dr Elżbieta Szczygieł Pomieszczenia biurowe jako przykład szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Elżbieta Szczygieł www.elzbietaszczygiel.pl Pomieszczenia biurowe jako przykład szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej"

Transkrypt

1 Numer 1/ 2013 dr Elżbieta Szczygieł Adiunkt Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie Pomieszczenia biurowe jako przykład szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej Streszczenie Artykuł przedstawia zagadnienie przestrzeni społecznej na przykładzie przestrzeni biurowej w jej dwóch typach: otwartej i zamkniętej. W części teoretycznej zaprezentowana została definicja przestrzeni społecznej i przestrzeni biurowej, zaś w części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących jakości pracy w obu typach przestrzeni. Abstract The paper presents the problem of social space on the example of office space in its two types: open and closed. In the theoretical part presented a definition of social space and office space, and in the empirical part presented the results of surveys on the quality of work in both types of spaces. Słowa kluczowe: przestrzeń społeczna, przestrzeń biurowa, jakość pracy Key words: social space, office space, quality of work

2 Wstęp Pomieszczenia biurowe, jakie są użytkowane przez pracowników, stanowią specyficzny rodzaj przestrzeni społecznej. Zachodzące na ich terenie interakcje między pracownikami wpływają nie tylko na realizację lub zaniechanie celów zawodowych, ale także na kształtowanie się specyficznych więzi społecznych. Na powstanie określonego układu, porządku społecznego w miejscu pracy wpływ ma przede wszystkim kontakt z pozostałymi współpracownikami. W tym procesie kluczową rolę odgrywa odpowiednia architektura przestrzeni biurowej. W niniejszej pracy zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka przestrzeni biurowej wraz z jej typami w kontekście społecznym oraz zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących jakości pracy w dwóch typach przestrzeni biurowej: otwartej i zamkniętej. 1. Pojęcie przestrzeni społecznej Przestrzeń społeczna jest szczególnego rodzaju wytworem społecznym, który nie odnosi się do konkretnego miejsca, ale oznacza pewien układ cech społecznych lub też wymiar rzeczywistości międzyludzkiej (Jałowiecki, Szczepański 2006: ). Pojęcie to odnoszone jest do obszaru (terytorium), na którym zamieszkują lub przebywają ludzie o określonych cechach. Spójność i podobieństwo wyróżników, które charakteryzują daną grupę ludzi świadczy o istnieniu grupy społecznej 1. Charakter, jaki posiada przestrzeń społeczna, jest uzależniony od zamierzeń, jakimi kierowała się dana grupa społeczna przy jej tworzeniu. Warto podkreślić, że przestrzeń ta jest wytworem ludzkim, nie zaś naturalnym (Tamże: 316). Powoduje to, że jej kształt oraz wartości, jakie dana grupa społeczna przywiązuje do niej, zależą przede wszystkim od czynników społecznych i kulturowych. Świadomie podjęte, specyficzne działanie ludzkie, jakie skutkuje powstaniem przestrzeni społecznej, określa też wartości w tej przestrzeni, zarówno materialne, jak i niematerialne (Tamże: ). Pierwsze z nich mają wydźwięk ekonomiczny i użytkowy, powodując, że grupa społeczna postrzegać może przestrzeń w kategoriach finansowych lub technicznych. Drugi typ wartości, związany jest z kategoriami kulturowymi, opartymi na przypisywaniu tejże przestrzeni pewnych cech symbolicznych przez członków grupy społecznej. Postrzeganie wartości, 1 Mianem grupy społecznej określa się zbiór jednostek, w którym wspólnota pewnych istotnych społecznie cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz. Inaczej jest to zbiorowość ludzi pomiędzy którymi występuje więź obiektywna, subiektywna i behawioralna (Sztompka 2002: 196). 2

3 szczególnie kiedy dotyczą one kategorii niewymiernych, może być odmienne dla każdego z członków danej grupy społecznej. 2. Pomieszczenie biurowe jako przestrzeń społeczna Jednym ze szczególnych przykładów przestrzeni społecznej są pomieszczenia biurowe. Przestrzeń ta, obok pomieszczeń mieszkalnych, stanowi kluczowy obszar przebywania i kształtowania się różnorodnych więzi społecznych wśród osób dorosłych. Powoduje to, iż biura stają się specyficznym miejscem, w którym dochodzi do powstawania grup społecznych, a w konsekwencji - przestrzeni społecznej. Kluczowym elementem powodującym powstawanie zarówno grupy, jak i przestrzeni społecznej, są określone wartości wspólne dla wszystkich członków grupy oraz funkcje, jakie grupa ta spełnia względem innych (grup społecznych lub systemów) wraz ze skutkami i rezultatami jej działania (Turowski 2001: 83-84). Internalizacja celów i dążeń grupy przez poszczególnych jej członków powoduje wytworzenie się więzi społecznej miedzy nimi 2. W kontekście pracy zawodowej, trzonem więzi będą cele danej organizacji (np. przedsiębiorstwa). Cele te, jak i sposób ich realizacji, warunkuje w dużej mierze typ przestrzeni biurowej, jaką mają do dyspozycji pracownicy. Wyróżnikami obu typów przestrzeni są czynniki o charakterze społecznym oraz fizycznym. Do tych pierwszych zaliczyć można przede wszystkim liczbę stosunków interpersonalnych, jakie kształtują się w grupie oraz częstotliwość i poziom komunikacji. W drugiej grupie znajdują się czynniki takie jak: oświetlenie, poziom hałasu, jakość powietrza oraz kolorystyka miejsca pracy (Libal 1976: 295). Tradycyjnie pojmowana przestrzeń biurowa to osobne pokoje dla każdego z pracowników, względnie wspólne pomieszczenie dla 2 lub 3 zatrudnionych 3. Liczba interakcji bezpośrednich, jakie zachodzą miedzy pracownikami jest więc ograniczona. W małych grupach częstotliwość komunikacji i jej poziom są większe i przekładają się na wzrost lojalności i zaangażowania w działanie grupy (Turowski 2001: 80). Również czynniki fizyczne posiadają lepszą jakość. Szczególnie jeśli chodzi o dostęp do światła dziennego, ograniczenie bezpośredniego hałasu oraz lepszą 2 Proces internalizacji polega na przyjmowaniu przez jednostkę zewnętrznych norm, wartości oraz postaw, w wyniku którego jednostka zaczyna je uznawać za swoje (Pasieczny 1981: ). 3 Literatura przedmiotu nie definiuje jednoznacznie liczby pracowników znajdujących się w pomieszczeniu biurowym. W pracy niniejszej posłużono się schematami rozplanowania biur różnego rodzaju urzędów, zarówno przed zmianami ustrojowymi, jak i po, jako przykładami zamkniętych przestrzeni biurowych. 3

4 jakość powietrza 4. Otwarta przestrzeń pracy związana była z halą produkcyjną lub montażową i dopiero od niedawna proponuje się jej zastosowanie w biurach. Otwarta przestrzeń biurowa, tzw. open space, charakteryzuje się dużą, wspólną powierzchnią użytkową, przeznaczoną dla większej liczby pracowników (Gołębiowski 2007: 26 i nast.). Liczba stosunków interpersonalnych może być bardzo duża, choć obserwuje się w tego typu grupach skutki Prawa Olsona 5. Podobnie też efektywność komunikacji spada i w konsekwencji może być całkowicie odwrotna do zamierzanego jej wzrostu. Gorsze oświetlenie, niższa jakość powietrza oraz zwiększony poziom hałasu są czynnikami które wpływają systematycznie na organizm ludzki, kumulując się w nim, co w skrajnych przypadkach wpłynąć może na zwiększenie absencji i niższą wydajność. Warto wspomnieć, że stosowanie otwartej przestrzeni biurowej nie jest tylko konsekwencją kalkulacji ekonomicznych, ale również elementem kultury organizacyjnej danej jednostki 6. Otwarta przestrzeń biurowa spotykana jest w organizacjach dynamicznie rozwijających się, nastawionych na elastyczność reagowania i wykorzystywanie szans w otoczeniu 7. W tabeli 1. przedstawiono zalety i wady otwartej przestrzeni biurowej oraz tradycyjnych gabinetów. 4 Wyniki badań nad wpływem poszczególnych czynników na efektywność wykonywanej pracy prezentuje V. Libal w cytowanej pozycji literaturowej (Libal 1976: ). 5 Im większa liczebność grupy, tym mniejsza tendencja do aktywnego uczestnictwa członków grupy w jej działaniu (Turowski 2001: s. 80). 6 Posługując się modelem kultury organizacyjnej zaproponowanej przez E. Scheina, można zdiagnozować, iż w obrębie artefaktów (najbardziej widocznych elementów kultury organizacyjnej, w pełni uświadamianych sobie przez jej członków), w otwartej przestrzeni biurowej elementy zmienność i niestabilność są kluczowymi wyróżnikami. Brak wyraźnie zaznaczonej prywatnej przestrzeni pracownika, a czasami brak też ściśle przydzielonego miejsca pracy wynikają z pewnych norm i wartości oraz podstawowych założeń, na jakich opiera się organizacja (Koźmiński, Piotrowski 2002: ). 7 Przykładem organizacji, w której dominuje całkowicie otwarta przestrzeń pracy (organic working space) są firmy informatyczne, w których biurka mają zamontowane kółka, by pracownik mógł samodzielnie organizować sobie przestrzeń pracy i przestawiać biurko obok innego pracownika, z którym aktualnie współpracuje. Zob. więcej: (Winnicka 2007: 23-26). 4

5 Tabela 1. Zalety i wady dwóch typów przestrzeni biurowej Zalety Wady Otwarta przestrzeń biurowa - Oszczędność w kosztach wynajmu powierzchni biurowej w tym opłat administracyjnych; - Niższe koszty aranżacji nowego biura i modernizacji istniejącego; - Szybszy przepływ informacji między pracownikami; - Możliwość szybszego podejmowania decyzji; - Podniesienie poziomu integracji wśród pracowników; - Eliminacja wielu biurokratycznych procedur, w tym przechowywania niepotrzebnych dokumentów; - Możliwość powstawania nadmiernego hałasu, który utrudnia koncentrację; - Brak poczucia prywatności, który może przerodzić się w potrzebę oderwania się od grupy pozostałych pracowników; - Przymusowa integracja wśród pracowników; - Możliwość wystąpienia skutków Prawa Olsona, w konsekwencji spadek efektywności komunikacji; - Konieczność większego dbania o fizyczne środowisko pracy; - Problem z wyróżnianiem bardziej aktywnych pracowników 8 ; - Konieczność zmiany kultury organizacyjnej i trudności w aklimatyzacji wielu pracowników; Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Gołębiowski 2007: 26 i nast.). Tradycyjne gabinety - Możliwość skupienia się, szczególnie ważna przy pracy koncepcyjnej; - Zapewnienie poufności informacjom niejawnym; - Poczucie prywatności i możliwość oswojenia przestrzeni biurowej, co wpływa na pozytywne postrzeganie miejsca pracy; - Prestiż posiadania własnego gabinetu przekładający się na zadowolenie pracowników; - Zwiększenie częstotliwości i poziomu komunikacji z najbliższymi współpracownikami; - Poczucie stabilności i przynależności do całości organizacji; - Możliwość powstawania biurokratycznych procedur; - Częste gromadzenie zbędnych dokumentów; - Wysoki koszt utrzymania; - Konieczność ponoszenia większych kosztów wynajmu; - Utrudnienia w komunikacji bezpośredniej między większą liczbą pracowników; Jednoznaczne wskazanie lepszej przestrzeni biurowej nie jest możliwe. Wynika nie tylko ze wspomnianych czynników kulturowych samej organizacji, czy też zalet i wad, ale w dużej mierze wypływa z osobistych zapatrywań poszczególnych pracowników i wartości jakie przypisują oni swojemu miejscu pracy. 3. Jakość pracy w dwóch typach przestrzeni biurowych wyniki badań Dla potrzeb diagnozy jakości otwartych i zamkniętych przestrzeni biurowych, przeprowadzono badania ankietowe na ograniczonej próbce 40 respondentów, pracowników różnych typów organizacji. W pierwszej z nich, stanowiącej przykład otwartej przestrzeni biurowej, zapytano łącznie 26 pracowników czterech instytucji: firmy informatycznej, przedsiębiorstwa produkcyjnego, urzędu miasta oraz banku. W drugim przypadku, pomieszczenia należały do typu zamkniętej przestrzeni biurowej. Badania przeprowadzono wśród 14 pracowników posiadających do dyspozycji własny gabinet. Ze względu na różną 8 Problem ten spowodowany jest zacieraniem się odpowiedzialności za wykonanie zadania w pracy zespołowej. Jeśli już uda się wskazać głównego autora sukcesu, proponuje się mu w dowód uznania biurko np. bliżej okna, podczas gdy w gabinetowym układzie przestrzeni biurowej mógłby być to np. ładniejszy gabinet. 5

6 liczebność respondentów w obu próbkach badawczych w każdej przestrzeni, zastosowano w analizie i interpretacji wyników odniesienie procentowe. Wielkości reprezentujące odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawiono jako odsetki wybieranych opcji. Jak wynika z badań większość respondentów lubiących swoją przestrzeń biurową pracowało w zamkniętej (71,43 proc.). W przypadku przestrzeni otwartych rozkład głosów między opcję tak a nie był równy i wynosił 50 proc. (wykres1). Wykres 1: Upodobanie przestrzeni pracy % Pyt 2. Czy w obecnej przestrzeni biurowej lubi Pani/Pan pracować? Otwarta 71, , Tak Nie Brak zdania Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Analiza czynników sprzyjających podniesieniu poziomu kreatywności pracowników wykazała, że dla osób pracujących w przestrzeniach otwartych kluczowe znaczeni ma bezpośredni kontakt z innymi współpracownikami (prawie 1/3 odpowiedzi), zaś dla osób pracujących w przestrzeniach zamkniętych czynnikiem najważniejszym jest możliwość skupienia się na własnej pracy (38,10 proc.). Czynnik ten dla osób w otwartej przestrzeni posiadał drugie co do istotności znaczenie. Bezpośrednie kontakty nie przekładały się w sposób istotny na postrzeganą kreatywność u osób pracujących w zamkniętych przestrzeniach, dlatego też czynnik ten wskazał najmniejszy odsetek respondentów (14,29 proc.). Czynnikiem ocenionym na podobnym poziomie była możliwość częstej wymiany zdań z innymi osobami (burza mózgów) - 20,93 proc. (przestrzeń zamknięta) i 19,05 proc. (przestrzeń otwarta). Szczegółowe wyliczenia przedstawia wykres 2. 6

7 Wykres 2: Czynniki sprzyjające kreatywności % Pyt 3. Jakie czynniki sprzyjają kreatywności u Pani/Pana? 38,10 30,23 25,58 20,93 14,29 Otwarta 23,26 19,05 28,57 1 Bezpośredni kontakt z innymi współpracownikami Możliwość skupienia się na własnej pracy Częsta wymiana zdań z innymi osobami (burza mózgów) Dokładne przemyślenie problemu Oprócz kreatywności, w wykonywanej pracy zawodowej mogą mieć istotne znaczenie również inne czynniki. Wykres 3 przedstawia odsetek udzielonych odpowiedzi, z których wynika, że w przestrzeni otwartej kluczowe znaczenie ma nieustanna wymiana informacji z innymi pracownikami, zaś dla przestrzeni zamkniętych - dokładność i staranność wykonywanej pracy, choć czynnik ten jest też często wskazywany w przypadku pracowników przestrzeni otwartych. Równocześnie czynnik kreatywności osobistej został sklasyfikowany jako trzeci co do istotności dla pracowników w obu typach przestrzeni. Wykres 3: Czynniki istotne w procesie pracy Pyt. 4 Co ma kluczowe znaczenie w Pani/Pana pracy? Podejmowanie decyzji o długofalowym skutku Szybkość przepływu informacji 7, ,76 16,67 Otwarta Dokładność i staranność wykonywanego działania 26,67 25,49 Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań 17,65 2 Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych 6,67 9,80 Wymiana informacji z innymi pracownikami 2 27,45 5, , ,00 3 % 7

8 Kolejne pytanie, dotyczące prywatności, dostarczyło potwierdzenia obiegowych hipotez, stawianych często w życiu codziennym, że przestrzeń zamknięta jest postrzegana jako dająca większą prywatność (71,43 proc.), niż otwarta (46,15 proc.). Jednakże, odsetek respondentów stwierdzających wprost, że przestrzeń otwarta nie daje im poczucia prywatności (30,77 proc.) nie był wyższy niż pozostałych pracujących w tego typu przestrzeni. Duży wpływ na poziom tego wskaźnika posiada wysoki odsetek respondentów pracujących w przestrzeni otwartej, a nie umiejących jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii (wykres 4). Wykres 4: Postrzeganie przestrzeni biurowej w kategorii prywatności % 8 Pyt. 5. Czy obecne miejsce pracy daje wystarczającą prywatność? 71, ,15 30,77 23,08 21,43 7,14 Tak Nie Nie mam zdania Otwarta Pytanie szóste ankiety dotyczyło możliwych zmian w przestrzeni biurowej, by pracownik mógł być bardziej kreatywny, mógł łatwiej komunikować się ze współpracownikami oraz by czuł się bardziej zrelaksowany. Wysoki odsetek respondentów stwierdził, iż należy wprowadzić istotne zmiany w przestrzeni otwartej by sprzyjała ona kreatywności oraz poziomowi zrelaksowania (wykres 5). Wykres 5: Istotność zalecanych zmian w przestrzeni biurowej Pyt 6. Należy coś zmienić w obecnej przestrzeni biurowej, aby Repondent/ka: h c y c z ą rd ie tw z i d ie w o p d o t n e c ro P Otwa rta 46,15 21,43 11,54 14,29 34,62 42,86 Był/a bardziej kreatywny/a Mógł/Mogła łatwiej komunikować się z koleżankami i kolegami Czuł/a w pracy się bardziej zrelaksowany/a? 8

9 Ze względu na swój charakter, przestrzeń otwarta dostarcza dużej swobody w komunikowaniu się, i dlatego też ten obszar wskazywano w niej najrzadziej, jako wymagający zmiany. Wśród pracowników przestrzeni zamkniętych, większość (ponad 1/3), wnioskowała o zmiany sprzyjające poziomowi zrelaksowania się. Po przeanalizowaniu propozycji zmian wynika, iż kluczowym czynnikiem w przestrzeni otwartej wpływającym na podniesienie kreatywności jest oprócz komunikacji, także możliwość koncentracji. Wynika to z faktu, iż oprócz wymiany informacji koniecznych w procesie pracy, w przestrzeni tego typu często przekazywane są informacje zbędne, rozpraszające pracowników. Z kolei w przestrzeniach zamkniętych, kluczowe znaczenia maja czynniki związane z ergonomią stanowiska pracy. Zbiorcze ujęcie odpowiedzi przedstawia tabel 2. Tabela 2. Proponowane zmiany w obu przestrzeniach biurowych Przestrzeń otwarta Przestrzeń zamknięta Obszar kreatywności Obszar komunikacji Obszar relaksacji - możliwość koncentracji; - powieszenie mapy drogowej; - zmiana biurka na większe; - zmniejszyć ilość osób w jednym biurze; - zmiana biura na przestrzeń zamkniętą; - udoskonalenie przepływu informacji; - zmiana organizacji pracy; - założenie Internetu; - zapewnienie światła dziennego; - bardziej praktyczne meble; - zamknięcie drzwi do biura; - ujednolicenie systemów przepływu informacji; - zainstalowanie intercomu; - zainstalowanie telefonu w gabinecie; - więcej roślin w biurze; - mniej obowiązków; - organizacje pracy; - przerwa lub gimnastyka - zmiana fotela, zakup kanapy; - zapewnienie światła dziennego; - więcej kwiatów / roślin; - zapewnienie bardziej ergonomicznych mebli; - zamknąć drzwi do biura; Kolejne pytanie ankiety (pyt. 7) dostarczyło informacji o potencjalnych stratach z tytułu trudności w wykonaniu pracy. Odsetek postrzegania aranżacji danej przestrzeni jako mogącej wpływać negatywnie na wykonywaną pracę był w przypadku przestrzeni zamkniętej (50 proc.). Aż ¾ respondentów pracujących w przestrzeni otwartej oceniło ją jako nieutrudniajacą wykonywanie pracy i nie wpływającą na ewentualne straty (wykres 6). 9

10 Wykres 6: Ocena aranżacji biura i strat tym spowodowanych Pyt. 7. Czy i w jakim stopniu obecna aranżacja biura przeszkadzają ci w wykonywaniu pracy? , ,08 Przeszkadza Nie przeszkadza Otwarta Respondenci podawali konkretne przykłady trudności, jakie napotykają ze względu na aranżację biura. Zostały one ujęte w tabeli 3. Tabela 3. Straty związane z aranżacją przestrzeni biurowej Przestrzeń otwarta Przestrzeń zamknięta Problemy i starty związane z aranżacją przestrzeni biurowej - hałas, za wiele osób w jednym pomieszczeniu, ogólna dekoncentracja; - gdy zachodzi potrzeba skupienia się na jednej rzeczy, ogólne rozmowy innych w tym przeszkadzają; - brak izolacji, dochodzące odgłosy powodują brak możliwości koncentracji; - zbyt duża liczba dokumentów, za mało mebli; - małe biuro, dużo dokumentów, brak regałów; - nieergonomiczne meble, niewygoda i dyskomfort fizyczny; - zbyt mały dostęp do światła dziennego, ból oczu, zmęczenie; - uboga kolorystyka, kolory chłodne, przygnębienie; - duża ilość odbieranych telefonów, strata czasu na wymianę czasem zbędnych informacji; - położenie przechodnie gabinetu, trudności w koncentracji; Często analizowanym problemem w różnych typach przestrzeni biurowych jest dostęp do światła dziennego 9. Z wyników badań wnioskować można, iż analizowane przestrzenie otwarte zapewniały lepszy komfort swoim pracownikom, niż przestrzenie zamknięte (wykres 7). Wynikało to z faktu, iż w badanych przestrzeniach okna były duże i szerokie, usytuowane na szerszej ścianie gabinetu, co pozwalało zapewnić większą ilość dziennego światła pracownikom. Z kolei w przypadku jednego gabinetu zamkniętego, nie było okien! Został on sztucznie utworzony z podziału większego pomieszczenia, zaś jedyny kontakt ze światłem 9 Ponieważ 90 proc. bodźców i informacji dociera do człowieka poprzez wzrok, zapewnienie komfortu dla oczu wydaje się kluczowe w procesie pracy. Przestrzenie biurowe, zarówno otwarte, jak i zamknięte często są narażone na brak dostatecznej ilości światła. Pierwsze ze względu na różnorodne usytuowanie biurek pracowników, drugie ze względu na konieczność aranżacji ograniczonej powierzchni biurowej dla potrzeb wzrastającej często liczby pracowników. Tworzy się w takich przypadkach gabinety, dzieląc dotychczasowy jeden. 10

11 dziennym, pracownik miał poprzez drzwi wejściowe do niego, które wychodziły na oszklony korytarz. Wykres 7: Zapewnienie dostępu do światła dziennego % Pyt. 8. Czy obecna przestrzeń biurowa zapewnia Pani/Panu dostęp do światła dziennego? 92,31 64,29 28,57 3,85 3,85 Otwarta 7,14 Tak Nie Nie mam zdania Oprócz zapewnienia dostępu do światła dziennego, respondenci już wcześniej wskazywali na szereg istotnych czynników problemowych w aranżacji biura. W pytaniu 9 poproszono o wskazanie tych, które w największym stopniu przeszkadzają w wykonywanej pracy (wykres 8). Wykres 8: Czynniki najbardziej przeszkadzające w aranżacji biura Pyt. 9. Co najbardziej przeszkadza Pani/Panu w aranżacji biura? inne brak możliwości koncentracji brak prywatności 7,69 7,14 14,29 15,38 15,38 za duży hałas 7,14 26,92 brak światła dziennego rodzaj mebli muzyka w tle materiały wykończeniowe układ mebli gadżety 3,85 7,69 7,69 7,69 14,29 15,38 21,43 Otwarta 35,71 35,71 kolorystyka 14,29 5, , , ,00 4 % 11

12 Dwa z nich: wspomniany już dostęp do światła oraz układ mebli zostały w przestrzeni zamkniętej uznane jako najbardziej utrudniające pracę. Potwierdza to dotychczasowe wyniki z poprzednich pytań. W przypadku przestrzeni otwartych, czynnikiem takim był hałas. Ciekawym wynikiem tych badań jest też potwierdzenie wyników pytania 7, w którym to większy odsetek niezadowolenia z przestrzeni biurowej odnotowano w przestrzeniach zamkniętych. Również i w tym pytaniu, aż trzy czynniki oceniono jako przeszkadzające w ponad 20 proc. odpowiedzi, co potwierdza ogólne niezadowolenie z jakości tych gabinetów. Analizując wyniki ankiet, należy również odnieść je do profilu respondentów. Większość z nich stanowiły kobiety, co nie było bez wpływu na jakość i formę udzielanych odpowiedzi, które były bardzo precyzyjne i czytelne w przekazie. Respondenci w większości posiadali wykształcenie wyższe, choć pracowali na stanowiskach niekierowniczych. Średnia wieku respondentów wynosiła prawie 35 lat, zaś staż pracy wyniósł 6,5 roku. Szczegółowe zestawienie prezentuje tabela 4. Tabela 4. Profil respondentów Metryczka / Typ przestrzeni biurowej Otwarta Ogółem Liczba (i odsetek) kobiet wśród ogółu respondentów 23 (88,46) 11 (78,57) 34 (85,00) Liczba (i odsetek) mężczyzn wśród ogółu respondentów 3 (11,54) 3 (21,43) 6 (15,00) Średnia wieku respondentów 33, ,78 Liczba osób z wykształceniem średnim Liczba osób z wykształceniem wyższym Liczba osób na stanowisku kierowniczym Liczba osób na stanowisku niekierowniczym Średnia liczba lat pracy 6,13 7,17 6,5 Podsumowując badania, należy podkreślić, że zwrotność ankiet był w 100 proc. Wpływ na to miał sposób przeprowadzania badania - ankieta bezpośrednia. W ten sposób udało się też zebrać opinie dodatkowe, o które nie pytano bezpośrednio w kwestionariuszu badawczym. 12

13 Wnioski Jakość procesu pracy w dużej mierze zależy od jakości szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej, jaką jest przestrzeń biurowa. W różnorodnych typach biur kształtują się więzi i interakcje między pracownikami, przekładające się na sposób i efekt wykonywanej pracy zawodowej. Coraz częściej sugeruje się, że określony typ przestrzeni biurowej może mieć kluczowe znaczenie na jakość procesu pracy. W niniejszym artykule starano się przeanalizować zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i poprzeć empirycznie, różnorodne kwestie z tym związane. Do najważniejszych wniosków należą: - Zadowolenie związane z danym typem przestrzeni biurowej jest ogólnie wysokie, przy czym wyższe jest w przypadku przestrzeni zamkniętej. - Niezadowolenie z pracy w przestrzeni otwartej nie jest wyższe niż zadowolenie z pracy w przestrzeni zamkniętej, co podważa tezę o wyższości zamkniętej przestrzeni nad otwartą. Wniosek ten jest szczególnie ważny w obliczu zamiany tradycyjnych gabinetów na przestrzeń typu open space i ewentualnego negatywnego nastawienia pracowników do konieczności zmiany. - W obu typach przestrzeni zwraca się szczególną uwagę na tradycyjny czynnik wyróżniający ją: możliwość bezpośredniej komunikacji w przestrzeni otwartej oraz możliwość skupienia się w przestrzeni zamkniętej. - Czynniki w najwyższym stopniu utrudniające proces pracy, a często też prawidłowe interakcje z innymi współpracownikami, są różne w obu przestrzeniach. W przypadku otwartych pomieszczeń biurowych jest to hałas oraz cudze rozmowy sprzyjające ogólnej dekoncentracji, zaś w pomieszczeniach zamkniętych - brak dostępu do światła dziennego oraz brak ergonomicznego wyposażenia biura. Wyniki zarówno samej ankiety, jak i przegląd literatury, skłania do podjęcia szerszej dyskusji na temat pomieszczeń biurowych, które stanowią tak szczególny rodzaj wytworzonej przestrzeni, w której przebywa się często większą część dnia, spotykając się i współpracując z ludźmi. Każdy zatrudniony wnosi wkład w kształtowanie jakości tej przestrzeni, stad więc słusznym wydaje się zalecenie, by decydując o typie przestrzeni biurowej, poznać preferencje i upodobania pracowników. 13

14 Bibliografia 1. Gołębiowski M. (2007). Otwarta przestrzeń biurowa czy osobne pokoje? Harvard Business Review Polska 1: Pasieczny L. (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE. 3. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Scholar. 4. Koźmiński A., Piotrowski W. (2002). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN. 5. Libal. V. (1976). Organizacja i zarządzanie produkcją. Warszawa: PWE. 6. Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: ZNAK. 7. Turowski J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: KUL. 8. Winnicka E. (2007). Nie wbijaj gwoździa zegarkiem. Pomocnik psychologiczny (dodatek do tygodnika Polityka) z dn Nota biograficzna Dr Elżbieta Szczygieł, adiunkt na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Przewodnicząca Sekcji Analiz Społeczno-Ekonomicznych Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Specjalizuje się w badaniach zagadnień ekonomicznych dotyczących kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. 14

MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY

MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY Moje Miejsce Pracy - Barometr Biurowy to prekursorskie badanie pracowników biurowych przeprowadzone metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO.

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Kultura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych dr Jakub Kołodziejczyk Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych W działalności firm usługowych w tym i firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ Gdynia 2013 Gdynia 81-336, ul. Czechosłowacka 3, tel.: 58 690 60 60, perfect@perfectconsulting.pl Warszawa 02-394, ul. Bielska 29/5, tel.: 602 480 631, warszawa@perfectconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

2. Nie 0 0. 3. Nie mam zdania 1 7

2. Nie 0 0. 3. Nie mam zdania 1 7 Na przełomie stycznia i lutego 2013 roku poproszono rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka Słodki Bobasek oddział Głogów Małopolski o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości pracy placówki. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

centrum aktywizacji zawodowej

centrum aktywizacji zawodowej Pieczątka Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Marcin Komańda Oryginalnie opublikowane w: Uniwersytet w perspektywie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

Pieczątka. Wniosek. przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z objaśnieniami. 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Pieczątka. Wniosek. przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z objaśnieniami. 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie Pieczątka Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej / lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego* ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od czerwca do października 2010r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów Mgr inż. Grzegorz Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zarządzania i Marketingu Promotor: Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. PŁ Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe (Zmodyfikowany kwestionariusz występowania subiektywnych objawów zespołów przeciążeniowych oraz Zmodyfikowana lista kontrolna: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 1.1. Podejście komplementarne do interpretacji efektywności i skuteczności... 14 1.2. Efektywność jako

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 http://www.cbos.pl sekretariat@cbos.pl SEKRETARIAT 629-35 - 69, 628-37

Bardziej szczegółowo

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat FOTO Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat O BADANIU Badanie uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy zostało przeprowadzone przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA PRACY KIEROWCY POJAZDU CIĘŻKIEGO

ERGONOMIA PRACY KIEROWCY POJAZDU CIĘŻKIEGO ERGONOMIA PRACY KIEROWCY POJAZDU CIĘŻKIEGO Opracowanie: Paweł Bartuzi Centralny Instytut Ochrony Pracy- Paostwowy Instytut Badawczy Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Badania terenowe 5 3. Badania doświadczalne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Ankieta Magisterska. 2. Dla osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały TAK. Czy była (jest) to mała biblioteka gminna?

Ankieta Magisterska. 2. Dla osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały TAK. Czy była (jest) to mała biblioteka gminna? Ankieta Magisterska 1. Czy Pan/i pracuje lub kiedykolwiek pracował w bibliotece publicznej (oprócz praktyk zawodowych)? TAK 4 (10,5%) NIE 34 (89,5%) TAK 13 (72,2%) NIE 5 (27,8%) TAK 17 (30,4%) NIE 39 (69,6%)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania Starostwa Powiatowego ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. badań satysfakcji i motywacji pracowników

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

INSIGHTS. Właśnie te różnice, efektywnie wykorzystane stanowią o sile organizacji.

INSIGHTS. Właśnie te różnice, efektywnie wykorzystane stanowią o sile organizacji. INSIGHTS CZYM JEST PROFIL INSIGHTS DISCOVERY : W metodzie Insights zakładamy, że jesteśmy niepowtarzalni, mamy swój styl działania, motywacje, oczekiwania. Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy Edward Dolny obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy VII VI V IV III II I Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Badania problemu biedy prowadzone są wyłącznie z perspektywy osób dorosłych. Dzieci

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI ŁUCJA JAROCH MOTYWY WYBORU ZAWODU PRZEZ UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJALNYCH Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH Praca magisterska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2013 odsetek osób słuchających radia Dane o wskaźnikach słuchalności

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji zawodowej pielęgniarek. Jerzy Krukowski

Badanie satysfakcji zawodowej pielęgniarek. Jerzy Krukowski Badanie satysfakcji zawodowej pielęgniarek Jerzy Krukowski październik 2008 Wstęp Dużą część naszego życia pochłania praca zawodowa. Często nie uświadamiamy sobie tego faktu. Zdarza się, zwłaszcza w zawodach

Bardziej szczegółowo

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY.

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. 1 OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. I. WPROWADZENIE Oświetlenie dzienne i sztuczne stanowi jeden z podstawowych składników środowiska pracy, jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Tym razem badania dotyczyły zadowolenia Polaków z pracy i otrzymywanego za nią wynagrodzenia. Pytaliśmy naszych respondentów o czynniki, które wpływają

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA,

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, MAREK WĘGLARZ TEMAT: Zieleń jako 'tworzywo' w kompozycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur Zarządzanie potencjałem społecznym Czym jest zarządzanie potencjałem społecznym? Jest to proces skoordynowanych działań nastawionych na ukształtowanie sieci współpracowników sprawnie realizujących misję

Bardziej szczegółowo

5. Wyniki badań socjologicznych

5. Wyniki badań socjologicznych 5. Wyniki badań socjologicznych Procedura odwoławcza w programach operacyjnych stwarza wnioskodawcom możliwość ponownego rozpatrzenia złożonych do dofinansowania projektów pod względem spełnienia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet badawczych przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich w Polsce

Analiza ankiet badawczych przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich w Polsce Analiza ankiet badawczych przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich w Polsce Szczecin, wrzesień 2012 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Opis badania... 3 2.1 Przedmiot badania... 3 2.2 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

Obiektywizm i skrupulatność diagnozy sądowo - psychologicznej w sprawach rodzinnych Kontrowersje wokół RODK

Obiektywizm i skrupulatność diagnozy sądowo - psychologicznej w sprawach rodzinnych Kontrowersje wokół RODK III ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problematyce diagnozy psychologicznej Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie 22-23 listopada 2013r Obiektywizm i skrupulatność diagnozy sądowo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY SPIS TREŚCI Wstęp 9 Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY Rozdział 1. Praca, rynek pracy i bezrobocie w perspektywie psychospołecznej... 15 Wprowadzenie 15 1.1. Praca

Bardziej szczegółowo