Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04"

Transkrypt

1 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania zasobami terminali zbiornikowych. Zastosowanie Prothermo NMT539 jest inteligentnym przetwornikiem temperatury i poziomu wody dennej, wyposa onym w wyjœcie HART. Przeznaczony jest do wspó³pracy z zespo³em czujników Pt100 œredniej wartoœci temperatury oraz z sond¹ wody dennej. NMT539 jest najwy szej jakoœci przyrz¹dem, przeznaczonym do pracy w ró norodnych aplikacjach przeliczania zawartoœci zbiornika. Zapewnia ci¹g³¹ informacjê o rozk³adzie temperatur i poziomie wody dennej, dostarczan¹ za pomoc¹ sygna³u HART. Dok³adne przeliczanie zawartoœci zbiornika magazynowego jest zapewnione w po³¹czeniu z inteligentnym przetwornikiem poziomu Proservo NMS5, radarowym przetwornikiem poziomu Micropilot S FMR53x, panelem operatorskim i/lub przelicznikiem zawartoœci zbiornika NRF560/590, przetwornikiem nacisku hydrostatycznego Deltabar S oraz nadrzêdn¹ stacj¹ operatorsk¹ FuelsManager. Cechy i zalety Komunikacja iskrobezpieczna gwarantuje najwy szy poziom bezpieczeñstwa instalacji pomiarowej Cztery wersje przyrz¹du zapewniaj¹ optymalne dostosowanie do wymagañ aplikacji u ytkownika: Przetwornik HART Przetwornik HART + czujnik temperatury Przetwornik HART + czujnik wody dennej Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennej Mo liwoœæ wspó³pracy z czujnikami temperatury innych producentów Kompatybilnoœæ z oprogramowaniem narzêdziowym ToF Tool produkcji Endress+Hauser Szeroki wybór przy³¹czy technologicznych oraz wprowadzeñ przewodu, zapewniaj¹cy zgodnoœæ z ró norodnymi standardami stosowanymi w automatyce.

2 Wersje przyrządu Konstrukcja przyrz¹du Prothermo NMT539 jest dostêpny w czterech ró nych wersjach: Przetwornik HART Przetwornik HART + czujnik temperatury œredniej Przetwornik HART + czujnik wody dennej (pojemnoœciowy) Przetwornik HART + czujnik temperatury œredniej + czujnik wody dennej Podstawowa wersja przyrz¹du, tj. przetwornik HART mo e byæ instalowany w istniej¹cych uk³adach pomiarowych z czujnikami temperatury œredniej innych producentów, takimi jak np. czujniki Whessoe Varec 9909 i 1700 oraz Weed Beacon MW, bez koniecznoœci dokonywania jakichkolwiek modyfikacji. Wersja "przetwornik + czujnik temperatury" posiada pe³n¹ funkcjonalnoœæ poprzednich serii Prothermo NMT535/536/537. Wersja "przetwornik + czujnik wody dennej" zapewnia ci¹g³y sygna³ pomiarowy poziomu wody dennej. Sygna³ ten, dostarczany do nadrzêdnego systemu pomiaru poziomu, umo liwia okreœlenie gruboœci warstwy wody dennej. Wersja "przetwornik + czujnik temperatury + czujnik wody dennej" oferuje najwieksz¹ funkcjonalnoœæ. Zapewnia transmisjê sygna³ów pomiarowych temperatury oraz poziomu wody dennej do przetwornika Proservo NMS5 lub przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 (poprzez dwuprzewodow¹ liniê HART). Zasada działania NMT539 w wersji: przetwornik + czujnik temp. + czujnik wody dennej) Iskrobezpieczna linia HART Filtr szumówóó Karta zasilania Karta C/F Obudowa przetwornika Sygnał z czujnika pojemnościowego przetworzony na sygnał częstotliwościowy Płyta główna z CPU Przyłącze gwintowe z regulacją wysokości w zakresie do 360 mm Kołnierz Gaz Odseparowany sygnał pomiarowy z czujnika pojemnościowego doprowadzany do modułu C/F Wielopunktowy czujnik Pt100 (do 16 elementów pomiarowych) Koncentryczny przewód sygnałowy czujnika wody dennej Ciecz Czujnik wody dennej może zawierać wbudowane maks. 2 elementy Pt100 Pojemnościowy czujnik wody dennej Pozosta³e wersje NMT539, tj. "przetwornik HART", "przetwornik HART + czujnik temp." oraz "przetwornik HART + czujnik wody dennej" stanowi¹ uproszczone rozwi¹zania przedstawionej powy ej wersji. 2 Endress+Hauser

3 +24 V CPU +5V COMM +15 V I/O -15V ER RO R NR30 Prothermo NMT539 Układ pomiarowy Pod³¹czenie do przetwornika poziomu Proservo NMS5 Pętla HART Ex i (transmisja danych) Program nadzoru zbiorników paliwowych FuelsManager NXS-310 (MDP-II) Zasilanie (AC/DC) NMT 539 Pętla HART Ex d (transmisja danych i zdalna obsługa) NMS 53x RTU NRM Komunikacja z jednostką nadrzędną NRS (MDP-II I/F) Komunikacja obiektowa za pomocą protokołu V1 Pomiar poziomu cieczy Pomiar temperatury fazy ciekłej i gazowej Zasilanie (AC/DC) NRF560 Typowy uk³ad pod³¹czeñ NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temperatury" Prothermo NMT539 jest nastêpc¹ wersji NMT535 Ex i. W celu zapewnienia kompatybilnoœci rozwi¹zañ, w konstrukcji NMT539 zachowano pe³n¹ funkcjonalnoœæ oraz koncepcjê budowy NMT535, w³¹czaj¹c przy³¹cza technologiczne, wprowadzenia przewodów i sposób pod³¹czenia elektrycznego. Poniewa przetwornik poziomu Proservo NMS5 posiada opcjê pomiaru poziomu wody dennej, rozwi¹zaniem z nim stosowanym mo e byæ NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temperatury". Nie mniej wersja "przetwornik + czujnik temp.+ czujnik wody dennej" w po³¹czeniu z NMS5 zapewnia bardziej efektywne zarz¹dzanie stanem magazynowym produktu w zbiorniku, z ci¹g³ym monitorowaniem poziomu cieczy, œredniej wartoœci temperatury i poziomu wody dennej. Pe³ne programowanie NMT539 z ustawieniem wszystkich wymaganych parametrów jest dokonywane za pomoc¹ NMS5, panelu operatorskiego NRF560/590 lub PC i programu ToF Tool. NMT539 otrzymuje dane o poziomie cieczy z NMS5, a nastêpnie wyznacza œredni¹ temperaturê fazy gazowej i ciek³ej. Obliczone parametry wraz z podstawowymi danymi, w tym dane wejœciowe ka dego z punktów pomiaru temperatury oraz status przyrz¹du przesy³ane s¹ zwrotnie do NMS5. Wszystkie dane z czujników Pt100 s¹ przesy³ane z przetwornika NMS5 lub przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 do zbiorczego koncentratora danych za pomoc¹ protoko³u komunikacyjnego V1. Poniewa Proservo NMS5 jest przyrz¹dem wielofunkcyjnym (pomiar i transmisja danych), wspó³pracuj¹cy z nim Promonitor NRF560 pe³ni funkcjê zdalnego panelu operatorsko-odczytowego, montowanego przy podstawie zbiornika. Standardowa wersja NRF560 nie posiada opcji transmisji danych do systemu nadrzêdnego. Dla specjalnych aplikacji, dostêpne jest wykonanie oferuj¹ce transmisjê œwiat³owodow¹. Celem uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser. Wszystkie dane zgromadzone w zbiorczym koncentratorze danych s¹ przesy³ane do stacji operatorskiej zarz¹dzania parkiem zbiorników, jak np. FuelsManager 2000 produkcji Endress+Hauser lub NXS-310 (program MDP-II), ewentualnie bezpoœrednio do okreœlonego systemu u ytkownika, np. sterownika PLC lub DCS. Endress+Hauser 3

4 +24V +5V +15V -15V NR30 CP U COMM I/O ER RO R Prothermo NMT539 Pod³¹czenie do przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 Pętla HART Ex i (transmisja danych) Program nadzoru zbiorników paliwowych FuelsManager NXS-310 (MDP-II) Zasilanie FMR (DC, Exi) NMT 539 Komunikacja z jednostką nadrzędną FMR 533 NRM NRS RTU (MDP-II I/F) Pomiar poziomu cieczy Pomiar temperatury fazy ciekłej i gazowej Komunikacja obiektowa za pomocą protokołu V1 Zasilanie (AC/DC) Pomiar poziomu wody dennej NRF590 Typowy uk³ad pod³¹czeñ NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temperatury + czujnik wody dennej" Optymalne wykorzystanie NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temp. + czujnik wody dennej" jest zapewnione w przypadku stosowania go w po³¹czeniu z radarowym przetwornikiem poziomu rodziny Micropilot S FMR53x. Pomiar poziomu wody dennej, temperatury i poziomu produktu wraz z funkcjami gromadzenia danych i przeliczania parametrów w NRF590, pozwalaj¹ na optymalne zarz¹dzanie zawartoœci¹ zbiornika. Podstawowe funkcje NMT539 s¹ wyœwietlane ikonfigurowalne za pomoc¹ przelicznika NRF590. Dostêp do zaawansowanych funkcji oraz parametrów NMT539 umo liwia program komputerowy ToF Tool. NMT539 otrzymuje dane o poziomie cieczy z NRF590, nastêpnie wyznacza œredni¹ temperaturê fazy gazowej i ciek³ej. Obliczone parametry wraz z podstawowymi danymi, obejmuj¹cymi dane wejœciowe ka dego z czujników Pt100 oraz status przyrz¹du s¹ nastêpnie przesy³ane zwrotnie do NRF590. W zale noœci od rozmiaru parku zbiorników oraz funkcjonalnoœci przetwarzania, dane pomiarowe mog¹ byæ transmitowane poprzez ró ne koncentratory danych, za pomoc¹ protoko³u Sakura V1, Modbus, Enraf BPM lub innych, zgodnych z przemys³owymi standardami komunikacji obiektowej (patrz Karta katalogowa: Przelicznik zawartoœci zbiornika NRF590). Wszystkie dane zgromadzone w zbiorczym koncentratorze danych s¹ przesy³ane do stacji operatorskiej zarz¹dzania parkiem zbiorników, jak np. FuelsManager 2000 produkcji Endress+Hauser lub NXS-310 (program MDP-II), ewentualnie bezpoœrednio do okreœlonego systemu u ytkownika, np. sterownika PLC lub DCS. 4 Endress+Hauser

5 Wielkości wejściowe Wartoœci mierzone Komunikacja Obs³ugiwane czujniki (wersja "przetwornik HART") Œrednie temperatury cieczy i atmosfery ponad jej powierzchni¹, zakres: C, sygna³y z czujników termorezystancyjnych Poziom wody dennej, zakres: 1 m lub 2 m, sygna³ z czujnika pojemnoœciowego Komunikacja z jednostka nadrzêdn¹: linia 2-przewodowa, transmisja za pomoc¹ protoko³u HART Wspó³praca z inteligentnym przetwornikiem poziomu Proservo NMS5 Wspó³praca z przelicznikiem zawartoœci zbiornika NRF590 Pt100 Cu90 Cu100 PtCu100 NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temperatury" mo e byæ wyposa ony wy³¹cznie w wielopunktowy czujnik Pt100. Elementy pomiarowe wymienione powy ej mog¹ byæ stosowane w innego typu sondach temperatury œredniej, takich jak Endress+Hauser 9909, 1700 lub Weed Beacon MWR. Czujniki do wielopunktowego pomiaru temperatury œredniej, oferowane przez innych producentów, równie mog¹ byæ kompatybilne. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser. Iloœæ pod³¹czonych czujników Maks. 16 Wielkości wyjściowe Transmisja danych Pod³¹czenie Dane pomiarowe temperatury œredniej i poziomu wody dennej s¹ przesy³ane 2-przewodow¹, iskrobezpieczn¹ lini¹ sygna³ow¹ HART. Do jednostki nadrzêdnej Endress+Hauser: inteligentnego przetwornika poziomu Proservo NMS5 przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 Endress+Hauser 5

6 Montaż Pod³¹czenie elektryczne Pod³¹czenie NMT539 musi byæ wykonane w sposób spe³niaj¹cy wymagania iskrobezpieczeñstwa. Oferowane s¹ nastêpuj¹ce wprowadzenia przewodów: G (PF) 1/2" NPT 1/2" PG 16 M 20 Uwaga! W celu spe³nienia warunków okreœlonych w certyfikacie zgodnoœci z normami dotycz¹cymi kompatybilnoœci elektromagnetycznej, prosimy przygotowaæ metalowe wprowadzenie przewodu (nie z tworzywa sztucznego), zapewniaj¹ce uziemienie ekranu przewodu. Standardowe wykonanie NMT539 nie jest dostarczane z adnym okreœlonym typem wprowadzenia przewodu. Parametry przewodu komunikacyjnego musz¹ byæ zgodne z wymogami iskrobezpieczeñstwa dla komunikacji HART. Przy³¹cze technologiczne Wersja "przetwornik HART" NMT539 w wersji "przetwornik HART" umo liwia pod³¹czenie czujników temperatury œredniej innych producentów, je eli zastosowane zostanie przy³¹cze o nastêpuj¹cych parametrach: uniwersalna z³¹czka nakrêtna PF 3/4" (odpowiednik NPS 3/4"), typ obudowy 1 gwint M20, obudowa typu 2, specjalna konstrukcja dostosowana do g³owicy przy³¹czeniowej Varec 1700 Przy³¹cze miêdzy czujnikiem temperatury i przetwornikiem nale y zabezpieczyæ taœm¹ uszczelniaj¹c¹. Szczegó³owy opis procedury monta u zawarty jest w instrukcji obs³ugi NMT539. Wersje: "przetwornik + czujnik temp.", "przetwornik + czujnik wody dennej" i "przetwornik + czujnik temp. + czujnik wody dennej" Wszystkie trzy wersje odznaczaj¹ siê tym samym rozwi¹zaniem monta owym, umo liwiaj¹cym instalacjê na przygotowanym przeciwprzy³¹czu zbiornika. Dostêpne s¹ ko³nierze o nastêpuj¹cych rozmiarach: wg JIS 10K 50A RF, œrednia zawartoœæ wêgla wg ANSI 150lb 2" RF, œrednia zawartoœæ wêgla wg JPI 150lb 2" RF, œrednia zawartoœæ wêgla wg DIN DN50 PN 10RF, œrednia zawartoœæ wêgla W zale noœci od warunków monta owych, istnieje mo liwoœæ zamówienia innych rozmiarów i wykonañ materia³owych. W celu ustalenia optymalnego rozwi¹zania, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser. Przy³¹cze gwintowe z regulacj¹ wysokoœci Dodatkow¹ opcj¹ monta u NMT539 jest regulowane przy³¹cze gwintowe, umo liwiaj¹ce regulacjê wysokoœci monta owej w zakresie ±180 mm od wysokoœci wyjœciowej. Dla wersji "przetwornik HART" opcja ta nie jest dostêpna. Uwaga! W koñcowej fazie monta u (równie w przypadku regulacji wysokoœci podczas pracy), prosimy o nakrêcenie przeciwnakrêtki z taœm¹ uszczelniaj¹c¹ w celu zabezpieczenia pozycji monta owej NMT539. Zluzowanie nakrêtki mo e prowadziæ do nieszczelnoœci zbiornika lub niepo ¹danego przecieku do zbiornika. Strefa martwa czujnika wody dennej Czujnik wody dennej mo e byæ ustawiony za pomoc¹ regulowanego przy³¹cza gwintowego nawet na wysokoœci równej z poziomem dna zbiornika (bez jakiegokolwiek odstêpu). Z uwagi na budowê mechaniczn¹ czujnika wody dennej, dolna podstawa posiada gruboœæ ok. 10 mm. Stanowi ona tym samym strefê martw¹ (zakres, w którym wiarygodny pomiar nie jest mo liwy). Uwaga! Przed ustawieniem odstêpu czujnika wody dennej od dna zbiornika, nale y obliczyæ mo liwe pionowe przesuniêcie wysokoœci monta owej NMT539. Typowe odkszta³cenia p³aszcza zbiornika powoduj¹ pionowe przesuniêcie co najmniej o mm. Nadmierne obci¹ enie czujnika wody dennej mas¹ NMT539 w przypadku podparcia o dno zbiornika mo e powodowaæ powa ne uszkodzenia, uniemo liwiaj¹ce dok³adny i stabilny pomiar poziomu wody dennej. 6 Endress+Hauser

7 Zalecana wysokość montażowa NMT 539 Zakres regulacji ± 180mm (całk. 360mm) Wysokość montażowa def. w zamówieniu od dolnej krawędzi kołnierza do dolnej krawędzi czujnika temperatury lub czujnika wody dennej Zalecany odstęp od dna zbiornika: z zestawem montażowym B i D: 400mm od dna zbiornika z zestawem montażowym A i C: 200mm od dna zbiornika Wymagany odstêp od dna zbiornika, zarówno dla czujnika temperatury, jak i czujnika wody dennej zale y od sposobu mocowania zakoñczenia czujnika. Odstêp ten nale y mieæ na uwadze zamawiaj¹c NMT539. Prosimy zapoznaæ siê z zaleceniami dotycz¹cymi wymaganej odleg³oœci, przedstawionymi na powy szym rysunku i / lub skontaktowaæ siê z lokalnym biurem Endress+Hauser w celu uzyskania dalszych informacji. W przypadku, gdy wymagana jest specjalna pozycja oraz odstêp czujnika, odpowiednia specyfikacja wykonania NMT539 jest dokonywana poprzez wybór opcji 4: "Pozycja i odstêp elementu wg specyfikacji u ytkownika" w poz. 80 Kodu zamówieniowego: "Pozycjonowanie elementu". Bez wzglêdu na typ stosowanego czujnika, pozycja najni szego czujnika pomiarowego temperatury powinna byæ standardowo ustalona w odleg³oœci 500 mm od dna zbiornika. Ustawieniem fabrycznym regulowanego przy³¹cza gwintowego jest œrodkowa pozycja zakresu regulacji wysokoœci. Wymagan¹ wysokoœæ nale y ustawiæ podczas monta u przyrz¹du. Zestawy monta owe Je eli w kodzie zamówieniowym wybrana zostanie opcja A: "Brak elementów monta owych", wówczas dolny uchwyt monta owy na czujniku wody dennej nie jest dostêpny. W przypadku wersji "przetwornik + czujnik temp." dolny uchwyt jest wyposa eniem standardowym, nawet jeœli wybrana zosta³a opcja "A: Brak elementów monta owych". Zawartość zestawu montażowego: zależy od wyboru opcji w poz.100: "Zestaw montażowy" 0: Przetwornik HART 1: Przetwornik HART + czujnik temperatury 2: Przetwornik HART + czujnik wody dennej 3: Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennej A: Brak elementów montażowych B: Obciążnik (profil pionowy) C: Obciążnik (profil poziomy) D: Lina prowadząca + uchwyt na płycie dennej brak brak brak brak dolny uchwyt brak brak dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt p³yta denna uchwyt na p³ycie lina prowadz¹ca dolny uchwyt p³yta denna uchwyt na p³ycie lina prowadz¹ca dolny uchwyt p³yta denna uchwyt na p³ycie lina prowadz¹ca Endress+Hauser 7

8 Zestaw montażowy B: "Obciążnik o profilu pionowym" lub D: "Lina prowadząca + uchwyt na płycie dennej" Pozycja elementu #1 (najniższy element) Odstęp poniżej dolnego uchwytu 500mm 400mm Dno zbiornika W przypadku wyboru opcji "Obci¹ nik o profilu pionowym" i "Lina prowadz¹ca + uchwyt na p³ycie dennej", zarówno dla czujnika temperatury, jak i czujnika wody dennej, zalecany odstêp poni ej dolnego uchwytu na czujniku wynosi ok. 400 mm. Odstêp ten jest okreœlany w ³atwy sposób poprzez odpowiednie ustawienie regulowanego przy³¹cza gwintowego. Zamawiaj¹c NMT539, w poz. 800 kodu zamówieniowego: "Pozycjonowanie elementu" mo liwe jest wybranie opcji 4: "Pozycja i odstêp czujników wg specyfikacji u ytkownika". Dziêki temu mo liwe bêdzie zdefiniowanie wymaganych pozycji i odstêpów. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser. Zestaw montażowy A: "Brak elementów montażowych" i C: "Obciążnik o profilu poziomym" Pozycja elementu #1 (najniższy element) 500mm Pozycja elementu #1 (najniższy element) 200mm Odległość poniżej czujnika temperatury lub wody dennej 500mm Odstęp poniżej czujnika wody dennej 200mm Obciążnik o profilu poziomym W przypadku wyboru opcji "Obci¹ nik o profilu poziomym" w pozycji 100: "Zestaw monta owy" (patrz Kod zamówieniowy), zarówno dla czujnika temperatury, jak i czujnika wody dennej odstêp poni ej dolnej krawêdzi czujnika powinien wynosiæ 200 mm. Uwaga! Je eli wybrana zosta³a opcja "Brak elementów monta owych" (patrz Kod zamówieniowy), najni sza mo liwa pozycja punktu pomiarowego czujnika wody dennej mo e znajdowaæ siê ok. 10 mm powy ej dna zbiornika. W razie potrzeby, w celu ustawienia wymaganej wysokoœci monta owej mo na wykorzystaæ regulowane przy³¹cze gwintowe. Je eli w przypadku wersji z czujnikiem wody dennej w pozycji kodu zamówieniowego 100: "Zestaw monta owy" wybrana zostanie opcja A: "Brak elementów monta owych", wówczas dolny uchwyt monta owy na czujniku nie jest dostêpny. 8 Endress+Hauser

9 Dane techniczne Informacje ogólne Producent Opis Funkcja Sakura Endress Prothermo NMT539 Przetwarzanie sygna³u pomiarowego z wielopunktowego czujnika termorezystancyjnego na sygna³ HART Pomiar œredniej wartoœci temperatury + przetwarzanie sygna³u pomiarowego na sygna³ HART Pomiar poziomu wody dennej (metoda pojemnoœciowa) + przetwarzanie sygna³u pomiarowego na sygna³ HART Pomiar œredniej wartoœci temperatury + pomiar poziomu wody dennej + przetwarzanie sygna³u pomiarowego na sygna³ HART Dokładność pomiaru temperatury ± 0.1 C lub lepsza (w warunkach odniesienia) *1 Dokładność pomiaru poziomu wody dennej 4 mm (± 2 mm) lub lepsza (w warunkach odniesienia) *2 Zasilanie Napięcie zasilające Pobór mocy V DC (z modulu nadrzêdnego poprzez liniê HART) 6 ma dla 16 V DC (wersja: "Przetwornik HART") 6 ma dla 16 V DC (wersja: "Przetwornik HART + czujnik temperatury") 12 ma dla 16 V DC (wersja: "Przetwornik + czujnik wody dennej") 12 ma dla 16 V DC (wersja: "Przetwornik + czujnik temperatury + czujnik wody dennej") Dane przetwornika HART Obsługiwane czujniki pomiarowe Obudowa Pt100, Cu90, Cu100, PtCu100 Aluminiowy odlew ciœnieniowy Przyłącze technologiczne Uniwersalna z³¹czka nakrêtna PF 3/4" (NPS 3/4") Gwint M20 (przy³¹cze tylko dla Varec 1700) Wprowadzenie przewodu G (PF) 1/2" NPT 1/2" PG16 M20 Temperatura otoczenia C (obudowa przetwornika) Dane czujnika temperatury Element pomiarowy Czujnik Pt100, klasa A, IEC PUB i / lub JIS Regulowane przyłącze gwintowe (regulacja wysokości montażowej) Zakres regulacji: ± 360 mm, (stal k.o. SUS 316) Materiał osłony czujnika Elastyczna rurka ze stali k.o. SUS 316 Temperatura pracy C Elastyczna rurka ze stali k.o. SUS oplot ochronny ze stali k.o. SUS316 (w przygotowaniu) Rurka z PTFE lub z nylonu (w przygotowaniu) Przyłącze technologiczne Ko³nierz wg JIS 10K 50A RF Ko³nierz wg ANSI 150lb 2" RF Ko³nierz wg JPI 150lb 50A RF Ko³nierz wg DIN DN50 PN 10RF Endress+Hauser 9

10 Dane czujnika wody dennej (czujnik pojemnościowy) Materiał osłony czujnika stal k.o. SUS 316 (prêt centruj¹cy: SUS 304 pokrywany PFA) Zakres pomiarowy 1 m i 2 m Temperatura pracy C Dopuszczalne pasmo RF Transmisja danych Zostanie przedstawione 2.5 mm przewód koncentryczny ze wspólnym uziemieniem Warunki środowiskowe Stopień ochrony Ochrona przeciwwybuchowa IP65 EEx ia IIC T2... T4, ATEX IS Class 1, Div. 1, Gp. CD... FM... (w przygotowaniu) Class 1, Div. 1, Gp. CD... CSA... (w przygotowaniu) Ex ia IIB T4, TIIS... (w przygotowaniu) *1 Dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja/temperatura. Weryfikacja dok³adnoœci pomiaru dokonywana jest za pomoc¹ wzorcowanego potencjometru obrotowego lub wzorcowego elementu termorezystancyjnego Pt100, kl. A wg IEC. *2 Weryfikacja dok³adnoœci pomiaru dla 80 % zakresu czujnika (wersja o zakresie 1 m) na powierzchni rozdzia³u faz woda/powietrze w 25 C. 10 Endress+Hauser

11 Dokładność pomiaru Nowa wersja elektroniki Prothermo NMT539 oferuje ca³kowicie nowy modu³ elektroniki w porównaniu z poprzedni¹ wersj¹ NMT535. Nowe rozwi¹zanie zapewnia szerokie mo liwoœci konfiguracji pêtli HART Multidrop w trybie wielopunktowym, pozwalaj¹c na wspó³pracê z innymi czujnikami wymaganymi do przeliczania zawartoœci zbiornika. NMT539 NMT535 Procesor (CPU) 16 bitów 8 bitów Częstotliwość zegara MHz MHz Pamięć RAM 20 Kbajtów 176 bajtów Pamięć EEPROM 2 Kbajtów 256 bajtów Pamięć Flash 256 Kbajtów 16 Kbajtów Ilość kart Pobór prądu (wersja: przetwornik + czujnik temp.) 4 (5 z kart¹ C/F do obs³ugi czujnika pojemnoœciowego) 6mA dla 16 V DC 5 10mA dla 16 V DC Wielofunkcyjne oprogramowanie Rozbudowany procesor (CPU) umo liwia dokonywanie wieloparametrowych obliczeñ i realizacji wszystkich wymaganych funkcji za pomoc¹ jednego programu. Dziêki temu nie jest wymagana implementacja dodatkowych narzêdzi programowych. Przetwarzanie sygnału z czujnika termorezystancyjnego na sygnał cyfrowy HART P³yta g³ówna z procesorem (CPU) zapewnia obecnie pe³n¹ funkcjonalnoœæ przetwarzania danych, ³¹cznie z konwersj¹ sygna³u z termometru rezystancyjnego na sygna³ HART. W przypadku wersji NMT538 wymagane by³y ró ne programy dodatkowe, w zale noœci od charakterystyki elementu termorezystancyjnego, np. Pt100, Cu90, Cu100 i PtCu100. W nowej wersji NMT539, procesor wyposa one jest we wszystkie wymagane programy. Przetwarzanie sygnału z czujnika pojemnościowego na sygnał cyfrowy HART Je eli NMT539 jest wyposa ony w czujnik wody dennej, do p³yty g³ównej z procesorem mo na pod³¹czyæ oddzieln¹ kartê C/F (konwersja pojemnoœæ / czêstotliwoœæ, ang. Capacitance / Frequency). Przetwarzanie sygna³u z czujnika pojemnoœciowego na sygna³ HART jest wówczas zapewnione bez koniecznoœci posiadania dodatkowego oprogramowania. Endress+Hauser 11

12 Funkcjonalność i wymiary Obudowa typu 1: Wersja "Przetwornik HART" (Standardowe przyłącze: uniwersalna złączka nakrętna PF (NPS) 3/4") ok. 319 mm 48 mm 189 mm Obudowa typu 1 Wersja "Przetwornik HART" umo liwia bezpoœrednie zast¹pienie poprzedniej wersji NMT538. Zapewniona jest pe³na kompatybilnoœæ rozwi¹zañ oraz mo liwoœæ pod³¹czenia ró norodnych czujników innych producentów. W odró nieniu od wersji NMT538, w przypadku NMT539 zaawansowany procesor (CPU) umo liwia wymagane obliczenia oraz przetwarzanie sygna³ów pomiarowych z poni szych typów czujników, bez koniecznoœci zmiany oprogramowania (wymagane oprogramowanie zawarte jest w pamiêci EPROM): Pt100 Cu100 Cu90 PtCu100 Termorezystancyjne czujniki temperatury 9909 i 1700 produkcji Endress+Hauser oraz Weed Beacon. Przetwornik w obudowie typu 1 umo liwia równie pod³¹czenie sondy 2-funkcyjnej, zawieraj¹cej czujnik œredniej wartoœci temperatury oraz pojemnoœciowy czujnik wody dennej, takiej jak np. Weed Beacon MWR. Nale y jednak mieæ na uwadze, e wymagana jest separacja sygna³u z czujnika termorezystancyjnego od sygna³u z czujnika pojemnoœciowego, doprowadzanego przez przewód koncentryczny. Pod³¹czenie sygna³u pomiarowego temperatury jest identyczne, jak w przypadku czujników 1700, 9909 firmy Endress+Hauser oraz innych czujników termorezystancyjnych. Przewód koncentryczny czujnika wody dennej musi byæ doprowadzony do przetwornika HART (lub 4-20 ma) poprzez przedzia³ pod³¹czeniowy NMT539. Uwaga! NMT539 mo e wspó³pracowaæ wy³¹cznie z wielopunktowymi czujnikami rezystancyjnymi MRT (ang. Multi-Resistance Thermometers) i/lub wielopunktowymi MST (ang. Multi-Spot Thermometers). Nie jest natomiast przeznaczony do wspó³pracy z termoparami. Pod³¹czenie czujnika do NMT539 jest dokonywane poprzez uniwersaln¹ z³¹czkê nakrêtn¹ PF 3/4" (NPS 3/4") wykonan¹ z cynkowanej stali wêglowej. Je eli wymagany jest inny rozmiar gwintu, Endress+Hauser zapewnia proste i efektywne rozwi¹zania, bazuj¹ce na specyfikacji istniej¹cych czujników temperatury. Oferujemy szeroki wybór adapterów w ró norodnych wykonaniach, zarówno w zakresie rozmiaru z³¹czki, jak i materia³u. Linia zasilania oraz linia transmisji danych s¹ pod³¹czone do jednostki nadrzêdnej tzn. do Proservo NMS5 lub do przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590, stanowi¹c jeden punkt pêtli HART. Równie ³atwy w obs³udze wskaÿnik NMT539 umo liwia konfiguracjê i obs³ugê za pomoc¹ oprogramowania ToF Tool. 12 Endress+Hauser

13 Obudowa typu 2: Wersja "Przetwornik HART" (przyłącze gwintowe M20 dla czujnika Varec 1700) Głowica przyłączeniowa czujnika termorezystancyjnego Varec mm 32mm Przeciwnakrętka Obudowa typu 2 Funkcjonalnoœæ przyrz¹du jest w tym przypadku identyczna z poprzednio opisan¹. Jedyn¹ ró nic¹ jest specjalne przy³¹cze gwintowe M20, umo liwiaj¹ce monta przetwornika NMT539 bezpoœrednio do g³owicy przy³¹czeniowej czujnika Varec W tym przypadku pod³¹czenie sygna³u pomiarowego z czujnika temperatury do NMT539 jest dokonywane w g³owicy przy³¹czeniowej Varec 1700, a nie w przedziale pod³¹czeniowym NMT539. W zwi¹zku z tym, obudowa przetwornika typu 2 sk³ada siê tylko z jednego, podstawowego przedzia³u, zawieraj¹cego modu³ elektroniki NMT539, natomiast dodatkowy przedzia³ nie wystêpuje w tym wykonaniu. Uwaga! Przy³¹cze gwintowe nale y zabezpieczyæ taœm¹ uszczelniaj¹c¹ oraz przeciwnakrêtk¹. Zluzowanie po³¹czenia pomiêdzy przetwornikiem NMT539 i g³owic¹ Varec 1700 mo e spowodowaæ powa ne uszkodzenie instalacji elektrycznej, w zale noœci od warunków œrodowiskowych/pogodowych. Endress+Hauser 13

14 Wersja "Przetwornik HART + czujnik temperatury" 104mm 184.5mm Zakres regulacji wysokości montażowej: 360mm 15mm Rurka elastyczna, długość zależna od wysokości zbiornika Funkcjonalnoœæ pomiarowa Pomiary rozliczeniowe Wersja Prothermo NMT539 "Przetwornik HART + czujnik temperatury" umo liwia bezpoœrednie zast¹pienie poprzednich wersji NMT535/537 Ex i. Uk³ad pomiaru temperatury o wysokiej dok³adnoœci stanowi doskona³e rozwi¹zanie zarówno w inwentaryzacji zasobów zbiornikowych, jak i w pomiarach rozliczeniowych/akcyzowych. Z uwagi na mo liwe ró ne zakresy temperatur produktu oraz specyfikê zastosowania, NMT539 oferuje 4 ró ne zakresy pomiaru temperatury: C: zakres temperatury najpowszechniej wystêpuj¹cy w pomiarach rozliczeniowych C: mo liwoœæ pomiaru niskich i/lub wysokich temperatur, niezbêdna w aplikacjach pomiarowych produktów takich, jak np. siarka lub asfalt C: specjalny zakres dla aplikacji w zbiornikach magazynuj¹cycch produkty takie, jak np. ciek³e gazy techniczne (LNG, LPG) C: zakres przeznaczony dla pomiarów rozliczeniowych w niektórych krajach Wersja Prothermo NMT539 "Przetwornik HART + czujnik temperatury" zawiera maks. 16 elementów pomiarowych Pt100 (kl. A wg IEC), znajduj¹cych siê w rurce os³onowej. Z uwagi na ich wysok¹ czu³oœæ, temperatura otoczenia wp³ywa równie na zmianê ich rezystancji. W zwi¹zku z tym, wraz ze zmian¹ rezystancji elementu pomiarowego, zmienia siê napiêcie na nim. W celu spe³nienia wymagañ iskrobezpieczeñstwa, wersja NMT539 z czujnikiem temperatury posiada funkcjê efektywnego zarz¹dzania moc¹ (w porównaniu do poprzednika NMT535, w normalnych warunkach pracy przep³yw pr¹du o 60% ni szy). W celu zapewnienia najwy szej dok³adnoœci pomiaru oraz trwa³oœci mechanicznej i elektrycznej, NMT539 wyposa ony jest w zaawansowany procesor, pamiêæ o du ej pojemnoœci oraz posiada modu³ow¹ budowê mechaniczn¹. Zgodnie z koncepcj¹ zapewnienia ³atwej obs³ugi, wprowadzono opcjê przy³¹cza gwintowego z regulacj¹ wysokoœci monta owej w zakresie do 360 mm w stosunku do przy³¹cza technologicznego (ko³nierza). Daje to mo liwoœæ dobrania optymalnej pozycji pracy przetwornika. Rurka os³onowa elementów pomiarowych wystêpuje w ró nych wykonaniach (w przygotowaniu): Standardowa rurka elastyczna Rurka elastyczna w stalowym oplocie ochronnym Rurka z nylonu lub Teflonu (konieczna instalacja w zewnêtrznej rurze os³onowej) Wersja NMT539 "Przetwornik + czujnik temperatury" posiada dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych i zapewnia dok³adnoœæ lepsz¹ od ± 0.1 C. Je eli podczas konfiguracji NMT539 ustawiony zostanie "Tryb W&M", wszystkie podlegaj¹ce edycji parametry zostaj¹ zablokowane programowo oraz za pomoc¹ mechanicznego prze³¹cznika zabezpieczaj¹cego. 14 Endress+Hauser

15 Wersja "Przetwornik HART + czujnik wody dennej" 184.5mm 104mm Rurka elastyczna, długość zależna od wys. zbiornika Zakres regulacji wys. montażowej: 360mm 15mm Zakres pomiarowy czujnika poziomu wody dennej: 1000mm, 2000mm Rurka elastyczna, długość zależna od wys. zbiornika Funkcjonalnoœæ pomiarowa Wersja Prothermo NMT539 "Przetwornik HART + czujnik wody dennej" sk³ada siê z pojemnoœciowego czujnika wody dennej i przetwornika HART. Czujnik ten jest istotnym elementem, umo liwiaj¹cym detekcjê wody, wystêpuj¹cej poni ej produktu (np. w przypadku ropy naftowej) oraz okreœlenie jej poziomu na podstawie znajomoœci sta³ej dielektrycznej produktu w zbiorniku. Dane pomiarowe s¹ przesy³ane przez przewód koncentryczny do przetwornika, w którym sygna³ z czujnika pojemnoœciowego jest przetwarzany na sygna³ cyfrowy HART. Czujnik pojemnoœciowy przeznaczony jest do pracy w po³¹czeniu z przetwornikiem HART NMT539. W przypadku stosowania czujnika oddzielnie lub pod³¹czenie go do innego przyrz¹du, jakoœæ pomiaru nie jest gwarantowana. Wersja ta posiada wymiary dok³adnie takie, jak wersja "Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennej". Jednak w tym przypadku rurka os³onowa nie zawiera elementów pomiarowych Pt100 oraz przewodów sygna³owych z czujników temperatury. Znajduje siê w niej wy³¹cznie przewód koncentryczny, doprowadzaj¹cy sygna³ pomiarowy z czujnika pojemnoœciowego. Uwaga! Z uwagi na charakterystykê pomiaru metod¹ pojemnoœciow¹, w celu uzyskania maksymalnej dok³adnoœci, przed przyst¹pieniem do pomiarów wymagana jest dok³adna kalibracja. Dok³adnoœæ pomiaru w znacznym stopniu zale y od w³aœciwoœci medium w zbiorniku (zarówno produktu, jak i wody), temperatury produktu, indywidualnej charakterystyki czujnika. W celu kontroli dok³adnoœci i powtarzalnoœci wyników, wymagane jest wykonanie pomiaru porównawczego w identycznych warunkach œrodowiskowych. Endress+Hauser 15

16 Wersja "Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennej" 184.5mm 104mm Rurka elastyczna, długość zależna od wys. zbiornika Zakres regulacji wys. montażowej: 360mm 15mm Zakres pomiarowy czujnika poziomu wody dennej: 1000mm, 2000mm Rurka elastyczna, długość zależna od wys. zbiornika Funkcjonalnoœæ pomiarowa Wersja Prothermo NMT539 "Przetwornik + czujnik temp. + czujnik wody dennej" jest maksymalnie wyposa onym modelem przyrz¹du. Przetwornik udostêpnia dane z obu czujników poprzez jedn¹ parê przewodów sygna³owych linii HART. Wszystkie wymagane parametry mog¹ byæ konfigurowane poprzez Proservo NMS5, przelicznik i/lub panel operatorski NRF560/590 lub program ToF Tool. Zintegrowany czujnik wody dennej (pojemnoœciowy) usytuowany jest w dolnej czêœci sondy temperatury œredniej. Standardowe zakresy pomiarowe czujnika wody dennej wynosz¹ 1 m i 2 m. Rozwi¹zaniem konstrukcyjnym czujnika jest rurka wykonana ze stali k.o. SUS 304, zabezpieczona zewnêtrznie dodatkow¹ os³on¹ z Teflonu o gruboœci 1 mm. Czujniki Pt100 mog¹ byæ umieszczone wewn¹trz tej samej rurki, gdy pomiar temperatury nie jest zak³ócany prac¹ czujnika wody dennej. Osłona ochronna z PFA (grubość 1mm) Pręt centrujący (rurka ze stali SUS304) czujnik Pt100 Możliwość wbudowania maks. 2 elementów Pt100 Trwała konstrukcja płyty dennej i prętów bocznych (stal SUS316) 16 Endress+Hauser

17 A Prothermo NMT539 Podłączenie elektryczne Pod³¹czenie elektryczne NMT539 W przypadku NMT539 pod³¹czenie pêtli HART mo e byæ dokonane tylko zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeñstwa. Prosimy zapoznaæ siê z normami, okreœlaj¹cymi wymagania dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego oraz parametrów instalacyjnych urz¹dzeñ obiektowych. Z1 AR1 Ekranowana skręcona para przewów ew. w oplocie stalowym Standardowa zaślepka gomowa: w celu podłączenia przewodów pętli komunikacyjnej musi być zastąpiona metalowym wprowadzeniem przewodu Z2 Z3 H2- H2+ H1- H1+ do NRF zacisk 24, 26 lub 28 - zacisk 25, 27 lub 29 do NMS 53x + zacisk 24 - zacisk 25 Wymagane jest metalowe wprowadzenie przewodu: ekran linii komunikacyjnej HART musi być uziemiony. Podłączenie wielopunktowej pętli HART o strukturze łańcuchowej + : zacisk H2+ - : zacisk H2- H2- H2+ H1- H1+ Podłączenie iskrobezpiecznej linii HART w NMT 539 (transmisja danych pomiarowych temperatury i/lub poziomu wody dennej + : zacisk H1+ - : zacisk H1- NMT539 jest wyposa ony w modu³ zacisków do pod³¹czenia pêtli HART o strukturze ³añcuchowej. Dziêki temu przyrz¹d mo e pe³niæ funkcjê wêz³a po³¹czeniowego dla urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli HART Multidrop o konfiguracji wielopunktowej. Pod³¹czenie elektryczne z przetwornikiem NMS5 Prothermo NMT539 jest przyrz¹dem w wykonaniu iskrobezpiecznym. W zwi¹zku z tym linia HART mo e byæ pod³¹czona w przedziale pod³¹czeniowym Proservo NMS5 do zacisków HART Ex i L N GND ARS ARS ARS L G N P_A+ AL4 COM CTR2 OT1+ OT2+ AL4 CTR1 N.C. OT1- OT2- P_A- B b NRF + NRF- RC A/+ RC B/- AL1 AL2 AL1 AL2 AL3 AL L ARS 2 G ARS 3 N ARS L N G Zasilanie AC V 50/60Hz lub DC V AC V _ + _ + _ iskrobezpieczna linia HART Port_B+ Nieiskr. linia HART do NRF lub innych urządzeń Port_B- Wyjście cyfrowe Rack bus RS485, impulsowe, lub HART Styk alarmu _ + _ + _ Styk alarmu Styk alarmu Styk alarmu COM HOIST STOP + _ Obsługa wejścia sterującego ma Kanał _ A _ 25 B 26 b ma Kanał 2 Port_A+ Port_A- z NMT 539 Nie nale y pod³¹czaæ linii HART z NMT539 do zacisków 4 i 5 w przedziale pod³¹czeniowym Proservo NMS5. Zaciski te s¹ przeznaczone do pod³¹czenia linii HART Ex d. Endress+Hauser 17

18 Pod³¹czenie elektryczne do przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 Przedział podłaczeniowy NRF 590 z zaciskami iskrobezpiecznymi Czujnik termorezystancyjny Iskrobezpieczne podłączenie modułu Czujnik HART Wewnętrzne sprzężenie do jednej pętli komunikacyjnej HART Tylko dla przetworników Micropilot S! W przeliczniku zawartości zbiornika NRF590 są dostępne trzy pary iskrobezpiecznych zacisków HART połączone ze sobą wewnętrznie. Uwaga! Nie nale y pod³¹czaæ linii HART z NMT539 do zacisków 30 i 31 w przedziale pod³¹czeniowym NRF590. Przeznaczone s¹ one wy³¹cznie do zasilania radarowych przetworników poziomu FMR53x. 18 Endress+Hauser

19 Certyfikaty i dopuszczenia Znak CE Dopuszczenia Ex Zatwierdzenie W&M Umieszczaj¹c na przyrz¹dzie znak CE, Sakura Endress potwierdza, e przyrz¹d spe³nia wszystkie stosowne wymagania. Patrz: Kod zamówieniowy Zostanie przedstawione Inne normy i zalecenia Zgodnoœæ z IEC 61326, Odpornoœæ na zak³ócenia wg Tabeli A-1 EN Odpornoœæ na impulsowe napiêcia udarowe w przewodach sygna³owych EN Odpornoœæ na serie szybkich zak³óceñ impulsowych w przewodach sygna³owych EN Odpornoœæ na wy³adowania elektrostatyczne EN Odpornoœæ na transmitowane przewodami zak³ócenia wysokoczêstotliwoœciowe (RF) EN Odpornoœæ na pola elektromagnetyczne EN 61326/CISPR 16 Emisja zak³óceñ elektromagnetycznych Endress+Hauser 19

20 Kod zamówieniowy Prothermo NMT Stopień ochrony 0 IP 65 7 IS class1, Div.1, Gp. CD, FM... (w przygotowaniu) 8 Class1, Div.1, Gp. CD (Exi), CSA... (w przygotowaniu) A Ex ia IIB T4, TIIS... (w przygotowaniu) B EEx ia IIC T2 -T6, ATEX 9 Wykonanie specjalne 20 Funkcja pomiarowa 0 Przetwornik HART 1 Pomiar temperatury + przetwornik HART 2 Pomiar poziomu wody dennej + przetwornik HART 3 Pomiar temperatury + pomiar poziomu wody dennej + przetwornik HART 4 Pomiar temperatury + przetwornik HART (PTB, NMi T&W)... (w przygotowaniu) 5 Pomiar temperatury + pomiar poz. wody dennej + przetwornik HART (PTB, NMi T&W)...(w przygot.) 9 Wykonanie specjalne 30 Zakres pomiarowy temperatury 0 Wersja bez czujnika temperatury C C C... (w przygotowaniu) C (tylko z zatwierdzeniem W&M)...(w przygotowaniu) 9 Wykonanie specjalne 40 Zakres pomiarowy poziomu wody dennej 0 Wersja bez czujnika wody dennej 1 1m 2 2m 9 Wykonanie specjalne 50 Wprowadzenie przewodu A Gwint G (PF) ½ x1 B Gwint NPT ½ x1 C Gwint PG16x1 D Gwint M20x1 Y Wykonanie specjalne 60 Przyłącze technologiczne 0 Ko³nierz wg JIS 10K 50A RF 1 Ko³nierz wg ANSI 2" 150Ib RF 2 Ko³nierz wg DIN DN50 PN 10RF 3 Ko³nierz wg JPI 50A150Ib RF 4 Uniwersalna z³¹czka nakrêtna PF 3/4" (NPS 3/4")...tylko wer. "Przetwornik HART" Typ 1 5 Gwint M20... tylko wersja "Przetwornik HART" Typ 2 9 Wykonanie specjalne 70 Ilość elementów pomiarowych temperatury A 2 czujniki Pt100 B 3 czujniki Pt100 C 4 czujniki Pt100 D 5 czujników Pt100 E 6 czujników Pt100 F 7 czujników Pt100 G 8 czujników Pt100 H 9 czujników Pt100 J 10 czujników Pt100 K 11 czujników Pt100 L 12 czujników Pt100 M 13 czujników Pt100 N 14 czujników Pt100 O 15 czujników Pt100 P 16 czujników Pt100 Q Brak Y Wykonanie specjalne NMT539- Kompletny kod zamówieniowy 20 Endress+Hauser

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo