POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza Optyczne i akustyczne widma wyładowań elektrycznych Promotor: Prof. dr hab. inŝ. Jerzy Skubis OPOLE, 2006

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE TEZA PRACY SYSTEM POMIAROWY ANALIZA WIDM OPTYCZNYCH WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH Analiza widm optycznych wyładowań niezupełnych w powietrzu w układzie ostrzeostrze Analiza widma optycznego wyładowań zupełnych w układzie pola silnie niejednostajnego (ostrze-ostrze) w powietrzu Badanie wyładowań ślizgowych w powietrzu Badanie wyładowań ślizgowych w oleju WYNIKI POMIARÓW I ANALIZY WIDM AKUSTYCZNYCH RÓśNYCH FORM WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH KLASYFIKACJA FORM WYŁADOWAŃ Z WYKORZYSTANIEM WIDM OPTYCZNYCH Deskryptory widma optycznego Koncepcja systemu diagnostycznego WNIOSKI BIBLIOGRAFIA

3 1. WPROWADZENIE W dielektrykach i układach izolacyjnych wyładowania elektryczne powstają i rozwijają się według róŝnych mechanizmów fizycznych. Przebieg zjawiska wyładowań wyjaśniają teorie wykorzystujące fizykę dielektryków. Wyładowaniom towarzyszą róŝne zjawiska fizyczne. Za najwaŝniejsze moŝna uznać następujące [34, 36, 37, 38, 41, 80, 82]: występowanie impulsu prądowego i emisję fali elektromagnetycznej, chemiczne przemiany izolacji, udarowe odkształcenie spręŝyste i towarzyszącą mu emisję fali akustycznej, emisję promieniowania świetlnego, lokalny wzrost temperatury w obszarze wyładowania, zmiany ciśnienia gazu w kanale wyładowania. W zaleŝności od układu izolacyjnego, rodzaju dielektryka, typu wyładowania poszczególne efekty mogą występować z róŝnym nasileniem [35, 81]. Na podstawie zjawisk towarzyszących wyładowaniom zostały opracowane metody ich oceny: detekcji, pomiaru i lokalizacji. KaŜda z metod pomiaru wyładowań ma swoją instrumentalizację. W ramach określonej metody pomiarowej mogą być stosowane zróŝnicowane układy odbioru, przetwarzania i interpretacji sygnałów. ZaleŜą one od rodzaju diagnozowanego układu izolacyjnego, warunków metrologicznych i wyboru mierzonej wielkości. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają badania nieniszczące, do których naleŝy optyczna diagnostyka spektralna [49, 58, 84, 86] i pomiar emisji akustycznej wyładowań elektrycznych [20, 21, 22, 26, 31, 57, 76]. Coraz częściej są one wykorzystywane w diagnostyce izolacji urządzeń elektroenergetycznych, takich jak: transformatory [58, 64], przełączniki wysokonapięciowe [63], izolatory linii napowietrznych [4], kable elektroenergetyczne [71, 72], rozdzielnice gazowe z SF 6 [28, 44, 8] i kondensatory energetyczne [76]. Prowadzone w szerokim zakresie badania nad wyładowaniami elektrycznymi mają na celu rozpoznanie mechanizmów ich generacji. Celem szczegółowym jest określenie rodzaju energii oddawanej do otoczenia w postaci róŝnych form promieniowania. Dotyczy to zarówno energii mechanicznej mierzonej za pomocą spektroskopii akustycznej (pomiar zmian amplitudy fali akustycznej o długości fali od 300 m do 3 km (co odpowiada częstotliwościom od 10 5 do 10 3 Hz), jak i promieniowania o duŝej częstotliwości wchodzącego w zakres spektroskopii optycznej (długość fali od 1 nm do 10 6 nm) [29, 39, 40, 56] (rys. 1.1). λ m Prąd przemienny 50 Hz Fale radiowe Fale cm Fale mm Promieniowanie podczerwone Promieniowanie widzialne Promieniowanie ultrafioletowe Promieniowanie rentgenowskie ν Hz Promieniowanie γ Promieniowanie kosmiczne Rys Widmo fal elektromagnetycznych [91] NatęŜenie linii widma zaleŝy od sposobu pobudzania do promieniowania - inne są natęŝenia linii przy wzbudzaniu iskrą elektryczną, inne przy wzbudzaniu łukiem elektrycznym a inne przy wzbudzaniu termicznym [77, 78]. Natomiast długość fali linii nie zaleŝy od sposobu wzbudzania - zatem linia moŝe być silniejsza lub słabsza, ale zawsze ma tą samą długość fali. MoŜna zatem spodziewać się, Ŝe na podstawie analizy widmowej będzie moŝliwe rozpoznawanie poszczególnych 3

4 form wyładowań elektrycznych. Rozpoznawaniu widm optycznych róŝnych form wyładowań elektrycznych jest poświęcona rozprawa. Dotychczas prowadzone prace dotyczące detekcji widm fal elektromagnetycznych koncentrowały się głównie na matematycznym opisie i fizycznej interpretacji zjawisk generacji oraz propagacji sygnałów emisji fali elektromagnetycznej emitowanej przez wyładowania elektryczne w róŝnych materiałach i układach izolacyjnych [65]. W ostatnich latach rozwój metody emisji widm fal elektromagnetycznych wynika z doskonalenia układów pomiarowych wykorzystujących osiągnięcia elektroniki i techniki komputerowej i związany jest z zastosowaniem procedur cyfrowego przetwarzania sygnałów. Coraz częściej problemem nie jest rejestracja emisji generowanej przez wyładowania elektryczne, ale właściwie przeprowadzona analiza i interpretacja uzyskiwanych wyników pomiarowych. Przegląd literatury dotychczas wykonanych badań uzasadnia tezę, Ŝe przy zachowaniu odpowiednich procedur metrologicznych, metoda optycznej diagnostyki spektralnej moŝe umoŝliwić nie tylko detekcję promieniowania wyładowania elektrycznego, ale takŝe szeroko rozumianą jego analizę. Skomplikowana procedura i konieczność precyzji podczas opracowywania danych zniechęca badaczy do stosowania tej techniki. Natomiast wyrywkowe dane, co do wyników badań przedstawione w literaturze potwierdzają duŝą czułość tej metody, ujawniającą się przy zmianach parametrów modelu i warunków prób. Dzięki temu staje się moŝliwe badanie szeregu zjawisk niedostępnych dla procedur metrologicznych stosowanych dotychczas. Do tej pory brak jest w światowej literaturze dotyczącej tego zagadnienia, dokładnego opisu własności metrologicznych metody optycznej diagnostyki spektralnej widma fal elektromagnetycznych wyładowań elektrycznych. Prezentowane w literaturze wyniki badań są ogólne i nie precyzują wielu istotnych szczegółów, niezbędnych dla krytycznej oceny tych wyników. Najczęściej są to krótkie informacje, w których autorzy nie podają parametrów stosowanej aparatury, zakresu pomiarów, ani warunków metrologicznych w jakich wykonywano badania. Wymienione przyczyny uniemoŝliwiają odtworzenie publikowanych wyników badań, jak równieŝ ograniczają moŝliwość ich weryfikacji i porównania. Dlatego w ramach rozprawy przeprowadzono takie badania od podstaw, dla prostych układów modelowych w taki sposób, aby moŝliwa była ich przyszła unifikacja i weryfikacja wyników w innych ośrodkach. Ogólnym celem rozprawy jest rozpoznanie widm optycznych róŝnych form wyładowań elektrycznych. Znajomość widm optycznych związanych z charakterystycznymi formami wyładowań winna umoŝliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych: opracowanie metody detekcji rozpoznawania form wyładowań w oparciu o pomiary i wyniki analizy widm optycznych wyładowań występujących w układach izolacyjnych, porównanie widm optycznych z widmami akustycznymi sygnałów od róŝnych wyładowań elektrycznych, przedstawienie koncepcji systemu diagnostycznego do detekcji i oceny wyładowań elektrycznych, wykorzystującego detektory promieniowania w zakresach promieniowania ultrafioletowego (UV), widzialnego (VIS) i podczerwonego (NIR). Szczegółowym celem pracy jest zaproponowanie układu pomiarowego ze spektrofotometrem umoŝliwiającego ciągły pomiar widm optycznych wyładowań elektrycznych, występujących w róŝnych układach i izolacjach. Dla osiągnięcia załoŝonych celów, autor podjął w pracy następujące zagadnienia: przedstawił fizyczne podstawy generacji wyładowań elektrycznych (rozdz. 2), wykonał przegląd metod pomiaru i analizy sygnałów optycznych (rozdz. 3), zaproponował i wykonał systemy pomiarowe umoŝliwiające realizację załoŝonego programu badań (rozdz. 4), scharakteryzował deskryptory optycznych i akustycznych sygnałów towarzyszących wyładowaniom (rozdz. 5), przedstawił wyniki wykonanej przez autora analizy widm optycznych róŝnych form wyładowań elektrycznych (rozdz. 6; jest to główny rozdział rozprawy), przedstawił uzyskane przez siebie wyniki analizy widm akustycznych róŝnych form wyładowań (rozdz. 7), 4

5 zaproponował sposób rozpoznawania formy wyładowania elektrycznego na podstawie wyników analizy jego widma optycznego (rozdz. 8), przedstawił koncepcję systemu diagnostycznego wykorzystującego trzy detektory promieniowania (w zakresach UV, VIS i NIR) umoŝliwiającego detekcję i ocenę widma optycznego wyładowań. 2. TEZA PRACY W rozprawie przyjęto następującą tezę: MoŜliwe jest rozpoznawanie formy wyładowania elektrycznego na podstawie deskryptorów jego widma optycznego. Dla róŝnych form wyładowań oczekiwane, średnie wartości intensywności promieniowania optycznego, w trzech zakresach (UV: 270 nm 380 nm; VIS: 380 nm 780 nm; NIR: 780 nm 1700 nm) moŝna oszacować następująco: dla wyładowań niezupełnych w powietrzu: UV około 600, VIS do 100, NIR do 100; dla wyładowań zupełnych w powietrzu: UV około 800, VIS około 850, NIR do 100; dla wyładowań ślizgowych w powietrzu: UV do 50, VIS około 1100, NIR około 150; dla wyładowań ślizgowych w oleju: UV około 75, VIS około 2700, NIR około 750. Wartości intensywności są wyraŝone w jednostkach bezwymiarowych. Odwzorowują one energetyczną intensywność poszczególnych składowych promieniowania. 3. SYSTEM POMIAROWY Ogólny schemat blokowy systemu pomiarowego przedstawiono na rys Równocześnie z pomiarem widma optycznego wykonywano pomiar sygnału emisji akustycznej z wykorzystaniem czujników akustycznych. Pomiar widma optycznego Iskiernik Pomiar widma akustycznego Komputer PC Rys Blokowy schemat systemu pomiarowego Układ pomiarowy składa się z dwóch zasadniczych torów pomiarowych (rys. 3.1.). Pierwszy tor umoŝliwia ciągły pomiar widma optycznego. Drugi jest wykorzystywany do akwizycji sygnału emisji akustycznej. Podstawowym elementem układu jest obiekt generacji wyładowań elektrycznych, który stanowi iskiernik dwuelektrodowy. Jedna elektroda jest uziemiona (elektroda ruchoma). Druga elektroda znajduje się na potencjale wysokim (elektroda nieruchoma). Iskiernik znajdował się w kadzi o kształcie prostopadłościanu o szerokości 12 cm, długości 25 cm oraz wysokości 14 cm. Ogólny schemat poglądowy systemu pomiarowego przedstawiono na rys Zdjęcie systemu pomiarowego przedstawiono na rys Na powierzchni bocznej kadzi znajduje się wziernik wraz z zamocowaną kamerą cyfrową CCD. Kamera ma moŝliwość regulacji ostrości. Rozdzielczość kamery wynosi 640x480 pikseli. Częstotliwość próbkowania obrazu wynosi 25 Hz. Kamera jest sprzęŝona z komputerem przy uŝyciu łącza szeregowego USB. Na powierzchni bocznej istnieje moŝliwość zamocowania czujników akustycznych róŝnych typów, wykorzystywanych w badaniach sygnału akustycznego [25]. 5

6 Silnik X Silnik Z Układ pozycjonownia światłowodu Silnik Y Silnik posuwu elektrody Szkło kwarcowe Światłowód Elektrody Izolator wysokonapięciowy PTFE Olej Kamera CCD Zbiornik Czujnik akustyczny Wysokie napięcie z transformatora probierczego Rys Poglądowy schemat systemu pomiarowego Ponad zbiornikiem zamocowano wykonany specjalnie dla potrzeb niniejszej pracy mechanizm pozycjonowania światłowodu, który umoŝliwia ustawienie światłowodu względem iskiernika. Mechanizm pozycyjny ma trzy stopnie swobody. Do sterowania połoŝeniem światłowodu wykorzystano trzy silniki krokowe. Silniki te są sterowane niezaleŝnie przez sterowniki programowalne. Kontrola połoŝenia odbywa się z poziomu uŝytkownika komputera. Na rys pokazano zdjęcie mechanizmu pozycjonującego światłowód. Odpowiednie oprogramowanie umoŝliwia ustalenie wielopoziomowej sekwencji ruchu światłowodu. Prędkość przesuwu głowicy jest ustalana programowo. Maksymalna prędkość przesuwu w jednym kierunku wynosi 5 mm/s. Dokładność pozycjonowania wynosi 5 µm. Niepewność wynikającą z nieliniowości śruby napędowej oraz z powstawania histerezy na połączeniach śrubowych i sprzęgle oszacowano na 20 µm. Zakres ruchu w kierunku wzdłuŝ osi wynosi 160 mm, w kierunku poprzecznym 90 mm oraz w kierunku prostopadłym (pionowym) 90 mm. Do kontroli połoŝenia wykorzystywane są transoptory szczelinowe. Zerowanie układu wykonywane jest automatycznie przy starcie systemu. UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość zerowania w dowolnej chwili poprzez odpowiednie opcje oprogramowania. 6

7 Rys Zdjęcie systemu pomiarowego Rys Zdjęcie układu pozycjonowania światłowodu 7

8 Układ sterujący silnikami krokowymi znajduje się w ekranowanej obudowie ze względu na znacznie zakłócenia jakie powstają podczas wyładowań elektrycznych, które mogą spowodować uszkodzenie układu. Sterownik komunikuje się z komputerem PC z wykorzystaniem łącza szeregowego. Sterownik umoŝliwia równieŝ pozycjonowanie elektrody znajdującej się na niskim potencjale. Zakres ruchu elektrody wynosi 32 mm. Dokładność pozycjonowania elektrody wynosi 5 µm (z niepewnością 20 µm). Oprogramowanie Oprogramowanie Sterownik układów transpozycji Mikroprocesorowy układ sterujący Komputer PC Układ transpozycji światłowodu Transmisja sygnału optycznego Światłowód Analizator sygnału optycznego Spektrofotometr Układ transpozycji elektrody Źródło promieniowania Przerwa międzyelektrodowa Zasilanie układu Transformator probierczy Sterowanie zasilania Zmiana napięcia Czujnik sygnału akustycznego Przetwornik piezoelektryczny Układy wzmacniające Filtry analogowe Przetwornik A/C Karta pomiarowa Kamera CCD Rys Schemat przepływu informacji w systemie pomiarowym Na rys przedstawiono schemat przepływu informacji w systemie pomiarowym. Źródłem promieniowania optycznego oraz drgań mechanicznych (emisji akustycznej) jest wyładowanie elektryczne w przerwie międzyelektrodowej, w której zachodzą zjawiska fizykochemiczne związane z powstawaniem wyładowań. Obiekt generacji wyładowań jest zasilany z transformatora wysokonapięciowego, który jest sterowany przez odpowiednie układy sterujące. Obiekt pomiarowy jest równieŝ powiązany z układem transpozycji elektrody, który jest sterowany przez odpowiednie układy. Źródło emisji pozostaje w relacji z układem do pomiaru widma optycznego oraz z układem do pomiaru emisji akustycznej. Sygnałem wejściowym do światłowodu jest promieniowanie optyczne, które jest transmitowane do spektrofotometru, który stanowi element przetwarzający sygnał optyczny na macierz wartości intensywności dla róŝnych długości fal promieniowania. Wyjściem spektrofotometru jest cyfrowy sygnał reprezentujący widmo optyczne i jest on transmitowany do komputera. 8

9 Pozycja światłowodu jest kontrolowana przez układ transpozycji, kontrolowany przez odpowiedni sterownik, który komunikuje się z komputerem. Odpowiednie oprogramowanie sterownika umoŝliwia synchroniczne ustawianie pozycji światłowodu zgodnie z ustaloną sekwencją. Parametrem wejściowym toru wykorzystywanego do pomiaru sygnału emisji akustycznej jest przetwornik zmian ciśnienia na odpowiadający mu sygnał elektryczny (napięcie), które jest filtrowane i wzmacniane za pomocą odpowiednich układów. Sygnał napięciowy reprezentujący mierzony sygnał akustyczny jest wejściem karty pomiarowej. Karta dokonuje przetwarzania sygnału na postać cyfrową oraz wykorzystywana jest do transmisji danych do komputera. Oprogramowanie komputera dotyczy współpracy ze sterownikiem, kontrolującym pozycję światłowodu oraz elektrody pomiarowej. Ponadto umoŝliwia akwizycję danych ze spektrofotometru oraz karty pomiarowej przetwarzającej sygnał akustyczny. Dane te są gromadzone oraz analizowane przy uŝyciu specjalizowanego oprogramowania (MATLAB). Do analizy widma optycznego promieniowania generowanego przez wyładowania elektryczne wykorzystano spektrofotometr AVS-USB2000 formy AVANTES. Urządzenie to jest połączone z światłowodem transmitującym promieniowanie z pozycji bliskiej obiektu generacji zjawiska do wnętrza spektrometru. Zasadniczym elementem spektrometru jest siatka dyfrakcyjna wielostopniowa, pozwalająca na analizę widma w zakresie nm z rozdzielczością 0.5 nm. Po rozszczepieniu promieniowanie pada na matrycę CCD (Sony ILX511). Na rys przedstawiono zaleŝność czułości matrycy od długości fali. Rys ZaleŜność czułości matrycy spektrometru od długości fali promieniowania [8, 9] Pomiar w poszczególnym elemencie matrycy CCD (2048 elementów o rozmiarach 12,5 x 200 mikrometrów) polega na zliczaniu fotonów w jednostce czasu. Jedno zliczenie odpowiada aktywacji przez 86 fotonów co jest równowaŝne czułości 2, J/impuls. Względna czułość zaleŝy od długości analizowanej fali. ZaleŜność względnej czułości od długości fali przedstawiono na rys Wartość skuteczna prądu ciemnego wynosi od 2,5 do 4 zliczeń. Czas integracji moŝna zmieniać w zakresie od 3 ms do 60 sekund. Do przetwarzania sygnału na postać cyfrową wykorzystano przetwornik analogowo-cyfrowy o rozdzielczości 12 bitów przy częstotliwości próbkowania 1 MHz. Urządzenie jest sprzęŝone z komputerem za pomocą szeregowego łącza USB. Układ do pomiaru sygnału emisji akustycznej składa się z części analogowej oraz cyfrowej. Część analogowa zawiera przetwornik piezoelektryczny, zestaw wzmacniaczy pomiarowych oraz filtrów [5, 6, 14, 18]. W części cyfrowej znajduje się blok sterowania karty pomiarowej oraz komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Do przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy wykorzystany został przetwornik analogowo-cyfrowy (wchodzący w skład karty pomiarowej). Część analogowa oraz cyfrowa składają się na tor do pomiaru i analizy sygnału emisji akustycznej (rys. 3.7.). 9

10 Oprogramowanie Iskiernik Przetwornik pomiarowy Blok wzmacniaczy Filtr pasmowoprzepustowy Karta pomiarowa Komputer Rys Schemat blokowy toru do pomiaru sygnału emisji akustycznej Do przetwarzania zmian ciśnienia (drgań akustycznych) na wielkość elektryczną wykorzystano szerokopasmowy przetwornik piezoelektryczny (Brüel & Kjaer 8312) [25]. Pasmo przetwarzania przetwornika wynosi od 10 khz do 1 MHz. W przetworniku wbudowany jest przedwzmacniacz, o wzmocnieniu 40 db. W tym zakresie częstotliwości, dopuszczalne i gwarantowane odchylenie amplitudy wynosi ± 10 db. Rys Charakterystyka przenoszenia przetwornika Brüel & Kjaer typu 8312, wykorzystywanego w pomiarach [25] Na rys przedstawiono typowy przebieg podanej przez producenta charakterystyki widma amplitudowego, którą określono dla przetwornika bez przedwzmacniacza. Jako medium sprzęgające przetwornik ze ścianką zbiornika, w którym umieszczano iskierniki generujące wyładowania, zastosowano towot. Jest to substancja dostatecznie gęsta, zapewniająca niezmienność styku i jego stałość na całej powierzchni. Towot gwarantuje najlepsze warunki metrologiczne i został wybrany na podstawie wcześniejszych badań prowadzonych przez autora. Miejsce zamocowania przetwornika dobierano przez znalezienie punktu o największej głośności, na ścianach kadzi. Stosowana w układzie karta pomiarowa NI-555 firmy National Instruments, była wyposaŝona w przetwornik A/C o rozdzielczości 16 bitów przy częstotliwości próbkowania 1 MHz. Do gromadzenia danych wykorzystano oprogramowanie WorkBench, umoŝliwiające kontrolę częstotliwości próbkowania oraz zapis danych w pamięci. Dane pomiarowe przetwarzane były przez oprogramowanie w MATLABIE (The MathWorks). W celu eliminacji zakłóceń sieciowych jakie mogą pojawiać się w układzie pomiarowym, do wszystkich elementów wymagających własnego zasilania (wzmacniacz, komputer z kartą pomiarową), doprowadzono napięcie poprzez transformator separujący o przekładni znamionowej 220/220 V/V. Aby zredukować wpływ sprzęŝeń elektromagnetycznych elementów układu pomiarowego z urządzeniami wysokiego napięcia stosowano ekrany izolujące aparaturę oraz uziemienie ochronne, przy czym wszystkie przewody uziemiające zostały doprowadzone do jednego wspólnego punktu. KaŜda seria pomiarowa była poprzedzona określeniem szumów własnych wprowadzanych przez układ pomiarowy oraz otoczenie. 10

11 4. ANALIZA WIDM OPTYCZNYCH WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH W pracy przedstawiono wyniki badań dla wybranych układów iskierników, w których występują róŝne formy wyładowań. Analizowano róŝnice w widmach optycznych generowanych przez wyładowania niezupełne oraz niezupełne. Następnie analizowano wpływ oleju jako czynnika buforującego, na rejestrowane widma optyczne. W ramach pracy generowano następujące formy wyładowań: - wyładowania niezupełne występujące w powietrzu w układzie ostrze-ostrze, - wyładowania zupełne występujące w układzie ostrze-ostrze, - wyładowania powierzchniowe, ślizgowe w powietrzu, - wyładowania powierzchniowe, ślizgowe w oleju. Dla kaŝdej generowanej formy wyładowania wykonywano ocenę kształtu widma emisyjnego. W odniesieniu do wyładowań zupełnych w układzie ostrze-ostrze oraz dla wyładowań powierzchniowych, ślizgowych zarówno w oleju jak i w powietrzu, wykonano szczegółową analizę wpływu następujących parametrów na uzyskiwane widma optyczne: - zmiany napięcia między elektrodami, - zmiany odległości między elektrodami, - umiejscowienia światłowodu w stosunku do połoŝenia elektrod, - zmian czasowych sygnału optycznego Analiza widm optycznych wyładowań niezupełnych w powietrzu w układzie ostrze-ostrze W rozdziale pokazano strukturę widma generowanego przez wyładowania niezupełne, w układzie ostrze-ostrze. Badania przeprowadzano w powietrzu dla elektrod ostrzowych o kącie krzywizny 22. Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys Końcówka światłowodu znajdowała się między elektrodami w odległości 2 mm od ostrza o potencjale wysokim, na wysokości 20 mm. Badania przeprowadzono dla odległości między elektrodami ostrzowymi 15, 20, 25 oraz 30 mm. Napięcie między elektrodami dobrano tak, aby było mniejsze od napięcia przebicia, co umoŝliwiało generację wyładowań niezupełnych, nie doprowadzając do powstawania wyładowania zupełnego. Układ pozycjonowania światłowodu Spektrofotometr Komputer Światłowód Elektroda WN Elektroda uziemiona Układ sterujący Układ transpozycji elektrody Rys Schemat układu do pomiaru i analizy widma optycznego wyładowań niezupełnych w układzie ostrze-ostrze 11

12 Rys Widmo optyczne wyładowań niezupełnych w układzie ostrze-ostrze w powietrzu. Zakres nm; odległość między elektrodami wynosi 30 mm. Na rys przedstawiono widmo optyczne wyładowań niezupełnych w układzie elektrod o polu silnie niejednostajnym (ostrze-ostrze), przy napięciu mniejszym od napięcia przebicia, dla odległości 30 mm. Ze względu na niewielką intensywność generowanego zjawiska, czas uśredniania widma optycznego (matrycy CCD) ustawiono na 5 s. Widmo ma charakter liniowy. W przebiegu występuje kilka charakterystycznych prąŝków. W większości promieniowanie emitowane jest w obszarze bliskiego nadfioletu. Lokalne ekstrema w zakresie widzialnym oraz miękkiej podczerwieni mają niewielką intensywność. Podsumowując wyniki badań widma optycznego wyładowań niezupełnych w układzie pola silnie niejednostajnego (ostrze-ostrze) występujących powietrzu, moŝna sformułować następujące wnioski: widmo optyczne wyładowań niezupełnych w polu niejednorodnym mieści się w zakresie głównie ultrafioletu, w przedziale od 270 do 360 nm, promieniowanie nie jest emitowane w zakresie widzialnym (VIS), lub emisja jest bardzo słaba. Składowe o niewielkiej intensywności mogą pojawiać się w zakresie koloru fioletowego (403, 409, 425 nm) objawiające się jako delikatne, słabe, fioletowe świecenie widoczne przy zgaszonym świetle, wyładowania niezupełne nie generują równieŝ promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni. W trakcie trwania wyładowania nie jest równieŝ emitowane mierzalne ciepło, wyjątkiem jest sytuacja przejściowa, między wyładowaniami niezupełnymi a wyładowaniem zupełnym, kiedy w krótkim czasie, następuje zwiększenie ilości generowanych składowych promieniowania. Do chwili wyładowania zupełnego widmo jest liniowe w dalszej części występuje równieŝ emisja widma o charakterze ciągłym. Szczegółowe badania zmian przedstawiono w dalszych podrozdziałach Analiza widma optycznego wyładowań zupełnych w układzie pola silnie niejednostajnego (ostrze-ostrze) w powietrzu Wyładowania zupełne w układzie ostrze-ostrze powstają po przekroczeniu napięcia przebicia, które zaleŝy nie tylko od geometrii elektrod, ale równieŝ od odległości między nimi. Zasadniczym 12

13 elementem wpływającym na powstawanie wyładowań zupełnych jest rodzaj gazu, w którym znajdują się elektrody. Przedstawione w rozdziale wyniki dotyczą badań wykonanych w powietrzu. W celu określenia ogólnych własności widma optycznego wykonano badania przy stałej odległości między elektrodami i przy ustalonym napięciu między elektrodami. Następnie analizowano przebieg zmian widma optycznego wyładowań zupełnych w czasie, równieŝ przy stałym napięciu i przy stałej odległości między elektrodami. W dalszej kolejności zbadano, w jaki sposób napięcie oraz jego zmiana w czasie, wpływa na uzyskane wyniki. Badania przeprowadzano w takim samym układzie, jaki był wykorzystywany do badań wyładowań niezupełnych w układzie ostrze-ostrze (rys. 4.1.). Wykonano badania struktury widma optycznego wyładowań zupełnych w układzie ostrza przy stałej wartości napięcia między elektrodami wynoszącego 20 kv. Wyprowadzenie światłowodu spektrometru znajdowało się na osi między elektrodowej w odległości 2 mm od ostrza dodatniego na wysokości 90 mm. Odległość między elektrodami wynosiła 20 mm. Widmo optyczne w całym mierzonym zakresie nm przedstawiono na rys Przebieg widma charakteryzuje się zarówno obszarem liniowym w zakresie nadfioletu oraz obszarem ciągłym, w zakresie światła widzialnego VIS. Rys Widmo optyczne wyładowań zupełnych występujących w polu niejednostajnym ostrze-ostrze, w zakresie fal o długości nm Analizowano zmiany struktury widma optycznego oraz jego poziomu intensywności w czasie, dla sygnałów generowanych w powietrzu. Badania przeprowadzono w układzie ostrze-ostrze. Wyprowadzenie światłowodu znajdowało się na osi międzyelektrodowej w odległości 2 mm od elektrody znajdującej się na potencjale wysokim na wysokości 90 mm. Odległość między elektrodami wynosiła 15 mm. Zapłonu wyładowania dokonywano poprzez zwiększanie napięcia od zera do napięcia przeskoku. Po zapaleniu łuku napięcie pozostawało niezmienione, a następnie po kilku sekundach wyłączono napięcie w celu wygaszenia łuku. 13

14 Rys Przebieg zmian średniej intensywności widma optycznego w czasie, w paśmie nm Na rys przedstawiono przebieg zmian uśrednionej intensywności fal o długościach w zakresie od 270 do 1700 nm. Średnia intensywność wykazuje nieznaczne zmiany wartości w ciągu analizowanego czasu. Niewielkie wartości intensywności wynikają z krótkiego czasu aktywacji matrycy CCD spektrometru, który wynosił 40 ms. Przebieg zmian widma optycznego w czasie palenia się łuku przedstawiono na rys Rys. 4.5 Zmiany widma optycznego w czasie palenia się łuku Podsumowując, widmo optyczne wyładowań zupełnych generowanych w układzie ostrzeostrze występujących w powietrzu, nie wykazuje Ŝadnych zmian długości emitowanego promieniowania. Nie stwierdzono równieŝ zasadniczych wahań intensywności. DłuŜsze badanie jest niemoŝliwe ze względu na generowaną duŝą ilość energii cieplnej, która nazbyt obciąŝała transformator probierczy. ZagroŜony jest równieŝ układ pomiarowy (światłowód), który znajdował się w niewielkiej odległości od źródła wyładowań. Zbyt długie utrzymywanie wyładowania zupełnego 14

15 mogło doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto w trakcie trwania tego rodzaju wyładowania następuje uszkodzenie (wypalanie ostrzy) wykonanych z mosiądzu, które kaŝdorazowo muszą być czyszczone i ostrzone. Kolejne badanie miało na celu określenie, w jaki sposób zmiana napięcia przebicia, wynikającego z odległości między elektrodami wpływa na otrzymywane rezultaty. W tym celu, przy stałym ustawieniu światłowodu pomiarowego oraz przy ustalonym napięciu zmieniano odległość między elektrodami ostrzowymi w celu zmiany napięcia przebicia. W takich warunkach badano widma optyczne. Badania przeprowadzono w układzie ostrze-ostrze dla światłowodu umieszczonego w odległości 2 mm od elektrody na potencjale wysokonapięciowym. Wysokość wyprowadzenia światłowodu wynosiła 90 mm (rys. 4.1.). Czas aktywacji matrycy CCD światłowodu wynosił 1 s. Badania przeprowadzono w następujący sposób: - dla stałej wartości napięcia między elektrodami zmiejszano odległość do wystąpienia łuku (wyładowania zupełnego), - w momencie zapalenia łuku wykonywano pomiar widma optycznego. Czas ten wynosił ok. 2 s., - następnie wygaszano łuk oraz czekano 1 min, co umoŝliwiało odprowadzenie gazów powstających podczas wyładowania oraz schłodzenie ostrzy i otaczającego powietrza, - punkty 1-3 powtarzano, ustawiając kolejno coraz większe napięcia przebicia (które wynosiły od 12 do 28 kv). Jednocześnie zwiększały się uzyskane odległości między elektrodami. Wyniki pomiarów przedstawiono na rys Widma optyczne róŝnią się intensywnościami, co wynika z opóźnień czasowych podczas powstawania łuku elektrycznego. Rys ZaleŜność widma optycznego wyładowań zupełnych w układzie ostrze-ostrze, od wartości napięcia przebicia Na rys przedstawiono zdjęcia ilustrujące charakter generacji wyładowania zupełnego, dla róŝnych odległości między elektrodami, odpowiadających róŝnym napięciom przebicia. Dla niŝszych napięć kształt wyładowania jest symetryczny względem obu ostrzy. Zwiększanie napięcia przebicia powoduje odchylenia łuku w kierunku elektrody uziemionej. Zdjęcia ilustrują równieŝ wzrost ogólnej intensywności świecenia podczas trwania wyładowania zupełnego. Kolejne analizy dotyczyły badania, w jaki sposób zmiana napięcia w czasie, przy stałej odległości między elektrodami wpływa na rejestrowanie widma optyczne. Przedstawiono wyniki pomiarów średniej intensywności od napięcia, które jest funkcją czasu oraz zilustrowano zmiany struktury widma optycznego przy przechodzeniu ze stanu niewzbudzonego, przez wyładowania niezupełne do pełnego łuku elektrycznego. 15

16 Rys Ilustracja zmiany kształtu wyładowania zupełnego, w zaleŝności od wartości napięcia przebicia (dla róŝnych odległości między elektrodami od 5 do 30 mm) Na rys przedstawiono zdjęcia ilustrujące, w jaki sposób zmieniał się obraz wyładowania przy zwiększaniu napięcia między elektrodami. W trakcie rozwoju wyładowania moŝna zaobserwować struktury drzewiaste. W tym momencie widmo optyczne zawiera głównie składowe w paśmie ultrafioletowym (niewidoczne), choć pojawiają się pierwsze składowe w paśmie widzialnym. Po zapaleniu łuku zmienia się barwa oraz intensywność świecenia, co zostanie bardziej precyzyjne określone w dalszej części rozdziału. Na rys przedstawiono zmiany widma optycznego w funkcji napięcia w całym zakresie mierzonego spektrum oraz w zakresie UV i VIS ( nm). Po 16

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 "Inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Elektroenergetyki Autoreferat rozprawy doktorskiej Zastosowanie modeli populacyjnych w interfejsach mózg komputer Promotor:

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Odbiór sygnału telewizyjnego 4.1.1 Materiał nauczania Wiadomości ogólne Do podstawowych funkcji odbiornika telewizyjnego zalicza się: wyodrębnienie Ŝądanego sygnału spośród wielu

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy mgr inŝ. Kamil SZEWERDA mgr inŝ. Wojciech WOŁCZYK dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK dr inŝ. Dariusz MICHALAK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Michał Dąbrowski Nr albumu: 290853 Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

Optyczna spektroskopia nanostruktur

Optyczna spektroskopia nanostruktur Optyczna spektroskopia nanostruktur prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz dr hab. inż. Grzegorz Sęk dr inż. Artur Podhorodecki E-skrypt opracowany w ramach projektu pt. Wzrost liczby absolwentów w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM

L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl Jacek Barański, Jakub Jurkiewicz 00-140 WARSZAWA Al. Solidarności 113/32 NIP: 113-00-60-337

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

Składam podziękowania: Panu Profesorowi Lechowi Dietrichowi za pomoc w docieraniu do natury i istoty zjawisk fizycznych

Składam podziękowania: Panu Profesorowi Lechowi Dietrichowi za pomoc w docieraniu do natury i istoty zjawisk fizycznych Składam podziękowania: Panu Profesorowi Lechowi Dietrichowi za pomoc w docieraniu do natury i istoty zjawisk fizycznych Panu magistrowi Rafałowi Brysiowi za zaangaŝowanie w przygotowaniu procedur numerycznych

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP

Poradnik. Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP Poradnik Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP Opracowanie : Dr mgr inŝ. M. Ł. Nowak Wydawnictwo: Warsztat Sp. z o.o. Nr wydania 10/06 1 Spis treści: Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błędy, metody kompensacji Paweł TUREK 1 Wojciech MODRZYCKI 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Wytwarzanie produktów o

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

Hologramy i holografia

Hologramy i holografia Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Instytut Fizyki Doświadczalnej Hologramy i holografia Marcin Paweł Sadowski Wydanie III Warszawa, maj 2005 1 Tytuł: Hologramy i holografia Autor: Marcin Paweł Sadowski

Bardziej szczegółowo