Money, Banking and the Federal Reserve. Copyright, Ludwig von Mises Institute

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Money, Banking and the Federal Reserve. Copyright, Ludwig von Mises Institute"

Transkrypt

1 Komentarz do filmu Money, Banking and the Federal Reserve Copyright, Ludwig von Mises Institute Film Money, Banking and the Federal Reserve jest to propaganda zrobiona przez BANKIERÓW-LICHWIARZY. Film ten ma jeden główny cel manipulacja. PoniŜej podaje dowody. W ostatnich latach pojawiło się kilka waŝnych filmów obnaŝających oszustwo bankierów. Jak widać bankierzy nie pozostali obojętni i zaoferowali społeczeństwu swoją propagandę. Dlatego zachęcam do bardzo ostroŝnego przyjmowania idei podawanych w tego typu filmach. Głównym celem filmu jest przekonanie widza do błędnej idei wprowadzenia parytetu złota. patrz najwaŝniejsze punkty: 3, 4, 11, 15, 22, 27, 32 Bankierzy zrobią wszystko, aby utrzymać swoją pozycje. Będą szerzyli dezinformacje, mordowali niezaleŝnych przywódców, spiskowali, przekupywali polityków, promowali miernoty na najwaŝniejsze funkcje w państwie, wprowadzali do politycznych organizacji swoich agentów, itp. Na szczęście jest duŝa szansa na to, Ŝe obecna sytuacja wymknie się im spod kontroli, więc będzie moŝliwość uwolnienia ludzkości ze szponów lichwy. Czego wszystkim szczerze Ŝyczę! WIĘCEJ CENNYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE ARGUMENTY OBNARZAJĄCE PRAWDĘ O TYM FILMIE: 1. W filmie podawane są błędne informacje: Dopóki nie odbierzemy rządowi moŝliwości ich dewaluacji (pieniędzy) (3:13 min) W tym miejscu obciąŝa się rząd winą za to, Ŝe źle działa system pieniądza. Nie ma natomiast krytyki głównych winowajców czyli bankierów oszustów. Lakonicznie wspomina się jedynie o FED jako złym rozwiązaniu. Ja zadaję pytanie: w jaki sposób rząd dewaluuje pieniądze? Prawda jest taka, Ŝe główną przyczyną inflacji w USA, czyli wzrostu cen, jest z jednej strony wzrost kosztów produkcji wynikający ze: wzrostu zadłuŝenia przedsiębiorstw oraz wzrostu podatków z których spłaca się lichwę Z drugiej strony wzrost cen jest spowodowany zmniejszenie produkcji w USA z tego powodu, Ŝe firmy przeniosły się do Azji w wyniku zwykłej ekonomicznej kalkulacji zmuszającej je do ucieczki przed amerykańską lichwą. 2. Zwracana jest uwaga na sprawy drugoplanowe: Chcemy pieniędzy które będą wciąŝ traciły na wartości czy chcemy pieniędzy zyskujących wartość? (3:25min) Tymczasem problem z pieniędzmi jest znacznie powaŝniejszy. Cały system jest globalnym oszustwem i prowadzi do wyzysku, niezaleŝnie od tego czy same pieniądze tracą w danej chwili wartość czy nie. W filmie tym informacje o istotnych wadach obecnego systemu są przemilczane. 1

2 3. Proponowane jest fałszywe rozwiązanie: Jeśli cieszy cię utrata wartości twoich pieniędzy, to popieraj obecny system. JeŜeli chcesz pieniędzy zyskujących wartość, Ŝądaj standardu złota. (3:32 min) Przejście na parytet złota niczego nie zmieni. W tej chwili złoto jest w rękach bankierów, którzy łupili gospodarkę USA przez prawie 100 lat. PoniewaŜ obecny system się wali i będzie coraz głośniej krytykowany, bankierzy przygotowują pozorne przemiany. Pieniądze oparte na złocie będą własnością tych bankierów (tak samo jak dzisiejsze pieniądze nie oparte na złocie). Obywatele i przedsiębiorstwa, aby je uŝywać będą musieli poŝyczyć je na procent. Taki system był juŝ 50 lat temu, a bankierzy juŝ wtedy rządzili w USA doprowadzając do obecnej sytuacji. UWAGA WAśNE!!! JeŜeli faktycznie gromadzenie oszczędności w złocie jest korzystne, gdyŝ w ten sposób nie traci się wartości oszczędności, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzisiaj oszczędzać w złocie. Skoro ceny złota są wolnorynkowe to kaŝdy kto chce niech oszczędza w złocie. Jednym słowem, aby oszczędzać w złocie wcale nie jest konieczne wprowadzanie pieniądza opartego na złocie, czyli standardu złota. Jak widać autorzy filmu uŝywają nielogicznych argumentów. Stosują prymitywne metody manipulowania niezorientowanym widzem któremu wmawiają, Ŝe będzie bogatszy gdy pieniądze którym się posługuje będą miały cenę sztywno związaną z wartością złota. Bo tak naprawdę, właśnie do tego sprowadza się wprowadzenie standardu złota!!! Dlaczego? PoniewaŜ nawet, gdyby wprowadzono standard złota, pieniądze nie będą wykonane ze złota tylko tak jak teraz z papieru lub cyfr w bankierskich komputerach. Złoto się bardzo łatwo wyciera, monety mogą być obrzynane a zawartość złota moŝe być w nich zmniejszana przez oszustów w procesie przetapiania. Tak teŝ było dawniej i był to powaŝny problem tamtych gospodarek. Dlatego złote monety składowano u złotników a w obiegu krąŝyły pokwitowania na nie. Nie ma Ŝadnego znaczenia z czego finansowa mafia robi dla siebie pieniądze: papieru, komputerowych cyfr czy złota (które juŝ posiada w całości). 4. Autorzy filmu sami sobie zaprzeczają. Mówią o tym jak powstał pieniądz (3:54-4:56 min) oraz o jego funkcji jako środek wymiany. Wynika z tego, Ŝe pieniądz w tej roli jest tak naprawdę rodzajem umowy społecznej, mającej postać dokumentu na okaziciela. Ten kto go posiada ma prawo do nabycia dóbr wystawionych na sprzedaŝ lub np. moŝe zapłacić obowiązkowe podatki dla państwa. Nie ma więc powodu, jak się twierdzi w filmie, aby taka umowa-dokument miała formę złota, tak samo jak umowy notarialne czy jakiekolwiek inne nie muszą mieć formy złota. 5. Autorzy na swój sposób interpretują fakty historyczne: Podczas wojny o niepodległość Kongres, aby finansować armię drukował ogromne sumy pieniędzy tworząc je z powietrza... (7:26 min) Zapewne w czasie wojny miała miejsce duŝa inflacja i być moŝe tak jak to powiedziano w tym filmie pieniądze te zdewaluowały się, ale tak dzieje się właściwie podczas kaŝdej wojny. Prawdopodobnie gdyby nie własne pieniądze, Ameryce nie udało by się uwolnić od Anglików. Poza tym Amerykanie znacznie więcej zyskali wywalczając sobie niepodległość niŝ stracili na dewaluacji waluty. NaleŜy dodać, Ŝe powstańcy zawsze emitują swoje pieniądze, aby finansować powstanie. Tak było np. podczas powstań listopadowego i styczniowego w Polsce. Na ogół są to pieniądze nie oparte na kruszcu poniewaŝ ci którzy akurat chcą się wyzwolić z niewoli kruszcu nie mają. Dodatkowo naleŝy zaznaczyć, Ŝe w filmie przemilczane są przykłady, które świadczą o czymś innym niŝ się tam twierdzi. Na przykład w czasie wojny Secesyjnej, Kongres północy, dzięki Lincolnowi, wyemitowała własne papierowe pieniądze i straciły one na wartości znacznie mniej niŝ pieniądze południa, które były poŝyczone od bankierów. W przytoczonym powyŝej zdaniu najbardziej bezczelne jest jednak stwierdzenie, Ŝe powstańcy wyemitowali pieniądze z powietrza. W obecnym systemie banki takŝe emitują pieniądze z niczego i to jest największy problem. Problemem nie jest jednak to, Ŝe pieniądze są z niczego, tylko to, Ŝe prawo ich tworzenia mają bankierzy-lichwiarze, którzy tworzą je dla siebie i cały system podporządkowali swoim interesom. Tymczasem pieniądze powinny być tworzone tylko przez państwo. 2

3 6. Wyciągają wnioski nie te najwaŝniejsze tylko pasujące do stawianej tezy: Bankierzy... zajmowali się sztucznym powiększaniem podaŝy pieniądza i poŝyczaniem tych fałszywych zaświadczeń na procent (9:39 min) Niby prawda, ale w filmie kładzie się nacisk na to, Ŝe te pieniądze nie miały pokrycia w złocie a nie na to co tak naprawdę jest waŝne czyli, Ŝe monopol wytwarzania pieniędzy miały prywatne osoby, które tworzą pieniądze dla siebie. Oczywiście naduŝywały one i naduŝywają tej władzy. 7. Trzeba przyznać, Ŝe autorzy potępiają takŝe dzisiejszy system bankowy twierdząc: Jest to system oszukańczy, niedozwolony w Ŝądnym innym biznesie (10:04 min) Kontekst tych stwierdzeń jest jednak taki jak juŝ napisałem w punkcie 6. Jednym słowem krytykują tak, aby niewtajemniczony niczego się nie dowiedział. 8. W filmie krytykuje się Abrahama Lincolna (12:38 min) za tworzenie papierowego pieniądza w połączeniu ze stwierdzeniem, Ŝe pieniądz oparty na złocie nakłada ścisłe limity na finanse rządowe (13:05 min). Są to brednie z róŝnych powodów, ale najistotniejszy to ten, Ŝe Lincoln nie musiał wcale tworzyć własnych papierowych pieniędzy. Na początku chciał je poŝyczyć od bankierów, ale ci zaŝądali zbyt duŝego procentu. Tak więc obowiązujący wtedy standard złota wcale nie ograniczał ewentualnych wydatków wojennych. Pomimo parytetu złota banki mogły wytworzyć pieniędzy ile tylko chciały. Lincoln jednak był patriotą i zamiast zadłuŝać Amerykę wytworzył pieniądz poza systemem bankierskiej lichwy. Za to został później przez bankierów zamordowany w niecnym zamachu. 9. Błędna interpretacja faktów:...jednak pomimo róŝnic, obaj popierali Bank Centralny (15:43 min) Chodzi o to Ŝe Morgan i Rockefeller dąŝyli do stworzenia Banku Centralnego z innego powodu. Nie chodziło o to, Ŝe chcieli otrzymać tani kredyt na rozkręcanie działalności, tylko sami chcieli kontrolować wytwarzanie pieniędzy dla całej Ameryki. Więc ten ich interes miał polegać na tworzeniu pieniędzy dla siebie, wypoŝyczaniu ich dla coraz bardziej zadłuŝonego USA i okradaniu wszystkich obywateli. 10. (20:33 min) W tej części filmu jest mowa o najwaŝniejszych instrumentach polityki FED. Powiedziane jest to tak, aby niezorientowany widz i tak się nie dowiedział tego co najwaŝniejsze. Niesamowite jest jak moŝna tak bredzić. Na szczególną uwagę zasługują tutaj momenty: a) 20:37 min Oczywiście w tym miejscu nie wyjaśnia się mechanizmu zwiększania podaŝy pieniędzy, tak chociaŝby jak to zrobiono w filmie Zeitgeist Addendum. Ujmuje się to tak, Ŝe FED prowadzi obrót rządowymi papierami wartościowymi i to zwiększa podaŝ pieniądza. Jest to zupełnie niezrozumiałe dla niewtajemniczonych i nic im nie wyjaśnia. b) 20:41 min Tutaj utoŝsamia się inflacje ze zwiększaniem podaŝy pieniądza. Inflacja moŝe mieć jednak inną przyczynę a mianowicie wzrost kosztów w warunkach powszechnego zadłuŝenia. Jednym słowem długi firm powodują, Ŝe nie mogą one zmniejszyć cen nawet jeŝeli występuje recesja gospodarcza. Wręcz przeciwnie, gdy maleje sprzedaŝ ceny musza rosnąć, aby firmy ze zmniejszonej sprzedaŝy mogły spłacać kredyty!!! (patrz punkt 1). c) 20:45 min FED kupuje rządowe papiery wartościowe nowo utworzonymi pieniędzmi.... Budowa tego zdania jest taka, Ŝe nacisk jest połoŝony na kupuje rządowe papiery (czytaj: robi łaskę) co odwraca uwagę od faktu, Ŝe FED po prostu tworzy pieniądze dla siebie. A to jest faktyczne naduŝycie dające mafii finansowej olbrzymią władzę. 11. (21:01 min) Stwierdzenie, Ŝe kaŝdy rząd chce mieć moŝliwość tworzenia nowych pieniędzy jest niepowaŝne. Filozof który to mówi sugeruje, Ŝe rząd USA tworzy pieniądze a to nieprawda. Niezły z niego cwaniak, gdyŝ nie skłamał Ŝe: rząd tworzy pieniądze tylko powiedział, Ŝe...chce mieć moŝliwość tworzenia.... Widać, Ŝe wie co jest grane UWAGA WAśNE!!! W tym miejscu filmu krytykuje się to, Ŝe rząd mógłby tworzyć pieniądze. Jest to stały element 3

4 propagandy bankierów-lichwiarzy, którzy aby utrzymać w swoich rękach monopol tworzenia pieniędzy muszą przekonać społeczeństwo, Ŝe rząd nie powinien tego robić bo wywołuje inflacje. Podobno większość amerykanów ma przekonanie, Ŝe FED jest instytucją rządową. W rzeczywistości jest to prywatny bank, posiadający monopol na tworzenie prawnych środków płatniczych (pieniędzy). W filmie nie poinformowano widza, Ŝe FED jest prywatną instytucją. Prawdziwym problemem jest to, Ŝe wytwarza on pieniądze jako swoją własność i jeŝeli rząd USA, czy ktokolwiek inny, chce je mieć to musi je poŝyczyć. A potem amerykanie jak jelenie płacą odsetki. W tym filmie wprowadza się widza w błąd utrzymując go w przekonaniu, Ŝe to rządowe instytucje tworzą pieniądze. 12. (22:37 min) W końcu autorzy filmu przyznają wprost FED ma monopol na tworzenie pieniądza. Jestem jednak pewien, Ŝe niewtajemniczony widz określenie monopol rozumie jako wyłączność do tworzenia pieniędzy dla rządu. Nawet mu do głowy nie przyjdzie, Ŝe chodzi o monopol tworzenia pieniędzy dla siebie. Oczywiście nie ma krytyki tego stanu rzeczy tylko szybkie przejście do krytyki tego, Ŝe pieniędzy jest za duŝo gdyŝ nie są oparte na złocie. 13. (23:35 min) 90% depozytów nie ma pokrycia w niczym. W tym miejscu mówi się o tym, Ŝe pieniądze tworzone w bankach komercyjnych nie mają w niczym pokrycia a nie to co waŝniejsze czyli, Ŝe te pieniądze są wprowadzane do gospodarki jako dług i ostatecznie doprowadzają do niespłacalnych długów i uzaleŝnienia gospodarki od lichwy. W rzeczywistości to czy pieniądze są bez pokrycia czy mają pokrycie wcale nie jest takie oczywiste i wymagałoby dłuŝszego komentarza. 14. (23:36 24:12 min) Tutaj objaśnione jest jak cały system bankowy tworzy pieniądze. Warto ten fragment wnikliwie przeanalizować i uświadomić sobie, Ŝe wszystkie banki biorące w tym procesie udział są prywatne. Jednym słowem w USA są ludzie którzy mogą tworzyć prywatnie pieniądze, dla siebie. Nie osobiście, ale przy pomocy swoich banków. Tymczasem inni musza nieźle zasuwać, aby te pieniądze zarobić. Niestety autorzy filmu nie widza tego problemu. 15. (24:12 min)... z wartym 100 $ złotem, czyli prawdziwym pieniądzem.... Tutaj widza wprowadza się w błąd twierdzeniem, Ŝe jedynie złoto jest prawdziwym pieniądzem. Jak juŝ pisałem o tym wcześniej, lichwiarze przejęli praktycznie całe złoto i proponują teraz, aby nowy pieniądz oprzeć na tym złocie. Po takiej zmianie w dalszym ciągu będą właścicielami pieniędzy, które nasze gospodarki będą musiały od nich poŝyczać. 16. (24:30 min) Autorzy rozczulają się nad tym, Ŝe inflacja zmniejsza siłę nabywczą zwykłych obywateli. Tymczasem chodzi o to, Ŝe ci zwykli obywatele są biedni poniewaŝ musieli poŝyczyć dla swojej gospodarki pieniądze od lichwiarzy i wpadli przez to w niespłacalne długi. Inflacja przy tym problemie to małe piwo. 17. (24:34 min) Ludzie, którzy otrzymują jako pierwsi nowe pieniądze są w stanie dokonać korzystniejszych zakupów, itd.. Celem tego stwierdzenia jest wywołanie współczucia wobec zwykłego człowieka z którym zapewne utoŝsamia się widz. Kryje się w tym stwierdzeniu merytoryczny błąd. Kto bowiem otrzymuje nowe pieniądze? Jacy to są ludzie, którzy na tym zyskują, Ŝe są pierwsi? Zwykły człowiek moŝe otrzymać tylko kredyt lub płacę. Nowe pieniądze są w posiadaniu tylko bankierów którzy je tworzą. To oni zyskują! Potem pieniądze krąŝą w kółko. Gdy jest inflacja to ci wcześniejsi, w tym kółku, mają mocniejszy pieniądz, ale za to ci późniejsi Ŝądają większej zapłat za swoją pracę. Jedni i drudzy mają więc podobnie. Na inflacji bowiem traci nie ten kto ma pieniądze później, tylko ten kto dłuŝej je przetrzymuje w swoich rękach!!! Tracą więc wszyscy oprócz banków, które te pieniądze wytworzyły. Jak widać w tym filmie głos zabierają nieźli komedianci 18. (24:48 min) I tak następuje transfer bogactwa i władzy z niektórych sektorów gospodarki do innych. Zapomniał powiedzieć, Ŝe te inne sektory to banki Ŝerujące na reszcie 4

5 19. (24:56 min) Zasadniczo, korzyści z tego czerpie sam rząd, duŝe banki, kontrahenci. Błędnie się tutaj twierdzi, Ŝe oprócz banków i agentury bankierów ktoś jeszcze na tym systemie zyskuje. Nie jest zrozumiałe w jaki sposób zyskuje na tym rząd? Jest wręcz przeciwnie. Rząd uzaleŝnia się od finansistów i traci pieniądze na spłacanie lichwy. W tym miejscu fakty zostały zupełnie odwrócone. 20. (25:08 min) Tworząc ogromne kwoty łatwo dostępnego kredytu.... W tym miejscu, podobnie jak w wielu innych, krytykuje się FED za to, Ŝe tworzy za duŝo pieniędzy, a nie za to, Ŝe będąc prywatną instytucją, tworzy je jako dług. Krytyka ta ma uzasadniać konieczność powrotu do parytetu złota. 21. (25:24 min) Ten cykl koniunkturalny ostatecznie jest odpowiedzialny za gospodarcze katastrofy. To nieprawda. Cykl gospodarczy jest objawem oraz nieodłącznym elementem katastrofy a nie jej przyczyną. Przyczyną kryzysów jest pieniądz tworzony jako dług i rosnące z tego powodu zadłuŝenie gospodarki. Dodatkowo nakładają się na to gierki bankierów, którzy wywołując kryzysy mogą przejmować realny majątek społeczeństwa. Cykl gospodarczy to tego skutek. 22. (25:36 min) Po raz kolejny rząd czasowo porzucił standard złota by dodrukować pieniędzy na sfinansowanie wojny. Rząd USA poŝyczał intensywnie i dług narodowy wzrósł.... ALE BREDNIE!!! Po tym zdaniu nikt juŝ nie będzie miał wątpliwości, Ŝe ten film to kukułcze jajo. Proszę zauwaŝyć, Ŝe według tych łgarzy rząd dodrukowuje pieniądze po to, aby się zapoŝyczać i jeszcze bardziej się zadłuŝyć! Ha, ha, ha. Musicie się panowie-łgarze zdecydować, czy rząd drukował pieniądze czy się zapoŝyczał. Prawda jest taka, Ŝe to nie rząd drukował pieniądze tylko prywatny FED. Rząd, aby je otrzymać musiał je poŝyczyć na procent. Poza tym nie ma tak naprawdę znaczenia czy FED samo sobie pozwoliło na dodrukowanie większej ilości pieniędzy czy zezwolił na to rząd ustawiony lub przekupiony przez bankierów. W następnym zdaniu twierdzi się, Ŝe dodrukowanie pieniędzy przystopowało rozwój gospodarki. Ja nie twierdzę, Ŝe nadmierne dodrukowywanie pieniędzy jest dobre, ale bez wątpienia w tym przypadku zastój gospodarczy został spowodowany ukierunkowaniem produkcji na cele wojenne co ostatecznie wiąŝe się tylko ze stratami: surowców, energii oraz robocizny. Naiwne jest stwierdzenie, Ŝe kłopoty gospodarcze wynikały z emisji pieniądza a nie z prowadzenia wojny. Gdyby rząd dodrukował nadmierną ilość pieniędzy to naleŝy to traktować tak samo jak kaŝdy inny rodzaj podatku, z tym Ŝe ten jest nałoŝony na tego kto posiada pieniądze. Jest on tak samo zły jak kaŝdy inny podatek. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe w tym przypadku nałoŝył go nie rząd tylko cwaniacy z FED wraz ze skorumpowanym rządem (gdy mowa o USA). Oczywiście inflacja o nieprzewidywalnej wielkości jest bardzo niekorzystna dla gospodarki, z tym Ŝe jest tak samo niekorzystna jak kaŝdy inny podatek który ma nieprzewidywalną wielkość. Tak więc, niedobry jest np. podatek VAT którego wielkość zmienia się z dnia na dzień, itd. 23. (26:53 min) W kolejnych zdaniach tłumaczy się, Ŝe kolejna bańka która pękła w 1929 roku była spowodowana tworzeniem pieniądza, czyli inflacji. Tutaj ponownie nie zwraca się uwagi na to co waŝne i prawdziwe. Kryzys jest spowodowany tym, Ŝe pieniądze są tworzone jako dług przez skorumpowanych lichwiarzy oraz ich oszustwami. Bankierzy mają monopol na tworzenie pieniędzy (dla siebie!), zadłuŝają gospodarkę i ostatecznie, poprzez zmniejszenie ilości pieniądza, mogą wywołać kryzys, który pozwoli im złupić tą zadłuŝoną gospodarkę!!! 24. (27:41 min) Jego administracja poszukiwała bezprecedensowej ilości funduszy.... Autorzy krytykują w tym miejscu fakt uruchamiania przez prezydenta Roosevelta duŝych inwestycji, które jak się okazało nie zatrzymały kryzysu. Autorzy filmu nie zauwaŝają, Ŝe inwestycje te nie powstrzymały kryzysu tylko dlatego, Ŝe bankierzy chcieli aby on powstał. Zmniejszali oni podaŝ pieniędzy a inwestycje Roosevelta nie mogły przechylić szali w drugą stronę. Roosevelt powinien 5

6 tak jak Lincoln wyemitować własne pieniądze na rzecz duŝych inwestycji. Wtedy uzupełnił by brak pieniędzy i powstrzymał kryzys. W dalszej części filmu opisywane są liczne działania Roosevelta. Powiedziano tam jedną waŝną i mało znaną rzecz, Ŝe skonfiskował on złoto amerykańskich obywateli!!! (30:36 min). Poza tym trudno się zorientować o co w tej części chodzi autorom filmu, więc trudno o jej ocenę. Roosevelt jest krytykowany prawdopodobnie dlatego, Ŝe jego inwestycje nie były po myśli ówczesnych bankierów. 25. (33:59 min) Co gorsze, zniknął mechanizm kontrolny kreacji dolara. Podstawowym problemem jest, jak juŝ pisałem, fakt, Ŝe państwo nie tworzy pieniędzy na swoje potrzeby tylko, uzaleŝniło się od lichwiarzy. W tej sytuacji jest mniej waŝne czy ci lichwiarze wytwarzają trochę więcej czy mniej pieniędzy. Nie do przyjęcia jest to, Ŝe społeczeństwa są skazane do poŝyczania ich na procent. 26. (34:14 min) śaden budŝet federalny USA nie był zrównowaŝony od kiedy porzucono standard złota. Nieprawdą jest, Ŝe niezrównowaŝony budŝet jest spowodowany tworzeniem pieniądza z niczego. Gdyby rząd tworzył pieniądze i nie miałyby one pokrycia w złocie to rząd mógłby ich tworzyć ile zechce. Mógłby więc pokrywać wszystkie koszty z wytwarzanych przez siebie pieniędzy. W takiej sytuacji nie rosłyby długi rządu i nie byłoby deficytu budŝetowego chociaŝ pieniądze byłyby tworzone z powietrza. Oczywiście moŝliwe jest, Ŝe rząd tworzyłby pieniędzy za duŝo. Byłaby to zła sytuacja poniewaŝ oznaczałaby nałoŝenie dodatkowego podatku (poprzez inflację) a te dodatkowe pieniądze byłyby zapewne wydawane przez rząd nieefektywnie. Nie ma jednak powodu twierdzić, Ŝe rząd tworzyłby pieniądze w nadmiarze tak samo jak nie ma powodu z góry zakładać, Ŝe władza będzie tworzyła złe prawo. Obecna sytuacja jest jednak inna. Rząd nie tworzy pieniędzy. Tworzą go bankierzy-lichwiarze (dla siebie) a rząd je od nich poŝycza na procent. Dlatego ciągle brakuje mu pieniędzy. Musi poŝyczać nowe pieniądze aby spłacać stare długi. To jest najistotniejsza przyczyna nie zrównowaŝenia budŝetu a nie to, Ŝe pieniądze są tworzone z niczego!!! 27. (34:25 min) UwaŜam, Ŝe najlepszym pieniądzem jest pieniądz ustalany przez rynek, taki jaki mieliśmy w ramach standardu złota. JeŜeli to jest prawda to znacznie lepiej byłoby stworzyć konkretną ilość pieniądza (np. papierowego), która nigdy by się juŝ nie zmieniała. Rynek regulowałby jego wartość, a rząd i ktokolwiek inny miałby zakaz wytwarzania dodatkowego pieniądza. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niŝ parytet złota, gdyŝ jest dość prawdopodobne, Ŝe złoto będzie wydobywane poza danym krajem. Powstanie więc sytuacja w której prawo emisji będzie miał ktoś spoza danego państwa i będzie na tym zarabiał kosztem danego społeczeństwa. Idea tworzenia pieniądza opartego na złocie jest merytorycznie niepoprawna, ale nie chce mi się juŝ o tym więcej pisać, gdyŝ nie wieŝę Ŝe ktoś będzie chciał to czytać. Wspomnę tylko, Ŝe w przeszłości kolejni angielscy władcy, przez sześć wieków, tworzyli pieniądze z karbowanych kijków (czyli odpowiednio przygotowanych patyków). Anglia świetnie się wtedy rozwijała. 28. (37:38 min)... w zwalczaniu całej inflacji która... zmniejsza dochody i bogactwo, sprowadza na nas katastrofalne boomy i spowolnienia. Nie jest prawdą, Ŝe cykle koniunkturalne są spowodowane prze inflacje. JeŜeli inflacja zmniejsza bogactwo to tylko z takich samych powodów jak kaŝdy inny podatek, który zabiera jednym i daje drugim. 29. (37:59 min) FED i stowarzyszone z nim banki nie rozwiązują problemu inflacji, one same są problemem. Zgoda, ale nie powiedziano widzowi dlaczego tak naprawdę FED jest problemem. NaleŜy dodać, Ŝe problemem jest nie tylko FED, ale cały obecny system bankowy. 30. (38:07 min) By ograniczyć inflację i cykliczne wahania koniunkturalne, waluta musi mieć 100% pokrycia w złocie. To nie jest prawda. Pieniądz moŝe być tworzony inaczej. Np. tak jak podałem w punkcie 27. 6

7 31. (38:16 min) moŝliwość drukowania pieniędzy (przez FED)... jest jedynie zalegalizowanym fałszerstwem. Niby prawda ale fałszerstwem nie jest samo drukowanie pieniędzy, gdyŝ ktoś to musi robić. Fałszerstwem jest to Ŝe FED, będąc prywatną instytucją, tworzy pieniądze dla siebie. KaŜdy inny moŝe je tylko od nich poŝyczyć. Właśnie to jest fałszerstwo. Autorzy filmu nie wyjaśniają tego naleŝycie, gdyŝ wtedy widz zorientowałby się, Ŝe oparcie pieniądza na złocie, które jest w prywatnych rękach, niczego nie zmieni. Dlatego w krytyce odnoszą się tylko do drukowania. 32. (38:42 min) nie trzeba by się martwić, Ŝe wartość pieniędzy odłoŝonych na emeryturę zostanie ukradziona. W tym stwierdzeniu kryje się powaŝny błąd. Po pierwsze autorzy filmu są niekonsekwentni. Wcześniej twierdzili Ŝe po wprowadzeniu parytetu złota ceny będą stabilne. Nie zauwaŝyli jednak, Ŝe jeŝeli ludzie zaczną odkładać pieniądze (na emerytury) w złocie to nastąpi uszczuplenie ilości pieniędzy w obiegu i wzrost jego wartości. Tak więc ceny w złocie nie będą stabilne. Oczywiście taka sytuacja będzie niekorzystna dla gospodarki jeszcze bardziej niŝ inflacja, gdyŝ wzrost wartości pieniądza pogrąŝy firmy, które wcześniej wzięły w nim kredyty. Po drugie w praktyce emeryci nie będą odkładali pieniędzy w złocie tylko lokowali je w instrumentach dających dodatkowe odsetki. Tak jest takŝe dzisiaj. Oszczędności przechowywane są w obligacjach albo funduszach emerytalnych. Pieniądze będą w złocie, ale takie oszczędności juŝ nie!!! Takie oszczędności są bezpieczne tylko wtedy, gdy cała gospodarka działa prawidłowo. JeŜeli nastąpi krach gospodarczy wtedy takie oszczędności takŝe mogą przepaść. Zawsze jest tak, Ŝe jedynym gwarantem bezpieczeństwa ekonomicznego jest tylko rozwinięta gospodarka i parytet złota niczego nie zmienia. 33. (39:40 min) (po wprowadzeniu parytetu złota)... stopy procentowe są rozsądne.... Skąd takie przekonanie? JeŜeli ilość złota będzie niewystarczająca to firmom będzie go bardzo trudno pozyskać na inwestycje i stopy procentowe będą duŝe. Wzrost cen złota będzie niekorzystny dla gospodarki, która będzie musiała spłacać wcześniejsze poŝyczki w złocie. A złota, w USA, na pewno by brakowało poniewaŝ USA ma olbrzymi deficyt w handlu zagranicznym (ponad 500 miliardów $ rocznie). W tej sytuacji złoto które miałoby być pieniądzem szybko zostanie przejęte przez Chiny, w których głównie odbywa się produkcja tego co amerykanie konsumują. Szybko okaŝe się, Ŝe złoto z USA wypływa, a wiec jego cena będzie musiała rosnąć. Rosnąć teŝ będą stopy procentowe za poŝyczenie czegoś czego brakuje. Tak więc autorzy filmu pieprzą bzdury. Film kończy się kilkoma zdaniami propagandy, która jak juŝ wykazałem nie ma Ŝadnego pokrycia w realiach. Pragnę jeszcze zauwaŝyć, Ŝe faceci wypowiadający się w filmie mają nieszczere gęby i oczka krętacza (Lew Rockwell President Mises Institute 2:49, Joseph Salerno Economist. Pace University 4:04, Hans Hoppe Economist, UNLY 17:23, Ron Paul Former U.S. Congressman 36:56). Społeczeństwo ma powaŝny problem ze zrozumieniem własności pieniądza. W mojej ocenie jest to dość zadziwiające, gdyŝ wydaje się, Ŝe wielu ludzi posiada wystarczającą do tego inteligencję. Zjawisko to, moim zdaniem wynika z pięciu czynników: dezinformacji prowadzonej przez bankierów i ich przydupasów (przykładem jest ten film), funkcjonuje duŝa liczba bankierskich popleczników, którzy mają chronić ten system a w zamian są obsadzani na bardziej intratnych stołkach (masoneria), ekonomia znajduje się blisko polityki i z tego powodu zawsze znajdowała się w zakresie wiedzy skrywanej przed ogółem przez władze, ludzie są beztroscy a w konsekwencji niezdolni do własnych badań nawet w tak waŝnej sprawie, osoby, które próbują coś zmienić w tym zakresie są mordowane przez lichwiarzy (np. Abraham Lincoln czy John Kennedy). Anty_kredytowiec (członek forum 7

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

Finanse Pieniądz jako powszechny środek wymiany towarów i usług oraz wyceny ich wartości ogromnie ułatwia wymianę handlową. Pierwotnymi namiastkami

Finanse Pieniądz jako powszechny środek wymiany towarów i usług oraz wyceny ich wartości ogromnie ułatwia wymianę handlową. Pierwotnymi namiastkami Finanse Pieniądz jako powszechny środek wymiany towarów i usług oraz wyceny ich wartości ogromnie ułatwia wymianę handlową. Pierwotnymi namiastkami pieniądza były metale, futra, tkaniny, bydło, sól. Pieniądz

Bardziej szczegółowo

ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY

ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY TWÓJ NIEZBĘDNIK W CZASIE EKONOMICZNEGO KRYZYSU PIOTR S. WAJDA RAFAŁ BŁAŻEJEWSKI www.gold-investment.pl SPIS TRES CI SPIS TREŚCI... 2 PRZEDMOWA... 3 WSTĘP... 4 POBUDKA! RATUJ

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebna jest zmiana systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce?

Czy potrzebna jest zmiana systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce? Filip Bieńkowski Gimnazjum nr 33 im. z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie praca badawcza Czy potrzebna jest zmiana systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce? Nauczyciel WOS Maciej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Strona 1 z 129 UNIWESYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Bartłomiej Podolski ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Praca

Bardziej szczegółowo

Jeden Z Największych Wrogów W Dążeniu Do Wolności Finansowej

Jeden Z Największych Wrogów W Dążeniu Do Wolności Finansowej Jeden Z Największych Wrogów W Dążeniu Do Wolności Finansowej Czyli, co od dzieciństwa skutecznie hamuje w nas chęć osiągnięcia wspaniałego sukcesu i wolności finansowej oraz jakie są 4 kolejni wrogowie

Bardziej szczegółowo

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r.

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne - z 11 marca 2010 r. Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r. Pani prof. Elżbieta Mączyńska Witam wszystkich zgromadzonych. Chciałam bardzo

Bardziej szczegółowo

Powstanie Banku Anglii

Powstanie Banku Anglii Powstanie Banku Anglii W historii daje się zauważyć pewna prawidłowość, polegająca na tym, że wędrówki bankierów oraz lokalizacja centrów finansowych jest ściśle związana z polityką międzynarodową. W połowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO!

RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO! RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO! O Akcji Jako eksperci rynku złota jesteśmy zatroskani ryzykiem jakie niesie ze sobą przechowywanie polskich rezerw złota poza granicami kraju. Dlatego domagamy się sprowadzenia

Bardziej szczegółowo

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K C M Y CM MY CY CMY K Pieniądz wolny od odsetek i inflacji Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię? Margrit Kennedy we współpracy z Declanem Kennedym ilustracje Helmut Creutz

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 5 / 2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Głodowe emerytury już za kilka lat. Str. 2-6 Reforma polskiego systemu emerytalnego miała na celu jedynie zmniejszenie deficytu krajowego. Mało kto już wierzy

Bardziej szczegółowo

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 1(55)/2015, 7 stycznia 3 lutego 2015

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 1(55)/2015, 7 stycznia 3 lutego 2015 W numerze: Płatek, lawina i ruina? Bartłomiej Radziejewski................................................ 3 Polacy, gromadźcie złoto! Z Jamesem Rickardsem rozmawia Aleksandra Rybińska....................

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 19/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Frank po 3 czy po 5 zł? Str. 2-6 Ostatnimi czasy narodziło się wiele spekulacji na temat podrożenia franka do 4 czy 5 zł po ewentualnym sukcesie referendum w Szwajcarii.

Bardziej szczegółowo

Globalizacja w trzech odsłonach

Globalizacja w trzech odsłonach Krzysztof Rybiński Globalizacja w trzech odsłonach Wprowadzenie. W jakim celu powstała ta ksiąŝka i do kogo jest adresowana? Część 1. Outsourcing, offshoring i networking, jako przyczyny pojawienia się

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 11/2015 W dzisiejszym wydaniu: 1. Bail in uporządkowana likwidacja banków. Str. 2-5 Komisja Europejska nakazała krajom UE dostosowanie się do dyrektywy Bail-in. Dzięki niej zagraniczni właściciele

Bardziej szczegółowo

Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza

Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza Rozdział III: Pieniądz, współczesna bankowość i kreacja pieniądza Po gruntownym omówieniu paradygmatu austriackiej szkoły ekonomii, nadszedł czas na zastosowanie go w dziedzinie, o której traktuje niniejsza

Bardziej szczegółowo

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Murray N. Rothbard Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze? Tłumaczenie: Witold

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza, czyli jak banki tworzą kredyty z powietrza?

Kreacja pieniądza, czyli jak banki tworzą kredyty z powietrza? Strona - 1 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Zakaz udostępniania książki osobom trzecim.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Marcin Otorowski grupa 343, numer studenta: 140440 marcin@otorowski.com Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Praca zaliczeniowa na przedmiot Historia Myśli Ekonomicznej, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły?

Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły? Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły? Marcin Panek Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Teoria denacjonalizacji pieniądza

Teoria denacjonalizacji pieniądza Teoria denacjonalizacji pieniądza Autor: Dominik Modrzejewski [Artykuł stanowi ustęp z pracy magisterskiej Teoria denacjonalizacji pieniądza Friedricha von Hayeka, napisanej w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Urząd

Bardziej szczegółowo

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII REFORMA MONETARNA lepszy system monetarny dla Islandii RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII Tytuł oryginału: Monetary Reform A better monetary system for Iceland

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu

Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu Wojciech Czarniecki Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu Copyright Wojciech Czarniecki pozwalam drukować, kopiować i rozpowszechniać w inny sposób pod warunkiem wskazania źródła 1 2 Wstęp...5 Czy wszyscy

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: def Wydanie 4/2015 W dzisiejszym wydaniu: 1. Jak inwestują wielcy tego świata? Str. 2-7 Ulokowanie nadwyżek finansowych w określone aktywo nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Warto rzucić okiem na strategie

Bardziej szczegółowo

AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH

AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW Marcin Tadeusz Surowski AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Jak naprawdę działa giełda papierów wartościowych i gospodarka?

Jak naprawdę działa giełda papierów wartościowych i gospodarka? Jak naprawdę działa giełda papierów wartościowych i gospodarka? Autor: Kel Kelly Źródło: mises.org Tłumaczenie: Dariusz Bogdanowicz Giełda nie funkcjonuje tak, jak się to powszechnie sądzi. Istnieje bowiem

Bardziej szczegółowo

Manifest Prawdy Finansowej

Manifest Prawdy Finansowej Manifest Prawdy Finansowej Poznaj Prawdę o Sobie, Odkryj Transfer Bogactwa i Wygraj z Kryzysem Prawdziwe spojrzenie na twoje finanse, inwestowanie i kryzys w dzisiejszych czasach oraz jak możesz uwolnić

Bardziej szczegółowo

Zmiany w mentalności społecznej i dobre prawo uwolnią w Polsce przedsiębiorczość (Dziennik Finansowy: The Wall Street Journal)

Zmiany w mentalności społecznej i dobre prawo uwolnią w Polsce przedsiębiorczość (Dziennik Finansowy: The Wall Street Journal) Zmiany w mentalności społecznej i dobre prawo uwolnią w Polsce przedsiębiorczość (Dziennik Finansowy: The Wall Street Journal) Mimo systematycznych zmian w przepisach polski system prawny nadal uznawany

Bardziej szczegółowo