AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_ Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, socjologii i statystyki. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom czynników, które mogą wpływać na wielkość sprzedaży. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia ma świadomość znaczenia innych kultur w biznesie 2 zna zasady komunikacji z ludźmi z innych kultur K_W0, K_W09, K_W, K_U0 K_U0, K_U20, K_K02, K_K04 ma wiedzę na temat zarządzania zakupami i sprzedażą K_W08, K_U0 4 zna rodzaje klientów i potrafi dostosować do nich sprzedaż 5 ma świadomość znaczenia aktywnej sprzedaży i kształtowania zachowań konsumenckich K_W09, K_U0, K_K0, K_U20 K_U4, K-U08, K_U0, K_W08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Otoczenie kulturowe. Znaczenie kultury. Komunikacja międzykulturowa w biznesie Charakterystyka zakupów. Pułapki promocji. Zakupy wybranych grup rynkowych. Zakupy i dokonywanie wyboru. Analiza procesu zakupów. Statystyki zakupów. Typy klientów. Schematy migracji w sklepie. Znaczenie aktywnej sprzedaży. Przyciąganie klienta. Zasady dokonywania zakupów. Zatrzymanie, utrzymanie klienta oraz finalizowanie transakcji. Znaczenie pieniędzy, czasu i stresu w zakupach z punktu widzenia klienta. Analiza zachowań klientów. Ruch klientów w sklepie. Znaczenie umiejscowienia wejścia do sklepu i kas. Rola otwartej przestrzeni i wyposażenia sklepu. Aktywna sprzedaż. Rola opakowania. Cechy opakowania. Kategorie produktów i ich siła zatrzymywania klientów Zaliczenie testowe. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne X 2 X X X 4 X 5 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

2 Uzyskanie 2 punktów na 20 możliwych. Punkty można uzyskać przez napisanie testu (5 punktów) oraz (nie jest to obligatoryjne) zaprezentowanie uzgodnionego projektu (5 punktów). Aktywność studenta traktowana jest jako standard. Oceniany jest dopiero jej brak. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 0 Czytanie literatury 4 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 60 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. Literatura: Literatura podstawowa.cybulski K. Zarządzanie działem sprzedaży firmy. Prognozowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola PWN Warszawa Strzyżewska M., Rószkiewicz M. Analizy marketingowe Difin, Warszawa 2002 Literatura uzupełniająca. Hofstede, G., Hofstede, G. J. `Kultury i organizacje`, PWN, Warszawa 2007 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Mayer dr Maciej Mayer Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Autentyczność i identyfikowalność towarów Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 5 5 Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowe wiadomości z towaroznawstwa, ekologii i chemii żywności. Cele przedmiotu: 2 Zwrócenie uwagi na społeczną, ekonomiczną i etyczną szkodliwość fałszowania towarów i podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku Zwrócenie uwagi na społeczną, ekonomiczną i etyczną szkodliwość fałszowania towarów i podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP 2 EKP EKP4 EKP5 EKP 6 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Nazywać i definiować podstawowe pojęcia z zakresu autentyczności i identyfikowalności towarów. Wyjaśnia istotę znakowania towarów w aspekcie ekonomicznym, ochrony konsumenta i marki produktu oraz rozpoznaje właściwe znaki. Uzasadnia istnienie systemów zabezpieczających i identyfikujących produkty w kontekście bezpieczeństwa. Opisuje systemy zabezpieczające i identyfikujące produkty. Projektuje system identyfikowania wybranego produktu. Interpretuje i komentuje wyniki badań oraz formułuje wnioski korygujące działania i wnioski końcowe. Wyjaśnia istotę znakowania towarów w aspekcie ekonomicznym, ochrony konsumenta i marki produktu oraz rozpoznaje właściwe znaki. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W04 K_W4, K_U25 K_W04, K_W KU09 K_U0,K_U25,K_U27,K _K02 K_W02, K_W04, K_W, K_W4 K_W5, K_W2 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP. Autentyczność i identyfikowalność zdefiniowanie pojęć. 2 EKP 2 2.Autentyczność i identyfikowalność w prawie polskim i europejskim. EKP.Śledzenie i identyfikowanie surowców i produktów w cyklu życia. 2 2 EKP, EKP 4 4.Najczęstsze zafałszowania towarów żywnościowych Najczęstsze zafałszowania towarów nieżywnościowych Metody badania autentyczności towarów Ocena prawidłowości etykietowania towarów 8 8. Znakowanie towarów - charakterystyka i podział znaków - ocena prawidłowości znakowania towarów Produkty regionalne i tradycyjne - badanie autentyczności 2 EKP, EKP, EKP 5 EKP, EKP, EKP 5 EKP, EKP, EKP 5 EKP, EKP 2, EKP 4, EKP 5 EKP, EKP 2, EKP 5, EKP 6 EKP, EKP 2, EKP 5

4 0 0. Systemy identyfikowania i zabezpieczania towarów 2 EKP, EKP 2, EKP 4, EKP 5, EKP 6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP 2 X EKP X EKP4 X EKP5 X EKP 6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 4 50 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 4 Literatura: Literatura podstawowa.śmiechowska M.: Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów. Wyd. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Krzywiński A., Schalk H.: Śledzenie pochodzenia i bezpieczeństwo produktów. Cz.I. Przemysł Spożywczy, 2007, 8, Cz.II. Przemysł Spożywczy, 2007, 9, Majewski J.: Tracebility w systemie informatycznym. Przemysł Spożywczy, 2009, 4, Czarniecka-Skubina E., Nowak D.: System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. ŻYWNOŚĆ.NAUKA.TECHNOLOGIA.JAKOŚĆ, 202, 5(84), Literatura uzupełniająca. Śmiechowska M.: Zastosowanie oznaczenia zawartości kofeiny w kawie jako wskaźnika autentyczności produktu. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, 4, Szablewski J., Schalk H.: Pełna kontrola pochodzenia surowca i produktu w przemyśle napojów. Przemysł Spożywczy, 2, 2005, Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Maria Śmiechowska prof. nadzw. AM dr hab. Maria Śmiechowska prof. nadzw. AM Jednostka dydaktyczna KTiZJ KTiZJ

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_ Przedmiot: Bezpieczeństwo transakcji handlowych Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 2 0 Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawy ekonomii, prawa, marketingu i geografii. Cele przedmiotu: Przedmiot ma uświadomić studentom zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej z naciskiem na bezpieczeństwo transakcji handlowych z punktu widzenia przedsiębiorcy i konsumenta w Polsce i innych wybranych krajach. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia zna zasady dokonywania transakcji handlowych zagranicznych i w Polsce 2 wie jak przygotować i realizować transakcje eksportowe/ importowe wie jak załatwiać reklamacje i sprawy sporne w transakcjach handlowych 4 zna zasady badan marketingowych i źródła pozyskiwania informacji handlowych 5 potrafi wyszukać partnera handlowego zagranicą i rozpocząć przygotowania do transakcji K_W0, K_W09, K_W6, K_U0, K_K0 K_W08, K_W0, K_W6, K_U0 K_W0, K_W08, K_W09, K_U0 K_W0, K_W08, K_W09, K_W6, K_W0, K_K04 K_W0, K_W08, K_W09, K_U0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Otoczenie ekonomiczne gospodarki światowej. Tendencje gospodarki światowej. 4 2 Zawieranie umów w handlu zagranicznym. Pojęcie umowy i sposoby jej zawarcia. Miejsca zawarcia umów. Konwencja wiedeńska. Naruszenia umów. Transakcje w handlu zagranicznym. Zastosowanie konwencji wiedeńskiej. Warunki płatności. Cykl transakcji i jego fazy. Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym. Formy handlu zagranicznego. Uczestnicy transakcji Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 4 5 Reklamacje i sprawy sporne. Sądownictwo i arbitraż. Pojęcie reklamacji i ich rodzaje Badania marketingowe rynków zagranicznych. Źródła i metody pozyskiwania informacji. Badanie wiarygodności partnera zagranicznego. Transakcje na rynku chińskim. Partner w Chinach. Izby handlowe. Realizacja importu. Zasady korespondencji handlowej. Negocjacje. Dokumenty i formalności. Chińska kultura biznesowa Bezpieczeństwo transakcji handlowych w Polsce. Usługi, zakupy przez Internet, kredyt konsumencki. 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne X 2 X X

6 4 X 5 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uzyskanie 2 punktów na 20 możliwych. Punkty można uzyskać przez napisanie testu (5 punktów) oraz (nie jest to obligatoryjne) zaprezentowanie uzgodnionego projektu (5 punktów). Aktywność studenta traktowana jest jako standard. Oceniany jest dopiero jej brak. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 0 Czytanie literatury 24 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 7 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 4 Łącznie godzin 76 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 7 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 5 Literatura: Literatura podstawowa. Stępień B. (red.), `Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków`, PWE, Warszawa 2007 Literatura uzupełniająca. Hofstede, G., Hofstede, G. J. `Kultury i organizacje`, PWN, Warszawa Buszko, A. `Nieformalne aspekty biznesu`, Placet, Warszawa 200. Ekonomiczna i prawna prasa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Mayer dr Maciej Mayer Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Biologiczne podstawy żywienia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii, biologii i mikrobiologii oraz fizjologii człowieka i innych obszarów właściwych dla kierunku towaroznawstwo pozwalających na zrozumienie, i interpretację podstawowych zjawisk, procesów i wymagań w zakresie oceny produktów spożywczych i żywienia człowieka. Cele przedmiotu: Poznanie anatomii i fizjologii układu pokarmowego człowieka oraz opisanie kluczowej roli wszystkich składników odżywczych, wyjaśnienie zachodzących przemian tych składników oraz mechanizmów ich wchłaniania, dokonanie oceny pokarmowych źródeł składników, wskazanie na objawy nadmiaru i niedoboru składników odżywczych, zaproponowanie głównych wytycznych i zaleceń żywieniowych dla populacji ludzi zdrowych. Określenie wpływu sposobu żywienia na występowanie dietozależnych chorób cywilizacyjnych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: W0 W02 W0 W04 W05 W06 W07 W08 U0 U02 U0 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wymienia elementy budowy układów związanych z przyswajaniem pokarmów, wnikliwie objaśnia ich rolę oraz podsumowuje funkcje wszystkich układów związanych z przyswajaniem pokarmów Wymienia i szczegółowo omawia mechanizmy regulacji pobierania pokarmu i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu metabolizmu składników odżywczych Opisuje rolę składników odżywczych w organizmie człowieka, objaśnia i porównuje mechanizmy przemian składników odżywczych w organizmie człowieka Dokonuje podziału i opisuje metody biooceny składników odżywczych Wymienia implikacje zdrowotne niezbilansowanej podaży składników odżywczych, charakteryzuje objawy niezbilansowanego dowozu składników odżywczych w diecie człowieka oraz nadaje im rangę, proponuje środki prewencji żywieniowej Definiuje i klasyfikuje żywność wzbogacaną i suplementowaną, charakteryzuje jej wartość odżywczą i aktywność fizjologiczną Definiuje pojęcie racjonalnego żywienia i uzasadnia jego warunki, analizuje zasady racjonalnego żywienia w funkcji wieku, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego Wyjaśnia rolę norm żywienia w profilaktyce, planowaniu i ocenie sposobu żywienia człowieka, analizuje zalecenia i rekomendacje żywieniowe Posługuje się aktualnymi normami żywienia człowieka i wykorzystuje je w ocenie i planowaniu żywienia, analizuje sposób żywienia i projektuje ogólne zalecenia żywieniowe dla docelowej grupy osób żywionych Szacuje dzienną podaż składników odżywczych, interpretuje uzyskane wyniki podaży składników odżywczych z diety Ocenia i krytykuje sposób bilansowania dziennej racji pokarmowej, przewiduje potencjalne skutki niezbilansowania dziennej racji pokarmowej, modyfikuje i dostosowuje dzienne racje pokarmowe do rzeczywistych potrzeb docelowej grupy Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W04, K_W8 K_W04, K_W8 K_W04, K_W8 K_W04, K_W05, K_W, K_W8 K_W04, K_W, K_W8 K_W04, K_W05 K_W04, K_W05, K_W, K_W8 K_W04, K_W05, K_W K_U02, K_U04, K_U05 K_U02, K_U05, K_U20 K_U02, K_U05, K_U20

8 U04 K0 osób żywionych Określa kierunki dalszego uczenia się, realizuje proces samokształcenia, planuje własny rozwój naukowy i zawodowy Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi z zakresu towaroznawstwa i zasad żywienia człowieka, w celu poszerzenia i pogłębiania wiedzy K_U22 K_K0 K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu, wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy K_K02 K0 Poszukuje kreatywnych i przedsiębiorczych sposobów swojego działania K_K04 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Budowa i rola układów związanych z przyswajaniem pokarmu; fizjologia żywienia człowieka: mechanizmy regulacji pobierania pokarmu, trawienie, wchłanianie, strawność, biodostępność, metabolizm składników odżywczych 4 2 K_W04, K_W8, K_U20, K_U22, K_K0 2 Rola i przemiany białek w organizmie; wartość biologiczna i metody biooceny białka; bilans azotowy; implikacje zdrowotne niezbilansowanego spożycia białka 4 K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 Rola i przemiany węglowodanów przyswajalnych i błonnika pokarmowego; gospodarka węglowodanami w organizmie; znaczenie indeksu glikemicznego w klasyfikacji żywności zawierającej węglowodany; implikacje zdrowotne niezbilansowanego spożycia węglowodanów przyswajalnych i błonnika pokarmowego 4 4 K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 4 Rola i przemiany tłuszczów w organizmie; znaczenie fizjologiczne kwasów tłuszczowych w zależności od stopnia nasycenia; rola NNKT i cholesterolu; implikacje zdrowotne spożycia tłuszczów, cholesterolu, trans izomerów KT i WNKT ω- i ω K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 5 Bioenergetyka organizmu człowieka; wydatki energetyczne organizmu człowieka i metody ich oznaczania; przemiany energii w organizmie człowieka współzależność przemian białek, tłuszczów i węglowodanów; bilans energetyczny objawy zaburzeń równowagi; rodzaje równoważników energetycznych K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04

9 6 Funkcje składników mineralnych w organizmie człowieka; objawy nadmiarów i niedoborów składników mineralnych; biodostępność składników mineralnych; równowaga kwasowo zasadowa w organizmie mechanizmy regulacyjne; implikacje zdrowotne niezbilansowanego spożycia składników mineralnych K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 7 Rola wody i elektrolitów w organizmie człowieka; równowaga wodno elektrolitowa w płynach ustrojowych; determinanty zapotrzebowania na wodę, osmolalność a wchłanianie; zalecane spożycie; skutki nadmiarów i niedoborów wody i elektrolitów K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20 8 Funkcje witamin w organizmie człowieka; implikacje zdrowotne niezbilansowanej podaży witamin - awitaminozy, hipowitaminozy, hiperwitaminozy; bioaktywność witamin K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 9 Wzbogacanie i suplementacja żywności, fizjologiczna aktywność probiotyków i synbiotyków 2 K_W04, K_W05, K_U02, K_U04, K_U20, K_U22, K_K0, K_K04 0 Normy żywienia w Polsce i na świecie rodzaje, zastosowanie, analiza i interpretacja; rys historyczny norm żywienia; zalecane spożycie (RDA) a profilaktyka żywieniowa; zastosowanie norm w planowaniu i ocenie spożycia żywności 2 2 K_W04, K_W05, K_W, K_U02, K_U04, K_U20, K_U22, K_K0 Zalecenia i rekomendacje żywieniowe dla różnych grup ludności analiza; zasady żywienia na różnych etapach rozwoju człowieka; zalecenia żywieniowe w profilaktyce chorób cywilizacyjnych; 2 2 K_U02, K_U04, K_U05, K_U02, K_U04, K_U05, K_U22, K_K0, K_K04 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne W0 X X W02 X X W0 X X X W04 X X X W05 X X X W06 X W07 X X W08 X X X U0 X U02 X U0 X

10 U04 K0 X K02 X K0 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Część wykładowa - obecność na wykładach, aktywny udział na wykładach, egzamin końcowy (test). W przypadku egzaminu poprawkowego - możliwość przeprowadzenia egzaminu w postaci ustnej Zajęcia laboratoryjne - obecność na zajęciach, zaliczenie prac kontrolnych i sprawozdań. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 0 0 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 20 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 95 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 62 Literatura: Literatura podstawowa Ciborowska H., A. Rudnicka., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. PZWL, 2007, 2009, 200 Erdman J.W.(Jr.), Macdonald I.A., Zeisel S.H. Present Knowledge in Nutrition 0th edition. Wyd. International Life Sciences Institute (ILSI) and Wiley-Blackwell, 202 Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.) Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu. Wyd. PWN, Warszawa 2008, Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.) Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wyd. PWN, Warszawa 2004, Gawęcki J., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom I. Wyd. PWN, Warszawa 200 Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) Od norm żywieniowych do marketingu żywności. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, 20 Gertig H., Przysławski J. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wyd. PZWL, Warszawa Gronowska Senger A., Podstawy biooceny żywności, wyd. SGGW, 2004 Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.) Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa Jarosz M. (red.) Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Wyd. IŻŻ, Warszawa 202 Keller J.S.: Zarys bioenergetyki człowieka. Homeostaza organizmu dorosłego. Wyd. SGGW, Warszawa 996 Keller J.S. Podstawy fizjologii żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa Konturek S. Fizjologia człowieka t.5. Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne. Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000 Peckenpaugh N., Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban& Partner, 20 Roach L., Metabolizm i żywienie, Wyd. Elsevier Urban& Partner, 202 Whitney E., Rolfes S. R., Understanding Nutrition (2th edition). Wadsworth, Cengage Learning 20 Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J. Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe. Wyd. PWN, Warszawa 99. Literatura uzupełniająca

11 Allison S. i in.: Podstawy żywienia klinicznego. Wyd. PZWL, 2007 Berdanier C. D., Handbook of Nutrition and Food Bredbenner C.B., Berning J., Beshgetoor., Moe G., Wardlow s Perspectives in Nutrition Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO Technical Report Series 96. Genewa 200. Brzozowska A. (red.) Składniki mineralne w żywieniu człowieka. Wyd. Akademia Rolnicza, Poznań 2002 Brzozowska A., Gawęcki J. (red.). Woda w żywieniu i jej źródła. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 2008 Doonan S., Białka i peptydy. Wyd. PWN, 2008 Dziuba J., Fornal Ł. (red.) Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności. Wyd. WNT, Warszawa 200 Ezzati M., Lopez A.D., Rodgers A., Murray C.J.L. (red.) Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. WHO Reports, Geneva Garrow J., W.P.T James, Human Nutrition and Dietetics 2000 Gawęcki J. (red), Białka w żywności i żywieniu. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 2004 Gawęcki J. (red.) Prawda o tłuszczach. Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Wyd. AR, Poznań 997. Gawęcki J. (red.) Witaminy. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań Gawęcki J. (red.) Współczesna wiedza o węglowodanach. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 200, Gawęcki J., Jeszka J. (red.) Energia w żywności i żywieniu. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, 200 Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Tom III. Wyd. PWN, Warszawa 2009 Gawęcki J., Grzymisławski M., Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Tom II. Wyd. PWN, Warszawa 200 Gibney M (red.) Clinical Nutrition. Blackwell 2005 Gibney M (red.) Public Health Nutrition. Blackwell 2005 Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa 2009 Hasik J., Gawęcki J. (red.) Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PWN, Warszawa 998, 2000, Hasik J., Hryniewiecki L., Grzymisławski M. Dietetyka. Wyd. PZWL, Warszawa 999. Keller J.S.: Zarys bioenergetyki człowieka. Organizm w ontogenezie. Wyd. SGGW, Warszawa 997 Keller J.S. Tworzywo życia. Białka w organizmie i żywieniu człowieka. Wyd. SGGW, Warszawa 2009 Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. PZWL, Warszawa 2005 Murray R.K, Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W. Biochemia Harpera. Wyd. PZWL, Warszawa 995 Strain J. Caballero B., M.J. Sandler, Encyclopedia of human nutrition Świderski F. (red.), Żywność wygodna i funkcjonalna. Wyd. WNT, Warszawa 2009 Wądołowska L. Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce. Wyd. UWM. Olsztyn 200, Zając A, S. Poprzęcki, Z. Waśkiewicz, Żywienie i suplementacja w sporcie, wyd. AWF Katowice, 2007 Czasopisma naukowe: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences Annals of Nutrition and Metabolism European Journal of Nutrition American Journal of Clinical Nutrition International Journal of Food Sciences and Nutrition British Journal of Nutrition Food Policy Public Heath Nutrition Nutrition Review Nutrition Research Food Quality and Preference Żywność. Nauka Technologia - Jakość Żywienie Człowieka i Metabolizm, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Witold Kozirok dr inż. Witold Kozirok prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU KHiU

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Budowanie zespołów Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 8 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem pracy zespołowej we współczesnych organizacjach oraz mechanizmem budowania zespołów Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP 2 EKP EKP 4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wyjaśnia współczesne koncepcje organizacji pracy zespołowej, jej istotę, mechanizm tworzenia, cechy charakterystyczne efektywnych zespołów i ich znaczenie dla funcjonowania współczesnych organizacji potrafi zastosować w nauce oraz pracy zaawansowaną wiedzę i umiejetności dotyczące kształtowania zespołów w organizacjach umie dobierać właściwe metody i narzędzia budowania zespołu (np. `układanie kwadratów`, `Sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono`), oraz oddziaływania na zespół (komunikacja, styl kierowania, styl rozwiazywania konfliktów) dla osiągnięcia jego efektywności jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim, brania odpowiedzialności za efekty pracy zespołowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W07 K_U0 K_U06 K_K0, K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Grupy-zespoły pracownicze i ich znaczenie w zarządzaniu organizacją: grupa a zespół, definicje, podobieństwa, różnice, cechy charakterystyczne (normy, wielkość, zwartość, pozycja, próżniactwo społeczne); rodzaje grup/zespołów i ich cechy; skład i spoistość grupy; fazy rozwoju grupy/ zespołu 2 EKP 2 Role w grupie: definicja i istota ról grupowych, cechy i przykłady ról, ich znaczenie i zastosowanie w organizacji i pracy zespołowej. Przemiana grupy w zespół 2 4 Efektywność zespołu: istota i cechy charakterystyczne 2 5 Komunikowanie się w zespole istota, znaczenie, skuteczność 2 6 Przewodzenie zespołowi styl kierowania, jego dobór i znaczenie w pracy zespołowej 2 7 Rozwiązywanie konfliktów w zespole 2 8 Wpływ kultury organizacyjnej na pracę zespołu (opcjonalnie) 2 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

13 EKP X X X EKP 2 X X X EKP X X X EKP 4 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie przedmiotu na podstawie: obecności i aktywności na zajęciach, sprawozdań z poszczególnych przypadków/ćwiczeń (4-5 osób), pracy pisemnej dotyczącej przypadków praktycznych oraz zagadnień teoretycznych Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa M. Kossowska, I. Sołtysińska, Budowanie zespołów. Materiały szkoleniowe ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego. Wolters Kluwer, Warszawa 20.. B. Kożusznik, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa D. Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań M. Mandziej-Jeżyna, Górą zespół!, Personel -5 września 200, s E. Masłyk-Musiał, Ludzie w świecie biznesu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa Literatura uzupełniająca. S.P Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa J.A.F. Stoner, E. Freeman, D.R. Gilbreth, Kierowanie, PWE, Warszawa P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka dr Marzena Wysińska-Gajek dr Michał Igielski Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KEiZ

14 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Certyfikacja jakości wyrobów Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): wiedza z zakresu systemów zarządzania Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy z zakresu systemu oceny zgodności, metrologii i probiernictwa, znaków certyfikacji, działaności organów nadzoru rynku i podstawowych praw konsumenta Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP wymienia i opisuje podstawowe terminy dotyczące systemu oceny zgodności, akredytacji i certyfikacji EKP2 wymienia i opisuje akty prawne dotyczące miar i probiernictwa K_W04 EKP definuje pojęcia związane z normalizacją, wymienia akty prawne dotyczące normalizacji i nazwy jednostek normalizacyjnych K_W0, K_W4 K_W07, K_W08 EKP4 wymienia i opisuje terminy i akty prawne dotyczące ochrony konsumenta i odpowiedzialności za wyrób, opisuje potrzeby konsumenta wobec wyrobu, opisuje przebieg cyklu życia wyrobu i prawa konsumenta K_W09, K_W0, K_W4, K_W6 EKP5 EKP6 EKP7 EKP8 EKP9 wymienia nazwy organów nadzoru działających dla ochrony konsumenta oraz opisuje ich podstawowe obowiązki odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących systemu oceny zgodności, rozróżnia rodzaje certyfikacji odpowiednie dyrektywy nowego podejścia odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących miar i probiernictwa, odróżnia legalizację od wzorcowania odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących normalizacji, rozróżnia polską, europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne i rodzaje dokumentów jakie wydają odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących ochrony konsumenta i odpowiedzialności za wyrób, opisuje osobistą sytuację związaną z naruszeniem jego praw konsumenckich K_W0, K_W0 K_U0, K_U02, K_U2, K_U22 K_U02, K_U22 K_U02, K_U22 K_U02, K_U08, K_U2, K_U20, K_U22 EKP0 odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących organów nadzoru K_U02, K_U22 EKP przychodzi punktualnie na zajęcia, słucha uważnie treści wykładu i poleceń na laboratoriach K_K0 EKP2 EKP potrafi zaakceptować podział obowiązków wewnątrz grupy przy wykonywaniu zadań na laboratoriach, umie tak rozplanować wykonanie zadania by zmieścić się w przewidzianym czasie potrafi w umiejętny sposób przekazać swoją wiedzę osobom spoza uczelni, potrafi wskazać w jakim kierunku powinno rozwijać się prawo K_K02, K_K0, K_K04, K_K07 K_K05, K_K07 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP

15 System oceny zgodności (akty prawne dotyczące systemu oceny zgodności; nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji; Polskie Centrum Akredytacji; podstawowe dokumenty stosowane przy akredytacji i certyfikacji; certyfikacja systemów zarządzania; certyfikacja wyrobów; certyfikacja personelu) 8 0 EKP, EKP6, EKP, EKP2, EKP 2 Metrologia i probiernictwo (akty prawne dotyczące metrologii; Główny Urząd Miar; legalizacja i wzorcowanie; jednostki miar; prawna kontrola metrologiczna; akty prawne dotyczące probiernictwa; cechy probiercze) 4 4 EKP2, EKP7, EKP, EKP2, EKP Normalizacja (akty prawne dotyczące normalizacji; Polski Komitet Normalizacyjny; europejskie organizacje normalizacyjne: CEN, CENELEC, ETSI; międzynarodowe organizacje normalizacyjne: ISO, IEC, ITU) 4 4 EKP, EKP8, EKP, EKP2, EKP 4 Ochrona konsumenta i odpowiedzialność za wyrób (definicje wyrobu; jakość w cyklu życia wyrobu; pętla jakości / spirala jakości; potrzeby wobec wyrobu i model Kano; cechy wyrobu; podstawowe miary niezawodności; sterowanie jakością; prawa konsumenta; jakość z punktu widzenia konsumenta, jakość z punktu widzenia producenta; wybrane metody oceny jakości wyrobów (i usług); akty prawne dotyczące ochrony konsumenta i odpowiedzialności za wyrób) 0 0 EKP4, EKP9, EKP, EKP2, EKP 5 Państwowe organy nadzorcze (akty prawne dotyczące Państwowej Inspekcji Sanitarnej; Inspekcji Weterynaryjnej; Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Inspekcji Handlowej) 2 4 EKP5, EKP0, EKP, EKP2, EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X EKP2 X X X EKP X X X EKP4 X X X EKP5 X X X EKP6 X EKP7 X EKP8 X EKP9 X EKP0 X EKP X X EKP2 X X EKP X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) odrobienie zadań w przypadku nieobecności, zaliczenie wszystkich kolokwiów w ramach laboratoriów, zaliczenie testu końcowego z wykładu Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 0 0 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 0 60 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 62 Literatura: Literatura podstawowa

16 . Bagiński J. (red.): Menedżer Jakości. Jakość, środowisko, bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Banaszek K.: Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Gdańsk 200. Berdowski J. B., Rutkowska H. (red.): Poradnik producenta i dystrybutora artykułów spożywczych. Tom. Verlag DASHOFER Sp. z o.o., Warszawa Berdowski J. B., Turlejska H.: HACCP - system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Europejski Instytut Jakości Sp. z o.o., Warszawa Bogusz C., Gmyrek R., Hoffman S., Jażdżewski K., Szymborski J.: Praktyczne zastosowanie wymagań weterynaryjnych Unii Europejskiej i Polski w sektorze rybnym. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Koszalin Budowa i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w laboratorium. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa Burzyńska B.: Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Gdańsk Dobra praktyka wytwarzania żywności chłodzonej. Wytyczne. Agencja Informacji Wydawniczych IPS, Warszawa HACCP: modułowy program grupowego wdrażania systemu HACCP dla branży spożywczej sektora MSP Firma z przyszłością. Pomorska Izba Rzemieślnicza, Gdańsk Herde J.: (red.): Odpowiedzialność za produkt - Praktyczny przewodnik dla producentów, sprzedawców i importerów. Tom. Wydawnictwo Forum sp. z. o.o., Poznań 200. Hillar J., Bykowski P., Kołodziej K.: HACCP w przetwórstwie rybnym. Wytyczne opracowania i stosowania. Morski Instytut Rybacki, Gdynia Hutyra A.: Umieszczanie na wyrobach oznakowania CE. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 200. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: HACCP - koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SIT. NOT. SPOŻ., Warszawa Łunarski J.: Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Nowicki M., Wasilewski L.: Przewodnik po Dyrektywach Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa Pawlak W. R. (red.): Praktyczne zarządzanie jakością. Tom I, II. Wydawnictwo Informacji Zawodowej Alfa - Weka Sp. z o.o., Warszawa Pigłowski M., Wierzowiecka J.: Zarządzanie jakością wyrobów. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Wasilewski L.: Europejski kontekst zarządzania jakością. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa Wiśniewska M.: Normy ISO serii 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakości przedsiębiorstwa spożywczego. Verlag DASHOFER Sp. z o.o., Warszawa Wiśniewska M.: Normy ISO serii 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakości przedsiębiorstwa spożywczego. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk Normy rodziny ISO Akty prawne dotyczące systemu oceny zgodności, metrologii, probiernictwa, normalizacji, ochrony konsumenta, odpowiedzialności za wyrób, państwowych organów nadzorczych Literatura uzupełniająca brak wymagań Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Marcin Pigłowski dr inż. Marcin Pigłowski dr Barbara Pytko Jednostka dydaktyczna KTiZJ KTiZJ KTiZJ

17 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_ Przedmiot: Handel elektroniczny Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 2 Standardowa znajomość pracy z komputerem: tworzenie i rozmieszczanie katalogów, zapisywanie i odczytywanie plików w podstawowych formatach tekstowym, graficznym, arkusza kalkulacyjnego, pdf Podstawowa wiedza o Internecie. Umiejętności: przeglądanie i wyszukiwanie informacji, praca z pocztą elektroniczną. Cele przedmiotu: Poznanie usług internetowych i aplikacji użytkowych potrzebnych do działalności handlowej on-line 2 Przygotowanie do prowadzenia sprzedaży przez Internet Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP EKP4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Omówić specyficzne cechy, wymagania informatyczne, organizacyjne i prawne w handlu internetowym Znaleźć i wybrać w Internecie usługi potrzebne dla planowanej działalności handlowej Zaplanować i wdrożyć sprzedaż przez Internet w prostej formie Przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne stosowania sprzedaży internetowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W09, K_W9, K_U24 K_U20, K_U24, K_W9 K_W20, K_U, K_U20, K_K04 K_W9, K_K02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Specyficzne cechy e-rynku, e-klienta, e-handlu. E-handel w liczbach. 2 EKP 2 Istotne dla e-handlu, cechy i usługi Internetu. 2 2 EKP,, EKP2, Zasady funkcjonowania sklepów internetowych. Oprogramowanie dla e-sklepu. 4 6 EKP 4 Działania marketingowe w Internecie 2 EKP, EKP2 5 Informatyczne narzędzia do wspomagania działalności handlowej ( Contakt Centra, CRM, Centra danych). 2 EKP2 6 Płatności elektroniczne w handlu. 2 EKP2, EKP 7 Zagadnienia bezpieczeństwa w handlu elektronicznym 2 EKP2, EKP4 8 Rozwój e-handlu, trendy. EKP4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X X EKP X X EKP4 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

18 Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Uczęszczał na wykłady (dopuszczalna nieobecność na 20% godzin ). Wykład: Zaliczenie w formie testu otwartego. Wymóg: 70% prawidłowych odpowiedzi. Laboratoria: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 6 2 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 4 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 4 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 28 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. Literatura: Literatura podstawowa.materiały do wykładu i do laboratoriów udostępnione na platformie e-learningowej Ilias 2.Karwatka T., Sadulski D., E-commerce. Proste Odpowiedzi na Trudne Pytania, Wolters Kluwer, 20.. Kyciak W., Przeliorz K., Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, ISBN: X, http://www.web.gov.pl/wiedza/biblioteka/e-booki/590_228_e-booki.html Literatura uzupełniająca. Niedźwiedziński Marian, Globalny Handel Elektroniczny, PWN, Bonek T., Smaga M., Biznes w Internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Polska SA, Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Maria Szypulska dr inż. Maria Szypulska mgr Lidia Rosicka dr Dariusz Barbucha mgr Ireneusz Meyer mgr inż. Henryk Szreder Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI KSI KSI

19 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_7 6 6 Przedmiot: Internet w usługach Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 2 Podstawowa obsługa komputera: tworzenie i rozmieszczanie katalogów, zapisywanie i odczytywa-nie plików w podstawowych formatach tekstowym, graficznym, arkusza kalkulacyjnego, pdf. Podstawowa wiedza o Internecie. Umiejętności: przeglądanie i wyszukiwanie informacji, praca z pocztą elektroniczną. Cele przedmiotu: Poznanie usług internetowych i aplikacji użytkowych do wspomagania działalności usługowej, w szczególności usług zwiazanych z żywieniem 2 Przygotowanie do zaplanowania, wdrożenia i utrzymywania firmowej witryny internetowej. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Rozpoznać internetowe otoczenie biznesowe firmy. K_W09, K_U2 EKP2 EKP EKP4 Znaleźć w Internecie i wybrać usługi internetowe niezbędne nowoczesnej firmie usługowej. Zaplanować i wdrożyć witrynę internetową dla firmy usługowej. Przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne stosowania internetowych narzędzi przez firmy usługowe. K_W20, K_U05, K_U4 K_W20, K_W2, K_U24, K_U28, K_K02 K_W09, K_W2, K_U4, K_K04 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istotne dla biznesu cechy i usługi Internetu. Specyfika e-rynku, e-klienta, e-handlu, e-usług 2 EKP 2 Narzędzia informatyczne do tworzenia i utrzymywania witryn internetowych EKP2, Zaplanowanie witryny internetowej dla wybranej firmy usługowej; utworzenie tej witryny przy użyciu narzadzia typu CMS 4 4 EKP2, EKP 4 Działania marketingowe w Internecie 2 EKP2, EKP 5 Narzędzia wspierania komunikacji z klientami. Praca z pakietem typu CRM 2 4 EKP,, EKP2, 6 Zagadnienia bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem Internetu w firmie EKP2, EKP4 7 Internetowe usługi finansowe EKP2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X EKP2 X X EKP X X EKP4 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

20 Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Uczęszczał na wykłady (dopuszczalna nieobecność na 20% godzin ). Wykład: Zaliczenie w formie testu otwartego. Wymóg: 70% prawidłowych odpowiedzi. Laboratoria: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 5 2 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 7 2 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 6 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 2 Łącznie godzin 0 2 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 5 Literatura: Literatura podstawowa.materiały do wykładu i do laboratoriów udostępnione na platformie e-learningowej Ilias 2.Karwatka T., Sadulski D., E-commerce. Proste Odpowiedzi na Trudne Pytania, Wolters Kluwer, 20.www.web.gov.pl/e-booki/272_74.html, Modele biznesowe e-usług na przykładach, Kraska M. Literatura uzupełniająca.bonek T., Smaga M., Biznes w Internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Polska SA, Dyche J., `CRM. Relacje z klientami`, Helion, 2007.Frankowski P. CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Helion, http://www.e-marketing.pl/ Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Maria Szypulska dr inż. Maria Szypulska mgr Lidia Rosicka mgr Ireneusz Meyer Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ Kierunek studiów: Dietetyka Poziom : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Żywienie człowieka Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy żywienia człowieka

Bardziej szczegółowo

Podstawy żywienia człowieka, kierunek: nauki o rodzinie; III rok; studia stacjonarne I stopnia

Podstawy żywienia człowieka, kierunek: nauki o rodzinie; III rok; studia stacjonarne I stopnia PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: 01341-10-B Kierunek studiów: Nauki o rodzinie Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Podstawy żywienia człowieka, kierunek: nauki o rodzinie; III rok; studia stacjonarne I stopnia

Podstawy żywienia człowieka, kierunek: nauki o rodzinie; III rok; studia stacjonarne I stopnia PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: 01341-10-B Kierunek studiów: Nauki o rodzinie Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy dietetyki KOD WF/II/st/19

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy dietetyki KOD WF/II/st/19 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy dietetyki KOD WF/II/st/19 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Żywienie człowieka Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu

Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-ŻiSwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dietetyka w fizjoterapii. mgr E. Potentas. 2 ECTS F-2-P-DF-14 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Dietetyka w fizjoterapii. mgr E. Potentas. 2 ECTS F-2-P-DF-14 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Analysis of food

KARTA KURSU. Analysis of food KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Analiza żywności Analysis of food Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Apolonia Sieprawska Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem wykładów jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 91-2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca.2015 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIETETYKA. I. Informacje ogólne. Jednostka organizacyjna

Przedmiot: DIETETYKA. I. Informacje ogólne. Jednostka organizacyjna Przedmiot: DIETETYKA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Podstawy żywienia człowieka Przedmiotowy system oceniania Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu: Kierunek: Specjalność: Dietetyka Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 45godzin Wykłady: 15godzin, Samokształcenie: 30godzin, Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Kod: Rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji Tematyka/treść wykładów realizacji. i weryfikacji efektów 10 wykładów po 3 h wykładu

Metody realizacji Tematyka/treść wykładów realizacji. i weryfikacji efektów 10 wykładów po 3 h wykładu Podstawy żywienia człowieka /status: B Kierunek Bioinżynieria produkcji żywności Specjalność b/s Stopień studiów I Rok studiów I Semestr 2 letni Wymiar godzin: wykłady/ćwiczenia 30/15 studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Zasady i organizacja żywienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Żywienie człowieka KOD WF/I/st/35

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Żywienie człowieka KOD WF/I/st/35 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Żywienie człowieka KOD WF/I/st/35 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5.

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Logopedia z Fonoaudiologią Profil kształcenia ogólnoakademicki x praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Marketing Kod ECTS 14.3.E.PL.2087 Pkt.ECTS 5 Jednostka prowadząca przedmiot KRT,IHZ Nazwa kierunku Ekonomia/MSG Nazwa specjalności BRAK; Nazwisko prowadzącego prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Innowacyjne rozwiązania w produkcji towarów kosmetycznych i suplementów diety T.D1. Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka i fizjologii człowieka

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka i fizjologii człowieka Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Żywienie w turystyce i rekreacji 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6.

Bardziej szczegółowo

kierunkowe realizacji i przedmiotowe efekty wykładu kształcenia kształcenia [numer

kierunkowe realizacji i przedmiotowe efekty wykładu kształcenia kształcenia [numer Podstawy żywienia człowieka /status: B Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka Specjalność b/s Stopień studiów I Rok studiów II Semestr 3 zimowy Wymiar godzin: wykłady/ćwiczenia 21/28 studia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Żywienie człowieka Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Realizowane kierunkowe i przedmiotowe efekty kształcenia (symbole zaplanowanych efektów kształcenia zgodne z umieszczonymi w sylabusie)

Realizowane kierunkowe i przedmiotowe efekty kształcenia (symbole zaplanowanych efektów kształcenia zgodne z umieszczonymi w sylabusie) Podstawy żywienia człowieka /status: B Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka Specjalność b/s Stopień studiów I Rok studiów II Semestr 3 zimowy Wymiar godzin: wykłady/ćwiczenia 30/30 studia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Żywienie osób starszych Kod

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Produkcja potraw i towaroznawstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WZ-WF-OiZwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Ekonomia, zarządzanie i marketing

Ekonomia, zarządzanie i marketing Jednostka Organizacyjna: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Zakład zarządzania w sporcie Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj studiów i profil: 2 stopień,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: Załącznik 2 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt NARZĘDZIA DOSKONALENIA JAKOŚCI Quality Improvement

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Chemia lipidów i białek SYLABUS

Chemia lipidów i białek SYLABUS Chemia lipidów i białek nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo