problemy nowoêci informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Uszkodzenia o ysk i ich przyczyny Cz Êç III Niewspó osiowoêç statyczna Niewspó osiowoêç statyczna, powszechna przyczyna przegrzania i/lub przedwczesnego uszczenia, wyst puje w jednej z nast pujàcych sytuacji: PierÊcieƒ wewn trzny jest dosuni ty do wyst pu oporowego na wale, który nie jest prostopad y wzgl dem gniazda o yska. PierÊcieƒ zewn trzny jest dosuni ty do wyst pu oporowego w oprawie, który nie jest prostopad y wzgl dem otworu oprawy. Otwory dwóch opraw nie sà wspó osiowe. PierÊcieƒ o yska nie zosta prawid owo dosuni ty do wyst pu oporowego i jest zamontowany w niew aêciwej pozycji w swoim gnieêdzie. PierÊcieƒ zewn trzny o yska swobodnego jest zakleszczony w swoim gnieêdzie. o yska wahliwe nie sà w stanie skompensowaç wszystkich b dów niewspó osiowoêci. Na przyk ad, gdy wirujàcy pierêcieƒ wewn trzny o yska wahliwego nie jest prostopad y wzgl dem swojego gniazda na wale, b dzie si on chybota, wykonujàc ruch obrotowy. Mo e to spowodowaç problemy ze smarowaniem oraz przedwczesne zu ycie i/lub szybkie zm czenie materia u zapoczàtkowane na powierzchni. o yska kulkowe wzd u ne mogà wykazywaç Êlady wczesnego zu- ycia zm czeniowego, gdy zostanà Rys. 1. Ustawione niewspó osiowo o- ysko kulkowe skoêne dwurz dowe: skutkiem niewspó osiowoêci by y dwie strefy obcià enia oddalone o 180, wysokie obcià enia, wywo ane przez nie napr enia i problemy ze smarowaniem doprowadzi y do przedwczesnego uszkodzenia o yska; klasyfikacja ISO: zm czenie materia u zapoczàtkowane na powierzchni zamontowane na powierzchniach osadzenia, które nie sà prostopad e do wa u. W takich przypadkach jedynie jeden ma y odcinek ( uk) nieruchomego pierêcienia przenosi ca e obcià enie. Kiedy wirujàcy pierêcieƒ o yska kulkowego wzd u nego jest zamontowany na nieprostopad ym wyst pie wa u, b dzie on si chybota, wykonujàc ruch obrotowy. Chwiejàcy si wirujàcy pierêcieƒ powoduje obcià enie jedynie ma ej cz Êci nieruchomego pierêcienia i dochodzi do przedwczesnego zm czenia materia u. W przypadku dwóch opraw podpierajàcych ten sam wa, które nie majà wspólnej osi, jedynie o yska kulkowe wahliwe lub o yska wa- eczkowe wahliwe b dà mog y funkcjonowaç bez wywo ywania momentów zginajàcych, których efektem w razie stosowania o ysk innych typów by oby ugi cie wa u i niewspó osiowoêci. o yska kulkowe zwyk e i o yska kulkowe skoêne, a tak e o yska walcowe i sto kowe mogà kompensowaç jedynie bardzo ma e niewspó osiowoêci. Niewspó osiowoêç w tych o yskach zazwyczaj powoduje obcià enia kraw dziowe, których efektem mo e byç przedwczesne zm czenie materia u. Rys. 2. Niewspó osiowe ustawienie oprawy wywo a o obcià enia kraw dziowe w tym o ysku sto kowym, rezultat: przedwczesne uszkodzenie o yska; klasyfikacja ISO: zm czenie materia u zapoczàtkowane pod powierzchnià Dwurz dowe o ysko kulkowe skoêne pokazane na rys. 1 by o ustawione niewspó osiowo. W efekcie powsta y dwie strefy obcià enia oddalone o 180. Wysokie wywo ane obcià enia doprowadzi y do nieskutecznego smarowania. Zarówno wysokie obcià enia, jak i problemy ze smarowaniem by y przyczynà przedwczesnego uszkodzenia o- yska, które rozpocz o si jako uszczenie powierzchni. o ysko sto kowe pokazane na rys. 2 by o zamontowane w ustawionej niewspó osiowo oprawie. Obcià enie by o przenoszone jedynie przez ma y obszar na brzegu pierêcienia. Bardzo du e napr enia wynikowe dzia ajàce w tym miejscu doprowadzi y do zm czenia materia u i przedwczesnego uszczenia zapoczàtkowanego pod powierzchnià. Nieprawid owe sposoby monta u Stosowanie niew aêciwych praktyk oraz zaniedbania przed i podczas monta u cz sto prowadzà do uszkodzenia i przedwczesnego zm czenia materia u lub awarii o yska. Jednà z przyczyn pierwotnych awarii o ysk wynikajàcych z przedwczesnego zm czenia materia u jest uszkodzenie spowodowane uderzeniem w czasie przenoszenia, monta u, przechowywania i/lub pracy o yska. W takich przypadkach uderzenie przekracza wytrzyma oêç materia u (dochodzi do przecià enia materia u), który odkszta ca si plastycznie. Uszkodzenie zaczyna si w punkcie odkszta cenia i ostatecznie koƒczy si przedwczesnym zniszczeniem o yska. Na rys. 3 pokazano, jak si a monta owa przy o ona do nieodpowiedniego pierêcienia przechodzi przez elementy toczne. Taka sytuacja mo e tak e wystàpiç, jeêli o ysko jest nara one na dzia anie nienormalnych obcià eƒ, kiedy nie pracuje. Poniewa obcià enie Rys. 3. Si a monta owa przy o ona do nieodpowiedniego pierêcienia; klasyfikacja ISO: przecià enie ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011 3

2 Rys. 4. Uszkodzenie spowodowane uderzeniem podczas monta u; klasyfikacja ISO: przecià enie Rys. 5. Zm czenie materia u b dàce skutkiem uszkodzenia spowodowanego uderzeniem podczas monta u; klasyfikacja ISO: przecià enie udarowe jest obcià eniem osiowym, na pierêcieniach mo na znaleêç wgniecenia przesuni te wzd u nie wzgl dem Êrodka o yska. Odleg oêç mi dzy wgnieceniami jest taka sama jak rozmieszczenie elementów tocznych. Uszkodzenie pierêcienia wewn trznego dwurz dowego o yska kulkowego skoênego przedstawiono na rys. 4. W tym przypadku si a monta owa by a przy o ona przez pierêcieƒ zewn trzny. Powsta e odkszta cenia trwa e sà w postaci równomiernie rozmieszczonych wgnieceƒ, których po o enie koresponduje z odleg oêciami mi dzy kulkami. Na rys. 5 przedstawiono wynikowe uszkodzenie o yska kulkowego zwyk ego, które pracowa o przez pewien czas. Innà przyczynà przedwczesnych uszkodzeƒ zm czeniowych jest obecnoêç zanieczyszczeƒ w o ysku lub oprawie. Zanieczyszczenia mogà zostaç wprowadzone w czasie monta u lub byç pozosta oêcià z uszkodzonego wczeêniej zamontowanego o yska. Zanieczyszczenia mogà tak e znaleêç si w oprawie w wyniku procesu produkcyjnego. Uwi êni cie wióra mi dzy powierzchnià zewn trznà o yska i otworem oprawy mo e równie doprowadziç do przedwczesnego uszkodzenia o yska. o yska walcowe mogà zostaç atwo uszkodzone podczas monta u. Do takiej sytuacji mo e dojêç na przyk ad po osadzeniu na wale pierêcienia wewn trznego o yska konstrukcji NU, a pierêcienia zewn trznego ze z o eniem koszyka i wa eczków w oprawie. Je eli podczas sk adania obu zespo ów wa zostanie ustawiony skoênie i nie b dzie obracany, wa eczki mogà zarysowaç bie ni pierêcienia wewn trznego (rys. 6), powodujàc wgniecenia w kszta cie d ugich poprzecznych smug. Rozmieszczenie (rys. 7) uszkodzeƒ odpowiada odleg oêciom mi dzy wa eczkami. Mo na uniknàç takiego uszkodzenia. W tym celu nale y dobrze Rys. 7. Uszkodzenie monta owe o yska walcowego; klasyfikacja ISO: wgniecenie w wyniku nieprawid owej obs ugi nasmarowaç wszystkie elementy i obracaç pierêcieƒ wewn trzny podczas monta u. W przypadku wi kszych o ysk powinna byç stosowana tuleja monta owa (rys. 8). Rys. 8 Przep yw pràdu przez o ysko spowodowany nadmiernym napi ciem W pewnych warunkach pràd elektryczny przep ynie przez o- ysko, szukajàc uziemienia. Na przyk ad, podczas naprawiania wa u mogà powstaç nadmierne ró nice potencja ów elektrycznych (napi cie elektryczne) w efekcie nieprawid- owego uziemienia sprz tu spawalniczego. Poniewa podczas przep ywu pràdu tworzy si uk elektryczny mi dzy jednym pierêcieniem o yska a elementem tocznym oraz b) Rys. 6 Rys. 9. Uszkodzenie du ego o yska bary kowego spowodowane przep ywem pràdu elektrycznego w wyniku nadmiernego napi cia elektrycznego, a) uszkodzenie bie ni pierêcienia zewn trznego; b) korespondujàce uszkodzenie elementu tocznego; klasyfikacja ISO: nadmierne napi cie 4 ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011

3 mi dzy elementem tocznym a drugim pierêcieniem o yska, dochodzi do powa nego uszkodzenia. Na rys. 9 pokazano uszkodzenie w wyniku nadmiernego napi cia elektrycznego na bie ni pierêcienia zewn trznego i na powierzchni elementu tocznego w du ym o ysku bary kowym. Uszkodzenie mo e wystàpiç podczas postoju, ale zazwyczaj zdarza si podczas pracy o yska. Jednak- e ten typ uszkodzenia jest klasyfikowany jako uszkodzenia przedeksploatacyjne. Uszkodzenia w transporcie i podczas magazynowania Do uszkodzeƒ kojarzonych zazwyczaj z transportem nale à prawdziwe odciski Brinella (przecià enie) spowodowane obcià eniami udarowymi lub fa szywe odciski Brinella wywo ane drganiami. Prawdziwe odciski Brinella sà wynikiem uderzenia. Uderzenie mo e wystàpiç w rezultacie nieprawid owego obchodzenia si z o yskiem lub pojawienia si obcià eƒ udarowych w aplikacji. Zale nie od wielkoêci uszkodzenia, prawdziwe odciski Brinella spowodujà (w ró nym stopniu) wzrost poziomu ha asu i drgaƒ oraz zmniejszenie trwa oêci eksploatacyjnej o yska. Aby zidentyfikowaç uszkodzenie jako prawdziwe odciski Brinella, nale y sprawdziç, czy odleg oêci mi dzy uszkodzonymi miejscami sà zgodne z rozstawem elementów tocznych. Poniewa prawdziwe odciski Brinella sà skutkiem uderzenia, w powi kszeniu mogà byç widoczne oryginale Êlady po szlifowaniu. Na rys. 10 pokazano stukrotne powi kszenie uszkodzenia spowodowanego uderzeniem (powodujàcym przecià enie). Uszkodzenie w wyniku fa szywych odcisków Brinella tak e Rys. 10. Âlad uderzenia, który spowodowa przecià enie (prawdziwe odciski Brinella) powi kszenie 100 x; klasyfikacja ISO: przecià enie cechuje si Êladami rozmieszczonymi w odleg oêciach odpowiadajàcych rozstawowi elementów tocznych. Jednak poniewa sà one wywo ane drganiami, Êlady po szlifowaniu znikn y, jak to pokazano na rys. 11. Fa szywe odciski Brinella Rys. 11. Âlady fa szywych odcisków Brinella powi kszenie 100 x; klasyfikacja ISO: fa szywe odciski Brinella równie prowadzà do wzrostu poziomu ha asu i drgaƒ zale nie od stopnia uszkodzenia o yska. W ocenie organizatorów, wystawców oraz goêci EMO Hannover 2011 tegoroczna edycja by a udana pod ka dym wzgl dem. Zdaniem komisarza generalnego wystawy dr Detleva Elsinghorsta przemys obrabiarkowy nadal dzia a na pe nych obrotach na targach z o ono zamówienia o àcznej wartoêci ponad 4,5 miliarda euro. W imprezie wzi o udzia 2037 wystawców z 41 krajów, którzy zaprezentowali najnowsze modele obrabiarek oraz rozwiàzania i us ugi zwiàzane z obróbkà metali zgodnie z has em imprezy Obrabiarki i nie tylko. Wystawcy zaprezentowali wiele rozwiàzaƒ, których innowacyjnoêç przejawia a si nie tylko w parametrach technicznych i wydajnoêci obrabiarek, ale równie we wzornictwie czy walorach u ytkowych. Dba oêç o funkcjonalnoêç i wyglàd coraz wa niejsza przy tworzeniu nowoczesnych maszyn i urzàdzeƒ by a dobrze widoczna na EMO Hannover Na tegorocznej imprezie znalaz y si rozwiàzania wykorzystywane w proekologicznych technologiach wytwórczych i wspomagajàce zrównowa ony rozwój firm producenci maszyn przywiàzujà coraz wi kszà wag do efektywnoêci energetycznej, a oszcz dnoêç surowców i dobre gospodarowanie energià to Rys. 12. Uszkodzenie wynikajàce z nieprawid owego sk adowania; klasyfikacja ISO: korozja od wilgoci Podczas przechowywania opakowanie o yska powinno pozostawaç w dobrym stanie, w przeciwnym przypadku stan o yska mo e ulec pogorszeniu. Dotyczy to tak e o ysk ju zamontowanych w podzespo ach (rys. 12). o yska powinny byç zabezpieczone w odpowiedni sposób. SKF Polska S.A. Targi EMO Hannover 2011 podsumowanie imprezy czynniki, które cz sto stajà si decydujàcym kryterium pozwalajàcym zyskaç przewag na konkurencyjnym rynku. W dniach wrzeênia 2011 na targi EMO do Hanoweru przyjecha o ponad goêci ze 100 krajów. Wielu goêci przyjecha o w tym roku do Hanoweru spoza Niemiec: niemal 40% zwiedzajàcych stanowi y osoby z zagranicy, a o 6,5% wzrós odsetek goêci z Azji i Ameryki Po- udniowej. A 55% zwiedzajàcych przyjecha o na EMO z konkretnymi planami inwestycyjnymi. WÊród goêci zagranicznych odsetek ten wyniós 75%. Ponad po owa zwiedzajàcych szuka a rozwiàzaƒ pozwalajàcych zwi kszyç moce przerobowe w przedsi biorstwie, kolejne 20% natomiast pierwszych obrabiarek do swych parków maszynowych. Program targów uatrakcyjni y wydarzenia dodatkowe i imprezy specjalne. Kongresy obejmujàce tematyk zrównowa onych technik produkcyjnych, technologii wytwórczych w lotnictwie i przemyêle kosmicznym, potencja u gospodarczego rynku rosyjskiego oraz pozyskiwania kadr cieszy y si ogromnym zainteresowaniem wêród zwiedzajàcych. Targi EMO Hannover 2013 odb dà si wrzeênia. ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011 5

4 problemy nowoêci informacje Podsumowanie targów TOOLEX i WIRTOTECHNOLOGIA 2011 Od 5 do 7 paêdziernika br. odbywa y si w Expo Silesia w Sosnowcu Mi dzynarodowe Targi Obrabiarek, Narz dzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Mi dzynarodowe Targi Metod i Narz dzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA. Ponad 500 firm z ca ego Êwiata zaprezentowa o rozwiàzania, znajdujàce zastosowanie w wielu ga ziach przemys u. W targach uczestniczy o 7185 osób, w tym 5748 zarejestrowanych specjalistów konstruktorów, technologów, kierowników produkcji, dyrektorów i w aêcicieli firm. Tegoroczne targi TOOLEX wspierali m.in. Polska Izba Motoryzacji, Paƒstwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Polska Izba Producentów na rzecz ObronnoÊci Kraju, Politechnika Âlàska oraz Naczelna Organizacja Techniczna. Targi WIRTOTECHNOLOGIA otrzyma y patronat Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Akademii Nauk. Na targach mo na by o obejrzeç Êwiatowej klasy maszyny i urzàdzenia, m.in. obrabiarki do obróbki ubytkowej i plastycznej, urzàdzenia do obróbki blach na zimno, do obróbki termicznej, a tak e profesjonalne narz dzia najwa niejszych mi dzynarodowych producentów oraz aparatur kontrolno-pomiarowà wiodàcych marek. Swoje produkty prezentowa y znane polskie i Êwiatowe firmy z bran y obrabiarek i narz dzi, m.in.: DMG (fot. 1), Agie Charmilles, ECKERT AS, ELESA-GANTER, Fabryka Maszyn Tarnów, Iscar, Gühring, Sandvik, Igus, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Mitsubishi Materials, Fanuc i wiele innych. WÊród wystawców prezentujàcych urzàdzenia pomiarowe stosowane w praktyce przemys owej widoczne by y produkty znanych firm, takich jak: Zeiss, Hexagon Metrology, Faro, Nikon Metrology, Leica. Wiele firm produkujàcych narz dzia do obróbki oferowa o klientom rozwiàzania przeznaczone do specjalnych aplikacji, np. do obróbki materia ów stosowanych w lotnictwie (Mitsubishi Materials, Taegu Tec), w przemyêle samochodowym lub w konstrukcji elementów turbin wiatrowych (Taegu Tec). W ofercie firmy Iscar mo na by o znaleêç frezy przeznaczone do obróbki materia ów kompozytowych, a tak e do obróbki miniaturowych elementów. Firma Sandvik Polska prezentowa a rozwiàzania dla energetyki i frezy przeznaczone specjalnie do obróbki kó z batych. Na odbywajàcych si po raz pierwszy razem z targami TOOLEX, targach WIRTOTECHNOLOGIA wystawcy zaprezentowali liczne nowoêci. Firma SMARTTECH dokona a premierowej prezentacji optycznego skanera Geomagic 3D (fot. 2). Fot. 3 (mj) Bezdotykowy skaner Scan3D BLUE wykorzystuje technologi wàskopasmowego niebieskiego Êwiat a LED, umo liwiajàc w ten sposób szybki i precyzyjny pomiar w dowolnych warunkach oêwietlenia. Z kolei firma 3D SPACE po raz pierwszy w Polsce prezentowa a stacjonarny skaner 3D typu HDI Advance firmy 3D3 Solutions oraz nowà wersj oprogramowania SpaceClaim Engineer. Premierowej prezentacji oprogramowania SolidWorks 2012 dokona a firma CADWorks. Fot. 4 (mj) Fot. 1 (mj) 6 Fot. 2 (mj) Swoje stoiska na targach WIRTOTECHNOLOGIA mia a wi kszoêç znanych na polskim rynku producentów i dystrybutorów oprogramowania in ynierskiego: Autodesk, 3Dcad, Evatronix, 3D connexion, DELCAM (fot. 3), PROCAD, DATACOMP. Targom WIRTOROK WYD. LXX 앫 ZESZYT 12/2011

5 problemy nowoêci informacje Fot. 7 (mj) Fot. 5 (mj) TECHNOLOGIA towarzyszy cykl wyk adów w ramach X Forum In ynierskiego Stowarzyszenia ProCAx. Podczas targów TOOLEX wr czono medale za najlepsze produkty. W kategorii OBRABIARKI laureatami zosta y firmy: 쐌 Agie Charmilles Sp. z o.o. za Centrum Obróbkowe MIKRON HPM 600 HD (fot. 4) oraz 쐌 INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA za modu owà szlifierk Êcierno-elektroerozyjnà MESO 25 CNC. W tej samej kategorii przyznano 1 wyró nienie dla firmy: 쐌 ECKERT A.S. za przecinark Jantar z systemem do ci cia blach, rur i profili (fot. 5). Medale w kategorii NARZ DZIA przyznano firmom: 쐌 Sandvik Polska Sp. z o.o. za narz dzia z t umieniem drgaƒ SILENT TOOLS (fot. 6), 쐌 TaeguTec Polska Sp. z o.o. za wysoko wydajne narz dzie do frezowania z odsadzeniami 90 MILL RUSH, P YTKI 3PKT i 3PHT 10.., 15.. oraz 19 (fot. 7), Fot. 6 (mj) 쐌 GÜHRING Sp. z o.o. za wiert o Ratio RT 100 R, 쐌 TaeguTec Polska Sp. z o.o. za wysoko wydajne narz dzie do frezowania trioball; p ytki 3FB320 oraz 3FB500, 쐌 ISCAR POLAND Sp. z o.o. za narz dzie do szybkiego frezowania HELITANG UPFEED. Przyznano 2 równorz dne wyró nienia w kategorii TECHNOLOGIA dla firm: 쐌 FANUC ROBOTICS POLSKA Sp. z o.o. za Oprogramowanie Sterujàce Robotami SoftFloat, 쐌 ISCAR POLAND Sp. z o.o. za rozwiàzanie ITA elektroniczny doradca narz dziowy. Frezarka obwiedniowa Gleason Titan 1200H Frezarka obwiedniowa Gleason Titan 1200H, przeznaczona do frezowania obwiedniowego kó z batych, jest bardzo wydajna i prosta w obs udze. Przy jej projektowaniu po o ono szczególny nacisk na optymalne usuwanie wiórów podczas skrawania na sucho i mokro opatentowania zasadà prowadzenia zasadniczo wp ywa na wzrost ogólnej sztywnoêci systemu. Nowy interfejs operatora oraz oprogramowanie wykorzystujà system sterowania Siemens 840D SolutionLine, zapewniajàcy maksymalnà atwoêç u ytkowania. Dzi ki najno- oraz zoptymalizowanà ergonomicznie dost pnoêç. o e maszyny ze stali kompozytowej wykazuje maksymalne w aêciwoêci t umiàce, co w po àczeniu z nowà, zg oszonà do woczeêniejszej technologii nap du i silnika oraz programowym mo liwoêciom monitorowania poboru energii frezarka Titan 1200H jest energooszcz dna. ROK WYD. LXX 앫 ZESZYT 12/2011 7

6 Targi SyMas i MAINTENANCE podsumowanie Na poczàtku paêdziernika br. odby a si III edycja targów obróbki, magazynowania, transportu i logistyki materia ów sypkich i masowych SyMas oraz II edycja targów utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji MAINTENANCE. 88 wystawców zaprezentowa o, mi dzy innymi: urzàdzenia do transportu, prze adunku i magazynowania, aparatur kontrolno-pomiarowà, elektronik systemów wa àcych, osuszacze i filtry powietrza, dmuchawy, spr - arki, silosy i magazyny, suszarnie, czyszczalnie i transportery, odsiewacze wibracyjne, przenoêniki, podajniki, dozowniki, wagi, mieszarki, suszarki, granulatory, separatory, m yny, kruszarki, prasy, odpylacze przemys owe, Êrodki smarne, us ugi w zakresie utrzymania ruchu, zabezpieczenia przeciwwybuchowe, us ugi ATEX. ObecnoÊç firm z takich paƒstw, jak m.in.: Finlandia, Dania, W ochy, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Francja, Rumunia, Czechy czy S owenia nada a targom mi dzynarodowego charakteru. Ze wzgl du na ÊciÊle bran owy charakter targi odwiedzili wy àcznie specjaliêci z bran y materia ów sypkich i masowych oraz utrzymania ruchu. Z uwagi na szerokà tematyk obejmujàcà targi prezentowana oferta zyska a uznanie wêród przedstawicieli wielu sektorów przemys u. W gronie odwiedzajàcych targi, najliczniej reprezentowane by y bran e: chemiczna, spo ywcza, budowlana, wydobywcza, metalurgiczna oraz transportowa. Targi odwiedzi y osoby podejmujàce kluczowe decyzje w przedsi biorstwach, decydujàce o zakupach nowego sprz tu czy wdra aniu nowoczesnych technologii. Na targach obecni byli zarówno w aêciciele i prezesi zak adów, jak równie in ynierowie, technolodzy i kierownicy produkcji czy specjaliêci ds. technicznych. Sta ym punktem imprez organizowanych pod szyldem easyfairs sà warsztaty learnshops. Cykl prezentacji i wyk adów przygotowanych przez najlepszych specjalistów z bran y mia na celu poszerzenie wiedzy zwiedzajàcych na temat nowych technologii i rozwiàzaƒ, co stanowi o doskona à okazj, aby w czasie wizyty na targach uzupe niç zarówno teoretycznà, jak i praktycznà wiedz z zakresu materia ów sypkich i masowych oraz utrzymania ruchu. W ramach tegorocznych targów odby y si równie dwie imprezy towarzyszàce: Mi dzynarodowe Seminarium INDEX. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe ATEX organizowane przez firm Tessa Wolff i Synowie, V Krakowskie Seminarium z cyklu Energia-Media-Utrzymanie ruchu. Diagnostyka-Bezpieczeƒstwo-Systemy informatyczne. Zysk energetyczny w utrzymaniu ruchu organizowane przez firm humac. Kolejna edycja targów SyMas i MAINTENANCE odb dzie si 3 i 4 paêdziernika 2012 r. w Krakowie. Maszyna do gratowania LR 30, zaprezentowana na ITM Polska 2011, jest maszynà do usuwania gratu z blach po ci ciu przy u yciu gilotyny, plazmy lub lasera. W jednym przejêciu grat usuwany jest z dwóch stron arkusza blachy. Maszyna umo liwia zarówno gratowanie du ych formatek blachy, jak i niewielkich elementów. Mo e pracowaç w pozycji roboczej poziomej lub pionowej. U atwieniem w przesuwaniu du ych arkuszy blach jest stó z kulkami rolkowymi oraz automatyczne przesuwanie arkuszy blach za pomocà rolek nap dowych. Maszyna LR 30 produkowana jest w nast pujàcych wersjach: LR AT z automatycznym podajnikiem, sto em prowadzàcym, dla zakresu gruboêci obrabianych blach: 0 12 mm. Nowa seria stroboskopów Stroboskopy serii TKRS. TKRS 10 i TKRS 20 firmy SKF sà przenoênymi, kompaktowymi, atwymi w obs udze przyrzàdami, które umo liwiajà pozorne zamro enie ruchu urzàdzenia wykonujàcego ruch obrotowy lub posuwisto- -zwrotny. Umo liwia to kontrol elementów pracujàcych urzàdzeƒ, takich jak: opaty wentylatora, sprz g a, ko a z bate, wrzeciona obrabiarek i nap dy pasowe. Seria TKRS ma nast pujàce w aêciwoêci: Ergonomiczny uk ad regulacji pozwalajàcy na ustawienie cz stotliwoêci b yskania w ciàgu sekund. LR wersja kompaktowa dla zakresu gruboêci obrabianych blach: 0 12 mm. LR wersja kompaktowa z ograniczonym zakresem obrabianych blach: 3 12 mm. Tryb przesuni cia fazowego umo liwiajàcy obracanie obrazu kontrolowanego obiektu i uzyskanie jego prawid owego po o enia do ogl dzin, co jest szczególnie przydatne do kontroli kó z batych i opat wentylatora. W celu u atwienia pos ugiwania si przyrzàdem przez d u szy czas mo liwe jest zamocowanie stroboskopu na trójnogu. Stroboskopy sà dostarczane z uniwersalnà adowarkà. 8 ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011

7 Etyka badaƒ naukowych konferencja NANOETHICS 2011 Nanotechnologia to ogólna nazwa ró nych technik i sposobów tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych. Cz sto wià e si to z przekszta caniem materii w skali pojedynczych atomów. Poczàtki nanotechnologii si gajà po owy XX w., a w latach 80. i 90. ub. wieku nastàpi jej gwa towny rozwój, który trwa do dziê. Odkrycie fullerenów, nanorurek czy kropek kwantowych to wa niejsze osiàgni cia znacznie przyspieszajàce rozwój tej dziedziny nauki i in ynierii. Nanomateria y i nanourzàdzenia znajdujà wiele zastosowaƒ. Przyk adem mogà byç bakteriobójcze preparaty z nanoczàsteczkami srebra, grzybobójcze nanoczàsteczki miedzi, wysokowytrzyma e nanorurki w glowe czy nanorurki metali. Ocenia si, e g ównymi u ytkownikami nanotechnologii sà przemys y: elektrotechniczny, optyczny, Êrodków transportu, narz dziowy, spo ywczy, technika medyczna, in ynieria Êrodowiska. Wzrost liczby produktów zawierajàcych nanomateria y, a tak e zwi kszenie znaczenia nanotechnologii w przemyêle powoduje pojawienie si pytaƒ o zagro enia zwiàzane z ich wykorzystaniem. Wp yw nanomateria ów na Êrodowisko i organizmy ywe nie jest dostatecznie poznany. Istniejà te zagro enia zwiàzane z procesem produkcji nanomateria ów i nanoproduktów. Ârodki ochronne stosowane w produkcji makrowyrobów mogà byç niewystarczajàce w wypadku stosowania nanotechnologii. Zagadnieniu regulacji prawnych i etycznych w obszarze nanotechnologii by a poêwi cona odbywajàca si 20 i 21 paêdziernika br. w Warszawie konferencja Governance and Ethics of Nanosciences and Nanotechnologies NANO- ETHICS 2011 zorganizowana przez Polskà Akademi Nauk we wspó pracy z Komisjà Europejskà pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego, prof. Barbary Kudryckiej oraz prezesa PAN, prof. Micha a Kleibera, w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W konferencji wzi li udzia naukowcy z wielu krajów, m.in. z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Rosji, Japonii, W och. Obecni byli tak e przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badaƒ i Rozwoju Komisji Europejskiej. G ównym celem konferencji by o przedstawienie najwa niejszych zagadnieƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem nanonaukà i nanotechnologià oraz etycznymi aspektami tych dziedzin. Uczestnicy konferencji podkreêlali istotnà rol informacji i dialogu spo ecznego we wprowadzaniu kryteriów etycznych do badaƒ w zakresie nanotechnologii. Jak wynika bowiem z przeprowadzonych badaƒ, osiàgni cia nanotechnologii sà akceptowane przez spo eczeƒstwa, jednak istnieje wiele obaw zwiàzanych z ich wykorzystaniem, wynikajàcych z braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Dr Christien Enzing, z firmy analitycznej Technopolis Group z Amsterdamu, przedstawi a finansowany przez rzàd Holandii program Nanopodium, którego celem jest informowanie spo eczeƒstwa o nanotechnologiach z wykorzystaniem ró nego rodzaju Êrodków przekazu, czym sà nanotechnologie. Wystàpienie prof. Jerzego Ru y o z Penn State University (USA) dotyczy o ró nych aspektów nanotechnologii, które obecnie mo na podzieliç na twarde i mi kkie. Nanotechnologie mi kkie stosowane g ównie w medycynie obj te sà regulacjami, w przeciwieƒstwie do nanotechnologii twardych obejmujàcych przede wszystkim osiàgni cia fizyki kwantowej. Wiele uwagi poêwi cono rozwojowi nanomateria ów i kwestii bezpieczeƒstwa zwiàzanego z ich wytwarzaniem i u ytkowaniem. Istotnym problemem sà mo liwe zmiany w aêciwoêci nanomateria- ów z up ywem czasu, a tak e kwestie zwiàzane z ich recyklingiem czy ponownym wykorzystaniem. Dyskusja dotyczy a te przestrzegania przez paƒstwa cz onkowskie UE Kodeksu post powania dotyczàcego odpowiedzialnego prowadzenia badaƒ w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (Code of Conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research) przyj tego przez Komisj Wspólnot Europejskich na posiedzeniu w dn. 7 lutego 2008 r., z zaleceniem stosowania go jako instrumentu s u àcego za podstaw dalszych inicjatyw majàcych na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa oraz etycznego i zrównowa onego charakteru badaƒ w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii w Unii Europejskiej. Kodeks zawiera 7 ogólnych zasad, dotyczàcych zrównowa onego rozwoju, bezpieczeƒstwa, równego traktowania i odpowiedzialnoêci, czy dobrej praktyki laboratoryjnej. Kodeks jest modyfikowany co dwa lata, z uwzgl dnieniem post pów w rozwoju tej dziedziny. ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011 9

8 problemy nowoêci informacje Nowoczesne technologie wytwarzania ManuFuture 2011 Istotnym wydarzeniem zwiàzanym z polskà prezydencjà w Radzie UE by a odbywajàca si pod koniec paêdziernika we Wroc awiu konferencja ManuFuture Organizatorem spotkania by a Politechnika Wroc awska we wspó pracy z DolnoÊlàskim Parkiem Innowacji i Nauki, Urz dem Marsza kowskim Województwa DolnoÊlàskiego i DolnoÊlàskà Izbà Gospodarczà. ManuFuture to nazwa Europejskiej Platformy Technologicznej Przysz ych Technologii Wytwórczych. Celem Platformy ManuFuture jest opracowanie i wdro enie strategii, która umo liwi przedsi biorstwom wytwarzanie produktów, wykorzystywanie procesów i Êwiadczenie us ug charakteryzujàcych si wysokà wartoêcià dodanà (High Added Value). WczeÊniejsze konferencje ManuFuture odbywa y si m.in. w: Goeteborgu, Szwecja (2009), Saint Etienne, Francja (2008), Porto, Portugalia (2007). Konferencje ManuFuture sà jednym z najwa niejszych wydarzeƒ dotyczàcych rozwoju technologii wytwarzania w Europie. We wroc awskiej konferencji wzi o udzia po- Fot. 2 (mj) Fot. 1 (mj) 10 nad 400 uczestników: naukowców, przedsi biorców, przedstawicieli Komisji Europejskiej (fot. 1). Tematami konferencji ManuFuture 2011 by y m.in.: stan badaƒ i rozwój w dziedzinie wytwarzania, wspó praca pomi dzy nowymi i starymi cz onkami UE oraz edukacja in ynierska, znaczenie wytwarzania dla rozwoju gospodarczego. Jak stwierdzi podczas konferencji prasowej prof. Edward Chlebus dziekan Wydzia u Mechanicznego Po- Fot. 3 (mj) litechniki Wroc awskiej, g ówne cele konferencji ManuFuture 2011 to, m.in.: przybli enie priorytetów i strategii rozwoju przemys u wytwór- czego w Europie i dyskusja nad nowymi instrumentami oraz rozdzia em Êrodków na bardziej równomierny rozwój badaƒ w nowych i starych krajach UE. Na zakoƒczenie pierwszego dnia konferencji odby a si debata z udzia em m.in. Micha a Kleibera prezesa PAN i cz onka ERC, prof. Krzysztofa Kurzyd owskiego prezesa Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju, prof. Heinricha Flegela prezesa zarzàdu Daimler AG, prezesa Platformy Technologicznej ManuFuture, na temat strategii UE do 2030 r. i zwi kszenia konkurencyjnoêci europejskiego rynku. Konferencji towarzyszy a sesja plakatowa prezentujàca osiàgni cia poszczególnych zespo ów badawczych i firm w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania (fot. 2). Du e zainteresowanie uczestników wzbudzi a towarzyszàca konferencji wizyta w wybranych wroc awskich zak adach przemys owych: 3M, Bombardier, Koelner, WABCO, Whirpool oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania CAMT (fot. 3). Kolejna konferencja ManuFuture odb dzie si w Niemczech. ROK WYD. LXX 앫 ZESZYT 12/2011

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo