Money, Banking and the Federal Reserve. Copyright, Ludwig von Mises Institute

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Money, Banking and the Federal Reserve. Copyright, Ludwig von Mises Institute"

Transkrypt

1 Komentarz do filmu Money, Banking and the Federal Reserve Copyright, Ludwig von Mises Institute Film Money, Banking and the Federal Reserve jest to propaganda zrobiona przez BANKIERÓW-LICHWIARZY. Film ten ma jeden główny cel manipulacja. PoniŜej podaje dowody. W ostatnich latach pojawiło się kilka waŝnych filmów obnaŝających oszustwo bankierów. Jak widać bankierzy nie pozostali obojętni i zaoferowali społeczeństwu swoją propagandę. Dlatego zachęcam do bardzo ostroŝnego przyjmowania idei podawanych w tego typu filmach. Głównym celem filmu jest przekonanie widza do błędnej idei wprowadzenia parytetu złota. patrz najwaŝniejsze punkty: 3, 4, 11, 15, 22, 27, 32 Bankierzy zrobią wszystko, aby utrzymać swoją pozycje. Będą szerzyli dezinformacje, mordowali niezaleŝnych przywódców, spiskowali, przekupywali polityków, promowali miernoty na najwaŝniejsze funkcje w państwie, wprowadzali do politycznych organizacji swoich agentów, itp. Na szczęście jest duŝa szansa na to, Ŝe obecna sytuacja wymknie się im spod kontroli, więc będzie moŝliwość uwolnienia ludzkości ze szponów lichwy. Czego wszystkim szczerze Ŝyczę! WIĘCEJ CENNYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE ARGUMENTY OBNARZAJĄCE PRAWDĘ O TYM FILMIE: 1. W filmie podawane są błędne informacje: Dopóki nie odbierzemy rządowi moŝliwości ich dewaluacji (pieniędzy) (3:13 min) W tym miejscu obciąŝa się rząd winą za to, Ŝe źle działa system pieniądza. Nie ma natomiast krytyki głównych winowajców czyli bankierów oszustów. Lakonicznie wspomina się jedynie o FED jako złym rozwiązaniu. Ja zadaję pytanie: w jaki sposób rząd dewaluuje pieniądze? Prawda jest taka, Ŝe główną przyczyną inflacji w USA, czyli wzrostu cen, jest z jednej strony wzrost kosztów produkcji wynikający ze: wzrostu zadłuŝenia przedsiębiorstw oraz wzrostu podatków z których spłaca się lichwę Z drugiej strony wzrost cen jest spowodowany zmniejszenie produkcji w USA z tego powodu, Ŝe firmy przeniosły się do Azji w wyniku zwykłej ekonomicznej kalkulacji zmuszającej je do ucieczki przed amerykańską lichwą. 2. Zwracana jest uwaga na sprawy drugoplanowe: Chcemy pieniędzy które będą wciąŝ traciły na wartości czy chcemy pieniędzy zyskujących wartość? (3:25min) Tymczasem problem z pieniędzmi jest znacznie powaŝniejszy. Cały system jest globalnym oszustwem i prowadzi do wyzysku, niezaleŝnie od tego czy same pieniądze tracą w danej chwili wartość czy nie. W filmie tym informacje o istotnych wadach obecnego systemu są przemilczane. 1

2 3. Proponowane jest fałszywe rozwiązanie: Jeśli cieszy cię utrata wartości twoich pieniędzy, to popieraj obecny system. JeŜeli chcesz pieniędzy zyskujących wartość, Ŝądaj standardu złota. (3:32 min) Przejście na parytet złota niczego nie zmieni. W tej chwili złoto jest w rękach bankierów, którzy łupili gospodarkę USA przez prawie 100 lat. PoniewaŜ obecny system się wali i będzie coraz głośniej krytykowany, bankierzy przygotowują pozorne przemiany. Pieniądze oparte na złocie będą własnością tych bankierów (tak samo jak dzisiejsze pieniądze nie oparte na złocie). Obywatele i przedsiębiorstwa, aby je uŝywać będą musieli poŝyczyć je na procent. Taki system był juŝ 50 lat temu, a bankierzy juŝ wtedy rządzili w USA doprowadzając do obecnej sytuacji. UWAGA WAśNE!!! JeŜeli faktycznie gromadzenie oszczędności w złocie jest korzystne, gdyŝ w ten sposób nie traci się wartości oszczędności, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzisiaj oszczędzać w złocie. Skoro ceny złota są wolnorynkowe to kaŝdy kto chce niech oszczędza w złocie. Jednym słowem, aby oszczędzać w złocie wcale nie jest konieczne wprowadzanie pieniądza opartego na złocie, czyli standardu złota. Jak widać autorzy filmu uŝywają nielogicznych argumentów. Stosują prymitywne metody manipulowania niezorientowanym widzem któremu wmawiają, Ŝe będzie bogatszy gdy pieniądze którym się posługuje będą miały cenę sztywno związaną z wartością złota. Bo tak naprawdę, właśnie do tego sprowadza się wprowadzenie standardu złota!!! Dlaczego? PoniewaŜ nawet, gdyby wprowadzono standard złota, pieniądze nie będą wykonane ze złota tylko tak jak teraz z papieru lub cyfr w bankierskich komputerach. Złoto się bardzo łatwo wyciera, monety mogą być obrzynane a zawartość złota moŝe być w nich zmniejszana przez oszustów w procesie przetapiania. Tak teŝ było dawniej i był to powaŝny problem tamtych gospodarek. Dlatego złote monety składowano u złotników a w obiegu krąŝyły pokwitowania na nie. Nie ma Ŝadnego znaczenia z czego finansowa mafia robi dla siebie pieniądze: papieru, komputerowych cyfr czy złota (które juŝ posiada w całości). 4. Autorzy filmu sami sobie zaprzeczają. Mówią o tym jak powstał pieniądz (3:54-4:56 min) oraz o jego funkcji jako środek wymiany. Wynika z tego, Ŝe pieniądz w tej roli jest tak naprawdę rodzajem umowy społecznej, mającej postać dokumentu na okaziciela. Ten kto go posiada ma prawo do nabycia dóbr wystawionych na sprzedaŝ lub np. moŝe zapłacić obowiązkowe podatki dla państwa. Nie ma więc powodu, jak się twierdzi w filmie, aby taka umowa-dokument miała formę złota, tak samo jak umowy notarialne czy jakiekolwiek inne nie muszą mieć formy złota. 5. Autorzy na swój sposób interpretują fakty historyczne: Podczas wojny o niepodległość Kongres, aby finansować armię drukował ogromne sumy pieniędzy tworząc je z powietrza... (7:26 min) Zapewne w czasie wojny miała miejsce duŝa inflacja i być moŝe tak jak to powiedziano w tym filmie pieniądze te zdewaluowały się, ale tak dzieje się właściwie podczas kaŝdej wojny. Prawdopodobnie gdyby nie własne pieniądze, Ameryce nie udało by się uwolnić od Anglików. Poza tym Amerykanie znacznie więcej zyskali wywalczając sobie niepodległość niŝ stracili na dewaluacji waluty. NaleŜy dodać, Ŝe powstańcy zawsze emitują swoje pieniądze, aby finansować powstanie. Tak było np. podczas powstań listopadowego i styczniowego w Polsce. Na ogół są to pieniądze nie oparte na kruszcu poniewaŝ ci którzy akurat chcą się wyzwolić z niewoli kruszcu nie mają. Dodatkowo naleŝy zaznaczyć, Ŝe w filmie przemilczane są przykłady, które świadczą o czymś innym niŝ się tam twierdzi. Na przykład w czasie wojny Secesyjnej, Kongres północy, dzięki Lincolnowi, wyemitowała własne papierowe pieniądze i straciły one na wartości znacznie mniej niŝ pieniądze południa, które były poŝyczone od bankierów. W przytoczonym powyŝej zdaniu najbardziej bezczelne jest jednak stwierdzenie, Ŝe powstańcy wyemitowali pieniądze z powietrza. W obecnym systemie banki takŝe emitują pieniądze z niczego i to jest największy problem. Problemem nie jest jednak to, Ŝe pieniądze są z niczego, tylko to, Ŝe prawo ich tworzenia mają bankierzy-lichwiarze, którzy tworzą je dla siebie i cały system podporządkowali swoim interesom. Tymczasem pieniądze powinny być tworzone tylko przez państwo. 2

3 6. Wyciągają wnioski nie te najwaŝniejsze tylko pasujące do stawianej tezy: Bankierzy... zajmowali się sztucznym powiększaniem podaŝy pieniądza i poŝyczaniem tych fałszywych zaświadczeń na procent (9:39 min) Niby prawda, ale w filmie kładzie się nacisk na to, Ŝe te pieniądze nie miały pokrycia w złocie a nie na to co tak naprawdę jest waŝne czyli, Ŝe monopol wytwarzania pieniędzy miały prywatne osoby, które tworzą pieniądze dla siebie. Oczywiście naduŝywały one i naduŝywają tej władzy. 7. Trzeba przyznać, Ŝe autorzy potępiają takŝe dzisiejszy system bankowy twierdząc: Jest to system oszukańczy, niedozwolony w Ŝądnym innym biznesie (10:04 min) Kontekst tych stwierdzeń jest jednak taki jak juŝ napisałem w punkcie 6. Jednym słowem krytykują tak, aby niewtajemniczony niczego się nie dowiedział. 8. W filmie krytykuje się Abrahama Lincolna (12:38 min) za tworzenie papierowego pieniądza w połączeniu ze stwierdzeniem, Ŝe pieniądz oparty na złocie nakłada ścisłe limity na finanse rządowe (13:05 min). Są to brednie z róŝnych powodów, ale najistotniejszy to ten, Ŝe Lincoln nie musiał wcale tworzyć własnych papierowych pieniędzy. Na początku chciał je poŝyczyć od bankierów, ale ci zaŝądali zbyt duŝego procentu. Tak więc obowiązujący wtedy standard złota wcale nie ograniczał ewentualnych wydatków wojennych. Pomimo parytetu złota banki mogły wytworzyć pieniędzy ile tylko chciały. Lincoln jednak był patriotą i zamiast zadłuŝać Amerykę wytworzył pieniądz poza systemem bankierskiej lichwy. Za to został później przez bankierów zamordowany w niecnym zamachu. 9. Błędna interpretacja faktów:...jednak pomimo róŝnic, obaj popierali Bank Centralny (15:43 min) Chodzi o to Ŝe Morgan i Rockefeller dąŝyli do stworzenia Banku Centralnego z innego powodu. Nie chodziło o to, Ŝe chcieli otrzymać tani kredyt na rozkręcanie działalności, tylko sami chcieli kontrolować wytwarzanie pieniędzy dla całej Ameryki. Więc ten ich interes miał polegać na tworzeniu pieniędzy dla siebie, wypoŝyczaniu ich dla coraz bardziej zadłuŝonego USA i okradaniu wszystkich obywateli. 10. (20:33 min) W tej części filmu jest mowa o najwaŝniejszych instrumentach polityki FED. Powiedziane jest to tak, aby niezorientowany widz i tak się nie dowiedział tego co najwaŝniejsze. Niesamowite jest jak moŝna tak bredzić. Na szczególną uwagę zasługują tutaj momenty: a) 20:37 min Oczywiście w tym miejscu nie wyjaśnia się mechanizmu zwiększania podaŝy pieniędzy, tak chociaŝby jak to zrobiono w filmie Zeitgeist Addendum. Ujmuje się to tak, Ŝe FED prowadzi obrót rządowymi papierami wartościowymi i to zwiększa podaŝ pieniądza. Jest to zupełnie niezrozumiałe dla niewtajemniczonych i nic im nie wyjaśnia. b) 20:41 min Tutaj utoŝsamia się inflacje ze zwiększaniem podaŝy pieniądza. Inflacja moŝe mieć jednak inną przyczynę a mianowicie wzrost kosztów w warunkach powszechnego zadłuŝenia. Jednym słowem długi firm powodują, Ŝe nie mogą one zmniejszyć cen nawet jeŝeli występuje recesja gospodarcza. Wręcz przeciwnie, gdy maleje sprzedaŝ ceny musza rosnąć, aby firmy ze zmniejszonej sprzedaŝy mogły spłacać kredyty!!! (patrz punkt 1). c) 20:45 min FED kupuje rządowe papiery wartościowe nowo utworzonymi pieniędzmi.... Budowa tego zdania jest taka, Ŝe nacisk jest połoŝony na kupuje rządowe papiery (czytaj: robi łaskę) co odwraca uwagę od faktu, Ŝe FED po prostu tworzy pieniądze dla siebie. A to jest faktyczne naduŝycie dające mafii finansowej olbrzymią władzę. 11. (21:01 min) Stwierdzenie, Ŝe kaŝdy rząd chce mieć moŝliwość tworzenia nowych pieniędzy jest niepowaŝne. Filozof który to mówi sugeruje, Ŝe rząd USA tworzy pieniądze a to nieprawda. Niezły z niego cwaniak, gdyŝ nie skłamał Ŝe: rząd tworzy pieniądze tylko powiedział, Ŝe...chce mieć moŝliwość tworzenia.... Widać, Ŝe wie co jest grane UWAGA WAśNE!!! W tym miejscu filmu krytykuje się to, Ŝe rząd mógłby tworzyć pieniądze. Jest to stały element 3

4 propagandy bankierów-lichwiarzy, którzy aby utrzymać w swoich rękach monopol tworzenia pieniędzy muszą przekonać społeczeństwo, Ŝe rząd nie powinien tego robić bo wywołuje inflacje. Podobno większość amerykanów ma przekonanie, Ŝe FED jest instytucją rządową. W rzeczywistości jest to prywatny bank, posiadający monopol na tworzenie prawnych środków płatniczych (pieniędzy). W filmie nie poinformowano widza, Ŝe FED jest prywatną instytucją. Prawdziwym problemem jest to, Ŝe wytwarza on pieniądze jako swoją własność i jeŝeli rząd USA, czy ktokolwiek inny, chce je mieć to musi je poŝyczyć. A potem amerykanie jak jelenie płacą odsetki. W tym filmie wprowadza się widza w błąd utrzymując go w przekonaniu, Ŝe to rządowe instytucje tworzą pieniądze. 12. (22:37 min) W końcu autorzy filmu przyznają wprost FED ma monopol na tworzenie pieniądza. Jestem jednak pewien, Ŝe niewtajemniczony widz określenie monopol rozumie jako wyłączność do tworzenia pieniędzy dla rządu. Nawet mu do głowy nie przyjdzie, Ŝe chodzi o monopol tworzenia pieniędzy dla siebie. Oczywiście nie ma krytyki tego stanu rzeczy tylko szybkie przejście do krytyki tego, Ŝe pieniędzy jest za duŝo gdyŝ nie są oparte na złocie. 13. (23:35 min) 90% depozytów nie ma pokrycia w niczym. W tym miejscu mówi się o tym, Ŝe pieniądze tworzone w bankach komercyjnych nie mają w niczym pokrycia a nie to co waŝniejsze czyli, Ŝe te pieniądze są wprowadzane do gospodarki jako dług i ostatecznie doprowadzają do niespłacalnych długów i uzaleŝnienia gospodarki od lichwy. W rzeczywistości to czy pieniądze są bez pokrycia czy mają pokrycie wcale nie jest takie oczywiste i wymagałoby dłuŝszego komentarza. 14. (23:36 24:12 min) Tutaj objaśnione jest jak cały system bankowy tworzy pieniądze. Warto ten fragment wnikliwie przeanalizować i uświadomić sobie, Ŝe wszystkie banki biorące w tym procesie udział są prywatne. Jednym słowem w USA są ludzie którzy mogą tworzyć prywatnie pieniądze, dla siebie. Nie osobiście, ale przy pomocy swoich banków. Tymczasem inni musza nieźle zasuwać, aby te pieniądze zarobić. Niestety autorzy filmu nie widza tego problemu. 15. (24:12 min)... z wartym 100 $ złotem, czyli prawdziwym pieniądzem.... Tutaj widza wprowadza się w błąd twierdzeniem, Ŝe jedynie złoto jest prawdziwym pieniądzem. Jak juŝ pisałem o tym wcześniej, lichwiarze przejęli praktycznie całe złoto i proponują teraz, aby nowy pieniądz oprzeć na tym złocie. Po takiej zmianie w dalszym ciągu będą właścicielami pieniędzy, które nasze gospodarki będą musiały od nich poŝyczać. 16. (24:30 min) Autorzy rozczulają się nad tym, Ŝe inflacja zmniejsza siłę nabywczą zwykłych obywateli. Tymczasem chodzi o to, Ŝe ci zwykli obywatele są biedni poniewaŝ musieli poŝyczyć dla swojej gospodarki pieniądze od lichwiarzy i wpadli przez to w niespłacalne długi. Inflacja przy tym problemie to małe piwo. 17. (24:34 min) Ludzie, którzy otrzymują jako pierwsi nowe pieniądze są w stanie dokonać korzystniejszych zakupów, itd.. Celem tego stwierdzenia jest wywołanie współczucia wobec zwykłego człowieka z którym zapewne utoŝsamia się widz. Kryje się w tym stwierdzeniu merytoryczny błąd. Kto bowiem otrzymuje nowe pieniądze? Jacy to są ludzie, którzy na tym zyskują, Ŝe są pierwsi? Zwykły człowiek moŝe otrzymać tylko kredyt lub płacę. Nowe pieniądze są w posiadaniu tylko bankierów którzy je tworzą. To oni zyskują! Potem pieniądze krąŝą w kółko. Gdy jest inflacja to ci wcześniejsi, w tym kółku, mają mocniejszy pieniądz, ale za to ci późniejsi Ŝądają większej zapłat za swoją pracę. Jedni i drudzy mają więc podobnie. Na inflacji bowiem traci nie ten kto ma pieniądze później, tylko ten kto dłuŝej je przetrzymuje w swoich rękach!!! Tracą więc wszyscy oprócz banków, które te pieniądze wytworzyły. Jak widać w tym filmie głos zabierają nieźli komedianci 18. (24:48 min) I tak następuje transfer bogactwa i władzy z niektórych sektorów gospodarki do innych. Zapomniał powiedzieć, Ŝe te inne sektory to banki Ŝerujące na reszcie 4

5 19. (24:56 min) Zasadniczo, korzyści z tego czerpie sam rząd, duŝe banki, kontrahenci. Błędnie się tutaj twierdzi, Ŝe oprócz banków i agentury bankierów ktoś jeszcze na tym systemie zyskuje. Nie jest zrozumiałe w jaki sposób zyskuje na tym rząd? Jest wręcz przeciwnie. Rząd uzaleŝnia się od finansistów i traci pieniądze na spłacanie lichwy. W tym miejscu fakty zostały zupełnie odwrócone. 20. (25:08 min) Tworząc ogromne kwoty łatwo dostępnego kredytu.... W tym miejscu, podobnie jak w wielu innych, krytykuje się FED za to, Ŝe tworzy za duŝo pieniędzy, a nie za to, Ŝe będąc prywatną instytucją, tworzy je jako dług. Krytyka ta ma uzasadniać konieczność powrotu do parytetu złota. 21. (25:24 min) Ten cykl koniunkturalny ostatecznie jest odpowiedzialny za gospodarcze katastrofy. To nieprawda. Cykl gospodarczy jest objawem oraz nieodłącznym elementem katastrofy a nie jej przyczyną. Przyczyną kryzysów jest pieniądz tworzony jako dług i rosnące z tego powodu zadłuŝenie gospodarki. Dodatkowo nakładają się na to gierki bankierów, którzy wywołując kryzysy mogą przejmować realny majątek społeczeństwa. Cykl gospodarczy to tego skutek. 22. (25:36 min) Po raz kolejny rząd czasowo porzucił standard złota by dodrukować pieniędzy na sfinansowanie wojny. Rząd USA poŝyczał intensywnie i dług narodowy wzrósł.... ALE BREDNIE!!! Po tym zdaniu nikt juŝ nie będzie miał wątpliwości, Ŝe ten film to kukułcze jajo. Proszę zauwaŝyć, Ŝe według tych łgarzy rząd dodrukowuje pieniądze po to, aby się zapoŝyczać i jeszcze bardziej się zadłuŝyć! Ha, ha, ha. Musicie się panowie-łgarze zdecydować, czy rząd drukował pieniądze czy się zapoŝyczał. Prawda jest taka, Ŝe to nie rząd drukował pieniądze tylko prywatny FED. Rząd, aby je otrzymać musiał je poŝyczyć na procent. Poza tym nie ma tak naprawdę znaczenia czy FED samo sobie pozwoliło na dodrukowanie większej ilości pieniędzy czy zezwolił na to rząd ustawiony lub przekupiony przez bankierów. W następnym zdaniu twierdzi się, Ŝe dodrukowanie pieniędzy przystopowało rozwój gospodarki. Ja nie twierdzę, Ŝe nadmierne dodrukowywanie pieniędzy jest dobre, ale bez wątpienia w tym przypadku zastój gospodarczy został spowodowany ukierunkowaniem produkcji na cele wojenne co ostatecznie wiąŝe się tylko ze stratami: surowców, energii oraz robocizny. Naiwne jest stwierdzenie, Ŝe kłopoty gospodarcze wynikały z emisji pieniądza a nie z prowadzenia wojny. Gdyby rząd dodrukował nadmierną ilość pieniędzy to naleŝy to traktować tak samo jak kaŝdy inny rodzaj podatku, z tym Ŝe ten jest nałoŝony na tego kto posiada pieniądze. Jest on tak samo zły jak kaŝdy inny podatek. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe w tym przypadku nałoŝył go nie rząd tylko cwaniacy z FED wraz ze skorumpowanym rządem (gdy mowa o USA). Oczywiście inflacja o nieprzewidywalnej wielkości jest bardzo niekorzystna dla gospodarki, z tym Ŝe jest tak samo niekorzystna jak kaŝdy inny podatek który ma nieprzewidywalną wielkość. Tak więc, niedobry jest np. podatek VAT którego wielkość zmienia się z dnia na dzień, itd. 23. (26:53 min) W kolejnych zdaniach tłumaczy się, Ŝe kolejna bańka która pękła w 1929 roku była spowodowana tworzeniem pieniądza, czyli inflacji. Tutaj ponownie nie zwraca się uwagi na to co waŝne i prawdziwe. Kryzys jest spowodowany tym, Ŝe pieniądze są tworzone jako dług przez skorumpowanych lichwiarzy oraz ich oszustwami. Bankierzy mają monopol na tworzenie pieniędzy (dla siebie!), zadłuŝają gospodarkę i ostatecznie, poprzez zmniejszenie ilości pieniądza, mogą wywołać kryzys, który pozwoli im złupić tą zadłuŝoną gospodarkę!!! 24. (27:41 min) Jego administracja poszukiwała bezprecedensowej ilości funduszy.... Autorzy krytykują w tym miejscu fakt uruchamiania przez prezydenta Roosevelta duŝych inwestycji, które jak się okazało nie zatrzymały kryzysu. Autorzy filmu nie zauwaŝają, Ŝe inwestycje te nie powstrzymały kryzysu tylko dlatego, Ŝe bankierzy chcieli aby on powstał. Zmniejszali oni podaŝ pieniędzy a inwestycje Roosevelta nie mogły przechylić szali w drugą stronę. Roosevelt powinien 5

6 tak jak Lincoln wyemitować własne pieniądze na rzecz duŝych inwestycji. Wtedy uzupełnił by brak pieniędzy i powstrzymał kryzys. W dalszej części filmu opisywane są liczne działania Roosevelta. Powiedziano tam jedną waŝną i mało znaną rzecz, Ŝe skonfiskował on złoto amerykańskich obywateli!!! (30:36 min). Poza tym trudno się zorientować o co w tej części chodzi autorom filmu, więc trudno o jej ocenę. Roosevelt jest krytykowany prawdopodobnie dlatego, Ŝe jego inwestycje nie były po myśli ówczesnych bankierów. 25. (33:59 min) Co gorsze, zniknął mechanizm kontrolny kreacji dolara. Podstawowym problemem jest, jak juŝ pisałem, fakt, Ŝe państwo nie tworzy pieniędzy na swoje potrzeby tylko, uzaleŝniło się od lichwiarzy. W tej sytuacji jest mniej waŝne czy ci lichwiarze wytwarzają trochę więcej czy mniej pieniędzy. Nie do przyjęcia jest to, Ŝe społeczeństwa są skazane do poŝyczania ich na procent. 26. (34:14 min) śaden budŝet federalny USA nie był zrównowaŝony od kiedy porzucono standard złota. Nieprawdą jest, Ŝe niezrównowaŝony budŝet jest spowodowany tworzeniem pieniądza z niczego. Gdyby rząd tworzył pieniądze i nie miałyby one pokrycia w złocie to rząd mógłby ich tworzyć ile zechce. Mógłby więc pokrywać wszystkie koszty z wytwarzanych przez siebie pieniędzy. W takiej sytuacji nie rosłyby długi rządu i nie byłoby deficytu budŝetowego chociaŝ pieniądze byłyby tworzone z powietrza. Oczywiście moŝliwe jest, Ŝe rząd tworzyłby pieniędzy za duŝo. Byłaby to zła sytuacja poniewaŝ oznaczałaby nałoŝenie dodatkowego podatku (poprzez inflację) a te dodatkowe pieniądze byłyby zapewne wydawane przez rząd nieefektywnie. Nie ma jednak powodu twierdzić, Ŝe rząd tworzyłby pieniądze w nadmiarze tak samo jak nie ma powodu z góry zakładać, Ŝe władza będzie tworzyła złe prawo. Obecna sytuacja jest jednak inna. Rząd nie tworzy pieniędzy. Tworzą go bankierzy-lichwiarze (dla siebie) a rząd je od nich poŝycza na procent. Dlatego ciągle brakuje mu pieniędzy. Musi poŝyczać nowe pieniądze aby spłacać stare długi. To jest najistotniejsza przyczyna nie zrównowaŝenia budŝetu a nie to, Ŝe pieniądze są tworzone z niczego!!! 27. (34:25 min) UwaŜam, Ŝe najlepszym pieniądzem jest pieniądz ustalany przez rynek, taki jaki mieliśmy w ramach standardu złota. JeŜeli to jest prawda to znacznie lepiej byłoby stworzyć konkretną ilość pieniądza (np. papierowego), która nigdy by się juŝ nie zmieniała. Rynek regulowałby jego wartość, a rząd i ktokolwiek inny miałby zakaz wytwarzania dodatkowego pieniądza. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niŝ parytet złota, gdyŝ jest dość prawdopodobne, Ŝe złoto będzie wydobywane poza danym krajem. Powstanie więc sytuacja w której prawo emisji będzie miał ktoś spoza danego państwa i będzie na tym zarabiał kosztem danego społeczeństwa. Idea tworzenia pieniądza opartego na złocie jest merytorycznie niepoprawna, ale nie chce mi się juŝ o tym więcej pisać, gdyŝ nie wieŝę Ŝe ktoś będzie chciał to czytać. Wspomnę tylko, Ŝe w przeszłości kolejni angielscy władcy, przez sześć wieków, tworzyli pieniądze z karbowanych kijków (czyli odpowiednio przygotowanych patyków). Anglia świetnie się wtedy rozwijała. 28. (37:38 min)... w zwalczaniu całej inflacji która... zmniejsza dochody i bogactwo, sprowadza na nas katastrofalne boomy i spowolnienia. Nie jest prawdą, Ŝe cykle koniunkturalne są spowodowane prze inflacje. JeŜeli inflacja zmniejsza bogactwo to tylko z takich samych powodów jak kaŝdy inny podatek, który zabiera jednym i daje drugim. 29. (37:59 min) FED i stowarzyszone z nim banki nie rozwiązują problemu inflacji, one same są problemem. Zgoda, ale nie powiedziano widzowi dlaczego tak naprawdę FED jest problemem. NaleŜy dodać, Ŝe problemem jest nie tylko FED, ale cały obecny system bankowy. 30. (38:07 min) By ograniczyć inflację i cykliczne wahania koniunkturalne, waluta musi mieć 100% pokrycia w złocie. To nie jest prawda. Pieniądz moŝe być tworzony inaczej. Np. tak jak podałem w punkcie 27. 6

7 31. (38:16 min) moŝliwość drukowania pieniędzy (przez FED)... jest jedynie zalegalizowanym fałszerstwem. Niby prawda ale fałszerstwem nie jest samo drukowanie pieniędzy, gdyŝ ktoś to musi robić. Fałszerstwem jest to Ŝe FED, będąc prywatną instytucją, tworzy pieniądze dla siebie. KaŜdy inny moŝe je tylko od nich poŝyczyć. Właśnie to jest fałszerstwo. Autorzy filmu nie wyjaśniają tego naleŝycie, gdyŝ wtedy widz zorientowałby się, Ŝe oparcie pieniądza na złocie, które jest w prywatnych rękach, niczego nie zmieni. Dlatego w krytyce odnoszą się tylko do drukowania. 32. (38:42 min) nie trzeba by się martwić, Ŝe wartość pieniędzy odłoŝonych na emeryturę zostanie ukradziona. W tym stwierdzeniu kryje się powaŝny błąd. Po pierwsze autorzy filmu są niekonsekwentni. Wcześniej twierdzili Ŝe po wprowadzeniu parytetu złota ceny będą stabilne. Nie zauwaŝyli jednak, Ŝe jeŝeli ludzie zaczną odkładać pieniądze (na emerytury) w złocie to nastąpi uszczuplenie ilości pieniędzy w obiegu i wzrost jego wartości. Tak więc ceny w złocie nie będą stabilne. Oczywiście taka sytuacja będzie niekorzystna dla gospodarki jeszcze bardziej niŝ inflacja, gdyŝ wzrost wartości pieniądza pogrąŝy firmy, które wcześniej wzięły w nim kredyty. Po drugie w praktyce emeryci nie będą odkładali pieniędzy w złocie tylko lokowali je w instrumentach dających dodatkowe odsetki. Tak jest takŝe dzisiaj. Oszczędności przechowywane są w obligacjach albo funduszach emerytalnych. Pieniądze będą w złocie, ale takie oszczędności juŝ nie!!! Takie oszczędności są bezpieczne tylko wtedy, gdy cała gospodarka działa prawidłowo. JeŜeli nastąpi krach gospodarczy wtedy takie oszczędności takŝe mogą przepaść. Zawsze jest tak, Ŝe jedynym gwarantem bezpieczeństwa ekonomicznego jest tylko rozwinięta gospodarka i parytet złota niczego nie zmienia. 33. (39:40 min) (po wprowadzeniu parytetu złota)... stopy procentowe są rozsądne.... Skąd takie przekonanie? JeŜeli ilość złota będzie niewystarczająca to firmom będzie go bardzo trudno pozyskać na inwestycje i stopy procentowe będą duŝe. Wzrost cen złota będzie niekorzystny dla gospodarki, która będzie musiała spłacać wcześniejsze poŝyczki w złocie. A złota, w USA, na pewno by brakowało poniewaŝ USA ma olbrzymi deficyt w handlu zagranicznym (ponad 500 miliardów $ rocznie). W tej sytuacji złoto które miałoby być pieniądzem szybko zostanie przejęte przez Chiny, w których głównie odbywa się produkcja tego co amerykanie konsumują. Szybko okaŝe się, Ŝe złoto z USA wypływa, a wiec jego cena będzie musiała rosnąć. Rosnąć teŝ będą stopy procentowe za poŝyczenie czegoś czego brakuje. Tak więc autorzy filmu pieprzą bzdury. Film kończy się kilkoma zdaniami propagandy, która jak juŝ wykazałem nie ma Ŝadnego pokrycia w realiach. Pragnę jeszcze zauwaŝyć, Ŝe faceci wypowiadający się w filmie mają nieszczere gęby i oczka krętacza (Lew Rockwell President Mises Institute 2:49, Joseph Salerno Economist. Pace University 4:04, Hans Hoppe Economist, UNLY 17:23, Ron Paul Former U.S. Congressman 36:56). Społeczeństwo ma powaŝny problem ze zrozumieniem własności pieniądza. W mojej ocenie jest to dość zadziwiające, gdyŝ wydaje się, Ŝe wielu ludzi posiada wystarczającą do tego inteligencję. Zjawisko to, moim zdaniem wynika z pięciu czynników: dezinformacji prowadzonej przez bankierów i ich przydupasów (przykładem jest ten film), funkcjonuje duŝa liczba bankierskich popleczników, którzy mają chronić ten system a w zamian są obsadzani na bardziej intratnych stołkach (masoneria), ekonomia znajduje się blisko polityki i z tego powodu zawsze znajdowała się w zakresie wiedzy skrywanej przed ogółem przez władze, ludzie są beztroscy a w konsekwencji niezdolni do własnych badań nawet w tak waŝnej sprawie, osoby, które próbują coś zmienić w tym zakresie są mordowane przez lichwiarzy (np. Abraham Lincoln czy John Kennedy). Anty_kredytowiec (członek forum 7

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 15. podręcznika Wolna przedsiębiorczość - bank centralny

Rozdział 15. podręcznika Wolna przedsiębiorczość - bank centralny Rozdział 15. podręcznika Wolna przedsiębiorczość - bank centralny Autor: Mateusz Machaj #bank centralny #inflacja #polityka pieniężna #stopy procentowe W tym rozdziale dowiesz się: Czym są banki centralne

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat spotkania: Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? Prowadzący: dr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28 maj

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. Polityka monetarna

Pieniądz. Polityka monetarna Pieniądz. Polityka monetarna Definicja Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy. Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach: środka wymiany

Bardziej szczegółowo

Zarys Austriackiej Teorii Cyklu Koniunkturalnego

Zarys Austriackiej Teorii Cyklu Koniunkturalnego Zarys Austriackiej Teorii Cyklu Koniunkturalnego Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Proces ekspansji kredytowej 3. Teoria naturalnej stopy procentowej 4. Podstawy teorii kapitału 5. Wpływ zwiększonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część IV. MAKROEKONOMIA

Spis treści. Część IV. MAKROEKONOMIA Spis treści Część IV. MAKROEKONOMIA Rozdział 19. Wprowadzenie do makroekonomii 19.1. Podstawowe problemy makroekonomiczne 19.2. Fakty 19.3. Ramy analizy: krótki przegląd 19.4. Rachunek dochodu narodowego

Bardziej szczegółowo

Koniec dolara? Nowy pieniądz międzynarodowy. prof. dr hab. Roman SkarŜyński

Koniec dolara? Nowy pieniądz międzynarodowy. prof. dr hab. Roman SkarŜyński Koniec dolara? Nowy pieniądz międzynarodowy prof. dr hab. Roman SkarŜyński Część I. Stan aktualny Niesprawność międzynarodowego systemu finansowego u źródeł kryzysu finansowego 2008-2010 Rosnąca świadomość,

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU

WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU Od 1 stycznia 2013 r. będzie wiele zmian w podatkach, z których kolejno postaram się Państwu wyjaśnić najwaŝniejsze. Na początek zmiany, które wynikają

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce Chciałbyś wiedzieć, czy twoja lokata bankowa rzeczywiście na siebie zarabia? Albo czy warto brać teraz kredyt w tej lub innej walucie? Wreszcie, czy warto w ogóle inwestować w danym momencie w akcje? Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Pieniądz (1) Wzrost cen, podatków i deficytu budŝetowego jest nieuchronnym skutkiem stosowania pieniądza zadłuŝonego.

Pieniądz (1) Wzrost cen, podatków i deficytu budŝetowego jest nieuchronnym skutkiem stosowania pieniądza zadłuŝonego. PoniŜsze artykuły ukazały się w piśmie Właściwy porządek. (nr 4 - kwiecień 2001, nr 5 - maj 2001, Rzeszów) Pieniądz (1) Wzrost cen, podatków i deficytu budŝetowego jest nieuchronnym skutkiem stosowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet w Białymstoku 28 kwietnia 2011 r. Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU

Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU Wydawnictwo KUL Lublin 2012 SPIS TREŚCI Od autora 9 Część I DŁUG NA ŚWIECIE: FAKTY I. BOMBA DŁUGU PUBLICZNEGO 13 1. Zegar długu na świecie 14 2. Tym razem w dtugi popadły

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XIII WYDATKI RZĄDOWE I ICH FINANSOWANIE Budżet rządu: niektóre fakty i liczby Wydatki rządowe, podatki i makroekonomia Deficyt budżetowy i długu publiczny

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Wrocław, kwiecień 2008 Wartość transakcji przeprowadzonych kartami bankowymi w 2007 roku wzrosła do 265 miliardów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

U doradcy ds. kredytów hipotecznych

U doradcy ds. kredytów hipotecznych Bankier z Wall Street: Spieprzyliśmy sprawę. Pardonsik. Na podstawie komiksu, który maklerzy z Wall Street rozsyłali sobie od lutego 2008 r. Tak to się zaczęło U doradcy ds. kredytów hipotecznych Klient:

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. II gimnazjum z działu: Człowiek i gospodarka

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. II gimnazjum z działu: Człowiek i gospodarka Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. II gimnazjum z działu: Człowiek i gospodarka

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej

Spis treści. Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Spis treści Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Rozdział 12. Rachunkowość dochodu narodowego i bilans płatniczy Rachunki dochodu narodowego Produkt narodowy i dochód narodowy

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza System bankowy przejął władzę nad gospodarką Przejął podaż pieniądza. Przejął zasilanie gospodarki nowymi pieniędzmi. Udziela korupcyjnie utworzonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej OŜywienie i recesja w gospodarce prof. ElŜbieta Adamowicz Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 3 kwietnia 2012 r. Program wykładu: Co to jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego. Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.

Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego. Warszawa, 12 kwietnia 2012 r. Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 r. MoŜliwe implikacje wejścia w Ŝycie pakietu regulacyjnego Bazylea III dla polskich banków komercyjnych Maciej Stańczuk Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? Mgr Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 9 kwiecień 2014 r. Co

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ OŻYWIENIE I RECESJA W GOSPODARCE DR JAROSŁAW CZAJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 października 2016 r. KONIUNKTURA GOSPODARCZA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014

GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014 GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014 1 Pomimo masowego drukowania pieniądza trudno się go doszukać na rynku akcji Rynek akcji rośnie a obroty spadają. A jak głosi stara teoria

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com

Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com 1 Złota Emerytura W jakim wieku przejdziesz na emeryturę? Dzisiaj już nikt nie wie kiedy przejdziemy na emeryturę ani jakiej wielkości emeryturę dostaniemy.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Co zazwyczaj się mówi o wejściu do Strefy Euro? Polska musi spełniać 5 kryteriów z Maastricht Wejście Polski do strefy Euro jest generalnie korzystne Musimy wejść

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Kryzys finansowy 2007

Kryzys finansowy 2007 Kryzys finansowy 2007 Karolina Pawlikowska Jakub Szmaj Plan prezentacji 1. Przyczyny kryzysu finansowego 2. Skutki kryzysu finansowego 3. Bańka spekulacyjna 4. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza błędne wnioskowanie Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku 1 Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDśETOWY

INFORMATOR BUDśETOWY INFORMATOR BUDśETOWY GMINY śurawica Gmina śurawica otrzymała tytuł Przejrzystej Gminy. W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu informator budŝetowy. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliŝenie wszystkim

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian podejścia do niezależności pod koniec XX wieku

Kierunki zmian podejścia do niezależności pod koniec XX wieku Definicja niezależności banku centralnego Kierunki zmian podejścia do niezależności pod koniec XX wieku Brak jednolitości pojęcia Metaforyczne podejście The Economist M. Friedman V. Grilli Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XII WZROST GOSPODARCZY cd. Chiny i ich wzrost gospodarczy Podstawy endogenicznej teorii wzrostu Konsekwencje wzrostu endogenicznego Dwusektorowy model endogeniczny

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa

Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa Informacja prasowa Warszawa, 3 listopada 2009 r. Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa Oferowane w sprzedaŝy detalicznej obligacje skarbowe są wciąŝ atrakcyjną formą oszczędzania. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

105 seminarium awa, 19 listopada 2009

105 seminarium awa, 19 listopada 2009 Dynamika kredytu w Polsce w okresie kryzysu załamanie, amanie, czy tylko korekta? Andrzej Bratkowski Polkomtel SA 105 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 19 listopada 2009 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

Bardziej szczegółowo

Kradzież doskonała - kreacja pieniądza przez kredyt

Kradzież doskonała - kreacja pieniądza przez kredyt Kradzież doskonała - kreacja pieniądza przez kredyt...kradzież tak doskonała, że uznajemy ją za legalną. Różne krążą teorie: że kreowany przez banki pieniadz kredytowy "to nie pieniądz, tylko zapis księgowy,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD IV PIENIĄDZ Równowaga na rynku dóbr w gospodarce zamkniętej Pieniądz i polityka pieniężna WYKŁAD IV PIENIĄDZ Równowaga na rynku dóbr w gospodarce zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Lawrence W. Reed. Czy Jezus był Socjalistą? Rendering Unto Caesar: Was Jesus a Socialist? Wydawnictwo: MESODECOR Jakub Kozieł

Lawrence W. Reed. Czy Jezus był Socjalistą? Rendering Unto Caesar: Was Jesus a Socialist? Wydawnictwo: MESODECOR Jakub Kozieł Lawrence W. Reed Czy Jezus był Socjalistą? Rendering Unto Caesar: Was Jesus a Socialist? Wydawnictwo: MESODECOR Jakub Kozieł Oryginał angielski: Rendering Unto Caesar: Was Jesus a Socialist? Copyright

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Informacje organizacyjne. Warunki zaliczenia. Program wykładów. Egzamin pisemny: pytania zamknięte lub otwarte. Kontakt: Konsultacje:

FINANSE. Informacje organizacyjne. Warunki zaliczenia. Program wykładów. Egzamin pisemny: pytania zamknięte lub otwarte. Kontakt: Konsultacje: Informacje organizacyjne FINANSE Kontakt: email: bogumila.brycz@pwr.wroc.pl tel. 071 320 29 27 dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Konsultacje: środa 13.00-15.00 czwartek 11.00-13.00

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego

Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego W piątek 15 kwietnia 2011 roku razem z klasą wybraliśmy się na wycieczkę do Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. Została ona zorganizowana przez panią mgr Mirosławę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora. Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii

Spis treści. Od autora. Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii Spis treści Od autora Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii 1. Czym zajmuje się ekonomia 1.1. Definicja ekonomii i jej interpretacja 1.2. Modelowe ujęcie zagadnień ekonomicznych 1.3. Mikro- i makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Bank centralny. Polityka pieniężna

Bank centralny. Polityka pieniężna Bank centralny. Polityka pieniężna Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Bank centralny. Polityka pieniężna Bank centralny pełni trzy funkcje:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO I. Lekcje wprowadzające Zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne. W trakcie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo