dr Elżbieta Szczygieł Pomieszczenia biurowe jako przykład szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Elżbieta Szczygieł www.elzbietaszczygiel.pl Pomieszczenia biurowe jako przykład szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej"

Transkrypt

1 Numer 1/ 2013 dr Elżbieta Szczygieł Adiunkt Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie Pomieszczenia biurowe jako przykład szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej Streszczenie Artykuł przedstawia zagadnienie przestrzeni społecznej na przykładzie przestrzeni biurowej w jej dwóch typach: otwartej i zamkniętej. W części teoretycznej zaprezentowana została definicja przestrzeni społecznej i przestrzeni biurowej, zaś w części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących jakości pracy w obu typach przestrzeni. Abstract The paper presents the problem of social space on the example of office space in its two types: open and closed. In the theoretical part presented a definition of social space and office space, and in the empirical part presented the results of surveys on the quality of work in both types of spaces. Słowa kluczowe: przestrzeń społeczna, przestrzeń biurowa, jakość pracy Key words: social space, office space, quality of work

2 Wstęp Pomieszczenia biurowe, jakie są użytkowane przez pracowników, stanowią specyficzny rodzaj przestrzeni społecznej. Zachodzące na ich terenie interakcje między pracownikami wpływają nie tylko na realizację lub zaniechanie celów zawodowych, ale także na kształtowanie się specyficznych więzi społecznych. Na powstanie określonego układu, porządku społecznego w miejscu pracy wpływ ma przede wszystkim kontakt z pozostałymi współpracownikami. W tym procesie kluczową rolę odgrywa odpowiednia architektura przestrzeni biurowej. W niniejszej pracy zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka przestrzeni biurowej wraz z jej typami w kontekście społecznym oraz zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących jakości pracy w dwóch typach przestrzeni biurowej: otwartej i zamkniętej. 1. Pojęcie przestrzeni społecznej Przestrzeń społeczna jest szczególnego rodzaju wytworem społecznym, który nie odnosi się do konkretnego miejsca, ale oznacza pewien układ cech społecznych lub też wymiar rzeczywistości międzyludzkiej (Jałowiecki, Szczepański 2006: ). Pojęcie to odnoszone jest do obszaru (terytorium), na którym zamieszkują lub przebywają ludzie o określonych cechach. Spójność i podobieństwo wyróżników, które charakteryzują daną grupę ludzi świadczy o istnieniu grupy społecznej 1. Charakter, jaki posiada przestrzeń społeczna, jest uzależniony od zamierzeń, jakimi kierowała się dana grupa społeczna przy jej tworzeniu. Warto podkreślić, że przestrzeń ta jest wytworem ludzkim, nie zaś naturalnym (Tamże: 316). Powoduje to, że jej kształt oraz wartości, jakie dana grupa społeczna przywiązuje do niej, zależą przede wszystkim od czynników społecznych i kulturowych. Świadomie podjęte, specyficzne działanie ludzkie, jakie skutkuje powstaniem przestrzeni społecznej, określa też wartości w tej przestrzeni, zarówno materialne, jak i niematerialne (Tamże: ). Pierwsze z nich mają wydźwięk ekonomiczny i użytkowy, powodując, że grupa społeczna postrzegać może przestrzeń w kategoriach finansowych lub technicznych. Drugi typ wartości, związany jest z kategoriami kulturowymi, opartymi na przypisywaniu tejże przestrzeni pewnych cech symbolicznych przez członków grupy społecznej. Postrzeganie wartości, 1 Mianem grupy społecznej określa się zbiór jednostek, w którym wspólnota pewnych istotnych społecznie cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz. Inaczej jest to zbiorowość ludzi pomiędzy którymi występuje więź obiektywna, subiektywna i behawioralna (Sztompka 2002: 196). 2

3 szczególnie kiedy dotyczą one kategorii niewymiernych, może być odmienne dla każdego z członków danej grupy społecznej. 2. Pomieszczenie biurowe jako przestrzeń społeczna Jednym ze szczególnych przykładów przestrzeni społecznej są pomieszczenia biurowe. Przestrzeń ta, obok pomieszczeń mieszkalnych, stanowi kluczowy obszar przebywania i kształtowania się różnorodnych więzi społecznych wśród osób dorosłych. Powoduje to, iż biura stają się specyficznym miejscem, w którym dochodzi do powstawania grup społecznych, a w konsekwencji - przestrzeni społecznej. Kluczowym elementem powodującym powstawanie zarówno grupy, jak i przestrzeni społecznej, są określone wartości wspólne dla wszystkich członków grupy oraz funkcje, jakie grupa ta spełnia względem innych (grup społecznych lub systemów) wraz ze skutkami i rezultatami jej działania (Turowski 2001: 83-84). Internalizacja celów i dążeń grupy przez poszczególnych jej członków powoduje wytworzenie się więzi społecznej miedzy nimi 2. W kontekście pracy zawodowej, trzonem więzi będą cele danej organizacji (np. przedsiębiorstwa). Cele te, jak i sposób ich realizacji, warunkuje w dużej mierze typ przestrzeni biurowej, jaką mają do dyspozycji pracownicy. Wyróżnikami obu typów przestrzeni są czynniki o charakterze społecznym oraz fizycznym. Do tych pierwszych zaliczyć można przede wszystkim liczbę stosunków interpersonalnych, jakie kształtują się w grupie oraz częstotliwość i poziom komunikacji. W drugiej grupie znajdują się czynniki takie jak: oświetlenie, poziom hałasu, jakość powietrza oraz kolorystyka miejsca pracy (Libal 1976: 295). Tradycyjnie pojmowana przestrzeń biurowa to osobne pokoje dla każdego z pracowników, względnie wspólne pomieszczenie dla 2 lub 3 zatrudnionych 3. Liczba interakcji bezpośrednich, jakie zachodzą miedzy pracownikami jest więc ograniczona. W małych grupach częstotliwość komunikacji i jej poziom są większe i przekładają się na wzrost lojalności i zaangażowania w działanie grupy (Turowski 2001: 80). Również czynniki fizyczne posiadają lepszą jakość. Szczególnie jeśli chodzi o dostęp do światła dziennego, ograniczenie bezpośredniego hałasu oraz lepszą 2 Proces internalizacji polega na przyjmowaniu przez jednostkę zewnętrznych norm, wartości oraz postaw, w wyniku którego jednostka zaczyna je uznawać za swoje (Pasieczny 1981: ). 3 Literatura przedmiotu nie definiuje jednoznacznie liczby pracowników znajdujących się w pomieszczeniu biurowym. W pracy niniejszej posłużono się schematami rozplanowania biur różnego rodzaju urzędów, zarówno przed zmianami ustrojowymi, jak i po, jako przykładami zamkniętych przestrzeni biurowych. 3

4 jakość powietrza 4. Otwarta przestrzeń pracy związana była z halą produkcyjną lub montażową i dopiero od niedawna proponuje się jej zastosowanie w biurach. Otwarta przestrzeń biurowa, tzw. open space, charakteryzuje się dużą, wspólną powierzchnią użytkową, przeznaczoną dla większej liczby pracowników (Gołębiowski 2007: 26 i nast.). Liczba stosunków interpersonalnych może być bardzo duża, choć obserwuje się w tego typu grupach skutki Prawa Olsona 5. Podobnie też efektywność komunikacji spada i w konsekwencji może być całkowicie odwrotna do zamierzanego jej wzrostu. Gorsze oświetlenie, niższa jakość powietrza oraz zwiększony poziom hałasu są czynnikami które wpływają systematycznie na organizm ludzki, kumulując się w nim, co w skrajnych przypadkach wpłynąć może na zwiększenie absencji i niższą wydajność. Warto wspomnieć, że stosowanie otwartej przestrzeni biurowej nie jest tylko konsekwencją kalkulacji ekonomicznych, ale również elementem kultury organizacyjnej danej jednostki 6. Otwarta przestrzeń biurowa spotykana jest w organizacjach dynamicznie rozwijających się, nastawionych na elastyczność reagowania i wykorzystywanie szans w otoczeniu 7. W tabeli 1. przedstawiono zalety i wady otwartej przestrzeni biurowej oraz tradycyjnych gabinetów. 4 Wyniki badań nad wpływem poszczególnych czynników na efektywność wykonywanej pracy prezentuje V. Libal w cytowanej pozycji literaturowej (Libal 1976: ). 5 Im większa liczebność grupy, tym mniejsza tendencja do aktywnego uczestnictwa członków grupy w jej działaniu (Turowski 2001: s. 80). 6 Posługując się modelem kultury organizacyjnej zaproponowanej przez E. Scheina, można zdiagnozować, iż w obrębie artefaktów (najbardziej widocznych elementów kultury organizacyjnej, w pełni uświadamianych sobie przez jej członków), w otwartej przestrzeni biurowej elementy zmienność i niestabilność są kluczowymi wyróżnikami. Brak wyraźnie zaznaczonej prywatnej przestrzeni pracownika, a czasami brak też ściśle przydzielonego miejsca pracy wynikają z pewnych norm i wartości oraz podstawowych założeń, na jakich opiera się organizacja (Koźmiński, Piotrowski 2002: ). 7 Przykładem organizacji, w której dominuje całkowicie otwarta przestrzeń pracy (organic working space) są firmy informatyczne, w których biurka mają zamontowane kółka, by pracownik mógł samodzielnie organizować sobie przestrzeń pracy i przestawiać biurko obok innego pracownika, z którym aktualnie współpracuje. Zob. więcej: (Winnicka 2007: 23-26). 4

5 Tabela 1. Zalety i wady dwóch typów przestrzeni biurowej Zalety Wady Otwarta przestrzeń biurowa - Oszczędność w kosztach wynajmu powierzchni biurowej w tym opłat administracyjnych; - Niższe koszty aranżacji nowego biura i modernizacji istniejącego; - Szybszy przepływ informacji między pracownikami; - Możliwość szybszego podejmowania decyzji; - Podniesienie poziomu integracji wśród pracowników; - Eliminacja wielu biurokratycznych procedur, w tym przechowywania niepotrzebnych dokumentów; - Możliwość powstawania nadmiernego hałasu, który utrudnia koncentrację; - Brak poczucia prywatności, który może przerodzić się w potrzebę oderwania się od grupy pozostałych pracowników; - Przymusowa integracja wśród pracowników; - Możliwość wystąpienia skutków Prawa Olsona, w konsekwencji spadek efektywności komunikacji; - Konieczność większego dbania o fizyczne środowisko pracy; - Problem z wyróżnianiem bardziej aktywnych pracowników 8 ; - Konieczność zmiany kultury organizacyjnej i trudności w aklimatyzacji wielu pracowników; Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Gołębiowski 2007: 26 i nast.). Tradycyjne gabinety - Możliwość skupienia się, szczególnie ważna przy pracy koncepcyjnej; - Zapewnienie poufności informacjom niejawnym; - Poczucie prywatności i możliwość oswojenia przestrzeni biurowej, co wpływa na pozytywne postrzeganie miejsca pracy; - Prestiż posiadania własnego gabinetu przekładający się na zadowolenie pracowników; - Zwiększenie częstotliwości i poziomu komunikacji z najbliższymi współpracownikami; - Poczucie stabilności i przynależności do całości organizacji; - Możliwość powstawania biurokratycznych procedur; - Częste gromadzenie zbędnych dokumentów; - Wysoki koszt utrzymania; - Konieczność ponoszenia większych kosztów wynajmu; - Utrudnienia w komunikacji bezpośredniej między większą liczbą pracowników; Jednoznaczne wskazanie lepszej przestrzeni biurowej nie jest możliwe. Wynika nie tylko ze wspomnianych czynników kulturowych samej organizacji, czy też zalet i wad, ale w dużej mierze wypływa z osobistych zapatrywań poszczególnych pracowników i wartości jakie przypisują oni swojemu miejscu pracy. 3. Jakość pracy w dwóch typach przestrzeni biurowych wyniki badań Dla potrzeb diagnozy jakości otwartych i zamkniętych przestrzeni biurowych, przeprowadzono badania ankietowe na ograniczonej próbce 40 respondentów, pracowników różnych typów organizacji. W pierwszej z nich, stanowiącej przykład otwartej przestrzeni biurowej, zapytano łącznie 26 pracowników czterech instytucji: firmy informatycznej, przedsiębiorstwa produkcyjnego, urzędu miasta oraz banku. W drugim przypadku, pomieszczenia należały do typu zamkniętej przestrzeni biurowej. Badania przeprowadzono wśród 14 pracowników posiadających do dyspozycji własny gabinet. Ze względu na różną 8 Problem ten spowodowany jest zacieraniem się odpowiedzialności za wykonanie zadania w pracy zespołowej. Jeśli już uda się wskazać głównego autora sukcesu, proponuje się mu w dowód uznania biurko np. bliżej okna, podczas gdy w gabinetowym układzie przestrzeni biurowej mógłby być to np. ładniejszy gabinet. 5

6 liczebność respondentów w obu próbkach badawczych w każdej przestrzeni, zastosowano w analizie i interpretacji wyników odniesienie procentowe. Wielkości reprezentujące odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawiono jako odsetki wybieranych opcji. Jak wynika z badań większość respondentów lubiących swoją przestrzeń biurową pracowało w zamkniętej (71,43 proc.). W przypadku przestrzeni otwartych rozkład głosów między opcję tak a nie był równy i wynosił 50 proc. (wykres1). Wykres 1: Upodobanie przestrzeni pracy % Pyt 2. Czy w obecnej przestrzeni biurowej lubi Pani/Pan pracować? Otwarta 71, , Tak Nie Brak zdania Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Analiza czynników sprzyjających podniesieniu poziomu kreatywności pracowników wykazała, że dla osób pracujących w przestrzeniach otwartych kluczowe znaczeni ma bezpośredni kontakt z innymi współpracownikami (prawie 1/3 odpowiedzi), zaś dla osób pracujących w przestrzeniach zamkniętych czynnikiem najważniejszym jest możliwość skupienia się na własnej pracy (38,10 proc.). Czynnik ten dla osób w otwartej przestrzeni posiadał drugie co do istotności znaczenie. Bezpośrednie kontakty nie przekładały się w sposób istotny na postrzeganą kreatywność u osób pracujących w zamkniętych przestrzeniach, dlatego też czynnik ten wskazał najmniejszy odsetek respondentów (14,29 proc.). Czynnikiem ocenionym na podobnym poziomie była możliwość częstej wymiany zdań z innymi osobami (burza mózgów) - 20,93 proc. (przestrzeń zamknięta) i 19,05 proc. (przestrzeń otwarta). Szczegółowe wyliczenia przedstawia wykres 2. 6

7 Wykres 2: Czynniki sprzyjające kreatywności % Pyt 3. Jakie czynniki sprzyjają kreatywności u Pani/Pana? 38,10 30,23 25,58 20,93 14,29 Otwarta 23,26 19,05 28,57 1 Bezpośredni kontakt z innymi współpracownikami Możliwość skupienia się na własnej pracy Częsta wymiana zdań z innymi osobami (burza mózgów) Dokładne przemyślenie problemu Oprócz kreatywności, w wykonywanej pracy zawodowej mogą mieć istotne znaczenie również inne czynniki. Wykres 3 przedstawia odsetek udzielonych odpowiedzi, z których wynika, że w przestrzeni otwartej kluczowe znaczenie ma nieustanna wymiana informacji z innymi pracownikami, zaś dla przestrzeni zamkniętych - dokładność i staranność wykonywanej pracy, choć czynnik ten jest też często wskazywany w przypadku pracowników przestrzeni otwartych. Równocześnie czynnik kreatywności osobistej został sklasyfikowany jako trzeci co do istotności dla pracowników w obu typach przestrzeni. Wykres 3: Czynniki istotne w procesie pracy Pyt. 4 Co ma kluczowe znaczenie w Pani/Pana pracy? Podejmowanie decyzji o długofalowym skutku Szybkość przepływu informacji 7, ,76 16,67 Otwarta Dokładność i staranność wykonywanego działania 26,67 25,49 Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań 17,65 2 Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych 6,67 9,80 Wymiana informacji z innymi pracownikami 2 27,45 5, , ,00 3 % 7

8 Kolejne pytanie, dotyczące prywatności, dostarczyło potwierdzenia obiegowych hipotez, stawianych często w życiu codziennym, że przestrzeń zamknięta jest postrzegana jako dająca większą prywatność (71,43 proc.), niż otwarta (46,15 proc.). Jednakże, odsetek respondentów stwierdzających wprost, że przestrzeń otwarta nie daje im poczucia prywatności (30,77 proc.) nie był wyższy niż pozostałych pracujących w tego typu przestrzeni. Duży wpływ na poziom tego wskaźnika posiada wysoki odsetek respondentów pracujących w przestrzeni otwartej, a nie umiejących jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii (wykres 4). Wykres 4: Postrzeganie przestrzeni biurowej w kategorii prywatności % 8 Pyt. 5. Czy obecne miejsce pracy daje wystarczającą prywatność? 71, ,15 30,77 23,08 21,43 7,14 Tak Nie Nie mam zdania Otwarta Pytanie szóste ankiety dotyczyło możliwych zmian w przestrzeni biurowej, by pracownik mógł być bardziej kreatywny, mógł łatwiej komunikować się ze współpracownikami oraz by czuł się bardziej zrelaksowany. Wysoki odsetek respondentów stwierdził, iż należy wprowadzić istotne zmiany w przestrzeni otwartej by sprzyjała ona kreatywności oraz poziomowi zrelaksowania (wykres 5). Wykres 5: Istotność zalecanych zmian w przestrzeni biurowej Pyt 6. Należy coś zmienić w obecnej przestrzeni biurowej, aby Repondent/ka: h c y c z ą rd ie tw z i d ie w o p d o t n e c ro P Otwa rta 46,15 21,43 11,54 14,29 34,62 42,86 Był/a bardziej kreatywny/a Mógł/Mogła łatwiej komunikować się z koleżankami i kolegami Czuł/a w pracy się bardziej zrelaksowany/a? 8

9 Ze względu na swój charakter, przestrzeń otwarta dostarcza dużej swobody w komunikowaniu się, i dlatego też ten obszar wskazywano w niej najrzadziej, jako wymagający zmiany. Wśród pracowników przestrzeni zamkniętych, większość (ponad 1/3), wnioskowała o zmiany sprzyjające poziomowi zrelaksowania się. Po przeanalizowaniu propozycji zmian wynika, iż kluczowym czynnikiem w przestrzeni otwartej wpływającym na podniesienie kreatywności jest oprócz komunikacji, także możliwość koncentracji. Wynika to z faktu, iż oprócz wymiany informacji koniecznych w procesie pracy, w przestrzeni tego typu często przekazywane są informacje zbędne, rozpraszające pracowników. Z kolei w przestrzeniach zamkniętych, kluczowe znaczenia maja czynniki związane z ergonomią stanowiska pracy. Zbiorcze ujęcie odpowiedzi przedstawia tabel 2. Tabela 2. Proponowane zmiany w obu przestrzeniach biurowych Przestrzeń otwarta Przestrzeń zamknięta Obszar kreatywności Obszar komunikacji Obszar relaksacji - możliwość koncentracji; - powieszenie mapy drogowej; - zmiana biurka na większe; - zmniejszyć ilość osób w jednym biurze; - zmiana biura na przestrzeń zamkniętą; - udoskonalenie przepływu informacji; - zmiana organizacji pracy; - założenie Internetu; - zapewnienie światła dziennego; - bardziej praktyczne meble; - zamknięcie drzwi do biura; - ujednolicenie systemów przepływu informacji; - zainstalowanie intercomu; - zainstalowanie telefonu w gabinecie; - więcej roślin w biurze; - mniej obowiązków; - organizacje pracy; - przerwa lub gimnastyka - zmiana fotela, zakup kanapy; - zapewnienie światła dziennego; - więcej kwiatów / roślin; - zapewnienie bardziej ergonomicznych mebli; - zamknąć drzwi do biura; Kolejne pytanie ankiety (pyt. 7) dostarczyło informacji o potencjalnych stratach z tytułu trudności w wykonaniu pracy. Odsetek postrzegania aranżacji danej przestrzeni jako mogącej wpływać negatywnie na wykonywaną pracę był w przypadku przestrzeni zamkniętej (50 proc.). Aż ¾ respondentów pracujących w przestrzeni otwartej oceniło ją jako nieutrudniajacą wykonywanie pracy i nie wpływającą na ewentualne straty (wykres 6). 9

10 Wykres 6: Ocena aranżacji biura i strat tym spowodowanych Pyt. 7. Czy i w jakim stopniu obecna aranżacja biura przeszkadzają ci w wykonywaniu pracy? , ,08 Przeszkadza Nie przeszkadza Otwarta Respondenci podawali konkretne przykłady trudności, jakie napotykają ze względu na aranżację biura. Zostały one ujęte w tabeli 3. Tabela 3. Straty związane z aranżacją przestrzeni biurowej Przestrzeń otwarta Przestrzeń zamknięta Problemy i starty związane z aranżacją przestrzeni biurowej - hałas, za wiele osób w jednym pomieszczeniu, ogólna dekoncentracja; - gdy zachodzi potrzeba skupienia się na jednej rzeczy, ogólne rozmowy innych w tym przeszkadzają; - brak izolacji, dochodzące odgłosy powodują brak możliwości koncentracji; - zbyt duża liczba dokumentów, za mało mebli; - małe biuro, dużo dokumentów, brak regałów; - nieergonomiczne meble, niewygoda i dyskomfort fizyczny; - zbyt mały dostęp do światła dziennego, ból oczu, zmęczenie; - uboga kolorystyka, kolory chłodne, przygnębienie; - duża ilość odbieranych telefonów, strata czasu na wymianę czasem zbędnych informacji; - położenie przechodnie gabinetu, trudności w koncentracji; Często analizowanym problemem w różnych typach przestrzeni biurowych jest dostęp do światła dziennego 9. Z wyników badań wnioskować można, iż analizowane przestrzenie otwarte zapewniały lepszy komfort swoim pracownikom, niż przestrzenie zamknięte (wykres 7). Wynikało to z faktu, iż w badanych przestrzeniach okna były duże i szerokie, usytuowane na szerszej ścianie gabinetu, co pozwalało zapewnić większą ilość dziennego światła pracownikom. Z kolei w przypadku jednego gabinetu zamkniętego, nie było okien! Został on sztucznie utworzony z podziału większego pomieszczenia, zaś jedyny kontakt ze światłem 9 Ponieważ 90 proc. bodźców i informacji dociera do człowieka poprzez wzrok, zapewnienie komfortu dla oczu wydaje się kluczowe w procesie pracy. Przestrzenie biurowe, zarówno otwarte, jak i zamknięte często są narażone na brak dostatecznej ilości światła. Pierwsze ze względu na różnorodne usytuowanie biurek pracowników, drugie ze względu na konieczność aranżacji ograniczonej powierzchni biurowej dla potrzeb wzrastającej często liczby pracowników. Tworzy się w takich przypadkach gabinety, dzieląc dotychczasowy jeden. 10

11 dziennym, pracownik miał poprzez drzwi wejściowe do niego, które wychodziły na oszklony korytarz. Wykres 7: Zapewnienie dostępu do światła dziennego % Pyt. 8. Czy obecna przestrzeń biurowa zapewnia Pani/Panu dostęp do światła dziennego? 92,31 64,29 28,57 3,85 3,85 Otwarta 7,14 Tak Nie Nie mam zdania Oprócz zapewnienia dostępu do światła dziennego, respondenci już wcześniej wskazywali na szereg istotnych czynników problemowych w aranżacji biura. W pytaniu 9 poproszono o wskazanie tych, które w największym stopniu przeszkadzają w wykonywanej pracy (wykres 8). Wykres 8: Czynniki najbardziej przeszkadzające w aranżacji biura Pyt. 9. Co najbardziej przeszkadza Pani/Panu w aranżacji biura? inne brak możliwości koncentracji brak prywatności 7,69 7,14 14,29 15,38 15,38 za duży hałas 7,14 26,92 brak światła dziennego rodzaj mebli muzyka w tle materiały wykończeniowe układ mebli gadżety 3,85 7,69 7,69 7,69 14,29 15,38 21,43 Otwarta 35,71 35,71 kolorystyka 14,29 5, , , ,00 4 % 11

12 Dwa z nich: wspomniany już dostęp do światła oraz układ mebli zostały w przestrzeni zamkniętej uznane jako najbardziej utrudniające pracę. Potwierdza to dotychczasowe wyniki z poprzednich pytań. W przypadku przestrzeni otwartych, czynnikiem takim był hałas. Ciekawym wynikiem tych badań jest też potwierdzenie wyników pytania 7, w którym to większy odsetek niezadowolenia z przestrzeni biurowej odnotowano w przestrzeniach zamkniętych. Również i w tym pytaniu, aż trzy czynniki oceniono jako przeszkadzające w ponad 20 proc. odpowiedzi, co potwierdza ogólne niezadowolenie z jakości tych gabinetów. Analizując wyniki ankiet, należy również odnieść je do profilu respondentów. Większość z nich stanowiły kobiety, co nie było bez wpływu na jakość i formę udzielanych odpowiedzi, które były bardzo precyzyjne i czytelne w przekazie. Respondenci w większości posiadali wykształcenie wyższe, choć pracowali na stanowiskach niekierowniczych. Średnia wieku respondentów wynosiła prawie 35 lat, zaś staż pracy wyniósł 6,5 roku. Szczegółowe zestawienie prezentuje tabela 4. Tabela 4. Profil respondentów Metryczka / Typ przestrzeni biurowej Otwarta Ogółem Liczba (i odsetek) kobiet wśród ogółu respondentów 23 (88,46) 11 (78,57) 34 (85,00) Liczba (i odsetek) mężczyzn wśród ogółu respondentów 3 (11,54) 3 (21,43) 6 (15,00) Średnia wieku respondentów 33, ,78 Liczba osób z wykształceniem średnim Liczba osób z wykształceniem wyższym Liczba osób na stanowisku kierowniczym Liczba osób na stanowisku niekierowniczym Średnia liczba lat pracy 6,13 7,17 6,5 Podsumowując badania, należy podkreślić, że zwrotność ankiet był w 100 proc. Wpływ na to miał sposób przeprowadzania badania - ankieta bezpośrednia. W ten sposób udało się też zebrać opinie dodatkowe, o które nie pytano bezpośrednio w kwestionariuszu badawczym. 12

13 Wnioski Jakość procesu pracy w dużej mierze zależy od jakości szczególnego rodzaju przestrzeni społecznej, jaką jest przestrzeń biurowa. W różnorodnych typach biur kształtują się więzi i interakcje między pracownikami, przekładające się na sposób i efekt wykonywanej pracy zawodowej. Coraz częściej sugeruje się, że określony typ przestrzeni biurowej może mieć kluczowe znaczenie na jakość procesu pracy. W niniejszym artykule starano się przeanalizować zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i poprzeć empirycznie, różnorodne kwestie z tym związane. Do najważniejszych wniosków należą: - Zadowolenie związane z danym typem przestrzeni biurowej jest ogólnie wysokie, przy czym wyższe jest w przypadku przestrzeni zamkniętej. - Niezadowolenie z pracy w przestrzeni otwartej nie jest wyższe niż zadowolenie z pracy w przestrzeni zamkniętej, co podważa tezę o wyższości zamkniętej przestrzeni nad otwartą. Wniosek ten jest szczególnie ważny w obliczu zamiany tradycyjnych gabinetów na przestrzeń typu open space i ewentualnego negatywnego nastawienia pracowników do konieczności zmiany. - W obu typach przestrzeni zwraca się szczególną uwagę na tradycyjny czynnik wyróżniający ją: możliwość bezpośredniej komunikacji w przestrzeni otwartej oraz możliwość skupienia się w przestrzeni zamkniętej. - Czynniki w najwyższym stopniu utrudniające proces pracy, a często też prawidłowe interakcje z innymi współpracownikami, są różne w obu przestrzeniach. W przypadku otwartych pomieszczeń biurowych jest to hałas oraz cudze rozmowy sprzyjające ogólnej dekoncentracji, zaś w pomieszczeniach zamkniętych - brak dostępu do światła dziennego oraz brak ergonomicznego wyposażenia biura. Wyniki zarówno samej ankiety, jak i przegląd literatury, skłania do podjęcia szerszej dyskusji na temat pomieszczeń biurowych, które stanowią tak szczególny rodzaj wytworzonej przestrzeni, w której przebywa się często większą część dnia, spotykając się i współpracując z ludźmi. Każdy zatrudniony wnosi wkład w kształtowanie jakości tej przestrzeni, stad więc słusznym wydaje się zalecenie, by decydując o typie przestrzeni biurowej, poznać preferencje i upodobania pracowników. 13

14 Bibliografia 1. Gołębiowski M. (2007). Otwarta przestrzeń biurowa czy osobne pokoje? Harvard Business Review Polska 1: Pasieczny L. (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE. 3. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Scholar. 4. Koźmiński A., Piotrowski W. (2002). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN. 5. Libal. V. (1976). Organizacja i zarządzanie produkcją. Warszawa: PWE. 6. Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: ZNAK. 7. Turowski J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: KUL. 8. Winnicka E. (2007). Nie wbijaj gwoździa zegarkiem. Pomocnik psychologiczny (dodatek do tygodnika Polityka) z dn Nota biograficzna Dr Elżbieta Szczygieł, adiunkt na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Przewodnicząca Sekcji Analiz Społeczno-Ekonomicznych Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Specjalizuje się w badaniach zagadnień ekonomicznych dotyczących kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. 14

2/17/2015 ELEMENTY SOCJOLOGII PODRĘCZNIKI STARE WYDANIE PODRĘCZNIKA. Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012

2/17/2015 ELEMENTY SOCJOLOGII PODRĘCZNIKI STARE WYDANIE PODRĘCZNIKA. Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012 ELEMENTY SOCJOLOGII dr Agnieszka Kacprzak PODRĘCZNIKI Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012 PODRĘCZNIKI UZPEŁNIAJĄCE: Piotr Sztompka Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków, 2003 Krystyna

Bardziej szczegółowo

MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY

MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY Moje Miejsce Pracy - Barometr Biurowy to prekursorskie badanie pracowników biurowych przeprowadzone metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

2/18/2016 ELEMENTY SOCJOLOGII CO TO JEST SOCJOLOGIA? GORĄCA SOCJOLOGIA A SOCJOLOGIA NAUKOWA

2/18/2016 ELEMENTY SOCJOLOGII CO TO JEST SOCJOLOGIA? GORĄCA SOCJOLOGIA A SOCJOLOGIA NAUKOWA ELEMENTY SOCJOLOGII dr Agnieszka Kacprzak CO TO JEST SOCJOLOGIA? socjologia (societas i logos nauka o społeczeństwie) Społeczeństwo jest to pewna liczba ludzi, którzy w określonych czasach i pod pewnymi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO.

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Kultura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKUPU I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH SERWISOW AUKCYJNYCH

OCENA RYZYKA ZAKUPU I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH SERWISOW AUKCYJNYCH Daniel Rodzeń OCENA RYZYKA ZAKUPU., I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH, SERWISOW AUKCYJNYCH Przedstawiona w pierwszej części artykułu tematyka dotycząca zakupu, sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych W działalności firm usługowych w tym i firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jadwiga Daszykowska Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Jadwiga Daszykowska Copyright by Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) ,

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) , Raport z badania ankietowego Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

2. Nie 0 0. 3. Nie mam zdania 1 7

2. Nie 0 0. 3. Nie mam zdania 1 7 Na przełomie stycznia i lutego 2013 roku poproszono rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka Słodki Bobasek oddział Głogów Małopolski o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości pracy placówki. Ankieta

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ Gdynia 2013 Gdynia 81-336, ul. Czechosłowacka 3, tel.: 58 690 60 60, perfect@perfectconsulting.pl Warszawa 02-394, ul. Bielska 29/5, tel.: 602 480 631, warszawa@perfectconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział IV. Struktura klasowa i stratyfikacja społeczna mieszkańców Krosna

Spis treści. Wstęp Rozdział IV. Struktura klasowa i stratyfikacja społeczna mieszkańców Krosna Spis treści Wstęp... 9 RozdziaŁ I Podstawy teoretyczne i metodologiczne... 13 1. Pojęcie pogranicza i granicy w socjologii... 14 2. Pojęcie struktury społecznej... 26 3. Rozstrzygnięcia metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych dr Jakub Kołodziejczyk Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt.

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt. Konferencja nt.: Niepełnosprawni szanse i perspektywy włąw łączenia społecznego koncepcja rozwiąza zań systemowych. Warszawa: 10.10.2006 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Psychospołeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Marcin Komańda Oryginalnie opublikowane w: Uniwersytet w perspektywie kształcenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH Schemat poznania naukowego TEORIE dedukcja PRZEWIDYWANIA Świat konstrukcji teoret Świat faktów empirycznych Budowanie teorii Sprawdzanie FAKTY FAKTY ETAPY PROCESU BADAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań)

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań) Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Aktywność

Bardziej szczegółowo

centrum aktywizacji zawodowej

centrum aktywizacji zawodowej Pieczątka Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ.

KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Maria Krawczyk Grażyna Matkowska PPP-P Nr 3 Częstochowa KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Nie można stworzyć kompletnego poradnika dla rodziców na temat

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od czerwca do października 2010r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów.

Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów. Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów. Elżbieta Wiśniowska Szybki start daje przewagę Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Pieczątka. Wniosek. przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z objaśnieniami. 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Pieczątka. Wniosek. przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z objaśnieniami. 1. Powiatowy Urząd Pracy 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie Pieczątka Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej / lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego* ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Badania problemu biedy prowadzone są wyłącznie z perspektywy osób dorosłych. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Zalety i wady ankiety. wielka możliwość nieszczerych odpowiedzi przy posyłaniu ankiet pocztą wiele z nich nie wraca

A N K I E T A. Zalety i wady ankiety. wielka możliwość nieszczerych odpowiedzi przy posyłaniu ankiet pocztą wiele z nich nie wraca A N K I E T A 1 Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu szybkiego przebadania bardzo licznych populacji. Jest to najbardziej oszczędny sposób zbierania danych. 2 Zalety i wady ankiety zalety wady

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

O czym należy wiedzieć i pamiętać. Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż:

O czym należy wiedzieć i pamiętać. Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: O czym należy wiedzieć i pamiętać Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy,

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów Mgr inż. Grzegorz Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zarządzania i Marketingu Promotor: Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. PŁ Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

NAZYWANIE KSZTAŁTÓW, KSZTAŁTOWANIE NAZW. Bartosz Mozyrko O znaczeniu asemantycznych skojarzeń nazw dla projektowania logo

NAZYWANIE KSZTAŁTÓW, KSZTAŁTOWANIE NAZW. Bartosz Mozyrko O znaczeniu asemantycznych skojarzeń nazw dla projektowania logo NAZYWANIE KSZTAŁTÓW, KSZTAŁTOWANIE NAZW O znaczeniu asemantycznych skojarzeń nazw dla projektowania logo Bartosz Mozyrko mozyrko.bartosz@gmail.com EKSPERYMENT WOLFGANGA KÖHLERA W 1929 roku W. Köhler zaprezentował

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy.

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Dominika Kawalec Podsumowanie wyników...3 Metodologia...4 Analiza odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczne. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ

Wsparcie społeczne. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Szeroko definiowane wsparcie społeczne to pomoc dostępna dla jednostki w sytuacjach trudnych (Saranson, 1982, za: Sęk, Cieślak, 2004), jako zaspokojenie potrzeb w

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE DOWODZENIA

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE DOWODZENIA ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (160) 2011 ISSN 1731-8157 Magdalena HOPEJ KAMIŃSKA WSPÓŁCZESNE TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE DOWODZENIA Przedstawiono wyniki badań dotyczących stosowania w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013 30 września 2013 Wzrost liczby klientów Tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji sprzyja osiąganiu wzrostu Nowe rynki 4 2 3 Nowi klienci 0 Nowe produkty i usługi 1 Dzisiejszy biznes Lojalność i większe

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a współpraca z NGO s

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a współpraca z NGO s Część 2. - w ch - Jak trafnie odpowiadać na zapotrzebowanie firm? Jak organizacje powinny współpracować z wielkimi i małymi mi? 10 w ch Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe (Zmodyfikowany kwestionariusz występowania subiektywnych objawów zespołów przeciążeniowych oraz Zmodyfikowana lista kontrolna: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

KLIMAT BEZPIECZEŃSTWA A WYPADKOWOŚĆ NA PRZYKŁADZIE PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ

KLIMAT BEZPIECZEŃSTWA A WYPADKOWOŚĆ NA PRZYKŁADZIE PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ KLIMAT BEZPIECZEŃSTWA A WYPADKOWOŚĆ NA PRZYKŁADZIE PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ Izabela GABRYELEWICZ, Patryk KRUPA, Edward KOWAL Streszczenie: W artykule omówiono wpływ klimatu bezpieczeństwa pracy na

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 1.1. Podejście komplementarne do interpretacji efektywności i skuteczności... 14 1.2. Efektywność jako

Bardziej szczegółowo