-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,"

Transkrypt

1 W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM POLSKIE KONSORCJUM CHEMICZNE SP. Z O.O. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, Wyraża się zgodę na zbycie: a) wszystkich (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy) udziałów Koncept Sp. z o.o. należących do Z.Ch. Police S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego Koncept Sp. z o.o., o wartości zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych), w zamian za objęcie przez Z.Ch. Police S.A (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., o wartości nominalnej zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych), b) wszystkich (słownie: czternaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć) udziałów Automatika Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. należących do Z.Ch. Police S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego Automatika Sp. z o.o., o wartości zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), w zamian za objęcie przez Z.Ch. Police S.A (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., o wartości nominalnej zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy), c) wszystkich (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) udziałów Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. należących do Z.Ch. Police S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego Remech Sp. z o.o., o wartości zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset złotych), w zamian za objęcie przez Z.Ch. Police S.A (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., o wartości nominalnej zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset złotych).

2 Wyraża się zgodę na objęcie (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w postaci aportu 100% należących do Z.Ch. Police S.A. udziałów Koncept Sp. z o.o., Automatika Sp. z o.o. i Remech Sp. z o.o., o którym mowa w 1 niniejszej uchwały, o wartości łącznej zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych). 3. W związku z zapisami 1 i 2 niniejszej Uchwały, uchyla się: a) Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Koncept Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do rokowań, b) Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Automatika Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do rokowań, c) Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. 4.

3 W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIĄ POPRZEZ USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz art Kodeksu Cywilnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. 1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie niżej wymienioną nieruchomością będącą w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. Police S.A., poprzez ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Police, na działkach: a) nr 583/3 obręb Tanowo o powierzchni 100 m 2, b) nr 583/4 obręb Tanowo o powierzchni 200 m 2, c) nr 578/2 obręb Tanowo o powierzchni 100 m 2, wchodzących w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/ /9. 2. Wartość księgowa nieruchomości obciążanej służebnością przesyłu, wynosi ,65 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 65/100). 3. Trasa przebiegu służebności przesyłu oraz działki obciążone służebnością oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 4. Jednorazowa opłata za służebność przesyłu obciążającą działki, o których mowa w ust. 1, wynosi 4 914,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych) plus należny podatek VAT. Treść służebności przesyłu, o której mowa w 1, ustanawianej na rzecz Gminy Police, polega na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości opisanej w 1, w celu przeprowadzenia prac związanych z instalacją na przedmiotowych działkach rurociągu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, remontu, modernizacji i usuwania awarii w obszarze wskazanym w załączniku do niniejszej Uchwały. 3. Wszelkie koszty ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w 1 i 2, poniesie Gmina Police, na rzecz którego służebność będzie ustanowiona. 4.

4

5 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH W RAMACH INWESTYCJI MODERNIZACJA REAKTORÓW SYNTEZY AMONIAKU Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, 1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja reaktorów syntezy amoniaku, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy złotych). 2. Nakłady na nabycie aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą, niż 10% planowanego budżetu inwestycji, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego Z.Ch. Police S.A.

6 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH W RAMACH INWESTYCJI WĘZEŁ OCZYSZCZANIA SPALIN WRAZ Z MODERNIZACJĄ EC II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, 1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset tysięcy złotych). 2. Nakłady na nabycie aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą, niż 10% planowanego budżetu inwestycji, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego Z.Ch. Police S.A.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej ELZAB RB-W 4 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2009 Data sporządzenia: 2009-02-05 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat projekty uchwał na NWZ w dniu 19.02.2009 r. oraz ich uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme)

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme) Komunikat nr 109/2010 z dnia 2010-10-05 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme) Zarząd "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 19-04-07 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 8 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 8 kwietnia 2004 r. Treść uchwał podjętych na NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 8 kwietnia 2004 roku. Raport bieżący z dnia 8 kwietnia 2004 roku Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

zwołuje na dzień 03.12.2007r. o godz. 13,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

zwołuje na dzień 03.12.2007r. o godz. 13,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 wyboru Przewodniczącego. Na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. i 8 ust. 1 Regulaminu Walnych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne 1 Spółka działa pod firmą: Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I JAROCIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I JAROCIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I JAROCIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TEKST JEDNOLITY według stanu na dzień 2 grudnia 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY ustalony przez Zarząd Spółki w dniu 9 lipca 0 r. STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Utworzenie i firma Spółki Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 roku

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003

PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003 Raport bieżący nr 51/2003 - Poniedziałek, 29 września 2003 r. Temat: PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003 Podstawa prawna: Zgodnie z 49 ust.1 pkt. 5 Zarząd POLNORD S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 1. Łącznie w głosowaniu tajnym oddano.ważnych głosów. Głosowało: Uchwała numer 2

Uchwała numer 1. Łącznie w głosowaniu tajnym oddano.ważnych głosów. Głosowało: Uchwała numer 2 Uchwała numer 1 w przedmiocie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. wybiera Panią/Pana... na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała numer 2 w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo