REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG"

Transkrypt

1 I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: a. Operator: PACK-SERVICE Michał Lewandowski ul. Sąsiedzka 13, Gdańsk NIP , REGON ; b. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź który w jakikolwiek inny formalny sposób uzyskał dostęp do usług firmy Pack-Service, która zleca usługę Operatorowi; c. Konto - prowadzone dla Klienta przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach usług firmy Pack-Service; d. Przewoźnik - podmiot niezależny od Operatora, wyspecjalizowana firma świadcząca usługi przewozowe, kurierskie lub spedycyjne; e. List przewozowy- zgodny z właściwymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokument stanowiący dowód odbioru przesyłki; f. Regulamin - niniejszy dokument, ogólny regulamin świadczenia usług firmy Pack-Service; g. Przesyłka - paczki, koperty, palety, podejmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego; h. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przyjmująca Przesyłkę doręczaną przez Przewoźnika; i. Płatności on-line - platforma płatności internetowych obsługiwana przez Transferuj.pl; j. Strona Internetowa - witryna oraz wszystkie jej podstrony; k. Zlecenie - prawidłowo złożone przez Klienta oświadczenie woli w przedmiocie zamiaru zawarcia umowy w zakresie wykonania Usługi, obejmujące prawidłowo przekazane do Przewoźnika dane niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi; l. Usługa - usługa świadczona przez Operatora, polegająca na pośredniczeniu w zlecaniu i wykonywaniu usług przez Przewoźnika; m. Usługa Zwrot Pobrania - usługa dodatkowa polegająca na zdefiniowaniu, iż warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty PLN wskazanej w Liście Przewozowym przez nadawcę Przesyłki; n. Przesyłka ponadgabarytowa - w przypadku gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla 3 3 paczek o objętości powyżej 0,25m czyli cm ) waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) /6000; o. Waga rzeczywista - wpisana na Liście przewozowym waga Przesyłki; p. Element niestandardowy - elementy, których: - wymiary są większe niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m; - o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; - o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; - o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: gumy itd.); - zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; Strona 1 z 6

2 - umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu); - oznakowane naklejkami GÓRA lub UWAGA NST ; - których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych; q. Cennik - aktualna oferta cenowa określająca rodzaje usług świadczonych przez Przewoźników, opłaty obejmujące wynagrodzenie dla Przewoźników oraz wynagrodzenie dla Operatora, jak również wagę i gabaryty Przesyłek ustalane zgodnie ze specyfikacją towaru Klienta. 3. Operator i Klient przy realizacji Usługi związani są treścią Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia przez Klienta. 4. Zmiana Regulaminu dokonana przez Operatora nie jest skuteczna wobec Zleceń na Usługi świadczone przez Operatora, a złożone przez Klienta przed zmianą Regulaminu, chyba że Operator i Klient wyrażą zgodę na stosowanie w takim wypadku aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu. 5. O każdej zmianie Regulaminu Operator informuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając informacje na Stronie Internetowej. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krócej jednak niż 7 dni od dnia udostępnienia ich na Stronie Internetowej. II. Świadczenie usług. 1. Operator świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu usługę polegającą na pośredniczeniu przy zawieraniu umów na wykonanie usługi kurierskiej, przewozowej lub spedycyjnej przez Przewoźnika na rzecz Klienta. Usługa kurierska, przewozowa lub spedycyjna wykonywana jest wyłącznie przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na jego ryzyko i odpowiedzialność. 2. Klient upoważnia Operatora do zawarcia w jego imieniu umowy zlecającej Przewoźnikowi świadczenie usług kurierskich, przewozowych lub spedycyjnych obejmujących w szczególności odbiór, organizację przewozu lub dostarczenie Przesyłki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. Operator zobowiązuje się, że dołoży należytej staranności do wykonywania powierzonych Zleceń, zgodnie z interesem Klienta. 4. Operator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Usługi, w szczególności za przekazanie Zlecenia Przewoźnikowi. Za prawidłowe wykonanie usług kurierskich, przewozowych lub spedycyjnych, zgodnie z odpowiednim regulaminem stosowanym przez danego Przewoźnika, odpowiedzialność ponosi Przewoźnik. III. Przesyłki. 1. Klient zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym podania zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować nieodebraniem przesyłki przez Przewoźnika lub naliczeniem opłat zgodnych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązuje się do uregulowania dodatkowych należności wynikających z różnicy pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę (po weryfikacji) a ceną pierwotną obliczoną na podstawie danych przedstawionych przez Klienta. 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących towarów wyłączonych z przewozu określonych przez Operatora na Stronie Internetowej oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Klient zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno w szczególności: a. być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby etc.; Strona 2 z 6

3 b. być odpowiednio wytrzymałe; c. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; d. być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki poprzez oznakowanie np. Ostrożnie Szkło!, Góra/Dół, nie przewracać itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie oznaczeń naklejonych na opakowanie przesyłki. 4. Klient jest zobligowany do rzetelnego i starannego zabezpieczenia Przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie jej zawartości, jak również innych Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika. 5. Klient jest zobowiązany oddać Przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. 6. Opakowanie i zabezpieczenie Przesyłki wlicza się do jej wagi. IV. Realizacja usługi i odpowiedzialność. 1. Przewoźnik może odstąpić od wykonania usługi po przyjęciu Zlecenia, jeżeli: a. przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzisz szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję; b. przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; c. przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta; d. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce; e. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo; f. przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych; g. przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne; h. przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona; i. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić inne Przesyłki będące w posiadaniu Przewoźnika; j. ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz z ew. późn. zm.), przewóz Przesyłki jest zabroniony lub też przepisy przewidują wyłączność świadczenia określonych usług przez publicznego operatora pocztowego; k. przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne lub nie zostały dochowane inne warunki określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Operator ma prawo odmówić realizacji Usługi jeżeli wykonanie Usługi byłoby niezgodne z obowiązującym prawem, Regulaminem lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przewożony towar mógłby uszkodzić inne przesyłki. O odmowie przyjęcia zlecenia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez na adres wskazany podczas składania Zlecenia. 3. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niezgodne z postanowieniami pkt albo nie mających wymaganego opakowania. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania. Przewoźnik może także uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w pkt lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w Liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki. Strona 3 z 6

4 4. Przed podjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo zażądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Klienta zawartym w Liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania. 5. Przyjęcie przesyłki od Klienta odbywa się w miejscu nadania. Klient zobowiązany jest do przygotowania wszelkich danych potrzebnych do wypełnienia listy przewozowego oraz do nadzoru kuriera w zakresie prawidłowego wypełnienia listu przewozowego 6. Dowodem odbioru przesyłki jest podpisana kopia Listu przewozowego. Kopia Listu przewozowego stanowi podstawę do celów ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 7. Przesyłki odbierane są od Klienta w godz. 8:00-18:00 w dni robocze. 8. Klient ma możliwość dodatkowego zlecenia ubezpieczenia Przesyłki do wartości przesyłki poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki na Liście przewozowym oraz zadeklarowanie wartości Przesyłki. Za ubezpieczenie Przesyłki pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia (deklaracji wartości), jeżeli Klient nie potwierdzi tej usługi na Liście przewozowym danego Przewoźnika. 9. Odpowiedzialność Przewoźnika wobec Klienta z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia w Przesyłce oparta jest na powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2012 r. Poz z późn. zm.). V. Odbiór przesyłki. 1. Odbiorca, z zastrzeżeniem art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984 prawo przewozowe (Dz. U. 1984, Nr 53 poz. 272), nie może dokonać otwarcia Przesyłki przed podpisaniem u Przewoźnika potwierdzenia jej odebrania i uregulowania ewentualnych ciążących na nim należności, w szczególności w postaci uiszczenia opłaty z tytułu odbioru Przesyłki. 2. W przypadku nadania przesyłek z dodatkową usługą Zwrot Pobrania, Operator zwróci do nadawcy sumę pobrania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od momentu odebrania przesyłki przez odbiorcę. Przez zwrot sumy pobrania rozumie się złożenie przez Operatora dyspozycji przelewu na konto Klienta. 3. Odmowa uregulowania należności ciążących na przesyłce przez Odbiorcę jest traktowana jako odmowa przyjęcia przesyłki. W takim przypadku przesyłka jest zwracana na koszt Klienta do miejsca nadania. 4. W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub w przypadku innych przyczyn niezależnych od Przewoźnika gdy nie można doręczyć przesyłki, przesyłka jest zwracana do Klienta na jego koszt. 5. Klient będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszelkich poniesionych przez Operatora kosztów dodatkowych związanych z realizacją na zlecenie Klienta Usług, wynikających z okoliczności leżących po stronie Klienta, w szczególności: a. kosztów wynikających z zadeklarowania przez Klienta w zleceniu nieprawidłowej wartości, ilości, wagi lub rozmiaru towarów objętych Usługami; b. kosztów wynikających z nieuiszczenia przez Klienta cła lub jakichkolwiek innych opłat związanych z odprawa celną towarów; c. kosztów dodatkowego magazynowania paczek na skutek nieodebrania ich lub nieterminowego ich odebrania przez Klienta, nieuiszczenia przez Klienta wymaganych opłat lub niedostarczenia przez Klienta dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług; d. kosztów kolejnych prób doręczenia paczki do Odbiorcy, w przypadku gdy dwie pierwsze próby Strona 4 z 6

5 dostarczenia paczki do Odbiorcy były nieskuteczne na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub Odbiorca; VI. Płatności i faktury. 1. Za wszystkie zrealizowane Usługi zlecone przez Klienta Operator nalicza opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym Cennikiem. 2. Płatności za wykonane Usługi będą realizowane na podstawie wystawionych przez Operatora faktur, przelewem bankowym na konto Operatora lub poprzez system płatności on-line. Możliwe jest ustalenie innego terminu płatności, jednakże zmiana ta musi być każdorazowo ustalona z Operatorem. 3. Faktury VAT za wykonane przez Operatora Usługi będą wystawiane zbiorczo w cyklach 10-cio dniowych lub według ustaleń zawartych w odrębnych umowach pomiędzy Operatorem i Klientiem. 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej zgodnie z 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Poz. 1528). Klient upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej. Na wyraźne życzenie Klienta, faktury będą dostarczane również listem zwykłym lub poleconym. 5. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Operatora w przypadku nieotrzymania faktury w terminie. 6. Dla Klientów korzystających z Usług Operatora sporadycznie, tzn. nie częściej niż raz w miesiącu będzie stosowana forma przedpłaty na konto Operatora (przelewem lub poprzez płatności on-line). 7. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek bankowy Operatora. 8. Mechanizmy i kanały płatności on-line obsługiwane są przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 PLN (wpłacony w całości)., współpracującą ze Zleceniobiorcą na podstawie odrębnej umowy. Wyżej wymienione kanały płatności wyszczególnione i dostępne są na Stronie Internetowej. VII. Przesyłki zagraniczne. 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej, Urząd Celny bądź inny właściwy organ władzy publicznej może naliczyć cło lub podatek. Należności te zobowiązuje się zapłacić Odbiorca lub Klient. Klient zobowiązuje się również do wypełnienia oraz dołączenia do przesyłki wymaganych dokumentów eksportowych (karta odprawy celnej oraz faktura VAT proforma lub faktura handlowa w przypadku wysyłki na sprzedaż). Dokumenty te wysyłane są przez Operatora drogą elektroniczną. Dokumenty te Klient dołącza we własnym zakresie w oryginale i dwóch kopiach. Oprócz wymienionych dokumentów na nadawcę może zostać nałożony obowiązek wypełnienia pełnomocnictwa dla agencji celnej w celu dokonania odprawy celnej. VIII. Reklamacje i roszczenia. 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Przewoźnika rozpatrywane są przez Przewoźnika, którego usług reklamacja dotyczy stosownie do ustawy Prawo Przewozowe oraz regulaminu Przewoźnika, w szczególności w terminach przez tego Przewoźnika przyjętych. W tym wypadku Operator wyłącznie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów i informacji niezbędnych do Strona 5 z 6

6 rozpatrzenia reklamacji przez Przewoźnika. 2. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące usług Operatora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie pack-service.pl, mailowo lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Pack-Service ul. Mostowa Gdańsk. 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta, adres Klienta przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. 4. Jeżeli składana reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, Klient zostanie wezwany do usunięcia braków. 5. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres przypisany do Konta lub podany w trakcie logowania. IX. Polityka przerw technicznych. 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane świadczenie usług oraz funkcjonowanie strony pack-service.pl. W przypadku informatycznego systemu zamówień transportowych (usług logistycznych Przewoźników, z których Operator korzysta), mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem, oprogramowaniem lub dostępem do niezależnych od Operatora systemów. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne. X. Postanowienia końcowe. 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Operatora w celu koniecznym do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Klienta zostały przekazane Operatorowi dobrowolnie i Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 2. Operator jest upoważniony do udostępniania danych osobowych Klientowi i Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym dla wykonywania postanowień określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Operator chroni dane osobowe Klientów, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie. Strona 6 z 6

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę ITBross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o.

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Postanowienia wstępne Niniejsze Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług określają zasady świadczenia przez krajowych usług przewozu, międzynarodowych usług spedycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM A) Definicje Paczka - rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo