Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor"

Transkrypt

1 120 Mateusz Szal, Sławomir Herma Mateusz SZAL, Sławomir HERMA Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie możliwych dróg poprawy efektywności procesów projektowania w systemie Autodesk Inventor. Przedstawiono podstawowe wymagania stawiane przed aplikacjami tego typu. W artykule skupiono uwagę na możliwościach zastosowania pakietu Inventor w projektowaniu produktów konsumenckich. Scharakteryzowano wpływ indywidualnych potrzeb klientów na proces projektowania. Przedstawiono kluczowe metody, narzędzia i techniki modelowania mające wpływ na efektywność procesów projektowania. Zwrócono uwagę na możliwość usprawnienia procesu modelowania poprzez wykorzystanie specjalizowanych modułów. Podano przykłady zastosowania omawianych rozwiązań. 1. Wprowadzenie W dzisiejszych czasach wątpliwe jest, by ktokolwiek wyobrażał sobie procesy projektowania wyrobów bez użycia systemów typu CAD. Należy mieć na uwadze fakt, że aplikacje te nie służą tylko do modelowania geometrycznego obiektów, ale również umożliwiają opracowanie koncepcji produktu, własności materiałowych, analizę i ocenę cech wytrzymałościowych i funkcjonalnych, a także generowanie dokumentacji konstrukcyjnej 2D. Dodatkowo należy zaznaczyć, że opracowany tą drogą model geometryczny, stanowi podstawę wykorzystania w projektowaniu procesów technologicznych i wytwarzaniu [1]. Coraz częściej można zaobserwować wykorzystywanie możliwości systemów CAD w obszarze działań zwanych projektowaniem na zamówienie (Engineering-To-Order). Polega ono na takim wykorzystaniu dostępnych technik i narzędzi (informatycznych, organizacyjnych), by jak najlepiej dostosować produkowane wyroby do indywidualnych wymagań klientów i w możliwie największym stopniu spełnić ich oczekiwania. O ile przejawem tego rodzaju podejścia jest tworzenie prostych, nie wymagających od klienta specjalistycznej wiedzy czy umiejętności, interfejsów konfiguracyjnych (np. jako ogólnodostępnych portali internetowych), dzięki którym może on doprecyzować swoją własną wizję wyrobu, o tyle konsekwencją jest daleko idący przyczynowoskutkowy łańcuch działań, u początku którego znajduje się konstruktor-projektant i odpowiednio wykorzystywane narzędzia CAD. Mając świadomość silnych powiązań

2 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 121 o charakterze deterministycznym pomiędzy sukcesem rynkowym wyrobu a efektywnością procesu jego wytwarzania, należy poszukiwać takich rozwiązań, które zapewnią sprawność i niezawodność procesów technicznego przygotowania produkcji, zwłaszcza gdy oczekiwana jest wielowariantowość wyrobu finalnego. Szczególnego znaczenia nabiera więc zagadnienie efektywnego modelowania z użyciem systemów klasy CAD. 2. Proces projektowania a oczekiwania rynku wobec wyrobu Obecnie dostęp do różnego rodzaju dóbr, oferowanych przez różnych producentów, jest praktycznie nieograniczony. Jest to związane z wieloma różnymi czynnikami. Ciągły rozwój technologii ma wpływ na wzrost możliwości produkcyjnych, co następnie przejawia się większą ilością wyrobów na rynku. Naturalnym następstwem takiego stanu rzeczy, jest w wielu przypadkach sytuacja, gdzie podaż jest większa od popytu. Dodatkowo poziom życia obywateli ciągle ulega poprawie. W związku z wyżej przedstawionymi czynnikami, zmieniła się mentalność, zarówno u potencjalnych nabywców, jak i u producentów. W przypadku klientów można zaobserwować znaczny wzrost wymagań wobec wyrobów. Wynika to z chęci kupowania produktów, które w możliwie największym stopniu będą odpowiadały oczekiwaniom, zarówno w zakresie funkcjonalności, wyglądu, ceny, jak i czasu realizacji zamówienia. Producenci z kolei, zmuszeni są do koncentrowania uwagi na potrzebach i wymaganiach klientów, co skutkuje działaniami zmierzającymi do zaspokojenia potencjalnego nabywcy w jak największym stopniu. Inne podejście, przy uwzględnieniu istnienia wielu firm konkurujących, może doprowadzić do stanu upadłości. Rys. 1. Różne formy wzornictwa obudów komputerowych Zróżnicowane potrzeby i oczekiwania klientów sprawiają, że oferowanie standardowych wersji produktów staje się nieskuteczne. W efekcie, coraz większa liczba wyro-

3 122 Mateusz Szal, Sławomir Herma bów jest oferowana w różnej liczbie wariantów. Ponadto, można zauważyć, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, produkcję w niewielkich seriach, ciągle nowych, innowacyjnych produktów [3]. Opisane oczekiwania rynku wobec wyrobu stawiają wysokie wymagania przed procesami realizowanymi w przedsiębiorstwach. R. Konieczny [8] stwierdza, że procesy technicznego przygotowania produkcji (TPP) wpływają w siedemdziesięciu procentach na koszty związane z realizacją produkcji. Powyższe sygnalizuje konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na optymalizację TPP, między innymi poprzez dążenie do zwiększenia efektywności procesów projektowania, co następnie skutkuje koniecznością maksymalnego wykorzystania możliwości systemów CAD. O ile naturalnym następstwem tego rodzaju działań są odpowiednio dopasowane funkcje i narzędzia, umożliwiające sprawne i skuteczne projektowanie, o tyle ich szczególnym przejawem jest wykorzystywanie dostępnych rozwiązań w zakresie działań zwanych projektowaniem na zamówienie. Polegają one na tworzeniu technik i korzystaniu z narzędzi ułatwiających dostosowanie wyrobu do indywidualnych oczekiwań klienta. Co więcej, tego typu narzędzia nie wymagają angażowania projektantów czy pracowników działów konstrukcyjnych na etapie przygotowywania oferty. Jednak do osiągnięcia pełni efektywności powyższych technik potrzebna jest dodatkowo umiejętność programowania, przynajmniej w wewnętrznym języku pakietu MS Office Visual BASIC for Applications (VBA) [2]. 3. Efektywność procesów projektowania W niniejszym artykule, poprzez drogę do zwiększenia efektywności procesów projektowania, będą rozumiane wszelkie działania, prowadzące do skutecznego i jednocześnie sprawnego realizowania zadań wynikających z tych procesów, w połączeniu z dążeniem do zmniejszenia kształtowanych przez nie kosztów pośrednich. Należy zaznaczyć, że działania te powinny odbywać się bez ingerencji w czynniki kształtujące jakość wyrobów (dobór materiałów, rozwiązania konstrukcyjne, dokładność wykonania). Naturalną drogą prowadzącą do osiągnięcia powyższych celów, są działania skupiające się na zmniejszeniu czasochłonności i pracochłonności realizowanych zadań. Szczególnego znaczenia nabiera więc zagadnienie efektywnego modelowania z użyciem systemów klasy CAD. Jak wskazuje tytuł artykułu, zwrócono w nim uwagę na pakiet Autodesk Inventor oraz możliwości zwiększenia efektywności procesów projektowania, wynikających z jego użytkowania. W pozycji [2] autorstwa A. Jaskulskiego na temat metodyki projektowania właśnie w aplikacji Inventor, przedstawiono i porównano wybrane aspekty efektywności. Zagadnienie to powiązano z następującymi metodami i technikami modelowania: modelowanie parametryczne, modelowanie (parametryczne) z wykorzystaniem wewnętrznych i/lub zewnętrznych list parametrów użytkownika, modelowanie adaptacyjne, modelowanie wykorzystujące obiekty inteligentne.

4 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 123 Podaje się, że w nowym projekcie istnieje możliwość wykorzystania danych z poprzednich prac, w zakresie od czterdziestu do sześćdziesięciu procent [8]. Powyższe stwierdzenie sygnalizuje konieczność implementacji wymienionych metod i technik modelowania. Należy jednak zaznaczyć, że korzyści wynikające z ich wdrożenia, są bezpośrednio powiązane ze specyfiką firmy oraz jej wyrobami. O ile w przypadku przedsiębiorstw produkujących jednowariantowy wyrób rzadko poddawany modyfikacji, ich implementacja nie jest konieczna, o tyle w przypadku producentów oferujących zróżnicowany asortyment produktów, występujący w większej liczbie wariantów, wzrost efektywności wynikający bezpośrednio z ich zastosowania jest bezsporny. Faktem jest, że systemy typu CAD wykorzystywane są do realizowania procesów projektowania zróżnicowanych wyrobów, często posiadających specyficzne cechy (np.: konstrukcje z blachy, tworzywa sztuczne). W celu zwiększenia efektywności tych procesów, a w niektórych przypadkach niemalże ich zautomatyzowania, twórcy oprogramowania zmuszeni są do zróżnicowania proponowanych rozwiązań. Przewidując taką potrzebę Autodesk wyposażył program Inventor w zintegrowane, specjalizowane moduły, a także dedykowane środowiska, wykorzystujące narzędzia ułatwiające wykonywanie charakterystycznych operacji. Ich właściwe wykorzystanie, umożliwia tworzenie modelu w pełni odzwierciedlającego możliwości technologiczne, związane z obróbką w procesie wytwarzania (np.: konstrukcje z blachy), przy jednoczesnym zmniejszeniu czasochłonności działań. W efekcie, zwiększa się zarówno sprawność, jak i skuteczność procesów projektowania. PODZESPOŁY: PŁYTA GŁÓWNA OBUDOWA KARTY ROZSZERZEŃ SZKIELET KOMPONENTY ZEWNĘTRZNE DYSK TWARDY BLACHA PANEL PRZEDNI OSŁONY BOCZNE OSŁONA GÓRNA ZASILACZ NAPĘD OPTYCZNY TWORZYWO SZTUCZNE BLACHA BLACHA PLANOWANY TYP I WIELKOŚĆ OBUDOWY Rys. 2. Zależności wpływające na proces projektowania obudów komputerowych W celu dokładniejszego zrozumienia omawianych zagadnień warto przeanalizować prosty przykład. Bazuje on na fikcyjnym przedsiębiorstwie, zajmującym się wytwarzaniem części z blachy. Jedną z oferowanych grup wyrobów stanowią obudowy komputerowe, przy założeniu, że produkowane są tylko komponenty blachowe (na użytek niniejszego artykułu przyjęto nazewnictwo używane w polskiej wersji programu), natomiast elementy składowe wykonane z tworzyw, wytwarzane są w kooperacji. W celu

5 124 Mateusz Szal, Sławomir Herma dokładniejszego odzwierciedlenia wymagań stawianych przed TPP omawianego przedsiębiorstwa, wymieniono podstawowe założenia związane z ich realizacją: asortyment produkowanych wyrobów jest zróżnicowany, wytwarzane są zarówno produkty katalogowe, jak i niekatalogowe, indywidualne wymagania klienta są uwzględniane na etapie definiowania oferty, zamówienie jest realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie, zakładana jest wielowariantowość komponentów blachowych; Przyjęte założenia opisują tylko podstawowe wymagania stawiane przed procesami TPP, jednak stwarzają one możliwość podjęcia rozważań na temat potrzeby ciągłego ich udoskonalania. Ponadto, konieczne jest zasygnalizowanie problemu, jakim jest wysoki stopień założoności wytwarzanych obudów komputerowych. Przedstawione na rysunku 2 komponenty, materiały z których zostały wykonane, a także zależności determinujące niektóre wartości ich wymiarów, odzwierciedlają złożony charakter projektowanych wyrobów. W tym konkretnym przypadku, szczególnie istotne jest uwzględnienie w projekcie podzespołów komputera (urządzeń), których parametry oprócz wymiarów obudowy, wpływają również na odpowiedni sposób oraz właściwe miejsce ich mocowania. Tak przedstawione czynniki, zwłaszcza przy założeniu wielowariantowości produktów, prowadzą do stwierdzenia, że w przypadku braku działań w zakresie optymalizacji procesów projektowania, prowadzących do wzrostu efektywności, ich realizacja będzie zdecydowanie bardziej pracochłonna i czasochłonna, a zarządzanie nimi - chaotyczne i jednocześnie skomplikowane. 4. Przyjęta terminologia W celu zapewnienia właściwej interpretacji dalszej treści artykułu, konieczne jest precyzyjne wyjaśnienie wykorzystywanej terminologii. W powszechnym użyciu funkcjonuje wiele niejednoznaczności w stosowaniu niektórych z poniżej wymienionych pojęć. Oznaczają one niższe byty w Autodesk Inventor i ich używanie w tekście nie może być przypadkowe lub stosowane zamiennie. Stąd też podjęto próbę krótkiego sformułowania definicji każdego z nich: szkic płaski obiekt definiujący profil elementów, budowany za pomocą narzędzi tworzących geometrię poprzez linie, łuki, figury geometryczne, punkty, itp., element (bryłowy) elementarna bryła utworzona w wyniku takich operacji jak: wyciągnięcie, przekręcenie, zaokrąglenie itp., część obiekt zbudowany z elementów przez: dołączanie, usuwanie lub wykorzystanie części wspólnej, komponent składniki tworzące zespół takie jak części i podzespoły, zespół co najmniej dwa połączone komponenty tworzące jeden model, więzy geometryczne zasady określające zależności geometryczne pomiędzy obiektami szkicu, odbierające im stopnie swobody, więzy wymiarowe wymiary kontrolujące rozmiar szkicu, więzy montażowe zasady określające położenie elementów w zespołach.

6 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Dobre praktyki projektowania części Przeglądając dostępne publikacje na temat projektowania w systemie Autodesk Inventor można zauważyć, że we wszystkich tych materiałach jest mowa na temat tzw. dobrych praktyk projektowania części [2, 11]. Warto jest je przypomnieć, gdyż ich stosowanie w praktyce można uznać za obowiązkowe. Rys. 3. Szkic określony więzami wymiarowymi i geometrycznymi W przypadku zlekceważenia podstawowych zasad szkicowania, model będzie zawierał w sobie szereg błędów, które wraz z wykonywaniem na elemencie kolejnych operacji, będą stawały się coraz bardziej uciążliwe i trudniejsze do opanowania. Zazwyczaj taka sytuacja wygląda w następujący sposób: czas uaktualniania modelu poddawanego modyfikacji znacznie się wydłuża, po czym szkice i elementy przyjmują niekontrolowane kształty bądź uaktualnienie okazuje się niemożliwe, co łączy się jednocześnie z wyświetleniem przez system sporej liczby ostrzeżeń. Podstawowe zasady przy planowaniu szkicu: szkice powinny być możliwie najprostsze (bez zaokrąglania i fazowania), szkicując, należy zachować jedynie zbliżony kształt, bez przywiązywania wagi do właściwych wymiarów, należy szkicować w odniesieniu do punktu środkowego globalnego układu współrzędnych (unieruchomiony przynajmniej jeden punkt szkicu), należy starać się nakładać więzy wymiarowe dopiero po nałożeniu więzów geometrycznych, należy stosować szkice o zamkniętym profilu, szkic musi być w pełni ograniczony.

7 126 Mateusz Szal, Sławomir Herma Stosowanie wyżej wymienionych zasad stanowi podstawową drogę do uniknięcia błędów przy tworzeniu modelu. W efekcie ich używania eliminowana jest konieczność czasochłonnego poszukiwania źródła powstałych problemów. 6. Parametryczność Podaje się, że na typowy proces projektowania, oprócz wykonywania czynności związanych z modelowaniem 3D i redagowaniem dokumentacji 2D, składa się również modyfikacja projektu [2]. Powyższe determinuje konieczność poszukiwania metod modelowania, które zapewnią sprawność wprowadzania w projekcie zmian, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy wytwarza się w krótkich seriach wyroby cyklicznie poddawane udoskonaleniom. W większości systemów CAD, w tym również w pakiecie Inventor, rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednie wykorzystanie mechanizmów parametryczności. W istocie, model parametryczny gwarantuje automatyczne dokonywanie modyfikacji, wskutek zmiany pewnych cech definiujących model. Powyższe możliwe jest poprzez odpowiednio zdefiniowane funkcje matematyczne oraz zależności, dzięki którym określane są: obiekty typu szkic (więzy wymiarowe, więzy geometryczne), elementy (głębokość elementu) oraz względne położenia komponentów w zespołach (więzy montażowe). Ponadto, w efekcie edycji zależności charakteryzujących daną część, uruchamia się ciąg zdarzeń, na końcu których zachodzi dopasowanie obiektów pozostających w interakcji (dokumentacja 2D; zespoły, w których występuje modyfikowana część) do przeprowadzonych zmian. 7. Parametry użytkownika Parametry użytkownika definiowane są w celu sprawnego sterowania wymiarami i elementami modelu oraz położeniem komponentów w zespołach. Twórcy programu umożliwili realizację powyższego za pomocą dwóch rodzajów list parametrów użytkownika: wewnętrznych i/lub zewnętrznych (arkusz kalkulacyjny MsExcel). O ile definiowanie wewnętrznych parametrów nie należy do czynności skomplikowanych, o tyle połączenie pliku części z arkuszem kalkulacyjnym wymaga komentarza. Otóż dane powinny być wprowadzane do arkusza w odpowiednim formacie. Mogą zaczynać się w dowolnej komórce, gdyż po połączeniu pliku MsExcel z plikiem części lub złożenia, można dokonać edycji komórki początkowej. Nie jest istotne także, czy dane są wprowadzane w wierszach czy kolumnach, natomiast należy pamiętać o zachowaniu określonego porządku: w pierwszej pozycji znajduje się nazwa parametru, następnie wartość lub równanie/formuła (są to dane, których wprowadzenie jest obligatoryjne), po czym określa się jednostkę oraz w przypadku takiej konieczności, dodaje się odpowiedni komentarz. Ponadto, edycja zmiennych może następować tylko w arkuszu kalkulacyjnym (zmiany zastosowane zostają z chwilą uaktualnienia komponentu). Korzyści wynikające z zastosowania omawianych rozwiązań są szczególnie zauważalne w przypadku potrzeby wykorzystania identycznych parametrów w wielu różnych komponentach. Powyższe osiągane jest w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku, poprzez zaznacze-

8 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 127 nie pola wyboru eksportuj parametr (okno parametry), wybierane są zmienne do wykorzystania w innych komponentach, po uprzednim dołączeniu do nich pliku części (rysunek 4, przycisk połącz). W drugim natomiast, wykorzystuje się w kolejnych komponentach wcześniej zdefiniowany arkusz kalkulacyjny. Rys. 4. Przykładowa defininicja parametrów modelu Warto zasygnalizować, że naturalną konsekwencją znacznej liczby parametrów w wielu różnych plikach części bądź zespołów, jest szereg problemów wpływających na sprawność zarządzania nimi. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej przejrzystości zaleca się przypisywanie jednoznacznego nazewnictwa oraz wstawianie komentarzy. 8. Adaptacyjność Części wchodzące w skład zespołu pozostają między sobą w interakcji, w związku z czym zachodzi konieczność właściwego zorientowania ich względem siebie. Co więcej, wymiary poszczególnych części, nierzadko wynikają bezpośrednio z ich pozycji w zespole. W tym przypadku stosowanie zmiennych parametrycznych, byłoby związane ze wzrostem pracochłonności i czasochłonności procesów projektowych. Dodatkowo, w modelach o większym stopniu złożoności, mogłaby zmniejszyć się elastyczność wprowadzania zmian. Rozwiązaniem tego problemu jest adaptacyjność, która polega na wykorzystaniu automatycznej zmiany wymiarów części i zespołów, przy użyciu więzów montażowych, co pozwala na dopasowywanie się komponentów bez konieczności stosowania parametrów. Z adaptacyjnych elementów konstrukcyjnych korzysta się głównie podczas tworzenia lub edycji części wewnątrz zespołu. Możliwość ich wykorzystania wynika z włączenia bądź wyłączenia odpowiedniej cechy dla następujących obiektów: szkic (co najmniej jeden więz wymiarowy musi być oznaczony jako sterowany), element, część lub podzespół.

9 128 Mateusz Szal, Sławomir Herma 9. Parametryczność czy adaptacyjność? Rozważania na temat obu opisanych metod modelowania prowadzą do sformułowania wniosku sygnalizującego istnienie obszarów, w których możliwości zastosowania po- wyższych metod wzajemnie się pokrywają. W istocie, o ile w przypadku środowiska części zdecydowanie stosowane są modele parametryczne, o tyle w zespołach można wskazać obszary, w których adaptacyjność pozwala osiągać zdecydowanie lepsze efekty. W celu porównania możliwości obu metod modelowania warto przedstawić prosty przykład. Polega on na wprowadzeniu belki wzmacniającej do podzespołu, będącego szkieletem obudowy komputera (rysunek 5). Ponadto, należy uwzględnić możliwość automatycznej modyfikacji długości kształtownika, w przypadku zmiany wartości wymiarów obudowy. Realizacja opisanego zadania przy wykorzystaniu parametryczności, wiąże się z koniecznością tworzenia równań opisujących zależności pomiędzy powierzchniami wewnętrznymi odpowiedniego komponentu szkieletu (w środowisku części). Ponadto, konieczne jest precyzyjne określenie odległości pomiędzy otworami służącymi do wstawienia składników łączących poszczególne części (np. śruby). Otrzymane w ten sposób zależności nale- ży eksportować do pliku części belki, w celu określenia jej parametrów. W przypadku wykorzystania techniki adaptacyjności, rozwiązanie zadania staje się zdecydowanie łatwiejsze. Po wykonaniu w kształtowniku otworów o odpowiedniej średnicy (po wcześniejszym określeniu odległości ich środka od krawędzi), należy za- znaczyć cechę adaptacyjność, zarówno dla elementów i szkiców (środowisko części), jak i dla komponentu (środowisko zespołu). Następnie, po nałożeniu więzów montażo- wych, długość kształtownika ulegnie automatycznej modyfikacji. Rys. 5. Kształtownik wzmacniający szkielet obudowy komputera Powyższe rozwiązania wyraźnie wskazują możliwość zwiększenia elastyczności wprowadzanych zmian, w wyniku wykorzystywania adaptacyjności w modelach. Jednak w praktyce, w jednym projekcie nie jest wykluczone stosowanie obu omówionych metod. W istocie, wartości wymiarów modeli adaptacyjnych wynikają bezpośrednio lub pośrednio z ich funkcjonowania w zespołach, których to z kolei pozostałe komponenty

10 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 129 mogą zostać stworzone właśnie jako modele parametryczne (tak jak poszczególne części składające się na szkielet obudowy). Należy również zaznaczyć, że właściwe wnioski związane z oceną efektywności opisanych metod, mogą się różnić w funkcji częstości oraz zakresu wprowadzanych zmian. 10. Obiekty inteligentne Projektowanie jest często związane z koniecznością wykonywania rutynowych czynności, co wiąże się z wielokrotnym wykonywaniem praktycznie identycznych operacji. W celu ich zautomatyzowania tworzy się tzw. obiekty inteligentne, czyli parametryczne biblioteki, w których zapisana jest pewna wiedza na temat wykonywanych operacji. Dostępne są cztery grupy takich obiektów [2]: ifeatures inteligentne elementy; iparts inteligentne części; iassemblies inteligentne zespoły; imates inteligentne więzy montażowe. ifeatures W praktyce, elementy raz zdefiniowane, używane są wielokrotnie w różnych projektach. W celu uniknięcia konieczności każdorazowego definiowania elementów, charakteryzujących się podobnym kształtem (szkice, wyciągnięcia, zaokrąglenia, sfazowania), a różniących się co najwyżej szczegółami (np. podziałka), wykorzystywane są inteligentne elementy ifeature. Zapisując własne elementy do biblioteki, a następnie wielokrotnie z nich korzystając, można w znaczący sposób zautomatyzować niektóre, standardowo powtarzane operacje. ifeature jest tworzony w środowisku części za pomocą szkiców i elementów. Podczas ich tworzenia, w celu umożliwienia dokonywania pewnych modyfikacji, wykorzystywana jest parametryczność. Wówczas, podczas wstawiania takiego elementu, wybierając wartości parametrów z utworzonych list lub z precyzyjnie określonych przedziałów, otrzymuje się jego oczekiwany kształt oraz wymiary. iparts Powszechnym zjawiskiem w procesach projektowania jest wykorzystywanie w różnych projektach części katalogowych oraz ich poszczególnych wariantów. Jak zwrócono uwagę w pozycji [5], realizację powyższego można przeprowadzić poprzez skopiowanie pliku do realizowanego projektu, dokonując w przypadku takiej potrzeby modyfikacji części. Taka metoda wiąże się jednak z pewnymi negatywnymi zjawiskami. Otóż czas wprowadzania zmian, przy większej liczbie ich wystąpień w różnych projektach, jest znacznie dłuższy. Ponadto, kłopotliwe jest wprowadzanie identycznych zmian do wszystkich części pozyskanych drogą kopiowania, gdyż wiąże się to z koniecznością osobnego modyfikowania każdego skopiowanego pliku. Przewidując potrzebę stworzenia odpowiedniego rozwiązania powyższego zagadnienia, twórcy programu oddali do użytku inteligentne części ipart. Ich tworzenie polega w praktyce na budowaniu generatora, który umożliwia automatyczne wstawienie części

11 130 Mateusz Szal, Sławomir Herma na podstawie zdefiniowanych wariantów (tabela definiująca typoszereg części rysunek 6). Istnieją dwa typy iparts: standardowe oraz użytkownika. Rys. 6. Autoring ipart W pierwszym przypadku, każda unikalna konfiguracja parametrów jest całkowicie zdefiniowana za pomocą tabeli, co uniemożliwia poddawanie zmianom używanej w zespole części ipart. W drugim natomiast, przynajmniej jeden parametr jest określany w momencie wstawiania do zespołów (parametr niestandardowy), co stwarza możliwość dokonania modyfikacji części w zespole. imates Więzy montażowe określają sposób połączenia komponentów w zespole. Ich działanie polega na ograniczeniu ruchu poszczególnych części, poprzez usuwanie stopni swobody. W celu zautomatyzowania operacji ich wstawiania używane są inteligentne więzy montażowe, których stosowanie prowadzi do właściwego połączenia części i podzespołów, z chwilą wprowadzania ich do zespołów. Inteligencja imates zapisywana jest w obu komponentach, które mają zostać połączone, w związku z czym można powiedzieć, że w każdym z nich zapisana jest w pewnym sensie połówka więzu montażowego. Inteligentne więzy definiowane są na etapie tworzenia bądź modyfikowania każdego z komponentów. Głównym kryterium wyszukiwania przy dopasowywaniu wiązań imate w zespole jest ich nazwa. Korzyści wynikające z ich stosowania są widoczne w większych złożeniach, zwłaszcza gdy w zależności od wybranego wariantu zespołu, zmieniają się wystąpienia poszczególnych części. W takiej sytuacji, w zależności od wyboru, jedna część może zostać automatycznie zamieniona przez inną, przy jednoczesnym dopasowaniu się do zespołu. iassemblies Inteligentne zespoły iassemblies stanowią podstawę ułatwienia działań w zakresie metod produkcji, określanych jako montaż na zamówienie (Assembly-To-Order). Two-

12 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 131 rzone są one w środowisku zespołu, w sposób analogiczny do standardowych iparts. Zespoły iassemblies zawierają szereg funkcji umożliwiających sprawne kontrolowanie zespołu. Jest to związane związane między innymi z zarządzaniem takimi wartościami jak: parapar metry, stany adaptacyjności, stan unieruchomienia lub swobody, włączenia lub wyłąwył czenia komponentów, wartości wiązania, itd. W istocie, iassemblies stanowią wielowawielow riantowy model umożliwiający zmianę zmianę rozmiaru części oraz ich cech, a także ich zastązast pienie przez inne komponenty, co jest możliwe przy właściwym wykorzystaniu inteli intel gentnych części oraz więzów. Zastosowanie obiektów inteligentnych Przykładowe możliwości wykorzystania opisanych obiektów obiektów inteligentnych zostaną przedstawione za pomocą modelu będącego szkieletem obudowy komputera. Rys. 7. Szkielet obudowy komputera Na rysunku 7 widoczne jest złożenie poszczególnych komponentów, składających się na szkielet obudowy komputera. Wszelkiego Wszelkiego rodzaju wykonane wycięcia (np. kratki wentylawentyl cyjne, otwory wykonane na potrzeby zamontowania urządzeń w obudowie), w różnych częściach oraz ich powierzchniach, wykonywane są wielokrotnie. Każdorazowe definiowadefiniow nie geometrii szkicu w celu określenia wycinanej wycinanej geometrii jest czasochłonne i nieefektywnieefekty ne. W omawianym przypadku właściwe jest stosowanie zapisanych w postaci elementów bibliotecznych inteligentnych inteligentnych elementów ifeature. Wówczas wykonanie operacji (np. stworzenie kratki wentylacyjnej), ogranicza się do wskazania właściwej powierzchni i prepr cyzyjnego określenia miejsca, w którym wycięcie ma zostać wykonane.

13 132 Mateusz Szal, Sławomir Herma Na rysunku 1 przedstawiono kilka różnych wariantów obudów komputerowych. O ile w przypadku konstrukcji ich szkieletu zmiany w różnych wariantach mogą być niewielkie, o tyle w przypadku komponentów zewnętrznych widoczny jest szeroki zakres modyfikacji. W związku z powyższym, przy znacznej liczbie poszczególnych wariantów zaleca się takie wykorzystywanie obiektów inteligentnych, by prace związane z procesem ich projektowania przebiegały w sposób sprawny. 11. Specjalizowane środowiska konstrukcyjne Autodesk Inventor jest systemem, umożliwiającym sprawne i funkcjonalne projektowanie konstrukcji różnego typu. Umożliwiają to intuicyjne środowiska konstrukcyjne, które pozwalają osiągać wysoką jakość i dokładność wirtualnych modeli, przy jednoczesnym zmniejszeniu czasochłonności ich wykonania. Znaczną pomoc stanowią różnego rodzaju kalkulatory, generatory oraz specjalizowane moduły. Moduł Design Accelerator umożliwia tworzenie poprawnych mechanicznie komponentów za pomocą generatorów i kalkulatorów. Pozwala skupić się na właściwościach funkcjonalnych bez konieczności poświęcania czasu na skomplikowane modelowanie. Automatycznie można stworzyć takie komponenty jak: ramy, sprężyny, łożyska, wały, przekładnie zębate, itd. Z kolei do modułów specjalizowanych zalicza się moduł projektowania: konstrukcji blaszanych, konstrukcji spawanych, rurociągów i przewodów elastycznych, wiązek przewodów elektrycznych. Ponadto, warto również wspomnieć o funkcjach i narzędziach, jakie Autodesk stworzył w celu wsparcia projektantów podczas projektowania elementów z tworzyw sztucznych, szczególnie skupiając uwagę na środowisku wielobryłowym. Rozwiązania te wchodzą w skład udoskonaleń nowej wersji Autodesk Inventor Suite Na użytek niniejszego artykułu, zostaną omówione rozwiązania umożliwiające pełną realizację omawianego przykładu, a więc moduły oraz środowiska, zapewniające sprawne modelowanie konstrukcji z blachy oraz tworzyw sztucznych. Moduł do projektowania konstrukcji blachowych Wytwarzanie konstrukcji z blachy w praktyce polega na odpowiednim obrabianiu metalowych arkuszy, które mogą cechować się różną grubością oraz materiałem, z którego zostały wykonane. Ze względu na ich specyficzne właściwości, a także charakterystyczną obróbkę, procesy ich projektowania wymuszają konieczność sięgnięcia po specjalizowane rozwiązania. W efekcie, w celu wspomagania projektantów w tworzeniu konstrukcji blachowych, pakiet Inventor został wyposażony w zintegrowany moduł. Jego praktyczne zastosowanie gwarantuje otrzymanie dokładnego modelu, w połączeniu z relatywnie niskim nakładem czasu, potrzebnym do jego uzyskania. Ponadto, w celu zwiększenia efektywności dostępnych funkcji, należy zwrócić uwagę na możliwość zastosowania wyżej opisanych metod i technik modelowania. Szczególnie przydatne są elementy inteligentne, które umożliwiają tworzenie wycięć i przetłoczeń [6]. Proces projektowania konstrukcji blaszanych rozpoczyna się zazwyczaj od skonfigurowania wartości domyślnych, uwzględniających grubość i rodzaj materiału. Dodatkowo, konieczne jest uwzględnienie odpowiednich wartości parametrów związanych z zaginaniem

14 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 133 materiałów oraz stosowanymi podcięciami, które w miarę możliwości są ujednolicane dla różnych części. Powyższe sygnalizuje potrzebę optymalizowania procesów projektowania konstrukcji blachowych. Zatem, każda nowo projektowana część tworzona jest przy uwzględnieniu pewnych wyjątkowych cech zapisywanych w szablonach, co zapewnia zgodność wirtualnego modelu z możliwościami technologicznymi w zakresie obróbki. W dalszej kolejności tworzony jest płaski fragment elementu blaszanego, na którym przeprowadza się szereg operacji: modelowanie odgięć i kołnierzy; modelowanie narożników; zawijanie obrzeża; fazowanie i zaokrąglanie narożników; modelowanie elementów o profilu rolkowym; wykonywanie wycięć usuwających materiał; modelowanie wgnieceń; tworzenie rozdarcia materiału. Ponadto, zważając na wysoki stopień złożoności niektórych operacji, stworzone zostały dodatkowe narzędzia. W istocie, niektóre części konstrukcji blachowych łatwiej jest tworzyć na płaskim modelu [6]. W związku z powyższym, znaczne ułatwienie ich modelowania stanowią narzędzia umożliwiające tymczasowe zwijanie i rozwijanie materiału. Są one wykorzystywane w przypadku, gdy planowane wycięcie materiału, przechodzi przez kilka gięć. Rys. 8. Narzędzia do projektowania konstrukcji blachowych Końcowym etapem procesów projektowania konstrukcji blachowych jest generowanie rozwinięcia (płaski rysunek), co następnie stanowi podstawę do opracowania dokumentacji 2D oraz projektowania procesów technologicznych. Narzędzia do projektowania części z tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne ze względu na swoje właściwości są niezwykle popularne i powszechnie stosowane. W większości przypadków, części z nich wykonane są bryłami cienkościennymi o fantazyjnych kształtach i skomplikowanych powierzchniach dzielących poszczególne elementy składowe. Ze względu na specyficzne cechy części wykonanych z tworzyw, do ich projektowania wymagane jest użycie odmiennych metod i technik modelowania. Wraz z wersją 2010 systemu Inventor, Autodesk wprowadził szereg funkcji wspierających projektantów podczas projektowania części z tworzyw sztucznych [9]. W ich skład zalicza się narzędzia ułatwiające modelowanie charakterystycznych elementów, a także środowisko wielobryłowe, które w znaczny sposób usprawnia opracowanie koncepcji wyrobu. W istocie, zdecydowanie łatwiej jest zapro-

15 134 Mateusz Szal, Sławomir Herma jektować urządzenie w jednym pliku, a następnie podzielić je na poszczególne elementy składowe, przy użyciu płaszczyzn o dowolnym kształcie. Przegląd narzędzi wspomagających projektowanie tworzyw sztucznych został przedstawiony na rysunku 9: kratka (rys. 9 - D) - narzędzie rzutujące sporządzony szkic 2D na powierzchnie cienkościennej części, używane do tworzenia otworów wentylacyjnych w ścianach części; półka (rys. 9 - B) - narzędzie do tworzenia podestu, czyli miejscowego spłaszczenia; reguła zaokrąglania (rys F) - narzędzie umożliwiające wygładzenie dużej ilości krawędzi zewnętrznych lub / i wewnętrznych w jednym kroku; kominek (rys. 9 - C) narzędzie umożliwiające sprawne tworzenie połączenia na wkręty; połączenie zatrzaskowe (rys. 9 - E) narzędzie ułatwiające projektowanie mechanizmu połączeniowego dla części plastycznych; występ (rys. 9 - A) - narzędzie ułatwiające projektowanie połączenia dwóch części na linii podziału. Rys. 9. Narzędzia do projektowania części z tworzyw sztucznych

16 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 135 Tworzywa sztuczne są szczególnie powszechnie stosowane w produktach konsumenckich, co wiąże się z koniecznością odpowiedniej stylizacji wyrobu, gdyż właśnie stosowane formy wzornictwa w znaczący sposób wpływają na decyzję klienta odnośnie zakupu. Do modelowania tego typu wyrobów, możliwości pakietu Inventor są ograniczone. W związku z tym faktem, w celu początkowej stylizacji kształtu wykorzystuje się często środowisko Autodesk Alias, po czym praca nad wykonanymi w nim modelami powierzchniowymi jest kontynuowana właśnie w aplikacji Inventor. Skupiając uwagę na omawianym przykładzie, o ile w przypadku większości analizowanych obudów komputerowych odpowiedni efekt można uzyskać poprzez właściwe wykorzystanie możliwości pakietu Inventor, o tyle w ich specjalnych wersjach o fantazyjnych kształtach, konieczne jest rozszerzenie możliwości wynikających z użytkowania omawianego systemu o najwyższej klasy narzędzia dla designerów (Autodesk Alias). 12. Podsumowanie W dzisiejszych czasach, wzrost wymagań stawianych przed procesami realizowanymi w przedsiębiorstwach jest bezdyskusyjny. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest w sposób bezpośredni związana z klientem oraz koniecznością skupienia uwagi na jego oczekiwaniach. Oferowane przez producentów wyroby powinny spełniać w możliwie największym stopniu wymagania klientów, zarówno w zakresie funkcjonalności, wyglądu, ceny, jak i czasu realizacji zamówienia. Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia przy uwzględnieniu istnienia wielu konkurencyjnych przedsiębiorstw. Naturalnym następstwem powyższych zależności jest potrzeba zróżnicowania oferowanych wyrobów. W efekcie, coraz większa liczba produktów jest oferowana w różnej liczbie wariantów. O ile w przypadku dużych przedsiębiorstw wytwarza się zróżnicowane wersje komponentów w skali masowej, o tyle w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw produkuje się w niewielkich seriach wyroby ciągle poddawane innowacjom. W związku z powyższym, wyjątkowo wysokie wymagania stawiane są przed procesami technicznego przygotowania produkcji. Dodatkowo należy zaznaczyć, że są one głównym źródłem powstawania kosztów związanych zwytwarzaniem wyrobów. W konsekwencji zachodzi potrzeba optymalizacji realizowanych procesów TPP, w tym również procesów projektowania. W związku z powyższym, naturalnym sposobem zmniejszenia kosztów, bez intencjonalnego wpływania na czynniki kształtujące jakość wyrobu, jest zmniejszanie pracochłonności wykonywanych działań. Szczegółowego znaczenia nabiera więc zagadnienie niematerialnych składnikach kosztów wyrobów, związanych z pracą oraz wkładem intelektualnym w realizowaną produkcję. Aby sprostać wymaganiom rynku oraz ich następstwom, konieczne jest właściwe wykorzystanie systemów klasy CAD. W efekcie zachodzi potrzeba ciągłego poszukiwania możliwych dróg prowadzących do zwiększenia efektywności procesów projektowania. W rzeczywistości, to nie wdrożenie systemu CAD, nawet najbardziej zaawansowanego, jest podstawą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a umiejętność pełnego skorzystania z oferowanych metod, technik oraz narzędzi.

17 136 Mateusz Szal, Sławomir Herma Literatura 1. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Jaskulski A., Autodesk Inventor 2009PL/2009+ metodyka projektowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Matuszek J., Metody i techniki zarządzania w Inżynierii Produkcji, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, Waguespack C., Mastering Autodesk Inventor 2009 and Autodesk Inventor 2009 LT, Wiley Publishing. Inc, 2008, Indianapolis, Indiana. 5. Trembly T., Introducing Autodesk Inventor 2009 and Autodes Inventor 2009 LT, Wiley Publishing. Inc, 2008, Indianapolis, Indiana. 6. Stasiak F., Projektowanie części z blach w programie Inventor, Artykuł, Miesięcznik Naukowo-Techniczny Mechanik. 7. Stasiak F., Adaptacyjność następczyni parametryzacji, Artykuł, Miesięcznik Naukowo-Techniczny Mechanik. 8. Konieczny R., Systemy CAD, materiały dydaktyczne, 9. Nowak A., Autodesk Inventor Narzędzia do projektowania części z tworzyw sztucznych, Design News Polska, listopad/grudzień 2009, nr 5(40) rok V. 10. Stanisławski M., Bezpośrednio czy parametrycznie, CADblog.pl nr 2(3) ( r.) ( r.) ( r.) ( r.). The design processes efectiveness with Autodesk Inventor system Summary The main aim of this article is to show possible ways to make design processes more efficient with Autodesk Inventor. The basic requirements in these applications were presented. The article focus on potential use Inventor in design of consumer products. Impact on individual customer needs in design processes were described. Basic methods, techniques and tools increasing efficiency of design processes were presented. The article show opportunity to streamline the modeling process with specialized modules. Moreover examples of content were given for a better understanding.

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Generowanie parametrycznych konstrukcji ramowych w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie parametrycznych konstrukcji ramowych w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 40 Generowanie parametrycznych konstrukcji ramowych w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2013, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie)

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie) Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie) PARAMETRYZACJA CZYLI: wprowadzenie zmiennych do modelu geometrycznego, Przypisanie zmiennych (parametrów) liczbowym wymiarom daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D Projektowanie parametryczne jest możliwe wyłącznie za pomocą pełnej wersji programu AutoCAD. AutoCAD LT ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

Fabian Stasiak. Autodesk Inventor START!

Fabian Stasiak. Autodesk Inventor START! Fabian Stasiak Autodesk Inventor START! Książka Autodesk Inventor. START! została napisana przez autora wielu publikacji książkowych, artykułów i tłumaczeń z dziedziny oprogramowania CAD. Wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 TEMATYKA Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krzywych i powierzchni

Modelowanie krzywych i powierzchni 3 Modelowanie krzywych i powierzchni Modelowanie powierzchniowe jest kolejną metodą po modelowaniu bryłowym sposobem tworzenia części. Jest to też sposób budowy elementu bardziej skomplikowany i wymagający

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor Bazowy

Autodesk Inventor Bazowy Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Techniczny opis produktu. Techniczny opis produktu

Techniczny opis produktu. Techniczny opis produktu Techniczny opis produktu Treść Wykorzystanie silnika Autodesk Inventor... 3 Przypisanie materiałów... 4 Grupy materiałów... 4 Grupy oklein obrzeży... 5 Kalkulacja wielkości części i półsurowca... 5 Typy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 30

Biuletyn techniczny Inventor nr 30 Biuletyn techniczny Inventor nr 30 Projektowanie części plastikowych w środowisku Autodesk Inventor Professional 2013. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM Sp. z o.o. Aplikom Sp. z o.o. 94-104

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 216 Kontrola wymiarów podzespołu z pliku parametrów. Podłoga windy. a) b) c) rys. 10.248

Ćwiczenie 216 Kontrola wymiarów podzespołu z pliku parametrów. Podłoga windy. a) b) c) rys. 10.248 Kontrola wymiarów podzespołu z pliku parametrów. Podłoga windy 817 Ćwiczenie 216 Kontrola wymiarów podzespołu z pliku parametrów. Podłoga windy W programie Inventor 2012 można zastosować technikę parametrycznego

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Wstęp Obecnie praktycznie każdy z projektów budowlanych, jak i instalacyjnych, jest tworzony z wykorzystaniem rysunków wspomaganych komputerowo.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 27

Biuletyn techniczny Inventor nr 27 Biuletyn techniczny Inventor nr 27 Stosowanie kreatorów mechanicznych podczas projektowania w środowisku Autodesk Inventor 2012. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM Sp. z o.o. Aplikom Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

Przebieg procesu tworzenia modelu parametrycznego powiązanego z arkuszem MS Excel

Przebieg procesu tworzenia modelu parametrycznego powiązanego z arkuszem MS Excel Ćwiczenie 9 Parametryzacja, tworzenie wariantów modeli Wprowadzenie W programie Inventor istnieje możliwość skojarzenia parametrów tworzonego modelu z danymi zgromadzonymi np. w arkuszu programu Excel.

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia Lista produktów szkoleniowych Struktura dokumentu została przygotowana z uwzględnieniem następujących elementów: - Podział narzędziowy (według środowiska pracy), - Tytuł handlowy produktu - Definicja produktu

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA Andrzej WILK, Michał MICHNA Plan Techniki CAD Metody projektowania Program Autodesk Inventor Struktura plików Wybrane techniki modelowania Złożenia

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A)

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) 1 Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) Przedstawiony poniżej schemat przygotowania geometrii w systemie Unigraphics NX na potrzeby programu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAD Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku... 15 Plik projektu... 15 Tron na komórkę... 17 Figury

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Tomasz WARCHOŁ, Krystian TUCZYŃSKI Koło Naukowe Informatyków TROJAN, Uniwersytet Rzeszowski, Polska Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Wstęp W dzisiejszych czasach każdy z nas zdaje sobie

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego.

GRAFIKA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Przedmiot: Symbol ćwiczenia: Tytuł ćwiczenia: GRAFIKA INŻYNIERSKA Ćwiczenie 1 Zasady tworzenia szkiców,

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15 PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF FLIZIKOWSKI 1, DR INŻ. KAZIMIERZ PESZYŃSKI 2 MGR INŻ. WALDEMAR TOPOL 3, MGR INŻ. ADAM BUDZYŃSKI 4 WOJCIECH BIENIASZEWSKI 5 1. ATR Bydgoszcz, Wydział Mechaniczny, e-mail: fliz@mail.atr.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA L7 PRACA ZESPOŁOWA NAD PROJEKTEM Olsztyn 2014 1. Cel ćwiczenia Praktyczna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI - POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Przedmiot: KONSTRUOWANIE I PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ Symbol ćwiczenia: Ćwiczenie 8 PRZYKŁADOWY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Parametryczne modele 3D w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu

Parametryczne modele 3D w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu dr inŝ. Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej www.ath.bielsko.pl/~gnikiel Wykład, IX Forum InŜynierskie ProCAx III Wirtotechnologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wzornictwo Szansą na Sukces Przedmiot: Harmonogram szkolenia część 3 zamówienia Semestr: I 2014 Semestr: II 2014 Załącznik nr 8 SIWZ UAP Wydział Architektury i Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM

System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM Autorzy: prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss, Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wzornictwo Szansą na Sukces Przedmiot: Harmonogram szkolenia część 2 zamówienia Semestr: zimowy 2013 Semestr: letni 2014 Załącznik nr 9 SIWZ UAP Wydział Architektury i

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy ~ 1 ~ TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy 1. Przygotowanie modelu. Bezpośrednio po wczytaniu geometrii i sprawdzeniu błędów należy ocenić detal czy nadaje się do przekonwertowania

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. 90-248 Łódź Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 NIP 725-00-13-378, REGON 471014170 Łódź dnia 08-11-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo