GEODEZJA WYKŁAD WSTĘP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEODEZJA WYKŁAD WSTĘP"

Transkrypt

1 GEODEZJA WYKŁAD WSTĘP Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

2 SKRYPTY I PODRĘCZNIKI 1. Stefan Przewłocki Geodezja dla inżynierii środowiska, PWN, Warszawa Stefan Przewłocki Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, PWN, Warszawa Michał Gałda Geodezja w budownictwie i nżynierii, Rzeszów Cz. Kamela, M. Lipiński Geodezja tom I, 5. M. Wójcik, I. Wyczałek Geodezja, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 6. Podobne pozycje innych uczelni bądź wydawnictw centralnych.

3 WPROWADZENIE GEODEZJA nauka o pomiarach Ziemi, z grupy nauk przyrodniczych. - zajmująca się wyznaczaniem kształtu i rozmiarów globu ziemskiego, sporządzaniem map, pomiarami obiektów i gruntów dla celów gospodarczych technicznych, wojskowych itp. Wyodrębniła się jako samodzielna dyscyplina z matematyki i astronomii.

4 RYS HISTORYCZNY 347 rok przed Chrystusem Arystoteles wprowadził nazwę geodezja (podział ziemi). 190 rok Eratostenes wyznaczył długość południka Ziemi i promień kuli ziemskiej. (Teorię o kulistości Ziemi przypisuje się Pitagorasowi) 1687 I. Newton ogłosił teorię o elipsoidalnym kształcie Ziemi Clairaut - podstawy geodezji dynamicznej, teoria geopotencjału.

5 RYS HISTORYCZNY cd 1799 C. F. Gauss, dr nauk matem. Uniwersytet Helmstedt - teoria błędów pomiarów inżynierskich i metody najmniejszych kwadratów w geodezji, 1873 Listing wprowadził pojęcie geoidy Delambre pomiary długości południka Dunkierka-Barcelona przyjęcie jednostki 1 m = 1/ dł ćwiartki południka. Od 1960 r 1 metr to: dł. fali monochromat. światła Kr 86.

6 Pierwsze próby zmierzenia naszej planety były podejmowane w starożytności. Aleksandryjski uczony Eratostenes ( p.n.e.), dokonał zadziwiająco dokładnych pomiarów. Przyjął, że Ziemia ma kształt kuli i na podstawie własnych pomiarów określił jej rozmiary. W południe w dniu przesilenia letniego, w Syenie (obecnie Asuan), promienie padają prostopadle do powierzchni Ziemi. Aleksandria i Syena leżą prawie na jednym południku. W Aleksandrii, odległej o 5000 stadiów egipskich od Syeny (800 km) Eratostenes pomierzył kąt padania promieni słonecznych wykorzystując przyrząd skafe składający się z półkulistej czaszy z pionowym słupkiem. Kąt padania promieni słonecznych 1 / 50 obwodu koła (7 o 12 obecnie 7 o 05 ). Obwód Ziemi równy stadiów czyli km (obecnie km), jest znacznie bliższe prawdy niż wartość podana przez Arystotelesa. Wynik Eratostenesa tylko o 1,6% przekracza obecnie znaną wartość obwodu Ziemi w południku Aleksandrii. Promień Ziemi oszacował na stadiów (6288 km, obecnie km). = (Stadion egip. = m)

7 Pomiary Eratostenesa skafe 1/50=7 o 12 => p = 5000*360 o / 7 o 12 = stadiów 1 stadion egip. = m

8 Elipsoida obrotowa Elementy elipsoidy obrotowej przyjętej jako powierzchnia odniesienia - elipsoida ziemska.

9 Obliczenia wymiarów elipsoidy ziemskiej Clarce (1909), Bessel (1841), Hayford (1940), Krassowski (1940),GRS-80(1980) parametr Bessel Hayford Krasowski GRS-80 a b p 1/ / / /

10 W Polsce RYS HISTORYCZNY cd XII XIII w pomiary gruntów po wprowadzeniu tzw. gosp. trójpolowej pierwsze dzieło GEOMETRIA REGIS na Uniwersytecie Jagiellońskim 1566 pierwsza polska książka techniczna Stanisława Grzepskiego Ignacy Zaborowski (matematyk) autor podręcznika z geodezji Jeometria praktyczna.

11 Dawne przyrządy pomiarowe Rysunek z manuskryptu przedstawiający znane narzędzia geodezyjne starożytnych mistrzów.

12 Dawne przyrządy geodezyjne Wielki teodolit wykonany w 1787 r w USA (Jessy Ramsden) zbudowany na drewnianej wieży obserwacyjnej z kątomierzem o średnicy 90 cm. Dokładność pomiaru kątów 0,1

13 Powierzchnie odniesienia do rozwiązywania zadań geodezyjnych: fizyczna powierzchnia Ziemi geoida (pow. Ekwipotencjalna - zerowego potencjału siły ciężkości) W o = const elipsoida obrotowa kula płaszczyzna

14 Powierzchnie odniesienia płaszczyzna

15 Działy geodezji geodezja dynamiczna i grawimetria geodezja wyższa i astronomia geodezyjna geodezja satelitarna kartografia geodezyjna fotogrametria i teledetekcja geodezja gospodarcza (inżynieryjnoprzemysłowa, górnicza, rolna) metrologia techniczna (geodezyjna) geomatyka (informatyka geodezyjna)

16 Odchyłki odległości punktów na kuli i płaszczyźnie. d o /(2*R) = arc tg (d/(2*r)) arc tg x = x x 3 /3 + x 5 / d o /(2*R) d/(2*r) (d/(2*r)) 3 /3 d = d d o = d 3 /(12*R 2 ) R = 6370 km d 20 km 30 km 50 km 100 km d m m m m

17 Odchyłki różnic wysokości punktów kuli i płaszczyzny. d 2 + R 2 = (R + H) 2 = R 2 = 2*R* H + H 2 d 2 = 2*R* H + H 2 H 2 = 0 H = d 2 /(2*R) R = 6370 km d 100 m 300 m 1 km 10 km H 0.8 mm 7.1 mm 78.5 mm m

18 Elipsoida WGS 84 (GRS 80) Elipsoida jest matematycznym przybliżeniem kształtu Ziemi. Jest to elipsoida geocentryczna jej środek znajduje się w środku ciężkości Ziemi. Powierzchnia ta stanowi odniesienie dla współrzędnych GPS. WGS (World Geodetic System), Półosie elipsoidy: a = m, b = m

19 Powierzchnie odniesienia i współrzędne Szerokość geodezyjna B punktu na elipsoidzie i jej związek z szerokością geograficzną φ elipsoidy i zredukowaną ψ kuli.

20 Pomiary geodezyjne 1. Cel pomiarów geodezyjnych: wyznaczenie pozycji punktów (współrzędnych) względem przyjętej powierzchni odniesienia, w założonym układzie współrzędnych. 2. Mierzone wielkości: długości odcinków kąty poziome i pionowe różnice wysokości

21 Układy współrzędnych stosowane w geodezji a) w przestrzeni E3: ortogonalny {XYZ}, sferyczny {, }, astronomiczny, geograficzny {, }, horyzontalny {,d,z} b) na płaszczyźnie: ortogonalny {XY}, biegunowy {,d} Definicja układu musi uwzględnić: - położenie początku układu, - orientację osi

22 Klasyfikacji pomiarów geodezyjnych inwentaryzacyjne - pozyskiwanie informacji o terenie, wykonanie i aktualizacja map gospodarczych, inwentaryzacja obiektów inżynierskich. realizacyjne wskazanie położenia elementów projektów technicznych, lokalizacja projektowanych budowli, wyznaczenie wskaźników do montażu detali konstrukcyjnych obiektów. kontrolne kontrola zgodności z projektem realizacji inwestycji budowlanych (normy) i kontrola stanu obiektów w okresie ich eksploatacji (zmian położenia i kształtu).

23 Mapy Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym przedstawieniem obiektów i ukształtowania. Treść map - znaki umowne, punkty wysokościowe (pikiety), warstwice, siatka współrzędnych, opisy. Skala mapy zależność pomiędzy długością odcinka łączącego 2 punkty na mapie i odległością odpowiadających im punktów na powierzchni odniesienia 1 : M. M=D/d mianownik skali mapy 1 M d D

24 Mapa zasadnicza

25 Mapa z okresu średniowiecza

26 Mapa z XVI wieku

27 Mapa topograficzna

28 ORTOFOTOMAPA

29 Układy współrzędnych w geodezji geograficzny - szerokość geograficzna, - długość geograficzna

30 Układ horyzontalny biegun zenit A azymut, h kąt pionowy (wysokość)

31 Układ współrzędnych geodezyjnych na elipsoidzie B szerokość geodezyjna, L długość geodezyjna

32 Układy ortogonalne Globalny geocentryczny, topocentryczny lokalny

33 Współrzędne prostokątne X, Y, Z Z P (X,Y,Z ) P P P S ZP (0,0,0) u Y v X P YP X

34 Układ biegunowy płaski - kąt biegunowy, d odległość biegunowa

35 x X P x2 2 x1 1 y1,2 x1,2 Y y1 y2 y Odcinek [1,2] na prostej w układzie współrzędnych prostokątnych

36 Specjalistyczny sprzęt do pomiarów geodezyjnych Przymiary wstęgowe taśmy, ruletki Węgielnice Tyczki geodezyjne Dalmierze Niwelatory Teodolity Odbiorniki GPS

37 Tyczki geodezyjne Węgielnice

38 Przyrządy do pomiaru długości Dalmierz DISTO Taśma stalowa - ruletka Drogomierz

39 Sprzęt pomiarowy do niwelacji Niwelator Libela Łata niwelacyjna

40 Niwelatory precyzyjne Ni 007 Na2002 Łata niwelacyjna

41 Elektroniczne stacje pomiarowe (total station)

42 Dawne teodolity optyczne

43 Niwelator kodowy i komplet łat niwelacyjnych

44 Pionownik optyczny

45 Skanowanie laserowe Skanowanie laserowe jest narzędziem inwentaryzacji obiektów architektonicznych, inżynieryjnych, instalacji przemysłowych oraz budowli ziemnych. Obracając się wokół własnej osi skaner punkt po punkcie mierzy wszystkie obiekty będące w jego zasięgu. Uzyskany zbiór punktów umożliwia przeniesienie skanowanego obiektu do komputera i dalsze opracowanie. Skaner pozwala na wyznaczenie współrzędnych XYZ mierzonego punktu z kilkumilimetrową dokładnością. Nowoczesne skanery laserowe potrafią wykonać takich pomiarów w ciągu sekundy. Na podstawie takich danych tworzone są szczegółowe trójwymiarowe modele obiektów, rzuty, przekroje i widoki.

46 SKANER LASEROWY Leica ScanStation 2 skaner laserowy GLS-1000 Topcon

47 SKANER LASEROWY Leica ScanStation 2 Zasięg pomiaru ScanStation 2 (300m dla powierzchni o zdolności odbijania 90%), Wysoką dokładność pomiaru na poziomie 5 mm, wąską wiązką lasera, i dużą gęstością skanowania, rozdzielczość realizowanego skanowania poniżej 1 mm. umożliwia pomiar większości obiektów.

48 System GPS Amerykański GPS - Globalny System Lokalizacyjny i rosyjski GLONASS - Globalny System Nawigacyjny są systemami satelitarnymi przeznaczonymi do szybkiego i dokładnego wyznaczania współrzędnych określających pozycję anteny odbiornika w globalnym systemie odniesienia. Wśród systemów nawigacji GPS i GLONASS wyróżniają się dużym zasięgiem i powszechną dostępnością. Oba wykorzystują technologię rozproszonego widma. Sygnały odbierane mogą być przez powszechnie dostępne odbiorniki w dowolnym momencie czasu.

49 HISTORIA GPS W 1957 r. naukowcy z John Hopkins University w Baltimore, USA, korzystając z sygnałów radiowych nadawanych przez rosyjskiego satelitę Sputnik I, wykazali możliwość wykorzystania do nawigacji sztucznych satelitów Ziemi. Pierwszym skutecznym, ogólnie dostępnym systemem nawigacji satelitarnej był powstały na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku amerykański system Transit - SATNAV opracowany dla potrzeb marynarki wojennej USA. W 1964 r. został wprowadzony w wojsku, a w 1967 r. system ten udostępniono do celów cywilnych. Do określenia pozycji wykorzystywany był efekt Dopplera. Aby efekt ten uwidaczniał się wyraźnie, satelity umieszczono na niskich orbitach w odległości 1100 km od powierzchni Ziemi.

50

51 GALILEO Na spotkaniu ministrów transportu państw UE ustalono zasady finansowania budowy europejskiego systemu GALILEO. Niemcy chcą, aby pieniądze wykładały te państwa UE, których firmy będą dostawać kontrakty na budowę europejskiego systemu nawigacji satelitarnej - konkurenta dla amerykańskiego GPS. Ma być równoważną alternatywą do amerykańskiego systemu i rosyjskiego GLONASS, lecz w przeciwieństwie do nich będzie kontrolowany przez instytucje cywilne. Segment kosmiczny będzie się składał z 27 satelitów operacyjnych i 3 zapasowych, równomiernie rozmieszczonych na 3 orbitach. Wysokość orbity km, a kąt inklinacji 56. Satelity będą nadawać 10 sygnałów w trzech pasmach częstotliwości z kosmodromu Bajkonur, wystrzelono pierwszego satelitę systemu Galileo, GIOVE-A. Są szanse na uruchomienie systemu w 2013 r.

52 SATELITA GALILEO

53 Odbiorniki GPS profesjonalne stosowane w geodezji

54

55 Technika GPS - tryb Real-Time Kinematic Globalny system satelitarny GPS bazuje na określaniu przestrzennych współrzędnych położenia anteny odbierającej sygnały emitowane przez satelity. Współrzędne wyznaczane są w geocentrycznym układzie XYZ zdefiniowanym przez środek masy Ziemi i oś obrotu Ziemi. Tryb pomiaru Real -Time Kinematic, to bezpośredni pomiar kinematyczny, w odróżnieniu od pomiarów stacjonarnych. Daje wyniki w momencie pomiaru (z opóźnieniem najwyżej kilkusekundowym). Taki pomiar jest możliwy dzięki pracy dwóch odbiorników GPS, z których jeden pozostaje nieruchomy przez cały czas trwania sesji pomiarowej, drugi jest przemieszczany po punktach obiektu wybranych do pomiaru.

56 ODBIORNIKI GPS/GLONASS Stanowią standard pozycjonowania satelitarnego. Wykorzystanie dwóch systemów satelitarnych sprawia, że odbiorniki GPS/GLONASS mogą odbierać sygnały z 41 satelitów. Urządzenia GPS widzą tylko 24. Najpopularniejszą techniką pomiarową jest RTK - czyli pomiary w czasie rzeczywistym z dokładnością centymetra. Dzięki zaletom i wysokiej dokładności metoda idealna do pomiarów geodezyjnych w budownictwie. W technice GPS-RTK pracują systemy sterowania maszyn budowlanych - spycharki, równiarki i inne.

57 Odbiornik HIPER PRO PRZENOŚNY

58 Z reklamy odbiorników Hiper Pro

59 Tachimetry elektroniczne z odbiornikami GPS

60 Satelity systemu pozycyjnego GPS GPS składa się z 24 satelitów, w tym 3 aktywnych satelitów zapasowych. Na sześciu orbitach kołowych, po cztery na każdej, na wysokości około km. Co najmniej 5 z nich powinno być widocznych z każdego punktu Ziemi z prawdopodobieństwem

61 Odbiorniki ręczne

62 INNE ODBIORNIKI Obok odbiorników GPS RTK z opcjami GPS/GLONASS (do pracy ze stacjami referencyjnymi) używane są odbiorniki z ekonomicznej serii Green Label. Produkowany w USA odbiornik Hiper GL posiada elektronicznie zablokowane opcje odbioru sygnałów GLONASS, komunikację NTRIP oraz ograniczony zasięg działania do 2,5 km od stacji bazowej.

63 STACJE REFERENCYJNE DLA GPS

64 STACJE REFERENCYJNE Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace nad założeniem sieci stacji referencyjnych ASG/EUPOS, pokrywających obszar całej Polski. W skład wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego wchodzi 86 stacji, 2 centra zarządzające (Warszawa, Katowice) i 13 stacji zapasowych.

65 Dziękuję za uwagę

GEODEZJA OGÓLNA Wiadomości podstawowe

GEODEZJA OGÓLNA Wiadomości podstawowe GEODEZJA OGÓLNA Wiadomości podstawowe mgr inż. Grzegorz Wydra Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji w Toruniu Treść wykładu 1 Zarys historii geodezji Polska i świat

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy

GEOMATYKA program podstawowy GEOMATYKA program podstawowy 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu W celu ujednolicenia wyników pomiarów geodezyjnych, a co za tym idzie umożliwienia tworzenia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11

Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Szpunar Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu źródło: http://www.esa.int/our_activities/observing_the_earth/goce Satelita GOCE Orbita:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY SYSTEM POZYCJONOWANIA (GPS) DLA TWORZENIA GIS

GLOBALNY SYSTEM POZYCJONOWANIA (GPS) DLA TWORZENIA GIS GIS I TELEDETEKCJA W BADANIACH STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA KRAJOBRAZU A. NIENARTOWICZ, M. KUNZ (RED.) TORUŃ 2001 Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009 ADMINISTRACJA 1 2 SPRZĘT Rys. AB dobry interes Ubiegły rok przyniósł przełom w zakresie stosowania technologii GNSS w polskiej geodezji. Wprawdzie ze sporym opóźnieniem, ale uruchomiona została sieć ASG-EUPOS.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15395 Poz. 1572 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

Bardziej szczegółowo

Serwis pozycjonowania satelitarnego Niemieckiej Służy Geodezyjnej

Serwis pozycjonowania satelitarnego Niemieckiej Służy Geodezyjnej Podstawy... ustawi Cię w odpowiedniej pozycji! Serwis pozycjonowania satelitarnego Niemieckiej Służy Geodezyjnej Komisja do Spraw Administracji Geodezyjnej Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p.

Bardziej szczegółowo

System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian

System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian praca dyplomowa magisterska Promotor: Dr inż. Michał Morawski Dyplomant: Zbigniew Tokarczyk nr albumu 110469 Łódź, luty 2009 r. 1 Spis treści 1.Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Satelitarne Systemy Nawigacyjne

Satelitarne Systemy Nawigacyjne Satelitarne Systemy Nawigacyjne Wprowadzenie 1. Historia 2. System satelitarny GPS Navstar a) segment satelitarny b) segment kontroli c) segment uŝytkownika 3. Błędy GPS 4. Technologia pomiarów DGPS 5.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ

PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZOZOWIE PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYGOTOWANIACH DO EGZAMINU W RAMACH KWALIFIKACJI B.34 SKŁAD SKRYPTU: 1. Pytania pochodzące z egzaminu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik kosmicznych w geodezji i nawigacji w Polsce

Wykorzystanie technik kosmicznych w geodezji i nawigacji w Polsce NAUKA 4/2008 43-63 LUBOMIR W. BARAN, STANISŁAW OSZCZAK, JANUSZ B. ZIELIŃSKI Wykorzystanie technik kosmicznych w geodezji i nawigacji w Polsce Wstęp W 2007 roku minęło 50 lat od nadzwyczaj ważnego wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS TYTUŁ WYKŁADU Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18

1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18 : Przedmowa...... 11 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ Z historii geodezji... 13 1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18 1.2.

Bardziej szczegółowo

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE NIEKTÓRE ZMIANY I NOWOŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OSNÓW wprowadzenie do obiegu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. nawi nr 1 (21) MarZEC 2011

ZESTAWIENIE. nawi nr 1 (21) MarZEC 2011 ZESTAWIENIE 1 2 GLONASS w GRZE Zapowiadane rok temu na łamach NAWI rychłe osiągnięcie pełnej operacyjności systemu GLONASS przesunęło się najpierw na marzec, a teraz już na połowę bieżącego roku. System

Bardziej szczegółowo

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Jerzy Bernasik Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Kraków 2008 Wprowadzenie Fotogrametria - jak wskazuje grecki źródłosłów - oznacza technikę pomiarową opartą o obrazy fotograficzne (zapisane świałem).

Bardziej szczegółowo