OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni w siedzibie sądu przy ul. Czerniakowskiej Warunki konkursu wynajmu Przedmiotem umowy jest wynajem powierzchni 10,37m² usytuowanej w holu na parterze (pomieszczenie nr 57) budynku położonego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 będącego w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Warszawie w części budynku przeznaczonej na potrzeby Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów oraz Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Stroną umowy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wynajmuje przedmiotową powierzchnię w celu prowadzenia działalności usługowo-sprzedażowej w tym: usług kserograficznych kopiowania dokumentów, sprzedaży detalicznej książek i periodyków z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego itp. Dzienników Ustaw i Monitorów, druków akcydensowych i ewidencyjnych, artykułów kosmetyczno-higienicznych, biletów ZTM, tabletek przeciwbólowych, artykułów biurowych, sprzedaży z automatu: herbaty, kawy i czekolady na gorąco, artykułów spożywczych opakowanych np. napoje bezalkoholowe, batony czekolada, ciasteczka, cukierki itp. Miesięczny czynsz wynajmu za 1m² nie może być niższy niż 100 zł brutto w przypadku podania niższej ceny oferta może być odrzucona bez podania przyczyny. Miesięczny czynsz najmu może ulec zmianie raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za drugi kwartał danego roku opublikowany przez GUS. Zmiana kwoty czynszu może nastąpić w miesiącu lipcu danego roku na kolejny dwunastomiesięczny okres wynajmu powierzchni. Ustala się stałą miesięczną opłatę eksploatacyjną i administracyjną na 2012 r. w wysokości 155,75 zł brutto, która może ulec zmianie w miesiącu styczniu 2013 r. na rok 2013, w miesiącu styczniu 2014 r. na rok 2014, w miesiącu styczniu 2015 r. na rok 2015 jeżeli wzrośnie koszt jednostkowy brutto poszczególnych składników kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych u Wynajmującego. W przypadku zmiany kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych najemcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z 14 dniowym okresem jej wypowiedzenia. Rozmowy telefoniczne rozliczane będą odrębnie na podstawie wydrukowanych bilingów. 2. Warunki uczestnictwa w konkursie Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs ofert wynajem powierzchni, przy ul. Czerniakowskiej 100, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, Oddział Gospodarczy, pokój 524, V piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2012r., do godz. 12:30. Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym oraz dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Dodatkowe informacje Sąd zastrzega sobie prawo wycofania się z wynajmu powierzchni bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

2 ... (pieczęć adresowa wykonawcy)... (miejscowość i data) Regon... NIP... OFERTA Do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Marszałkowska Warszawa Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące konkursu ofert z zakresu wynajmu powierzchni 10,37m² w holu na parterze budynku położonego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 (siedziba KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie) w celu prowadzenia działalności usługowosprzedażowej w tym: usług kserograficznych kopiowania dokumentów -, sprzedaży detalicznej książek i periodyków z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego itp. Dzienników Ustaw i Monitorów, druków akcydensowych i ewidencyjnych, artykułów kosmetyczno-higienicznych, biletów ZTM, tabletek przeciwbólowych, artykułów biurowych, sprzedaży z automatu: herbaty, kawy i czekolady na gorąco, artykułów spożywczych opakowanych np. napoje bezalkoholowe, batony czekolada, ciasteczka, cukierki itp. 1. Oferuję: a) miesięczny czynsz wynajmu netto... zł za 1m² powierzchni, b) miesięczny czynsz wynajmu brutto... zł za 1m² powierzchni, 2. Łączna kwota miesięcznego czynszu wynajmu stanowiła będzie iloczyn powierzchni wynajmowanej i stawki miesięcznego czynszu wynajmu za 1m², przy czym łączna kwota miesięcznego czynszu wynajmu stanowi kwotę... zł netto. Do czynszu będzie doliczony podatek VAT w wysokości... %. 1. Obliczenie: a) 10,37 m² x... zł netto za 1m² powierzchni wynajmowanej =... zł netto + VAT...% =... zł brutto. b) Do czynszu brutto zostanie doliczona stała opłata administracyjna w wysokości 155,75 zł brutto 2. Miesięczny czynsz wynajmu płatny jest w terminie do 10-tego każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie nr Stała opłata eksploatacyjna i administracyjna płatna jest w terminie do 10-tego każdego miesiąca z góry na konto Sądu Okręgowego w Warszawie nr Wykonawca oświadcza ze zapoznał się ze wzorem umowy stanowiący załącznik nr 1 do oferty.... (data i podpis Wykonawcy)

3 Załącznik nr 1 do oferty UMOWA NR./2012 (wzór) Zawarta w dniu.pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie z siedzibą przy Al. Solidarności 127 zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez: Panią Dorotę Ludwinia Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie a Firmą/ Panem.. prowadzoną w oparciu.. zarejestrowaną pod numerem.. zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest wynajem powierzchni 10,73 m2 usytuowanej w holu na parterze (pomieszczenie nr 57) budynku położonego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 będącego w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Warszawie w części przeznaczonej na potrzeby Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów oraz Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. 2 Wynajmujący wynajmuje firmie/panu. przedmiotową powierzchnię w celu prowadzenia działalności usługowo-sprzedażowej w tym: usług kserograficznych kopiowania dokumentów -, sprzedaży detalicznej książek i periodyków z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego itp. Dzienników Ustaw i Monitorów, druków akcydensowych i ewidencyjnych, artykułów kosmetyczno-higienicznych, biletów ZTM, tabletek przeciwbólowych, artykułów biurowych, sprzedaży z automatu: herbaty, kawy i czekolady na gorąco, artykułów spożywczych opakowanych np. napoje bezalkoholowe, batony czekolada, ciasteczka, cukierki itp. 1. Najemca zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie instalacji zewnętrznych, doprowadzonych do przedmiotowego pomieszczenia oznaczonego nr 57, w szczególności instalacji energetycznej, centralnego ogrzewania. 2. Wynajmujący umożliwia Najemcy korzystanie z łazienki wraz z sanitariatem o ograniczonym dostępie oznaczonej nr Wynajmujący umożliwia Najemcy korzystanie z usług eksploatacyjnych na zasadach jak inni użytkownicy obiektu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług komunalnych wywozu nieczystości (płynnych i stałych), dostawy energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania. 3 Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot wynajmu wyłącznie w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej określonej w 2 ust. 1. Wykorzystanie wynajmowanego pomieszczenia nr 57 w celu innym niż określony 2 ust. 1 wymaga pisemnej zgody Wynajmującego, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 4 Najemca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich zezwoleń umożliwiających prowadzenie swojej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu nr Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec instytucji państwowych, samorządowych i klientów za prowadzenie działalności handlowej zgodnie z obowiązującymi

4 przepisami prawa. Po stronie Najemcy leży ubezpieczenie ruchomości znajdujących się w przedmiocie wynajmu Najemca zobowiązuje się nie dokonywać w przedmiocie umowy żadnych zmian i przeróbek bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego. 2. Najemca odpowiada za wszystkie powstałe w czasie trwania umowy uszkodzenia przedmiotu wynajmu. 3. Najemca zobowiązuje się w czasie trwania umowy wykonywać w przedmiocie wynajmu drobne naprawy i remonty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Najemca zobowiązuje się po wygaśnięciu umowy wynajmu zwrócić Wynajmującemu przedmiot umowy w terminie 30 dni, w stanie nie pogorszonym i przywrócić stan z dnia podpisania umowy. 5. Najemca oświadcza, że przyjmuje w użytkowanie pomieszczenie nr 57 w stanie technicznym bardzo dobrym. 6. W przypadku, gdy Najemca będzie zajmować przedmiot umowy bez tytułu prawnego po wygaśnięciu umowy, wówczas zobowiązany będzie zapłacić, tytułem czynszu kwotę stanowiącą równowartość czynszu plus 50% za cały okres, rozpoczynający się w dniu wygaśnięcia umowy a kończący się w dniu, w którym najemca opuszcza przedmiot umowy Najemca jest obowiązany umieścić na fasadzie pomieszczenia swoje znaki formowe na własny koszt i w taki sposób, aby klienci nie mieli wątpliwości, iż jest to pawilon Najemcy. Znaki te muszą pozostać na miejscu przez cały czas trwania niniejszej umowy. 2. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo ppoż. Oraz czystość i porządek dzierżawionej powierzchni. 3. Najemca jest zobowiązany do prowadzenia działalności w sposób nie utrudniający pracy Wynajmującego i wykorzystywania urządzeń w tym kserograficznych nie naruszając niezbędnej ciszy Strony ustalają, iż z tytułu niniejszej umowy Najemca będzie płacił czynsz oraz stałą opłatę eksploatacyjną i administracyjną Sądowi Okręgowemu Warszawie. 2. Miesięczny czynsz wynajmu całkowitej powierzchni wynosi.. zł brutto, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry, płatność następuje na rachunek Sądu Okręgowego w Warszawie nr Miesięczny czynsz najmu może ulec zmianie raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za drugi kwartał danego roku opublikowany przez GUS. Zmiana kwoty czynszu może nastąpić w miesiącu lipcu danego roku na kolejny dwunastomiesięczny okres wynajmu powierzchni. 4. Miesięczna stała opłata eksploatacyjna i administracyjna za rok 2012 wynosi 155,75 zł brutto, płatna do 10-go każdego miesiąca z góry, płatność następuje na rachunek Sądu Okręgowego w Warszawie nr Obowiązek płacenia przez Najemcę czynszu oraz opłaty eksploatacyjnej i administracyjnej na podstawie niniejszej umowy powstaje od dnia. przy czym pierwsza rata płatna do 6. Opłaty za usługi telekomunikacyjne rozliczane będą odrębnie na podstawie wydrukowanych bilingów. 7. Stałą miesięczna opłata eksploatacyjna i administracyjna może ulec zmianie w miesiącu styczniu 2013 r. na rok 2013, w miesiącu styczniu 2014 r. na rok 2014, w miesiącu styczniu 2015 r. na rok 2015 jeżeli wzrośnie koszt jednostkowy brutto poszczególnych składników kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych u Wynajmującego. 8. W przypadku zmiany kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych najemcy służy prawo rozwiązania umowy z 14 dniowym okresem jej wypowiedzenia. 9. W razie zwłoki w uiszczaniu przez Najemcę należności określonych w niniejszym paragrafie Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

5 9 1. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi w ramach prowadzonej działalności zgodnie z 2 ust. 1 niniejszej umowy przede wszystkim dla klientów i pracowników sądu w dni robocze w godzinach 9:00 16:00 z wyjątkiem zdarzeń losowych (awarie sprzętu, brak zasilania, ewakuacja gmachu itp.). Wszystkie istotne przewidywane przerwy wynikające z innych przyczyn powinny być wcześniej uzgadniane z Wynajmującym. 2. Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i wszelkich innych ustaw mających zastosowanie w związku ze specyfiką sądów. 3. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może podnajmować lokalu ani w części ani w całości jak również oddać w bezpłatne użytkowanie, osobom trzecim pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Umowa niniejsza jest zawarta na okres od.do z możliwością jej rozwiązania za uprzednim 2 miesięcznym terminem wypowiedzenia. 2. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia z następujących przyczyn: a) Najemca używa przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub zaniedbuje go do tego stopnia, że pociąga to za sobą jego istotne uszkodzenia, które nie zostały niezwłocznie naprawione, b) Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłacie czynszu i innych świadczeń, c) Najemca w inny sposób uporczywie lub rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy. 11 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 12 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 13 Wszelkie spory między stronami, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy, jeżeli podjęta próba ugodowa nie doprowadzi do ich polubownego załatwienia, będą rozstrzygane przez sądy powszechne na zasadach ogólnych. 14 Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Najemcę oraz ogłoszenie konkursu ofert. 15 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron. Wynajmujący Najemca

6 Załącznik nr 1 do Umowy najmu z dnia. OPŁATY EKSPLOATACYJNE I ADMINISTRACYJNE NA ROK 2012 Lokalizacja: ul. Czerniakowska 100 Najemca:. Powierzchnia najmu: 10,37 m² Składniki kosztów eksploatacyjnych i Lp. administracyjnych 1. Energia elektryczna 2. Energia cieplna 3. Woda, ścieki 4. Administrowanie budynku 5. Ochrona budynku 6. Usługi, naprawy, konserwacje urządzeń i instalacji technicznych nie objęte usługą administrowania 7. Sprzątanie obiektu 8. Ubezpieczenie budynku Opłaty z tytułu wieczystego 9. użytkowania gruntu Podatek od budynek nieruchomości 10. grunt Wartość przeliczeniowa (m²) Miesięczny koszt brutto (zł) 10,37 155,75

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: Biała Podlaska 28.07.2015r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. upublicznione dnia 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej www.europaplus.pl oraz www.aop.europaplus.pl dotyczy projektu AKADEMIA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.gimnazjum3grodzisk.pl, na tablicy ogłoszeń Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

... ... reprezentowanym przez: - pełnomocnictwo Nr z dnia. zwanym dalej Wykonawcą 1

... ... reprezentowanym przez: - pełnomocnictwo Nr z dnia. zwanym dalej Wykonawcą 1 UMOWA NR /NO/2014 Załącznik nr 9.1 do SIWZ zawarta w Warszawie w dniu..2014 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Czas trwania umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Czas trwania umowy Istotne postanowienia umowy najmu lokalu w celu prowadzenia bufetu w budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 1 Przedmiot umowy 1. Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Obowiązuje od 2 kwietnia 2013r. Wzór umowy najmu lokalu użytkowego załącznik nr 1 do regulamin przetargu ustnego, konkursu ofert lub negocjacji o najem nieruchomości, lokali użytkowych i garaży stanowiących

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy UMOWA NAJMU NR /NA/2011 Śląskim Centrum Logistyki S A siedziba firmy 44-100 Gliwice, ul. Portowa 28 nr wpisu do rejestru w KRS - Sąd Rejonowy w Gliwicach - KRS 0000047612

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego.

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. Nr sprawy:1/ztm /2015 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. PRZEDMIOT PRZETARGU: stragan handlowy nr 11 o pow. 8 m 2 zlokalizowany na terenie Targowiska Zieleniaka przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu

Bardziej szczegółowo