SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych: [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: godz. 7:30-15:00. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp oraz przepisów wykonawczych do niej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Warszawa, marzec 2014 r.

2 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNEJ JEGO ZASTOSOWANIA 1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw, tj. przekracza równowartość euro Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w wymienionych niżej załącznikach, stanowiących integralną część SIWZ: Załącznik 7 - Karta informacyjna przedsięwzięcia, Załącznik 8 - Specyfikacja Techniczna, Załącznik 9 - Program Funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami, Załącznik 9a - Opinia Techniczna na temat warunków kompatybilności planowanej stacji radaru meteorologicznego zlokalizowanej na Górze Św. Anny ze stacjami radiowymi na terenie obiektu telekomunikacyjnego Wysoka Góra Świętej Anny, Załącznik 9b - Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę radaru meteorologicznego na działce 45/1 obręb Żyrowa, Gmina Zdzieszowice, Załącznik 9c - Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji radaru meteorologicznego na działce 45/1 obręb Żyrowa, Gmina Zdzieszowice, Załącznik 9d - Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci i dostaw energii elektrycznej, Załącznik 10 - wzór umowy, Załącznik 11 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, Załącznik 12 - Propozycja techniczna stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny, Załącznik 13 - Warunki przyłączenia do sieci energetycznej, Załącznik 14 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i eksploatacja radaru meteorologicznego na działce o nr ew. 45/1, obręb Żyrowa, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowice, województwo opolskie. 2.2 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 2.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2.6 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 2.7 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w terminie do dnia 24 marca 2014 r. zgłosić do pana Rafała Lewandowskiego, tel. (22) , chęć udziału w wizji lokalnej, podając dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy, numer tel. kontaktowego. Po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawców Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej, o której poinformuje Wykonawców zgłaszających chęć uczestnictwa w wizji. 2.8 Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w pkt 3 Formularza oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ). Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. 2.9 Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2

3 2.9 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne - Aparatura radarowa) (Roboty budowlane w zakresie stacji radarowych) 2.10 Wszystkie wartości, podane w ofercie w walutach innych niż PLN (w szczególności: wartości kontraktów, wartość polisy ubezpieczeniowej, wysokość posiadanych środków finansowych, zdolność kredytowa Wykonawcy), Zamawiający przeliczy na PLN wg kursów średnich NBP, obowiązujących w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: 60 tygodni od dnia zawarcia umowy 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY 4.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Niezależnie od powyższego Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą o przekazanie kopii oferty w formie elektronicznej na dysku USB Oferta musi obejmować cały zakres prac Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na dzień składania ofert, jest jawna, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Zamawiającego Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo oznaczyć zmiana lub wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty z napisem na kopercie WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych W przypadku opisanym w pkt 4.9, do pisma z informacją o wycofaniu bądź zmianie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji i określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3

4 4.12. W przypadku gdy wymagania opisane w punktach nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne Na ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski z wyjątkiem dokumentacji technicznej, opisów technicznych, instrukcji obsługi, które mogą być złożone w języku angielskim Formularz oferty, załączniki i oświadczenia winny być sporządzone wg wzorów zawartych w SIWZ. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez osobę (osoby) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu, Ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie Oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Wykonawcy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61, Warszawa Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych OFERTA w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Nie otwierać przed dniem 17 kwietnia 2014 r. godz. 12: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie Oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 4

5 Warunek nr 1 Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali minimum 5 zamówień (kontraktów), polegających na dostawach radarów meteorologicznych z funkcją podwójnej polaryzacji, porównywalnych z radarem, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (tj. dopplerowski radar meteorologiczny, pracujący w paśmie C, o mocy w impulsie nie mniejszej niż 250KW, z funkcją podwójnej polaryzacji oraz dedykowanym oprogramowaniem serwisowym oraz operacyjnym, służącym do pozyskiwania, przetwarzania, prezentacji oraz dystrybucji danych radarowych), z czego co najmniej 3 zamówienia (kontrakty) opiewają na kwotę netto co najmniej PLN (cztery miliony PLN) każde. W przypadku, gdy kontrakt jest w toku, wykonawca winien wykazać, że zrealizowana część kontraktu osiągnęła wartość netto co najmniej PLN (cztery miliony PLN). Warunek nr 2 Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali minimum jedno zamówienie o wartości netto co najmniej PLN (dwa miliony PLN), polegające na wybudowaniu obiektu lub obiektów wielkogabarytowych (budynku lub budowli) o wysokości minimum 30 m, w technologii analogicznej do opisanej w przedmiocie niniejszego zamówienia, tj. żelbetonowej. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; a) branży budowlanej co najmniej 1 osoba, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) branży elektrycznej, co najmniej 1 osoba do kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych, c) Konstruktor budowlany co najmniej 1 osoba o wykształceniu wyższym w specjalności konstrukcyjno budowlanej z uprawnieniami bez ograniczeń oraz doświadczeniu w projektowaniu budowli wielkogabarytowych, d) Projektant instalacji elektrycznych co najmniej 1 osoba o wykształceniu wyższym technicznym z uprawnieniami projektanta instalacji elektrycznych oraz doświadczeniu w projektowaniu instalacji elektrycznych, e) Informatyk co najmniej 1 osoba o wykształceniu wyższym technicznym oraz doświadczeniu w integracji systemów radaru meteorologicznego, f) Elektryk co najmniej 1 osoba o wykształceniu technicznym z uprawnieniami do nadzoru i eksploatacji sieci energetycznych oraz doświadczeniu w wykonywaniu instalacji elektrycznych, g) Specjaliści posiadający wykształcenie techniczne, w tym wyższe techniczne oraz doświadczenie w montażu, instalacji i uruchamianiu systemu radaru meteorologicznego co najmniej 5 osób (w tym co najmniej 2 z wyższym wykształceniem). d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Warunek 1 Wykonawca przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż ,00 PLN (dziesięć milionów złotych). Warunek 2 Wykonawca winien posiadać - potwierdzone w terminie 3 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert - środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 5

6 5.2 Poleganie na zasobach innych podmiotów Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego dotyczy zobowiązanie, w jaki sposób będzie wykonane i jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 5.3 Wykonawca samodzielnie ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że: 1. nie spełnia przesłanek stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 2. warunki, określone w pkt b) d) spełnia samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. 5.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że: 1. żaden z nich z osobna (odrębnie) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 2. warunki, określone w pkt b) d) spełniają łącznie (wspólnie), samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. 5.5 Niespełnienie co najmniej jednego z warunków, określonych w pkt 5.1.1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 5.6 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale 6. 6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ, 2) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw radarów meteorologicznych z funkcją podwójnej polaryzacji, porównywalnych z radarem, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (tj. dopplerowski radar meteorologiczny, pracujący w paśmie C, o mocy w impulsie nie mniejszej niż 250KW, z funkcją podwójnej polaryzacji oraz dedykowanym oprogramowaniem serwisowym oraz operacyjnym służącym do pozyskiwania, przetwarzania, prezentacji oraz dystrybucji danych radarowych) co najmniej 5 zamówień (kontraktów), z czego co najmniej 3 zamówienia (kontrakty) opiewają na kwotę netto co najmniej PLN (cztery miliony PLN) każde. Wykaz należy sporządzić wg wzoru Załącznik 5A do SIWZ, opisując przedmiot zamówienia, termin wykonania, wartość kontraktu, i wskazując podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Dla zamówień (kontraktów) będących w toku realizacji wykonawca poda wartość netto zrealizowanej części kontraktu. Do wykazu Wykonawca załączy dowody (w szczególności poświadczenie), potwierdzające należyte wykonanie zamówień, wyszczególnionych w wykazie patrz: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 3) wykaz robót budowlanych (co najmniej jedna robota budowlana, polegająca na wybudowaniu obiektu lub obiektów wielkogabarytowych - budynku lub budowli - o wysokości minimum 30 m, w technologii analogicznej do opisanej w przedmiocie niniejszego zamówienia, tj. żelbetonowej), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 6

7 Do wykazu Wykonawca załączy dowody (w szczególności poświadczenie), określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone patrz: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mnogą być składane, Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik 5B do SIWZ. 4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż ,00 PLN (dziesięć milionów złotych), 5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż PLN. 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w pkt 5.1.c) SIWZ (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5C do SIWZ ). 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 6.4 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7

8 wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 6.5 Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 6.2.: 1) pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy; 2. Dokumenty, o których mowa w pkt ) lit. a i lit c, pkt ) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt ) lit. b., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1. Dokumenty wymienione w punktach 6.2.2) ) i oświadczenia wymienione w punktach: i 6.3 należy dołączyć do oferty odrębnie dla każdego wykonawcy. 2. Oświadczenie, o których mowa w pkt może być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego z tych Wykonawców odrębnie. 6.7 Pełnomocnictwo 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 2. Pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy: a. Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; b. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 8

9 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powinno wyraźnie wskazywać: 1) jakiego postępowania dotyczy, 2) jakie podmioty występują wspólnie, 3) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, 4) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, 5) na jaki okres jest udzielone. 4. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. 7. ZAWARTOŚĆ OFERTY 1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (sporządzone wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ). 5) Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 6) Wstępny Projekt koncepcyjny i wizualizację stacji radarowej zgodny z wymaganiami opisanymi w pkt 3 Specyfikacji Technicznej, wykonany w formie papierowej oraz elektronicznej na dysku USB, w formacie CAD wraz z programem (freeware owym) pozwalającym na wizualizację i analizę projektu wieży budynku i terenu stacji radarowej. Wizualizacja obiektu powinna być przedstawiona w postaci modelu 3D CAD. Model powinien przedstawiać koncepcję architektoniczną elewacji zewnętrznej oraz układ pomieszczeń wewnątrz obiektu wg założeń w specyfikacji. Do pliku modelu należy dołączyć dedykowaną przeglądarkę, która będzie umożliwiała manipulowanie 3D modelem włącznie z rzutowaniem dowolnych przekrojów oraz wymiarowaniem dowolnych elementów modelu. Zalecana jest pełna kompatybilność pliku modelu (edycja) ze środowiskiem Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją mają pozwolić na ocenę zgodności projektu z wymaganiami specyfikacji technicznej. Zamawiający dokona oceny Projektu pod względem jego zgodności z wymaganiami pkt 3. Specyfikacji Technicznej. W przypadku stwierdzenia niezgodności Projektu z wymaganiami pkt 3 Specyfikacji Technicznej, Zamawiający odrzuci ofertę. 7) Propozycja techniczna stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny wg Załącznika nr 12 do SIWZ. 8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 8.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej: Łączna cena ofertowa brutto - waga 100% Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone na podstawie wzoru: Cmin x 100 pkt = N punktów cn gdzie Cn - cena badanej oferty Cmin - cena najtańszej oferty N - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena 9

10 8.2 Najkorzystniejsza będzie oferta o najniższej cenie. 9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 9.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 9.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której została udostępniona SIWZ, a także przekaże Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. 9.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja, oraz przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację na wniosek złożony w trybie art. 42 ust. 2 Pzp. 9.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ konieczna będzie zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie. 9.5 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców publikując stosowne ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także zamieszczając informację na stronie, na której została udostępniona specyfikacja oraz przekazując tę informację Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazano specyfikację. 10. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 10.1 Cena określona przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ uwzględnia wszystkie koszty i opłaty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, o którym mowa w Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ), w terminie wskazanym w pkt 3 SIWZ Wykonawca załączy do oferty Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony zgodnie ze wzorem Załącznika nr 11 do SIWZ, w którym poda cenę netto w PLN każdego etapu realizacji zadania. Suma cen netto wszystkich etapów stanowi łączną cenę ofertową realizacji zamówienia, o której mowa w pkt Wykonawca musi uwzględnić w ofercie wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów Ceny w Formularzu Ofertowym muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzunijnego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, Warszawa, KANCELARIA IMGW-PIB, nie później niż do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godziny 12:00 10

11 11.2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:30 w budynku IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, Warszawa, I piętro, pok Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt i Zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po upływie terminu na wniesienie odwołania. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą ustala się na 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. BADANIE I OCENA OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Oceniane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 ustawy W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 8 SIWZ, tj. który uzyskał największą liczbę punktów O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert (-y), wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (złożyli oferty) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14. WADIUM Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp. 11

12 14.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości zł (słownie: sto tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, właściwa kwota winna zostać przelana na rachunek Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 14 Oddział w Warszawie, nr rachunku O zachowaniu terminu wniesienia wadium świadczy data wpływu wadium na wskazany rachunek Zamawiającego. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, należy wraz z ofertą złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie), gdyż Zamawiający jest zobowiązany w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego dokumentu. Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w innym języku niż język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Jeżeli wykonawca ma zamiar wnieść wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka dla swej ważności winna zawierać: a) wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji ubezpieczyciela/banku), b) wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu, c) określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje - z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany, d) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty kwoty wadium na żądanie Zamawiającego, e) wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Zwrot, zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 15.1 Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, określonej w wybranej ofercie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 12

13 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Za zgodą Zamawiającego może być wniesione również : 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Wpłatę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, należy dokonać na konto Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 14 Oddział w Warszawie, nr rachunku z dopiskiem.: Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wykonawca wniesie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określony jest we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). 16. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW Wszelką korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres do korespondencji: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61, Warszawa (Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią Do kontaktowania się z Wykonawcami, ubiegającymi się o zamówienie, uprawniona ze strony Zamawiającego jest: Grażyna Głowacka-Chłopaś, INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 17.1 Wybrany wykonawca przedłoży Zamawiającemu - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - kopie umów o podwykonawstwo. Wymogi dotyczące podwykonawstwa zawarto w 7 wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ). 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA DZIAŁ VI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 13

14 18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki Ochrony Prawnej. 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Umowy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności pojawienia się: 1) nowych technologii umożliwiających skrócenie terminu realizacji zamówienia lub podniesienie jakości usług realizowanych w ramach zamówienia, 2) zmian lub wejścia w życie przepisów prawa polskiego w zakresie realizowanych prac, 3) zmian w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia, 5) zmian podejścia do realizacji wymagań opisanych w Załącznikach do Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego, 6) zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, 7) siły wyższej, o której mowa w umowie, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. 8) odmowy wydania przez właściwy organ administracji pozwolenia na budowę obiektu; w takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie prawo do wynagrodzenia za prace projektowe oraz uzyskane decyzje, zgodnie z udokumentowanymi kosztami Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 20. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Formularz oferty Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 14

15 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5A Załącznik nr 5B Załącznik nr 5C Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Wzór wykazu dostaw - doświadczenie Wykonawcy Wzór wykazu robót budowlanych doświadczenie Wykonawcy Wzór wykazu osób, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca Wzór zobowiązania do oddania zasobu podmiotu trzeciego Karta informacyjna przedsięwzięcia Specyfikacja Techniczna Program Funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami Załącznik nr 9a) Opinia Techniczna na temat warunków kompatybilności planowanej stacji radaru meteorologicznego zlokalizowanej na Górze Św. Anny ze stacjami radiowymi na terenie obiektu telekomunikacyjnego Wysoka Góra Świętej Anny, Załącznik nr 9b) Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę radaru meteorologicznego na działce 45/1 obręb Żyrowa, Gmina Zdzieszowice, Załącznik nr 9c) Załącznik nr 9d) Załącznik nr 10 Załącznik 11 Załącznik 12 Załącznik 13 Załącznik 14 Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji radaru meteorologicznego na działce 45/1 obręb Żyrowa, Gmina Zdzieszowice, Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci i dostaw energii elektrycznej Wzór umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, Propozycja techniczna stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny, Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i eksploatacja radaru meteorologicznego na działce o nr ew. 45/1, obręb Żyrowa, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowice, województwo opolskie Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław S. Ostojski 15

16 ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY 1... ADRES SIEDZIBY... nr TELEFONU... nr FAXU NIP: REGON:... INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna Warszawa My, niżej podpisani odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę: brutto:. PLN (słownie brutto:.... PLN) W tym: netto:...pln (słownie netto:.... PLN) Stawka podatku VAT..% zgodnie z załączonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym według Załącznika nr 11 do SIWZ. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 2. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie: 60 tygodni od dnia zawarcia umowy. 3. Zamówienie zamierzamy wykonać sami /z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić) w zakresie: (zakres powierzonych prac) 4. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami 13 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ 1 W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców 16

17 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty zgodnie z warunkami określonymi w pkt 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od do. informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: (imię nazwisko tel./fax, adres ) 10. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert. 11. Do oferty załączono następujące dokumenty:... Miejsce i data.. Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo 17

18 ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Oświadczmy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejsce i data.. Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo 18

19 ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) Miejsce i data.. Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo 19

20 ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Informujemy, że: 1. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)* 2. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)* (*) niepotrzebne skreślić W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Miejsce i data.. Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa strona internetowa Zamawiającego: http://www.imgw.pl miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo