Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04"

Transkrypt

1 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania zasobami terminali zbiornikowych. Zastosowanie Prothermo NMT539 jest inteligentnym przetwornikiem temperatury i poziomu wody dennej, wyposa onym w wyjœcie HART. Przeznaczony jest do wspó³pracy z zespo³em czujników Pt100 œredniej wartoœci temperatury oraz z sond¹ wody dennej. NMT539 jest najwy szej jakoœci przyrz¹dem, przeznaczonym do pracy w ró norodnych aplikacjach przeliczania zawartoœci zbiornika. Zapewnia ci¹g³¹ informacjê o rozk³adzie temperatur i poziomie wody dennej, dostarczan¹ za pomoc¹ sygna³u HART. Dok³adne przeliczanie zawartoœci zbiornika magazynowego jest zapewnione w po³¹czeniu z inteligentnym przetwornikiem poziomu Proservo NMS5, radarowym przetwornikiem poziomu Micropilot S FMR53x, panelem operatorskim i/lub przelicznikiem zawartoœci zbiornika NRF560/590, przetwornikiem nacisku hydrostatycznego Deltabar S oraz nadrzêdn¹ stacj¹ operatorsk¹ FuelsManager. Cechy i zalety Komunikacja iskrobezpieczna gwarantuje najwy szy poziom bezpieczeñstwa instalacji pomiarowej Cztery wersje przyrz¹du zapewniaj¹ optymalne dostosowanie do wymagañ aplikacji u ytkownika: Przetwornik HART Przetwornik HART + czujnik temperatury Przetwornik HART + czujnik wody dennej Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennej Mo liwoœæ wspó³pracy z czujnikami temperatury innych producentów Kompatybilnoœæ z oprogramowaniem narzêdziowym ToF Tool produkcji Endress+Hauser Szeroki wybór przy³¹czy technologicznych oraz wprowadzeñ przewodu, zapewniaj¹cy zgodnoœæ z ró norodnymi standardami stosowanymi w automatyce.

2 Wersje przyrządu Konstrukcja przyrz¹du Prothermo NMT539 jest dostêpny w czterech ró nych wersjach: Przetwornik HART Przetwornik HART + czujnik temperatury œredniej Przetwornik HART + czujnik wody dennej (pojemnoœciowy) Przetwornik HART + czujnik temperatury œredniej + czujnik wody dennej Podstawowa wersja przyrz¹du, tj. przetwornik HART mo e byæ instalowany w istniej¹cych uk³adach pomiarowych z czujnikami temperatury œredniej innych producentów, takimi jak np. czujniki Whessoe Varec 9909 i 1700 oraz Weed Beacon MW, bez koniecznoœci dokonywania jakichkolwiek modyfikacji. Wersja "przetwornik + czujnik temperatury" posiada pe³n¹ funkcjonalnoœæ poprzednich serii Prothermo NMT535/536/537. Wersja "przetwornik + czujnik wody dennej" zapewnia ci¹g³y sygna³ pomiarowy poziomu wody dennej. Sygna³ ten, dostarczany do nadrzêdnego systemu pomiaru poziomu, umo liwia okreœlenie gruboœci warstwy wody dennej. Wersja "przetwornik + czujnik temperatury + czujnik wody dennej" oferuje najwieksz¹ funkcjonalnoœæ. Zapewnia transmisjê sygna³ów pomiarowych temperatury oraz poziomu wody dennej do przetwornika Proservo NMS5 lub przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 (poprzez dwuprzewodow¹ liniê HART). Zasada działania NMT539 w wersji: przetwornik + czujnik temp. + czujnik wody dennej) Iskrobezpieczna linia HART Filtr szumówóó Karta zasilania Karta C/F Obudowa przetwornika Sygnał z czujnika pojemnościowego przetworzony na sygnał częstotliwościowy Płyta główna z CPU Przyłącze gwintowe z regulacją wysokości w zakresie do 360 mm Kołnierz Gaz Odseparowany sygnał pomiarowy z czujnika pojemnościowego doprowadzany do modułu C/F Wielopunktowy czujnik Pt100 (do 16 elementów pomiarowych) Koncentryczny przewód sygnałowy czujnika wody dennej Ciecz Czujnik wody dennej może zawierać wbudowane maks. 2 elementy Pt100 Pojemnościowy czujnik wody dennej Pozosta³e wersje NMT539, tj. "przetwornik HART", "przetwornik HART + czujnik temp." oraz "przetwornik HART + czujnik wody dennej" stanowi¹ uproszczone rozwi¹zania przedstawionej powy ej wersji. 2 Endress+Hauser

3 +24 V CPU +5V COMM +15 V I/O -15V ER RO R NR30 Prothermo NMT539 Układ pomiarowy Pod³¹czenie do przetwornika poziomu Proservo NMS5 Pętla HART Ex i (transmisja danych) Program nadzoru zbiorników paliwowych FuelsManager NXS-310 (MDP-II) Zasilanie (AC/DC) NMT 539 Pętla HART Ex d (transmisja danych i zdalna obsługa) NMS 53x RTU NRM Komunikacja z jednostką nadrzędną NRS (MDP-II I/F) Komunikacja obiektowa za pomocą protokołu V1 Pomiar poziomu cieczy Pomiar temperatury fazy ciekłej i gazowej Zasilanie (AC/DC) NRF560 Typowy uk³ad pod³¹czeñ NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temperatury" Prothermo NMT539 jest nastêpc¹ wersji NMT535 Ex i. W celu zapewnienia kompatybilnoœci rozwi¹zañ, w konstrukcji NMT539 zachowano pe³n¹ funkcjonalnoœæ oraz koncepcjê budowy NMT535, w³¹czaj¹c przy³¹cza technologiczne, wprowadzenia przewodów i sposób pod³¹czenia elektrycznego. Poniewa przetwornik poziomu Proservo NMS5 posiada opcjê pomiaru poziomu wody dennej, rozwi¹zaniem z nim stosowanym mo e byæ NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temperatury". Nie mniej wersja "przetwornik + czujnik temp.+ czujnik wody dennej" w po³¹czeniu z NMS5 zapewnia bardziej efektywne zarz¹dzanie stanem magazynowym produktu w zbiorniku, z ci¹g³ym monitorowaniem poziomu cieczy, œredniej wartoœci temperatury i poziomu wody dennej. Pe³ne programowanie NMT539 z ustawieniem wszystkich wymaganych parametrów jest dokonywane za pomoc¹ NMS5, panelu operatorskiego NRF560/590 lub PC i programu ToF Tool. NMT539 otrzymuje dane o poziomie cieczy z NMS5, a nastêpnie wyznacza œredni¹ temperaturê fazy gazowej i ciek³ej. Obliczone parametry wraz z podstawowymi danymi, w tym dane wejœciowe ka dego z punktów pomiaru temperatury oraz status przyrz¹du przesy³ane s¹ zwrotnie do NMS5. Wszystkie dane z czujników Pt100 s¹ przesy³ane z przetwornika NMS5 lub przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 do zbiorczego koncentratora danych za pomoc¹ protoko³u komunikacyjnego V1. Poniewa Proservo NMS5 jest przyrz¹dem wielofunkcyjnym (pomiar i transmisja danych), wspó³pracuj¹cy z nim Promonitor NRF560 pe³ni funkcjê zdalnego panelu operatorsko-odczytowego, montowanego przy podstawie zbiornika. Standardowa wersja NRF560 nie posiada opcji transmisji danych do systemu nadrzêdnego. Dla specjalnych aplikacji, dostêpne jest wykonanie oferuj¹ce transmisjê œwiat³owodow¹. Celem uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser. Wszystkie dane zgromadzone w zbiorczym koncentratorze danych s¹ przesy³ane do stacji operatorskiej zarz¹dzania parkiem zbiorników, jak np. FuelsManager 2000 produkcji Endress+Hauser lub NXS-310 (program MDP-II), ewentualnie bezpoœrednio do okreœlonego systemu u ytkownika, np. sterownika PLC lub DCS. Endress+Hauser 3

4 +24V +5V +15V -15V NR30 CP U COMM I/O ER RO R Prothermo NMT539 Pod³¹czenie do przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 Pętla HART Ex i (transmisja danych) Program nadzoru zbiorników paliwowych FuelsManager NXS-310 (MDP-II) Zasilanie FMR (DC, Exi) NMT 539 Komunikacja z jednostką nadrzędną FMR 533 NRM NRS RTU (MDP-II I/F) Pomiar poziomu cieczy Pomiar temperatury fazy ciekłej i gazowej Komunikacja obiektowa za pomocą protokołu V1 Zasilanie (AC/DC) Pomiar poziomu wody dennej NRF590 Typowy uk³ad pod³¹czeñ NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temperatury + czujnik wody dennej" Optymalne wykorzystanie NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temp. + czujnik wody dennej" jest zapewnione w przypadku stosowania go w po³¹czeniu z radarowym przetwornikiem poziomu rodziny Micropilot S FMR53x. Pomiar poziomu wody dennej, temperatury i poziomu produktu wraz z funkcjami gromadzenia danych i przeliczania parametrów w NRF590, pozwalaj¹ na optymalne zarz¹dzanie zawartoœci¹ zbiornika. Podstawowe funkcje NMT539 s¹ wyœwietlane ikonfigurowalne za pomoc¹ przelicznika NRF590. Dostêp do zaawansowanych funkcji oraz parametrów NMT539 umo liwia program komputerowy ToF Tool. NMT539 otrzymuje dane o poziomie cieczy z NRF590, nastêpnie wyznacza œredni¹ temperaturê fazy gazowej i ciek³ej. Obliczone parametry wraz z podstawowymi danymi, obejmuj¹cymi dane wejœciowe ka dego z czujników Pt100 oraz status przyrz¹du s¹ nastêpnie przesy³ane zwrotnie do NRF590. W zale noœci od rozmiaru parku zbiorników oraz funkcjonalnoœci przetwarzania, dane pomiarowe mog¹ byæ transmitowane poprzez ró ne koncentratory danych, za pomoc¹ protoko³u Sakura V1, Modbus, Enraf BPM lub innych, zgodnych z przemys³owymi standardami komunikacji obiektowej (patrz Karta katalogowa: Przelicznik zawartoœci zbiornika NRF590). Wszystkie dane zgromadzone w zbiorczym koncentratorze danych s¹ przesy³ane do stacji operatorskiej zarz¹dzania parkiem zbiorników, jak np. FuelsManager 2000 produkcji Endress+Hauser lub NXS-310 (program MDP-II), ewentualnie bezpoœrednio do okreœlonego systemu u ytkownika, np. sterownika PLC lub DCS. 4 Endress+Hauser

5 Wielkości wejściowe Wartoœci mierzone Komunikacja Obs³ugiwane czujniki (wersja "przetwornik HART") Œrednie temperatury cieczy i atmosfery ponad jej powierzchni¹, zakres: C, sygna³y z czujników termorezystancyjnych Poziom wody dennej, zakres: 1 m lub 2 m, sygna³ z czujnika pojemnoœciowego Komunikacja z jednostka nadrzêdn¹: linia 2-przewodowa, transmisja za pomoc¹ protoko³u HART Wspó³praca z inteligentnym przetwornikiem poziomu Proservo NMS5 Wspó³praca z przelicznikiem zawartoœci zbiornika NRF590 Pt100 Cu90 Cu100 PtCu100 NMT539 w wersji "przetwornik + czujnik temperatury" mo e byæ wyposa ony wy³¹cznie w wielopunktowy czujnik Pt100. Elementy pomiarowe wymienione powy ej mog¹ byæ stosowane w innego typu sondach temperatury œredniej, takich jak Endress+Hauser 9909, 1700 lub Weed Beacon MWR. Czujniki do wielopunktowego pomiaru temperatury œredniej, oferowane przez innych producentów, równie mog¹ byæ kompatybilne. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser. Iloœæ pod³¹czonych czujników Maks. 16 Wielkości wyjściowe Transmisja danych Pod³¹czenie Dane pomiarowe temperatury œredniej i poziomu wody dennej s¹ przesy³ane 2-przewodow¹, iskrobezpieczn¹ lini¹ sygna³ow¹ HART. Do jednostki nadrzêdnej Endress+Hauser: inteligentnego przetwornika poziomu Proservo NMS5 przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 Endress+Hauser 5

6 Montaż Pod³¹czenie elektryczne Pod³¹czenie NMT539 musi byæ wykonane w sposób spe³niaj¹cy wymagania iskrobezpieczeñstwa. Oferowane s¹ nastêpuj¹ce wprowadzenia przewodów: G (PF) 1/2" NPT 1/2" PG 16 M 20 Uwaga! W celu spe³nienia warunków okreœlonych w certyfikacie zgodnoœci z normami dotycz¹cymi kompatybilnoœci elektromagnetycznej, prosimy przygotowaæ metalowe wprowadzenie przewodu (nie z tworzywa sztucznego), zapewniaj¹ce uziemienie ekranu przewodu. Standardowe wykonanie NMT539 nie jest dostarczane z adnym okreœlonym typem wprowadzenia przewodu. Parametry przewodu komunikacyjnego musz¹ byæ zgodne z wymogami iskrobezpieczeñstwa dla komunikacji HART. Przy³¹cze technologiczne Wersja "przetwornik HART" NMT539 w wersji "przetwornik HART" umo liwia pod³¹czenie czujników temperatury œredniej innych producentów, je eli zastosowane zostanie przy³¹cze o nastêpuj¹cych parametrach: uniwersalna z³¹czka nakrêtna PF 3/4" (odpowiednik NPS 3/4"), typ obudowy 1 gwint M20, obudowa typu 2, specjalna konstrukcja dostosowana do g³owicy przy³¹czeniowej Varec 1700 Przy³¹cze miêdzy czujnikiem temperatury i przetwornikiem nale y zabezpieczyæ taœm¹ uszczelniaj¹c¹. Szczegó³owy opis procedury monta u zawarty jest w instrukcji obs³ugi NMT539. Wersje: "przetwornik + czujnik temp.", "przetwornik + czujnik wody dennej" i "przetwornik + czujnik temp. + czujnik wody dennej" Wszystkie trzy wersje odznaczaj¹ siê tym samym rozwi¹zaniem monta owym, umo liwiaj¹cym instalacjê na przygotowanym przeciwprzy³¹czu zbiornika. Dostêpne s¹ ko³nierze o nastêpuj¹cych rozmiarach: wg JIS 10K 50A RF, œrednia zawartoœæ wêgla wg ANSI 150lb 2" RF, œrednia zawartoœæ wêgla wg JPI 150lb 2" RF, œrednia zawartoœæ wêgla wg DIN DN50 PN 10RF, œrednia zawartoœæ wêgla W zale noœci od warunków monta owych, istnieje mo liwoœæ zamówienia innych rozmiarów i wykonañ materia³owych. W celu ustalenia optymalnego rozwi¹zania, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser. Przy³¹cze gwintowe z regulacj¹ wysokoœci Dodatkow¹ opcj¹ monta u NMT539 jest regulowane przy³¹cze gwintowe, umo liwiaj¹ce regulacjê wysokoœci monta owej w zakresie ±180 mm od wysokoœci wyjœciowej. Dla wersji "przetwornik HART" opcja ta nie jest dostêpna. Uwaga! W koñcowej fazie monta u (równie w przypadku regulacji wysokoœci podczas pracy), prosimy o nakrêcenie przeciwnakrêtki z taœm¹ uszczelniaj¹c¹ w celu zabezpieczenia pozycji monta owej NMT539. Zluzowanie nakrêtki mo e prowadziæ do nieszczelnoœci zbiornika lub niepo ¹danego przecieku do zbiornika. Strefa martwa czujnika wody dennej Czujnik wody dennej mo e byæ ustawiony za pomoc¹ regulowanego przy³¹cza gwintowego nawet na wysokoœci równej z poziomem dna zbiornika (bez jakiegokolwiek odstêpu). Z uwagi na budowê mechaniczn¹ czujnika wody dennej, dolna podstawa posiada gruboœæ ok. 10 mm. Stanowi ona tym samym strefê martw¹ (zakres, w którym wiarygodny pomiar nie jest mo liwy). Uwaga! Przed ustawieniem odstêpu czujnika wody dennej od dna zbiornika, nale y obliczyæ mo liwe pionowe przesuniêcie wysokoœci monta owej NMT539. Typowe odkszta³cenia p³aszcza zbiornika powoduj¹ pionowe przesuniêcie co najmniej o mm. Nadmierne obci¹ enie czujnika wody dennej mas¹ NMT539 w przypadku podparcia o dno zbiornika mo e powodowaæ powa ne uszkodzenia, uniemo liwiaj¹ce dok³adny i stabilny pomiar poziomu wody dennej. 6 Endress+Hauser

7 Zalecana wysokość montażowa NMT 539 Zakres regulacji ± 180mm (całk. 360mm) Wysokość montażowa def. w zamówieniu od dolnej krawędzi kołnierza do dolnej krawędzi czujnika temperatury lub czujnika wody dennej Zalecany odstęp od dna zbiornika: z zestawem montażowym B i D: 400mm od dna zbiornika z zestawem montażowym A i C: 200mm od dna zbiornika Wymagany odstêp od dna zbiornika, zarówno dla czujnika temperatury, jak i czujnika wody dennej zale y od sposobu mocowania zakoñczenia czujnika. Odstêp ten nale y mieæ na uwadze zamawiaj¹c NMT539. Prosimy zapoznaæ siê z zaleceniami dotycz¹cymi wymaganej odleg³oœci, przedstawionymi na powy szym rysunku i / lub skontaktowaæ siê z lokalnym biurem Endress+Hauser w celu uzyskania dalszych informacji. W przypadku, gdy wymagana jest specjalna pozycja oraz odstêp czujnika, odpowiednia specyfikacja wykonania NMT539 jest dokonywana poprzez wybór opcji 4: "Pozycja i odstêp elementu wg specyfikacji u ytkownika" w poz. 80 Kodu zamówieniowego: "Pozycjonowanie elementu". Bez wzglêdu na typ stosowanego czujnika, pozycja najni szego czujnika pomiarowego temperatury powinna byæ standardowo ustalona w odleg³oœci 500 mm od dna zbiornika. Ustawieniem fabrycznym regulowanego przy³¹cza gwintowego jest œrodkowa pozycja zakresu regulacji wysokoœci. Wymagan¹ wysokoœæ nale y ustawiæ podczas monta u przyrz¹du. Zestawy monta owe Je eli w kodzie zamówieniowym wybrana zostanie opcja A: "Brak elementów monta owych", wówczas dolny uchwyt monta owy na czujniku wody dennej nie jest dostêpny. W przypadku wersji "przetwornik + czujnik temp." dolny uchwyt jest wyposa eniem standardowym, nawet jeœli wybrana zosta³a opcja "A: Brak elementów monta owych". Zawartość zestawu montażowego: zależy od wyboru opcji w poz.100: "Zestaw montażowy" 0: Przetwornik HART 1: Przetwornik HART + czujnik temperatury 2: Przetwornik HART + czujnik wody dennej 3: Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennej A: Brak elementów montażowych B: Obciążnik (profil pionowy) C: Obciążnik (profil poziomy) D: Lina prowadząca + uchwyt na płycie dennej brak brak brak brak dolny uchwyt brak brak dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt obci¹ nik lina podtrzymuj¹ca dolny uchwyt p³yta denna uchwyt na p³ycie lina prowadz¹ca dolny uchwyt p³yta denna uchwyt na p³ycie lina prowadz¹ca dolny uchwyt p³yta denna uchwyt na p³ycie lina prowadz¹ca Endress+Hauser 7

8 Zestaw montażowy B: "Obciążnik o profilu pionowym" lub D: "Lina prowadząca + uchwyt na płycie dennej" Pozycja elementu #1 (najniższy element) Odstęp poniżej dolnego uchwytu 500mm 400mm Dno zbiornika W przypadku wyboru opcji "Obci¹ nik o profilu pionowym" i "Lina prowadz¹ca + uchwyt na p³ycie dennej", zarówno dla czujnika temperatury, jak i czujnika wody dennej, zalecany odstêp poni ej dolnego uchwytu na czujniku wynosi ok. 400 mm. Odstêp ten jest okreœlany w ³atwy sposób poprzez odpowiednie ustawienie regulowanego przy³¹cza gwintowego. Zamawiaj¹c NMT539, w poz. 800 kodu zamówieniowego: "Pozycjonowanie elementu" mo liwe jest wybranie opcji 4: "Pozycja i odstêp czujników wg specyfikacji u ytkownika". Dziêki temu mo liwe bêdzie zdefiniowanie wymaganych pozycji i odstêpów. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser. Zestaw montażowy A: "Brak elementów montażowych" i C: "Obciążnik o profilu poziomym" Pozycja elementu #1 (najniższy element) 500mm Pozycja elementu #1 (najniższy element) 200mm Odległość poniżej czujnika temperatury lub wody dennej 500mm Odstęp poniżej czujnika wody dennej 200mm Obciążnik o profilu poziomym W przypadku wyboru opcji "Obci¹ nik o profilu poziomym" w pozycji 100: "Zestaw monta owy" (patrz Kod zamówieniowy), zarówno dla czujnika temperatury, jak i czujnika wody dennej odstêp poni ej dolnej krawêdzi czujnika powinien wynosiæ 200 mm. Uwaga! Je eli wybrana zosta³a opcja "Brak elementów monta owych" (patrz Kod zamówieniowy), najni sza mo liwa pozycja punktu pomiarowego czujnika wody dennej mo e znajdowaæ siê ok. 10 mm powy ej dna zbiornika. W razie potrzeby, w celu ustawienia wymaganej wysokoœci monta owej mo na wykorzystaæ regulowane przy³¹cze gwintowe. Je eli w przypadku wersji z czujnikiem wody dennej w pozycji kodu zamówieniowego 100: "Zestaw monta owy" wybrana zostanie opcja A: "Brak elementów monta owych", wówczas dolny uchwyt monta owy na czujniku nie jest dostêpny. 8 Endress+Hauser

9 Dane techniczne Informacje ogólne Producent Opis Funkcja Sakura Endress Prothermo NMT539 Przetwarzanie sygna³u pomiarowego z wielopunktowego czujnika termorezystancyjnego na sygna³ HART Pomiar œredniej wartoœci temperatury + przetwarzanie sygna³u pomiarowego na sygna³ HART Pomiar poziomu wody dennej (metoda pojemnoœciowa) + przetwarzanie sygna³u pomiarowego na sygna³ HART Pomiar œredniej wartoœci temperatury + pomiar poziomu wody dennej + przetwarzanie sygna³u pomiarowego na sygna³ HART Dokładność pomiaru temperatury ± 0.1 C lub lepsza (w warunkach odniesienia) *1 Dokładność pomiaru poziomu wody dennej 4 mm (± 2 mm) lub lepsza (w warunkach odniesienia) *2 Zasilanie Napięcie zasilające Pobór mocy V DC (z modulu nadrzêdnego poprzez liniê HART) 6 ma dla 16 V DC (wersja: "Przetwornik HART") 6 ma dla 16 V DC (wersja: "Przetwornik HART + czujnik temperatury") 12 ma dla 16 V DC (wersja: "Przetwornik + czujnik wody dennej") 12 ma dla 16 V DC (wersja: "Przetwornik + czujnik temperatury + czujnik wody dennej") Dane przetwornika HART Obsługiwane czujniki pomiarowe Obudowa Pt100, Cu90, Cu100, PtCu100 Aluminiowy odlew ciœnieniowy Przyłącze technologiczne Uniwersalna z³¹czka nakrêtna PF 3/4" (NPS 3/4") Gwint M20 (przy³¹cze tylko dla Varec 1700) Wprowadzenie przewodu G (PF) 1/2" NPT 1/2" PG16 M20 Temperatura otoczenia C (obudowa przetwornika) Dane czujnika temperatury Element pomiarowy Czujnik Pt100, klasa A, IEC PUB i / lub JIS Regulowane przyłącze gwintowe (regulacja wysokości montażowej) Zakres regulacji: ± 360 mm, (stal k.o. SUS 316) Materiał osłony czujnika Elastyczna rurka ze stali k.o. SUS 316 Temperatura pracy C Elastyczna rurka ze stali k.o. SUS oplot ochronny ze stali k.o. SUS316 (w przygotowaniu) Rurka z PTFE lub z nylonu (w przygotowaniu) Przyłącze technologiczne Ko³nierz wg JIS 10K 50A RF Ko³nierz wg ANSI 150lb 2" RF Ko³nierz wg JPI 150lb 50A RF Ko³nierz wg DIN DN50 PN 10RF Endress+Hauser 9

10 Dane czujnika wody dennej (czujnik pojemnościowy) Materiał osłony czujnika stal k.o. SUS 316 (prêt centruj¹cy: SUS 304 pokrywany PFA) Zakres pomiarowy 1 m i 2 m Temperatura pracy C Dopuszczalne pasmo RF Transmisja danych Zostanie przedstawione 2.5 mm przewód koncentryczny ze wspólnym uziemieniem Warunki środowiskowe Stopień ochrony Ochrona przeciwwybuchowa IP65 EEx ia IIC T2... T4, ATEX IS Class 1, Div. 1, Gp. CD... FM... (w przygotowaniu) Class 1, Div. 1, Gp. CD... CSA... (w przygotowaniu) Ex ia IIB T4, TIIS... (w przygotowaniu) *1 Dok³adnoœæ przetwarzania rezystancja/temperatura. Weryfikacja dok³adnoœci pomiaru dokonywana jest za pomoc¹ wzorcowanego potencjometru obrotowego lub wzorcowego elementu termorezystancyjnego Pt100, kl. A wg IEC. *2 Weryfikacja dok³adnoœci pomiaru dla 80 % zakresu czujnika (wersja o zakresie 1 m) na powierzchni rozdzia³u faz woda/powietrze w 25 C. 10 Endress+Hauser

11 Dokładność pomiaru Nowa wersja elektroniki Prothermo NMT539 oferuje ca³kowicie nowy modu³ elektroniki w porównaniu z poprzedni¹ wersj¹ NMT535. Nowe rozwi¹zanie zapewnia szerokie mo liwoœci konfiguracji pêtli HART Multidrop w trybie wielopunktowym, pozwalaj¹c na wspó³pracê z innymi czujnikami wymaganymi do przeliczania zawartoœci zbiornika. NMT539 NMT535 Procesor (CPU) 16 bitów 8 bitów Częstotliwość zegara MHz MHz Pamięć RAM 20 Kbajtów 176 bajtów Pamięć EEPROM 2 Kbajtów 256 bajtów Pamięć Flash 256 Kbajtów 16 Kbajtów Ilość kart Pobór prądu (wersja: przetwornik + czujnik temp.) 4 (5 z kart¹ C/F do obs³ugi czujnika pojemnoœciowego) 6mA dla 16 V DC 5 10mA dla 16 V DC Wielofunkcyjne oprogramowanie Rozbudowany procesor (CPU) umo liwia dokonywanie wieloparametrowych obliczeñ i realizacji wszystkich wymaganych funkcji za pomoc¹ jednego programu. Dziêki temu nie jest wymagana implementacja dodatkowych narzêdzi programowych. Przetwarzanie sygnału z czujnika termorezystancyjnego na sygnał cyfrowy HART P³yta g³ówna z procesorem (CPU) zapewnia obecnie pe³n¹ funkcjonalnoœæ przetwarzania danych, ³¹cznie z konwersj¹ sygna³u z termometru rezystancyjnego na sygna³ HART. W przypadku wersji NMT538 wymagane by³y ró ne programy dodatkowe, w zale noœci od charakterystyki elementu termorezystancyjnego, np. Pt100, Cu90, Cu100 i PtCu100. W nowej wersji NMT539, procesor wyposa one jest we wszystkie wymagane programy. Przetwarzanie sygnału z czujnika pojemnościowego na sygnał cyfrowy HART Je eli NMT539 jest wyposa ony w czujnik wody dennej, do p³yty g³ównej z procesorem mo na pod³¹czyæ oddzieln¹ kartê C/F (konwersja pojemnoœæ / czêstotliwoœæ, ang. Capacitance / Frequency). Przetwarzanie sygna³u z czujnika pojemnoœciowego na sygna³ HART jest wówczas zapewnione bez koniecznoœci posiadania dodatkowego oprogramowania. Endress+Hauser 11

12 Funkcjonalność i wymiary Obudowa typu 1: Wersja "Przetwornik HART" (Standardowe przyłącze: uniwersalna złączka nakrętna PF (NPS) 3/4") ok. 319 mm 48 mm 189 mm Obudowa typu 1 Wersja "Przetwornik HART" umo liwia bezpoœrednie zast¹pienie poprzedniej wersji NMT538. Zapewniona jest pe³na kompatybilnoœæ rozwi¹zañ oraz mo liwoœæ pod³¹czenia ró norodnych czujników innych producentów. W odró nieniu od wersji NMT538, w przypadku NMT539 zaawansowany procesor (CPU) umo liwia wymagane obliczenia oraz przetwarzanie sygna³ów pomiarowych z poni szych typów czujników, bez koniecznoœci zmiany oprogramowania (wymagane oprogramowanie zawarte jest w pamiêci EPROM): Pt100 Cu100 Cu90 PtCu100 Termorezystancyjne czujniki temperatury 9909 i 1700 produkcji Endress+Hauser oraz Weed Beacon. Przetwornik w obudowie typu 1 umo liwia równie pod³¹czenie sondy 2-funkcyjnej, zawieraj¹cej czujnik œredniej wartoœci temperatury oraz pojemnoœciowy czujnik wody dennej, takiej jak np. Weed Beacon MWR. Nale y jednak mieæ na uwadze, e wymagana jest separacja sygna³u z czujnika termorezystancyjnego od sygna³u z czujnika pojemnoœciowego, doprowadzanego przez przewód koncentryczny. Pod³¹czenie sygna³u pomiarowego temperatury jest identyczne, jak w przypadku czujników 1700, 9909 firmy Endress+Hauser oraz innych czujników termorezystancyjnych. Przewód koncentryczny czujnika wody dennej musi byæ doprowadzony do przetwornika HART (lub 4-20 ma) poprzez przedzia³ pod³¹czeniowy NMT539. Uwaga! NMT539 mo e wspó³pracowaæ wy³¹cznie z wielopunktowymi czujnikami rezystancyjnymi MRT (ang. Multi-Resistance Thermometers) i/lub wielopunktowymi MST (ang. Multi-Spot Thermometers). Nie jest natomiast przeznaczony do wspó³pracy z termoparami. Pod³¹czenie czujnika do NMT539 jest dokonywane poprzez uniwersaln¹ z³¹czkê nakrêtn¹ PF 3/4" (NPS 3/4") wykonan¹ z cynkowanej stali wêglowej. Je eli wymagany jest inny rozmiar gwintu, Endress+Hauser zapewnia proste i efektywne rozwi¹zania, bazuj¹ce na specyfikacji istniej¹cych czujników temperatury. Oferujemy szeroki wybór adapterów w ró norodnych wykonaniach, zarówno w zakresie rozmiaru z³¹czki, jak i materia³u. Linia zasilania oraz linia transmisji danych s¹ pod³¹czone do jednostki nadrzêdnej tzn. do Proservo NMS5 lub do przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590, stanowi¹c jeden punkt pêtli HART. Równie ³atwy w obs³udze wskaÿnik NMT539 umo liwia konfiguracjê i obs³ugê za pomoc¹ oprogramowania ToF Tool. 12 Endress+Hauser

13 Obudowa typu 2: Wersja "Przetwornik HART" (przyłącze gwintowe M20 dla czujnika Varec 1700) Głowica przyłączeniowa czujnika termorezystancyjnego Varec mm 32mm Przeciwnakrętka Obudowa typu 2 Funkcjonalnoœæ przyrz¹du jest w tym przypadku identyczna z poprzednio opisan¹. Jedyn¹ ró nic¹ jest specjalne przy³¹cze gwintowe M20, umo liwiaj¹ce monta przetwornika NMT539 bezpoœrednio do g³owicy przy³¹czeniowej czujnika Varec W tym przypadku pod³¹czenie sygna³u pomiarowego z czujnika temperatury do NMT539 jest dokonywane w g³owicy przy³¹czeniowej Varec 1700, a nie w przedziale pod³¹czeniowym NMT539. W zwi¹zku z tym, obudowa przetwornika typu 2 sk³ada siê tylko z jednego, podstawowego przedzia³u, zawieraj¹cego modu³ elektroniki NMT539, natomiast dodatkowy przedzia³ nie wystêpuje w tym wykonaniu. Uwaga! Przy³¹cze gwintowe nale y zabezpieczyæ taœm¹ uszczelniaj¹c¹ oraz przeciwnakrêtk¹. Zluzowanie po³¹czenia pomiêdzy przetwornikiem NMT539 i g³owic¹ Varec 1700 mo e spowodowaæ powa ne uszkodzenie instalacji elektrycznej, w zale noœci od warunków œrodowiskowych/pogodowych. Endress+Hauser 13

14 Wersja "Przetwornik HART + czujnik temperatury" 104mm 184.5mm Zakres regulacji wysokości montażowej: 360mm 15mm Rurka elastyczna, długość zależna od wysokości zbiornika Funkcjonalnoœæ pomiarowa Pomiary rozliczeniowe Wersja Prothermo NMT539 "Przetwornik HART + czujnik temperatury" umo liwia bezpoœrednie zast¹pienie poprzednich wersji NMT535/537 Ex i. Uk³ad pomiaru temperatury o wysokiej dok³adnoœci stanowi doskona³e rozwi¹zanie zarówno w inwentaryzacji zasobów zbiornikowych, jak i w pomiarach rozliczeniowych/akcyzowych. Z uwagi na mo liwe ró ne zakresy temperatur produktu oraz specyfikê zastosowania, NMT539 oferuje 4 ró ne zakresy pomiaru temperatury: C: zakres temperatury najpowszechniej wystêpuj¹cy w pomiarach rozliczeniowych C: mo liwoœæ pomiaru niskich i/lub wysokich temperatur, niezbêdna w aplikacjach pomiarowych produktów takich, jak np. siarka lub asfalt C: specjalny zakres dla aplikacji w zbiornikach magazynuj¹cycch produkty takie, jak np. ciek³e gazy techniczne (LNG, LPG) C: zakres przeznaczony dla pomiarów rozliczeniowych w niektórych krajach Wersja Prothermo NMT539 "Przetwornik HART + czujnik temperatury" zawiera maks. 16 elementów pomiarowych Pt100 (kl. A wg IEC), znajduj¹cych siê w rurce os³onowej. Z uwagi na ich wysok¹ czu³oœæ, temperatura otoczenia wp³ywa równie na zmianê ich rezystancji. W zwi¹zku z tym, wraz ze zmian¹ rezystancji elementu pomiarowego, zmienia siê napiêcie na nim. W celu spe³nienia wymagañ iskrobezpieczeñstwa, wersja NMT539 z czujnikiem temperatury posiada funkcjê efektywnego zarz¹dzania moc¹ (w porównaniu do poprzednika NMT535, w normalnych warunkach pracy przep³yw pr¹du o 60% ni szy). W celu zapewnienia najwy szej dok³adnoœci pomiaru oraz trwa³oœci mechanicznej i elektrycznej, NMT539 wyposa ony jest w zaawansowany procesor, pamiêæ o du ej pojemnoœci oraz posiada modu³ow¹ budowê mechaniczn¹. Zgodnie z koncepcj¹ zapewnienia ³atwej obs³ugi, wprowadzono opcjê przy³¹cza gwintowego z regulacj¹ wysokoœci monta owej w zakresie do 360 mm w stosunku do przy³¹cza technologicznego (ko³nierza). Daje to mo liwoœæ dobrania optymalnej pozycji pracy przetwornika. Rurka os³onowa elementów pomiarowych wystêpuje w ró nych wykonaniach (w przygotowaniu): Standardowa rurka elastyczna Rurka elastyczna w stalowym oplocie ochronnym Rurka z nylonu lub Teflonu (konieczna instalacja w zewnêtrznej rurze os³onowej) Wersja NMT539 "Przetwornik + czujnik temperatury" posiada dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych i zapewnia dok³adnoœæ lepsz¹ od ± 0.1 C. Je eli podczas konfiguracji NMT539 ustawiony zostanie "Tryb W&M", wszystkie podlegaj¹ce edycji parametry zostaj¹ zablokowane programowo oraz za pomoc¹ mechanicznego prze³¹cznika zabezpieczaj¹cego. 14 Endress+Hauser

15 Wersja "Przetwornik HART + czujnik wody dennej" 184.5mm 104mm Rurka elastyczna, długość zależna od wys. zbiornika Zakres regulacji wys. montażowej: 360mm 15mm Zakres pomiarowy czujnika poziomu wody dennej: 1000mm, 2000mm Rurka elastyczna, długość zależna od wys. zbiornika Funkcjonalnoœæ pomiarowa Wersja Prothermo NMT539 "Przetwornik HART + czujnik wody dennej" sk³ada siê z pojemnoœciowego czujnika wody dennej i przetwornika HART. Czujnik ten jest istotnym elementem, umo liwiaj¹cym detekcjê wody, wystêpuj¹cej poni ej produktu (np. w przypadku ropy naftowej) oraz okreœlenie jej poziomu na podstawie znajomoœci sta³ej dielektrycznej produktu w zbiorniku. Dane pomiarowe s¹ przesy³ane przez przewód koncentryczny do przetwornika, w którym sygna³ z czujnika pojemnoœciowego jest przetwarzany na sygna³ cyfrowy HART. Czujnik pojemnoœciowy przeznaczony jest do pracy w po³¹czeniu z przetwornikiem HART NMT539. W przypadku stosowania czujnika oddzielnie lub pod³¹czenie go do innego przyrz¹du, jakoœæ pomiaru nie jest gwarantowana. Wersja ta posiada wymiary dok³adnie takie, jak wersja "Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennej". Jednak w tym przypadku rurka os³onowa nie zawiera elementów pomiarowych Pt100 oraz przewodów sygna³owych z czujników temperatury. Znajduje siê w niej wy³¹cznie przewód koncentryczny, doprowadzaj¹cy sygna³ pomiarowy z czujnika pojemnoœciowego. Uwaga! Z uwagi na charakterystykê pomiaru metod¹ pojemnoœciow¹, w celu uzyskania maksymalnej dok³adnoœci, przed przyst¹pieniem do pomiarów wymagana jest dok³adna kalibracja. Dok³adnoœæ pomiaru w znacznym stopniu zale y od w³aœciwoœci medium w zbiorniku (zarówno produktu, jak i wody), temperatury produktu, indywidualnej charakterystyki czujnika. W celu kontroli dok³adnoœci i powtarzalnoœci wyników, wymagane jest wykonanie pomiaru porównawczego w identycznych warunkach œrodowiskowych. Endress+Hauser 15

16 Wersja "Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennej" 184.5mm 104mm Rurka elastyczna, długość zależna od wys. zbiornika Zakres regulacji wys. montażowej: 360mm 15mm Zakres pomiarowy czujnika poziomu wody dennej: 1000mm, 2000mm Rurka elastyczna, długość zależna od wys. zbiornika Funkcjonalnoœæ pomiarowa Wersja Prothermo NMT539 "Przetwornik + czujnik temp. + czujnik wody dennej" jest maksymalnie wyposa onym modelem przyrz¹du. Przetwornik udostêpnia dane z obu czujników poprzez jedn¹ parê przewodów sygna³owych linii HART. Wszystkie wymagane parametry mog¹ byæ konfigurowane poprzez Proservo NMS5, przelicznik i/lub panel operatorski NRF560/590 lub program ToF Tool. Zintegrowany czujnik wody dennej (pojemnoœciowy) usytuowany jest w dolnej czêœci sondy temperatury œredniej. Standardowe zakresy pomiarowe czujnika wody dennej wynosz¹ 1 m i 2 m. Rozwi¹zaniem konstrukcyjnym czujnika jest rurka wykonana ze stali k.o. SUS 304, zabezpieczona zewnêtrznie dodatkow¹ os³on¹ z Teflonu o gruboœci 1 mm. Czujniki Pt100 mog¹ byæ umieszczone wewn¹trz tej samej rurki, gdy pomiar temperatury nie jest zak³ócany prac¹ czujnika wody dennej. Osłona ochronna z PFA (grubość 1mm) Pręt centrujący (rurka ze stali SUS304) czujnik Pt100 Możliwość wbudowania maks. 2 elementów Pt100 Trwała konstrukcja płyty dennej i prętów bocznych (stal SUS316) 16 Endress+Hauser

17 A Prothermo NMT539 Podłączenie elektryczne Pod³¹czenie elektryczne NMT539 W przypadku NMT539 pod³¹czenie pêtli HART mo e byæ dokonane tylko zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeñstwa. Prosimy zapoznaæ siê z normami, okreœlaj¹cymi wymagania dotycz¹ce pod³¹czenia elektrycznego oraz parametrów instalacyjnych urz¹dzeñ obiektowych. Z1 AR1 Ekranowana skręcona para przewów ew. w oplocie stalowym Standardowa zaślepka gomowa: w celu podłączenia przewodów pętli komunikacyjnej musi być zastąpiona metalowym wprowadzeniem przewodu Z2 Z3 H2- H2+ H1- H1+ do NRF zacisk 24, 26 lub 28 - zacisk 25, 27 lub 29 do NMS 53x + zacisk 24 - zacisk 25 Wymagane jest metalowe wprowadzenie przewodu: ekran linii komunikacyjnej HART musi być uziemiony. Podłączenie wielopunktowej pętli HART o strukturze łańcuchowej + : zacisk H2+ - : zacisk H2- H2- H2+ H1- H1+ Podłączenie iskrobezpiecznej linii HART w NMT 539 (transmisja danych pomiarowych temperatury i/lub poziomu wody dennej + : zacisk H1+ - : zacisk H1- NMT539 jest wyposa ony w modu³ zacisków do pod³¹czenia pêtli HART o strukturze ³añcuchowej. Dziêki temu przyrz¹d mo e pe³niæ funkcjê wêz³a po³¹czeniowego dla urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli HART Multidrop o konfiguracji wielopunktowej. Pod³¹czenie elektryczne z przetwornikiem NMS5 Prothermo NMT539 jest przyrz¹dem w wykonaniu iskrobezpiecznym. W zwi¹zku z tym linia HART mo e byæ pod³¹czona w przedziale pod³¹czeniowym Proservo NMS5 do zacisków HART Ex i L N GND ARS ARS ARS L G N P_A+ AL4 COM CTR2 OT1+ OT2+ AL4 CTR1 N.C. OT1- OT2- P_A- B b NRF + NRF- RC A/+ RC B/- AL1 AL2 AL1 AL2 AL3 AL L ARS 2 G ARS 3 N ARS L N G Zasilanie AC V 50/60Hz lub DC V AC V _ + _ + _ iskrobezpieczna linia HART Port_B+ Nieiskr. linia HART do NRF lub innych urządzeń Port_B- Wyjście cyfrowe Rack bus RS485, impulsowe, lub HART Styk alarmu _ + _ + _ Styk alarmu Styk alarmu Styk alarmu COM HOIST STOP + _ Obsługa wejścia sterującego ma Kanał _ A _ 25 B 26 b ma Kanał 2 Port_A+ Port_A- z NMT 539 Nie nale y pod³¹czaæ linii HART z NMT539 do zacisków 4 i 5 w przedziale pod³¹czeniowym Proservo NMS5. Zaciski te s¹ przeznaczone do pod³¹czenia linii HART Ex d. Endress+Hauser 17

18 Pod³¹czenie elektryczne do przelicznika zawartoœci zbiornika NRF590 Przedział podłaczeniowy NRF 590 z zaciskami iskrobezpiecznymi Czujnik termorezystancyjny Iskrobezpieczne podłączenie modułu Czujnik HART Wewnętrzne sprzężenie do jednej pętli komunikacyjnej HART Tylko dla przetworników Micropilot S! W przeliczniku zawartości zbiornika NRF590 są dostępne trzy pary iskrobezpiecznych zacisków HART połączone ze sobą wewnętrznie. Uwaga! Nie nale y pod³¹czaæ linii HART z NMT539 do zacisków 30 i 31 w przedziale pod³¹czeniowym NRF590. Przeznaczone s¹ one wy³¹cznie do zasilania radarowych przetworników poziomu FMR53x. 18 Endress+Hauser

19 Certyfikaty i dopuszczenia Znak CE Dopuszczenia Ex Zatwierdzenie W&M Umieszczaj¹c na przyrz¹dzie znak CE, Sakura Endress potwierdza, e przyrz¹d spe³nia wszystkie stosowne wymagania. Patrz: Kod zamówieniowy Zostanie przedstawione Inne normy i zalecenia Zgodnoœæ z IEC 61326, Odpornoœæ na zak³ócenia wg Tabeli A-1 EN Odpornoœæ na impulsowe napiêcia udarowe w przewodach sygna³owych EN Odpornoœæ na serie szybkich zak³óceñ impulsowych w przewodach sygna³owych EN Odpornoœæ na wy³adowania elektrostatyczne EN Odpornoœæ na transmitowane przewodami zak³ócenia wysokoczêstotliwoœciowe (RF) EN Odpornoœæ na pola elektromagnetyczne EN 61326/CISPR 16 Emisja zak³óceñ elektromagnetycznych Endress+Hauser 19

20 Kod zamówieniowy Prothermo NMT Stopień ochrony 0 IP 65 7 IS class1, Div.1, Gp. CD, FM... (w przygotowaniu) 8 Class1, Div.1, Gp. CD (Exi), CSA... (w przygotowaniu) A Ex ia IIB T4, TIIS... (w przygotowaniu) B EEx ia IIC T2 -T6, ATEX 9 Wykonanie specjalne 20 Funkcja pomiarowa 0 Przetwornik HART 1 Pomiar temperatury + przetwornik HART 2 Pomiar poziomu wody dennej + przetwornik HART 3 Pomiar temperatury + pomiar poziomu wody dennej + przetwornik HART 4 Pomiar temperatury + przetwornik HART (PTB, NMi T&W)... (w przygotowaniu) 5 Pomiar temperatury + pomiar poz. wody dennej + przetwornik HART (PTB, NMi T&W)...(w przygot.) 9 Wykonanie specjalne 30 Zakres pomiarowy temperatury 0 Wersja bez czujnika temperatury C C C... (w przygotowaniu) C (tylko z zatwierdzeniem W&M)...(w przygotowaniu) 9 Wykonanie specjalne 40 Zakres pomiarowy poziomu wody dennej 0 Wersja bez czujnika wody dennej 1 1m 2 2m 9 Wykonanie specjalne 50 Wprowadzenie przewodu A Gwint G (PF) ½ x1 B Gwint NPT ½ x1 C Gwint PG16x1 D Gwint M20x1 Y Wykonanie specjalne 60 Przyłącze technologiczne 0 Ko³nierz wg JIS 10K 50A RF 1 Ko³nierz wg ANSI 2" 150Ib RF 2 Ko³nierz wg DIN DN50 PN 10RF 3 Ko³nierz wg JPI 50A150Ib RF 4 Uniwersalna z³¹czka nakrêtna PF 3/4" (NPS 3/4")...tylko wer. "Przetwornik HART" Typ 1 5 Gwint M20... tylko wersja "Przetwornik HART" Typ 2 9 Wykonanie specjalne 70 Ilość elementów pomiarowych temperatury A 2 czujniki Pt100 B 3 czujniki Pt100 C 4 czujniki Pt100 D 5 czujników Pt100 E 6 czujników Pt100 F 7 czujników Pt100 G 8 czujników Pt100 H 9 czujników Pt100 J 10 czujników Pt100 K 11 czujników Pt100 L 12 czujników Pt100 M 13 czujników Pt100 N 14 czujników Pt100 O 15 czujników Pt100 P 16 czujników Pt100 Q Brak Y Wykonanie specjalne NMT539- Kompletny kod zamówieniowy 20 Endress+Hauser

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX. Wydanie listopad 2007

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX. Wydanie listopad 2007 INSTRUKCJA OBSŁUGI Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX Wydanie listopad 2007 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW IN TROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS 5350 Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 5350 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS / Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS Protokó³ komunikacyjny Hart Certyfikat ATEX Wspó³praca z si³ownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania o ruchu liniowym i obrotowym t³oczyska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa Elektrozawory 3/2 Seria 203 - M5 Typ... Mocowanie... Temperatury pracy... Temperatura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przep³yw nominalny... Czêstotliwoœæ... Materia³y... Elektrozawory 3/2 NC,

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do procesów technologicznych

Termometr oporowy do procesów technologicznych Termometr oporowy do procesów technologicznych n w zakresie temperatur -200...+600 C n z rurami ochronnymi ze stali kwasoodpornej, tytanu, tantalu, inconellu i hastelloy n mo liwe wykonanie z przetwornikiem

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

Dla wody czystej i ścieków NIVOPRESS N HYDROSTATYCZNY MIERNIK POZIOMU MIERNIKI POZIOMU

Dla wody czystej i ścieków NIVOPRESS N HYDROSTATYCZNY MIERNIK POZIOMU MIERNIKI POZIOMU Dla wody czystej i ścieków NIVOPRESS N HYDROSTATYCZNY MIERNIK POZIOMU P O Z I O M Y T O N A S Z A S P E C J A L N O Ś Ć MIERNIKI POZIOMU P O Z I O M Y T O N A S Z A NIVOPRESS N HYDROSTATYCZNE MIERNIKI

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Karta katalogowa WIKA TE 60.11 inne zatwierdzenia patrz strona

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Pomiar poziomu Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Karta katalogowa WIKA LM 50.02 Zastosowanie Pomiar poziomu cieczy w budowie maszyn Kontrola i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

itemp TMT80 Karta katalogowa

itemp TMT80 Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa itemp TMT80 Uniwersalny główkowy przetwornik temperatury do termometrów rezystancyjnych

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40. +44 279 63 55 33 +44 279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.05 Strona /8 JUMO MAERA S25 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy w zbiornikach

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo