Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor"

Transkrypt

1 120 Mateusz Szal, Sławomir Herma Mateusz SZAL, Sławomir HERMA Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Inventor Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie możliwych dróg poprawy efektywności procesów projektowania w systemie Autodesk Inventor. Przedstawiono podstawowe wymagania stawiane przed aplikacjami tego typu. W artykule skupiono uwagę na możliwościach zastosowania pakietu Inventor w projektowaniu produktów konsumenckich. Scharakteryzowano wpływ indywidualnych potrzeb klientów na proces projektowania. Przedstawiono kluczowe metody, narzędzia i techniki modelowania mające wpływ na efektywność procesów projektowania. Zwrócono uwagę na możliwość usprawnienia procesu modelowania poprzez wykorzystanie specjalizowanych modułów. Podano przykłady zastosowania omawianych rozwiązań. 1. Wprowadzenie W dzisiejszych czasach wątpliwe jest, by ktokolwiek wyobrażał sobie procesy projektowania wyrobów bez użycia systemów typu CAD. Należy mieć na uwadze fakt, że aplikacje te nie służą tylko do modelowania geometrycznego obiektów, ale również umożliwiają opracowanie koncepcji produktu, własności materiałowych, analizę i ocenę cech wytrzymałościowych i funkcjonalnych, a także generowanie dokumentacji konstrukcyjnej 2D. Dodatkowo należy zaznaczyć, że opracowany tą drogą model geometryczny, stanowi podstawę wykorzystania w projektowaniu procesów technologicznych i wytwarzaniu [1]. Coraz częściej można zaobserwować wykorzystywanie możliwości systemów CAD w obszarze działań zwanych projektowaniem na zamówienie (Engineering-To-Order). Polega ono na takim wykorzystaniu dostępnych technik i narzędzi (informatycznych, organizacyjnych), by jak najlepiej dostosować produkowane wyroby do indywidualnych wymagań klientów i w możliwie największym stopniu spełnić ich oczekiwania. O ile przejawem tego rodzaju podejścia jest tworzenie prostych, nie wymagających od klienta specjalistycznej wiedzy czy umiejętności, interfejsów konfiguracyjnych (np. jako ogólnodostępnych portali internetowych), dzięki którym może on doprecyzować swoją własną wizję wyrobu, o tyle konsekwencją jest daleko idący przyczynowoskutkowy łańcuch działań, u początku którego znajduje się konstruktor-projektant i odpowiednio wykorzystywane narzędzia CAD. Mając świadomość silnych powiązań

2 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 121 o charakterze deterministycznym pomiędzy sukcesem rynkowym wyrobu a efektywnością procesu jego wytwarzania, należy poszukiwać takich rozwiązań, które zapewnią sprawność i niezawodność procesów technicznego przygotowania produkcji, zwłaszcza gdy oczekiwana jest wielowariantowość wyrobu finalnego. Szczególnego znaczenia nabiera więc zagadnienie efektywnego modelowania z użyciem systemów klasy CAD. 2. Proces projektowania a oczekiwania rynku wobec wyrobu Obecnie dostęp do różnego rodzaju dóbr, oferowanych przez różnych producentów, jest praktycznie nieograniczony. Jest to związane z wieloma różnymi czynnikami. Ciągły rozwój technologii ma wpływ na wzrost możliwości produkcyjnych, co następnie przejawia się większą ilością wyrobów na rynku. Naturalnym następstwem takiego stanu rzeczy, jest w wielu przypadkach sytuacja, gdzie podaż jest większa od popytu. Dodatkowo poziom życia obywateli ciągle ulega poprawie. W związku z wyżej przedstawionymi czynnikami, zmieniła się mentalność, zarówno u potencjalnych nabywców, jak i u producentów. W przypadku klientów można zaobserwować znaczny wzrost wymagań wobec wyrobów. Wynika to z chęci kupowania produktów, które w możliwie największym stopniu będą odpowiadały oczekiwaniom, zarówno w zakresie funkcjonalności, wyglądu, ceny, jak i czasu realizacji zamówienia. Producenci z kolei, zmuszeni są do koncentrowania uwagi na potrzebach i wymaganiach klientów, co skutkuje działaniami zmierzającymi do zaspokojenia potencjalnego nabywcy w jak największym stopniu. Inne podejście, przy uwzględnieniu istnienia wielu firm konkurujących, może doprowadzić do stanu upadłości. Rys. 1. Różne formy wzornictwa obudów komputerowych Zróżnicowane potrzeby i oczekiwania klientów sprawiają, że oferowanie standardowych wersji produktów staje się nieskuteczne. W efekcie, coraz większa liczba wyro-

3 122 Mateusz Szal, Sławomir Herma bów jest oferowana w różnej liczbie wariantów. Ponadto, można zauważyć, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, produkcję w niewielkich seriach, ciągle nowych, innowacyjnych produktów [3]. Opisane oczekiwania rynku wobec wyrobu stawiają wysokie wymagania przed procesami realizowanymi w przedsiębiorstwach. R. Konieczny [8] stwierdza, że procesy technicznego przygotowania produkcji (TPP) wpływają w siedemdziesięciu procentach na koszty związane z realizacją produkcji. Powyższe sygnalizuje konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na optymalizację TPP, między innymi poprzez dążenie do zwiększenia efektywności procesów projektowania, co następnie skutkuje koniecznością maksymalnego wykorzystania możliwości systemów CAD. O ile naturalnym następstwem tego rodzaju działań są odpowiednio dopasowane funkcje i narzędzia, umożliwiające sprawne i skuteczne projektowanie, o tyle ich szczególnym przejawem jest wykorzystywanie dostępnych rozwiązań w zakresie działań zwanych projektowaniem na zamówienie. Polegają one na tworzeniu technik i korzystaniu z narzędzi ułatwiających dostosowanie wyrobu do indywidualnych oczekiwań klienta. Co więcej, tego typu narzędzia nie wymagają angażowania projektantów czy pracowników działów konstrukcyjnych na etapie przygotowywania oferty. Jednak do osiągnięcia pełni efektywności powyższych technik potrzebna jest dodatkowo umiejętność programowania, przynajmniej w wewnętrznym języku pakietu MS Office Visual BASIC for Applications (VBA) [2]. 3. Efektywność procesów projektowania W niniejszym artykule, poprzez drogę do zwiększenia efektywności procesów projektowania, będą rozumiane wszelkie działania, prowadzące do skutecznego i jednocześnie sprawnego realizowania zadań wynikających z tych procesów, w połączeniu z dążeniem do zmniejszenia kształtowanych przez nie kosztów pośrednich. Należy zaznaczyć, że działania te powinny odbywać się bez ingerencji w czynniki kształtujące jakość wyrobów (dobór materiałów, rozwiązania konstrukcyjne, dokładność wykonania). Naturalną drogą prowadzącą do osiągnięcia powyższych celów, są działania skupiające się na zmniejszeniu czasochłonności i pracochłonności realizowanych zadań. Szczególnego znaczenia nabiera więc zagadnienie efektywnego modelowania z użyciem systemów klasy CAD. Jak wskazuje tytuł artykułu, zwrócono w nim uwagę na pakiet Autodesk Inventor oraz możliwości zwiększenia efektywności procesów projektowania, wynikających z jego użytkowania. W pozycji [2] autorstwa A. Jaskulskiego na temat metodyki projektowania właśnie w aplikacji Inventor, przedstawiono i porównano wybrane aspekty efektywności. Zagadnienie to powiązano z następującymi metodami i technikami modelowania: modelowanie parametryczne, modelowanie (parametryczne) z wykorzystaniem wewnętrznych i/lub zewnętrznych list parametrów użytkownika, modelowanie adaptacyjne, modelowanie wykorzystujące obiekty inteligentne.

4 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 123 Podaje się, że w nowym projekcie istnieje możliwość wykorzystania danych z poprzednich prac, w zakresie od czterdziestu do sześćdziesięciu procent [8]. Powyższe stwierdzenie sygnalizuje konieczność implementacji wymienionych metod i technik modelowania. Należy jednak zaznaczyć, że korzyści wynikające z ich wdrożenia, są bezpośrednio powiązane ze specyfiką firmy oraz jej wyrobami. O ile w przypadku przedsiębiorstw produkujących jednowariantowy wyrób rzadko poddawany modyfikacji, ich implementacja nie jest konieczna, o tyle w przypadku producentów oferujących zróżnicowany asortyment produktów, występujący w większej liczbie wariantów, wzrost efektywności wynikający bezpośrednio z ich zastosowania jest bezsporny. Faktem jest, że systemy typu CAD wykorzystywane są do realizowania procesów projektowania zróżnicowanych wyrobów, często posiadających specyficzne cechy (np.: konstrukcje z blachy, tworzywa sztuczne). W celu zwiększenia efektywności tych procesów, a w niektórych przypadkach niemalże ich zautomatyzowania, twórcy oprogramowania zmuszeni są do zróżnicowania proponowanych rozwiązań. Przewidując taką potrzebę Autodesk wyposażył program Inventor w zintegrowane, specjalizowane moduły, a także dedykowane środowiska, wykorzystujące narzędzia ułatwiające wykonywanie charakterystycznych operacji. Ich właściwe wykorzystanie, umożliwia tworzenie modelu w pełni odzwierciedlającego możliwości technologiczne, związane z obróbką w procesie wytwarzania (np.: konstrukcje z blachy), przy jednoczesnym zmniejszeniu czasochłonności działań. W efekcie, zwiększa się zarówno sprawność, jak i skuteczność procesów projektowania. PODZESPOŁY: PŁYTA GŁÓWNA OBUDOWA KARTY ROZSZERZEŃ SZKIELET KOMPONENTY ZEWNĘTRZNE DYSK TWARDY BLACHA PANEL PRZEDNI OSŁONY BOCZNE OSŁONA GÓRNA ZASILACZ NAPĘD OPTYCZNY TWORZYWO SZTUCZNE BLACHA BLACHA PLANOWANY TYP I WIELKOŚĆ OBUDOWY Rys. 2. Zależności wpływające na proces projektowania obudów komputerowych W celu dokładniejszego zrozumienia omawianych zagadnień warto przeanalizować prosty przykład. Bazuje on na fikcyjnym przedsiębiorstwie, zajmującym się wytwarzaniem części z blachy. Jedną z oferowanych grup wyrobów stanowią obudowy komputerowe, przy założeniu, że produkowane są tylko komponenty blachowe (na użytek niniejszego artykułu przyjęto nazewnictwo używane w polskiej wersji programu), natomiast elementy składowe wykonane z tworzyw, wytwarzane są w kooperacji. W celu

5 124 Mateusz Szal, Sławomir Herma dokładniejszego odzwierciedlenia wymagań stawianych przed TPP omawianego przedsiębiorstwa, wymieniono podstawowe założenia związane z ich realizacją: asortyment produkowanych wyrobów jest zróżnicowany, wytwarzane są zarówno produkty katalogowe, jak i niekatalogowe, indywidualne wymagania klienta są uwzględniane na etapie definiowania oferty, zamówienie jest realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie, zakładana jest wielowariantowość komponentów blachowych; Przyjęte założenia opisują tylko podstawowe wymagania stawiane przed procesami TPP, jednak stwarzają one możliwość podjęcia rozważań na temat potrzeby ciągłego ich udoskonalania. Ponadto, konieczne jest zasygnalizowanie problemu, jakim jest wysoki stopień założoności wytwarzanych obudów komputerowych. Przedstawione na rysunku 2 komponenty, materiały z których zostały wykonane, a także zależności determinujące niektóre wartości ich wymiarów, odzwierciedlają złożony charakter projektowanych wyrobów. W tym konkretnym przypadku, szczególnie istotne jest uwzględnienie w projekcie podzespołów komputera (urządzeń), których parametry oprócz wymiarów obudowy, wpływają również na odpowiedni sposób oraz właściwe miejsce ich mocowania. Tak przedstawione czynniki, zwłaszcza przy założeniu wielowariantowości produktów, prowadzą do stwierdzenia, że w przypadku braku działań w zakresie optymalizacji procesów projektowania, prowadzących do wzrostu efektywności, ich realizacja będzie zdecydowanie bardziej pracochłonna i czasochłonna, a zarządzanie nimi - chaotyczne i jednocześnie skomplikowane. 4. Przyjęta terminologia W celu zapewnienia właściwej interpretacji dalszej treści artykułu, konieczne jest precyzyjne wyjaśnienie wykorzystywanej terminologii. W powszechnym użyciu funkcjonuje wiele niejednoznaczności w stosowaniu niektórych z poniżej wymienionych pojęć. Oznaczają one niższe byty w Autodesk Inventor i ich używanie w tekście nie może być przypadkowe lub stosowane zamiennie. Stąd też podjęto próbę krótkiego sformułowania definicji każdego z nich: szkic płaski obiekt definiujący profil elementów, budowany za pomocą narzędzi tworzących geometrię poprzez linie, łuki, figury geometryczne, punkty, itp., element (bryłowy) elementarna bryła utworzona w wyniku takich operacji jak: wyciągnięcie, przekręcenie, zaokrąglenie itp., część obiekt zbudowany z elementów przez: dołączanie, usuwanie lub wykorzystanie części wspólnej, komponent składniki tworzące zespół takie jak części i podzespoły, zespół co najmniej dwa połączone komponenty tworzące jeden model, więzy geometryczne zasady określające zależności geometryczne pomiędzy obiektami szkicu, odbierające im stopnie swobody, więzy wymiarowe wymiary kontrolujące rozmiar szkicu, więzy montażowe zasady określające położenie elementów w zespołach.

6 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk Dobre praktyki projektowania części Przeglądając dostępne publikacje na temat projektowania w systemie Autodesk Inventor można zauważyć, że we wszystkich tych materiałach jest mowa na temat tzw. dobrych praktyk projektowania części [2, 11]. Warto jest je przypomnieć, gdyż ich stosowanie w praktyce można uznać za obowiązkowe. Rys. 3. Szkic określony więzami wymiarowymi i geometrycznymi W przypadku zlekceważenia podstawowych zasad szkicowania, model będzie zawierał w sobie szereg błędów, które wraz z wykonywaniem na elemencie kolejnych operacji, będą stawały się coraz bardziej uciążliwe i trudniejsze do opanowania. Zazwyczaj taka sytuacja wygląda w następujący sposób: czas uaktualniania modelu poddawanego modyfikacji znacznie się wydłuża, po czym szkice i elementy przyjmują niekontrolowane kształty bądź uaktualnienie okazuje się niemożliwe, co łączy się jednocześnie z wyświetleniem przez system sporej liczby ostrzeżeń. Podstawowe zasady przy planowaniu szkicu: szkice powinny być możliwie najprostsze (bez zaokrąglania i fazowania), szkicując, należy zachować jedynie zbliżony kształt, bez przywiązywania wagi do właściwych wymiarów, należy szkicować w odniesieniu do punktu środkowego globalnego układu współrzędnych (unieruchomiony przynajmniej jeden punkt szkicu), należy starać się nakładać więzy wymiarowe dopiero po nałożeniu więzów geometrycznych, należy stosować szkice o zamkniętym profilu, szkic musi być w pełni ograniczony.

7 126 Mateusz Szal, Sławomir Herma Stosowanie wyżej wymienionych zasad stanowi podstawową drogę do uniknięcia błędów przy tworzeniu modelu. W efekcie ich używania eliminowana jest konieczność czasochłonnego poszukiwania źródła powstałych problemów. 6. Parametryczność Podaje się, że na typowy proces projektowania, oprócz wykonywania czynności związanych z modelowaniem 3D i redagowaniem dokumentacji 2D, składa się również modyfikacja projektu [2]. Powyższe determinuje konieczność poszukiwania metod modelowania, które zapewnią sprawność wprowadzania w projekcie zmian, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy wytwarza się w krótkich seriach wyroby cyklicznie poddawane udoskonaleniom. W większości systemów CAD, w tym również w pakiecie Inventor, rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednie wykorzystanie mechanizmów parametryczności. W istocie, model parametryczny gwarantuje automatyczne dokonywanie modyfikacji, wskutek zmiany pewnych cech definiujących model. Powyższe możliwe jest poprzez odpowiednio zdefiniowane funkcje matematyczne oraz zależności, dzięki którym określane są: obiekty typu szkic (więzy wymiarowe, więzy geometryczne), elementy (głębokość elementu) oraz względne położenia komponentów w zespołach (więzy montażowe). Ponadto, w efekcie edycji zależności charakteryzujących daną część, uruchamia się ciąg zdarzeń, na końcu których zachodzi dopasowanie obiektów pozostających w interakcji (dokumentacja 2D; zespoły, w których występuje modyfikowana część) do przeprowadzonych zmian. 7. Parametry użytkownika Parametry użytkownika definiowane są w celu sprawnego sterowania wymiarami i elementami modelu oraz położeniem komponentów w zespołach. Twórcy programu umożliwili realizację powyższego za pomocą dwóch rodzajów list parametrów użytkownika: wewnętrznych i/lub zewnętrznych (arkusz kalkulacyjny MsExcel). O ile definiowanie wewnętrznych parametrów nie należy do czynności skomplikowanych, o tyle połączenie pliku części z arkuszem kalkulacyjnym wymaga komentarza. Otóż dane powinny być wprowadzane do arkusza w odpowiednim formacie. Mogą zaczynać się w dowolnej komórce, gdyż po połączeniu pliku MsExcel z plikiem części lub złożenia, można dokonać edycji komórki początkowej. Nie jest istotne także, czy dane są wprowadzane w wierszach czy kolumnach, natomiast należy pamiętać o zachowaniu określonego porządku: w pierwszej pozycji znajduje się nazwa parametru, następnie wartość lub równanie/formuła (są to dane, których wprowadzenie jest obligatoryjne), po czym określa się jednostkę oraz w przypadku takiej konieczności, dodaje się odpowiedni komentarz. Ponadto, edycja zmiennych może następować tylko w arkuszu kalkulacyjnym (zmiany zastosowane zostają z chwilą uaktualnienia komponentu). Korzyści wynikające z zastosowania omawianych rozwiązań są szczególnie zauważalne w przypadku potrzeby wykorzystania identycznych parametrów w wielu różnych komponentach. Powyższe osiągane jest w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku, poprzez zaznacze-

8 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 127 nie pola wyboru eksportuj parametr (okno parametry), wybierane są zmienne do wykorzystania w innych komponentach, po uprzednim dołączeniu do nich pliku części (rysunek 4, przycisk połącz). W drugim natomiast, wykorzystuje się w kolejnych komponentach wcześniej zdefiniowany arkusz kalkulacyjny. Rys. 4. Przykładowa defininicja parametrów modelu Warto zasygnalizować, że naturalną konsekwencją znacznej liczby parametrów w wielu różnych plikach części bądź zespołów, jest szereg problemów wpływających na sprawność zarządzania nimi. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej przejrzystości zaleca się przypisywanie jednoznacznego nazewnictwa oraz wstawianie komentarzy. 8. Adaptacyjność Części wchodzące w skład zespołu pozostają między sobą w interakcji, w związku z czym zachodzi konieczność właściwego zorientowania ich względem siebie. Co więcej, wymiary poszczególnych części, nierzadko wynikają bezpośrednio z ich pozycji w zespole. W tym przypadku stosowanie zmiennych parametrycznych, byłoby związane ze wzrostem pracochłonności i czasochłonności procesów projektowych. Dodatkowo, w modelach o większym stopniu złożoności, mogłaby zmniejszyć się elastyczność wprowadzania zmian. Rozwiązaniem tego problemu jest adaptacyjność, która polega na wykorzystaniu automatycznej zmiany wymiarów części i zespołów, przy użyciu więzów montażowych, co pozwala na dopasowywanie się komponentów bez konieczności stosowania parametrów. Z adaptacyjnych elementów konstrukcyjnych korzysta się głównie podczas tworzenia lub edycji części wewnątrz zespołu. Możliwość ich wykorzystania wynika z włączenia bądź wyłączenia odpowiedniej cechy dla następujących obiektów: szkic (co najmniej jeden więz wymiarowy musi być oznaczony jako sterowany), element, część lub podzespół.

9 128 Mateusz Szal, Sławomir Herma 9. Parametryczność czy adaptacyjność? Rozważania na temat obu opisanych metod modelowania prowadzą do sformułowania wniosku sygnalizującego istnienie obszarów, w których możliwości zastosowania po- wyższych metod wzajemnie się pokrywają. W istocie, o ile w przypadku środowiska części zdecydowanie stosowane są modele parametryczne, o tyle w zespołach można wskazać obszary, w których adaptacyjność pozwala osiągać zdecydowanie lepsze efekty. W celu porównania możliwości obu metod modelowania warto przedstawić prosty przykład. Polega on na wprowadzeniu belki wzmacniającej do podzespołu, będącego szkieletem obudowy komputera (rysunek 5). Ponadto, należy uwzględnić możliwość automatycznej modyfikacji długości kształtownika, w przypadku zmiany wartości wymiarów obudowy. Realizacja opisanego zadania przy wykorzystaniu parametryczności, wiąże się z koniecznością tworzenia równań opisujących zależności pomiędzy powierzchniami wewnętrznymi odpowiedniego komponentu szkieletu (w środowisku części). Ponadto, konieczne jest precyzyjne określenie odległości pomiędzy otworami służącymi do wstawienia składników łączących poszczególne części (np. śruby). Otrzymane w ten sposób zależności nale- ży eksportować do pliku części belki, w celu określenia jej parametrów. W przypadku wykorzystania techniki adaptacyjności, rozwiązanie zadania staje się zdecydowanie łatwiejsze. Po wykonaniu w kształtowniku otworów o odpowiedniej średnicy (po wcześniejszym określeniu odległości ich środka od krawędzi), należy za- znaczyć cechę adaptacyjność, zarówno dla elementów i szkiców (środowisko części), jak i dla komponentu (środowisko zespołu). Następnie, po nałożeniu więzów montażo- wych, długość kształtownika ulegnie automatycznej modyfikacji. Rys. 5. Kształtownik wzmacniający szkielet obudowy komputera Powyższe rozwiązania wyraźnie wskazują możliwość zwiększenia elastyczności wprowadzanych zmian, w wyniku wykorzystywania adaptacyjności w modelach. Jednak w praktyce, w jednym projekcie nie jest wykluczone stosowanie obu omówionych metod. W istocie, wartości wymiarów modeli adaptacyjnych wynikają bezpośrednio lub pośrednio z ich funkcjonowania w zespołach, których to z kolei pozostałe komponenty

10 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 129 mogą zostać stworzone właśnie jako modele parametryczne (tak jak poszczególne części składające się na szkielet obudowy). Należy również zaznaczyć, że właściwe wnioski związane z oceną efektywności opisanych metod, mogą się różnić w funkcji częstości oraz zakresu wprowadzanych zmian. 10. Obiekty inteligentne Projektowanie jest często związane z koniecznością wykonywania rutynowych czynności, co wiąże się z wielokrotnym wykonywaniem praktycznie identycznych operacji. W celu ich zautomatyzowania tworzy się tzw. obiekty inteligentne, czyli parametryczne biblioteki, w których zapisana jest pewna wiedza na temat wykonywanych operacji. Dostępne są cztery grupy takich obiektów [2]: ifeatures inteligentne elementy; iparts inteligentne części; iassemblies inteligentne zespoły; imates inteligentne więzy montażowe. ifeatures W praktyce, elementy raz zdefiniowane, używane są wielokrotnie w różnych projektach. W celu uniknięcia konieczności każdorazowego definiowania elementów, charakteryzujących się podobnym kształtem (szkice, wyciągnięcia, zaokrąglenia, sfazowania), a różniących się co najwyżej szczegółami (np. podziałka), wykorzystywane są inteligentne elementy ifeature. Zapisując własne elementy do biblioteki, a następnie wielokrotnie z nich korzystając, można w znaczący sposób zautomatyzować niektóre, standardowo powtarzane operacje. ifeature jest tworzony w środowisku części za pomocą szkiców i elementów. Podczas ich tworzenia, w celu umożliwienia dokonywania pewnych modyfikacji, wykorzystywana jest parametryczność. Wówczas, podczas wstawiania takiego elementu, wybierając wartości parametrów z utworzonych list lub z precyzyjnie określonych przedziałów, otrzymuje się jego oczekiwany kształt oraz wymiary. iparts Powszechnym zjawiskiem w procesach projektowania jest wykorzystywanie w różnych projektach części katalogowych oraz ich poszczególnych wariantów. Jak zwrócono uwagę w pozycji [5], realizację powyższego można przeprowadzić poprzez skopiowanie pliku do realizowanego projektu, dokonując w przypadku takiej potrzeby modyfikacji części. Taka metoda wiąże się jednak z pewnymi negatywnymi zjawiskami. Otóż czas wprowadzania zmian, przy większej liczbie ich wystąpień w różnych projektach, jest znacznie dłuższy. Ponadto, kłopotliwe jest wprowadzanie identycznych zmian do wszystkich części pozyskanych drogą kopiowania, gdyż wiąże się to z koniecznością osobnego modyfikowania każdego skopiowanego pliku. Przewidując potrzebę stworzenia odpowiedniego rozwiązania powyższego zagadnienia, twórcy programu oddali do użytku inteligentne części ipart. Ich tworzenie polega w praktyce na budowaniu generatora, który umożliwia automatyczne wstawienie części

11 130 Mateusz Szal, Sławomir Herma na podstawie zdefiniowanych wariantów (tabela definiująca typoszereg części rysunek 6). Istnieją dwa typy iparts: standardowe oraz użytkownika. Rys. 6. Autoring ipart W pierwszym przypadku, każda unikalna konfiguracja parametrów jest całkowicie zdefiniowana za pomocą tabeli, co uniemożliwia poddawanie zmianom używanej w zespole części ipart. W drugim natomiast, przynajmniej jeden parametr jest określany w momencie wstawiania do zespołów (parametr niestandardowy), co stwarza możliwość dokonania modyfikacji części w zespole. imates Więzy montażowe określają sposób połączenia komponentów w zespole. Ich działanie polega na ograniczeniu ruchu poszczególnych części, poprzez usuwanie stopni swobody. W celu zautomatyzowania operacji ich wstawiania używane są inteligentne więzy montażowe, których stosowanie prowadzi do właściwego połączenia części i podzespołów, z chwilą wprowadzania ich do zespołów. Inteligencja imates zapisywana jest w obu komponentach, które mają zostać połączone, w związku z czym można powiedzieć, że w każdym z nich zapisana jest w pewnym sensie połówka więzu montażowego. Inteligentne więzy definiowane są na etapie tworzenia bądź modyfikowania każdego z komponentów. Głównym kryterium wyszukiwania przy dopasowywaniu wiązań imate w zespole jest ich nazwa. Korzyści wynikające z ich stosowania są widoczne w większych złożeniach, zwłaszcza gdy w zależności od wybranego wariantu zespołu, zmieniają się wystąpienia poszczególnych części. W takiej sytuacji, w zależności od wyboru, jedna część może zostać automatycznie zamieniona przez inną, przy jednoczesnym dopasowaniu się do zespołu. iassemblies Inteligentne zespoły iassemblies stanowią podstawę ułatwienia działań w zakresie metod produkcji, określanych jako montaż na zamówienie (Assembly-To-Order). Two-

12 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 131 rzone są one w środowisku zespołu, w sposób analogiczny do standardowych iparts. Zespoły iassemblies zawierają szereg funkcji umożliwiających sprawne kontrolowanie zespołu. Jest to związane związane między innymi z zarządzaniem takimi wartościami jak: parapar metry, stany adaptacyjności, stan unieruchomienia lub swobody, włączenia lub wyłąwył czenia komponentów, wartości wiązania, itd. W istocie, iassemblies stanowią wielowawielow riantowy model umożliwiający zmianę zmianę rozmiaru części oraz ich cech, a także ich zastązast pienie przez inne komponenty, co jest możliwe przy właściwym wykorzystaniu inteli intel gentnych części oraz więzów. Zastosowanie obiektów inteligentnych Przykładowe możliwości wykorzystania opisanych obiektów obiektów inteligentnych zostaną przedstawione za pomocą modelu będącego szkieletem obudowy komputera. Rys. 7. Szkielet obudowy komputera Na rysunku 7 widoczne jest złożenie poszczególnych komponentów, składających się na szkielet obudowy komputera. Wszelkiego Wszelkiego rodzaju wykonane wycięcia (np. kratki wentylawentyl cyjne, otwory wykonane na potrzeby zamontowania urządzeń w obudowie), w różnych częściach oraz ich powierzchniach, wykonywane są wielokrotnie. Każdorazowe definiowadefiniow nie geometrii szkicu w celu określenia wycinanej wycinanej geometrii jest czasochłonne i nieefektywnieefekty ne. W omawianym przypadku właściwe jest stosowanie zapisanych w postaci elementów bibliotecznych inteligentnych inteligentnych elementów ifeature. Wówczas wykonanie operacji (np. stworzenie kratki wentylacyjnej), ogranicza się do wskazania właściwej powierzchni i prepr cyzyjnego określenia miejsca, w którym wycięcie ma zostać wykonane.

13 132 Mateusz Szal, Sławomir Herma Na rysunku 1 przedstawiono kilka różnych wariantów obudów komputerowych. O ile w przypadku konstrukcji ich szkieletu zmiany w różnych wariantach mogą być niewielkie, o tyle w przypadku komponentów zewnętrznych widoczny jest szeroki zakres modyfikacji. W związku z powyższym, przy znacznej liczbie poszczególnych wariantów zaleca się takie wykorzystywanie obiektów inteligentnych, by prace związane z procesem ich projektowania przebiegały w sposób sprawny. 11. Specjalizowane środowiska konstrukcyjne Autodesk Inventor jest systemem, umożliwiającym sprawne i funkcjonalne projektowanie konstrukcji różnego typu. Umożliwiają to intuicyjne środowiska konstrukcyjne, które pozwalają osiągać wysoką jakość i dokładność wirtualnych modeli, przy jednoczesnym zmniejszeniu czasochłonności ich wykonania. Znaczną pomoc stanowią różnego rodzaju kalkulatory, generatory oraz specjalizowane moduły. Moduł Design Accelerator umożliwia tworzenie poprawnych mechanicznie komponentów za pomocą generatorów i kalkulatorów. Pozwala skupić się na właściwościach funkcjonalnych bez konieczności poświęcania czasu na skomplikowane modelowanie. Automatycznie można stworzyć takie komponenty jak: ramy, sprężyny, łożyska, wały, przekładnie zębate, itd. Z kolei do modułów specjalizowanych zalicza się moduł projektowania: konstrukcji blaszanych, konstrukcji spawanych, rurociągów i przewodów elastycznych, wiązek przewodów elektrycznych. Ponadto, warto również wspomnieć o funkcjach i narzędziach, jakie Autodesk stworzył w celu wsparcia projektantów podczas projektowania elementów z tworzyw sztucznych, szczególnie skupiając uwagę na środowisku wielobryłowym. Rozwiązania te wchodzą w skład udoskonaleń nowej wersji Autodesk Inventor Suite Na użytek niniejszego artykułu, zostaną omówione rozwiązania umożliwiające pełną realizację omawianego przykładu, a więc moduły oraz środowiska, zapewniające sprawne modelowanie konstrukcji z blachy oraz tworzyw sztucznych. Moduł do projektowania konstrukcji blachowych Wytwarzanie konstrukcji z blachy w praktyce polega na odpowiednim obrabianiu metalowych arkuszy, które mogą cechować się różną grubością oraz materiałem, z którego zostały wykonane. Ze względu na ich specyficzne właściwości, a także charakterystyczną obróbkę, procesy ich projektowania wymuszają konieczność sięgnięcia po specjalizowane rozwiązania. W efekcie, w celu wspomagania projektantów w tworzeniu konstrukcji blachowych, pakiet Inventor został wyposażony w zintegrowany moduł. Jego praktyczne zastosowanie gwarantuje otrzymanie dokładnego modelu, w połączeniu z relatywnie niskim nakładem czasu, potrzebnym do jego uzyskania. Ponadto, w celu zwiększenia efektywności dostępnych funkcji, należy zwrócić uwagę na możliwość zastosowania wyżej opisanych metod i technik modelowania. Szczególnie przydatne są elementy inteligentne, które umożliwiają tworzenie wycięć i przetłoczeń [6]. Proces projektowania konstrukcji blaszanych rozpoczyna się zazwyczaj od skonfigurowania wartości domyślnych, uwzględniających grubość i rodzaj materiału. Dodatkowo, konieczne jest uwzględnienie odpowiednich wartości parametrów związanych z zaginaniem

14 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 133 materiałów oraz stosowanymi podcięciami, które w miarę możliwości są ujednolicane dla różnych części. Powyższe sygnalizuje potrzebę optymalizowania procesów projektowania konstrukcji blachowych. Zatem, każda nowo projektowana część tworzona jest przy uwzględnieniu pewnych wyjątkowych cech zapisywanych w szablonach, co zapewnia zgodność wirtualnego modelu z możliwościami technologicznymi w zakresie obróbki. W dalszej kolejności tworzony jest płaski fragment elementu blaszanego, na którym przeprowadza się szereg operacji: modelowanie odgięć i kołnierzy; modelowanie narożników; zawijanie obrzeża; fazowanie i zaokrąglanie narożników; modelowanie elementów o profilu rolkowym; wykonywanie wycięć usuwających materiał; modelowanie wgnieceń; tworzenie rozdarcia materiału. Ponadto, zważając na wysoki stopień złożoności niektórych operacji, stworzone zostały dodatkowe narzędzia. W istocie, niektóre części konstrukcji blachowych łatwiej jest tworzyć na płaskim modelu [6]. W związku z powyższym, znaczne ułatwienie ich modelowania stanowią narzędzia umożliwiające tymczasowe zwijanie i rozwijanie materiału. Są one wykorzystywane w przypadku, gdy planowane wycięcie materiału, przechodzi przez kilka gięć. Rys. 8. Narzędzia do projektowania konstrukcji blachowych Końcowym etapem procesów projektowania konstrukcji blachowych jest generowanie rozwinięcia (płaski rysunek), co następnie stanowi podstawę do opracowania dokumentacji 2D oraz projektowania procesów technologicznych. Narzędzia do projektowania części z tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne ze względu na swoje właściwości są niezwykle popularne i powszechnie stosowane. W większości przypadków, części z nich wykonane są bryłami cienkościennymi o fantazyjnych kształtach i skomplikowanych powierzchniach dzielących poszczególne elementy składowe. Ze względu na specyficzne cechy części wykonanych z tworzyw, do ich projektowania wymagane jest użycie odmiennych metod i technik modelowania. Wraz z wersją 2010 systemu Inventor, Autodesk wprowadził szereg funkcji wspierających projektantów podczas projektowania części z tworzyw sztucznych [9]. W ich skład zalicza się narzędzia ułatwiające modelowanie charakterystycznych elementów, a także środowisko wielobryłowe, które w znaczny sposób usprawnia opracowanie koncepcji wyrobu. W istocie, zdecydowanie łatwiej jest zapro-

15 134 Mateusz Szal, Sławomir Herma jektować urządzenie w jednym pliku, a następnie podzielić je na poszczególne elementy składowe, przy użyciu płaszczyzn o dowolnym kształcie. Przegląd narzędzi wspomagających projektowanie tworzyw sztucznych został przedstawiony na rysunku 9: kratka (rys. 9 - D) - narzędzie rzutujące sporządzony szkic 2D na powierzchnie cienkościennej części, używane do tworzenia otworów wentylacyjnych w ścianach części; półka (rys. 9 - B) - narzędzie do tworzenia podestu, czyli miejscowego spłaszczenia; reguła zaokrąglania (rys F) - narzędzie umożliwiające wygładzenie dużej ilości krawędzi zewnętrznych lub / i wewnętrznych w jednym kroku; kominek (rys. 9 - C) narzędzie umożliwiające sprawne tworzenie połączenia na wkręty; połączenie zatrzaskowe (rys. 9 - E) narzędzie ułatwiające projektowanie mechanizmu połączeniowego dla części plastycznych; występ (rys. 9 - A) - narzędzie ułatwiające projektowanie połączenia dwóch części na linii podziału. Rys. 9. Narzędzia do projektowania części z tworzyw sztucznych

16 Efektywność procesów projektowania z wykorzystaniem systemu Autodesk 135 Tworzywa sztuczne są szczególnie powszechnie stosowane w produktach konsumenckich, co wiąże się z koniecznością odpowiedniej stylizacji wyrobu, gdyż właśnie stosowane formy wzornictwa w znaczący sposób wpływają na decyzję klienta odnośnie zakupu. Do modelowania tego typu wyrobów, możliwości pakietu Inventor są ograniczone. W związku z tym faktem, w celu początkowej stylizacji kształtu wykorzystuje się często środowisko Autodesk Alias, po czym praca nad wykonanymi w nim modelami powierzchniowymi jest kontynuowana właśnie w aplikacji Inventor. Skupiając uwagę na omawianym przykładzie, o ile w przypadku większości analizowanych obudów komputerowych odpowiedni efekt można uzyskać poprzez właściwe wykorzystanie możliwości pakietu Inventor, o tyle w ich specjalnych wersjach o fantazyjnych kształtach, konieczne jest rozszerzenie możliwości wynikających z użytkowania omawianego systemu o najwyższej klasy narzędzia dla designerów (Autodesk Alias). 12. Podsumowanie W dzisiejszych czasach, wzrost wymagań stawianych przed procesami realizowanymi w przedsiębiorstwach jest bezdyskusyjny. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest w sposób bezpośredni związana z klientem oraz koniecznością skupienia uwagi na jego oczekiwaniach. Oferowane przez producentów wyroby powinny spełniać w możliwie największym stopniu wymagania klientów, zarówno w zakresie funkcjonalności, wyglądu, ceny, jak i czasu realizacji zamówienia. Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia przy uwzględnieniu istnienia wielu konkurencyjnych przedsiębiorstw. Naturalnym następstwem powyższych zależności jest potrzeba zróżnicowania oferowanych wyrobów. W efekcie, coraz większa liczba produktów jest oferowana w różnej liczbie wariantów. O ile w przypadku dużych przedsiębiorstw wytwarza się zróżnicowane wersje komponentów w skali masowej, o tyle w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw produkuje się w niewielkich seriach wyroby ciągle poddawane innowacjom. W związku z powyższym, wyjątkowo wysokie wymagania stawiane są przed procesami technicznego przygotowania produkcji. Dodatkowo należy zaznaczyć, że są one głównym źródłem powstawania kosztów związanych zwytwarzaniem wyrobów. W konsekwencji zachodzi potrzeba optymalizacji realizowanych procesów TPP, w tym również procesów projektowania. W związku z powyższym, naturalnym sposobem zmniejszenia kosztów, bez intencjonalnego wpływania na czynniki kształtujące jakość wyrobu, jest zmniejszanie pracochłonności wykonywanych działań. Szczegółowego znaczenia nabiera więc zagadnienie niematerialnych składnikach kosztów wyrobów, związanych z pracą oraz wkładem intelektualnym w realizowaną produkcję. Aby sprostać wymaganiom rynku oraz ich następstwom, konieczne jest właściwe wykorzystanie systemów klasy CAD. W efekcie zachodzi potrzeba ciągłego poszukiwania możliwych dróg prowadzących do zwiększenia efektywności procesów projektowania. W rzeczywistości, to nie wdrożenie systemu CAD, nawet najbardziej zaawansowanego, jest podstawą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a umiejętność pełnego skorzystania z oferowanych metod, technik oraz narzędzi.

17 136 Mateusz Szal, Sławomir Herma Literatura 1. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Jaskulski A., Autodesk Inventor 2009PL/2009+ metodyka projektowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Matuszek J., Metody i techniki zarządzania w Inżynierii Produkcji, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, Waguespack C., Mastering Autodesk Inventor 2009 and Autodesk Inventor 2009 LT, Wiley Publishing. Inc, 2008, Indianapolis, Indiana. 5. Trembly T., Introducing Autodesk Inventor 2009 and Autodes Inventor 2009 LT, Wiley Publishing. Inc, 2008, Indianapolis, Indiana. 6. Stasiak F., Projektowanie części z blach w programie Inventor, Artykuł, Miesięcznik Naukowo-Techniczny Mechanik. 7. Stasiak F., Adaptacyjność następczyni parametryzacji, Artykuł, Miesięcznik Naukowo-Techniczny Mechanik. 8. Konieczny R., Systemy CAD, materiały dydaktyczne, 9. Nowak A., Autodesk Inventor Narzędzia do projektowania części z tworzyw sztucznych, Design News Polska, listopad/grudzień 2009, nr 5(40) rok V. 10. Stanisławski M., Bezpośrednio czy parametrycznie, CADblog.pl nr 2(3) ( r.) ( r.) ( r.) ( r.). The design processes efectiveness with Autodesk Inventor system Summary The main aim of this article is to show possible ways to make design processes more efficient with Autodesk Inventor. The basic requirements in these applications were presented. The article focus on potential use Inventor in design of consumer products. Impact on individual customer needs in design processes were described. Basic methods, techniques and tools increasing efficiency of design processes were presented. The article show opportunity to streamline the modeling process with specialized modules. Moreover examples of content were given for a better understanding.

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB ROZWIĄZANIA Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów Technologiczność konstrukcji Choćby nie wiem jak się konstruktor starał, to nie może sobie za bardzo pozwolić na szaleństwo właściwe

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku...

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku... Lipiec 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do Autodesk Inventor Trójwymiarowe projektowanie

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology 10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology Oprogramowanie Solid Edge zapewnia największą funkcjonalnośd i najniższy koszt utrzymania na rynku systemów CAD. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Joanna OLEŚKÓW-SZŁAPKA METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo