PROTOKÓŁ KONTROLI. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniach 01 i 02 grudnia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 26, Tomaszów Mazowiecki posiadającym numer statystyczny REGON Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego Nr 127/08 z dnia 28 listopada 2008 roku wydanego na podstawie art pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm. ) oraz 3 pkt 3 i 9 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Kontrolę przeprowadziła Patrycja Piec - Formańska - Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Skarg i Kontroli Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli. Tematyka kontroli obejmowała organizację przyjmowania oraz terminowość rozpatrywania skarg i wniosków przez organy powiatu w 2007 i 2008 roku do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą Starostą Powiatu Tomaszowskiego jest Pan Piotr Kagankiewicz (uchwała Nr I/9/06 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 grudnia 2006 roku - zał. Nr 1) zaś funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Tomaszowskiego pełni Pan Andrzej Barański wybrany na podstawie uchwały Nr I/3/06 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 grudnia 2006 roku - zał. Nr 2 do protokołu. W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielały: Pani Dorota Borysławska inspektor w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich oraz Pani Teresa Krześlak podinspektor w Biurze Rady Powiatu. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: 1

2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz.U z 2001 roku, Nr 142 poz.1592 ze zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U ze zm.), zwanej dalej Kpa ; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U ); Statutu Powiatu Tomaszowskiego przyjętego uchwałą Nr 11/98 Rady Powiatu Tomaszowskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku, zwanego dalej Statutem - zał. Nr 3 do protokołu; Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/50/2007 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, zmienionej uchwałą Nr XV/117/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku oraz uchwałą Nr XX/151/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, zwanego dalej Regulaminem Organizacyjnym zał. Nr 4 do protokołu; Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 roku Nr 160 poz.1074). W toku kontroli ustalono, co następuje: Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców w tym skarg i wniosków reguluje Rozdział VIII Regulaminu Organizacyjnego. W 42 określono godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków. Zgodnie z zapisami określonymi w tym przepisie Starosta, wicestarosta, członkowie zarządu i kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym. Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez starostę, wicestarostę i członków zarządu prowadzi Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich. W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim w widocznym miejscu, przy głównym wejściu do budynku, na tablicy informacyjnej znajduje się informacja następującej treści: Starosta, Wicestarosta, Członek Zarządu, kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 2

3 oraz informacja: przyjmowanie skarg i wniosków Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich Pokój 18 i 19 (I piętro). Informacja o godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę etc. Znajduje się również na I piętrze w budynku Starostwa, przed gabinetem Starosty i Wicestarosty. Przed gabinetem Przewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się informacja następującej treści: Biuro Rady Powiatu interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmuje: Przewodniczący Rady Powiatu (...) środa ; Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (...) poniedziałek ; Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu wtorek W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim sprawy z zakresu organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich. Kwestie te reguluje 26 Regulaminu Organizacyjnego. W notatce służbowej z dnia 01 grudnia 2008 roku (Zał. Nr 5 do protokołu) Pani Dorota Borysławska inspektor w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich wskazała, iż (...) Naczelnikiem Wydziału jest Pani Stanisława Lis nadzorująca prowadzenie przedmiotowych spraw, a zakresem czynności z dnia r. Prowadzenie przedmiotowych spraw powierzono inspektorowi Dorocie Borysławskiej. Skargi i wnioski wpływające do tut. Starostwa przekazywane są Staroście Tomaszowskiemu. Starosta dokonuje dekretacji skarg i wniosków na Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich. Skargi i wnioski po rejestracji ich w dzienniku korespondencji w sekretariacie Starosty wpływa do w/w wydziału i jest rejestrowana w rejestrze skarg i wniosków. Biorąc pod uwagę przedmiot skargi jej kserokopia jest przekazywana do właściwego kierownika komórki organizacyjnej tut. Starostwa lub kierownika jednostki organizacyjnej powiatu celem ustosunkowania się do przedmiotu złożenia skargi i złożenia wyjaśnień. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i przedłożoną dokumentacją sprawy Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich przygotowuje propozycję odpowiedzi na skargę. Projekt przedkłada się Staroście Tomaszowskiemu. Jeżeli przedmiot skargi nie stanowi właściwości tut. Starostwa skarga w ciągu 7 dni jest przekazywana do właściwego organu, o czym powiadamia się wnoszącego skargę. Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich posiada druk protokołu przyjęcia skargi złożonej ustanie. W ciągu 2007 i 2008 roku nie wystąpił przypadek złożenia skargi w formie ustnej do protokołu. (...) Protokół ustnego przyjęcia skargi stanowi Zał. Nr 6 do niniejszego protokołu, zaś zakres czynności Pani Doroty Borysławskiej, Zał. Nr 7 do niniejszego protokołu. 3

4 W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzone są odrębne rejestry skarg i wniosków dla Starosty Powiatu Tomaszowskiego i Rady Powiatu Tomaszowskiego. Okazany kontrolującej rejestr skarg i wniosków wpływających do Starosty Powiatu Tomaszowskiego, oznaczony symbolem SOO.II.0550/../..., prowadzony jest od 2002 roku (pierwszy wpis z dnia 06 marca 2002 roku, ostatni wpis - na dzień 01 grudnia 2008 roku z dnia 30 lipca 2008 roku), zawiera następujące rubryki: lp./ data wpływu/ imię i nazwisko zainteresowanego. Nazwa instytucji, redakcji itp./ adres zainteresowanego, instytucji, redakcji itp./ przedmiot skargi, zażalenia/ data zlecenia załatwienia/ komu zlecono załatwienie (do kogo skierowano sprawę)/ termin załatwienia/ data wpływu po załatwieniu/ sposób załatwienia/ data wysłania zawiadomienia/ kogo zawiadomiono/ uwagi. Poszczególne lata w rejestrze zostały w sposób widoczny oddzielone. Kserokopia 3 stron rejestru stanowi Zał. Nr 8 do protokołu. W omawianym rejestrze w 2007 roku zarejestrowano 6 spraw, zaś w 2008 roku do dnia kontroli tj. do dnia 01 grudnia 2008 roku zarejestrowano 7 spraw. Kontrolą objęto dokumentację 8 spraw zarejestrowanych w przedmiotowym rejestrze pod numerami: 1/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07, 2/08, 4/08 oraz 5/08 i ustalono, co następuje: Sprawa zarejestrowana pod numerem 1/2007, określona jako zażalenie dotyczące okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 14 marca 2007 roku. W piśmie z dnia 28 marca 2007 roku znak SOO.II /2007 Sekretarz Powiatu zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim z prośbą o złożenie wyjaśnień. Po ich otrzymaniu, w piśmie Starosty z dnia 10 kwietnia 2007 roku znak SOO.II.0551/1/2007 udzielono skarżącej odpowiedzi. Pod numerem 2/07 zarejestrowano skargę na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 18 kwietnia 2007 roku. Przedmiotowa skarga została przekazana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy piśmie Starosty z dnia 24 kwietnia 2007 roku znak SOO.II /2007, które skarżąca otrzymała do wiadomości. 4

5 Kolejna skarga dotycząca działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 19 kwietnia 2007 roku i została zarejestrowana pod numerem 3/07. Przedmiotowa skarga została przekazana według właściwości przy piśmie Starosty z dnia 24 kwietnia 2007 roku, o czym skarżący zostali poinformowani odrębnym pismem Starosty z dnia 24 kwietnia 2007 roku. Oba pisma oznaczone zostały symbolami SOO.I /2007. Skarga na działanie geodety powiatowego z dnia 31 maja 2007 roku wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 01 czerwca 2008 roku i została zarejestrowana pod numerem 4/07. W piśmie z dnia 05 czerwca 2007 roku znak SOO.II /07 Starosta Tomaszowski zwrócił się do geodety, na którego została skarga, o złożenie wyjaśnień. Po otrzymaniu wyjaśnień (z dnia 11 czerwca 2007 roku), w piśmie Starosty z dnia 18 czerwca 2007 roku znak SOO.II /07 udzielono skarżącym odpowiedzi. Kolejna poddana kontroli skarga z dnia 23 października 2007 roku, która wpłynęła do Starostwa Tomaszowskiego w dniu 26 października 2007 roku, dotyczyła działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i została zarejestrowana pod numerem 5/07. W piśmie z dnia 30 października 2007 roku, oznaczonym symbolem SOO.II /07 działając z upoważnienia Starosty, Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich, zwróciła się do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o złożenie wyjaśnień. Po otrzymaniu przedmiotowych wyjaśnień, Starosta Tomaszowski udzielił odpowiedzi skarżącej w piśmie z dnia 12 listopada 2007 roku oznaczonym symbolem SOO.II /2007. Skarga zarejestrowana pod numerem 2/08, na działanie Rejonowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, przekazana została do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przez Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi i wpłynęła w dniu 21 stycznia 2008 roku. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w piśmie z dnia 07 lutego 2008 roku znak SOO.II.0551/2/2008 Starosta Tomaszowski udzielił skarżącej odpowiedzi. Skarga z dnia 09 czerwca 2008 roku dotycząca nieprawidłowości w jednym z domów pomocy społecznej, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 16 czerwca 2008 roku i została zarejestrowana pod numerem 4/08. Podobnie jak w ww. sprawach kierownik jednostki, której dotyczyły opisywane w skardze nieprawidłowości został poproszony o złożenie wyjaśnień (w piśmie Starosty z dnia 17 czerwca 2008 roku). Po otrzymaniu wyjaśnień, udzielono skarżącej odpowiedzi w piśmie Starosty z dnia 27 czerwca 2008 roku znak SOO.II /

6 Numer 5/08 w rejestrze odpowiada skardze z dnia 17 czerwca 2008 roku, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 17 czerwca 2008 roku i dotyczyła działań podejmowanych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w piśmie z dnia 14 lipca 2008 roku oznaczonym symbolem SOO.II /2008 Wicestarosta, działając w zastępstwie Starosty, udzielił odpowiedzi skarżącej. Reasumując stwierdzić należy, iż powyżej opisane skargi załatwione zostały z zachowaniem terminów określonych w Kpa. Analiza dokumentacji spraw wykazała również, iż skarżącym udzielono wyczerpujących odpowiedzi po przeprowadzeniu stosownych postępowań wyjaśniających. Odpowiedziom na skargi nadawany jest właściwy symbol klasyfikacyjny dla skarg i wniosków zawarty w jednolitym wykazie haseł klasyfikacyjnych i odpowiedzi do skarżących podpisywane są przez właściwy organ. Również daty wpływu skarg naniesione na skargach są zgodne z datami wpływu skarg odnotowanymi w rejestrze. Zgodnie z 16 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Biuro Rady Powiatu realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków wpływających do przewodniczącego rady. W notatce służbowej z dnia 02 grudnia 2008 roku (Zał. Nr 9 do protokołu) Pani Teresa Krześlak podinspektor w Biurze Rady Powiatu wskazała: (...) skargi i wnioski po rejestracji ich w dzienniku korespondencji Biura Rady Powiatu są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków. Skargi i wnioski wpływające do Rady Powiatu przekazywane są przez Biuro Rady Przewodniczącemu, który dekretuje skargi przekazując je do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej zgodnie z zapisem Statutu ( 36 ust.4) jak również do wyjaśnienia sprawy przez Starostę Powiatu. Wyjaśnienia i informacje sporządzone na wniosek Starosty przez poszczególne wydziały Starostwa i służby przekazywane są do Komisji Zespołu Kontrolnego. Efektem końcowym postępowania jest zawiadomienie osoby, która wniosła skargę o sposobie jej załatwienia w tym uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku, gdy skarga dotyczy sprawa, która nie leży w gestii rady lub do której rozpatrzenia nie jest ona właściwa, wówczas Przewodniczący przekazuje odpis skargi organom właściwym ze względu na przedmiot zarzutów w niej zawartych (o czym powiadomiony zostaje wnoszący skargę) (...). Kontrolującej okazano rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Obejmuje on lata 2007 i 2008 i zawiera następujące rubryki: nr 6

7 kolejny/ data otrzymanej korespondencji/ od kogo/ treść otrzymanej korespondencji/ data przyjęcia/ tryb załatwienia/ uwagi. W rubryce tryb załatwienia wpisywana jest również data załatwienia sprawy. Pierwszy wpis z dnia 25 stycznia 2007 roku, ostatni wpis (według stanu na dzień 02 grudnia 2008 roku) z dnia 19 sierpnia 2008 roku. W omawianym rejestrze w 2007 roku zarejestrowano 6 pozycji, zaś w 2008 roku do dnia kontroli (tj. do dnia 02 grudnia 2008 roku) jedną. Jak wykazała kontrola w przedmiotowym rejestrze obok skarg i wniosków rejestrowane są również anonimy oraz sprawy do wiadomości. Kserokopia dwóch stron rejestru stanowi Zał. Nr 10 do protokołu. Kontroli poddano sprawy zarejestrowane pod numerami: 1/07, 2/07, 3/07, 4/07, 6/07 oraz 1/08. Wskazać należy, iż w omawianym rejestrze skarg i wniosków wpisywana jest data skargi, nie zaś data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Zarejestrowana pod numerem 1/07 skarga z dnia 25 stycznia 2007 roku dotycząca bezczynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 26 stycznia 2007 roku. Odpowiedzi skarżącemu udzielił, w piśmie z dnia 21 lutego 2007 roku znak SBR.II /2007, Wiceprzewodniczący Powiatu. Pod numerem 2/07 w omawianym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano, przekazany przez Wojewodę Łódzkiego, do Rady Powiatu Tomaszowskiego przy piśmie z dnia 12 lutego 2007 roku, anonim dotyczący dopuszczenia do konkursu na stanowisko naczelnika jednego z wydziałów Starostwa osoby niespełniającej warunków formalnych ogłoszonych w konkursie. Z akt sprawy wynika, iż w przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające. W piśmie z dnia 06 marca 2007 roku Przewodniczący Rady Powiatu udzielił Wojewodzie Łódzkiemu wyjaśnień w sprawie, o które proszono w piśmie przekazującym ją według właściwości. Skarga z dnia 01 marca 2007 roku na działanie Starosty Tomaszowskiego wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 02 marca 2007 roku i została zarejestrowana pod numerem 3/07. Odpowiedzi skarżącym udzielił, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Przewodniczący Rady Powiatu w piśmie z dnia 26 marca 2007 roku znak SBR.II /2007. Pod numerem 4/07 w omawianym rejestrze zarejestrowano anonim dotyczący działalności Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, który wpłynął do Biura Rady 7

8 Powiatu w dniu 01 marca 2007 roku. Przedmiotowa sprawa pozostawiona została bez rozpatrzenia, co wskazano w rubryce tryb załatwienia omawianego rejestru. Pismo (poz.6/07 w rejestrze) przewodniczącego jednego z klubów radnych zawierające wniosek o podjęcie działań w związku ze złożeniem skarg na działanie Starosty Tomaszowskiego wpłynęło do Biura Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 18 września 2007 roku. Stosownej odpowiedzi udzielił przewodniczącemu klubu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w piśmie z dnia 15 listopada 2007 roku. Przedmiotowe pismo nie zostało opatrzone żadnym symbolem. Dokumentacja sprawy stanowi Zał. Nr 11 do niniejszego protokołu. Przekazana przez Marszałka Województwa Łódzkiego i zarejestrowana pod numerem 1/08 skarga dotycząca postępowania prowadzonego w Starostwie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 22 sierpnia 2008 roku. W aktach przedmiotowej sprawy znajdują się: skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 28 października 2008 roku znak SBR.II /2008 informujące o zapoznaniu się przez Komisję z treścią skargi i przekazaną dokumentacją oraz podjętych działaniach; skierowane do Biura Rady Powiatu pismo Wicestarosty z dnia 19 listopada 2008 roku znak ZRO /08; uchwała Nr XXIX/221/2008 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu dotyczących przedmiotowej skargi. W rejestrze skarg i wniosków w rubryce tryb załatwienia wpisano następującą informację: sprawa została skierowana do K. Rewizyjnej. K. Rewizyjna w dniu wyjaśniła sprawę. Na XXIX sesji RP w dn przyjęto uchwałę w spr. Przyjęcia ustaleń i wniosków dot. powyższej skargi. Dokumentacja powyższej sprawy stanowi Zał. Nr 12 do protokołu. W notatce służbowej z dnia 02 grudnia 2008 roku (Zał. Nr 13) Pani Teresa Krześlak wyjaśniła, iż ze względu na terminowość a zarazem zakres kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Tomaszowie M dotyczącej (...) skarga została przewidziana do rozpatrzenia w odroczonym terminie. W treści przedmiotowej notatki wskazano również, iż o 8

9 przedłużeniu terminu rozpatrzenia zarzutów przedstawionych w skardze skarżący zostali poinformowani telefonicznie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Reasumując stwierdzić należy, iż w dwóch przypadkach doszło do przekroczenia ustawowego terminu załatwienia skarg. Przeprowadzona kontrola wykazała również, iż odpowiedzi na skargi udzielane były w większości przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady i nie został im nadany właściwy symbol klasyfikacyjny dla skarg i wniosków zawarty w jednolitym wykazie haseł klasyfikacyjnych. W toku kontroli kontrolującej okazano prowadzony od stycznia 2002 roku, rejestr przyjęć interesantów przez Radnych i Przewodniczącego Rady w różnych sprawach takich jak np. pomoc w znalezieniu pracy, zwolnienie z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Na tym protokół zakończono. Integralną część protokołu stanowią załączniki: 1. Uchwała Nr I/9/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 grudnia 2006 roku; 2. Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 grudnia 2006 roku; 3. Uchwała Nr 11/98 Rady Powiatu Tomaszowskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku ; 4. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim; 5. Notatka służbowa z dnia 01 grudnia 2008 roku; 6. Protokół na okoliczność złożenia skargi w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim; 7. Zakres obowiązków Pani Doroty Borysławskiej inspektora w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich; 8. Kserokopia części rejestru skarg i wniosków SOO.II.0550; 9. Notatka służbowa z dnia 02 grudnia 2008 roku; 10. Dokumentacja skargi zarejestrowanej pod numerem 6/2007; 11. Kserokopia części rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu; 12. Dokumentacja skargi zarejestrowanej pod numerem 1/2008; 9

10 13. Notatka służbowa z dnia 02 grudnia 2008 roku. Na podstawie 21 ust.1 Regulaminu Kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Stosownie zaś do 22 ww. Regulaminu, kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji wniosków. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki. Kontrolująca wpisała się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem 7/2008. Tomaszów Mazowiecki, dnia... roku Podpis kierownika jednostki kontrolowanej Podpis kontrolującej.... 1

11 1

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 02 czerwca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 200 Poddębice, posiadającym numer statystyczny REGON 000524275. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ...

PROTOKÓŁ KONTROLI ... PROTOKÓŁ KONTROLI sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 01 i 04 sierpnia 2008 roku w Urzędzie Miasta Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95 010 Stryków, posiadającym numer statystyczny REGON 000530264.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 30 marca 2009 roku w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99, 90 425 Łódź, posiadającym numer statystyczny REGON 004343702.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: PROTOKÓŁ KONTROLI sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 26 i 27 maja 2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91 048 Łódź, posiadającym numer statystyczny REGON 470754976.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz

PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz KA.V.0931-4-08 PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz Siedziba Rady Miasta: Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz. Kontrolę w dniu 29 sierpnia 2008 r. przeprowadziła Danuta Żurek, starszy inspektor w Wydziale Organizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.5.2015 Kielce, dnia 02-06-2015 Pan Dariusz Dąbrowski Starosta Starachowicki Pani Bożena Wrona Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 10 września 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 10 września 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.22.2013 Łódź, 10 września 2013 r. Pan Jarosław Kozik Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsk Pan Bogdan Pawłowski Burmistrz Kamieńska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy Kontrolę w dniu 31 maja 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Bardziej szczegółowo

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r.

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. Pani Dorota Dąbrowska Starosta Kutnowski Pan Waldemar Bartochowski Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE Nr 271 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów. Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie

WOJEWODA ŁÓDZKI. Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów. Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/21/10 Łódź, 30 listopada 2010 roku Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV.431.44.2011 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni Pan Klemens Derach Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku Kontrolę doraźną w dniu 16 lipca 2010 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.17.2012 Łódź, 8 czerwca 2012 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.430.42.2011 Łódź, 8 sierpnia 2011 r. Pan Janusz Michalak Starosta Łowicki Pan Marcin Kosiorek Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 29 października 2008 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/2512/05, Pani Monika Tazbir, REGON 592292159. Adres do korespondencji: 97-200 Tomaszów

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 221 i 224 w 2006 r., poz. 104, 105, 119, 131 i 133 w 2007 r., poz. 43, 51 i 193 w 2008 r. oraz poz. 11 i 13 w 2009 r.

W toku kontroli zbadano poz. 221 i 224 w 2006 r., poz. 104, 105, 119, 131 i 133 w 2007 r., poz. 43, 51 i 193 w 2008 r. oraz poz. 11 i 13 w 2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 26 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/1865/05, Pani Teodora Ziemba, REGON 731514138. Adres do korespondencji: 98-400 Wieruszów, Chobanin

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 24 i 34 w 2006 r., poz. 17 w 2007 r., poz. 1, 11, 14, 15, 16 i 17 w 2008 r. oraz poz. 16 w 2009 r.

W toku kontroli zbadano poz. 24 i 34 w 2006 r., poz. 17 w 2007 r., poz. 1, 11, 14, 15, 16 i 17 w 2008 r. oraz poz. 16 w 2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 17-18 czerwca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, TP/3338/05, Pani Beata Zawisza, REGON 471313493. Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZSP 15 (Podstawa prawna: Rozp. Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. na

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 15 i 16 w 2006 r., poz. 50 i 51 w 2007 r., poz. 29 i 32 w 2008 r. oraz poz. 40, 41, 42, 43, 44 i 45 w 2009 r.

W toku kontroli zbadano poz. 15 i 16 w 2006 r., poz. 50 i 51 w 2007 r., poz. 29 i 32 w 2008 r. oraz poz. 40, 41, 42, 43, 44 i 45 w 2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 18 czerwca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/5280/05, Pani Dorota Salus. Adres do korespondencji: 93-124 Łódź, ul. Zarzewska 53/61 m.

Bardziej szczegółowo

wpisy od poz. 1 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 121 z dnia 28.12.2008 r.; wpisy od poz. 1 z dnia 16.02.2009 r. do poz. 12 z dnia 31.03.2009 r.

wpisy od poz. 1 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 121 z dnia 28.12.2008 r.; wpisy od poz. 1 z dnia 16.02.2009 r. do poz. 12 z dnia 31.03.2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/2616/06, Pani Wioletta Reczek, REGON 590712870. Adres do korespondencji: 97-300 Piotrków

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano: w 2006 r. poz. 984 ( uwagi : 229/2006 ), poz. 987 ( uwagi : 232/2006 ),

W toku kontroli zbadano: w 2006 r. poz. 984 ( uwagi : 229/2006 ), poz. 987 ( uwagi : 232/2006 ), PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, TP/521/06, Pani Agnieszka Struska, REGON 750777630. Adres do korespondencji: 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

wpisy od poz. 432 z dnia 13.05.2007 r. do poz. 676 z dnia 6.07.2007 r., repertorium zawierające 49 ponumerowanych kart:

wpisy od poz. 432 z dnia 13.05.2007 r. do poz. 676 z dnia 6.07.2007 r., repertorium zawierające 49 ponumerowanych kart: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, TP/2511/05, Pani Jadwiga Szczygielska, REGON 590425113. Adres do korespondencji: 97-300 Piotrków

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 1, 51, 66, 136, 189, 210, 260 i 330 w 2008 r. oraz poz. 16, 41 i 42 w 2009 r.

W toku kontroli zbadano poz. 1, 51, 66, 136, 189, 210, 260 i 330 w 2008 r. oraz poz. 16, 41 i 42 w 2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 28 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, TP/5364/05, Pani Magdalena Rosiak, REGON 730917354. Adres do korespondencji: 98-220 Zduńska Wola,

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 14 i 17 w 2006 r., poz. 43 i 46 w 2007 r., poz. 9, 12, 14, 121, 148, 213 i 216 w 2008 r. oraz poz. 46, 52 i 87 w 2009 r.

W toku kontroli zbadano poz. 14 i 17 w 2006 r., poz. 43 i 46 w 2007 r., poz. 9, 12, 14, 121, 148, 213 i 216 w 2008 r. oraz poz. 46, 52 i 87 w 2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. czeskiego, TP/5363/05, Pani Małgorzata Walczak, REGON 731505808. Adres do korespondencji: 98-300 Wieluń, os.

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Załącznik do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.631.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 roku Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół w Hucie Krzeszowskiej

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół w Hucie Krzeszowskiej Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora ZS w Hucie Krzeszowskiej nr 31/2013-2014 Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół w Hucie Krzeszowskiej 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr 55/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2015 r. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 28 października 2008 r. Tłumacz przysięgły jęz. rosyjskiego, TP/136/06, Pani Maria Jendryka, REGON 592137571. Adres do korespondencji: 97-200 Tomaszów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK ÓW. w MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w KWIDZYNIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK ÓW. w MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w KWIDZYNIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK ÓW w MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w KWIDZYNIE Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2013 Kielce, 27.05.2013 Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów Pan Sylwester Wojtyna Przewodniczący Rady Gminy Masłów Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół Publicznych Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 i Publicznym Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.

w Zespole Szkół Publicznych Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 i Publicznym Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim. Załącznik do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 08 stycznia 2014 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole Szkół Publicznych Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 i Publicznym gimnazjum nr 4 im. Jana

Bardziej szczegółowo

Pan Robert Flotyn okazał wydruki repertorium tłumacza przysięgłego prowadzonego w formie elektronicznej zawierającego:

Pan Robert Flotyn okazał wydruki repertorium tłumacza przysięgłego prowadzonego w formie elektronicznej zawierającego: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 22 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/192/06, Pan Robert Flotyn, REGON 471444893. Adres do korespondencji: 94-123 Łódź, ul. Oszczepowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GDYNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GDYNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GDYNI Podstawa prawna: 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego (art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku,

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. ZARZĄDZENIE Nr 270 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV.431.10.2011 Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski Pan Andrzej Banaszczyk Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 3 i 5 w 2006 r., poz. 14, 21, 24, 25 i 27 w 2007 r. oraz poz. 36 i 40 w 2008 r.

W toku kontroli zbadano poz. 3 i 5 w 2006 r., poz. 14, 21, 24, 25 i 27 w 2007 r. oraz poz. 36 i 40 w 2008 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 2 lutego 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/377/06, Pani Ewa Kołakowska. Adres do korespondencji: 94-131 Łódź, ul. Kolarska 7. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa

Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Organizacyjnego Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa Rada Miasta Jednostki Pomocnicze Osiedla Burmistrz Urząd Miasta Placówki oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.52.2012 Łódź, 15 listopada 2012 roku Pan Rafał Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Pan Stanisław Ranoszek Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 12 sierpnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 12 sierpnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.43.2011 Łódź, 12 sierpnia 2011 r. Pan Andrzej Stępień Starosta Wieluński Pan Krzysztof Owczarek Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Rozdział I. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

Postanowienia ogólne. Rozdział I. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków Procedura przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz przestrzegania zawartych w niej terminów w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 43, 45, 48 i 90 w 2006 r., poz. 159 w 2007 r., poz. 162, 163, 170 i 196 w 2008 r.

W toku kontroli zbadano poz. 43, 45, 48 i 90 w 2006 r., poz. 159 w 2007 r., poz. 162, 163, 170 i 196 w 2008 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 4 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/2588/05, Pan Piotr Sadowski. Adres do korespondencji: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Norwida

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2013 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych tomach repertorium (np. tom o numerze 166 zawiera pozycje 3546/ /2009, data: ).

w poszczególnych tomach repertorium (np. tom o numerze 166 zawiera pozycje 3546/ /2009, data: ). PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 2 czerwca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niderlandzkiego, TP/2573/05, Pani Bożena Gwiazdowska, REGON 592304721. Adres do korespondencji: 97-425 Zelów,

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO. Odmowa tłumaczenia. Opis Dokumentu Opis czynności Ustne. Data Zlecenia Zleceniodawca Adres. Pobrane Wynagr. Lp.

REPERTORIUM TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO. Odmowa tłumaczenia. Opis Dokumentu Opis czynności Ustne. Data Zlecenia Zleceniodawca Adres. Pobrane Wynagr. Lp. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/1855/05, Pan Roman Dominiak, REGON 730929593. Adres do korespondencji: 98-300 Wieluń, os.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w I Liceum

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniach 16-18 lutego 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/544/06, Pani Ewa Gierłowska-Surin. Adres do korespondencji: 91-849 Łódź, ul. Kolińskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum Nr 5 w Lubinie

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum Nr 5 w Lubinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/GM5/2016/2017 Dyrektora Gimnazjum Nr 5 w Lubinie z dnia 15.09.2016 Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum Nr 5 w Lubinie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Podstawa prawna 1. Ustawa z dn. 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu kwietnia 2008 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 23 28 kwietnia 2008 r. Tłumacz przysięgły greki starożytnej i jęz. łacińskiego, TP/398/06, Pani Ewa Nejman, REGON 472050854. Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r.

załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r. załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH Podstawa

Bardziej szczegółowo

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071)

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.22.2013.MG Pan Andrzej Madej Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze Wystąpienie pokontrolne W dniach od 21

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łoniowie

P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łoniowie P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łoniowie Kontrolę w dniu 29 października 2007 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk oraz Piotr Gołda inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 15 stycznia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/3396/05, Pani Agnieszka Capf, REGON 472016308. Adres do korespondencji: 90-736 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 5 marca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielski, TP/371/06, Pani Magdalena Machcińska-Szczepaniak. Adres do korespondencji: 90-403 Łódź, ul. Lubeckiego

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, TP/561/06, Pani Izabella Korczak. Adres do korespondencji: 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 75/5.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 14 kwietnia 2011 r.

PNK-IV Łódź, 14 kwietnia 2011 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.1.2011 Łódź, 14 kwietnia 2011 r. Pan Gabriel Szkudlarek Burmistrz Łasku Pan Robert Bartosik Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół we Wroniu. Rozdział I Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków 1.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół we Wroniu. Rozdział I Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków 1. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół we Wroniu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.-kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

3 Rejestrowanie skarg i wniosków 4 Rozpatrywanie skarg i wniosków

3 Rejestrowanie skarg i wniosków 4 Rozpatrywanie skarg i wniosków Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2017 Łódź, 6 marca 2017r. Pan Mirosław Kukliński Starosta Tomaszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Załącznik Nr 1 ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ Olsztyn, dnia.... ( znak kontroli ) ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Na podstawie 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW

ROZDZIAŁ I PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 W TYCHACH 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 18/2013/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gmnazjum nr 4 im. Marii Dabrowskiej w Kaliszu

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gmnazjum nr 4 im. Marii Dabrowskiej w Kaliszu Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gmnazjum nr 4 im Marii Dabrowskiej w Kaliszu Podstawa prawna: 1 Ustawa z dn 14 czerwca 1960 r-kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 15, 17 i 23 w 2006 r., poz. 171, 615 i 616 w 2007 r., poz. 372 i 373 w 2008 r.

W toku kontroli zbadano poz. 15, 17 i 23 w 2006 r., poz. 171, 615 i 616 w 2007 r., poz. 372 i 373 w 2008 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2008 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/2580/05, Pani Dorota Kudaj, REGON 590641845. Adres do korespondencji: 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/3514/05, Pani Joanna Horowska, REGON 471373940. Adres do korespondencji: 93-509 Łódź, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

PNK- IV Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, Łódź

PNK- IV Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, Łódź WOJEWODA ŁÓDZKI PNK- IV.1611.3.2013 Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PNK.IV.0932/2/11 Łódź, 12 kwietnia 2011 r.

PNK.IV.0932/2/11 Łódź, 12 kwietnia 2011 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/2/11 Łódź, 12 kwietnia 2011 r. Pan Wojciech Zdziarski Starosta Łęczycki Pan Sławomir Biniewicz Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 74 i 80 w 2006 r., poz. 7 i 9 w 2007 r., poz. 19, 20, 70, 90, 120, 199 i 228 w 2008 r. oraz poz. 4 w 2009 r.

W toku kontroli zbadano poz. 74 i 80 w 2006 r., poz. 7 i 9 w 2007 r., poz. 19, 20, 70, 90, 120, 199 i 228 w 2008 r. oraz poz. 4 w 2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/3398/05, Pani Małgorzata Gawlik, REGON 470019863. Adres do korespondencji: 90-420 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 3 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 8 i 10 w 2006 r., poz. 3, 4, 5, 16, 66, 76 i 80 w 2007 r. oraz poz. 29, 31 i 34 w 2008 r.

W toku kontroli zbadano poz. 8 i 10 w 2006 r., poz. 3, 4, 5, 16, 66, 76 i 80 w 2007 r. oraz poz. 29, 31 i 34 w 2008 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 20 stycznia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/3405/05, Pani Magdalena Cieślak. Adres do korespondencji: 94-047 Łódź, ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2016 r. NK-KS.431.1.12.2016.MGS Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego Wystąpienie pokontrolne W dniach od 7 do 29 kwietnia 2016 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Załącznik do Zarządzenia Nr Or-IV.0050. 631.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 roku Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK.IV.0932-15/10 Łódź, 20 września 2010 r. Pan Jan Jóźwik Wójt Gminy Białaczów Pani Krystyna Ziębaczewska Przewodniczący Rady Gminy w Białaczowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st.

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2010r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Podstawa prawna : 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: (Dz. U. z 2000r., nr98, poz. 1071). 2.

Bardziej szczegółowo

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. -

Bardziej szczegółowo

wpisy od poz. 51 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 64 z dnia 15.12.2008 r.; wpis w poz. 65 z dnia 27.03.2009 r.

wpisy od poz. 51 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 64 z dnia 15.12.2008 r.; wpis w poz. 65 z dnia 27.03.2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. węgierskiego, TP/393/06, Pani Paulina Plucińska. Adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul. Bracka 7

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W GIMNAZJUM im. Armii Krajowej w Oleśnicy.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W GIMNAZJUM im. Armii Krajowej w Oleśnicy. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W GIMNAZJUM im. Armii Krajowej w Oleśnicy. Podstawa prawna 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r.

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016. WÓJTA GMINY Rogowo. z dnia 02 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016. WÓJTA GMINY Rogowo. z dnia 02 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 WÓJTA GMINY Rogowo z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Rogowie Na podstawie art. 221 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik do Zarządzenia Nr 46 /2014 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.14.2015 Łódź, dnia 9 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji Podstawa prawna Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania

Bardziej szczegółowo

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Nr procedury: Tytuł procedury: Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni. Procedura

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.7.2014 Kielce, 2014-04-02 Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce Pan Stanisław Marzec Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową w

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV.430.54.2011 Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski Pan Ireneusz Czerwiński Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim

w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Or.0050.4.2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 21/5/06, 22/6/06, 7/1/07, 26/1/07, 29/1/07, 78/6 z 2007 r., 79/6 z 2007 r., 19/03/08, 52/06/08, 59/06/08 i 67/08/08.

W toku kontroli zbadano poz. 21/5/06, 22/6/06, 7/1/07, 26/1/07, 29/1/07, 78/6 z 2007 r., 79/6 z 2007 r., 19/03/08, 52/06/08, 59/06/08 i 67/08/08. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 19 marca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/723/05, Pan Krzysztof Perliński. Adres do korespondencji: 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 24/25.

Bardziej szczegółowo

A/4.

A/4. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. słoweńskiego, TP/3435/05, Pani Bożena Ostromęcka-Frączak. Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. 3 Maja

Bardziej szczegółowo