Rozporządzenie Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozporządzenie Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie"

Transkrypt

1 Rozporządzenie Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Świerczewo w Szczecinie Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz.1865, Nr 228, poz.2259 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880,Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206) zarządza się co następuje: Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Świerczewo przy ul. Przygodnej 1 w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie. 2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony: 1) bezpośredniej, stanowiący ogrodzony teren obejmujący wszystkie studnie ujęcia i teren zakładu uzdatniania wody, w granicach określonych w załączniku nr 1 oraz na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia; 2) pośredniej, obejmujący obszar w granicach określonych w załączniku nr 2 i nr 3 oraz na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy: 1) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 2) odprowadzać wody opadowe w sposób, uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 3) zagospodarować teren zielenią. 3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest: 1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych; 2) rolnicze wykorzystanie ścieków; 3) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych; 4) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych; 5) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz stacji paliw; 6) wykonywanie nowych ujęć wód podziemnych o przewidywanym maksymalnym poborze wody przekraczającym 10m 3 /d; 7) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt; 8) lokalizowanie cmentarzy; 9) grzebanie zwłok zwierzęcych; 10) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów.

2 2. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody ogranicza się stosowanie środków ochrony roślin do środków dopuszczonych do stosowania w strefie ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody, wymienionych w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 3. Na właścicieli gruntów położonych w strefie ochrony pośredniej nakłada się obowiązek likwidacji, na ich koszt, ognisk zanieczyszczeń poprzez ujęcie w systemy kanalizacyjne i oczyszczanie spływów wód opadowych z ulic głównych oraz parkingów. 4. Na właścicieli gruntów, na których położone są stacje paliw nakłada się obowiązek wykonania urządzeń kontrolno pomiarowych sygnalizujących wycieki silnikowych paliw płynnych do gruntu i wód gruntowych. 5. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy. 4. Traci moc rozporządzenie Nr 2/2002 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Świerczewo w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie (Dz. U. Woj. Zach. Nr 87, poz. 1748) 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

3 UZASADNIENIE do Rozporządzenia nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Świerczewo w Szczecinie. Podstawą do wydania ww. rozporządzenia jest, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz z późn. Zm.), wniosek właściciela ujęcia wody podziemnej Świerczewo w Szczecinie o dokonanie zmian w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Świerczewo w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie (Dz.U. Woj.Zach.Nr 87, poz.1748). Powodem opracowania wniosku o dokonanie zmian rozporządzenia są: - uwagi Ministra Środowiska wynikające z przeprowadzonej kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej wyrażone w piśmie skierowanym do Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia r. (znak: DP-2178/03/DD). Uwagi te dotyczą zakazów i ograniczeń zapisanych w 2 i 3 Rozporządzenia nr 2/2002 Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia r w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Świerczewo w Szczecinie. Uwagi te uwzględniono w punkcie VI i V wniosku, gdzie zaproponowano nowe brzmienie zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących w strefie ochronnej. Stosownie dokonano zmian zapisów zarówno dotyczących terenu ochrony bezpośredniej jak i pośredniej ujęcia wód podziemnych Świerczewo w Szczecinie; - uwagi Ministerstwa Środowiska wynikające z przeprowadzonej kontroli innych aktów prawa miejscowego, jakimi są rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej dotyczące ustanowienia stref ochronnych ujęć. Sugestie i wskazówki organu kontrolującego zostały uwzględnione przy zmianie przedmiotowego rozporządzenia; - pismo z dnia r. Firmy Budowlano-Handlowo-Usługowej Modehpolmo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie skierowane do ZWiK w Szczecinie z prośbą o rozważenie możliwości zmiany zapisów w rozporządzeniu Dyrektora RZGW w Szczecinie dotyczącego strefy ochronnej ujęcia Świerczewo, które dotyczy zakazu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Nie ulegają zmianie podstawowe dokumenty, na podstawie których opracowano pierwotny wniosek: - Dokumentacja stref ochronnych komunalnego ujęcia wody podziemnej Świerczewo, opracowana przez firmę projektowo budowlaną AR-Tech z 2001r; - Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych Świerczewo w Szczecinie, opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w Szczecinie z 2002r.

4 -1- Szczegółowe uzasadnienie treści nowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Świerczewo w Szczecinie przedstawia się następująco: 1. Uzasadnienie dla terenu ochrony bezpośredniej strefy ochronnej Zgodnie z art. 53 Prawa wodnego nie przewiduje się konkretnych zakazów w strefie ochrony bezpośredniej. Prawo wodne stanowi jedynie, że na tym terenie zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Przepisy ww. artykułu są bezwzględnie obowiązujące i nie podlegają modyfikacjom. W związku z powyższym zaproponowano ustawowe brzmienie zapisów dotyczących zakazów na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia jak i sposobu jego ogrodzenia. Granica terenu ochrony bezpośredniej nie przebiega przez wody powierzchniowe, więc zrezygnowano z tego zapisu Terenem ochrony bezpośredniej objęto wszystkie studnie ujęcia oraz stację uzdatniania wody. Teren ten jest w dzierżawie wieczystej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie i wygrodzenie jego w całości, bez dzielenia na tereny ochrony bezpośredniej dla każdej studni, znacznie ułatwia jego utrzymanie i zagospodarowanie zielenią. Do strefy ochrony bezpośredniej włączona została stacja uzdatniania wody z powodu chęci ustrzeżenia się przed ewentualnym niepożądanym przebywaniem osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń. Ujęcie Świerczewo zlokalizowane jest na terenie zurbanizowanym i dlatego wydzielono teren ochrony bezpośredniej tak, aby nie użytkować tych gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Zadania te mają na celu maksymalną ochronę zasobów ujęcia Świerczewo, które jest ujęciem priorytetowym dla miasta Szczecina. Teren wokół stacji uzdatniania wody jest również terenem pod ewentualne studnie awaryjne, które mogą powstać w przyszłości. Dlatego tez został on zabezpieczony przed ewentualnym zanieczyszczeniem poprzez włączenie go w obszar strefy ochrony bezpośredniej Celowo zrezygnowano z zapisu dotyczącego odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, ponieważ problem ten nie dotyczy tego ujęcia. Niewielka ilość ścieków z urządzeń sanitarnych odprowadzana jest do kanalizacji Nie ma też na terenie ochrony bezpośredniej żadnych zbiorników bezodpływowych i nigdy nie było. Dodatkowo zakaz odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na terenie ochrony pośredniej zabezpiecza przed odprowadzaniem ścieków bytowych na terenie całej strefy ochronnej ujęcia. Uniemożliwia on bowiem ewentualne odprowadzanie ścieków z terenu strefy ochrony bezpośredniej na teren strefy pośredniej, i tak w każdej sytuacji muszą być one odprowadzane poza strefę. 2. Uzasadnienie dla terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej Przy zakazie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wprowadzenie wyjątku dotyczącego możliwości odprowadzania do wód lub do ziemi oczyszczonych wód opadowych na terenie strefy jest możliwe, gdyż analiza zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 122, na którego terenie zlokalizowane jest ujęcie Świerczewo, wskazuje na to, że ograniczenia można złagodzić bez szkody dla jakości wody na ujęciu.

5 -2- Analiza taka wykonana została w 1998 roku w Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 Dolina Kopalna Szczecin (Hydroconsult 1998 r.) W opracowaniu tym wyznaczono metodą modelowania matematycznego izochrony potencjalnej migracji zanieczyszczeń na obszarze całego zbiornika GZWP nr 122. Izochrony te zobrazowane zostały na mapie czasu potencjalnej migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do zbiornika, w skali 1: (zał. 7 w w/w dokumentacji). Ujęcie wody Świerczewo położone jest na obszarze, gdzie czas ten określony został od powyżej 500 lat do około 100 lat, jedynie obszar sięgający około 100 m poza obszar terenu ochrony bezpośredniej posiada czas migracji zanieczyszczeń do poziomu użytkowego poniżej 25 lat (zał. 8 w/w dokumentacji z 1998 roku). Tak duża rozbieżność pomiędzy dokumentacją regionalną a dokumentacją hydrogeologiczną wynika ze wspomnianych wcześniej założeń przyjętych w obliczeniach zastosowanych w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia. Dokumentacja zbiornika GZWP 122 została zatwierdzona decyzją Ministra Środowiska Zakaz odnośnie rolniczego wykorzystania ścieków jest zacytowany wprost z ustawy, Zrezygnowano ze słów i gnojowicy, z zapisu z poprzedniego rozporządzenia, zgodnie z sugestia Ministerstwa Środowiska; 2.3. Przy proponowanym zapisie zakazu lokalizowania składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych możliwe będzie gromadzenie ścieków bytowo gospodarczych w szczelnych zbiornikach (szambach) oraz gromadzenie odpadów bytowo gospodarczych na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Przydomowe gromadzenie ścieków i odpadów nie jest gromadzeniem na składowisku. Jednocześnie z zapisu gdzie zakazano wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych wynika, że nie jest dopuszczalne wprowadzenie do wód lub do ziemi ścieków bytowo gospodarczych np. poprzez przelewy lub inne celowe nieszczelności zbiorników, w tym odcieków z miejsc składowania odpadów. 2.4.Proponowany zakaz przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych jest zgodny z art.54, ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. Zapis ten na terenie przedmiotowej strefy nie musi być modyfikowany, uznano, że w ustawowym brzmieniu jest dostatecznie precyzyjny. 2.5.Zaproponowany w 3 ust.1 pkt 5 zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz stacji paliw wynika stąd iż zapis zacytowany wprost z ustawy Prawo wodne uniemożliwiałby użytkowanie systemów ogrzewania na gaz płynny, który jest produktem ropopochodnym, jak i stacji paliw. Wprowadzono wyjątek dotyczący możliwości lokalizowania zbiorników naziemnych gazu płynnego (będącego produktem ropopochodnym zgodnie z 2 pkt 1 litera c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.(dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1067), ze względu na liczne gospodarstwa prywatne, które używają między innymi takiego gazu do ogrzewania budynków. Dopuszczono lokalizację na tym terenie również stacji paliw, które magazynują substancje ropopochodne. Zgodnie z 2 pkt 1 litera a) wyżej wymienionego rozporządzenia paliwa płynne, a zwłaszcza benzyny są produktami otrzymanymi z ropy naftowej. Ze strony stacji paliw nie należy spodziewać się zagrożenia dla jakości wody podziemnej, ponieważ są one zabezpieczone i wyposażone w systemy kontrolno pomiarowe w celu szybkiego wychwycenia ewentualnych przecieków paliw do gruntu.

6 -3- Obowiązek zainstalowania tego rodzaju urządzeń w istniejących stacjach paliw wynika z 233 i 234 ww. rozporządzenia, a nowopowstające stacje zgodnie z 101 tegoż samego rozporządzenia muszą być wyposażone obligatoryjnie w instalacje do monitorowania pomiaru stanu magazynowania produktów oraz urządzenia zabezpieczające przed ich wyciekiem. Zrezygnowano ze słów : i innych substancji ponieważ obecnie nie jest znane zagrożenie ze strony innych substancji, w przypadku ich zdefiniowania powinny być one dopisane do tego zakazu poprzez kolejną zmianę przedmiotowego rozporządzenia. Zaproponowany zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz stacji paliw nie dotyczy zakazu budowy gazociągów. Gaz ziemny nie jest produktem ropopochodnym, występuje zwykle obok ropy naftowej, choć znane są również złoża nie towarzyszące ropie. Wnioskodawca celowo nie uwzględnił w zakazach ww. inwestycji (budowy gazociągów). W przyszłości na obszarze strefy ochronnej ujęcia może zaistnieć potrzeba wybudowania tego rodzaju instalacji. Przedsięwzięcie to jednak nie będzie miało wpływu na jakość wód podziemnych jak i na ich poziom wodonośny Przy zapisie dotyczącym lokalizowania ujęć wód podziemnych proponuje się wprowadzić wielkość graniczną maksymalnego przewidywanego poboru wody z nowego ujęcia w wysokości 10 m 3 /d, poniżej której ujęcia będą traktowane jako nie mające niekorzystnego wpływu. Ujęcia powyżej tej wielkości poboru są wykorzystywane do oceny stanu ilościowego i jakościowego wód. Przyjęcie takiej wielkości pozwala zaspokoić ewentualne potrzeby wielu nowych ujęć przydomowych. Aby wyczerpać przewidywaną w dokumentacji hydrogeologicznej ilość wody z dodatkowych ujęć, przy możliwości poboru do 10m 3 /d może ich powstać 24(10m 3 /hx24h=240m 3 /d) Zakaz lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt oraz zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych zacytowany jest wprost z ustawy i nie musi być modyfikowany Proponowany zakaz naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taka działalność na podstawie oddzielnych przepisów wynika z przeprowadzonej analizy dokumentacji. Wskazuje ona na to, że największą liczbę potencjalnych ognisk zanieczyszczeń stanową nieprofesjonalne punkty napraw samochodów Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin wynika z faktu iż na obszarze strefy ochronnej istnieje kilka dużych kompleksów ogrodów działkowych, usytuowane również tuż przy granicy terenu ochrony bezpośredniej Na właścicieli gruntów nakłada się obowiązek likwidacji na ich koszt ognisk zanieczyszczeń poprzez ujęcie w systemy kanalizacyjne i oczyszczenie spływów wód opadowych z ulic głównych oraz parkingów. Złagodzenie zakazu dotyczącego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi nie powinno spowodować nadmiernego obciążenia środowiska. Dlatego wprowadzono takie zobowiązanie Na właścicieli gruntów, na których położone są stacje paliw nakłada się obowiązek wykonania urządzeń kontrolno-pomiarowych. Ma to głównie zobligować właścicieli starych stacji paliw do zainstalowania systemów kontrolnych w terminie krótszym niż wskazują na to przepisy rozporządzenia wskazanego w pkt niniejszego uzasadnienia. Na terenie strefy znajduje się 6 takich stacji paliw, które ze względu na brak ww. urządzeń stanowią potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych ujęcia.

7 -4-3. Uzasadnienie dla przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej. W trakcie tworzenia poprzedniego wniosku o ustanowienie strefy ochronnej wyznaczono zasięg teoretyczny terenu ochrony pośredniej. Zasięg ten obejmował jedynie niewielką północno-zachodnią część Jeziorka Słonecznego. Praktyka ustalania ostatecznej granicy strefy ochronnej, tzw. zasięgu skorygowanego strefy oparta jest o dostosowanie granic strefy do granic działek geodezyjnych. Przy takim dopasowaniu strefy zawsze na jej obrzeżach istnieją obszary włączone do strefy spoza jej teoretycznego zasięgu, jak i obszary wyłączone ze strefy, pomimo, że wchodzą one do zasięgu teoretycznego. W przypadku Jeziorka Słonecznego autorzy wniosku nie znając innych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem systemów kanalizacji deszczowej, doszli do wniosku, że jeziorko należy dodatkowo, poprzez włączenie je do strefy ochrony pośredniej chronić przed zrzutami ścieków. Obecnie, mając na uwadze fakt, że tylko niewielka część jeziorka znalazła się w zasięgu teoretycznym strefy ochronnej oraz uwzględniając kolmatację dna tego zbiornika, bez szkody dla jakości wód podziemnych można wyłączyć obszar tego jeziorka i przyległe do niego działki z obszaru strefy ochronnej ujęcia Świerczewo (zał. 1 przedłożonego wniosku). Natomiast przepisy Prawa wodnego w zakresie ochrony wód powinny stanowić dostateczną ochronę tego jeziorka. 4.Podsumowanie. Przy ustalaniu zakazów i ograniczeń na obszarze terenu ochrony pośredniej strefy kierowano się zaleceniem zawartym w art. 54 ust. 5 ustawy Prawo wodne. Uwzględniając korzystne warunki infiltracji wód podziemnych do warstwy wodonośnej, a więc minimalny czas filtracji określony od powyżej 500lat do około 100 lat, zrezygnowano z wprowadzania szeregu zakazów i ograniczeń, które jako nie obligatoryjne wymienia ustawa. Są to następujące zakazy lub ograniczenia: - budowy autostrad, dróg oraz torów kolejowych, - urządzania parkingów, obozowisk oraz kąpielisk, - wydobywania kopalin, - wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych. Charakterystyka ujęcia opisana została w załączonej do wniosku dokumentacji, a od tego czasu na ujęciu nie zaszły żadne zmiany, które powodowałyby konieczność zmiany charakterystyki technicznej ujęcia. Zmiany w treści przedmiotowego rozporządzenia proponujemy wprowadzić w drodze nowego rozporządzenia, ponieważ są one zbyt liczne. Podstawą do takiego rozwiązania jest 84 w związku z 143, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

8 Załącznik nr 1 Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody Świerczewo w Szczecinie W obrębie terenu ochrony bezpośredniej znajdują się wymienione poniżej działki geodezyjne oraz inne działki, które powstaną w przyszłości z podziału działek obecnie istniejących: Gmina Miasto Szczecin Obręb 2074 działki nr 9, 10. Obręb 2084 działki nr 2/2, 3, 4, 10, 11. Obręb 2095 działki nr 96/2, 96/3, 96/12, 96/17, 178/1.

9 Załącznik nr 2 Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody Świerczewo w Szczecinie W obrębie terenu ochrony pośredniej znajdują się wymienione poniżej działki geodezyjne oraz inne działki, które powstaną w przyszłości z podziału działek obecnie istniejących: Gmina Miasto Szczecin Obręb 2047 działki nr: 2, 3/14, 3/15, 3/16, 5. Obręb 2050 działki nr: 6/3, 7, 8/1, 8/2, 8/6, 8/8, 8/15, 9/1, 9/2, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 10/8, 10/9, 11, 12. Obręb 2053 działki nr: 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 11, 12, 13, 14. Obręb 2054 działki nr: 3, 4/1, 5, 6/2, 6/7, 7/1, 7/4, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 9/1, 9/2, 10/2, 10/3, 11, 12/1, 13, 16, 17, 18, 19, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34/1, 34/2, 36, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5. Obręb 2055 działki nr: 2, 3/1, 4/1, 5/1, 5/4, 5/8, 5/10, 5/12, 5/14, 5/15, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/17, 8/19, 8/20, 8/25, 8/29, 8/41, 8/42, 8/44, 8/45, 8/46, 8/47, 8/48, 8/49, 8/50, 9, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14, 15/1, 16/1, 17/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35/2, 35/3, 37/1, 39, 40/1, 42, 43, 44, 45, 46/1, 48, 49, 50, 51, 52. Obręb 2056 działki nr: 1/1, 2/1, 2/3, 2/4, 3, 4/4, 4/6, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 6/3, 6/4, 6/6, 6/7, 6/8, 8/1, 10. Obręb 2074 działki nr: 1/1, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 11, 12/8, 12/10, 12/16, 12/38, 12/46, 12/50, 12/51, 12/53, 12/59, 12/61, 12/67, 12/69, 12/70, 12/71, 12/72, 12/73, 12/74, 12/75, 12/78, 12/91, 12/92, 12/93, 12/94, 12/95, 12/96, 12/97, 12/98, 12/99, 12/100, 12/101, 12/102, 12/103, 12/104, 12/107, 12/108, 12/109, 13/1, 13/2, 14. Obręb 2075 działki nr: 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/7, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 6/1, 6/3, 6/4, 39/3, 39/4, 39/5, 43/1, 43/2, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 44/1, 44/2, 45/1, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 107, 114/1, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 166, 167. Obręb 2079 działki nr: 115/2, 115/3, 116/1, 131/4, 132/2, 137/1, 137/2. Obręb 2083 działki nr: 1, 4/5, 5, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/6, 10/7, 10/8, 14, 15, 16, 17.

10 Obręb 2084 działki nr: 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12. Obręb 2085 działka nr: 1. Obręb 2091: w całości. Obręb 2092 działki nr: 3/1, 4/1, 5, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 24/2, 26/2, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 33/1, 34/1, 34/3, 34/4, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 35/3, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 36/1, 36/6, 36/7, 36/8, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/2, 54/3, 54/4. Obręb 2093 działki nr: 1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/3, 4/5, 4/6, 5, 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/4, 7/7, 7/9, 9/1, 9/4, 9/5, 9/10, 9/11, 10/1, 10/2, 11. Obręb 2094 działki nr: 1/1, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/27, 1/31, 1/32, 2. Obręb 2095 działki nr: 1/1, 2/1, 2/3, 3/1, 3/3, 4/1, 4/3, 5/1, 5/3, 6, 6/1, 7/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 27/3, 27/5, 28/1, 29/1, 30/1, 31/2, 31/3, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 38/3, 38/4, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/2, 46/3, 47/1, 48/2, 48/3, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/2, 61/1, 62/1, 63/1, 64/2, 64/3, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 70/3, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 78/1, 79/1, 79/3, 79/4, 79/5, 80, 81/1, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 83, 84/1, 84/3, 84/4, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 89/1, 90/1, 90/3, 90/5, 91/1, 92/1, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 93/1, 93/3, 93/4, 93/5, 94, 96/6, 96/8, 96/9, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/24, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 170/3, 171, 172, 174, 175, 176, 177/1, 178/2, 178/5. Obręb 2096 działki nr: 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/2, 74/3, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/9, 85/10, 92/2, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 99/2, 100/1, 101/1, 102/1, 102/3, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 104/1, 104/3, 105/2, 105/4, 106/2, 106/4, 107/2, 108/1, 109/2, 110, 111/6, 111/7, 112/1, 113, 121/1, 122, 123, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 141/1, 142/1, 142/2, 143, 144, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269. Obręb 2097 działki nr: 2, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 5/3, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10, 5/12, 5/13, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 10/1, 10/2, 11,11/1, 11/2, 11/3, 12,12/1, 12/3, 12/4, 13,13/2,

11 13/3, 13/4, 13/5, 14, 15, 16, 17,17/1, 18, 19, 20, 23/1, 35, 36/3, 40/4, 41, 41/2, 42/2, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 43/2, 44/2, 45/1, 45/2, 46, 47/2, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/4, 52/1, 53/1, 53/4, 54/1, 54/3, 55/1, 56, 57/2, 58/2, 58/3, 58/5, 58/6, 61/2, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/12, 61/14, 61/15, 61/17, 61/18, 61/19, 63/1, 64/1, 64/3, 64/4, 65/1, 66/1, 69/1, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 74/1, 75/1, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/8, 77/16, 77/18, 77/19, 77/21, 77/22. Obręb 2098 działki nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/4, 6/5, 6/6, 7, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 10/3, 10/7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2, 37/4, 38/1, 38/3, 38/4, 39, 40, 41, 42, 43, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 176, 177/1, 178, 179, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 237, 238, 248/1, 248/3. Obręb 2099 działki nr: 16,18,19. Obręb 2100 działki nr: 1/2, 1/3, 1/4, 3/1, 9, 10, 20. Gmina Dobra Szczecińska Obręb Mierzyn 1 działki nr: 44/3, 44/5, 44/6, 44/11, 147/1, 147/2, 147/3, 305/4, 308. Obręb Mierzyn 2 działki nr: 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/24, 23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 23/30, 23/31, 23/32, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36, 23/37, 23/38, 23/39, 23/40, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/55, 23/56, 23/57, 23/58, 23/59, 23/60, 23/61, 23/62, 23/63, 23/65, 23/66, 23/67, 23/68, 23/69, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/20, 24/21, 24/22, 24/24, 24/25, 24/26, 24/27, 24/28, 24/29, 24/30, 24/31, 24/32, 24/33, 24/34, 24/35, 24/36, 24/38, 24/39, 24/40, 24/41, 24/47, 24/48, 24/49, 24/50, 24/51, 24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 30, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 46, 47, 48/2, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 49/2, 49/9, 49/10, 49/11, 51/1, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26, 51/27, 51/28, 51/42, 51/43, 51/44, 51/45, 51/46, 51/47, 51/48, 51/49, 51/51, 51/53, 51/54, 51/55, 51/56, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/14, 52/15, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/22, 52/23, 52/24, 54/2, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/18, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/26, 54/27, 54/29, 54/30, 54/31, 54/32, 54/33, 54/34, 54/35, 54/42, 54/43, 54/44, 54/49, 54/50, 54/51, 51/52, 51/53, 51/54, 54/56, 54/58, 54/61, 54/62, 54/63, 54/64, 54/65, 54/67, 54/68, 54/71, 54/72, 54/73, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/25, 56/26, 56/27, 56/28, 56/29, 56/30, 56/33, 56/35, 56/36, 56/38, 56/39, 56/40, 56/41, 56/42, 56/43, 56/44, 56/45, 56/46, 56/47, 56/48, 56/49, 56/50, 56/51, 56/52, 56/53, 56/54, 56/55, 56/56, 56/57, 56/58, 56/59, 56/60, 56/61, 56/62, 56/63, 56/64, 56/65, 56/66, 56/67, 56/68, 56/69, 56/70, 56/71, 56/72, 56/73, 56/74, 56/75, 56/76, 56/77, 56/78, 56/80, 56/82, 56/83, 56/84, 56/85, 56/86, 57/3, 57/4, 57/7, 57/11, 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21, 57/22, 57/23, 57/24, 57/25, 57/26, 57/27, 57/28, 57/29, 57/30, 57/31, 57/32, 57/33, 57/34, 57/35, 57/36, 57/37, 57/38, 57/39, 57/40, 57/41, 57/42, 57/43, 57/44,

12 57/45, 57/46, 57/47, 57/48, 57/49, 57/50, 57/51, 57/52, 57/53, 57/54, 57/55, 57/56, 57/57, 57/58, 57/59, 57/60, 57/61, 57/62, 57/63, 57/64, 57/65, 57/66, 57/67, 57/68, 57/69, 57/70, 57/71, 57/72, 57/73, 57/74, 57/75, 57/76, 57/77, 57/78, 57/79, 57/80, 57/81, 57/82, 57/83, 57/84, 57/85, 57/86, 57/87, 57/88, 57/89, 57/90, 57/91, 57/92, 57/95, 57/96, 57/97, 57/101, 57/102, 57/103, 57/104, 57/105, 57/106, 57/107, 57/108, 57/109, 57/110, 57/111, 57/112, 57/113, 57/114, 57/115, 57/116, 57/117, 57/118, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 58/24, 58/26, 58/27, 58/28, 58/29, 59/11, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 58/18, 59/19, 59/20, 59/21, 59/22, 59/24, 59/25, 59/30, 59/31, 59/32, 59/34, 59/35, 59/36, 59/37, 59/38, 59/39, 59/40, 59/41, 59/42, 59/43, 59/44, 59/45, 59/46, 59/47, 59/48, 59/50, 59/51, 59/52, 60/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 87, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91, 92/2, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 93/4, 93/5, 93/7, 93/8, 93/9, 93/11, 93/12, 93/13, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15, 98/16, 98/17, 98/18, 98/19, 98/20, 98/21, 98/22, 98/23, 98/24, 98/25, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/7, 99/9, 99/10, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/23, 100/2, 100/3, 105/1, 113/1, 113/6, 113/9, 113/10, 113/14, 113/15, 113/16, 113/17, 113/18, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 113/26, 113/27, 113/28, 113/29, 113/30, 113/34, 113/35, 113/36, 113/37, 113/38, 113/39, 113/40, 113/45, 113/46, 113/47, 113/48, 113/49, 113/50, 113/51, 113/52, 113/53, 113/54, 113/55, 113/56, 113/57, 113/58, 113/59, 113/60, 113/61, 113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/67, 113/68, 113/69, 113/70, 113/71, 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/77, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124/2, 124/3, 124/4, 124/6, 124/7, 124/9, 125/1, 125/2, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10, 127/1, 127/4, 127/5, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 133/1, 133/2, 226, 227, 229, 230, 231/1, 231/2, 270/2, 270/3, 270/7, 270/8, 270/10, 270/14, 270/16, 270/17, 270/19, 270/21, 270/23, 270/24, 271/1, 271/2, 272/2, 272/5, 272/8, 272/11, 272/12, 272/13, 272/14, 272/15, 272/16, 272/17, 272/18, 272/19, 272/21, 272/22, 272/24, 272/25, 272/26, 272/27, 272/28, 272/29, 272/30, 272/31, 272/32, 272/33, 273/1, 273/3, 273/5, 273/6, 273/7, 273/8, 273/9, 273/10, 273/11, 273/12, 273/14, 273/15, 273/16, 273/17, 273/19, 273/22, 273/23, 273/24, 273/25, 273/27, 273/28, 273/29, 273/30, 273/31, 273/32, 273/33, 273/34, 273/35, 273/36, 275/2, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/9, 275/10, 275/11, 275/14, 275/15, 275/16, 275/17, 275/18, 275/19, 275/20, 275/21, 275/22, 275/23, 275/24, 275/25, 275/27, 275/29, 275/31, 275/32, 275/34, 275/36, 275/37, 275/38, 275/41, 275/42, 275/44, 275/46, 275/47, 275/48, 276/3, 276/4, 276/5, 276/8, 276/10, 276/11, 276/12, 276/13, 276/15, 276/17, 276/18, 276/25, 276/28, 276/29, 276/30, 276/31, 276/32, 276/35, 276/36, 276/37, 276/38, 276/39, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 276/45, 276/46, 276/47, 276/48, 276/49, 276/50, 276/52, 276/77, 276/78, 276/79, 276/80, 276/81, 276/82, 276/83, 276/84, 276/85, 276/86, 276/87, 276/88, 276/89, 276/90, 276/91, 276/92, 276/93, 276/94, 276/95, 276/96, 276/97, 276/98, 276/99, 276/100, 276/101, 276/102, 276/103, 276/104, 276/105, 276/106, 276/108, 276/109, 276/134, 276/135, 276/137, 276/139, 276/141, 276/142, 276/143, 276/144,

13 276/145, 276/146, 276/149, 276/150, 276/151, 276/152, 276/153, 276/154, 276/155, 276/156, 276/157, 276/158, 276/159, 276/160, 276/161, 276/162, 276/165, 276/166, 276/167, 276/168, 276/169, 276/170, 276/171, 276/172, 277/35, 277/36, 277/37, 277/38, 305/1, 305/2, 306, 307, 309, 313, 314, 315, 316, 317, 338/1, 338/2, 340/1, 340/2, 341, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514/3, 515/1, 515/4, 516, 517, 518, 519/1, 519/2, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528/1, 528/2, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888. Obręb Mierzyn 3 działki nr: 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168, 169, 170, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 205/3, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/16, 206/17, 206/18, 206/19, 206/20, 206/21, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10, 207/11, 207/12, 207/13, 207/14, 207/15, 207/16, 207/18, 207/19, 207/20, 207/21, 207/22, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/7, 232/8, 233, 234, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 237/1, 237/4, 238/1, 238/2, 240, 241, 242/1, 242/3, 242/4, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245, 246, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 250, 251, 252, 253, 254/1, 254/4, 254/9, 254/12, 254/13, 254/14, 254/15, 254/16, 254/17, 254/18, 254/19, 254/20, 254/21, 254/22, 254/23, 254/24, 254/25, 254/26, 254/27, 254/28, 254/29, 254/30, 254/31, 254/33, 254/34, 254/35, 254/37, 254/38, 254/39, 254/40, 254/41, 254/42, 269/9, 269/19, 269/20, 269/35, 269/36, 269/37, 269/38, 269/39, 269/40, 269/41, 269/42, 269/43, 269/52, 269/53, 269/54, 269/55, 269/56, 269/57, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 277/12, 277/13, 278/2, 278/3, 279/2, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 280/2, 280/3, 280/4, 280/6, 280/7, 281, 282, 283/1, 283/2, 284, 285, 286/1, 286/2, 287/7, 287/8, 287/9, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, 287/14, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 290/1, 290/3, 290/4, 290/5, 291, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/9, 292/10, 292/11, 293/1, 293/2, 293/4, 293/6, 293/8, 293/9, 293/11, 293/12, 293/13, 293/15, 293/16, 294/1, 294/2, 294/3, 295, 296/1, 296/2, 296/4, 296/5, 297, 298/1, 298/2, 299/3, 300, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/10, 301/12, 301/13, 301/17, 301/18, 301/19, 301/20, 301/21, 301/22, 301/23, 301/24, 301/25, 301/27, 301/28, 301/29, 301/30, 301/31, 301/32, 301/33, 301/34, 301/35, 301/36, 301/37, 301/38, 301/39, 301/40, 301/41, 301/42, 301/43, 301/44, 301/45, 301/46, 301/47, 301/48, 301/53, 301/54, 301/55, 302/36, 302/49, 302/53, 302/54, 302/55, 302/56, 302/57, 302/58, 302/59, 302/62, 302/63, 302/64, 302/65,

14 302/66, 302/67, 302/68, 302/69, 302/74, 302/75, 302/82, 302/84, 302/85, 302/86, 302/87, 302/88, 302/89, 302/90, 302/91, 302/92, 302/93, 302/94, 302/95, 302/96, 302/115, 302/122, 302/123, 302/124, 302/125, 302/126, 302/127, 302/128, 302/129, 302/135, 302/136, 302/137, 302/138, 302/139, 302/141, 302/142, 302/143, 302/144, 302/145, 302/146, 302/147, 302/148, 302/149, 302/155, 302/156, 302/157, 302/158, 302/159, 302/160, 302/161, 302/162, 302/163, 302/168, 302/169, 302/170, 302/171, 302/172, 302/173, 302/174, 302/175, 302/176, 302/177, 302/178, 302/179, 302/180, 302/181, 302/182, 302/185, 302/186, 302/187, 302/188, 302/189, 302/190, 302/191, 302/192, 302/193, 302/194, 302/195, 302/196, 302/197, 302/198, 302/199, 302/200, 302/201, 302/202, 302/205, 302/206, 302/209, 302/210, 302/211, 302/212, 302/213, 302/214, 302/215, 303/1, 303/2, 304/1, 304/3, 321, 322, 330, 333/2, 336, 337, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384/1, 384/2, 385, 386, 387, 388, 389, 452, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 521, 522, 523, 524, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 585, 586, 587, 592, 593, 594, 596, 598, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687.

15 Załącznik nr 3 Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej Granica wschodnia strefy Granica przebiega zachodnią granicą działki drogowej ul. St. Grota Roweckiego od skrzyżowania z ul. Zygmunta Berlinga. Na wysokości południowej granicy działki nr 7/3 granica strefy przecina ul. St. Grota Roweckiego, przebiega południową granicą działki 7/3 i 7/5 (obręb 2054), przecina ul. Somosierry i dalej przebiega północną granicą ul. Rokitniańskiej, do skrzyżowania z ul. Reduty Ordona. Następnie granica strefy przebiega zachodnią granicą działki ul. Reduty Ordona, do skrzyżowania z ul. St. I. Witkiewicza. Na ul. Witkiewicza biegnie w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z ul. Derdowskiego, następnie zachodnią granicą działki ul. Derdowskiego, do skrzyżowania z ul. Gen. Taczaka. Na południe od skrzyżowania z ul. Gen. Taczaka skręca na zachód i przebiega wzdłuż południowej granicy ogrodów działkowych (granica działek nr 18 w obrębie 2099 i nr 20 w obrębie 2100), gdzie dochodzi do wschodniej granicy ulicy T. Szeligowskiego. Wzdłuż tej granicy skręca na południe i dochodzi do działki północno wschodniego naroża działki nr 43 przy ulicy Krętej (obr.2098). Granica południowa strefy Granica strefy przebiega południowo wschodnią granicą działki nr 43 (obręb 2098), przecina ul. Krętą i dalej ku południowemu zachodowi po wschodniej granicy działek nr 64 i 86 (obręb 2098), przecina ul. Krótką, a następnie przebiega po wschodniej granicy działek nr 94 i 121 (obręb 2098), dochodzi do ul. Ku Słońcu, przecina ją i wzdłuż ul. Ku Słońcu biegnie do skrzyżowania z ul. Różaną. Ulicą Różaną granica strefy dochodzi do ul. Kwiatowej, przecina ją, a następnie biegnie południową granicą działek nr 40/2 i 47/8 (obręb 2092) do ul. Lubawskiej, przecina ją i dalej biegnie południowymi granicami działek nr 20/1, 11/1, 11/3 (obręb 2097), 113, 144, 98/4 (obręb 2096) do ulicy Pińskiej. Wzdłuż ul. Pińskiej, po jej wschodniej stronie dochodzi do ul. Spiskiej, którą przecina, a dalej przebiega południową granicą działek ul. Spiskiej, dochodzi do ul. Gorlickiej, następnie biegnie północną granicą ul. Bieszczadzkiej do granicy działek nr 7/6 i 9/11 (obręb 2093). Tutaj granica strefy przebiega na północ po granicy wspomnianych działek i dalej południowymi granicami działek nr 7/7, 7/9, 11 (obręb 2093) dochodzi do ul. Mierzyńskiej, przecina ją, dalej południowymi granicami działek nr 370, 302/69, 302/76, 302/150, 302/163 (obręb Mierzyn 3), dochodzi do działki 302/36 i dalej przebiega na południe i zachód po granicy tej działki oraz po południowych granicach działek: 302/36, 302/82 (obr. Mierzyn 3), przecina działki 302/7 i 302/202 (obr. Mierzyn 3) na wprost południowej granicy działki 524. Dalej granica przebiega południową granicą działki drogowej 529, przecina działkę drogową 301/18 i dalej biegnie południową granicą działek: 302/185, 302/182, 302/115 (obr. Mierzyn 3), przecina drogę (działka 336) i biegnie południowymi granicami działek 537, 538, 539, 540, 678, 677, 676, 647,651,269/43 i 269/42 (obr. Mierzyn 3) dochodzi do działki 269/51 skąd skręca na północ do ul. Długiej w Mierzynie, dalej na zachód południową granicą działki ul. Długiej dochodzi do skrzyżowania z ul. Cedrową w Mierzynie. Do strefy ochronnej ujecia wchodzą tereny na północ od opisanej granicy.

16 Granica zachodnia strefy Granica zachodnia przebiega ul. Cedrową (zachodnią granicą działki), dalej zachodnimi granicami działek nr 592 i 585 (obręb Mierzyn 3), dochodzi do ul. Akacjowej i dalej biegnie zachodnimi granicami działek 206/12 i ul. Krzywą (dz. Nr 321) obręb Mierzyn 3, południową granicą działki 169 (obręb Mierzyn 3), przecina ul. Długą i dalej zachodnią granicą działek 147/1 44/11 (obręb Mierzyn 1), 45/6, 23/25, 23/24, 23/62, 23/63, 23/22, 23/18, 23/17, 23/16, 23/15, 23/14, 23/69, 23/68, 23/12, 23/11, 23/10, 23/9, 23/8, 23/7, 23/60, 23/59, 23/57 (obręb Mierzyn 2), aż do ul. Łukasińskiego w Szczecinie. Do strefy ochronnej ujęcia należą tereny na wschód od opisanej granicy. Granica północna strefy Przebiega północną granicą ul. Łukasińskiego do skrzyżowania z drogą biegnącą na północ przy działkach 3/16, 3/15, 3/14 (obręb 2047) i dalej północną granicą działek 3/14 (obręb 2047), 8/8, 10/2, 10/6, 8/6 (obręb 2050) do granicy działki 9/1 obręb 2050 (ogrody działkowe im. M. Reja), następnie granicą tej działki na północ i dalej na wschód po północnej granicy działki drogowej 8/3 i 8/1 i południowej granicy działki nr 10 (wszystkie obręb 2050) do rzeki Bukowej. Za rzeką przecina działkę nr 13 obręb 2053 (obszar POD Pionier ) i dochodzi do ul. Żwirowej w Szczecinie, którą przecina na wprost granicy działki nr 16, dalej przebiega południową granicą tej działki, zachodnią i południową granicą działki nr 2 (obręb 2052), północną granicą działek nr 8/17, 8/25, 8/26, 8/44, 8/42, (obręb 2052), przecina działki 8/52 i 8/20 (obręb 2052) i dochodzi do ul. Brackiej. Zachodnią granicą ul. Brackiej do ul. Łukasińskiego, przecina ją, dalej wzdłuż ul. Łukasińskiego, a następnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1/6 (obręb 2074), dalej północną granicą działki 12/59 (obręb 2074), przecina ul./ F. Kleeberga i południową granicą ulicy Berlinga dochodzi do ul. St. Grota Roweckiego, gdzie łączy się z granicą wschodnią. Do strefy ochronnej ujęcia wchodzą wszystkie działki zlokalizowane na południe od opisanej granicy.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozporządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Rozporządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Pilchowo w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 listopada 2006 r.

z dnia 22 listopada 2006 r. ROZPORZĄDZENIE NR 8/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Kajkowo w Ostródzie, woj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Uzasadnienie dotyczące terenu ochrony bezpośredniej Uzasadnienie dotyczące terenu ochrony pośredniej. 2.1.

1. Uzasadnienie dotyczące terenu ochrony bezpośredniej Uzasadnienie dotyczące terenu ochrony pośredniej. 2.1. UZASADNIENIE do rozporządzenia nr 4/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej TYWA w Gryfinie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1290 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7704 ROZPORZĄDZENIE NR 25/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

1) Odpowiednio przez art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,

1) Odpowiednio przez art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, UZASADNIENIE rozporządzenia nr 6/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Rozporządzenie nr 6/2005 Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie, woj. pomorskie Na podstawie art. 58 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz. 2709 ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

1. Uzasadnienie dla terenu ochrony bezpośredniej strefy ochronnej Uzasadnienie dla terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej. 2.

1. Uzasadnienie dla terenu ochrony bezpośredniej strefy ochronnej Uzasadnienie dla terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej. 2. UZASADNIENIE do Rozporządzenia nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 06.04.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 29, poz. 614 z dnia 12.04.2005r.) w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE nr 3/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LAS GDAŃSKI w Bydgoszczy. Na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 27 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 7/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych Marian Biernacki - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych Warunki korzystania z zasobów środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Hydrogeologia i ujęcia wody projekt. mgr inż. Katarzyna Wartalska

Hydrogeologia i ujęcia wody projekt. mgr inż. Katarzyna Wartalska Hydrogeologia i ujęcia wody projekt mgr inż. Katarzyna Wartalska Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) Strefy ochronne ujęć wody ustanawia się w celu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej infiltracyjnego ujęcia wód pitnych CZYŻKÓWKO dla Bydgoszczy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu.

z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U.z 2005 r., Nr 239,poz.2019, ze zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U.z 2005 r., Nr 239,poz.2019, ze zm. 1 ) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE nr 4 /2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych na terenie Obwodu Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej

Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej CHARAKTERYSTYKA SPRAWY: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wniosek

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LIPCE w Gdańsku -Lipcach i gminie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej Spółdzielni Mleczarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 10 maja 2013 r.

Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2169 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7702 ROZPORZĄDZENIE NR 23/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda sku z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uj

Rozporz dzenie nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda sku z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uj Rozporządzenie nr 1/2005 z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych CZARNY DWÓR oraz ZASPA w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 1 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grodzisko

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE załącznik do uchwały Nr CXVII/1232/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE 1 Dla Uzdrowiska, zwanego dalej uzdrowiskiem, ustanawia się niniejszy tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie.

z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie. ROZPORZĄDZENIE NR 3/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r.

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług leśnych w Nojewie, gm. Pniewy. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 12 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 października 2016 r. Poz. 3251 OBWIESZCZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 12 października 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/242/2017 RADY GMINY SANOK. z dnia 24 marca 2017 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/242/2017 RADY GMINY SANOK. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1520 UCHWAŁA NR XXX/242/2017 RADY GMINY SANOK z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019, ze zm. 1 ), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019, ze zm. 1 ), zarządza się co następuje: ROZPORZĄDZENIE NR 2/2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w gminie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH:

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: Budy Obrębskie, Ciepielin, Dzierżenin, Łubienica Superunki, Obręb, Pokrzywnica, Strzyże, Trzepowo gmina Pokrzywnica powiat pułtuski Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania inwestycji.

Obszar oddziaływania inwestycji. Obszar oddziaływania inwestycji. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo