jest miejsce - Dom Bo y - Brama Niebios... ND12 3,30 z³... Zachowaj czystoœæ i porz¹dek... ND13 3,30 z³... Zachowaj milczenie. Pan jest blisko... ND14 3,30 z³... Napisy ma³e (format A5) Bóg zap³aæ... NS1 2,80 z³... Cisza Bóg jest tu... NS2 2,80 z³... Dar o³tarza... NS3 2,80 z³... Ja³mu na postna... NS5 2,80 z³... Kancelaria parafialna... NS6 2,80 z³... Klauzura... NS7 2,80 z³... Koœció³ ogrzewany. Prosimy zamykaæ drzwi... NS8 2,80 z³... Ofiara... NS9 2,80 z³... Ofiara dla biedniejszych od Ciebie... NS10 2,80 z³... Ofiara dla ubogich... NS11 2,80 z³... Ofiara na bibliotekê parafialn¹... NS12 2,80 z³... Ofiara na budowê koœcio³a... NS13 2,80 z³... Ofiara na budowê Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo ej... NS14 2,80 z³... Ofiara na cele charytatywne... NS15 2,80 z³... Ofiara na chleb œw. Antoniego... NS16 2,80 z³... Ofiara na Fundusz Obrony ycia... NS17 2,80 z³... Ofiara na koœció³... NS18 2,80 z³... Ofiara na KUL... NS19 2,80 z³... Ofiara na kwiaty... NS20 2,80 z³... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ nowenny)...op93 1,30 z³... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ w intencji misji)...op94 1,30 z³... Œw. Walenty (z modlitw¹ narzeczonych)... OP159* 1,30 z³... Œw. Weronika (z modlitw¹ do Chrystusa Ukrzy owanego)...op95 1,30 z³... Œw. Wojciech (z modlitw¹)...op96 1,30 z³... Trójca Przenajœwiêtsza (z modlitw¹ uwielbienia)...op97 1,30 z³... Weronikon (oblicze P. Jezusa na chuœcie, z koronk¹ do Oblicza P.J.)...OP98 1,30 z³... Zes³anie Ducha œw. (z aktem poœw. siê Duchowi Œwiêtemu)...OP99 1,30 z³... Zes³anie Ducha œw. (z hymnem do Ducha Œwiêtego)...OP117 1,30 z³... Zes³anie Ducha œw. (z koronką ku czci Ducha Œwiêtego)... OP137* 1,30 z³... Pocztówki laminowane z wizerunkami œwiêtych, notk¹ biograficzn¹ i krótk¹ modlitw¹ - 1,30 z³/szt. œw.œw. Achacjusz (SP1)..., Adam (SP244)..., Agata (SP2)..., Agnieszka (SP3)..., Albert Chmielowski (SP4)..., Albin (SP228)..., Aleksander (SP5)..., Aleksandra (SP262)..., Aleksy ebrak (SP242)..., b³. Alicja (SP6)..., b³. Alina (SP7)..., Alojzy Gonzaga (SP8)..., b³. Alojzy Orione (SP190)..., Ambro y (SP9)..., Amelia (SP257)..., Andrzej (SP10)..., Andrzej Bobola (SP11)..., Andrzej Œwierad (SP12)..., b³. Angela (SP191)..., b³. Aniela Salawa (SP162)..., Anna (SP13)..., b³. Anna Katarzyna Emmerich (SP192)..., Antoni (SP14)..., Antoni Maria Klaret (SP193)..., Apolonia (SP253)..., Arkadiusz (SP15)..., b³. Artur Bell (SP263)..., b³. August Czartoryski (SP246)..., Augustyn (SP16)..., Barbara (SP17)..., Bart³omiej (SP18)..., Bartolomea (SP194)..., Beata (SP19)..., Benedykt Opat (SP20)..., Benedykt Pustelnik (SP21)..., Benild (SP195)..., Benon (SP229)..., Bernadetta (SP22)..., Bernard (SP23)..., b³. Bernard Kryszkiewicz (SP196)..., b³. Bernard Lichtenberg (SP24)..., b³. Bernard ubieñski (SP197)..., b³. Bernardyna Jab³oñska (SP198)..., Bibianna (SP264)..., b³. Blandyna (SP25)..., B³a ej (SP26)..., Bogdan Leopold (SP230)..., b³. Bogumi³ (SP155)..., b³. Boles³awa Lament (SP199)..., Bruno z Kwerfurtu (SP27)..., Brygida (SP28)..., Cecylia (SP29)..., Cezary (SP231)..., Cyprian (SP30)..., Cyriak (SP163)..., Cyryl (SP200)..., Cyryl i Metody (SP31)..., b³. Czes³aw (SP164)..., Damian (SP32)..., Daria (SP33)..., Dawid (SP165)..., Diana (SP166)..., Dionizy (SP34)..., Dominik (SP35)..., Dominik Savio (SP36)..., Dorota (SP37)..., b³. Edmund Bojanowski (SP201)..., Edward (SP38)..., Ekspedyt (SP266)..., Elwira (SP254)..., El bieta (SP269)..., El bieta Wêgierska (SP39)..., Emilia (SP40)..., b³. Emilia Podoska (SP202)..., Erazm (SP41)..., Eustachy (SP42)..., Ewa (SP245)..., Faustyna Kowalska (SP43)..., Feliks (SP44)..., Filip Aposto³ (SP45)..., Filip Neri (SP46)..., Florian (SP47)..., Franciszek Ksawery (SP48)..., Franciszek Salezy (SP49)..., Franciszek z Asy u (SP50)..., b³. Franciszka Siedliska (SP203)..., b³. Fryderyk (SP51)..., Gabriel Archanio³ (SP52)..., Gabriel Possenti (SP204)..., Gemma Galgani (SP167)..., Genowefa (SP53)..., Gerard Majella (SP226)..., Grzegorz (SP54)..., Gustaw (SP258)..., b³. Gwidon (SP168)..., Helena (SP55)..., Henryk (SP169)..., Herman (SP170)..., Hieronim (SP56)..., b³. Honorat KoŸmiñski (SP205)..., Hubert (SP57)..., Idzi (SP58)..., Ignacy Loyola (SP59)..., Ilona (SP255)..., Irena (SP60)..., Izabela (SP206)..., Izydor Oracz (SP61)..., Izydor bp z Sewilli (SP207)..., Jacek (SP62)..., Jadwiga Królowa (SP63)..., Jadwiga Œl¹ska (SP64)..., Jakub (SP65)..., Jakub M³odszy (SP267)..., b³. Jakub Strzemiê (SP171)..., Jan Aposto³ (SP66)..., Jan Berchmans (SP67)..., b³. Jan Beyzym (SP268)..., Jan Bo y (SP208)..., Jan Chrzciciel (SP172)..., Jan de la Salle (SP68)..., Jan Gabriel Perboyre (SP209)..., Jan Kanty (SP69)..., Jan Maria Vianney (SP156)..., Jan Nepomucen (SP247)..., Jan od Krzy a (SP70)..., Jan Sarkander (SP71)..., Jan z Dukli (SP72)..., Jerzy (SP73)..., b³. Jerzy Popie³uszko (SP210)..., Joachim (SP261)..., Joanna d'arc(sp232)..., Joanna Beretta Molla (SP157)..., b³. Jolanta (SP173)..., Jozafat Kuncewicz (SP74)..., Józef (SP75)..., Józef Bilczewski (SP233)..., Józef Kalasanty (SP211)..., Józef Sebastian Pelczar (SP76)..., Juda Tadeusz (SP77)..., Julia (SP78)..., Julian (SP79)..., Justyn (SP80)..., Justyna (SP174)..., Kajetan (SP259)..., Kamil (SP81)..., Karol Boromeusz (SP82)..., b³. Karolina Kózka (SP241)..., Katarzyna Aleksandryjska (SP83)..., Katarzyna Laboure (SP84)..., Katarzyna

7 Œw. Faustyna Kowalska (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego)...op67 1,30 z³... Œw. Florian (z modlitw¹)...op68 1,30 z³... Œw. Franciszek z Asy u (z litani¹)...op69 1,30 z³... Œw. Franciszek z Asy u (z modlitw¹ franciszkañsk¹)...op70 1,30 z³... Œw. Gerard Majella, opiekun matek (z modlitw¹)...op122 1,30 z³... Św. Hubert (patron myśliwych i leśników - z modlitwą)... OP158* 1,30 z³... Św. Jan XXIII (z notką i modlitwą)...op148 1,30 z³... Œw. Jan Bo y, patron chorych (z modlitw¹ w cierpieniu)...op130 1,30 z³... Œw. Jan de la Salle, patron nauczycieli (z modlitw¹)...op71 1,30 z³... Œw. Jan Maria Vianney, patron proboszczów (z modlitw¹)...op102 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z kalendarium ycia)...op13 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z modlitw¹ o wyproszenie ³ask)...OP111 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z ostatnim przes³aniem na urocz. Mi³osierdzia Bo ego) OP107 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z tajemnicami różańca)... OP133* 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z tekstem Barki )...OP108 1,30 z³... Œw. Joachim i Anna, z Maryją (z modlitw¹ za dziadków)... OP160* 1,30 z³... Œw. Joanna Beretta Molla (z modlitw¹)...op103 1,30 z³... Œw. Józef, patron umieraj¹cych (z modl. o szczêœliw¹ œmieræ)...op123 1,30 z³... Œw. Józef (z modlitw¹ oddania siê pod opiekê)...op72 1,30 z³... Œw. Juda Tadeusz (z modlitw¹ o codzienn¹ opiekê)...op73 1,30 z³... Œœ. Kosma i Damian (z modlitw¹ farmaceuty)...op131 1,30 z³... Œw. Krzysztof (z modlitw¹ kierowcy)...op74 1,30 z³... Œw. Krzysztof (z przykazaniami dla kierowców)...op75 1,30 z³... Œw. ukasz (z modlitw¹ za S³u bê Zdrowia)...OP76 1,30 z³... Œw. Maksymilian Kolbe (z modlitw¹)...op77 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z aktem poœwiêcenia siê œw. Micha³owi)...OP78 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z litani¹)...op79 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹ b³agaln¹ za zmar³ych)...op80 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹ egzorcyzmu)... OP135* 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹ o dobrą śmierć)... OP150* 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹ za Koœció³ i Ojca œw.)...op82 1,30 z³... Œw. Miko³aj (z modlitw¹)...op104 1,30 z³... Œw. o. Pio (z kalendarium)...op83 1,30 z³... Œw. o. Pio (z koronk¹ do Najœw. Serca Pana Jezusa)...OP84 1,30 z³... Œw. o. Pio (z litani¹ do o. Pio)...OP105 1,30 z³... Œw. o. Pio (z modlitw¹ b³agaln¹)...op85 1,30 z³... Œw. o. Pio (z modlitw¹ po Komunii œw.)...op86 1,30 z³... Œw. o. Pio (z myœlami o cierpieniu)...op87 1,30 z³... Œw. Pawe³ Aposto³ (z modlitw¹)...op129 1,30 z³... Œw. Peregryn (patron chorych na raka - z modlitwą o cud)... OP146* 1,30 z³... Œw. Rita (z modlitw¹)...op88 1,30 z³... Œw. Rodzina (przykazania koœcielne - nowa wersja)...op89 1,30 z³... Œw. Rodzina (z dobrymi radami dla rodziny katolickiej)...op90 1,30 z³... Œw. Rodzina (z modlitw¹ b³. Jana Paw³a II w intencji rodziny)...op91 1,30 z³... Œw. Rodzina (z modlitw¹ o dobrego męża, żonę)... OP157* 1,30 z³... Œw. Rodzina (z modlitw¹ rodziców za dzieci)... OP136* 1,30 z³... Św. Szarbel (z notką i modlitwą)...op151 1,30 z³... Œw. Tarsycjusz, patron ministrantów (z modl. przed i po s³u eniu)...op92 1,30 z³... Ofiara na kwiaty do Bo ego Grobu... NS21 2,80 z³... Ofiara na misje... NS22 2,80 z³... Ofiara na Mszê œw. za zmar³ych (zbiorow¹)... NS23 2,80 z³... Ofiara na obiady dla ubogich... NS24 2,80 z³... Ofiara na odnowienie koœcio³a... NS25 2,80 z³... Ofiara na ogrzewanie koœcio³a... NS26 2,80 z³... Ofiara na oœwietlenie koœcio³a... NS27 2,80 z³... Ofiara na potrzeby koœcio³a... NS28 2,80 z³... Ofiara na potrzeby parafii... NS29 2,80 z³... Ofiara na prasê katolick¹... NS30 2,80 z³... Ofiara na ratowanie ycia dzieci poczêtych... NS31 2,80 z³... Ofiara na remont koœcio³a... NS32 2,80 z³... Ofiara na seminarium duchowne... NS33 2,80 z³... Ofiara na sprz¹tanie koœcio³a... NS34 2,80 z³... Ofiara na szopkê... NS35 2,80 z³... Papie : Franciszek, Biskup: (np. Marian, Jan...)... NS36 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do Matki Bo ej... NS37 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy... NS38 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do Matki Bo ej Wspomo enia Wiernych... NS39 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do Mi³osierdzia Bo ego... NS40 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do œw. Antoniego... NS41 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do œw. Józefa... NS42 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do œw. Judy Tadeusza... NS43 2,80 z³... Poradnia ma³ eñsko - rodzinna... NS44 2,80 z³... Prosimy cicho zamykaæ drzwi... NS45 2,80 z³... Prosimy nie dawaæ pieniêdzy osobom ebrz¹cym przed koœcio³em... NS65 2,80 z³... Prosimy nie trzaskaæ drzwiami... NS47 2,80 z³... Prosimy nie wchodziæ do prezbiterium... NS48 2,80 z³... Prosimy wycieraæ obuwie dziêkujemy... NS49 2,80 z³... Prosimy zamykaæ drzwi dziêkujemy... NS50 2,80 z³... Spowiedź... NS66 2,80 z³... Ufamy Ci. Nale noœæ za pobrane materia³y... NS51 2,80 z³... Uwaga schody!... NS52 2,80 z³... Wejœcie na chór tylko dla chórzystów... NS53 2,80 z³... Wejœcie na chór tylko dla doros³ych... NS54 2,80 z³... Wejœcie na chór zabronione... NS55 2,80 z³... Wyjœcie ewakuacyjne... NS58 2,80 z³... Wypominki za zmar³ych... NS59 2,80 z³... Zakaz fotografowania (piktogram)... NS60 2,80 z³... Zakaz palenia (piktogram)... NS61 2,80 z³... Zakaz u ywania telefonów komórkowych (piktogram)... NS62 2,80 z³... Zakrystia... NS63 2,80 z³... Zwiedzanie koœcio³a w czasie nabo eñstw zabronione... NS64 2,80 z³... Obrazy laminowane (format A5) Jezu, ufam Tobie (z koronk¹)...os1 2,80 z³... Matka Bo a Czêstochowska (2 wzory)...os2 2,80 z³... Matka Bo a Karmi¹ca...OS3 2,80 z³

8 Matka Bo a Ostrobramska...OS4 2,80 z³... Serce Matki Bo ej...os5 2,80 z³... Serce Pana Jezusa...OS6 2,80 z³... Œw. Andrzej Bobola...OS7 2,80 z³... Św. Jan Pawe³ II...OS8 2,80 z³... Obrazy laminowane (format A6 - pocztówka) Anio³ Stró (z modlitw¹)...op2 1,30 z³... Apostołowie Bożego Miłosierdzia (Jan Paweł II, s. Faustyna)... OP147* 1,30 z³... B³. Matka Teresa z Kalkuty (z modlitw¹)...op5 1,30 z³... B³. Bernard Lichtenberg (z modlitw¹)...op3 1,30 z³... B³. Jerzy Popiełuszko (z modlitwą o wyproszenie łask)... OP142* 1,30 z³... B³. Jerzy Popiełuszko (z notką biogr. i modlitw¹)... OP132* 1,30 z³... B³. Papież Paweł VI (z notką biogr. i modlitw¹)... OP153* 1,30 z³... Ca³un Turyñski - Oblicze P. Jezusa (z koronk¹)...op44 1,30 z³... Cudowny Medalik (z obietnicami dla czcicieli Matki Bo ej)...op6 1,30 z³... Chrystus Król (z modlitw¹)...op7 1,30 z³... Chrystus Pantokrator (z modlitw¹ o zjednoczenie chrzeœcijan)...op8 1,30 z³... Droga Krzy owa (ze stacjami)...op9 1,30 z³... Duch œw. - Go³êbica (z aktem poœwiêcenia siê Duchowi œw.)...op10 1,30 z³... Duch œw. - Go³êbica (z hymnem do Ducha œw.)...op11 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego)...op15 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. angielskim)...op16 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. bia³oruskim)...op17 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. francuskim)...op18 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. niemieckim)...op19 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. rosyjskim)...op20 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. ukraiñskim)...op21 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. w³oskim)...op22 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z aktem poœw. œwiata Bo emu Mi³osierdziu)...OP23 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (jak wy ej - w j. rosyjskim)...op24 1,30 z³... M.B. Anielska (z modlitw¹ Jana Paw³a II)...OP126 1,30 z³... M.B. Bolesna (z koronką ku czci 7 Boleści NMP)... OP154* 1,30 z³... M.B. Bolesna (z modlitwą)...op125 1,30 z³... M.B. Cygañska (z modlitw¹ do MB Rodzicielki)... OP113* 1,30 z³... M.B. Czêstochowska (z aktem oddania Narodu Niep. Sercu NMP)...OP26 1,30 z³... M.B. Czêstochowska (z aktem zawierzenia Jana Paw³a II)...OP106 1,30 z³... M.B. Czêstochowska (z modlitw¹ do M.B.Czêstochowskiej)...OP27 1,30 z³... M.B. Czêstochowska (z modlitw¹ za Ojczyznê - ks. Piotra Skargi)...OP28 1,30 z³... M.B. Fatimska (z Magnificat)... OP141* 1,30 z³... M.B. Fatimska (z modlitw¹ Jana Paw³a II z Litanii zawierzenia)...op29 1,30 z³... M.B. Fatimska (z modlitwą nabożeństwa 3 Zdrowaś Maryjo)... OP155* 1,30 z³... M.B. Fatimska (z pieœni¹ Z dalekiej Fatimy)...OP30 1,30 z³... M.B. Fatimska (z pieœni¹ Ave Fatima)...OP31 1,30 z³... M.B. Katyńska (z modlitw¹ Rodzin Katyńskich)... OP139* 1,30 z³... M.B. Karmi¹ca (z modlitw¹ do Matki Bo ej Rodzicielki)...OP32 1,30 z³... M.B. Królowa Anio³ów (z modlitw¹)...op33 1,30 z³... M.B. Matka Koœcio³a (z modlitw¹)...op114 1,30 z³... M.B. Mi³oœci i Nadziei (z modlitw¹)...op128 1,30 z³... M.B. Niepokalana (Cudownego Medalika - z modlitw¹)...op25 1,30 z³... M.B. Nieustaj¹cej Pomocy (z Modlitw¹ rzymsk¹)...op34 1,30 z³... M.B. Ostrobramska (z modlitw¹ do Matki Mi³osierdzia)...OP35 1,30 z³... M.B. Rozwiązująca supełki życia (z modlitwą)...op149 1,30 z³... M.B. Ró añcowa (z obietnicami dla odmawiaj¹cych Ró aniec)...op36 1,30 z³... M.B. Ró añcowa (z tajemnicami Ró añca)...op37 1,30 z³... M.B. Ró añcowa z Pompei (z modlitwą)...op143 1,30 z³... M.B. Szkaplerzna (z modlitw¹)...op38 1,30 z³... M.B. Szkaplerzna (z modlitw¹ za dusze w czyśćcu cierpiące)... OP134* 1,30 z³... M.B. z Guadalupe (z modlitw¹ Jana Paw³a II)...OP121 1,30 z³... M.B. z Lourdes (z modlitw¹)...op39 1,30 z³... M.B. z Lourdes (z modlitw¹ za chorych)... OP140* 1,30 z³... M.B. z Medjugorie (z modlitw¹ Anio³ Pañski)...OP40 1,30 z³... M.B. z Medjugorie (z modl. do Matki Mi³osierdzia, Dobroci i Mi³oœci)...OP41 1,30 z³... M.B. z Medjugorie (z tajemnicami Ró añca)...op42 1,30 z³... M.B. z Nazaretu - pielgrzymuj¹ca figura (z modlitw¹)...op43 1,30 z³... Matka Bo a (z nowenn¹ do M.B. Bolesnej)...OP124 1,30 z³... Oblicze Pana Jezusa (z modlitw¹ do P.J. Bolesnego Zbawcy)...OP46 1,30 z³... Obrazki eucharystyczne (z modlitwą św. Ignacego)... OP138* 1,30 z³... Obrzêd pojednania - spowiedÿ œw....op47 1,30 z³... Ostatnia Wieczerza (z modl. œw. Ignacego na dziêkcz. po Komunii œw.)...op49 1,30 z³... Ostatnia Wieczerza (z modlitw¹ przed i po posi³ku)...op50 1,30 z³... Pan Jezus Dobry Pasterz (z modlitw¹ o naœladowanie Chrystusa)...OP116 1,30 z³... Pan Jezus Dobry Pasterz (z przykazaniami koœcielnymi)...op127 1,30 z³... Pan Jezus modl¹cy siê (z modl. o powo³ania kap³añskie i zakonne)...op51 1,30 z³... Pan Jezus nauczaj¹cy aposto³ów (z modlitw¹ o powo³ania)...op52 1,30 z³... Pan Jezus pocieszany przez anioła (z modlitw¹)...op142 1,30 z³... Pan Jezus w koronie cierniowej (z koronk¹ do Najœw. Ran)...OP53 1,30 z³... Pan Jezus w koronie cierniowej (z modlitw¹ Jana Paw³a II)...OP120 1,30 z³... Pan Jezus (w otoczce cierniowej - z modl. do Chrystusa ukrzy ow.)...op54 1,30 z³... Pan Jezus (z modlitw¹ œw. Ignacego na dziêkcz. po Komunii œw.)...op55 1,30 z³... Papież Franciszek (z kalendarium)...op144 1,30 z³... Papież Franciszek (z modlitw¹ 5 palców)... OP156* 1,30 z³... Papież Franciszek (z modlitw¹ za Ojca œw. i Koœció³)...OP145 1,30 z³... Praskie Dzieci¹tko Jezus (z modlitw¹ nowenny)...op56 1,30 z³... Przykazania koœcielne-nowa wersja (œw. Rodzina, Dobry Pasterz)...OP57 1,30 z³... Rodzina chrzeœcijañska (z modlitw¹ przed i po posi³ku)...op58 1,30 z³... Serce Matki Bo ej (z aktem oddania Narodu Niep. Sercu NMP)...OP59 1,30 z³... Serce Pana Jezusa (z aktem poœwiêcenia rodzaju ludzkiego)...op45 1,30 z³... S³uga Bo y Stefan kard. Wyszyñski (z kalendarium i modlitwą)...op152 1,30 z³... S³uga Bo y Stefan kard. Wyszyñski (z modlitw¹ o beatyfikacjê)...op60 1,30 z³... Œw. Andrzej Bobola (z litani¹)...op61 1,30 z³... Œw. Andrzej Bobola (z nowenn¹)...op62 1,30 z³... Œw. Antoni z Padwy (z modlitw¹)...op63 1,30 z³... Œw. Barbara (z modlitw¹)...op64 1,30 z³... Œw. Dominik Savio, patr. ministrantów (z modl. przed i po s³u eniu)...op65 1,30 z³... Œw. Faustyna Kowalska (z fragmentami Dzienniczka)...OP66 1,30 z³

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Gazetka Parafii p.w. Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy Wieliczka - Krzyszkowice ROK 4 WRZESIEÑ 2006 Nr 9/36 ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Jak ka dego roku w m-cu wrzeœniu pragnê powróciæ do

Bardziej szczegółowo

Żywoty Świętych. Święci Pańscy. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec. Lipiec Sierpień Wrzesień. Październik Listopad Grudzień

Żywoty Świętych. Święci Pańscy. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec. Lipiec Sierpień Wrzesień. Październik Listopad Grudzień Święci Pańscy Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Biogramy w układzie alfabetycznym Na podstawie: Leksykon Świętych, Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

Urodziny. I Komunia Święta. ks. proboszcza. Straż Honorowa NSPJ

Urodziny. I Komunia Święta. ks. proboszcza. Straż Honorowa NSPJ PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XIX + CZERWIEC LIPIEC - SIERPIEŃ 2010 + NR 185 Straż Honorowa NSPJ Zapraszamy do przystąpienia do Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Bardziej szczegółowo

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R.

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. STRUMIEÑ PRAWDY DOBRA PIÊKNA O MARYJO WITAM CIÊ godzinie. Wymawiaj¹c ostatnie s³owa, Matka Bo a roz³o y³a rêce, przekazuj¹c nam œwiat³o,

Bardziej szczegółowo

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2003 1 Zdjêcia na ok³adce i wewn¹trz numeru: Ryszard Rzepecki ISBN 83-87802-69-7 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków P R Z Y K O Œ C I E L E UNIWERSYTECKIM PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU Numer 13 Grudzieñ 2005 Celebracja Tajemnicy Wcielenia Dziêkujmy Bogu za Jego Wcielenie,

Bardziej szczegółowo

442 Kania, Kazimierz... Aby człowiek żył 8,5. 3609 Dobraczyński, Jan...byśmy ten Pański 18,1

442 Kania, Kazimierz... Aby człowiek żył 8,5. 3609 Dobraczyński, Jan...byśmy ten Pański 18,1 442 Kania, Kazimierz... Aby człowiek żył 8,5 3609 Dobraczyński, Jan...byśmy ten Pański 18,1 3610 Dobraczyński, Jan...byśmy ten Pański dźgnęli świat 19,1 3663 Meissner, Karol; Suszka, Bolesław "A tak już

Bardziej szczegółowo

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. LISTOPADOWA ZADUMA Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11, 25-26). Miesiąc listopad,

Bardziej szczegółowo

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze...

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie S k o c z ó w, Nr 86 D ê b o w i e c, S i m o r a d z, P i e r œ c i e c Maj, Czerwiec 2011 Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... spotkanie ze s³owem bo

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

ŚW. FLORIANIE, MÓDL SIĘ ZA NAMI

ŚW. FLORIANIE, MÓDL SIĘ ZA NAMI ISSN 1427-2326 Nr 5 (105) Maj 2008 Miesięcznik Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach ŚW. FLORIANIE, MÓDL SIĘ ZA NAMI Z H I S T O R I I N A S Z E J PA R A F I I D R O G A D O Ś W I Ę

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Cud Eucharystyczny z Lanciano

Cud Eucharystyczny z Lanciano Informator duszpasterski Parafii Narodzenia N.M.P. w Popowie Kościelnym R. IV NR 14 20 VI-10 VII 2011 Cud Eucharystyczny z Lanciano Od ponad dwunastu wieków we włoskiej miejscowości Lanciano przechowywane

Bardziej szczegółowo

W KOŚCIELE MAMY MATKĘ

W KOŚCIELE MAMY MATKĘ Biuletyn Parafialny Rok XIX, Nr 5-6, Maj-Czerwiec 2012 Parafia Św. Jakuba w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 8 W KOŚCIELE MAMY MATKĘ W Kościele, który jest naszym domem, wyjątkową rolę

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA

VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA Opracowanie: ks. płk dr Zbigniew Kępa by Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2007 ISBN 978-83-733254-0-1 Konsultacja: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej www.czestochowa.pl Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie Ł Y Y J C A W U

Gazetka Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie Ł Y Y J C A W U 05/162/2014 PrzyjacieL Gazetka Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie! Ł Y Ż Ę I! C A Y J W U Z L E S L U L Z A JE ŻYCZENIA Wesoły nam dziś dzień nastał, Alleluja dziś śpiewajmy,

Bardziej szczegółowo

Przyleciała ze skrzydłami z listków przylaszczek i kwiatów jabłoni z kokoryczy uwitej koronie Maryja!

Przyleciała ze skrzydłami z listków przylaszczek i kwiatów jabłoni z kokoryczy uwitej koronie Maryja! Nr 2 (2) MAJ 20 INFRMATR PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE Przyleciała ze skrzydłami z listków przylaszczek i kwiatów jabłoni z kokoryczy uwitej koronie Maryja! W odświętnym z gór płaszczu Najpiękniejsza

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

Niezrozumia³e krainy

Niezrozumia³e krainy 1/2003 W ZAKOLU RABY I WIS Y 3 Moim zdaniem - Gdybym dziœ jeszcze raz musia³ jechaæ na zes³anie, wola³bym, eby mnie rozstrzelano - twierdzi Stefan Turaczy, ostatni yj¹cy w gminie Szczurowa zes³aniec. Jest

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo

PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ

PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ ISSN 1233 7552 PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ w POZNANIU MAJ NR 2(151)2011 Drodzy Parafianie! Maryjny miesiąc maj, jak w każdym roku był naznaczony nabożeństwami, które licznie gromadziły parafian.

Bardziej szczegółowo

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej Parafia Matki Bożej Częstochowskiej Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074 Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org www.facebook.com/parisholc 05-10-2015 3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 1 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 POMNIK MĘĘ CZENNIKÓW N SUBKOWSKICH S K Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 2 Lista pomordowanych mieszkańców gminy Subkowy przez

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Chorego. Po Mszy Œwiêtej dla osób chorych ksiêdza biskupa Piotra Krupê mia³o miejsce wrêczenie Medali

obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Chorego. Po Mszy Œwiêtej dla osób chorych ksiêdza biskupa Piotra Krupê mia³o miejsce wrêczenie Medali Kronika parafialna 31 stycznia obchodziliœmy 90 rocznicê wkroczenia wojsk polskich do Koœcierzyny. Obchody rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹. Po niej nast¹pi³ przemarsz na Rynek, gdzie mia³ miejsce wjazd 2 Pu³ku

Bardziej szczegółowo

Słowo Boże na marzec

Słowo Boże na marzec Słowo Boże na marzec 7 marca - TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Łk 13,1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie Żyjemy w Bożej rzeczywistości. Szczególnie dotykamy Boga w sakramentach świętych

Bardziej szczegółowo