Wydawnictwo. Sierpień O F E R T A Z A M ÓWIENIE (dla klientów instytucjonalnych)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo. Sierpień 2015. O F E R T A Z A M ÓWIENIE (dla klientów instytucjonalnych)"

Transkrypt

1 WYDAWNICTWO LAMIS poleca: KS. TOMASZ ZAGAŁA - Kapłan w świecie bez Boga. Ksiądz Bernard Lichtenberg z Oławy. W-w 2003, opr. miękka, klejona, form. 12,3 19,5 cm, 158 str. Cena 14,00 zł. (Kod K4) ANNA SUTOWICZ - Św. Stefan współtwórca chrześcijańskiej Europy. W-w 2002, opr. miękka, klejona, form cm, 80 str. Cena 3,00 zł. (Kod K3) KS. PIOTR NITECKI - Wielki przyjaciel Wrocławia. Karol Wojtyła - Jan Paweł II i archidiecezja wrocławska. Kalendarium wydarzeń. Wrocław 2006, oprawa miękka, klejona, format 14,4 20,4 cm, 74 str. Cena 8,00 zł. (Kod K9) KS. PIOTR NITECKI - Papież Jan Paweł II i ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wrocław 2011, oprawa miękka, zeszyt, format 14,8 21,0 cm, 36 str. Cena 6,00 zł. (Kod K10*) DANIEL ZAPAŁA - Media katolickie w arch. wrocławskiej. W-w 2003, opr. miękka, klejona, form. 12,3 19,5 cm, 166 str. Cena 10,00 zł. (Kod K5) KS. ZBIGNIEW WALESZCZUK - W trosce o człowieka umierającego. Geneza Hospicjum w Polsce. Wrocław 2004, oprawa miękka klejona, format 12,3 19,5 cm, 136 str. Cena 7,00 zł. (Kod K6) KS. ZBIGNIEW WALESZCZUK - Apostoł spraw społecznych. Biskup Wilhelm E. von Ketteler. Wrocław 2005, oprawa miękka klejona, format 12,3 19,5 cm, 140 str. Cena 10,00 zł. (Kod K8) S. MARIA BOGUMIŁA PECYNA SJE - Pedagogia ludzi wyniesionych na ołtarze. Wrocław 2004, oprawa miękka klejona, format 16,8 23,8 cm, 144 str. Cena 15,00 zł. (Kod K7) Tajemnice różańcowe. Autor rozważań: KS. PIOTR NITECKI. Wrocław 2002, laminowana książeczka łączona metalowym grzbietem, format 8 11 cm, 42 str. Cena 11,00 zł. (Kod TK1) Powyższe pozycje można zamawiać pod adresem: Wydawnictwo Lamis, ul. eglarska 7/ 2, Wroc³aw, tel./ fax ; kom ; Ksi¹ ki wysy³amy za zaliczeniem pocztowym. Do ka dego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Do zamówieñ dla odbiorców detalicznych doliczamy 20% wartości zamówienia; doliczane s¹ równie koszty przesy³ki w wysokości ok. 15 z³ (brutto). Uwaga! Aby otrzymaæ cenê brutto, do powy szych cen nale y doliczyæ podatek VAT w wysokoœci 23% (z wyj¹tkiem ksi¹ ek i Tajemnic ró añcowych - 5% VAT). Zamawiamy ww. iloœci wyrobów Wydawnictwa LAMIS. Upowa niamy Wydawnictwo LAMIS do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Adres lub pieczêæ zamawiaj¹cego O F E R T A Z A M ÓWIENIE (dla klientów instytucjonalnych) Wydawnictwo ul. eglarska 7/2, Wroc³aw tel./fax ; tel. kom NIP: Numer rachunku bankowego: Nr rach. mbank: Sierpień 2015

2 zamawiam szt. Plakaty, modlitwy, obrzêdy (format A3) Do Domu Bo ego wejdÿ w godnym stroju...p1 5,50 z³... Jezu, ufam Tobie...P7 5,50 z³... Matka Bo a Czêstochowska (bez korony)...p9 5,50 z³... Matka Bo a Czêstochowska (z koron¹)...p8 5,50 z³... Matka Bo a Karmi¹ca...P10 5,50 z³... Modlitwa ministranta...bd4 5,50 z³... Prosimy wy³¹czaæ telefony komórkowe w koœciele...p5 5,50 z³... Przygotowanie darów. Konsekracja...BD1 5,50 z³... Przygotowanie i dziêkczynienie po Mszy œw. (obok siebie)...bd3 5,50 z³... Serce Matki Bo ej...p11 5,50 z³... Serce Pana Jezusa...P12 5,50 z³... Św. Jan Pawe³ II (ró ne wzory)...p3 5,50 z³... Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów œw. i pogrzebu...bd2 5,50 z³... Zachowaj powagê miejsca. Pamiêtaj o stosownym stroju!...p6 5,50 z³... Plakaty, obrazy (format A4) Do Domu Bo ego wejdÿ w godnym stroju...pm11 3,30 z³... Jezu, ufam Tobie...PM10 3,30 z³... Matka Bo a Czêstochowska (bez korony)...pm8 3,30 z³... Matka Bo a Czêstochowska (z koron¹)...pm7 3,30 z³... Matka Bo a Karmi¹ca...OD5 3,30 z³... Matka Bo a Niepokalana...OD22 3,30 z³... Matka Bo a Ostrobramska...PM9 3,30 z³... Matka Bo a z Dzieci¹tkiem (ró ne wzory)...od8 3,30 z³... Ostatnia Wieczerza...OD19 3,30 z³... Pan Jezus (popiersie, widok na wprost)... OD11 3,30 z³... Prosimy wy³¹czaæ telefony komórkowe w koœciele...pm5 3,30 z³... Serce Matki Bo ej...od14 3,30 z³... Serce Pana Jezusa...OD15 3,30 z³... Œwiêta Rodzina...OD17 3,30 z³... Św. Jan Pawe³ II...PM3 3,30 z³... Zachowaj powagê miejsca. Pamiêtaj o stosownym stroju!...pm6 3,30 z³... Modlitwy, obrzêdy (format A4) 12 Kroków AA...MD26 3,30 z³... ABC Spo³ecznej Krucjaty Mi³oœci (autorstwa kard. Wyszyñskiego)...MD1 3,30 z³... B³ogos³awieñstwo (Niech Pan Ci b³ogos³awi i niech Ciê strze e...)...md2 3,30 z³... Dziêkczynienie po Mszy œw....md3 3,30 z³... Hymn o Mi³oœci...MD4 3,30 z³... Ministrant przy o³tarzu i w zakrystii...md5 3,30 z³... Modlitwa cz³owieka prostego (œw. Franciszka z Asy u)...md6 3,30 z³... Modlitwa ministranta (kpl. - 6 szt. na ró ne okresy roku lit.)...md7 3,30 z³... Modlitwa ministranta (kolorowa)...md8 3,30 z³... Modlitwa ministranta (niebieska)...md9 3,30 z³... Modlitwa podczas Mszy œw. roratniej...md10 3,30 z³... Modlitwa poranna i wieczorna...md11 3,30 z³... Modlitwa przed i po nauce...md12 3,30 z³... Œw. Krzysztof (z modlitw¹ kierowcy)... OM63... Œw. Krzysztof (z przykazaniami dla kierowców)... OM64... Œw. ukasz (z modlitw¹ za S³u bê Zdrowia)... OM65... Œw. Maksymilian Kolbe (z modlitw¹)... OM66... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹)... OM67... Œw. Miko³aj (z modlitw¹ - 2 rodzaje)... OM91... Œw. Monika (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Notburga, patronka rolniczek i gospodyñ (z modlitw¹)... OM68... Œw. o. Pio (z modlitw¹ b³agaln¹ do o. Pio)... OM Œw. o. Pio (z modlitw¹ na dziêkczynienie po Komunii œw.)... OM69... Œw. Pawe³ Aposto³ (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Peregryn (patron chorych na raka - z modlitwą o cud)... OM161*... Œw. Piotr Aposto³ (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Rita, patronka od spraw trudnych (z modlitw¹)... OM71... Œw. Rodzina (z modlitw¹ b³. Jana Paw³a II w intencji rodziny)... OM72... Œw. Stanis³aw biskup (z modlitw¹)... OM73... Œw. Stanis³aw Kostka, patron m³odzie y (z modlitw¹)... OM74... Œw. Szarbel (z modlitw¹)... OM160*... Œw. Tarsycjusz, patron ministrantów (z modlitw¹ ministranta)... OM92... Œw. Tarsycjusz, patron ministrantów (z modlitw¹ przed i po s³u eniu)... OM75... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ nowenny)... OM76... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ o nowe powo³. misyjne)... OM77... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ w intencji misji)... OM78... Œw. Teresa z Avili (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Urszula Ledóchowska (z modlitw¹)... OM79... Œw. Walenty (z modlitw¹ o dobrego mê a - dobr¹ onê)... OM Œw. Weronika (z modlitw¹ do Chrystusa Ukrzy owanego)... OM80... Œw. Wincenty a Paulo (z modl. o powo³ania kap³añskie i zakonne)... OM81... Œw. Wincenty a Paulo (z modl. o poznanie drogi ycia)... OM82... Œw. Wojciech (z modlitw¹)... OM83... Trójca Przenajœwiêtsza (z modlitw¹ uwielbienia)... OM84... Weronikon (z koronk¹ do Najœw. Oblicza Pana Jezusa)... OM85... Z modlitwą Duszo Chrystusowa, zbaw mnie... OM161*... Zes³anie Ducha œw. (z aktem poœwiêcenia siê Duchowi œw.)... OM Zes³anie Ducha œw. (z koronką ku czci Ducha św.)... OM143*... Zes³anie Ducha œw. (z modlitwą do Ducha św.)... OM152*... Zes³anie Ducha œw. (z modl. przy udzielaniu sakr. bierzmowania)... OM86... Zes³anie Ducha œw. (z 7 darami Ducha św.)... OM153*... Tajemnice ró añcowe laminowane (VAT 5%) Tajemnice ró añcowe (ma³e)...tm1 9,00 z³... Tajemnice ró añcowe - ksi¹ eczka...tk1 11,00 z³... Droga Krzy owa (VAT 5%)...DK1 5,00 z³... Komplety napisów Do tablic og³oszeñ (og³oszenia, intencje, zapowiedzi)...nk1 5,00 z³... Zarezerwowane (6 szt.)...nz1 9,00 z³... UWAGA: nowości zostały oznaczone gwiazdką przy zie produktu (*)

3 zamawiam szt. Pan Jezus pukaj¹cy do drzwi (z dziêkczynieniem po Komunii œw.)... OM Pan Jezus pukaj¹cy do drzwi (z przykazaniami kościelnymi)... OM136*... Pan Jezus w koronie cierniowej (z koronk¹ do Najœw. Ran)... OM42... Pan Jezus w koronie cierniowej (z dziękczynieniem po Komunii)... OM137*... Pan Jezus w koronie cierniowej (z koronką do Oblicza PJ)... OM138*... Pan Jezus w koronie cierniowej (z modlitw¹ Jan Pawła II)... OM Pan Jezus w otoczce cierniowej (z modl. do Chrystusa Ukrzy.)... OM Pan Jezus - z dziećmi (z modlitwą rodziców za dzieci)... OM147*... Pan Jezus - z modlitw¹ dzieci za rodziców... OM Pan Jezus - z modlitw¹ dziecka... OM Pan Jezus - z modlitw¹ za dziadków... OM Pan Jezus - z modlitw¹ za kap³anów... OM Pan Jezus zmartwychwsta³y (z modlitw¹ za dusze czyśćcowe)... OM145*... Pan Jezus zmartwychwsta³y (z modlitw¹ za zmar³ych)... OM18... Papież Franciszek (z modlitwą za Papieża)... OM Przykazania koœcielne - nowa wersja... OM44... Rodzina chrzeœcijañska (z modlitw¹ przed i po posi³ku)... OM45... Serce Matki Bo ej (z aktem oddania siê Niepokalanemu Sercu Maryi)... OM46... Serce Matki Bo ej (z modlitw¹ œw. Bernarda)... OM Serce Pana Jezusa (z aktem poœwiêcenia rodzaju ludzkiego NSPJ)... OM35... S³uga Bo y Stefan kardyna³ Wyszyñski (z modlitw¹ o beatyfikacjê)... OM48... Œw. Andrzej Bobola (z modlitw¹)... OM49... Œw. Anna (z notk¹ i modlitw¹)... OM Œw. Antoni (z modlitw¹)... OM50... Œw. Barbara (z modlitw¹)... OM89... Œw. Dominik Savio (z modlitw¹ przed i po s³u eniu)... OM52... Œw. Faustyna Kowalska (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego)... OM53... Œw. Faustyna Kowalska (z fragmentami Dzienniczka)... OM54... Œw. Faustyna Kowalska (z notk¹ biograficzn¹ i modlitw¹)... OM Œw. Florian (z modlitw¹)... OM55... Œw. Franciszek z Asy u (z modlitw¹)... OM Œw. Gerard Majella (patron matek oczekuj¹cych potomstwa)... OM Œw. Izydor bp, patron u ytkowników internetu (z modlitw¹)... OM Œw. Izydor Oracz, patron rolników (z modlitw¹)... OM56... Św. Jan XXIII (z notką i modlitwą)... OM Œw. Jan de la Salle, patron nauczycieli (z modlitw¹)... OM57... Œw. Jan Chrzciciel (z modlitw¹)... OM Œw. Jan Maria Vianney (z modlitwą w intencji kapłanów)... OM140*... Œw. Jan Maria Vianney (z modlitwą Pawła VI za kapłanów)... OM141*... Św. Jan Pawe³ II (z koronką do Miłosierdzia Bożego)... OM98*... Św. Jan Pawe³ II (z modlitw¹ o wyproszenie ³ask)... OM99... Św. Jan Pawe³ II (z ostatnim listem do wiernych)... OM93... Œw. Joanna Beretta Molla (z modlitw¹ - 3 rodzaje)... OM88... Œw. Józef (z modlitw¹ oddania siê pod opiekê)... OM58... Œw. Józef - patron umieraj¹cych (z modlitw¹ za zmar³ych)... OM59... Œw. Józef Sebastian Pelczar (z modlitw¹)... OM60... Œw. Juda Tadeusz (z modlitw¹ o opiekê)... OM61... Œw. Katarzyna Laboure (z modlitw¹ o poznanie drogi ycia)... OM62... Modlitwa przed i po posi³ku...md13 3,30 z³... Modlitwa za Koœció³ przez poœrednictwo œw. Micha³a Arch. (du a)...md14 3,30 z³... Osiem b³ogos³awieñstw...md15 3,30 z³... Piêæ przykazañ koœcielnych (najnowsza wersja)...md16 3,30 z³... Przeistoczenie...MD17 3,30 z³... Przygotowanie do Mszy œw....md18 3,30 z³... Przygotowanie i dziêkczynienie po Mszy œw. (dwustronne)...md19 3,30 z³... Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów œw. i pogrzebu...md27 3,30 z³... Zasady fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii...md20 3,30 z³... Zasady Liturgicznej S³u by O³tarza - Kandydat...MD21 3,30 z³... Zasady Liturgicznej S³u by O³tarza - Lektor...MD22 3,30 z³... Zasady Liturgicznej S³u by O³tarza - Ministrant...MD23 3,30 z³... Zasady Liturgicznej S³u by O³tarza - Schola Liturgiczna...MD24 3,30 z³... Zmartwychwstanie Pañskie - Liturgia Œwiat³a...MD25 3,30 z³... Modlitwy, obrzêdy (format A5) Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu...MS1 2,80 z³... B³ogos³awieñstwo kierowców i ich pojazdów...ms2 2,80 z³... B³ogos³awieñstwo prymicyjne z odpustem zupe³nym...ms3 2,80 z³... Druga modlitwa eucharystyczna (ze wspomnieniem św. Józefa)...MS4 2,80 z³... Duszpasterskie odwiedziny kolêdowe...ms5 2,80 z³... Hymn Chwa³a na wysokoœci i Wyznanie wiary (mszalne)...ms6 2,80 z³... Komunia œw. poza Msz¹ œw....ms7 2,80 z³... Modlitwa do œw. Micha³a Archanio³a...MS8 2,80 z³... Modlitwa organisty... MS26* 2,80 z³... Modlitwa za Ojczyznê (ks. Piotra Skargi)...MS9 2,80 z³... Modlitwy codzienne - pacierz (po polsku i łacinie)... MS28* 2,80 z³... Modlitwy przy poœwiêcaniu ró nych przedmiotów kultu...ms10 2,80 z³... Najważniejsze modlitwy... MS29* 2,80 z³... Najważniejsze prawdy katechizmowe... MS30* 2,80 z³... Obrzêd b³ogos³awieñstwa pokarmów wielkanocnych...ms11 2,80 z³... Obrzêd Sakramentu Pokuty...MS12 2,80 z³... Obrzêd wystawienia i b³ogos³awieñstwa eucharystycznego...ms13 2,80 z³... Obrzêd złożenia urny w grobie - dodatek... MS27* 2,80 z³... Obrzêdy poœwiêcenia wody i pokropienia wiernych...ms14 2,80 z³... Obrzêdy wstêpne Mszy œw....ms15 2,80 z³... Propozycje œpiewów - Adwent i Bo e Narodzenie...MS24 2,80 z³... Propozycje œpiewów - Wielki Post i Wielkanoc...MS25 2,80 z³... Propozycje œpiewów - Okres Zwyk³y...MS26 2,80 z³... Przebieg liturgii chrztu dzieci...ms16 2,80 z³... Przygotowanie i dziêkczynienie po Mszy œw. (dwustronne)...ms23 2,80 z³... Sk³ad Apostolski, Ojcze nasz, Zdrowaœ Maryjo, Chwa³a Ojcu...MS17 2,80 z³... Trzecia modlitwa eucharystyczna (ze wspomnieniem św. Józefa)...MS18 2,80 z³... Uroczyste b³ogos³awieñstwa...ms19 2,80 z³... Wieczerza wigilijna w chrzeœcijañskiej rodzinie...ms20 2,80 z³... Zwyk³y obrzêd Komunii Chorych...MS21 2,80 z³... Zwyk³y obrzêd Namaszczenia Chorych...MS22 2,80 z³... Modlitwy, obrzêdy (format A6) Akt oddania siê Matce Bo ej; Obowi¹zki dziecka Maryi...MP9 1,30 z³

4 zamawiam szt. Akt osobistego poœwiêcenia siê Najœw. Sercu Jezusowemu...MP1 1,30 z³... Angelus Domini, Regina Coeli (po ³acinie)...MP2 1,30 z³... Anio³ Pañski, Królowo Nieba...MP3 1,30 z³... Hymn dziêkczynny - Ciebie, Boga wys³awiamy...mp5 1,30 z³... Magnificat; Modlitwa do Maryi Matki Koœcio³a...MP15 1,30 z³... Modlitwa franciszkañska; Dekalog œw. Franciszka z Asy u...mp4 1,30 z³... Modlitwa poranna i wieczorna...mp6 1,30 z³... Modlitwa za Koœció³ przez poœrednictwo œw. Micha³a Arch....MP7 1,30 z³... Modlitwy o uproszenie ³ask za przyczyn¹ œw. Józefa S. Pelczara...MP8 1,30 z³... Modlitwy przed i po posiłku...mp17* 1,30 z³... Obrzêd b³ogos³awieñstwa kierowców i pojazdów (krótszy)...mp18* 1,30 z³... Obrzêd b³ogos³awieñstwa rodzin (kolêda)...mp10 1,30 z³... Obrzêd Sakramentu Pojednania...MP16 1,30 z³... Pater noster, Ave Maria, Gloria Patri, Credo in Deum (po ³acinie)...MP11 1,30 z³... Œlubowanie jasnogórskie...mp12 1,30 z³... Warunkowe udzielanie Namaszczenia Chorych...MP13 1,30 z³... Modlitwy brewiarzowe (komplet - 4 szt.)...mp14 5,00 z³... Litanie (format A6) Litania do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa...LP1 1,30 z³... Litania do Najœwiêtszego Imienia Jezus...LP2 1,30 z³... Litania do Najdro szej Krwi Chrystusa Pana...LP3 1,30 z³... Litania do Ducha Œwiêtego...LP4 1,30 z³... Litania do Dzieciątka Jezus... LP14* 1,30 z³... Litania o Mi³osierdziu Bo ym...lp5 1,30 z³... Litania loretañska do Najœw. Maryi Panny (z nowymi wezwaniami)... LP6* 1,30 z³... Litania do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy...LP7 1,30 z³... Litania do Matki Bo ej Różańcowej... LP15* 1,30 z³... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...LP8 1,30 z³... Litania do św. Jana Paw³a II... LP13* 1,30 z³... Litania do œw. Józefa...LP9 1,30 z³... Litania do œw. Judy Tadeusza...LP10 1,30 z³... Litania do œw. Michała Archanioła... LP16* 1,30 z³... Litania do œw. Paw³a... LP11 1,30 z³... Litania do œw. Rity... LP12* 1,30 z³... Litanie (format A5) Litania do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa... LS1 2,80 z³... Litania do Najœwiêtszego Imienia Jezus... LS2 2,80 z³... Litania do Najdro szej Krwi Chrystusa Pana... LS3 2,80 z³... Litania do Chrystusa Kap³ana i ertwy... LS4 2,80 z³... Litania do Ducha Œwiêtego... LS5 2,80 z³... Litania o Mi³osierdziu Bo ym... LS6 2,80 z³... Litania do Najœwiêtszej Rodziny... LS7 2,80 z³... Litania loretañska do Najœw. Maryi Panny (z nowymi wezwaniami)...ls8* 2,80 z³... Litania do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy... LS9 2,80 z³... Litania do Niepokalanego Serca Maryi... LS10 2,80 z³... Litania do œw. Jadwigi Œl¹skiej... LS11 2,80 z³... Litania do św. Jana Paw³a II...LS18* 2,80 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. bia³oruskim)... OM12... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. francuskim)... OM13... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. hiszpañskim)... OM Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. niemieckim)... OM14... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. rosyjskim)... OM15... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. ukraiñskim)... OM16... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. w³oskim)... OM17... Jezu, ufam Tobie (z modlitwą za dusze czyśćcowe)... OM148*... Jezu, ufam Tobie (z modlitwą za zmarłych)... OM149*... Matka Bo a (z modlitw¹ Pod Twoj¹ obronê)... OM19... Matka Bo a (z modlitw¹ œw. Bernarda - Pomnij o Najœw. Panno...)... OM20... Matka Bo a Bolesna (z koronką ku czci 7 Boleści NMP)... OM159*... Matka Bo a Bolesna (z modliw¹ nowenny)... OM21... Matka Bo a Bolesna (z modliw¹ za dusze czyśćcowe)... OM144*... Matka Bo a Bolesna (z modliw¹ za zmarłych)... OM134*... Matka Bo a Czêstochowska (z modlitw¹ do M.B. Czêstochowskiej)... OM22... Matka Bo a Czêstochowska (z modlitw¹ Pod Twoj¹ obronê)... OM Matka Bo a Czêstochowska (z modlitw¹ za Ojczyznê ks. Piotra Skargi)... OM23... Matka Bo a Fatimska (z aktem oddania siê Niep. Sercu Maryi)... OM Matka Bo a Fatimska (z modlitw¹ do MB Fatimskiej)... OM Matka Bo a Fatimska (z modlitw¹ Jana Paw³a II z Litanii Zawierzenia)... OM24... Matka Bo a Fatimska (z tajemnicami Ró añca)... OM Matka Bo a Karmi¹ca (z modlitw¹ do M.B. Rodzicielki)... OM25... Matka Bo a Katyńska (z wierszem K. Iłłakowiczówny)... OM150*... Matka Bo a Nieustaj¹cej Pomocy (z Modlitw¹ rzymsk¹)... OM26... Matka Bo a Niepokalana (Cudownego Medalika, z modlitw¹)... OM27... Matka Bo a Ostrobramska (z modlitw¹ do M.B. Mi³osierdzia)... OM28... Matka Bo a Piêknej Mi³oœci (z modlitw¹)... OM29... Matka Bo a P³acz¹ca z Syrakuz (z modlitw¹)... OM Matka Boża Rozwiązująca węzły życia (z modlitw¹)... OM Matka Boża Różańcowa z Pompei (z modlitw¹)... OM Matka Bo a Ró añcowa (z tajemnicami Ró añca)... OM30... Matka Bo a Szkaplerzna (z modlitw¹)... OM32... Matka Bo a Wspomożenie Wiernych (z modlitw¹ Pod Twoją obronę)... OM135*... Matka Bo a z Guadalupe (z modlitw¹)... OM Matka Bo a z Lourdes (z modlitw¹)... OM33... Matka Bo a z Medjugorie (z modlitw¹ do Królowej Pokoju)... OM Matka Bo a z Medjugorie (z tajemnicami Ró añca)... OM34... Obrazki eucharystyczne (z modlitwą św. Ignacego)... OM142*... Ostatnia Wieczerza (z modlitw¹ na dziêkczynienie po Komunii œw.)... OM36... Pan Jezus (z koronką do Najśw. Serca Pana Jezusa)... OM146*... Pan Jezus - Dobry Pasterz (z przykazaniami koœcielnymi)... OM87... Pan Jezus modl¹cy siê (z modlitw¹ o naœladowanie Chrystusa)... OM Pan Jezus na krzy u - S.Dali (z modl. o nowe powo³ania misyjne)... OM37... Pan Jezus na krzy u - ze stacjami Drogi Krzy owej... OM38... Pan Jezus nauczaj¹cy (z modlitw¹ o powo³ania kap³añskie i zakonne)... OM39... Pan Jezus nauczaj¹cy (z modlitw¹ w intencji misji)... OM40... Pan Jezus nauczaj¹cy (z nowymi przykazaniami koœcielnymi)... OM41... Litania do œw. Józefa... LS12 2,80 z³

5 zamawiam szt. Sieneñska (SP175)..., Kazimierz Królewicz (SP85)..., Kinga (SP86)..., Klara (SP87)..., Klaudia (SP176)..., Klaudyna (SP212)..., Klemens (SP213)..., Klemens Dworzak (SP88)..., Konrad (SP89)..., Konrad bp (SP214)..., Krystyna (SP90)..., Krzysztof (SP91)..., b³. Laura (SP92)..., Leon (SP270)..., Lepold (SP234)..., Lidia (SP93)..., Lucyna (SP177)..., Ludwik (SP94)..., Ludwika (SP95)..., ucja (SP178)..., ukasz (SP96)..., Maciej Aposto³ (SP97)..., Maksymilian Kolbe (SP98)..., Ma³gorzata (SP99)..., Ma³gorzata Maria Alacoque (SP192)..., Ma³gorzata Wêgierska (SP256)..., Marcelina (SP179)..., Marcin z Tours (SP101)..., Marek (SP100)..., Maria Goretti (SP243)..., b³. Maria od Wcielenia (SP102)..., Maria Magdalena (SP103)..., Mariusz (SP180)..., Marta (SP104)..., Mateusz (SP105)..., b³. Matka Teresa z Kalkuty (SP106)..., Matylda (SP181)..., Maurycy (SP238)..., Melchior Grodziecki (SP107)..., Metody (SP215)..., b³. ss. Mêczenniczki Nazaretanki (SP216)..., Micha³ Archanio³ (SP108)..., Micha³ Cordero (SP217)..., b³. Micha³ Kozal (SP248)..., b³. Micha³ Sopoæko (SP249)..., Miko³aj (SP109)..., Monika (SP110)..., Mucjusz (SP111)..., Natalia (SP182)..., Niem (SP260)..., Norbert (SP112)..., Notburga (SP113)..., Oliwia (SP239)..., Oskar (SP114)..., Pantaleon (SP115)..., Patrycja (SP116)..., Patryk (SP117)..., Paulina (SP118)..., Pawe³ Ap. (SP119)..., Pelagia (SP183)..., Piêciu Braci Mêczenników (SP120)..., O. Pio (SP121)..., Piotr Aposto³ (SP184)..., b³. Radzim Gaudenty (SP158)..., Rafa³ Archanio³ (SP122)..., Rafa³ Chyliñski (SP246)..., Rafa³ Kalinowski (SP123)..., Rajmund (SP235)..., b³. Regina Protmann (SP250)..., Renat (SP124)..., Rita (SP125)..., Robert (SP126)..., Roch (SP251)..., Roman (SP127)..., b³. Roman Sitko (SP218)..., Romuald (SP128)..., b³. Rozalia (SP240)..., s³.b. Rozalia Celakówna (SP265)..., Ró a z Limy (SP129)..., Ryszard (SP185)..., Ryszard Pampuri (SP219)..., Sabina (SP130)..., b³. Sadok i Towarzysze (SP159)..., b³. Salomea (SP186)..., b³. Sancja Szymkowiak (SP220)..., Scholastyka (SP131)..., Sebastian (SP221)..., Seweryn (SP236)..., Stanis³aw Biskup (SP132)..., Stanis³aw Kazimierczyk (SP252)..., Stanis³aw Kostka (SP133)..., Stefan (SP134)..., b³. Stefan Frelichowski (SP227)..., s³.b. Stefan Wyszyñski (SP222)..., Sylwia (SP135)..., Szarbel (SP273)..., Szczepan (SP136)..., Szymon Aposto³ (SP137)..., b³. Szymon z Lipnicy (SP160)..., Tarsycjusz (SP138)..., Teresa Benedykta (Edyta Stein) (SP139)..., Teresa od Dzieci¹tka Jezus (SP140)..., Teresa z Avili (SP141)..., Tomasz Aposto³ (SP142)..., Tomasz z Akwinu (SP272)..., Tymoteusz (SP271)..., Urszula (SP187)..., Urszula Ledóchowska (SP143)..., Wac³aw (SP191)..., Walenty (SP144)..., Wawrzyniec (SP237)..., Weronika (SP145)..., Wiktoria (SP146)..., Wilhelm (SP147)..., Wincenty a Paulo (SP148)..., b³. Wincenty Kad³ubek (SP223)..., Wit (SP149)..., W³adys³aw (SP150)..., b³. W³adys³aw z Gielniowa (SP161)..., Wojciech (SP151)..., Zdzis³awa (SP188)..., Zofia (SP189)..., Zuzanna (SP152)..., Zygfryd (SP190)..., Zygmunt (SP153)..., Zygmunt Gorazdowski (SP224)..., b³. Zygmunt Szczêsny Feliñski (SP225)..., Zyta (SP154)... Obrazki laminowane ma³e (format mm) - 0,33 z³/szt. Anio³ Stró (z modlitw¹)... OM1... B³. Bernard Lichtenberg (z modlitw¹)... OM2... Bł. Jerzy Popie³uszko (z modlitw¹ o wstawiennictwo)... OM47*... B³. Matka Teresa z Kalkuty (z modlitw¹)... OM96... Bł. Michał Sopoćko (z modlitw¹)... OM154*... Bł. Papież Paweł VI (z modlitw¹ i notką biograficzną)... OM158*... Bóg Ojciec (ze s³owami pieœni - Ciebie, Boga, wys³awiamy)... OM3... Ca³un Turyñski (z koronk¹ do Najœw. Oblicza Zbawiciela)... OM4... Chrystus Król (z modlitw¹)... OM5... Droga Krzy owa (ze stacjami)... OM Duch œw. - Go³êbica (z aktem poœwiêcenia siê Duchowi œw.)... OM6... Duch œw. - Go³êbica (z modlitw¹ do Ducha œw.)... OM7... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego)... OM10... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego - w j. angielskim)... OM11... Litania do œw. Judy Tadeusza... LS13 2,80 z³... Litania do œw. Kazimierza... LS14 2,80 z³... Litania do œw. Paw³a... LS16 2,80 z³... Litania do œw. Stanis³awa Kostki... LS15 2,80 z³... Litania małżonków...ls17* 2,80 z³... Nabo eñstwa, nowenny (format A5) Nabo eñstwo do Mi³osierdzia Bo ego...nbs1 2,80 z³... Nabo eñstwo do Serca Pana Jezusa (z litani¹)...nbs2 2,80 z³... Nabo eñstwo do MB (z Litanią loretañsk¹ - z nowymi wezwaniami)... NBS3* 2,80 z³... Nabo eñstwo do Matki Bo ej Fatimskiej...NBS4 2,80 z³... Nabo eñstwo do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy...NBS5 2,80 z³... Nabo eñstwo do Matki Bo ej Pocieszenia... NBS13* 2,80 z³... Nabo eñstwo do Niepokalanego Serca Maryi...NBS6 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Antoniego...NBS7 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Franciszka z Asy u...nbs8 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Jacka...NBS9 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Ojca Pio... NBS14* 2,80 z³... Nabo eñstwo różańcowe... NBS15* 2,80 z³... Nabo eñstwo wypominkowe...nbs10 2,80 z³... Nabo eñstwo do œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika... NBS11 2,80 z³... Nowenna do Ducha Świętego... NBS16* 2,80 z³... Nowenna do Dzieci¹tka Jezus...NBS12 2,80 z³... Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy... NBS17* 2,80 z³... Obrzêdy, nabo eñstwa (laminaty ³¹czone - format A5) Godzina święta... S18* 6,00 z³... Godzinki o Niepokalanym Poczêciu Najœw. Maryi Panny... S1 6,00 z³... Jutrznia i Nieszpory za zmar³ych... S2 12,50 z³... Litania do Wszystkich Œwiêtych... S3 7,00 z³... Modlitwy eucharystyczne (I,II,III,IV,V - ze wspomnieniem św. Józefa)... S4 16,00 z³... Nabo eñstwa i modlitwy do Bożego Miłosierdzia... S22* 15,00 z³... Nabo eñstwa parafialne... S19* 16,00 z³... Nabo eñstwo do Œwiêtej Rodziny... S5 6,00 z³... Nabo eñstwo Gorzkich żali... S6 7,00 z³... Nabo eñstwo za zmar³ych i procesja na cmentarzu... S7 9,00 z³... Nabo eñstwo z nowenną do MB Nieustającej Pomocy... S23* 6,50 z³... Nieszpory niedzielne... S8 10,50 z³... Obrzêd b³ogos³awieñstwa pól... S9 12,00 z³... Pasja - teksty Mêki Pañskiej do czytania z podzia³em na role... S16 18,00 z³... Pogrzeb katolicki (I forma) - format wiêkszy... S11 14,50 z³... Pogrzeb katolicki (I forma) - z dodatkiem (złożenie urny)... S20* 16,00 z³... Pogrzeb katolicki (II forma) - format wiêkszy... S12 13,50 z³... Pogrzeb katolicki (II forma) - z dodatkiem (złożenie urny)... S21* 15,00 z³... Procesja na uroczystoœæ Bo ego Cia³a... S10 12,00 z³... Procesja na uroczystoœæ Bo ego Cia³a (z melodiami ewangelii)... S17 16,00 z³... Pierwsza modlitwa eucharystyczna... S13 7,00 z³... Czwarta modlitwa eucharystyczna (ze wspomnieniem św. Józefa)... S14 6,00 z³... Pi¹ta modlitwa eucharystyczna... S15 7,00 z³

6 Obrzêdy, nabo eñstwa (laminaty ³¹czone - format A6) Godzinki o Niepokalanym Poczêciu Najœw. Maryi Panny... P6 4,50 z³... Nabo eñstwo Gorzkich żali... P7 5,50 z³... Obrzêd Komunii œw. chorych udzielanej przez szafarza nadzwycz... P1 5,50 z³... Pogrzeb katolicki (I forma) - format mniejszy... P2 12,00 z³... Pogrzeb katolicki (I forma) - z dodatkiem (złożenie urny)... P9* 14,00 z³... Pogrzeb katolicki (II forma) - format mniejszy... P3 10,00 z³... Pogrzeb katolicki (II forma) - z dodatkiem (złożenie urny)... P10* 12,00 z³... Teksty ³aciñskie (Msza œw., Anio³ Pañski, Królowo Nieba, Psalm 50)... P4 9,00 z³... Teksty Mszy św. (na wakacje i nie tylko)... P8* 13,00 z³... Zwyk³y obrzêd Namaszczenia Chorych... P5 7,00 z³... Napisy du e (format A4) Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu - wst¹p na chwilê... ND1 3,30 z³... Bo e, b³ogos³aw nam... ND2 3,30 z³... Bóg jest Mi³oœci¹... ND3 3,30 z³... Bóg przemawia do cz³owieka w ciszy... ND4 3,30 z³... Duch Œwiêty wspiera nas w s³aboœci naszej... ND5 3,30 z³... Jezus Ciê kocha... ND6 3,30 z³... Jezus czeka. Wst¹p na chwilê... ND7 3,30 z³... Koœció³ jest Domem Bo ym zachowaj powagê miejsca... ND8 3,30 z³... Najœwiêtszy Sakrament. Przyklêknij... ND9 3,30 z³... Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê... ND10 3,30 z³... Radosnego dawcê mi³uje Bóg (do kancelarii)... ND11 3,30 z³... Œwiête to jest miejsce - Dom Bo y - Brama Niebios... ND12 3,30 z³... Zachowaj czystoœæ i porz¹dek... ND13 3,30 z³... Zachowaj milczenie. Pan jest blisko... ND14 3,30 z³... Napisy ma³e (format A5) Bóg zap³aæ... NS1 2,80 z³... Cisza Bóg jest tu... NS2 2,80 z³... Dar o³tarza... NS3 2,80 z³... Ja³mu na postna... NS5 2,80 z³... Kancelaria parafialna... NS6 2,80 z³... Klauzura... NS7 2,80 z³... Koœció³ ogrzewany. Prosimy zamykaæ drzwi... NS8 2,80 z³... Ofiara... NS9 2,80 z³... Ofiara dla biedniejszych od Ciebie... NS10 2,80 z³... Ofiara dla ubogich... NS11 2,80 z³... Ofiara na bibliotekê parafialn¹... NS12 2,80 z³... Ofiara na budowê koœcio³a... NS13 2,80 z³... Ofiara na budowê Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo ej... NS14 2,80 z³... Ofiara na cele charytatywne... NS15 2,80 z³... Ofiara na chleb œw. Antoniego... NS16 2,80 z³... Ofiara na Fundusz Obrony ycia... NS17 2,80 z³... Ofiara na koœció³... NS18 2,80 z³... Ofiara na KUL... NS19 2,80 z³... Ofiara na kwiaty... NS20 2,80 z³... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ nowenny)...op93 1,30 z³... Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (z modlitw¹ w intencji misji)...op94 1,30 z³... Œw. Walenty (z modlitw¹ narzeczonych)... OP159* 1,30 z³... Œw. Weronika (z modlitw¹ do Chrystusa Ukrzy owanego)...op95 1,30 z³... Œw. Wojciech (z modlitw¹)...op96 1,30 z³... Trójca Przenajœwiêtsza (z modlitw¹ uwielbienia)...op97 1,30 z³... Weronikon (oblicze P. Jezusa na chuœcie, z koronk¹ do Oblicza P.J.)...OP98 1,30 z³... Zes³anie Ducha œw. (z aktem poœw. siê Duchowi Œwiêtemu)...OP99 1,30 z³... Zes³anie Ducha œw. (z hymnem do Ducha Œwiêtego)...OP117 1,30 z³... Zes³anie Ducha œw. (z koronką ku czci Ducha Œwiêtego)... OP137* 1,30 z³... Pocztówki laminowane z wizerunkami œwiêtych, notk¹ biograficzn¹ i krótk¹ modlitw¹ - 1,30 z³/szt. œw.œw. Achacjusz (SP1)..., Adam (SP244)..., Agata (SP2)..., Agnieszka (SP3)..., Albert Chmielowski (SP4)..., Albin (SP228)..., Aleksander (SP5)..., Aleksandra (SP262)..., Aleksy ebrak (SP242)..., b³. Alicja (SP6)..., b³. Alina (SP7)..., Alojzy Gonzaga (SP8)..., b³. Alojzy Orione (SP190)..., Ambro y (SP9)..., Amelia (SP257)..., Andrzej (SP10)..., Andrzej Bobola (SP11)..., Andrzej Œwierad (SP12)..., b³. Angela (SP191)..., b³. Aniela Salawa (SP162)..., Anna (SP13)..., b³. Anna Katarzyna Emmerich (SP192)..., Antoni (SP14)..., Antoni Maria Klaret (SP193)..., Apolonia (SP253)..., Arkadiusz (SP15)..., b³. Artur Bell (SP263)..., b³. August Czartoryski (SP246)..., Augustyn (SP16)..., Barbara (SP17)..., Bart³omiej (SP18)..., Bartolomea (SP194)..., Beata (SP19)..., Benedykt Opat (SP20)..., Benedykt Pustelnik (SP21)..., Benild (SP195)..., Benon (SP229)..., Bernadetta (SP22)..., Bernard (SP23)..., b³. Bernard Kryszkiewicz (SP196)..., b³. Bernard Lichtenberg (SP24)..., b³. Bernard ubieñski (SP197)..., b³. Bernardyna Jab³oñska (SP198)..., Bibianna (SP264)..., b³. Blandyna (SP25)..., B³a ej (SP26)..., Bogdan Leopold (SP230)..., b³. Bogumi³ (SP155)..., b³. Boles³awa Lament (SP199)..., Bruno z Kwerfurtu (SP27)..., Brygida (SP28)..., Cecylia (SP29)..., Cezary (SP231)..., Cyprian (SP30)..., Cyriak (SP163)..., Cyryl (SP200)..., Cyryl i Metody (SP31)..., b³. Czes³aw (SP164)..., Damian (SP32)..., Daria (SP33)..., Dawid (SP165)..., Diana (SP166)..., Dionizy (SP34)..., Dominik (SP35)..., Dominik Savio (SP36)..., Dorota (SP37)..., b³. Edmund Bojanowski (SP201)..., Edward (SP38)..., Ekspedyt (SP266)..., Elwira (SP254)..., El bieta (SP269)..., El bieta Wêgierska (SP39)..., Emilia (SP40)..., b³. Emilia Podoska (SP202)..., Erazm (SP41)..., Eustachy (SP42)..., Ewa (SP245)..., Faustyna Kowalska (SP43)..., Feliks (SP44)..., Filip Aposto³ (SP45)..., Filip Neri (SP46)..., Florian (SP47)..., Franciszek Ksawery (SP48)..., Franciszek Salezy (SP49)..., Franciszek z Asy u (SP50)..., b³. Franciszka Siedliska (SP203)..., b³. Fryderyk (SP51)..., Gabriel Archanio³ (SP52)..., Gabriel Possenti (SP204)..., Gemma Galgani (SP167)..., Genowefa (SP53)..., Gerard Majella (SP226)..., Grzegorz (SP54)..., Gustaw (SP258)..., b³. Gwidon (SP168)..., Helena (SP55)..., Henryk (SP169)..., Herman (SP170)..., Hieronim (SP56)..., b³. Honorat KoŸmiñski (SP205)..., Hubert (SP57)..., Idzi (SP58)..., Ignacy Loyola (SP59)..., Ilona (SP255)..., Irena (SP60)..., Izabela (SP206)..., Izydor Oracz (SP61)..., Izydor bp z Sewilli (SP207)..., Jacek (SP62)..., Jadwiga Królowa (SP63)..., Jadwiga Œl¹ska (SP64)..., Jakub (SP65)..., Jakub M³odszy (SP267)..., b³. Jakub Strzemiê (SP171)..., Jan Aposto³ (SP66)..., Jan Berchmans (SP67)..., b³. Jan Beyzym (SP268)..., Jan Bo y (SP208)..., Jan Chrzciciel (SP172)..., Jan de la Salle (SP68)..., Jan Gabriel Perboyre (SP209)..., Jan Kanty (SP69)..., Jan Maria Vianney (SP156)..., Jan Nepomucen (SP247)..., Jan od Krzy a (SP70)..., Jan Sarkander (SP71)..., Jan z Dukli (SP72)..., Jerzy (SP73)..., b³. Jerzy Popie³uszko (SP210)..., Joachim (SP261)..., Joanna d'arc(sp232)..., Joanna Beretta Molla (SP157)..., b³. Jolanta (SP173)..., Jozafat Kuncewicz (SP74)..., Józef (SP75)..., Józef Bilczewski (SP233)..., Józef Kalasanty (SP211)..., Józef Sebastian Pelczar (SP76)..., Juda Tadeusz (SP77)..., Julia (SP78)..., Julian (SP79)..., Justyn (SP80)..., Justyna (SP174)..., Kajetan (SP259)..., Kamil (SP81)..., Karol Boromeusz (SP82)..., b³. Karolina Kózka (SP241)..., Katarzyna Aleksandryjska (SP83)..., Katarzyna Laboure (SP84)..., Katarzyna

7 Œw. Faustyna Kowalska (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego)...op67 1,30 z³... Œw. Florian (z modlitw¹)...op68 1,30 z³... Œw. Franciszek z Asy u (z litani¹)...op69 1,30 z³... Œw. Franciszek z Asy u (z modlitw¹ franciszkañsk¹)...op70 1,30 z³... Œw. Gerard Majella, opiekun matek (z modlitw¹)...op122 1,30 z³... Św. Hubert (patron myśliwych i leśników - z modlitwą)... OP158* 1,30 z³... Św. Jan XXIII (z notką i modlitwą)...op148 1,30 z³... Œw. Jan Bo y, patron chorych (z modlitw¹ w cierpieniu)...op130 1,30 z³... Œw. Jan de la Salle, patron nauczycieli (z modlitw¹)...op71 1,30 z³... Œw. Jan Maria Vianney, patron proboszczów (z modlitw¹)...op102 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z kalendarium ycia)...op13 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z modlitw¹ o wyproszenie ³ask)...OP111 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z ostatnim przes³aniem na urocz. Mi³osierdzia Bo ego) OP107 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z tajemnicami różańca)... OP133* 1,30 z³... Św. Jan Pawe³ II (z tekstem Barki )...OP108 1,30 z³... Œw. Joachim i Anna, z Maryją (z modlitw¹ za dziadków)... OP160* 1,30 z³... Œw. Joanna Beretta Molla (z modlitw¹)...op103 1,30 z³... Œw. Józef, patron umieraj¹cych (z modl. o szczêœliw¹ œmieræ)...op123 1,30 z³... Œw. Józef (z modlitw¹ oddania siê pod opiekê)...op72 1,30 z³... Œw. Juda Tadeusz (z modlitw¹ o codzienn¹ opiekê)...op73 1,30 z³... Œœ. Kosma i Damian (z modlitw¹ farmaceuty)...op131 1,30 z³... Œw. Krzysztof (z modlitw¹ kierowcy)...op74 1,30 z³... Œw. Krzysztof (z przykazaniami dla kierowców)...op75 1,30 z³... Œw. ukasz (z modlitw¹ za S³u bê Zdrowia)...OP76 1,30 z³... Œw. Maksymilian Kolbe (z modlitw¹)...op77 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z aktem poœwiêcenia siê œw. Micha³owi)...OP78 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z litani¹)...op79 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹ b³agaln¹ za zmar³ych)...op80 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹ egzorcyzmu)... OP135* 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹ o dobrą śmierć)... OP150* 1,30 z³... Œw. Micha³ Archanio³ (z modlitw¹ za Koœció³ i Ojca œw.)...op82 1,30 z³... Œw. Miko³aj (z modlitw¹)...op104 1,30 z³... Œw. o. Pio (z kalendarium)...op83 1,30 z³... Œw. o. Pio (z koronk¹ do Najœw. Serca Pana Jezusa)...OP84 1,30 z³... Œw. o. Pio (z litani¹ do o. Pio)...OP105 1,30 z³... Œw. o. Pio (z modlitw¹ b³agaln¹)...op85 1,30 z³... Œw. o. Pio (z modlitw¹ po Komunii œw.)...op86 1,30 z³... Œw. o. Pio (z myœlami o cierpieniu)...op87 1,30 z³... Œw. Pawe³ Aposto³ (z modlitw¹)...op129 1,30 z³... Œw. Peregryn (patron chorych na raka - z modlitwą o cud)... OP146* 1,30 z³... Œw. Rita (z modlitw¹)...op88 1,30 z³... Œw. Rodzina (przykazania koœcielne - nowa wersja)...op89 1,30 z³... Œw. Rodzina (z dobrymi radami dla rodziny katolickiej)...op90 1,30 z³... Œw. Rodzina (z modlitw¹ b³. Jana Paw³a II w intencji rodziny)...op91 1,30 z³... Œw. Rodzina (z modlitw¹ o dobrego męża, żonę)... OP157* 1,30 z³... Œw. Rodzina (z modlitw¹ rodziców za dzieci)... OP136* 1,30 z³... Św. Szarbel (z notką i modlitwą)...op151 1,30 z³... Œw. Tarsycjusz, patron ministrantów (z modl. przed i po s³u eniu)...op92 1,30 z³... Ofiara na kwiaty do Bo ego Grobu... NS21 2,80 z³... Ofiara na misje... NS22 2,80 z³... Ofiara na Mszê œw. za zmar³ych (zbiorow¹)... NS23 2,80 z³... Ofiara na obiady dla ubogich... NS24 2,80 z³... Ofiara na odnowienie koœcio³a... NS25 2,80 z³... Ofiara na ogrzewanie koœcio³a... NS26 2,80 z³... Ofiara na oœwietlenie koœcio³a... NS27 2,80 z³... Ofiara na potrzeby koœcio³a... NS28 2,80 z³... Ofiara na potrzeby parafii... NS29 2,80 z³... Ofiara na prasê katolick¹... NS30 2,80 z³... Ofiara na ratowanie ycia dzieci poczêtych... NS31 2,80 z³... Ofiara na remont koœcio³a... NS32 2,80 z³... Ofiara na seminarium duchowne... NS33 2,80 z³... Ofiara na sprz¹tanie koœcio³a... NS34 2,80 z³... Ofiara na szopkê... NS35 2,80 z³... Papie : Franciszek, Biskup: (np. Marian, Jan...)... NS36 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do Matki Bo ej... NS37 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy... NS38 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do Matki Bo ej Wspomo enia Wiernych... NS39 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do Mi³osierdzia Bo ego... NS40 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do œw. Antoniego... NS41 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do œw. Józefa... NS42 2,80 z³... Podziêkowania i proœby do œw. Judy Tadeusza... NS43 2,80 z³... Poradnia ma³ eñsko - rodzinna... NS44 2,80 z³... Prosimy cicho zamykaæ drzwi... NS45 2,80 z³... Prosimy nie dawaæ pieniêdzy osobom ebrz¹cym przed koœcio³em... NS65 2,80 z³... Prosimy nie trzaskaæ drzwiami... NS47 2,80 z³... Prosimy nie wchodziæ do prezbiterium... NS48 2,80 z³... Prosimy wycieraæ obuwie dziêkujemy... NS49 2,80 z³... Prosimy zamykaæ drzwi dziêkujemy... NS50 2,80 z³... Spowiedź... NS66 2,80 z³... Ufamy Ci. Nale noœæ za pobrane materia³y... NS51 2,80 z³... Uwaga schody!... NS52 2,80 z³... Wejœcie na chór tylko dla chórzystów... NS53 2,80 z³... Wejœcie na chór tylko dla doros³ych... NS54 2,80 z³... Wejœcie na chór zabronione... NS55 2,80 z³... Wyjœcie ewakuacyjne... NS58 2,80 z³... Wypominki za zmar³ych... NS59 2,80 z³... Zakaz fotografowania (piktogram)... NS60 2,80 z³... Zakaz palenia (piktogram)... NS61 2,80 z³... Zakaz u ywania telefonów komórkowych (piktogram)... NS62 2,80 z³... Zakrystia... NS63 2,80 z³... Zwiedzanie koœcio³a w czasie nabo eñstw zabronione... NS64 2,80 z³... Obrazy laminowane (format A5) Jezu, ufam Tobie (z koronk¹)...os1 2,80 z³... Matka Bo a Czêstochowska (2 wzory)...os2 2,80 z³... Matka Bo a Karmi¹ca...OS3 2,80 z³

8 Matka Bo a Ostrobramska...OS4 2,80 z³... Serce Matki Bo ej...os5 2,80 z³... Serce Pana Jezusa...OS6 2,80 z³... Œw. Andrzej Bobola...OS7 2,80 z³... Św. Jan Pawe³ II...OS8 2,80 z³... Obrazy laminowane (format A6 - pocztówka) Anio³ Stró (z modlitw¹)...op2 1,30 z³... Apostołowie Bożego Miłosierdzia (Jan Paweł II, s. Faustyna)... OP147* 1,30 z³... B³. Matka Teresa z Kalkuty (z modlitw¹)...op5 1,30 z³... B³. Bernard Lichtenberg (z modlitw¹)...op3 1,30 z³... B³. Jerzy Popiełuszko (z modlitwą o wyproszenie łask)... OP142* 1,30 z³... B³. Jerzy Popiełuszko (z notką biogr. i modlitw¹)... OP132* 1,30 z³... B³. Papież Paweł VI (z notką biogr. i modlitw¹)... OP153* 1,30 z³... Ca³un Turyñski - Oblicze P. Jezusa (z koronk¹)...op44 1,30 z³... Cudowny Medalik (z obietnicami dla czcicieli Matki Bo ej)...op6 1,30 z³... Chrystus Król (z modlitw¹)...op7 1,30 z³... Chrystus Pantokrator (z modlitw¹ o zjednoczenie chrzeœcijan)...op8 1,30 z³... Droga Krzy owa (ze stacjami)...op9 1,30 z³... Duch œw. - Go³êbica (z aktem poœwiêcenia siê Duchowi œw.)...op10 1,30 z³... Duch œw. - Go³êbica (z hymnem do Ducha œw.)...op11 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³osierdzia Bo ego)...op15 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. angielskim)...op16 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. bia³oruskim)...op17 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. francuskim)...op18 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. niemieckim)...op19 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. rosyjskim)...op20 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. ukraiñskim)...op21 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z koronk¹ do Mi³os. Bo ego - w j. w³oskim)...op22 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (z aktem poœw. œwiata Bo emu Mi³osierdziu)...OP23 1,30 z³... Jezu, ufam Tobie (jak wy ej - w j. rosyjskim)...op24 1,30 z³... M.B. Anielska (z modlitw¹ Jana Paw³a II)...OP126 1,30 z³... M.B. Bolesna (z koronką ku czci 7 Boleści NMP)... OP154* 1,30 z³... M.B. Bolesna (z modlitwą)...op125 1,30 z³... M.B. Cygañska (z modlitw¹ do MB Rodzicielki)... OP113* 1,30 z³... M.B. Czêstochowska (z aktem oddania Narodu Niep. Sercu NMP)...OP26 1,30 z³... M.B. Czêstochowska (z aktem zawierzenia Jana Paw³a II)...OP106 1,30 z³... M.B. Czêstochowska (z modlitw¹ do M.B.Czêstochowskiej)...OP27 1,30 z³... M.B. Czêstochowska (z modlitw¹ za Ojczyznê - ks. Piotra Skargi)...OP28 1,30 z³... M.B. Fatimska (z Magnificat)... OP141* 1,30 z³... M.B. Fatimska (z modlitw¹ Jana Paw³a II z Litanii zawierzenia)...op29 1,30 z³... M.B. Fatimska (z modlitwą nabożeństwa 3 Zdrowaś Maryjo)... OP155* 1,30 z³... M.B. Fatimska (z pieœni¹ Z dalekiej Fatimy)...OP30 1,30 z³... M.B. Fatimska (z pieœni¹ Ave Fatima)...OP31 1,30 z³... M.B. Katyńska (z modlitw¹ Rodzin Katyńskich)... OP139* 1,30 z³... M.B. Karmi¹ca (z modlitw¹ do Matki Bo ej Rodzicielki)...OP32 1,30 z³... M.B. Królowa Anio³ów (z modlitw¹)...op33 1,30 z³... M.B. Matka Koœcio³a (z modlitw¹)...op114 1,30 z³... M.B. Mi³oœci i Nadziei (z modlitw¹)...op128 1,30 z³... M.B. Niepokalana (Cudownego Medalika - z modlitw¹)...op25 1,30 z³... M.B. Nieustaj¹cej Pomocy (z Modlitw¹ rzymsk¹)...op34 1,30 z³... M.B. Ostrobramska (z modlitw¹ do Matki Mi³osierdzia)...OP35 1,30 z³... M.B. Rozwiązująca supełki życia (z modlitwą)...op149 1,30 z³... M.B. Ró añcowa (z obietnicami dla odmawiaj¹cych Ró aniec)...op36 1,30 z³... M.B. Ró añcowa (z tajemnicami Ró añca)...op37 1,30 z³... M.B. Ró añcowa z Pompei (z modlitwą)...op143 1,30 z³... M.B. Szkaplerzna (z modlitw¹)...op38 1,30 z³... M.B. Szkaplerzna (z modlitw¹ za dusze w czyśćcu cierpiące)... OP134* 1,30 z³... M.B. z Guadalupe (z modlitw¹ Jana Paw³a II)...OP121 1,30 z³... M.B. z Lourdes (z modlitw¹)...op39 1,30 z³... M.B. z Lourdes (z modlitw¹ za chorych)... OP140* 1,30 z³... M.B. z Medjugorie (z modlitw¹ Anio³ Pañski)...OP40 1,30 z³... M.B. z Medjugorie (z modl. do Matki Mi³osierdzia, Dobroci i Mi³oœci)...OP41 1,30 z³... M.B. z Medjugorie (z tajemnicami Ró añca)...op42 1,30 z³... M.B. z Nazaretu - pielgrzymuj¹ca figura (z modlitw¹)...op43 1,30 z³... Matka Bo a (z nowenn¹ do M.B. Bolesnej)...OP124 1,30 z³... Oblicze Pana Jezusa (z modlitw¹ do P.J. Bolesnego Zbawcy)...OP46 1,30 z³... Obrazki eucharystyczne (z modlitwą św. Ignacego)... OP138* 1,30 z³... Obrzêd pojednania - spowiedÿ œw....op47 1,30 z³... Ostatnia Wieczerza (z modl. œw. Ignacego na dziêkcz. po Komunii œw.)...op49 1,30 z³... Ostatnia Wieczerza (z modlitw¹ przed i po posi³ku)...op50 1,30 z³... Pan Jezus Dobry Pasterz (z modlitw¹ o naœladowanie Chrystusa)...OP116 1,30 z³... Pan Jezus Dobry Pasterz (z przykazaniami koœcielnymi)...op127 1,30 z³... Pan Jezus modl¹cy siê (z modl. o powo³ania kap³añskie i zakonne)...op51 1,30 z³... Pan Jezus nauczaj¹cy aposto³ów (z modlitw¹ o powo³ania)...op52 1,30 z³... Pan Jezus pocieszany przez anioła (z modlitw¹)...op142 1,30 z³... Pan Jezus w koronie cierniowej (z koronk¹ do Najœw. Ran)...OP53 1,30 z³... Pan Jezus w koronie cierniowej (z modlitw¹ Jana Paw³a II)...OP120 1,30 z³... Pan Jezus (w otoczce cierniowej - z modl. do Chrystusa ukrzy ow.)...op54 1,30 z³... Pan Jezus (z modlitw¹ œw. Ignacego na dziêkcz. po Komunii œw.)...op55 1,30 z³... Papież Franciszek (z kalendarium)...op144 1,30 z³... Papież Franciszek (z modlitw¹ 5 palców)... OP156* 1,30 z³... Papież Franciszek (z modlitw¹ za Ojca œw. i Koœció³)...OP145 1,30 z³... Praskie Dzieci¹tko Jezus (z modlitw¹ nowenny)...op56 1,30 z³... Przykazania koœcielne-nowa wersja (œw. Rodzina, Dobry Pasterz)...OP57 1,30 z³... Rodzina chrzeœcijañska (z modlitw¹ przed i po posi³ku)...op58 1,30 z³... Serce Matki Bo ej (z aktem oddania Narodu Niep. Sercu NMP)...OP59 1,30 z³... Serce Pana Jezusa (z aktem poœwiêcenia rodzaju ludzkiego)...op45 1,30 z³... S³uga Bo y Stefan kard. Wyszyñski (z kalendarium i modlitwą)...op152 1,30 z³... S³uga Bo y Stefan kard. Wyszyñski (z modlitw¹ o beatyfikacjê)...op60 1,30 z³... Œw. Andrzej Bobola (z litani¹)...op61 1,30 z³... Œw. Andrzej Bobola (z nowenn¹)...op62 1,30 z³... Œw. Antoni z Padwy (z modlitw¹)...op63 1,30 z³... Œw. Barbara (z modlitw¹)...op64 1,30 z³... Œw. Dominik Savio, patr. ministrantów (z modl. przed i po s³u eniu)...op65 1,30 z³... Œw. Faustyna Kowalska (z fragmentami Dzienniczka)...OP66 1,30 z³

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

GOTOWE HARMONOGRAMY PIEŚNI

GOTOWE HARMONOGRAMY PIEŚNI GOTOWE HARMONOGRAMY PIEŚNI Poniższy spis jest uporządkowany chronologicznie - wg daty danego obchodu. Kolorem czerwonym oznaczono uroczystości, granatowym święta, a czarnym wspomnienia obowiązkowe i dowolne.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> > modlitwy.rolnicy.com - modlitwa modlitwa modlitw,modlitwa,, 190 211 modlitw 165 modlitwa 42 3 wysłuchaj Outbound links 1 http://rolnicy.com img => 3 http://modlitwy.rolnicy.com/tag/modlitwa+adoro+te+devote

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE TABOR. Modlitewnik dla dorosłych. Wydawnictwo WAM Księża Jezuici

NA GÓRZE TABOR. Modlitewnik dla dorosłych. Wydawnictwo WAM Księża Jezuici NA GÓRZE TABOR Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM Księża Jezuici WSTĘP...5 KRÓTKI KATECHIZM Dziesięć przykazań Bożych...9 Dwa przykazania miłości...10 Złota reguła...10 Pięć przykazań kościelnych...11

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM Wstęp... 5 KRÓTKI KATECHIZM Dziesięć przykazań Bożych... 9 Dwa przykazania miłości... 10 Dwa przykazania natury...

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2018 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 28 Niedziela zwykła 11 październik 2015 1. Witamy w naszej parafii ks. dr hab. Arkadiusza Wuwer, który od dziś będzie głosił Misje. Dziś obchodzimy Dzień

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

BŁOGOSŁAWIONY KTO ZAUFAŁ PANU

BŁOGOSŁAWIONY KTO ZAUFAŁ PANU BŁOGOSŁAWIONY KTO ZAUFAŁ PANU Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM Księża Jezuici SPIS TREŚCI Wstęp... 5 MAŁY KATECHIZM Sześć prawd wiary... 11 Dziesięć przykazań Bożych... 11 Dwa przykazania miłości...

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

DNI MODLITW W GODZINIE MIŁOSIERDZIA ZA DEKANATY DIECEZJI WARSZAWSKO PRASKIEJ W DOMU ŚW. FAUSTYNY W OSTRÓWKU

DNI MODLITW W GODZINIE MIŁOSIERDZIA ZA DEKANATY DIECEZJI WARSZAWSKO PRASKIEJ W DOMU ŚW. FAUSTYNY W OSTRÓWKU DNI MODLITW W GODZINIE MIŁOSIERDZIA ZA DEKANATY DIECEZJI WARSZAWSKO PRASKIEJ W DOMU ŚW. FAUSTYNY W OSTRÓWKU DEKANATY WARSZAWSKIE Aniński 1. Warszawa - Aleksandrów, par. Wieczerzy Pańskiej 2. Warszawa -

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 Szczecin tel. 91/454-22-92; fax 91/453-69-08 Szczecin, 30 września 2010 r. Znak: CK 98/2010 Komunikat Kurii

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM PEREGRYNACJI

KALENDARIUM PEREGRYNACJI KALENDARIUM PEREGRYNACJI WIELKOPIĄTKOWEGO KRZYŻA Bł. JANA PAWŁA II W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ ROK WIARY 2013 WITAJ, KRZYŻU, NADZIEJO NASZA JEDYNA Lp. 0 PRZYBYCIA 13.02.2013 POPIELEC 1 14.02.2013 2 15.02.2013

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z księgi bierzmowanych

Zestawienie z księgi bierzmowanych Bierzmowanie pn 14 XII godzina 18 00. śeby być dopuszczonym, trzeba: znajdować się na poniŝszej liście i nie mieć zaległości mieć uzupełnioną i podpisaną ksiąŝeczkę Dokumenty będą przyjmowane w zakrystii

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 29 Niedziela zwykła 18 październik 2015 1. Dziś w 10 rocz. poświęcenia naszego kościoła, kończymy nasze Misje parafialne. Po Mszy św. o godz. 11 30, udamy

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

o001 Jan Nadolicki o002 Anna Augustowska o003 Dominika Polkowicka o004 Sebastian Augustowski o005 Kornel Augustowski o006 Grzegorz Katowicki

o001 Jan Nadolicki o002 Anna Augustowska o003 Dominika Polkowicka o004 Sebastian Augustowski o005 Kornel Augustowski o006 Grzegorz Katowicki o001 Jan Nadolicki o002 Anna Augustowska o003 Dominika Polkowicka o004 Sebastian Augustowski o005 Kornel Augustowski o006 Grzegorz Katowicki o007 Adam Augustowski o008 Andrzej Piotrkowski o009 Tomasz Augustowski

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2016

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2016 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2015 - sierpień 2016 Data Temat Przedsięwzięcie Wrzesień 2015 1 76. rocznica wybuchu II wojny światowej Msza święta 2 3 4 6 7 8 Akcja Katolicka Spotkanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WŚRÓD DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI LEGNICKIEJ 2014 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek)

ZMIANY WŚRÓD DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI LEGNICKIEJ 2014 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek) ZMIANY WŚRÓD DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI LEGNICKIEJ 2014 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek) Lp. Osoba Funkcja Parafia Dokąd idzie? Kto przychodzi 1. Adres Paweł Karpacz, Nawiedzenia Bolesławiec, Wniebowzięcia

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. - Msze św. o godz. 8:30 am i 12:00 pm (po polsku); o godz.

KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. - Msze św. o godz. 8:30 am i 12:00 pm (po polsku); o godz. KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT 2016 1 Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. (po angielsku) 10 Lutego: - Środa Popielcowa. - Msze św. o godz. 6:00am i 8:00 am (po angielsku); o godz. 7:00 pm (po polsku

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Agenda liturgiczna Archidiecezji Częstochowskiej

Agenda liturgiczna Archidiecezji Częstochowskiej agenda liturgiczna Agenda liturgiczna Archidiecezji Częstochowskiej Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Opracowanie ks. Krzysztof Bełkot Częstochowa 2010 Redaktor serii: Ks. Ireneusz Skubiś Redaktor

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Modlitewnik karmelitański. Warszawska Prowincja Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Modlitewnik karmelitański. Warszawska Prowincja Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Modlitewnik karmelitański Warszawska Prowincja Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wybór i opracowanie: O. Stanisław Plewa OCD korekta: Lucyna Budacz Imprimi potest: Roman Jan Hernoga OCD, Prowincjał Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Żywy. Różaniec. przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu

Żywy. Różaniec. przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu Żywy Różaniec przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności. św. Jan Paweł II Nie ma takiego problemu osobistego ani

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00 poniedziałek 9 30 12 00 4 lipca Niepokalanego Poczęcia NMP 11 lipca Opatrzności Bożej 18 lipca Przemienienia Pańskiego 25 lipca Opatrzności Bożej 1 sierpnia Niepokalanego Poczęcia NMP 8 sierpnia Opatrzności

Bardziej szczegółowo

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18. Spotkania w Wielkim Poście 2017 Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g. 17.30 i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.30 3.III Pierwszy piątek miesiąca

Bardziej szczegółowo

Numer dekretu data wydania dekanat

Numer dekretu data wydania dekanat Lp. Parafialny Zespół Caritas 1 Parafialny Zespół Caritas Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego ul. Letniskowa 35; 85-480 2 Parafialny Zespół Caritas Parafia p.w. Św. Kazimierza Królewicza ul. Dębowa 3;

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW W PARAFII ŚW. JÓZEFA W TCZEWIE (2015/2016) KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI PROBOSZCZ dyżur: w piątek, dzień wolny: środa Kierowanie całością prac duszpasterskich i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.)

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Streszczenie dotyczące form pobożności ludowej W ankiecie skierowanej do sekretarzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury, ul. Widok 2 Imię i nazwisko Jolanta Pietrucik Wiesława Kamińska Edward Stanisław Grzegorek Ewelina Anna Basaj Kamil Dąbrowski Artur Psonka Dorota Bekalska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 PARAFIA Archidiecezjalna Poradnia Katolicka, ul. Nowogrodzka 49 Poradnia Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, ul. Łazienkowska 14 Archikatedra

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PARAFIA DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU ŚRÓDMIEŚCIE TELEFON, E-MAIL Archikatedra św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 poniedziałek, 18-21 22/831 02 89, (pon.-pt. 10-12,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego [TEKST JEDNOLITY WYCIĄG] Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce w klasach I-III kl. I kl. II 1. Karol Bajger- Ryba 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr.

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr. Niedziela 5 lutego 2012; V Niedziela Zwykła 07:30 - Różaniec 08:00-1. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za odebrane łaski oraz pomoc i pracę duszpasterską w minionych latach z prośbą o

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. ośrodek etapu praktycznego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

W pradawnych czasach człowiek w toku rozwoju zauważył potrzebę nazywania innych ludzi, tak więc musiał znaleźć sposób, aby łatwo ich rozróżnić, mieć

W pradawnych czasach człowiek w toku rozwoju zauważył potrzebę nazywania innych ludzi, tak więc musiał znaleźć sposób, aby łatwo ich rozróżnić, mieć W pradawnych czasach człowiek w toku rozwoju zauważył potrzebę nazywania innych ludzi, tak więc musiał znaleźć sposób, aby łatwo ich rozróżnić, mieć możliwość bezpośredniego zwrócenia się do konkretnej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014.

OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014. OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014. PONIEDZIAŁEK 19.05.2014 8.00 intencja CR KS. REKTOR za Stanisława Rogozik (greg 19) o błogosławieństwo dla brata Janka z okazji urodzin SPOWIEDŹ 19.30 Nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Abp Stanisław Nowak Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Częstochowa 2015 Redaktor tomu Lidia Dudkiewicz Opracowanie redakcyjne Ks. Janusz Wojtyla Ewa

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Spis mieszkańców Otoli z przełomu roku 1790/91

Spis mieszkańców Otoli z przełomu roku 1790/91 Spis mieszkańców Otoli z przełomu roku 1790/91 Numer chałupy Imię Nazwisko 1 - Folwark Wawrzyniec Duda Anna Duda Wojciech Duda 2 Antoni Szczerba Szczerba 3 Jędrzej Tkaczyk Agnieszka Tkaczyk Kazimierz Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

PONIEDZIAŁEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE PONIEDZIAŁEK 3. 04. 2017 V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 8 00 Int. CR 9 00 KS. HENRYK R. 18 00 Za + Irenę Natkaniec i ++ z rodz. Natkaniec 19 00 O Boże błog. dla syna Jakuba 9 00 Spowiedź 18 00-20 00 Spowiedź

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bielance Dom Pracy Twórczej Bielanka nr 5 1 Hajduk Franciszek Józef Kobylanka

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

XI Otwarte zawody Narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla

XI Otwarte zawody Narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla M. Puchalski sędzia związkowy PZN TRASA RÓŻNICA POGODA : pochmurno ŚNIEG : świeży TEMPERATURA : -3 : -3 Kategoria : I 1 6 KOBZDEJ Weronika 33.35 2 4 HAJDUK Martyna 36.87 3.52 3 5 ŚLIWA Zuzanna 41.06 7.71

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI średnie ocen 5 4,5 4 4,53 4,15 4,57 4,33 3,93 3,5 3 średnie ocen 2,5 2 1,5 1 IV a IV b V a V b VI Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00:

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Technikum Nr 1 w Myszkowie Język Polski poziom podstawowy 05.05.2014 Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Bubel Patrycja Magdalena Maciąg Michał Sebastian Wójcik Milena Ewa Kondas Dawid Kulak Tomasz Bronisław

Bardziej szczegółowo

Czcigodni Bracia Kapłani,

Czcigodni Bracia Kapłani, Wkrótce rozpoczną się coroczne uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. W dniach nowenny (29 kwietnia - 8 maja) będ ziemy się modlić

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo