STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne."

Transkrypt

1 STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia obu modeli znajduje si bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z funkcjà Endo. Dodatkowe elementy wyposa enia unitu S300+, których brak w unicie S250 lub sà dost pne za dop atà: zag ówek z blokadà pneumatycznà Atlaxis i pracà w trzech p aszczyznach (opcja w unicie S250) 6-dro na dmuchawko-strzykawka na stoliku lekarza (opcja w unicie S250) negatoskop do zdj ç z bowych (brak w unicie S250) programowanie dla 3 u ytkowników (w unicie S250 dla dwóch) pi ç przycisków szybkiego wyboru parametrów pracy instrumentów (1%, 25%, 50%, 75%, 100%) w unicie S250 trzy przyciski (1%; 50%; 100%) hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (w unicie S250 hamulec mechaniczny) dwa kolektory ssaka i ca kowicie niezale na praca r kawów ssakowych (w unicie S250 jeden kolektor na dwa r kawy) minimalne ró nice w estetyce (patrz zdj cie) misa spluwaczki, kolor obudowy bloku spluwaczki, rami stolika lekarza Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 300+

2 Kompletny system higieny aktywnej i pasywnej gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta i lekarza na ka dym etapie zabiegu Podk adka pod instrumenty przystosowana do sterylizacji w autoklawie Bioster (opcja) metoda dezynfekcji uk adu wodnego unitu atwe w demonta u i przystosowane do szybkiej dezynfekcji uchwyty i os ona lampy operacyjnej Od àczalne do termodezynfekcji r kawy instrumentów Stern 250 atwe w demonta u i utrzymaniu czystoêci elementy stolika lekarza i elementy tapicerowane fotela Demontowalne r kawy ssaka, atwo dost pne filtry ssaka i zbiornik wody destylowanej Stern 300+ Wylewki wody mogà byç od àczone od unitu w celu u atwienia ich czyszczenia Samoprzylepne os onki ochronne na panelu lekarza i asysty Od àczalne i przystosowane do sterylizacji w autoklawie rolkowe prowadnice r kawów ssakowych Automatyczny przedmuch (ACA) Poza zaworami blokujàcymi zwrotne zasysanie p ynów, system ACA przedmuchuje r kawy narz dzi rotacyjnych.

3 Lampa operacyjna Venus Plus p ynna regulacja intensywnoêci oêwietlenia w zakresie luksów praca g owicy w trzech p aszczyznach owalny kszta t oêwietlanego pola zdejmowalne uchwyty z mo liwoêcià zmiany ustawienia (do góry/do do u) Panel asysty na podwójnym ramieniu, miejscem na 4 instrumenty i mo liwoêcià instalacji dodatkowej pó ki Lampa T-LED ze zmiennym uchwytem Misa spluwaczki porcelanowa, obrót o 180º wyjmowane wylewki Zag ówek Atlaxis z blokadà pneumatycznà i mo liwoêcià obrotu na boki (standard S300+, opcja S250) R kawy ssakowe 2 kolektory z zaworami selekcyjnymi (S300+) 1 kolektor (S250) Krótka i bardzo wàska podstawa fotela umo liwia bliskie podejêcie do pacjenta w ka dej pozycji pracy WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOZ NY bardzo stabilny obs uguje unit, lamp operacyjnà i funkcje fotela (pozycja zero, pozycja spluwaczkowa ) dêwignia wychylana horyzontalnie, sterownik naciskowy (opcja) lub naciskowy progresywny (opcja)

4 Stern 300+/250 czytelny i aseptyczny panel sterowania przyciski szybkiego wyboru parametrów pracy instrumentów S300+: % S250: % negatoskop (tylko 300+) Stern 300+ Stern 250 szeêciodro na dmuchawkostrzykawka (S300+) trójdro na dmuchawkostrzykawka (S250) Blokady r kawów bardzo d ugie r kawy instrumentów blokada (hamulec) po o enia kraƒcowego eliminuje Êciàganie r ki operatora w kierunku stolika lekarza WyÊwietlacz Blue Mode menu w j zyku polskim Hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (tylko S300+) Pó ka na instrumenty stal nierdzewna dwa rozmiary, obrotowa mo liwoêç zmiany po o enia wzd u punktu mocowania zdejmowana SYSTEM VACUUM STOP zatrzymanie pracy pompy ssaka w podstawie fotela Autorewers ELEKTRYCZNY MIKROMOTOR CEFLA z funkcjà Endo indukcyjny (bezszczotkowy), wysoka moc (4 N/cm 2 ) funkcja autorewersu i autoforwardu regulacja momentu obrotowego dok adne programowanie Autoforward w zakresie od 100 do obrotów

5 ZINTEGROWANE CENTRUM ZABIEGOWE Pacjent zawsze w centrum uwagi Mo liwoêç monta u aparatu RTG HyperSphere MyRay na sztycy lampy operacyjnej i radiografii cyfrowej Zen-X MyRay na stoliku lekarza jako szósty instrument Zen-X

6 WA NY JEST KA DY DETAL Smuk y i zwarty stolik lekarza zaprojektowano tak, aby umo liwiç szybki dost p do instrumentów. R kawy o zwi kszonej d ugoêci sà dobrze wywa one i majà dobranà optymalnà drog przemieszczania. Zastosowany system blokad po o enia koƒcowego instrumentów eliminuje Êciàganie r ki operatora w kierunku konsolety. Zastosowanie elektroniki najnowszej generacji minimalizuje awaryjnoêç urzàdzenia Staranny dobór materia ów gwarancjà jakoêci i optymalnej funkcjonalnoêci Skutecznie zabezpieczone uk ady elektroniczne wewnàtrz unitu Profil oparcia gwarantuje komfort dla ka dego pacjenta, niezale nie od wzrostu i rodzaju zabiegu. Odchylany lewy pod okietnik fotela, mo liwoêç instalacji w dowolnym momencie prawego pod okietnika, równie odchylanego krzese ko asysty i lekarza Tapicerka Memory- Foam gwarantuje maksymalny komfort pacjentowi. dost pne kolory tapicerki: 198 MF 196 MF 195 MF 197 MF 199 MF

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty Specyfikacja techniczna Océ TDS600 Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie Konfiguracja podstawowa Drukarka Océ TDS600 Technologia Elektrofotograficzna (g owica LED), b ben z organicznym fotoprzewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur Loctite Industrial Najwy sza jako ç Elastyczno ç Maksymalna szybko ç Nowe Najwy sza odporno ç na temperatur Najwy sza wytrzyma o ç Kleje b yskawiczne PL Wprowadzenie Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

System Przyszłości: Pełna Gama Funkcji Elek trochirurgicznych

System Przyszłości: Pełna Gama Funkcji Elek trochirurgicznych Elektrochirurgia V I O 3 0 0 D System Przyszłości: Pełna Gama Funkcji Elek trochirurgicznych w Jednym Urz ądzeniu o Budowie Modułowej. Wszystkie Techniki Regulacyjne w Jednym Urządzeniu: VIO 300 D. Doskonałość

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo