Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Łęczyca - działka nr 305/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Łęczyca - działka nr 305/10"

Transkrypt

1 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a Miejscowość: Łęczyca Gmina: Stara Dąbrowa Powiat: stargardzki Województwo: zachodniopomorskie Opracował:... mgr Piotr Fuszara Nr upr. V-1272 Szczecin, sierpień 2011 r.

2 Spis treści: 1. Zakres i cel opracowania Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia Cel i zakresu zamierzonego korzystania z wód Charakterystyka ujęcia wód podziemnych Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym Charakterystyka urządzeń wodnych i urządzeń pomiarowych Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych 5 8. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na podziemne Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych Wnioski i zalecenia końcowe... 6 Spis załączników: 1. Mapa przeglądową z lokalizacją ujęcia 2. Mapa topograficzna z lokalizacją otworu nr 2a 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z lokalizacją otworu nr 2a 4. Zasięgiem oddziaływania ujęcia na tle mapy ewidencyjnej 5. Projektowana pompownia studni nr 2a 6. Karta projektowanego otworu nr 2a 2

3 1. Zakres i cel opracowania Niniejszy operat wodnoprawny opracowany został na podstawie dostępnych dokumentacji, wizji lokalnej w terenie oraz informacji uzyskanych od uŝytkownika. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 2a na terenie ujęcia gminnego w Łęczycy - działka nr 305/10. Wykonanie studni będącej w myśl prawa wodnego (art. 9 ust.1 punkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z póź. zmianami) urządzeniem wodnym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust 1 punkt 3). Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni jest Starosta Stargardzki. 2. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia Podmiotem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: Gmina Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 3. Cel i zakresu zamierzonego korzystania z wód Zamierzone korzystanie z wody podziemnej polegało będzie na poborze wody z własnego ujęcia do spoŝycia przez ludzi i do ogólnych celów bytowo-gospodarczych. 4. Charakterystyka ujęcia wód podziemnych Obecnie na terenie ujęcia wody w Łęczycy znajdują się dwie studnie. Studnia nr 2 wykonana w 1977r i studnia nr 1A wykonana w 1978r. Projektowana studnia będzie studnią zastępczą za studnię nr 2, która jest nieczynna i przeznaczona do likwidacji z powodu utraty wydajności. Ujęcie posiada ustalone i zatwierdzone zasoby w ilości Q=62 m 3 /h przy depresji s=3,9 m, decyzja Wojewody Szczecińskiego z dnia r znak OGW-11/8530-2/50/ Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne Łęczyca połoŝona jest w obrębie synklinorium szczecińsko łódzko miechowskiego. Mezozoiczne struktury synklinalne i antyklinalne pozostają w bezpośrednim związku z miąŝszością i budową geologiczną osadów kenozoicznych. Największe miąŝszości osadów czwartorzędowych notowane są w obrębie struktur synklinalnych (130 m - synklina Stepnicy), natomiast najmniejsze w miejscach wyniesień podłoŝa podkenozoicznego nad strukturami solnymi (64 m struktura solna Maszewa Marianowa). Bezpośrednio pod osadami czwartorzędowymi występują, utwory trzeciorzędowe.

4 Osady czwartorzędowe zalegają przewaŝnie na osadach paleogenu i neogenu. Są one reprezentowane przez osady plejstoceńskie (lodowcowe, wodnolodowcowe, jeziorne i rzeczne) oraz holoceńskie (rzeczne, bagienne, eoliczne). Teren projektowanych prac połoŝony jest w obrębie jednostki morfologicznej Równina Nowogardzka. Jest to równina falista, o wysokości przekraczającej 50 m npm. MiąŜszość osadów czwartorzędowych w rejonie projektowanych prac wynosi ponad 200 m. 90 m W projekcie prac geologicznych zakłada się następujący profil osadów do głębokości 0,0-0,5 gleba gliniasta 0,5-43,0 gliny zwałowe 43,0-44,0 mułki czwartorzęd 44,0-47,0 piaski 47,0-60,0 mułki ilaste 60,0-80,0 piaski średnioziarniste 80,0-82,0 mułki ilaste W przewierconej części utworów czwartorzędowych stwierdzono występowanie dwóch warstw wodonośnych. Pierwsza o zwierciadle napiętym występuje na głębokości 44,0-47,0 m. Warstwa ta jest nieciągła i nie posiada charakteru uŝytkowego. Druga o napiętym zwierciadle posiadająca charakter uŝytkowy występuje na głębokości około 60 m. Jej strop na ujęciu w Łęczycy występuje na głębokości od 55,5 m w studni nr 1A, do 59,0 m w studni nr 2. Generalny przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku zachodnim. Jakość wód podziemnych Wody podziemne poziomu projektowanego do ujęcia na terenie działki nr 305/10 to wody słodkie, najczęściej miękkie, o niewielkiej zawartości Ŝelaza i manganu. Z uwagi na dobrą izolację poziom wodonośny nie jest naraŝony na potencjalne zanieczyszczenia antropogeniczne. 6. Charakterystyka urządzeń wodnych i urządzeń pomiarowych Przewiduje się wykonanie otworu o głębokości 82,0 m. Zostanie ona osiągnięta dwoma kolumnani rur wiertniczych φ 508 i 457 mm. Wiercenie wykonać naleŝy metodą udarową. W otworze naleŝy zabudować filtr siatkowy stalowy φ 298 mm o długości części roboczej 10,0m. Wokół filtra wykonać naleŝy obsypkę Ŝwirową dostosowaną do granulacji warstwy. Kolumna rur φ 508 i 457 mm zostanie usunięta z otworu po jego zafiltrowaniu 4

5 Współrzędne geograficzne projektowanej studni wynoszą: ϕ N = ' λ E = ' W studni zamontowany będzie na rurociągu tłocznym φ 100 mm, podwodny agregat pompowy typu GCA5 o wydajności m 3 /h i mocy 18 kw lub podobny. Studnia posiadała będzie obudowę wykonaną z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, pokrycie której stanowić będzie płyta Ŝelbetowa o średnicy 1200 mm z włazem o średnicy 600 mm umieszczonym centrycznie w stosunku do osi studni (zał. 5a), lub obudowę naziemną (zał. 5b). W obudowie znajdą się głowica studzienna i odcinki rurociągu tłocznego na którym zamontowane będą zasuwa, zawór zwrotny i wodomierz. Urządzeniem pomiarowym będzie wodomierz typu MZ schemat jego połoŝenia znajduje się na załączniku 5a lub 5b. 7. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych Na załączniku 4 pokazano zasięg oddziaływania ujęcia w trakcie poboru wody z wydajnością równą zasobom ujęcia oraz w trakcie prognozowanego poboru 600m 3 /dobę. Oddziaływanie ujęcia w czasie poboru wody powoduje jedynie okresowe obniŝenie wysokości zwierciadła. Po wykonaniu studni nr 2a oddziaływanie ujęcia nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejącego obecnie oddziaływania. 8. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich Właściciel ujęcia Gmina Stara Dabrowa w związku z wykonaniem studni na istniejącym ujęciu nie posiada Ŝadnych obowiązków w stosunku do osób trzecich. 9. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Obszar projektowanych prac naleŝy do zlewni Odry - obszar podległym Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne art. 132 ust. 2 pkt. 4, cześć opisowa operatu powinna zawierać ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu. Dotychczas nie ustalono warunków korzystania z wód regionu. Projektowana studnia leŝy na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został opublikowany w dniu 27 maja 2011r (Monitor Polski nr 40, poz. 451). Obszar kraju podzielony został na tzw. jednolite części wód podziemnych (JCWPd), dla których określa się stan ilościowy i jakościowy. Projektowana studnia znajduje się na obszarze JCWPd nr 7. Stan ilościowy i jakościowy dla tej części oceniony został jako dobry. Część ta znajduje się w wykazie wód przeznaczonych do poboru w celu zaopatrzenia 5

6 ludności w wodę przeznaczona do spoŝycia. Projektowana studnia nie będzie miała negatywnego wpływu na stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych w JCWPd nr Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na podziemne Pobór wody z ujęcia na terenie działki nr 305/10 w Łęczycy powoduje jedynie okresowe obniŝenie zwierciadła wód podziemnych. 11. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach W związku z wykonaniem studni nie występuje korzystanie z wód podziemnych z wyjątkiem pompowaniania oczyszczającego i pomiarowego. Po wykonaniu studni nie przeprowadza się rozruchu. 12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych. Na obszarze oddziaływania ujęcia nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 13. Wnioski i zalecenia końcowe 1. Wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 2a na terenie działki nr 305/10 w Łęczycy. 6

7 lokalizacja ujęcia Operat wodnoprawny na wykonanie WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Lokalizacja ujęcia Skala 1:50000 Załącznik nr 1

8 lokalizacja planowanej do wykonania studni Operat wodnoprawny na wykonanie Mapa topograficzna Skala 1:10000 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Załącznik nr 2

9 lokalizacja planowanej do wykonania studni studnia nr 1A Operat wodnoprawny na wykonanie WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE studnia nr 2 Mapa sytuacyjna Skala 1:1000 Załącznik nr 3

10 305/21 305/15 305/20 305/13 305/10 306/ /1 305/9 305/2 305/3 lokalizacja planowanej do wykonania studni zasięg oddziaływania ujęcia w trakcie poboru z wydajnością równą zasobom ujęcia- 62 m3/h zasięg oddziaływania ujęcia w trakcie poboru z prognozowaną 3 wydajnością - 600m /dobę działka ujęcia wody Operat wodnoprawny na wykonanie WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Zasięg oddziaływania ujęcia Skala 1:2000 Załącznik nr 4

11 Projektowana pompownia studni nr 2A - działka nr 305/ Skrzynka elektryczna kręgi betonowe mm Rury eksploatacyjne 35,0m. Statyczne zwierciadło wody Pompa głębinowa Operat wodnoprawny na wykonanie WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Pompownia planowanej do wykonania studni Załącznik nr 5a

12 Projektowana pompownia studni nr 3 - Bezrzezcze Skrzynka elektryczna 800 mm 356 Rury eksploatacyjne 36,1m Statyczne zwierciadło wody Pompa głębinowa 800 mm 1200 mm Operat wodnoprawny na wykonanie WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Pompownia planowanej do wykonania studni Załącznik nr 5b

13 Skala głębokości 1:100 Stratygrafia Profil litologiczny (graficznie) PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY - ŁĘCZYCA CZĘŚĆ GEOLOGICZNA Opis litologiczny warstw typ facjalny itp. Interwały pobierania prób i rdzeniowania Pomiary geofizyczne oraz inne próby i obserwacje Przewidywanne zaleganie horyzontów, wyrobisk górniczych, stref ucieczek płuczki Schemat zarurowania i zafiltrowania, sposób zamknięcia wód (rysunek konstrukcyjny) CZĘŚĆ TECHNICZNA ,5 nasyp Rodzaj świdra, rdzeniówki Nacisk (ton) Obroty świdra na min. Ilość płuczki (s) Rodzaj płuczki i jej włwaściwości (gęstość filtra) Inne dane, uwagi, przerabiania, poszerzenie, dopuszczalna krzywizna (itp.) 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12, ,0 14,0 16,0 18,0 17,0 20,0 22,0 gliny zwałowe 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 C Z W A R T O R Z Ę D 43,0 44,0 47,0 mułki piaski 44,0 2 7 Świder i łyŝka wiertnicza do rur 508 i 457 mm 50,0 52,0 8 54,0 mułki ilaste 56,0 58,0 60,0 60,0 27,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 piasek średniuoziarnisty 69,0 72,0 74, ,0 78,0 80,0 82,0 84,0 80,0 mułek ilasty 6 79,0 82,0 Konstrukcja filtra: 1. Rura φ 508 mm 2. Rura φ 457 mm 3. Rura nadfiltrowa stalowa φ 298 mm, l = 69,0 m 4. Obsypka Ŝwirowa 5. Filtr siatkowy stalowy φ 298 mm, l = 10,0 m 6. Rura podfiltrowa stalowa φ 298 mm, l = 3,0 m 7. Uszczelnienie urobkiem 8. Uszczelnienie iłem

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KOSZTORYS OFERTOWY NA DOZÓR I NADZÓR PRAC WIERTNICZYCH PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP. miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45262220-9 Budowa Sąborze, ujęcie wiejskie, działka nr 62 obręb 0012 Sąborze, gm. Damnica Inwestor Gmina Damnica

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3 w miejscowości Padniewo,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE ROBÓT WIERTNICZYCH PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP. miejscowość:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ: Krąg, działka Nr 98/1, obręb Krąg Starogard Gdański

MIEJSCOWOŚĆ: Krąg, działka Nr 98/1, obręb Krąg Starogard Gdański OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ DO POBORU WODY OTWOREM ZASTĘPCZYM NR 1A ORAZ NA LIKWIDACJĘ URZĄDZEŃ DO POBORU WODY STUDNIĄ NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KRĄG, GM. STAROGARD GDAŃSKI MIEJSCOWOŚĆ: Krąg, działka

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości STARY WIEC

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości STARY WIEC 6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT I BADAŃ 6.1. Lokalizacja otworu Projektuje się wykonanie jednego otworu wiertniczego. Dokładna lokalizacja otworu została wyznaczona w porozumieniu z Inwestorem i przedstawiona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY 1 PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : Podstawa 1. Transport: Anal. indyw. Tablica Poz./Kol. 2. Montaż i demontaż wiertni: KNR 2412 2420 3. Wiercenie: KNR 2401 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO I. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie odwodnienia korony projektowanego

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. NA ROBOTY BUDOWLANE pn.:

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Wykonanie dwóch nowych studni wierconych

Bardziej szczegółowo

Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody z utworów czwartorzędowych dla wsi Szczawno i Ciemnice

Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody z utworów czwartorzędowych dla wsi Szczawno i Ciemnice Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody z utworów czwartorzędowych dla wsi Szczawno i Ciemnice miejscowość - Szczawno Ciemnice gmina - Dąbie powiat - Krosno Odrz. województwo - Lubuskie inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT Wykonawca opracowania: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WODMAR s.c. B. JENCZELEWSKI & Z. KULIGA 43-300 BIELSKO - BIAŁA Zamawiający: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM 32 600 OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Budowa urządzeń melioracji szczegółowych, rurociągi, rowy odwadniające Lubosz Nowy, gm. Kościan operat wodno - prawny.

Budowa urządzeń melioracji szczegółowych, rurociągi, rowy odwadniające Lubosz Nowy, gm. Kościan operat wodno - prawny. SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU. 1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, jego siedziby i adresu. 2. Wyszczególnienie. 2.A. Cel i zakres zamierzonego korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych J. M. Cichecki 25-408 Kielce, os. Na Stoku 50/10 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Miejscowość: LUBIEŃ

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska Białe Błota. Opracowała: Bydgoszcz, maj 2008 r.

Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska Białe Błota. Opracowała: Bydgoszcz, maj 2008 r. Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota P R O J E K T prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1 dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na przebadanie istniejącej studni nr 2, w związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Wykonanie projektu studni o wydajności 120 m3/godz i jej wybudowanie zgodne z projektem wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym

Bardziej szczegółowo

Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego Nr I

Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego Nr I Podmiot finansujący: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego

Bardziej szczegółowo

5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych.

5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych. 5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych. 6 5.1 Ilość, lokalizacja i rodzaj wyrobisk W celu dostarczenia wody dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rytro, projektuje się wykonanie trzech

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia Ożarów Mazowiecki, 2011-08-05 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki WŚiR 6220.4.42.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 kpa,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. Spis treści : 1. Cel i zakres projektu....2 2. Charakterystyka obszaru badań....3 2.1 PołoŜenie, morfologia i hydrografia...3 2.2 Budowa geologiczna.3 2.3 Warunki hydrogeologiczne

Bardziej szczegółowo

Krąg, działka nr 98/1, obręb Krąg Starogard Gdański. Ul. Sikorskiego 9 83 200 Starogard Gdański. Opracowali: mgr Zygmunt Kliński Nr upr.

Krąg, działka nr 98/1, obręb Krąg Starogard Gdański. Ul. Sikorskiego 9 83 200 Starogard Gdański. Opracowali: mgr Zygmunt Kliński Nr upr. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH OTWORU ZASTĘPCZEGO Nr 1A WRAZ Z PROJEKTEM LIKWIDACJI STUDNI NR1 NA TERENIE UJĘCIA W MIEJSCOWOŚCI KRĄG, GM. STAROGARD GDAŃSKI MIEJSCOWOŚĆ: GMINA: POWIAT: WOJEWÓDZTWO: FINANSUJĄCY

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH PNO 341 /13/2006 Z AŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE H Y D R O D O L 33-101 Tarnów, Chemiczna 28 tel. (014) 637-20-85 regon 850235239 fax/tel. (014) 637-28-52 NIP 873-000-96-38 www.hydrodol.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-100 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ...

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ... Projekt robót geologicznych, likwidacji otworu studziennego Nr 1, zlokalizowanego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Podole Małe, gm. Dębnica Kaszubska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Iława, wrzesień 2010 r.

Iława, wrzesień 2010 r. Inwestor: Urząd Gminy Grunwald w siedzibą w Gietrzwałdzie, 14-107 Gietrzwałd 33 Zamawiający: Pracownia Inwestycyjno Projektowa INEKO Jerzy Kujawski ul. Ostródzka 53, 14 200 Iława PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Otworu hydrogeologicznego, rozpoznawczego nr 3 na ujęciu wody w miejscowości STĘSZEW Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych) 45262220-9 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

4) Wniosek o nieodpłatne udzielenie informacji geologicznej;

4) Wniosek o nieodpłatne udzielenie informacji geologicznej; Projekt robót geologicznych, likwidacji otworu studziennego Nr 2, zlokalizowanego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Starnice, gm. Dębnica Kaszubska ***

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PROJEKTOWY Funkcja Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis BRANŻA DROGOWA. mgr inż. Tomasz Grabowski PDL/0028/POOD/12

ZESPÓŁ PROJEKTOWY Funkcja Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis BRANŻA DROGOWA. mgr inż. Tomasz Grabowski PDL/0028/POOD/12 NAZWA OPRACOWANIA: Aneks do operatu wodnoprawnego na budowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami oraz rowów przydrożnych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 19 na odcinku od KM 73+665 do KM 74+047

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wykonanie otworu studziennego (eksploatacyjnego) nr 3 ujmującego Wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamówienie: wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego B-1, Mo-1, K-1, T-1, Mu-1 w utworach paleogenu na terenie gminy Krynica - Zdrój Kod

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA INSTALACJI BUDOWLANYCH mgr inż. Andrzej Stępień. ul. ZWM 14/49, 02-786 Warszawa tel/fax 0228117303 Regon 012058622 NIP 951-100-25-65

PRACOWNIA INSTALACJI BUDOWLANYCH mgr inż. Andrzej Stępień. ul. ZWM 14/49, 02-786 Warszawa tel/fax 0228117303 Regon 012058622 NIP 951-100-25-65 PRACOWNIA INSTALACJI BUDOWLANYCH mgr inż. Andrzej Stępień ul. ZWM 14/49, 02-786 Warszawa tel/fax 0228117303 Regon 012058622 NIP 951-100-25-65 PROJEKT WYKONAWCZY UJĘCIA WODY - STUDNI GŁĘBINOWEJ na terenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE DORADZTWO USŁUGI W ZAKRESIE OPERAT WODNOPRAWNY. GMINA TRĄBKI WIELKIE, POWIAT GDAŃSKI województwo pomorskie. Gdańsk, kwiecień 2016

PROJEKTOWANIE DORADZTWO USŁUGI W ZAKRESIE OPERAT WODNOPRAWNY. GMINA TRĄBKI WIELKIE, POWIAT GDAŃSKI województwo pomorskie. Gdańsk, kwiecień 2016 PROJEKTOWANIE DORADZTWO USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA GEOTECHNIKI GEOLOGII I HYDROGEOLOGII ENERGII ODNAWIALNEJ Nr arch.: 04/2016/11_OW Nr egz.: OPERAT WODNOPRAWNY na wykonanie urządzeń wodnych służących

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA

ANEKS 1 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Budowa układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia powiat gorlicki Lipinki =============================================================

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION)

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION) PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION) Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Zlewnia: Pieszyce Pieszyce

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Krupski Młyn

Rada Gminy Krupski Młyn Rada Gminy w Krupskim Młynie Załącznik do uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Krupski Młyn TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa.

OPERAT WODNOPRAWNY. na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa. OPERAT WODNOPRAWNY na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa. 1. Określenie podmiotu ubiegającego się o pozwolenie. Ubiegającym się o pozwolenie

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej 1. Wprowadzenie. Dane wyjściowe Na czas wykonania wykopów budowlanych pod projektowany obiekt krytego basenu w Oławie zachodzi konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. na obszarze projektowanego

Bardziej szczegółowo

Decyzja. orzekam. MNO BM1 za dowodem doręczenia

Decyzja. orzekam. MNO BM1 za dowodem doręczenia MNO.6341.7.1.2012.BM1 za dowodem doręczenia Mikołów, dnia 03 października 2012 roku Decyzja Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH GEOKONSULT S.C. BIURO USŁUG HYDROGEOLOGICZNYCH I INŻYNIERSKICH 81-228 GDYNIA ul. Okrzei 7/11 tel.\fax. (0-58) 663-57-67 tel. 0604-681-411 hydrogeo@neostrada.pl NIP 958-13-54-039 Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (STWiOR).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (STWiOR). SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (STWiOR). Odwiert studni nr 1A na terenie wiejskiego ujęcia wody w G R Y Ź L I N A C H (działka nr 470/2) gmina S t a w i g u d a, powiat o l s z t y ń

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE.

OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE. OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE. Strona 1 z 6 I Część opisowa, dnia.. r 1. Ubiegający się o wydanie pozwolenia........ (Imię, nazwisko, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Załączniki graficzne 1. Mapa topograficzna w skali 1:50.000 z zaznaczeniem lokalizacji projektowanych robót geologicznych...

Załączniki graficzne 1. Mapa topograficzna w skali 1:50.000 z zaznaczeniem lokalizacji projektowanych robót geologicznych... S p i s t r e ś c i 1. WSTĘP... strona 3 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH ORAZ OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA KTÓRYM MAJĄ BYĆ PRZEPROWADZONE TE ROBOTY.. strona 5 3.

Bardziej szczegółowo

Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE

Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE INFORMACJE OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 2 WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO POBORU WODY NA TERENIE UJĘCIA WIEJSKIEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 2 WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO POBORU WODY NA TERENIE UJĘCIA WIEJSKIEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 2 WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO POBORU WODY NA TERENIE UJĘCIA WIEJSKIEGO W ZĄBRSKU GÓRNYM ZADANIE : Wykonanie otworu Nr 2 oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY. ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY. ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r. POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r. POZWOLENIE WODNOPRAWNE Rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego AQUAWIERT SP Z O.O. Buszkowice 32 37-710 Żurawica Inwestor: Gmina Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 Żurawica PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: -1- Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania. 2. Materiały źródłowe. 3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres. 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T P R A C G E O L O G I C Z N Y C H

P R O J E K T P R A C G E O L O G I C Z N Y C H Egz. Nr... P R O J E K T P R A C G E O L O G I C Z N Y C H dotyczący wykonania otworu rozpoznawczego przeznaczonego na studnię 3A i likwidacji istniejącej studni 3 na terenie Specjalistycznego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna PROJEKT BUDOWY PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W ZADĘBIE PRZY UL. MODRZEWIOWEJ, GMINA PRAŻMÓW Opinia geotechniczna CZĘŚĆ TEKSTOWA 1.0 Wprowadzenie. Dane wyjściowe 2.0 Analiza warunków geologicznych i hydrogeologicznych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć drenażu Projekt wykonawczy

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć drenażu Projekt wykonawczy I. CZĘŚĆ OPISOWA----------------------------------------------------------------------------2 1. Podstawa opracowania-------------------------------------------------------------2 2. Cel opracowania----------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

1. Lokalizacja ogólna dokumentowanej studni głębinowej w miejscowości Orzechów na. działce Nr 319/2 gmina Kobiele Wielkie w skali 1 : 50 000

1. Lokalizacja ogólna dokumentowanej studni głębinowej w miejscowości Orzechów na. działce Nr 319/2 gmina Kobiele Wielkie w skali 1 : 50 000 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Oznaczenie ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne... 3 3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód... 3 4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Damnica: Budowa studni w miejscowości Sąborze Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Damnica: Budowa studni w miejscowości Sąborze Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Damnica: Budowa studni w miejscowości Sąborze Numer ogłoszenia: 28592-2016; data zamieszczenia: 09.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH GEOKONSULT S.C. BIURO USŁUG HYDROGEOLOGICZNYCH I INŻYNIERSKICH 81-228 GDYNIA ul. Okrzei 7/11 tel. 604-681-411 hydrogeo@neostrada.pl NIP 958-13-54-039 Bank Polska Kasa Opieki SA O/Gdynia 89124012391111000016434459

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STUDNI WIERCONYCH UJMUJĄCYCH WODY PODZIEMNE Z WARSTW FLISZOWYCH

KONSTRUKCJE STUDNI WIERCONYCH UJMUJĄCYCH WODY PODZIEMNE Z WARSTW FLISZOWYCH Dubiecko Krzywcza Nozdrzec Dynów III Konferencja Naukowo Techniczna Błękitny San Dubiecko, 21 22 kwietnia 2006 Dydnia dr inŝ. Stefan SATORA AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

Operat wodnoprawny. Studnia uzupełniająca Nr 6. Ujęcie wody Turawa - Marszałki gm. Turawa woj. opolskie

Operat wodnoprawny. Studnia uzupełniająca Nr 6. Ujęcie wody Turawa - Marszałki gm. Turawa woj. opolskie NEUSTEIN s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 tel. 775441298, kom. 509255415 E-mail neustein@op.onet.pl M E T R Y K A P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

BIORSTWO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO JERZY OSTOJSKI

BIORSTWO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO JERZY OSTOJSKI AQUA GAZ PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO JERZY OSTOJSKI 75-610 Koszalin, ul. L. Staffa 3/10, tel. (94) 3473786, tel/fax (94) 3473787 Adres siedziby: 75-613 Koszalin, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Inwestor: Gmina Korytnica, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica. Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-100 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S. A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90 030 Łódź tel.: (0-42) 674-14-02; fax: 674-81-33 w. 44 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

Kielce, lipiec 2006 r.

Kielce, lipiec 2006 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa gruntowego projektowanej kanalizacji sanitarnej we kilku obszarach Chmielnika : wieś Przededworze Dezyderiów, Alei Zwycięstwa, Osiedla Dygasińskiego, Osiedla

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 10 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Zadanie inwestycyjne: Odwiert studni głębinowej na ujęciu w Gorzowie Śląskim Inwestor: Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE. Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny

OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE. Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE TADUSZ FOREMNIAK 54-315 Wrocław ul. Dziwnowska 12/2 tel. 071 35 44 670 e-meil : fortad@interia.pl NIP 894 103 40 76 Branża : CPV

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GŁUCHÓW UZASADNIENIE. Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE

WÓJT GMINY GŁUCHÓW UZASADNIENIE. Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE WÓJT GMINY GŁUCHÓW Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

7. Dokumentacja zasobów eksploatacyj nych ujęcia wód podziemnych

7. Dokumentacja zasobów eksploatacyj nych ujęcia wód podziemnych 7. Dokumentacja zasobów eksploatacyj nych ujęcia wód podziemnych 7.1. Wymagana treść dokumentacji Wymogi prawne obowiązujące przy sporządzaniu dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

BIPROMEL. Opracował: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. - Działa od 1950 r. - ul. Instalatorów Warszawa

BIPROMEL. Opracował: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. - Działa od 1950 r. - ul. Instalatorów Warszawa BIPROMEL BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. - Działa od 1950 r. - ul. Instalatorów 9 02-237 Warszawa adres korespondencyjny: 02-100 W-wa skr.poczt. 61 TELEFONY: Prezes

Bardziej szczegółowo

ZADANIE : Wiercenie otworu NR 3B wraz z montażem obudowy i urządzeń do poboru wody oraz likwidację obudowy i studni NR 3A i NR 3

ZADANIE : Wiercenie otworu NR 3B wraz z montażem obudowy i urządzeń do poboru wody oraz likwidację obudowy i studni NR 3A i NR 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 3B WRAZ Z ONTAŻEM OBUDOWY I URZĄDZEŃ DO POBORU WODY ORAZ LIKWIDACJĘ OBUDOWY I STUDNI NR 3A I NR 3 NA TERENIE MIEJSKIEGO UJĘCIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH Wykonawca (pieczęć): PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dotyczący likwidacji otworu wiertniczego - studni nr S2 (awaryjnej) ujmującej wodę z utworów górnokredowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości:

Bardziej szczegółowo

... mgr Przemysław Przyborowski

... mgr Przemysław Przyborowski Egz. nr DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla określenia warunków geotechnicznych w rejonie projektowanej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej DW 208 w km 5+043 w miejscowości Obłęże,

Bardziej szczegółowo