Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P Y T A N I E O F E R T O W E"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/ Rzeszów Tel. (17) Faks: (17) w.21 strona internetowa: Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Podraza Tel.: Dotyczy: Świadczenia usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikroi małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego. II. Postanowienia ogólne 1. W związku z rozszerzeniem obszaru realizacji projektu pn. Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), na lata , Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej świadczenia usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego. 2. Postępowanie ofertowe zakończy się wyborem czterech Wykonawców. Wybór czterech Wykonawców realizacji ww. usług, uwzględniając obecne zasoby kadrowe Zamawiającego, pozwoli na zapewnienie optymalnej liczby doradców gwarantujących właściwe/terminowe wykonanie usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego w ramach ww. Projektu. 1

2 III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro-małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego, z woj. warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego na potrzeby projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego, w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), na lata , Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): studia wykonalności, usługi doradcze, analizy usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania usługi doradztwa 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu, zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W ramach projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, przewidziano realizację usług doradczo szkoleniowych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Realizacja przez Podmiot Wsparcia podmiot, który podpisał umowę z PARP o udzielenie wsparcia na realizację Projektu, usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego jest dostępna za częściową odpłatnością ponoszoną przez Klienta w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez Klienta stanowi dla niego pomoc de minimis. Świadczenie Klientom przez Podmiot Wsparcia usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą pomiędzy Podmiotem Wsparcia a Klientem odbiorcą usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Klientem usługi może być mikro i mały przedsiębiorca działający w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą, który nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy de minimis. 2

3 Pojedyncza usługa doradcza, świadczona na rzecz jednego Klienta, w ramach ww. Projektu, składa się z 3 etapów I III: Etap I: analiza sytuacji rynkowej firmy (audyt marketingowy), która polega na szczegółowej analizie sytuacji rynkowej Klienta. Stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa; Etap II: doradztwo strategiczne przygotowanie planu marketingowego, które polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego rezultatem jest opracowany plan marketingowy oraz 5 wykonawczych programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań. Plan marketingowy jest opracowany przez doradcę na podstawie przeprowadzonego w Etapie I audytu; Etap III: asysta we wdrażaniu planu marketingowego, która polega na wsparciu doradczym Klienta w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II. 4. Zakres rzeczowy zadań przewidzianych do wykonania w ramach świadczenia przez wybranego Wykonawcę, pojedynczej usługi doradczej w ramach projektu na rzecz jednego Klienta składającej się z etapu I - III, zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, obejmuje: W ramach Etapu I świadczenia usług doradczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia: analizy uwarunkowań zewnętrznych, tj.: analizy popytu na produkty Klienta, analizy podaży podobnych artykułów na rynku, identyfikacji i analizy potencjalnych nabywców i działających konkurentów, analizy systemu dystrybucji i zaopatrzenia, analizy makroekonomicznej otoczenia Klienta, analizy szans i zagrożeń, w tym analizy działalności lokalnych klastrów rolnospożywczych oraz grup producentów rolnych, analizy uwarunkowań wewnętrznych, tj. ocenę pozycji rynkowej Klienta, analizy struktury sprzedaży, analizy dotychczasowej działalności marketingowej Klienta (o ile była prowadzona) oraz analizy jego słabych i mocnych stron, identyfikacji i analizy potencjalnych problemów marketingowych Klienta, w tym: weryfikacji czy Klient powinien działać na danym rynku, czy docelowa grupa odbiorców została odpowiednio określona, czy właściwe jest pozycjonowanie oferty Klienta, jakie są problemy sprzedażowe, które produkty mają największy potencjał (np. dzięki rosnącemu rynkowi, najwyższej marży), czy działania promocyjne (jeżeli są prowadzone) są wystarczające; Zakres analiz w ramach Etapu I przeprowadzonych przez Wykonawcę dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Klienta oraz dostępnych danych, będzie uwzględniać planowane zmiany w firmie Klienta, a w związku z tym przyszłe i prognozowane rozmiary popytu i sprzedaży wszystkich dostawców danego produktu na danym rynku geograficznym i realizowany będzie przez Wykonawcę w oparciu o: szczegółowy wywiad z Klientem i wskazanymi przez niego pracownikami (Klient wskazuje pracowników, z którymi zostanie przeprowadzony wywiad), analizę dokumentów Klienta (sprawozdań finansowych oraz rejestrów sprzedaży z wyszczególnieniem ilości sprzedawanego towaru, asortymentu, sezonowości i miejsca sprzedaży, analizę dostawców i odbiorców) i organizacji 3

4 jego działalności pod kątem określenia aktualnych działań marketingowych Klienta, wiedzę i znajomość branży doradcy świadczącego usługę, ogólnodostępne opracowania i wyniki badań rynkowych dla danej branży i produktów oraz znajomość doradcy lokalnych uwarunkowań panujących na terenie działalności Klienta. Rezultatem I Etapu świadczenia usług doradczych jest protokół odbioru z przeprowadzonego audytu, zawierający co najmniej potwierdzenie odbioru przez Klienta raportu oraz wskazanie należytego wykonania usługi w ramach Etapu I. Załącznikiem do protokołu odbioru jest sporządzony Raport z audytu marketingowego. Protokół odbioru sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez doradcę występującego w imieniu Podmiotu Wsparcia i Klienta. Wzór protokołu odbioru zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego, celem jego przygotowania przez Wykonawcę. Efektem świadczenia usług doradczych przez wybranego Wykonawcę w ramach I Etapu świadczenia usług doradczych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach realizowanego projektu jest Raport z audytu marketingowego. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w ramach I Etapu świadczenia usług doradczych Raportu z audytu marketingowego dla każdego Klienta wobec którego świadczone są usługi doradcze, o którym mowa wyżej, który powinien zawierać, zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, następujące elementy: opisową ocenę pozycji rynkowej Klienta, ocenę efektywności dotychczasowej polityki marketingowej Klienta, jeżeli takie działania były prowadzone, wnioski i rekomendacje określające: o cele planu marketingowego (sprzedażowe, bazujące na zysku, jakościowe, związane z instrumentami marketingowymi itp.), przygotowane przy zastosowaniu metodologii SMART6, o rodzaj rekomendowanej do wdrożenia u Klienta strategii (defensywne: obrona lub optymalizacja pozycji rynkowej; ofensywne: inwestowanie w obsługiwany rynek, poprawa pozycji rynkowej w atrakcyjnym segmencie rynku, inwestycje w nowe rynki; krótko-, średnio-, czy długookresowa z uzasadnieniem wyboru). Raport z audytu marketingowego obejmuje także analizę możliwości wykorzystania modelu strategii działania w przykładowych niszach rynkowych, tj.: żywność ekologiczna czyli żywność uzyskiwana z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie gospodarstwa ekologicznego, tzn. takiego, w którym unika się stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu i dodatków żywnościowych. W takim gospodarstwie prowadzona jest kontrola sposobu produkcji, a nie tylko produktu końcowego. Przetwórstwo żywności ekologicznej podlega certyfikacji na zgodność z zasadami rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa ekologicznego. Ekoprodukty powinny być odpowiednio oznakowane i zawsze powinna się na nich znaleźć nazwa jednostki certyfikującej, żywność funkcjonalna czyli lecznicza, stosowana w codziennej diecie, pojawiająca się we wszystkich branżach sektora żywności: np. w przetwórstwie owocowo-warzywnym soki zawierające odpowiednie proporcje składników mineralnych; tłuszcze pochodzenia roślinnego i 4

5 zwierzęcego produkty zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega -6 oraz witaminy obniżające poziom cholesterolu we krwi, produkty regionalne i chronione znakiem towarowym, czyli wyroby rolno-spożywcze, pochodzące z konkretnych regionów, które charakteryzują się tradycyjną metodą produkcji oraz są wyróżnione specjalnym znakiem potwierdzającym ich wysoką jakość i unikalne walory smakowe. Produkty regionalne, będące elementami lokalnej kultury i tradycji, mogą stać się szansą dla niewielkich wytwórni, restauracji oraz atrakcją gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych. Wykonawca przygotuje 2 egzemplarze raportu z audytu marketingowego w formie papierowej oraz 2 egzemplarz raportu z audytu w formie elektronicznej (plik w formacie pdf.) na nośniku: płytka CD/DVD. Wszelkie opracowane przez Wykonawcę materiały powinny zostać oznaczone logotypami zgodnymi z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozostałymi zasadami wynikającymi z realizacji Projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanego przez Wykonawcę raportu z audytu marketingowego w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przekazania. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę raportu z audytu marketingowego zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą wybranym do przeprowadzenia usług doradztwa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. W ramach Etapu II świadczenia usług doradczych Wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania planu marketingowego dla każdego Klienta wobec którego realizowana jest usługa doradcza, który polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego rezultatem jest opracowany plan marketingowy, przygotowania 5 wykonawczych programów marketingowych dla każdego Klienta wobec którego realizowana jest usługa doradcza, zapisanych w formie praktycznych działań, w szczególności: opracowanie na wyłączne potrzeby Klienta planu marketingowego, którego wdrożenie poprawi efektywność przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Plan marketingowy przedsiębiorstwa to plan działań, które Klient musi podjąć, aby osiągnąć wyznaczone w etapie I cele, w określonym horyzoncie czasowym, który nie powinien przekraczać 1 roku, za wyjątkiem planu obejmującego wprowadzenie nowych produktów, dla których horyzont czasowy może obejmować 2-3 lata. Punktem wyjścia do przygotowania planu marketingowego jest zidentyfikowana sytuacja rynkowa Klienta oraz zdefiniowane na tej podstawie cele i rodzaj strategii firmy. Plan marketingowy obejmuje: strategię obsługi rynku zawierającą zdefiniowane cele Klienta dotyczące działania na danym rynku produktowo-geograficznym, informacje wspierające podejmowanie decyzji o wyborze rynku docelowego i form pozycjonowania produktu/produktów (pozytywnego wyróżnienia) w segmencie docelowym, wykonawcze programy marketingowe definiujące konkretne działania, termin ich realizacji, niezbędne nakłady i osoby odpowiedzialne za ich realizację, prognozę sprzedaży, kosztów i zysku; budżet marketingowy i jego alokację opracowanie budżetu działań marketingowych adekwatnego do skali przedsięwzięcia i możliwości finansowych Klienta, 5

6 identyfikację sposobów kontroli realizacji planu marketingowego (kontrola sprzedaży, rentowności, wydatków marketingowych i ich efektywności poprzez ustalenie odchyleń od założonych celów, określenie ich przyczyn i działań korygujących). Wykonawcze programy marketingowe obejmują działania dotyczące rozwoju produktu/produktów w zakresie: redagowania opisów oferowanych produktów stosowanych w szczególności na opakowaniach i w katalogach (dotyczy produktów aktualnie dostępnych w ofercie Klienta oraz produktów, które potencjalnie mogą zostać wprowadzone do oferty doradca wraz z Klientem wybiorą maksymalnie 5 produktów), a dotyczących ich cech charakterystycznych, jakości podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w przedsiębiorstwie Klienta systemów jakościowych (np. HACCP), oraz certyfikatów produktów (np. żywność ekologiczna, funkcjonalna, produkty regionalne), marki określenia i promowania marki produktu/produktów lub całego przedsiębiorstwa, opakowania ww. wybranych produktów określenia rodzaju i wielkości opakowań dostosowanych do potrzeb klientów i kanałów dystrybucji, ew. zmiany w celu poprawy jakości produktu, proponowanych zmian w zakresie ww. wybranych produktów zakresu i kierunków zmian (określenie asortymentu produktów/usług, wycofanie produktów mało dochodowych, wprowadzenie nowych produktów); strategii cenowej poszczególnych wybranych produktów (np. ustalenie wysokości marży na produkty firmy), strategii promocji w obszarach: strategii sprzedaży np. okazjonalnych cen (tzw. cen promocyjnych), działań CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), realizowanej poprzez premie charytatywne (np. 5 % zysku zostaje przekazana na cele charytatywne), public relations czynnego udziału w targach, organizowania stoisk sprzedażowych przy okazji innych wydarzeń masowych np. kiermasze świąteczne i okolicznościowe, targi agroturystyczne itp., organizowania letnich punktów sprzedaży w miejscach odwiedzanych przez wielu klientów, sponsorowania imprez, akcji degustacyjnych w sieciach handlowych, reklamy np. w gazetach branżowych, opracowanie strony internetowej firmy i reklam z wykorzystaniem Internetu, kanałów promocji zidentyfikowania najlepszych kanałów promocji oraz opracowania komunikatów i materiałów promocyjnych (ulotek promocyjnych, katalogów, cenników), strategii dystrybucji: określenia zasięgu planowanego rynku/rynków zbytu, określenia najlepszych planowanych kanałów dystrybucji np. o sprzedaż bezpośrednia wymaga zbudowania zaplecza logistycznego oraz działu zajmującego się wyłącznie detalem sprzedażą detaliczną, o dystrybucja przedstawicielstwa spożywcze sposób nieco tańszy, opłacalny przy wysokich marżach i szerokim asortymencie, o własne sieci sprzedaży producentów żywności sklepy firmowe, o alternatywne kanały dystrybucji HoReCa (skrót od hotele, restauracje, kawiarnie), punkty gastronomiczne, stacje paliw, o tradycyjne kanały sklepy spożywcze, specjalistyczne, małe hurtownie, o kanały sieciowe sieci handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy dyskontowe, należy wziąć pod uwagę koszty wprowadzenia produktu do 6

7 sieci np. tzw. opłaty półkowe, upusty cenowe, rabaty na wspólną reklamę, które znacząco zmniejszają zysk dostawcy, o sprzedaż internetowa, o sposoby/ zasady gromadzenia zapasów, dotyczące warunków przechowywania i transportu z uwzględnieniem specyfiki produktu i jego krótkiej trwałości. wskazanie potencjalnych źródeł finansowania procesu wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych; program i harmonogram wdrażania planu marketingowego z określeniem zadań, terminów i osób odpowiedzialnych, zakresu zleceń dla firm zewnętrznych. Przygotowany plan marketingowy zawiera praktyczny opis działań, które Klient powinien zrealizować w celu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa, tak aby uzyskać wzrost sprzedaży i zyskowności/rentowności. Rezultatem II etapu świadczenia usług doradczych jest protokół odbioru zawierający co najmniej informację o zakresie doradztwa strategicznego, w którym zawarty jest: opracowany plan marketingowy, wykonawcze programy marketingowe (doradca przygotowuje min. 5 wykonawczych programów marketingowych, zapisanych w formie praktycznych działań, zawierających zakres działań, szacowany koszt, termin ich realizacji, osobę odpowiedzialną), wskazanie potencjalnych źródeł finansowania procesu wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych, streszczenie menadżerskie (w formie krótkiej informacji o celach planu marketingowego, obecnej sytuacji firmy, głównym celu firmy, a także planowanych działaniach). Protokół odbioru sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez doradcę występującego w imieniu Podmiotu Wsparcia i Klienta. Wzór protokołu odbioru zostanie udostępniony Wykonawcy celem jego odpowiedniego przygotowania. Efektem świadczenia usług doradczych przez wybranego Wykonawcę w ramach II Etapu świadczenia usług doradczych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach realizowanego projektu jest opracowanie planu marketingowego oraz minimum 5 wykonawczych programów marketingowych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w ramach II Etapu świadczenia usług doradczych planu marketingowego dla każdego Klienta wobec którego świadczone są usługi doradcze, o którym mowa wyżej jak również minimum 5 wykonawczych programów marketingowych, które powinny zawierać, zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wskazane wyżej elementy. Wykonawca przygotuje 2 egzemplarze planu marketingowego w formie papierowej oraz 2 egzemplarz planu marketingowego w formie elektronicznej (plik w formacie pdf.) na nośniku: płytka CD/DVD. Wykonawca przygotuje po 2 egzemplarze wykonawczych planów marketingowych w formie papierowej oraz po 2 egzemplarze wykonawczych planów marketingowych w formie elektronicznej (plik w formacie pdf.) na nośniku: płytka CD/DVD. Wszelkie opracowane przez Wykonawcę materiały powinny zostać oznaczone logotypami zgodnymi z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozostałymi zasadami wynikającymi z realizacji Projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanego przez Wykonawcę planu marketingowego jak również wykonawczych programów marketingowych w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przekazania. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę planu marketingowego oraz wykonawczych planów marketingowych zostaną zawarte w 7

8 umowie z Wykonawcą wybranym do przeprowadzenia usług doradztwa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Zakres rzeczowy Etapu III obejmuje: wsparcie doradcze Klienta w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II. Rezultatem III etapu jest protokół odbioru podpisany przez doradcę występującego w imieniu Podmiotu Wsparcia oraz Klienta, który zawiera oświadczenia o wdrożeniu 5 wykonawczych programów marketingowych z przygotowanego planu marketingowego. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez doradcę i Klienta. Wzór protokołu odbioru zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego celem jego odpowiedniego przygotowania. Na zakończenie realizacji Etapu III Klient otrzymuje również opracowaną w ramach usługi dokumentację. Do wybranego w niniejszym postępowaniu ofertowym Wykonawcy w ramach świadczenia pojedynczej usługi doradczej w ramach projektu na rzecz jednego Klienta składającej się z etapu I- III, należeć będzie ponadto: przygotowanie innej dokumentacji która wynika z zasad realizacji projektu np. formularza doradztwa, listy obecności na doradztwie; uczestniczenia w czynnościach odbioru pojedynczej usługi doradczej świadczonej na rzecz Klienta oraz przygotowania związanej z tym dokumentacji; dostarczenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi usługami doradczymi do Zamawiającego; zgłaszanie Koordynatorowi projektu lub innym osobom wyznaczonym ze strony Zamawiającego wszelkich nieprawidłowości w realizacji doradztwa; ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym jak i Klientem; zachowania poufności informacji chronionych tzw. klauzulą poufności, która zobowiązuje Wykonawcę oraz Zamawiającego do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Klienta oraz jego firmy, które zostaną pozyskane podczas świadczenia usług doradczych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego za wyjątkiem obowiązków sprawozdawczych oraz konieczności udostępnienia dokumentacji na potrzeby wszelkich kontroli wynikających z umowy o udzielenie wsparcia, na co Klient wyrazi zgodę; zapewnienia dyspozycyjności w trakcie audytów jakościowych w zakresie wyświadczonych przez Wykonawcę usług doradczych; Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Doradcy, a także sposób realizacji usług doradczych został określony w dokumencie Standard świadczenia doradczo szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Celem Projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU jest rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, zwiększenie ich potencjału i konkurencyjności poprzez umożliwienie im korzystania z 8

9 wysokiej jakości usług systemowych KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 6. Usługa systemowa KSU jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego 1, bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzą działalność gospodarczą, którzy nie podlegają wykluczeniu z otrzymania pomocy de minimis. Klasyfikacja mikro i małego przedsiębiorcy powinna odbywać się w oparciu o definicję małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogóle rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r., L Nr 214/3 z ) Uzyskane w ramach projektu wsparcie doradczo szkoleniowe ma pomóc przedsiębiorcom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 8. Usługi doradcze, z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, realizowane w ramach projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU, prowadzone będą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. W ramach Projektu przewidziane jest objęcie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw, z województwa podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego (zwanych również Klientami usługi systemowej KSU lub Klientem ). 9. Zamawiający informuje, że zapotrzebowanie na Doradców świadczących usługi doradcze z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego uzależnione będzie od harmonogramu Projektu oraz od napływających do Projektu zgłoszeń, z uwzględnieniem dyspozycyjności zaangażowanych Wykonawców oraz zapisów pkt. 11 poniżej. Liczba godzin doradztwa w ramach usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego świadczonej u Klienta będzie dostosowana do specyfiki i potrzeb danego Klienta, zgodnie z założeniem projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Realizacja usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z 1 Pod pojęciem przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego zalicza się na potrzeby niniejszego projektu: mikro i małych przedsiębiorców posiadających jako główny obszar działalności wg klasyfikacji PKD oznaczony kodem 10 z wyłączeniem z kategorii oznaczonej 10.8 podkategorii nie dotyczących produkcji żywności (np. z PKD 10.8 wyłączeniem części podklasy Z obejmującej: produkcji insuliny, sklasyfikowanej w Z, przygotowania produktów roślinnych dla celów farmaceutycznych, klasyfikowanego w Z, części podklasy Z obejmującej produkcję soli kuchennej, włączając sól jodowaną, Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana) oraz z wyłączeniem kategorii oznaczonej 10.9, tj. produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt. 2 Klasyfikacja wielkościowa przedsiębiorstwa powinna być również zgodna z klasyfikacją MŚP w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia r.). 9

10 branży przetwórstwa rolno spożywczego poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta w zakresie realizacji działań marketingowych i sprzedażowych oraz identyfikacją obszarów problemowych, które należy poddać analizom w dalszej części usługi. Ma ona na celu określenie zakresu i szczegółowości wskazanych do przeprowadzenia u danego Klienta analiz. 10. Miejsce realizacji usług: Usługi doradcze z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego będą realizowane w biurze Zamawiającego oraz w siedzibie/miejscu wykonywania działalności Klienta (Przedsiębiorcy) lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca wykonania usługi ani też kosztów wyżywienia i ewentualnego noclegu. 11. Termin realizacji usług: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zależności od zapotrzebowania na świadczenie usług doradczych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego i po spełnieniu wszystkich warunków poprzedzających przystąpienie Wykonawcy do świadczenia usług doradczych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, od dnia podpisania umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu ofertowym Wykonawcą, nie później jednak niż do 31 maja 2015r., przy czym: Realizacja I Etapu: Audyt marketingowy realizowany jest w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego zawartej z Klientem. Realizacja II etapu rozpoczyna się najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania przez Klienta raportu z audytu marketingowego. Etap II nie może być realizowany w okresie dłuższym niż 60 dni od daty rozpoczęcia doradztwa strategicznego. Terminy te na prośbę klienta mogą ulec wydłużeniu. Realizacja III etapu - rozpoczyna się najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta planu marketingowego oraz 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych przez doradcę. Etap III powinien być odpowiednio rozciągnięty w czasie (maksymalny czas realizacji to 4 miesiące), tak by doradca towarzyszył przedsiębiorcy we wdrażaniu planu marketingowego i reagował na trudności pojawiające się w różnych stadiach realizacji zaplanowanego planu, prowadząc do jak najpełniejszej jego realizacji, zachowując jednocześnie elastyczność, pozwalającą dostosować działania przedsiębiorstwa do zachodzących zmian. 12. Forma współpracy: Usługi doradcze z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego realizowane będą na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenia). Warunkiem zawarcia umowy z Konsultantem (doradcą) dotyczącej świadczenia ww. usług jest uzyskanie przez Zamawiającego wsparcia na ich realizację w wyniku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o udzielenie wsparcia na realizację Projektu (podpisanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Poddziałania 2.2.1) oraz uzyskanie akceptacji przez PARP kandydatury wybranego w niniejszym postępowaniu ofertowym Konsultanta. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w terminach, godzinach i lokalizacjach ustalonych przez Zamawiającego - określonych w Harmonogramie 10

11 doradztwa. Najpóźniej do 4 dnia każdego tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym planowane będzie doradztwo, prześle Wykonawcy Harmonogram planowanych godzin doradztwa przeznaczonych do wykonania dla Wykonawcy wraz ze wskazaniem firm i ich przedstawicieli u których będzie prowadzone doradztwo. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie lokalizacji, godzin i terminu przeprowadzenia usługi doradczej. O zmianach poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed świadczeniem usług i prześle każdorazowo Wykonawcy zaktualizowany harmonogram. 13. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikroi małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU, zobowiązany jest ukończyć szkolenie dotyczące realizacji usług systemowych KSU, udostępnione przez PARP w wersji on-line w Systemie Informatycznym KSU. 14. Przed przystąpieniem do świadczenia usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU, wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca będzie zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym lub przed ww. datą zostanie złożony przez Zamawiającego do PARP wniosek o jego rejestrację w KSU w ww. zakresie. 15. Dodatkowo wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu. IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące działalność gospodarczą, realizujące usługi doradcze z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego wyłącznie osobiście, spełniający poniżej określone warunki: Posiadający wyższe wykształcenie w zakresie związanym z ww. usługami doradczymi lub Posiadający wyższe wykształcenie oraz ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie związanym z ww. usługami doradczymi oraz Posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji usług doradczych w obszarze marketingu lub sprzedaży na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorców, zdobyte w ciągu 5 lat, licząc do dnia złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia przez Zamawiającego tj. do dnia r. lub Posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi 11

12 w obszarze marketingu lub sprzedaży na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorców. Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie danych zawartych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym Wykształceniu i doświadczeniu. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu pkt 1, według formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym Wykształceniu i doświadczeniu. Z treści oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 mającego na celu potwierdzenie spełniania warunku wykształcenia i doświadczenia jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. 3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania pisemnych referencji/dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykazane wykształcenie i doświadczenie. V. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 1. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ograniczenie powyższe dotyczy również wszelkich wzajemnych sytuacji faktycznych jak i prawnych między Zamawiającym a Wykonawcą, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, a przepis art. 6c ust. 2 pkt 4 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy traktować jako przykładowe takie wyliczenie. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. VI. Wymogi dotyczące sporządzenia oferty: 1. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt brutto przeprowadzenia 1 (jednej) godziny doradczej (60 minut) dla jednego Klienta. W kalkulacji kwoty wynagrodzenia za realizację jednej godziny doradczej (60 minut) dla jednego Klienta Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym zaliczkę na 12

13 podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy i in.) jak również koszty związane z przygotowaniem wszystkich wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów (raporty, plan marketingowy, marketingowe plany wykonawcze, protokoły odbioru, dokumenty projektowe np. formularze doradztwa, listy obecności na doradztwie), koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich, koszty ewentualnego dojazdu doradcy itp. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkim czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę jednej godziny doradczej (60 minut) dla jednego Klienta. 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 3. Cena określona przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez cały okres ważności umowy zawartej z wybranym Wykonawcą (tj. do 31 maja 2015r.) i nie będzie podlegała zwiększeniu. VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta musi być przygotowana: na wzorze Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę. 2. Do wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego załącznik nr 2 należy załączyć: Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym Wykształceniu i doświadczeniu Podpisany załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. VI. Tryb przekazania oferty: 1. Oferta powinna być przekazana: osobiście w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 40/15, Rzeszów lub pocztą elektroniczną w formie skanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres: lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, Al. Piłsudskiego 40/15, Rzeszów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na usługi doradcze z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego. 13

14 VII. Termin składania ofert: 1. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 15:00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia: r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego. VIII. Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu). 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w zastosowanym kryterium oceny ofert. Postępowanie ofertowe zakończy się wyborem 3 Wykonawców. IX. Kryteria oceny oferty: 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego. 2. Przy wyborze Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Wzór: cena brutto 1 (jednej) godziny doradczej (60 min) dla jednego Klienta waga 100 % Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawcy, którzy zaproponują najniższą cenę brutto za realizację 1 (jednej) godziny doradczej z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego dla jednego Klienta, otrzymają 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie cena brutto 1 (jednej) godziny doradczej dla jednego Klienta zadeklarowana przez Wykonawcę. najniższa oferowana cena brutto jednej godziny doradczej z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego dla jednego Klienta wynikająca ze złożonych ofert Liczba punktów = x 100 punktów cena brutto jednej godziny doradczej z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego dla jednego Klienta wskazana w badanej ofercie 14

15 3. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto jaką Wykonawcy zadeklarowali za realizację jednej godziny doradczej z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego dla jednego Klienta. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w przyjętym kryterium wynosi 100 pkt. 5. Zamawiający dokona wyboru ofert 2 Wykonawców. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i które zostały uznane za najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia 2 najkorzystniejszym cenowo ofertom zadeklarowanym przez Wykonawców. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku, gdy nie zostanie podpisana umowa o udzielenie wsparcia realizacji przedmiotowego projektu między Zamawiającym a PARP lub gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia jak również w sytuacji braku akceptacji przez PARP kandydatury wybranego Wykonawcy. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w przypadku gdy zaoferowane przez Wykonawców ceny mają wyższą wartość niż budżet przeznaczony przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania. X. Majątkowe prawa autorskie 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności do opracowanych raportów, planów marketingowych, marketingowych planów wykonawczych, protokołów odbioru, dokumentów projektowych np. formularzy doradztwa, listy obecności na doradztwie), w związku z realizacją usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego, zwanych dalej Utworem. 2. Przeniesienie praw o których mowa wyżej uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą. 3. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji: a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 15

16 c. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany); d. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; e. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; f. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe; g. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystywanych w Utworze; h. prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; i. prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 4. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą przekazania utworów Zamawiającemu. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie własność nośników, na których utrwalono Utwór. 5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu, na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego - na warunkach takich jak określone w umowie na realizację przedmiotowego zamówienia. 6. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczenie usług doradczych. 7. Wykonawca oświadcza, że Utwory wykonane i dostarczone Zamawiającemu w ramach przedmiotowego zamówienia, będą wolne od wad fizycznych i prawnych, będą służyć mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do Utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie Utworem nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 8. Pozostałe warunki dotyczące przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach przedmiotowego zamówienia będzie określać umowa, zawarta z wybranym Wykonawcą. XI. Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy/-ców na stronie 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wprowadzone zmiany powinny być z korzyścią dla Zamawiającego, chyba, że były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 3. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności: 16

17 a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych PO KL, mających wpływ na realizację umowy; b. zmiany terminu realizacji usługi na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę; c. zmiany terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy zwartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do Umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Standard świadczenia doradczo szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikroi małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego ; 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy; 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym Wykształceniu i doświadczeniu ; 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Z poważaniem, Katarzyna Podraza 17

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Wytycznych

Załącznik nr 6 do Wytycznych Załącznik nr 6 do Wytycznych STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard systemowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO Załącznik nr 5 do Wytycznych STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard pilotażowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard usługi pilotażowej doradczo-szkoleniowej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Wytycznych

Załącznik nr 6 do Wytycznych Załącznik nr 6 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Wytycznych

Załącznik nr 6 do Wytycznych Załącznik nr 6 do Wytycznych STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard systemowej

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

2. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

2. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/T/ZPEWP/2014 z dnia 05.11.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA KADRY TRENERSKIEJ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku W związku z ubieganiem się przez firmę NetLand Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem.

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. Z A T W I E R D Z A M Kielce, dnia 18.12.2013 r.... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Świadczenie przez doradcę z zakresu IT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE Warszawa, 7.10.2016r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WIECHETEK Michał Wiechetek Ul. Fizylierów 15 04-479 Warszawa REGON: 146072957 NIP: 9521922267 Zamawiający

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2015r.

z dnia 16 listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 16 listopada 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, ul. Przemysłowa 21 B, Morąg 14-300 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.10.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania Poznań, 12.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim POWER.02.02.00-IP.09-00-004/16 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Nr Zapytania: 25/8.1.1/K/2015 Rzeszów, 2.06.2015 r. Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa Warszawa NIP: Zapytanie ofertowe. z dnia r.

Warszawa, Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa Warszawa NIP: Zapytanie ofertowe. z dnia r. Warszawa, 21.10.2016 Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa 4 00 062 Warszawa NIP: 5260157830 Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2016r. na: usługi doradcze o charakterze prorozwojowym o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje o zamówieniu Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby przygotowania do realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel.

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel. Szczecin, 3 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe na projekt, skład i wydruk materiałów promocyjnych w ramach umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku. ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku. W związku z ubieganiem się przez firmę z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

z dnia 08 września 2016r.

z dnia 08 września 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 z dnia 08 września 2016r. I. ZAMAWIAJĄCY Spółka Meblowa KAM Sp. J., ul. Szkolna 5, Milejewo 82-316 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.06.2013 r.

Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach realizacji projektu Masz pomysł masz firmę

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach realizacji projektu Masz pomysł masz firmę Znak: 19/6.2/2013 Pasłęk, dnia 08.08.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach realizacji projektu Masz pomysł masz firmę Stowarzyszenie Centrum

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie. CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie. CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego 1. Dane Zamawiającego: Nazwa Zamawiającego CEBP 24.12 Sp. z o.o. Adres siedziby ul. Kwiatowa 3 NIP 6793096735 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/542/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/542/2014 Warszawa, dnia 12.11.2014 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 160; Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl; e-mail: malgorzata.stodulna@mirip.org.pl

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/MAG/2015. I. ZAMAWIAJĄCY Mag Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/MAG/2015. I. ZAMAWIAJĄCY Mag Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/MAG/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Mag Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Sprzętowa 2, 10-467 Olsztyn. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.04.2014 r.

Warszawa, dnia 11.04.2014 r. Warszawa, dnia 11.04.2014 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016 z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016 z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016 z dnia 21.09.2016r. W związku z ubieganiem się przez firmę FPH BLENDER Sebastian Pawłowski Ul. Olsztyńska 5F, 14-100 Ostróda, o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 Białystok, 16.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OWOP/2012 na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach projektu p.n. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński Ośrodek Wspierania Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Milejewo, dnia 19.11.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę Spółka Meblowa KAM Sp. J. o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Spółki Meblowej KAM Sp. J. w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

AERO BW K. DOMAGAŁA SPÓŁKA JAWNA. Stanisław Wierzbik.

AERO BW K. DOMAGAŁA SPÓŁKA JAWNA. Stanisław Wierzbik. Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie Zapytanie ofertowe Wybór wykonawcy usługi doradczej w zakresie prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Dotyczy: Umowa zlecenie Konstruktor

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Dotyczy: Umowa zlecenie Konstruktor 1. Nazwa Zamawiającego ALURON Sp. z o. o. ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie 2. Postanowienia ogólne ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.12.2016 Dotyczy: Umowa zlecenie Konstruktor Niniejsze postępowanie toczy się

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/TŁUMACZENIA/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/TŁUMACZENIA/2017 Błonie, 30.06.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/TŁUMACZENIA/2017 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który wykona usługę tłumaczenia (wraz z korektą językową) materiałów

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Piątkowiec, dn. 22 grudnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę STALMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Piątkowcu, woj. podkarpackie o dofinansowanie projektu pt. Zarządzanie wzornictwem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

MARIUSZ SIENKIEWICZ "MARIOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A Dzierżoniów ZAPYTANIE NR 1/2016

MARIUSZ SIENKIEWICZ MARIOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A Dzierżoniów ZAPYTANIE NR 1/2016 MARIUSZ SIENKIEWICZ "MARIOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia 22.09.2016 r. ZAPYTANIE NR 1/2016 W związku z realizacją projektu pn. Otwarcie firmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. II. Szczegóły dotyczące zamówienia opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe. II. Szczegóły dotyczące zamówienia opis przedmiotu zamówienia Olsztyn, 11.12.2015r. Zapytanie Ofertowe W związku z ubieganiem się przez firmę AN-TER Spółka Jawna Fijarczyk i Spółka z siedzibą w Ornecie (11-130) ul. Przemysłowa 19 o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do wzięcia udziału w POSTĘPOWANIU Z ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie EKO-Doradztwa oraz przygotowanie do: opracowania i wdrożenia Programu Wdrażania Działań Proekologicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28-01-2016 na stanowisko: Architekt systemu optycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28-01-2016 na stanowisko: Architekt systemu optycznego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28-01-2016 na stanowisko: Architekt systemu optycznego 1. Nazwa Zamawiającego IN4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Boya-Żeleńskiego 17 35-105 Rzeszów 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na swoim POKL.08.01.02-14-219/13. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na swoim POKL.08.01.02-14-219/13. Zapytanie ofertowe Na swoim POKL.08.01.02-14-219/13 Zapytanie ofertowe Numer zapytania: 2/09/14/8.1.2/219/13 Data ogłoszenia: 26.09.2014r. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia w ramach stosowania zasady konkurencyjności w projektach

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY Poznań, 01.09.2016 r. ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

AD 1. Audyt wzorniczy winien obejmować analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, a w szczególności:

AD 1. Audyt wzorniczy winien obejmować analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, a w szczególności: Przedmiot ogłoszenia: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej Zamawiający: Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Adres:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN Łask,11.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2017 W związku z realizacją projektu STWORZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY OBEJMUJĄCEGO PRZYGOTOWANIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE ZAGRANICZNE RYNKI ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, r. Warszawa, 08.06.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU: Public Shell Advisory S.A.; ul. Bagno 2/212; 00-112 Warszawa; NIP: 8992738692; REGON: 21987458. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Skępe, dnia r.

Skępe, dnia r. Znak sprawy: UMiG.042.1.17.2014 Skępe, dnia 26.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nie bądź sępem ucz się w Skępem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa 05.03.2014 r.

Warszawa 05.03.2014 r. Warszawa 05.03.2014 r. I. Przedmiot zapytania nr WP.A.2.1 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej Rzeszów, dn. 08.09.2016.r. Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej I. Zamawiający NIP: 8133278856 REGON: 691674708

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.07.02.01-02-019/12

WND-POKL.07.02.01-02-019/12 Wrocław, dnia 4.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4.03.2014r.

Wrocław, dnia 4.03.2014r. Wrocław, dnia 4.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń informatycznych w ramach projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy numer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014/ZS z dnia 17.01.2014 r. dotyczące wyłonienia kadry trenerskiej szkoleń realizowanych w ramach projektu: Zielone światło dla MŚP Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo