Płock, dnia r. AT - ZP Wykonawcy Tablica Ogłoszeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płock, dnia 27.01.2015 r. AT - ZP - 226 2 2015. Wykonawcy www.zoo.plock.pl Tablica Ogłoszeń"

Transkrypt

1 Płock, dnia r. AT - ZP Wykonawcy Tablica Ogłoszeń Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający - Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk automatów do sprzedaży biletów oraz dostawę i wdrożenie systemu do sprzedaży biletów przez internet dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. w dniu r. Wykonawca przekazał pytania do SIWZ, których treść wraz z odpowiedziami przekazujemy poniżej: W zakresie części 1 1. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania biletomatu o wysokości do 185, szerokości do 85cm oraz głębokości do 80 cm. Pozwoli to na zaoferowanie Państwu urządzenia o solidnej konstrukcji, dostosowanej do ergonomicznej i wygodnej obsługi, jednocześnie bezpieczniej i funkcjonalnej. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuścił wymiary biletomatów w zakresie 170 cm +/-20 cm wysokość, 68 cm +/-10 cm szerokość, 35 +/-10 głębokość. Wymiary podane w zapytaniu odpowiadają zakresowi dopuszczonemu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu dotyczącego wymiarów urządzenia. 2. Str. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: "System obsługi monet powinien akceptować monety o wartości 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł." Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie automat będzie akceptował następujące nominały monet: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł? Monety o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr są w praktyce nieużywane w tego typu rozwiązaniach i stanowią tylko niepotrzebny dodatkowe obciążenie eksploatacyjne dla użytkownika. Z cenników stosowanych obecnie przez Zamawiającego widać że ceny biletów są skonstruowane z zaokrągleniem do pełnych złotych wydaje się więc zupełnie niepotrzebne stawianie wymagań na obsługę tak niskich nominałów monet. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga by urządzenia akceptowały monety o wartości 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu dotyczącego akceptowanych przez urządzenie nominałów monet. 3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji API do systemu biletowo kasowego iksoris, umożliwiającego przeprowadzenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego integrację automatów

2 biletowych z systemem biletowym iksoris i wzajemną komunikację w czasie rzeczywistym. Dokumentacja taka jest niezbędna do przygotowania wyceny ofertowej, umożliwia bowiem ocenę możliwości i ilości niezbędnych prac integracyjnych. Brak jej przekazania może stanowić ograniczenie przez Zamawiającego konkurencji jedynie do producenta oferującego i znającego system iksoris i uniemożliwiać złożenie oferty innym Wykonawcom. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji systemu iksoris. Wykonawca musi we własnym zakresie porozumieć się z dostawcą systemu iksoris w celu zdobycia takiej wiedzy. 4. Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania że Zamawiający przygotuje fundamenty do automatów i ich wykonanie nie jest po stronie Wykonawcy. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż przygotuje fundamenty do automatów i ich wykonanie nie jest po stronie Wykonawcy. 5. Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania że wykonanie instalacji zasilającej i sygnałowej do automatów leży po stronie Zamawiającego i Wykonawca nie musi ujmować tego w swojej ofercie. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż wykonanie instalacji zasilającej i sygnałowej do automatów leży po stronie Wykonawcy. 6. Str. 2 OPZ: "wykonawca w cenie oferty uwzględni 12 miesięczne wsparcie techniczne dla Zamawiającego polegające na pomocy świadczonej zdalnie, a w razie konieczności na miejscu u Zamawiającego) w bieżącej aktualizacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania przez nie wykorzystywanych oraz aktualizacja oprogramowania..". Prosimy o określenie limitu (puli) godzin jakie należy wycenić w ofercie na 12 miesięczne wsparcie techniczne dla Zamawiającego. Obecnie sformułowania uniemożliwiają wycenę tej usługi. Nie jest doprecyzowane kto będzie i na podstawie jakich przesłanej określał konieczność usługi na miejscu (co wiąże się z dodatkowymi kosztami które należy ująć w ofercie). Wykonawcy ciężko przewidzieć jak biegłych pracowników Zamawiający oddeleguje do obsługi systemu i z iloma pytaniami, wątpliwościami czy błędami popełnianymi na skutek niewłaściwej eksploatacji będą się oni zwraca do Wykonawcy. Tak ogólne opisanie wymagań powoduje że Zamawiający w sposób niezasadny może wzywać Wykonawcę do osobistego stawiennictwa się nawet w bardzo drobnych problemach wynikających chociażby z błędów popełnianych przez użytkowników. Zgodnie z ustawą PZP przedmiot zamówienia musi być opisany na tyle dokładnie i szczegółowo aby była możliwa jego wycena przez Wykonawcę. Prosimy więc o określenie godzinowe limitu wsparcia technicznego dla Zamawiającego w okresie 12 miesięcy oraz maksymalnej ilości wizyt które należy wycenić w ofercie do świadczenia wsparcia na miejscu u Zamawiającego. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie może przewidzieć godzinowego limitu wsparcia technicznego oraz maksymalnej ilości wizyt. Wykonawca powinien w ofercie wycenić konieczność pozostawania w gotowości świadczenia wsparcia technicznego przez 7 dni w tygodniu od godz oraz czasu reakcji poprzez zapewnienie rozwiązania zgłoszonych problemów w ciągu 24 godzin od złożenia zgłoszenia. W zakresie części 2 1. Prosimy o przekazanie dokumentacji API do posiadanego obecnie systemu biletowo kasowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w celu umożliwienia Wykonawcom wyceny prac integracyjnych

3 wymaganych w SIWZ dostarczanego systemu płatności on line z posiadanym przez Zamawiającego systemem. Brak przekazania dokumentacji API uniemożliwia złożenie oferty innym Wykonawcom niż producent systemu iksoris i będzie stanowić ograniczenie konkurencji w niniejszym postępowaniu, co jest niezgodne z ustawą PZP. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji systemu iksoris. Wykonawca musi we własnym zakresie porozumieć się z dostawcą systemu iksoris w celu zdobycia takiej wiedzy. 2. System musi współpracować min. z następującymi dostawcami usług płatności online:payu, Przelewy 24, e-card." Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje jednoczesnej współpracy z trzema operatorami płatności internetowych? Czy też będzie w rzeczywistości korzystał z jednego operatora? ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż wymaga współpracy z min. 3 powyżej przytoczonymi dostawcami usługi płatności online, aby mieć wybór najatrakcyjniejszej oferty względem opłat prowizyjnych i pośrednich. 3. Prosimy o wyjaśnienie wymagania: "System musi mieć możliwość wyniesienia usługi płatności on line do zewnętrznego operatora usług hostingowych" Jaki związek mają płatności on line co do których są sprecyzowane dokładnie wymagania z OPZ z usługami hostingowymi? ODPOWIEDŹ: Ponieważ Zamawiający wymaga, aby sprzedaż online odbywała się na podstawie aktualnego cennika, określanego w istniejącym systemie, który fizycznie znajduje się w siedzibie Zamawiającego chce on uniknąć konieczności zapewnienia wysokiej bezawaryjności tej usługi, co przy istniejącej infrastrukturze dostępowej może okazać się niemożliwe. Posiadane obecnie asymetryczne łącza dostępowe typu ADSL nie dają takiej gwarancji. Dodatkowo wyniesienie usługi do zewnętrznego operatora usług hostingowych oprócz zwiększonej bezawaryjności takiego rozwiązania umożliwi zminimalizowanie wymagań dot. serwera usługi płatności online, który będzie udostępniał pozycje cennikowe. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że wymaga takiej możliwości, ale zostanie ona zastosowana w zależności od potrzeb na etapie wdrożenia. 4. Str. 2 OPZ: "dostarczenie serwera niezbędnego do zainstalowania modułu do internetowej sprzedaży biletów lub instalację tej funkcjonalności na serwerze hostingowym" Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania że w przypadku wybrania przez Wykonawcę opcji instalowania modułu internetowej sprzedaży biletów na serwerze hostingowym koszt hostingu pokryje Zamawiający. Jeśli koszty hostingu Wykonawca ma wliczyć do ceny ofertowej to prosimy doprecyzowanie jaki okres hostingu serwera należy wliczyć do ceny ofertowej. Brak tej informacji uniemożliwia przygotowanie wyceny. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ten okres na równi z okresem trwania gwarancji, czyli 24 miesiące. Po zakończeniu okresu gwarancji koszty utrzymania serwera hostingowego Wykonawca powinien wkalkulować w zakres umowy wsparcia technicznego. 5. Str. 2 OPZ: "dostarczenie 3 palmtopów do kontroli biletów zakupionych przez internet" czy zamawiający oczekuje jedynie dostarczenia urządzeń i posiada oprogramowanie do kontroli biletów które zainstaluje na nich? Brak informacji na temat w projekcie.

4 ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ palmtopy muszą komunikować się bezpośrednio z bazą danych (PostgreSQL) istniejącego systemu biletowo-kasowego (on-line) celem bieżącej weryfikacji ważności danego biletu, co oznacza konieczność dostarczenia oprogramowania do kontroli biletów i zainstalowania na palmtopach. 6. Str. 2 OPZ "dostarczenie 3 palmtopów do kontroli biletów zakupionych przez internet" Jeśli po stronie Wykonawcy ma leżeć również dostarczenie oprogramowania do kontroli biletów na palmtopy to czy Zamawiający posiada serwer zarządzający z centralnym oprogramowaniem do kontroli biletów umożliwiającym współpracę z palmtopami? Jeśli tak prosimy o przekazanie dokumentacji API do centralnego oprogramowania kontroli biletów w celu umożliwienia wyceny ofertowej i sprawdzenia kompatybilności z oferowanym palmtopem. ODPOWIEDŹ: Zamawiający stwierdza, iż zgodnie z OPZ uruchomienie bądź stworzenie systemu kontroli biletów leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może w tym zakresie zadania oprzeć się na istniejących rozwiązaniach dostarczanych przez system iksoris, bądź zastosować własne rozwiązanie oparte o istniejącą bazę danych systemu sprzedażowego oraz o istniejący system API (nazwa handlowa iksoris: WebSerwis). Zamawiający informuje jednocześnie, iż nie posiada opisu interfejsu wymiany danych z systemem sprzedażowym iksoris. Wykonawca musi we własnym zakresie porozumieć się z dostawcą systemu iksoris w celu zdobycia takiej wiedzy. Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca zadania jest integratorem a wykonywane zadanie może powodować ingerencje w system iksoris (chociażby za pośrednictwem interfejsu wymiany danych API), przez co Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za spójne działanie i integracje obu systemów. System ma być spójny a słowo integracja wskazuje na zależność działania całego systemu, a co za tym idzie, współodpowiedzialność za prawidłowe działanie całego systemu, w tym również istniejącego, dlatego Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający - Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk automatów do sprzedaży biletów oraz dostawę i wdrożenie systemu do sprzedaży biletów przez internet dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku dokonuje zmiany treści SIWZ w: ROZDZIAŁ XI -OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: 7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. - Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: Dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk automatów do sprzedaży biletów oraz dostawa i wdrożenie systemu do sprzedaży biletów przez internet do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Część... Nie otwierać przed dniem roku do godz

5 - Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. ROZDZIAŁ XII - MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, ul. Norbertańska 2, Sekretariat do dnia roku do godz pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2. Otwarcie ofert nastąpi roku o godz w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, Sala Dydaktyczna. p.o. Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Krzysztof Kelman

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30.

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30. D.XXIII-350/10/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w odpowiedzi na pytania przesłane do przetargu nieograniczonego DXXIII 350/10/2013 na Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU. 58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU. 58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup. 22/2009 Wałbrzych, 27 marca 2009 r. WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. 22/2009 Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.18.2015 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo