problemy nowoêci informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Uszkodzenia o ysk i ich przyczyny Cz Êç III Niewspó osiowoêç statyczna Niewspó osiowoêç statyczna, powszechna przyczyna przegrzania i/lub przedwczesnego uszczenia, wyst puje w jednej z nast pujàcych sytuacji: PierÊcieƒ wewn trzny jest dosuni ty do wyst pu oporowego na wale, który nie jest prostopad y wzgl dem gniazda o yska. PierÊcieƒ zewn trzny jest dosuni ty do wyst pu oporowego w oprawie, który nie jest prostopad y wzgl dem otworu oprawy. Otwory dwóch opraw nie sà wspó osiowe. PierÊcieƒ o yska nie zosta prawid owo dosuni ty do wyst pu oporowego i jest zamontowany w niew aêciwej pozycji w swoim gnieêdzie. PierÊcieƒ zewn trzny o yska swobodnego jest zakleszczony w swoim gnieêdzie. o yska wahliwe nie sà w stanie skompensowaç wszystkich b dów niewspó osiowoêci. Na przyk ad, gdy wirujàcy pierêcieƒ wewn trzny o yska wahliwego nie jest prostopad y wzgl dem swojego gniazda na wale, b dzie si on chybota, wykonujàc ruch obrotowy. Mo e to spowodowaç problemy ze smarowaniem oraz przedwczesne zu ycie i/lub szybkie zm czenie materia u zapoczàtkowane na powierzchni. o yska kulkowe wzd u ne mogà wykazywaç Êlady wczesnego zu- ycia zm czeniowego, gdy zostanà Rys. 1. Ustawione niewspó osiowo o- ysko kulkowe skoêne dwurz dowe: skutkiem niewspó osiowoêci by y dwie strefy obcià enia oddalone o 180, wysokie obcià enia, wywo ane przez nie napr enia i problemy ze smarowaniem doprowadzi y do przedwczesnego uszkodzenia o yska; klasyfikacja ISO: zm czenie materia u zapoczàtkowane na powierzchni zamontowane na powierzchniach osadzenia, które nie sà prostopad e do wa u. W takich przypadkach jedynie jeden ma y odcinek ( uk) nieruchomego pierêcienia przenosi ca e obcià enie. Kiedy wirujàcy pierêcieƒ o yska kulkowego wzd u nego jest zamontowany na nieprostopad ym wyst pie wa u, b dzie on si chybota, wykonujàc ruch obrotowy. Chwiejàcy si wirujàcy pierêcieƒ powoduje obcià enie jedynie ma ej cz Êci nieruchomego pierêcienia i dochodzi do przedwczesnego zm czenia materia u. W przypadku dwóch opraw podpierajàcych ten sam wa, które nie majà wspólnej osi, jedynie o yska kulkowe wahliwe lub o yska wa- eczkowe wahliwe b dà mog y funkcjonowaç bez wywo ywania momentów zginajàcych, których efektem w razie stosowania o ysk innych typów by oby ugi cie wa u i niewspó osiowoêci. o yska kulkowe zwyk e i o yska kulkowe skoêne, a tak e o yska walcowe i sto kowe mogà kompensowaç jedynie bardzo ma e niewspó osiowoêci. Niewspó osiowoêç w tych o yskach zazwyczaj powoduje obcià enia kraw dziowe, których efektem mo e byç przedwczesne zm czenie materia u. Rys. 2. Niewspó osiowe ustawienie oprawy wywo a o obcià enia kraw dziowe w tym o ysku sto kowym, rezultat: przedwczesne uszkodzenie o yska; klasyfikacja ISO: zm czenie materia u zapoczàtkowane pod powierzchnià Dwurz dowe o ysko kulkowe skoêne pokazane na rys. 1 by o ustawione niewspó osiowo. W efekcie powsta y dwie strefy obcià enia oddalone o 180. Wysokie wywo ane obcià enia doprowadzi y do nieskutecznego smarowania. Zarówno wysokie obcià enia, jak i problemy ze smarowaniem by y przyczynà przedwczesnego uszkodzenia o- yska, które rozpocz o si jako uszczenie powierzchni. o ysko sto kowe pokazane na rys. 2 by o zamontowane w ustawionej niewspó osiowo oprawie. Obcià enie by o przenoszone jedynie przez ma y obszar na brzegu pierêcienia. Bardzo du e napr enia wynikowe dzia ajàce w tym miejscu doprowadzi y do zm czenia materia u i przedwczesnego uszczenia zapoczàtkowanego pod powierzchnià. Nieprawid owe sposoby monta u Stosowanie niew aêciwych praktyk oraz zaniedbania przed i podczas monta u cz sto prowadzà do uszkodzenia i przedwczesnego zm czenia materia u lub awarii o yska. Jednà z przyczyn pierwotnych awarii o ysk wynikajàcych z przedwczesnego zm czenia materia u jest uszkodzenie spowodowane uderzeniem w czasie przenoszenia, monta u, przechowywania i/lub pracy o yska. W takich przypadkach uderzenie przekracza wytrzyma oêç materia u (dochodzi do przecià enia materia u), który odkszta ca si plastycznie. Uszkodzenie zaczyna si w punkcie odkszta cenia i ostatecznie koƒczy si przedwczesnym zniszczeniem o yska. Na rys. 3 pokazano, jak si a monta owa przy o ona do nieodpowiedniego pierêcienia przechodzi przez elementy toczne. Taka sytuacja mo e tak e wystàpiç, jeêli o ysko jest nara one na dzia anie nienormalnych obcià eƒ, kiedy nie pracuje. Poniewa obcià enie Rys. 3. Si a monta owa przy o ona do nieodpowiedniego pierêcienia; klasyfikacja ISO: przecià enie ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011 3

2 Rys. 4. Uszkodzenie spowodowane uderzeniem podczas monta u; klasyfikacja ISO: przecià enie Rys. 5. Zm czenie materia u b dàce skutkiem uszkodzenia spowodowanego uderzeniem podczas monta u; klasyfikacja ISO: przecià enie udarowe jest obcià eniem osiowym, na pierêcieniach mo na znaleêç wgniecenia przesuni te wzd u nie wzgl dem Êrodka o yska. Odleg oêç mi dzy wgnieceniami jest taka sama jak rozmieszczenie elementów tocznych. Uszkodzenie pierêcienia wewn trznego dwurz dowego o yska kulkowego skoênego przedstawiono na rys. 4. W tym przypadku si a monta owa by a przy o ona przez pierêcieƒ zewn trzny. Powsta e odkszta cenia trwa e sà w postaci równomiernie rozmieszczonych wgnieceƒ, których po o enie koresponduje z odleg oêciami mi dzy kulkami. Na rys. 5 przedstawiono wynikowe uszkodzenie o yska kulkowego zwyk ego, które pracowa o przez pewien czas. Innà przyczynà przedwczesnych uszkodzeƒ zm czeniowych jest obecnoêç zanieczyszczeƒ w o ysku lub oprawie. Zanieczyszczenia mogà zostaç wprowadzone w czasie monta u lub byç pozosta oêcià z uszkodzonego wczeêniej zamontowanego o yska. Zanieczyszczenia mogà tak e znaleêç si w oprawie w wyniku procesu produkcyjnego. Uwi êni cie wióra mi dzy powierzchnià zewn trznà o yska i otworem oprawy mo e równie doprowadziç do przedwczesnego uszkodzenia o yska. o yska walcowe mogà zostaç atwo uszkodzone podczas monta u. Do takiej sytuacji mo e dojêç na przyk ad po osadzeniu na wale pierêcienia wewn trznego o yska konstrukcji NU, a pierêcienia zewn trznego ze z o eniem koszyka i wa eczków w oprawie. Je eli podczas sk adania obu zespo ów wa zostanie ustawiony skoênie i nie b dzie obracany, wa eczki mogà zarysowaç bie ni pierêcienia wewn trznego (rys. 6), powodujàc wgniecenia w kszta cie d ugich poprzecznych smug. Rozmieszczenie (rys. 7) uszkodzeƒ odpowiada odleg oêciom mi dzy wa eczkami. Mo na uniknàç takiego uszkodzenia. W tym celu nale y dobrze Rys. 7. Uszkodzenie monta owe o yska walcowego; klasyfikacja ISO: wgniecenie w wyniku nieprawid owej obs ugi nasmarowaç wszystkie elementy i obracaç pierêcieƒ wewn trzny podczas monta u. W przypadku wi kszych o ysk powinna byç stosowana tuleja monta owa (rys. 8). Rys. 8 Przep yw pràdu przez o ysko spowodowany nadmiernym napi ciem W pewnych warunkach pràd elektryczny przep ynie przez o- ysko, szukajàc uziemienia. Na przyk ad, podczas naprawiania wa u mogà powstaç nadmierne ró nice potencja ów elektrycznych (napi cie elektryczne) w efekcie nieprawid- owego uziemienia sprz tu spawalniczego. Poniewa podczas przep ywu pràdu tworzy si uk elektryczny mi dzy jednym pierêcieniem o yska a elementem tocznym oraz b) Rys. 6 Rys. 9. Uszkodzenie du ego o yska bary kowego spowodowane przep ywem pràdu elektrycznego w wyniku nadmiernego napi cia elektrycznego, a) uszkodzenie bie ni pierêcienia zewn trznego; b) korespondujàce uszkodzenie elementu tocznego; klasyfikacja ISO: nadmierne napi cie 4 ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011

3 mi dzy elementem tocznym a drugim pierêcieniem o yska, dochodzi do powa nego uszkodzenia. Na rys. 9 pokazano uszkodzenie w wyniku nadmiernego napi cia elektrycznego na bie ni pierêcienia zewn trznego i na powierzchni elementu tocznego w du ym o ysku bary kowym. Uszkodzenie mo e wystàpiç podczas postoju, ale zazwyczaj zdarza si podczas pracy o yska. Jednak- e ten typ uszkodzenia jest klasyfikowany jako uszkodzenia przedeksploatacyjne. Uszkodzenia w transporcie i podczas magazynowania Do uszkodzeƒ kojarzonych zazwyczaj z transportem nale à prawdziwe odciski Brinella (przecià enie) spowodowane obcià eniami udarowymi lub fa szywe odciski Brinella wywo ane drganiami. Prawdziwe odciski Brinella sà wynikiem uderzenia. Uderzenie mo e wystàpiç w rezultacie nieprawid owego obchodzenia si z o yskiem lub pojawienia si obcià eƒ udarowych w aplikacji. Zale nie od wielkoêci uszkodzenia, prawdziwe odciski Brinella spowodujà (w ró nym stopniu) wzrost poziomu ha asu i drgaƒ oraz zmniejszenie trwa oêci eksploatacyjnej o yska. Aby zidentyfikowaç uszkodzenie jako prawdziwe odciski Brinella, nale y sprawdziç, czy odleg oêci mi dzy uszkodzonymi miejscami sà zgodne z rozstawem elementów tocznych. Poniewa prawdziwe odciski Brinella sà skutkiem uderzenia, w powi kszeniu mogà byç widoczne oryginale Êlady po szlifowaniu. Na rys. 10 pokazano stukrotne powi kszenie uszkodzenia spowodowanego uderzeniem (powodujàcym przecià enie). Uszkodzenie w wyniku fa szywych odcisków Brinella tak e Rys. 10. Âlad uderzenia, który spowodowa przecià enie (prawdziwe odciski Brinella) powi kszenie 100 x; klasyfikacja ISO: przecià enie cechuje si Êladami rozmieszczonymi w odleg oêciach odpowiadajàcych rozstawowi elementów tocznych. Jednak poniewa sà one wywo ane drganiami, Êlady po szlifowaniu znikn y, jak to pokazano na rys. 11. Fa szywe odciski Brinella Rys. 11. Âlady fa szywych odcisków Brinella powi kszenie 100 x; klasyfikacja ISO: fa szywe odciski Brinella równie prowadzà do wzrostu poziomu ha asu i drgaƒ zale nie od stopnia uszkodzenia o yska. W ocenie organizatorów, wystawców oraz goêci EMO Hannover 2011 tegoroczna edycja by a udana pod ka dym wzgl dem. Zdaniem komisarza generalnego wystawy dr Detleva Elsinghorsta przemys obrabiarkowy nadal dzia a na pe nych obrotach na targach z o ono zamówienia o àcznej wartoêci ponad 4,5 miliarda euro. W imprezie wzi o udzia 2037 wystawców z 41 krajów, którzy zaprezentowali najnowsze modele obrabiarek oraz rozwiàzania i us ugi zwiàzane z obróbkà metali zgodnie z has em imprezy Obrabiarki i nie tylko. Wystawcy zaprezentowali wiele rozwiàzaƒ, których innowacyjnoêç przejawia a si nie tylko w parametrach technicznych i wydajnoêci obrabiarek, ale równie we wzornictwie czy walorach u ytkowych. Dba oêç o funkcjonalnoêç i wyglàd coraz wa niejsza przy tworzeniu nowoczesnych maszyn i urzàdzeƒ by a dobrze widoczna na EMO Hannover Na tegorocznej imprezie znalaz y si rozwiàzania wykorzystywane w proekologicznych technologiach wytwórczych i wspomagajàce zrównowa ony rozwój firm producenci maszyn przywiàzujà coraz wi kszà wag do efektywnoêci energetycznej, a oszcz dnoêç surowców i dobre gospodarowanie energià to Rys. 12. Uszkodzenie wynikajàce z nieprawid owego sk adowania; klasyfikacja ISO: korozja od wilgoci Podczas przechowywania opakowanie o yska powinno pozostawaç w dobrym stanie, w przeciwnym przypadku stan o yska mo e ulec pogorszeniu. Dotyczy to tak e o ysk ju zamontowanych w podzespo ach (rys. 12). o yska powinny byç zabezpieczone w odpowiedni sposób. SKF Polska S.A. Targi EMO Hannover 2011 podsumowanie imprezy czynniki, które cz sto stajà si decydujàcym kryterium pozwalajàcym zyskaç przewag na konkurencyjnym rynku. W dniach wrzeênia 2011 na targi EMO do Hanoweru przyjecha o ponad goêci ze 100 krajów. Wielu goêci przyjecha o w tym roku do Hanoweru spoza Niemiec: niemal 40% zwiedzajàcych stanowi y osoby z zagranicy, a o 6,5% wzrós odsetek goêci z Azji i Ameryki Po- udniowej. A 55% zwiedzajàcych przyjecha o na EMO z konkretnymi planami inwestycyjnymi. WÊród goêci zagranicznych odsetek ten wyniós 75%. Ponad po owa zwiedzajàcych szuka a rozwiàzaƒ pozwalajàcych zwi kszyç moce przerobowe w przedsi biorstwie, kolejne 20% natomiast pierwszych obrabiarek do swych parków maszynowych. Program targów uatrakcyjni y wydarzenia dodatkowe i imprezy specjalne. Kongresy obejmujàce tematyk zrównowa onych technik produkcyjnych, technologii wytwórczych w lotnictwie i przemyêle kosmicznym, potencja u gospodarczego rynku rosyjskiego oraz pozyskiwania kadr cieszy y si ogromnym zainteresowaniem wêród zwiedzajàcych. Targi EMO Hannover 2013 odb dà si wrzeênia. ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011 5

4 problemy nowoêci informacje Podsumowanie targów TOOLEX i WIRTOTECHNOLOGIA 2011 Od 5 do 7 paêdziernika br. odbywa y si w Expo Silesia w Sosnowcu Mi dzynarodowe Targi Obrabiarek, Narz dzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Mi dzynarodowe Targi Metod i Narz dzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA. Ponad 500 firm z ca ego Êwiata zaprezentowa o rozwiàzania, znajdujàce zastosowanie w wielu ga ziach przemys u. W targach uczestniczy o 7185 osób, w tym 5748 zarejestrowanych specjalistów konstruktorów, technologów, kierowników produkcji, dyrektorów i w aêcicieli firm. Tegoroczne targi TOOLEX wspierali m.in. Polska Izba Motoryzacji, Paƒstwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Polska Izba Producentów na rzecz ObronnoÊci Kraju, Politechnika Âlàska oraz Naczelna Organizacja Techniczna. Targi WIRTOTECHNOLOGIA otrzyma y patronat Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Akademii Nauk. Na targach mo na by o obejrzeç Êwiatowej klasy maszyny i urzàdzenia, m.in. obrabiarki do obróbki ubytkowej i plastycznej, urzàdzenia do obróbki blach na zimno, do obróbki termicznej, a tak e profesjonalne narz dzia najwa niejszych mi dzynarodowych producentów oraz aparatur kontrolno-pomiarowà wiodàcych marek. Swoje produkty prezentowa y znane polskie i Êwiatowe firmy z bran y obrabiarek i narz dzi, m.in.: DMG (fot. 1), Agie Charmilles, ECKERT AS, ELESA-GANTER, Fabryka Maszyn Tarnów, Iscar, Gühring, Sandvik, Igus, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Mitsubishi Materials, Fanuc i wiele innych. WÊród wystawców prezentujàcych urzàdzenia pomiarowe stosowane w praktyce przemys owej widoczne by y produkty znanych firm, takich jak: Zeiss, Hexagon Metrology, Faro, Nikon Metrology, Leica. Wiele firm produkujàcych narz dzia do obróbki oferowa o klientom rozwiàzania przeznaczone do specjalnych aplikacji, np. do obróbki materia ów stosowanych w lotnictwie (Mitsubishi Materials, Taegu Tec), w przemyêle samochodowym lub w konstrukcji elementów turbin wiatrowych (Taegu Tec). W ofercie firmy Iscar mo na by o znaleêç frezy przeznaczone do obróbki materia ów kompozytowych, a tak e do obróbki miniaturowych elementów. Firma Sandvik Polska prezentowa a rozwiàzania dla energetyki i frezy przeznaczone specjalnie do obróbki kó z batych. Na odbywajàcych si po raz pierwszy razem z targami TOOLEX, targach WIRTOTECHNOLOGIA wystawcy zaprezentowali liczne nowoêci. Firma SMARTTECH dokona a premierowej prezentacji optycznego skanera Geomagic 3D (fot. 2). Fot. 3 (mj) Bezdotykowy skaner Scan3D BLUE wykorzystuje technologi wàskopasmowego niebieskiego Êwiat a LED, umo liwiajàc w ten sposób szybki i precyzyjny pomiar w dowolnych warunkach oêwietlenia. Z kolei firma 3D SPACE po raz pierwszy w Polsce prezentowa a stacjonarny skaner 3D typu HDI Advance firmy 3D3 Solutions oraz nowà wersj oprogramowania SpaceClaim Engineer. Premierowej prezentacji oprogramowania SolidWorks 2012 dokona a firma CADWorks. Fot. 4 (mj) Fot. 1 (mj) 6 Fot. 2 (mj) Swoje stoiska na targach WIRTOTECHNOLOGIA mia a wi kszoêç znanych na polskim rynku producentów i dystrybutorów oprogramowania in ynierskiego: Autodesk, 3Dcad, Evatronix, 3D connexion, DELCAM (fot. 3), PROCAD, DATACOMP. Targom WIRTOROK WYD. LXX 앫 ZESZYT 12/2011

5 problemy nowoêci informacje Fot. 7 (mj) Fot. 5 (mj) TECHNOLOGIA towarzyszy cykl wyk adów w ramach X Forum In ynierskiego Stowarzyszenia ProCAx. Podczas targów TOOLEX wr czono medale za najlepsze produkty. W kategorii OBRABIARKI laureatami zosta y firmy: 쐌 Agie Charmilles Sp. z o.o. za Centrum Obróbkowe MIKRON HPM 600 HD (fot. 4) oraz 쐌 INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA za modu owà szlifierk Êcierno-elektroerozyjnà MESO 25 CNC. W tej samej kategorii przyznano 1 wyró nienie dla firmy: 쐌 ECKERT A.S. za przecinark Jantar z systemem do ci cia blach, rur i profili (fot. 5). Medale w kategorii NARZ DZIA przyznano firmom: 쐌 Sandvik Polska Sp. z o.o. za narz dzia z t umieniem drgaƒ SILENT TOOLS (fot. 6), 쐌 TaeguTec Polska Sp. z o.o. za wysoko wydajne narz dzie do frezowania z odsadzeniami 90 MILL RUSH, P YTKI 3PKT i 3PHT 10.., 15.. oraz 19 (fot. 7), Fot. 6 (mj) 쐌 GÜHRING Sp. z o.o. za wiert o Ratio RT 100 R, 쐌 TaeguTec Polska Sp. z o.o. za wysoko wydajne narz dzie do frezowania trioball; p ytki 3FB320 oraz 3FB500, 쐌 ISCAR POLAND Sp. z o.o. za narz dzie do szybkiego frezowania HELITANG UPFEED. Przyznano 2 równorz dne wyró nienia w kategorii TECHNOLOGIA dla firm: 쐌 FANUC ROBOTICS POLSKA Sp. z o.o. za Oprogramowanie Sterujàce Robotami SoftFloat, 쐌 ISCAR POLAND Sp. z o.o. za rozwiàzanie ITA elektroniczny doradca narz dziowy. Frezarka obwiedniowa Gleason Titan 1200H Frezarka obwiedniowa Gleason Titan 1200H, przeznaczona do frezowania obwiedniowego kó z batych, jest bardzo wydajna i prosta w obs udze. Przy jej projektowaniu po o ono szczególny nacisk na optymalne usuwanie wiórów podczas skrawania na sucho i mokro opatentowania zasadà prowadzenia zasadniczo wp ywa na wzrost ogólnej sztywnoêci systemu. Nowy interfejs operatora oraz oprogramowanie wykorzystujà system sterowania Siemens 840D SolutionLine, zapewniajàcy maksymalnà atwoêç u ytkowania. Dzi ki najno- oraz zoptymalizowanà ergonomicznie dost pnoêç. o e maszyny ze stali kompozytowej wykazuje maksymalne w aêciwoêci t umiàce, co w po àczeniu z nowà, zg oszonà do woczeêniejszej technologii nap du i silnika oraz programowym mo liwoêciom monitorowania poboru energii frezarka Titan 1200H jest energooszcz dna. ROK WYD. LXX 앫 ZESZYT 12/2011 7

6 Targi SyMas i MAINTENANCE podsumowanie Na poczàtku paêdziernika br. odby a si III edycja targów obróbki, magazynowania, transportu i logistyki materia ów sypkich i masowych SyMas oraz II edycja targów utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji MAINTENANCE. 88 wystawców zaprezentowa o, mi dzy innymi: urzàdzenia do transportu, prze adunku i magazynowania, aparatur kontrolno-pomiarowà, elektronik systemów wa àcych, osuszacze i filtry powietrza, dmuchawy, spr - arki, silosy i magazyny, suszarnie, czyszczalnie i transportery, odsiewacze wibracyjne, przenoêniki, podajniki, dozowniki, wagi, mieszarki, suszarki, granulatory, separatory, m yny, kruszarki, prasy, odpylacze przemys owe, Êrodki smarne, us ugi w zakresie utrzymania ruchu, zabezpieczenia przeciwwybuchowe, us ugi ATEX. ObecnoÊç firm z takich paƒstw, jak m.in.: Finlandia, Dania, W ochy, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Francja, Rumunia, Czechy czy S owenia nada a targom mi dzynarodowego charakteru. Ze wzgl du na ÊciÊle bran owy charakter targi odwiedzili wy àcznie specjaliêci z bran y materia ów sypkich i masowych oraz utrzymania ruchu. Z uwagi na szerokà tematyk obejmujàcà targi prezentowana oferta zyska a uznanie wêród przedstawicieli wielu sektorów przemys u. W gronie odwiedzajàcych targi, najliczniej reprezentowane by y bran e: chemiczna, spo ywcza, budowlana, wydobywcza, metalurgiczna oraz transportowa. Targi odwiedzi y osoby podejmujàce kluczowe decyzje w przedsi biorstwach, decydujàce o zakupach nowego sprz tu czy wdra aniu nowoczesnych technologii. Na targach obecni byli zarówno w aêciciele i prezesi zak adów, jak równie in ynierowie, technolodzy i kierownicy produkcji czy specjaliêci ds. technicznych. Sta ym punktem imprez organizowanych pod szyldem easyfairs sà warsztaty learnshops. Cykl prezentacji i wyk adów przygotowanych przez najlepszych specjalistów z bran y mia na celu poszerzenie wiedzy zwiedzajàcych na temat nowych technologii i rozwiàzaƒ, co stanowi o doskona à okazj, aby w czasie wizyty na targach uzupe niç zarówno teoretycznà, jak i praktycznà wiedz z zakresu materia ów sypkich i masowych oraz utrzymania ruchu. W ramach tegorocznych targów odby y si równie dwie imprezy towarzyszàce: Mi dzynarodowe Seminarium INDEX. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe ATEX organizowane przez firm Tessa Wolff i Synowie, V Krakowskie Seminarium z cyklu Energia-Media-Utrzymanie ruchu. Diagnostyka-Bezpieczeƒstwo-Systemy informatyczne. Zysk energetyczny w utrzymaniu ruchu organizowane przez firm humac. Kolejna edycja targów SyMas i MAINTENANCE odb dzie si 3 i 4 paêdziernika 2012 r. w Krakowie. Maszyna do gratowania LR 30, zaprezentowana na ITM Polska 2011, jest maszynà do usuwania gratu z blach po ci ciu przy u yciu gilotyny, plazmy lub lasera. W jednym przejêciu grat usuwany jest z dwóch stron arkusza blachy. Maszyna umo liwia zarówno gratowanie du ych formatek blachy, jak i niewielkich elementów. Mo e pracowaç w pozycji roboczej poziomej lub pionowej. U atwieniem w przesuwaniu du ych arkuszy blach jest stó z kulkami rolkowymi oraz automatyczne przesuwanie arkuszy blach za pomocà rolek nap dowych. Maszyna LR 30 produkowana jest w nast pujàcych wersjach: LR AT z automatycznym podajnikiem, sto em prowadzàcym, dla zakresu gruboêci obrabianych blach: 0 12 mm. Nowa seria stroboskopów Stroboskopy serii TKRS. TKRS 10 i TKRS 20 firmy SKF sà przenoênymi, kompaktowymi, atwymi w obs udze przyrzàdami, które umo liwiajà pozorne zamro enie ruchu urzàdzenia wykonujàcego ruch obrotowy lub posuwisto- -zwrotny. Umo liwia to kontrol elementów pracujàcych urzàdzeƒ, takich jak: opaty wentylatora, sprz g a, ko a z bate, wrzeciona obrabiarek i nap dy pasowe. Seria TKRS ma nast pujàce w aêciwoêci: Ergonomiczny uk ad regulacji pozwalajàcy na ustawienie cz stotliwoêci b yskania w ciàgu sekund. LR wersja kompaktowa dla zakresu gruboêci obrabianych blach: 0 12 mm. LR wersja kompaktowa z ograniczonym zakresem obrabianych blach: 3 12 mm. Tryb przesuni cia fazowego umo liwiajàcy obracanie obrazu kontrolowanego obiektu i uzyskanie jego prawid owego po o enia do ogl dzin, co jest szczególnie przydatne do kontroli kó z batych i opat wentylatora. W celu u atwienia pos ugiwania si przyrzàdem przez d u szy czas mo liwe jest zamocowanie stroboskopu na trójnogu. Stroboskopy sà dostarczane z uniwersalnà adowarkà. 8 ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011

7 Etyka badaƒ naukowych konferencja NANOETHICS 2011 Nanotechnologia to ogólna nazwa ró nych technik i sposobów tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych. Cz sto wià e si to z przekszta caniem materii w skali pojedynczych atomów. Poczàtki nanotechnologii si gajà po owy XX w., a w latach 80. i 90. ub. wieku nastàpi jej gwa towny rozwój, który trwa do dziê. Odkrycie fullerenów, nanorurek czy kropek kwantowych to wa niejsze osiàgni cia znacznie przyspieszajàce rozwój tej dziedziny nauki i in ynierii. Nanomateria y i nanourzàdzenia znajdujà wiele zastosowaƒ. Przyk adem mogà byç bakteriobójcze preparaty z nanoczàsteczkami srebra, grzybobójcze nanoczàsteczki miedzi, wysokowytrzyma e nanorurki w glowe czy nanorurki metali. Ocenia si, e g ównymi u ytkownikami nanotechnologii sà przemys y: elektrotechniczny, optyczny, Êrodków transportu, narz dziowy, spo ywczy, technika medyczna, in ynieria Êrodowiska. Wzrost liczby produktów zawierajàcych nanomateria y, a tak e zwi kszenie znaczenia nanotechnologii w przemyêle powoduje pojawienie si pytaƒ o zagro enia zwiàzane z ich wykorzystaniem. Wp yw nanomateria ów na Êrodowisko i organizmy ywe nie jest dostatecznie poznany. Istniejà te zagro enia zwiàzane z procesem produkcji nanomateria ów i nanoproduktów. Ârodki ochronne stosowane w produkcji makrowyrobów mogà byç niewystarczajàce w wypadku stosowania nanotechnologii. Zagadnieniu regulacji prawnych i etycznych w obszarze nanotechnologii by a poêwi cona odbywajàca si 20 i 21 paêdziernika br. w Warszawie konferencja Governance and Ethics of Nanosciences and Nanotechnologies NANO- ETHICS 2011 zorganizowana przez Polskà Akademi Nauk we wspó pracy z Komisjà Europejskà pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego, prof. Barbary Kudryckiej oraz prezesa PAN, prof. Micha a Kleibera, w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W konferencji wzi li udzia naukowcy z wielu krajów, m.in. z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Rosji, Japonii, W och. Obecni byli tak e przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badaƒ i Rozwoju Komisji Europejskiej. G ównym celem konferencji by o przedstawienie najwa niejszych zagadnieƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem nanonaukà i nanotechnologià oraz etycznymi aspektami tych dziedzin. Uczestnicy konferencji podkreêlali istotnà rol informacji i dialogu spo ecznego we wprowadzaniu kryteriów etycznych do badaƒ w zakresie nanotechnologii. Jak wynika bowiem z przeprowadzonych badaƒ, osiàgni cia nanotechnologii sà akceptowane przez spo eczeƒstwa, jednak istnieje wiele obaw zwiàzanych z ich wykorzystaniem, wynikajàcych z braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Dr Christien Enzing, z firmy analitycznej Technopolis Group z Amsterdamu, przedstawi a finansowany przez rzàd Holandii program Nanopodium, którego celem jest informowanie spo eczeƒstwa o nanotechnologiach z wykorzystaniem ró nego rodzaju Êrodków przekazu, czym sà nanotechnologie. Wystàpienie prof. Jerzego Ru y o z Penn State University (USA) dotyczy o ró nych aspektów nanotechnologii, które obecnie mo na podzieliç na twarde i mi kkie. Nanotechnologie mi kkie stosowane g ównie w medycynie obj te sà regulacjami, w przeciwieƒstwie do nanotechnologii twardych obejmujàcych przede wszystkim osiàgni cia fizyki kwantowej. Wiele uwagi poêwi cono rozwojowi nanomateria ów i kwestii bezpieczeƒstwa zwiàzanego z ich wytwarzaniem i u ytkowaniem. Istotnym problemem sà mo liwe zmiany w aêciwoêci nanomateria- ów z up ywem czasu, a tak e kwestie zwiàzane z ich recyklingiem czy ponownym wykorzystaniem. Dyskusja dotyczy a te przestrzegania przez paƒstwa cz onkowskie UE Kodeksu post powania dotyczàcego odpowiedzialnego prowadzenia badaƒ w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (Code of Conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research) przyj tego przez Komisj Wspólnot Europejskich na posiedzeniu w dn. 7 lutego 2008 r., z zaleceniem stosowania go jako instrumentu s u àcego za podstaw dalszych inicjatyw majàcych na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa oraz etycznego i zrównowa onego charakteru badaƒ w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii w Unii Europejskiej. Kodeks zawiera 7 ogólnych zasad, dotyczàcych zrównowa onego rozwoju, bezpieczeƒstwa, równego traktowania i odpowiedzialnoêci, czy dobrej praktyki laboratoryjnej. Kodeks jest modyfikowany co dwa lata, z uwzgl dnieniem post pów w rozwoju tej dziedziny. ROK WYD. LXX ZESZYT 12/2011 9

8 problemy nowoêci informacje Nowoczesne technologie wytwarzania ManuFuture 2011 Istotnym wydarzeniem zwiàzanym z polskà prezydencjà w Radzie UE by a odbywajàca si pod koniec paêdziernika we Wroc awiu konferencja ManuFuture Organizatorem spotkania by a Politechnika Wroc awska we wspó pracy z DolnoÊlàskim Parkiem Innowacji i Nauki, Urz dem Marsza kowskim Województwa DolnoÊlàskiego i DolnoÊlàskà Izbà Gospodarczà. ManuFuture to nazwa Europejskiej Platformy Technologicznej Przysz ych Technologii Wytwórczych. Celem Platformy ManuFuture jest opracowanie i wdro enie strategii, która umo liwi przedsi biorstwom wytwarzanie produktów, wykorzystywanie procesów i Êwiadczenie us ug charakteryzujàcych si wysokà wartoêcià dodanà (High Added Value). WczeÊniejsze konferencje ManuFuture odbywa y si m.in. w: Goeteborgu, Szwecja (2009), Saint Etienne, Francja (2008), Porto, Portugalia (2007). Konferencje ManuFuture sà jednym z najwa niejszych wydarzeƒ dotyczàcych rozwoju technologii wytwarzania w Europie. We wroc awskiej konferencji wzi o udzia po- Fot. 2 (mj) Fot. 1 (mj) 10 nad 400 uczestników: naukowców, przedsi biorców, przedstawicieli Komisji Europejskiej (fot. 1). Tematami konferencji ManuFuture 2011 by y m.in.: stan badaƒ i rozwój w dziedzinie wytwarzania, wspó praca pomi dzy nowymi i starymi cz onkami UE oraz edukacja in ynierska, znaczenie wytwarzania dla rozwoju gospodarczego. Jak stwierdzi podczas konferencji prasowej prof. Edward Chlebus dziekan Wydzia u Mechanicznego Po- Fot. 3 (mj) litechniki Wroc awskiej, g ówne cele konferencji ManuFuture 2011 to, m.in.: przybli enie priorytetów i strategii rozwoju przemys u wytwór- czego w Europie i dyskusja nad nowymi instrumentami oraz rozdzia em Êrodków na bardziej równomierny rozwój badaƒ w nowych i starych krajach UE. Na zakoƒczenie pierwszego dnia konferencji odby a si debata z udzia em m.in. Micha a Kleibera prezesa PAN i cz onka ERC, prof. Krzysztofa Kurzyd owskiego prezesa Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju, prof. Heinricha Flegela prezesa zarzàdu Daimler AG, prezesa Platformy Technologicznej ManuFuture, na temat strategii UE do 2030 r. i zwi kszenia konkurencyjnoêci europejskiego rynku. Konferencji towarzyszy a sesja plakatowa prezentujàca osiàgni cia poszczególnych zespo ów badawczych i firm w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania (fot. 2). Du e zainteresowanie uczestników wzbudzi a towarzyszàca konferencji wizyta w wybranych wroc awskich zak adach przemys owych: 3M, Bombardier, Koelner, WABCO, Whirpool oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania CAMT (fot. 3). Kolejna konferencja ManuFuture odb dzie si w Niemczech. ROK WYD. LXX 앫 ZESZYT 12/2011

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo