Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P Y T A N I E O F E R T O W E"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/ Rzeszów Tel. (17) Faks: (17) w.21 strona internetowa: Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Podraza Tel.: Dotyczy: Świadczenia usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikroi małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego. II. Postanowienia ogólne 1. W związku z rozszerzeniem obszaru realizacji projektu pn. Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), na lata , Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej świadczenia usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego. 2. Postępowanie ofertowe zakończy się wyborem czterech Wykonawców. Wybór czterech Wykonawców realizacji ww. usług, uwzględniając obecne zasoby kadrowe Zamawiającego, pozwoli na zapewnienie optymalnej liczby doradców gwarantujących właściwe/terminowe wykonanie usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego w ramach ww. Projektu. 1

2 III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro-małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego, z woj. warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego na potrzeby projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego, w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), na lata , Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): studia wykonalności, usługi doradcze, analizy usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania usługi doradztwa 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie usług doradczych z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu, zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W ramach projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, przewidziano realizację usług doradczo szkoleniowych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Realizacja przez Podmiot Wsparcia podmiot, który podpisał umowę z PARP o udzielenie wsparcia na realizację Projektu, usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego jest dostępna za częściową odpłatnością ponoszoną przez Klienta w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez Klienta stanowi dla niego pomoc de minimis. Świadczenie Klientom przez Podmiot Wsparcia usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą pomiędzy Podmiotem Wsparcia a Klientem odbiorcą usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Klientem usługi może być mikro i mały przedsiębiorca działający w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą, który nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy de minimis. 2

3 Pojedyncza usługa doradcza, świadczona na rzecz jednego Klienta, w ramach ww. Projektu, składa się z 3 etapów I III: Etap I: analiza sytuacji rynkowej firmy (audyt marketingowy), która polega na szczegółowej analizie sytuacji rynkowej Klienta. Stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa; Etap II: doradztwo strategiczne przygotowanie planu marketingowego, które polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego rezultatem jest opracowany plan marketingowy oraz 5 wykonawczych programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań. Plan marketingowy jest opracowany przez doradcę na podstawie przeprowadzonego w Etapie I audytu; Etap III: asysta we wdrażaniu planu marketingowego, która polega na wsparciu doradczym Klienta w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II. 4. Zakres rzeczowy zadań przewidzianych do wykonania w ramach świadczenia przez wybranego Wykonawcę, pojedynczej usługi doradczej w ramach projektu na rzecz jednego Klienta składającej się z etapu I - III, zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, obejmuje: W ramach Etapu I świadczenia usług doradczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia: analizy uwarunkowań zewnętrznych, tj.: analizy popytu na produkty Klienta, analizy podaży podobnych artykułów na rynku, identyfikacji i analizy potencjalnych nabywców i działających konkurentów, analizy systemu dystrybucji i zaopatrzenia, analizy makroekonomicznej otoczenia Klienta, analizy szans i zagrożeń, w tym analizy działalności lokalnych klastrów rolnospożywczych oraz grup producentów rolnych, analizy uwarunkowań wewnętrznych, tj. ocenę pozycji rynkowej Klienta, analizy struktury sprzedaży, analizy dotychczasowej działalności marketingowej Klienta (o ile była prowadzona) oraz analizy jego słabych i mocnych stron, identyfikacji i analizy potencjalnych problemów marketingowych Klienta, w tym: weryfikacji czy Klient powinien działać na danym rynku, czy docelowa grupa odbiorców została odpowiednio określona, czy właściwe jest pozycjonowanie oferty Klienta, jakie są problemy sprzedażowe, które produkty mają największy potencjał (np. dzięki rosnącemu rynkowi, najwyższej marży), czy działania promocyjne (jeżeli są prowadzone) są wystarczające; Zakres analiz w ramach Etapu I przeprowadzonych przez Wykonawcę dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Klienta oraz dostępnych danych, będzie uwzględniać planowane zmiany w firmie Klienta, a w związku z tym przyszłe i prognozowane rozmiary popytu i sprzedaży wszystkich dostawców danego produktu na danym rynku geograficznym i realizowany będzie przez Wykonawcę w oparciu o: szczegółowy wywiad z Klientem i wskazanymi przez niego pracownikami (Klient wskazuje pracowników, z którymi zostanie przeprowadzony wywiad), analizę dokumentów Klienta (sprawozdań finansowych oraz rejestrów sprzedaży z wyszczególnieniem ilości sprzedawanego towaru, asortymentu, sezonowości i miejsca sprzedaży, analizę dostawców i odbiorców) i organizacji 3

4 jego działalności pod kątem określenia aktualnych działań marketingowych Klienta, wiedzę i znajomość branży doradcy świadczącego usługę, ogólnodostępne opracowania i wyniki badań rynkowych dla danej branży i produktów oraz znajomość doradcy lokalnych uwarunkowań panujących na terenie działalności Klienta. Rezultatem I Etapu świadczenia usług doradczych jest protokół odbioru z przeprowadzonego audytu, zawierający co najmniej potwierdzenie odbioru przez Klienta raportu oraz wskazanie należytego wykonania usługi w ramach Etapu I. Załącznikiem do protokołu odbioru jest sporządzony Raport z audytu marketingowego. Protokół odbioru sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez doradcę występującego w imieniu Podmiotu Wsparcia i Klienta. Wzór protokołu odbioru zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego, celem jego przygotowania przez Wykonawcę. Efektem świadczenia usług doradczych przez wybranego Wykonawcę w ramach I Etapu świadczenia usług doradczych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach realizowanego projektu jest Raport z audytu marketingowego. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w ramach I Etapu świadczenia usług doradczych Raportu z audytu marketingowego dla każdego Klienta wobec którego świadczone są usługi doradcze, o którym mowa wyżej, który powinien zawierać, zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, następujące elementy: opisową ocenę pozycji rynkowej Klienta, ocenę efektywności dotychczasowej polityki marketingowej Klienta, jeżeli takie działania były prowadzone, wnioski i rekomendacje określające: o cele planu marketingowego (sprzedażowe, bazujące na zysku, jakościowe, związane z instrumentami marketingowymi itp.), przygotowane przy zastosowaniu metodologii SMART6, o rodzaj rekomendowanej do wdrożenia u Klienta strategii (defensywne: obrona lub optymalizacja pozycji rynkowej; ofensywne: inwestowanie w obsługiwany rynek, poprawa pozycji rynkowej w atrakcyjnym segmencie rynku, inwestycje w nowe rynki; krótko-, średnio-, czy długookresowa z uzasadnieniem wyboru). Raport z audytu marketingowego obejmuje także analizę możliwości wykorzystania modelu strategii działania w przykładowych niszach rynkowych, tj.: żywność ekologiczna czyli żywność uzyskiwana z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie gospodarstwa ekologicznego, tzn. takiego, w którym unika się stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu i dodatków żywnościowych. W takim gospodarstwie prowadzona jest kontrola sposobu produkcji, a nie tylko produktu końcowego. Przetwórstwo żywności ekologicznej podlega certyfikacji na zgodność z zasadami rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa ekologicznego. Ekoprodukty powinny być odpowiednio oznakowane i zawsze powinna się na nich znaleźć nazwa jednostki certyfikującej, żywność funkcjonalna czyli lecznicza, stosowana w codziennej diecie, pojawiająca się we wszystkich branżach sektora żywności: np. w przetwórstwie owocowo-warzywnym soki zawierające odpowiednie proporcje składników mineralnych; tłuszcze pochodzenia roślinnego i 4

5 zwierzęcego produkty zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega -6 oraz witaminy obniżające poziom cholesterolu we krwi, produkty regionalne i chronione znakiem towarowym, czyli wyroby rolno-spożywcze, pochodzące z konkretnych regionów, które charakteryzują się tradycyjną metodą produkcji oraz są wyróżnione specjalnym znakiem potwierdzającym ich wysoką jakość i unikalne walory smakowe. Produkty regionalne, będące elementami lokalnej kultury i tradycji, mogą stać się szansą dla niewielkich wytwórni, restauracji oraz atrakcją gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych. Wykonawca przygotuje 2 egzemplarze raportu z audytu marketingowego w formie papierowej oraz 2 egzemplarz raportu z audytu w formie elektronicznej (plik w formacie pdf.) na nośniku: płytka CD/DVD. Wszelkie opracowane przez Wykonawcę materiały powinny zostać oznaczone logotypami zgodnymi z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozostałymi zasadami wynikającymi z realizacji Projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanego przez Wykonawcę raportu z audytu marketingowego w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przekazania. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę raportu z audytu marketingowego zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą wybranym do przeprowadzenia usług doradztwa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. W ramach Etapu II świadczenia usług doradczych Wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania planu marketingowego dla każdego Klienta wobec którego realizowana jest usługa doradcza, który polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego rezultatem jest opracowany plan marketingowy, przygotowania 5 wykonawczych programów marketingowych dla każdego Klienta wobec którego realizowana jest usługa doradcza, zapisanych w formie praktycznych działań, w szczególności: opracowanie na wyłączne potrzeby Klienta planu marketingowego, którego wdrożenie poprawi efektywność przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Plan marketingowy przedsiębiorstwa to plan działań, które Klient musi podjąć, aby osiągnąć wyznaczone w etapie I cele, w określonym horyzoncie czasowym, który nie powinien przekraczać 1 roku, za wyjątkiem planu obejmującego wprowadzenie nowych produktów, dla których horyzont czasowy może obejmować 2-3 lata. Punktem wyjścia do przygotowania planu marketingowego jest zidentyfikowana sytuacja rynkowa Klienta oraz zdefiniowane na tej podstawie cele i rodzaj strategii firmy. Plan marketingowy obejmuje: strategię obsługi rynku zawierającą zdefiniowane cele Klienta dotyczące działania na danym rynku produktowo-geograficznym, informacje wspierające podejmowanie decyzji o wyborze rynku docelowego i form pozycjonowania produktu/produktów (pozytywnego wyróżnienia) w segmencie docelowym, wykonawcze programy marketingowe definiujące konkretne działania, termin ich realizacji, niezbędne nakłady i osoby odpowiedzialne za ich realizację, prognozę sprzedaży, kosztów i zysku; budżet marketingowy i jego alokację opracowanie budżetu działań marketingowych adekwatnego do skali przedsięwzięcia i możliwości finansowych Klienta, 5

6 identyfikację sposobów kontroli realizacji planu marketingowego (kontrola sprzedaży, rentowności, wydatków marketingowych i ich efektywności poprzez ustalenie odchyleń od założonych celów, określenie ich przyczyn i działań korygujących). Wykonawcze programy marketingowe obejmują działania dotyczące rozwoju produktu/produktów w zakresie: redagowania opisów oferowanych produktów stosowanych w szczególności na opakowaniach i w katalogach (dotyczy produktów aktualnie dostępnych w ofercie Klienta oraz produktów, które potencjalnie mogą zostać wprowadzone do oferty doradca wraz z Klientem wybiorą maksymalnie 5 produktów), a dotyczących ich cech charakterystycznych, jakości podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w przedsiębiorstwie Klienta systemów jakościowych (np. HACCP), oraz certyfikatów produktów (np. żywność ekologiczna, funkcjonalna, produkty regionalne), marki określenia i promowania marki produktu/produktów lub całego przedsiębiorstwa, opakowania ww. wybranych produktów określenia rodzaju i wielkości opakowań dostosowanych do potrzeb klientów i kanałów dystrybucji, ew. zmiany w celu poprawy jakości produktu, proponowanych zmian w zakresie ww. wybranych produktów zakresu i kierunków zmian (określenie asortymentu produktów/usług, wycofanie produktów mało dochodowych, wprowadzenie nowych produktów); strategii cenowej poszczególnych wybranych produktów (np. ustalenie wysokości marży na produkty firmy), strategii promocji w obszarach: strategii sprzedaży np. okazjonalnych cen (tzw. cen promocyjnych), działań CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), realizowanej poprzez premie charytatywne (np. 5 % zysku zostaje przekazana na cele charytatywne), public relations czynnego udziału w targach, organizowania stoisk sprzedażowych przy okazji innych wydarzeń masowych np. kiermasze świąteczne i okolicznościowe, targi agroturystyczne itp., organizowania letnich punktów sprzedaży w miejscach odwiedzanych przez wielu klientów, sponsorowania imprez, akcji degustacyjnych w sieciach handlowych, reklamy np. w gazetach branżowych, opracowanie strony internetowej firmy i reklam z wykorzystaniem Internetu, kanałów promocji zidentyfikowania najlepszych kanałów promocji oraz opracowania komunikatów i materiałów promocyjnych (ulotek promocyjnych, katalogów, cenników), strategii dystrybucji: określenia zasięgu planowanego rynku/rynków zbytu, określenia najlepszych planowanych kanałów dystrybucji np. o sprzedaż bezpośrednia wymaga zbudowania zaplecza logistycznego oraz działu zajmującego się wyłącznie detalem sprzedażą detaliczną, o dystrybucja przedstawicielstwa spożywcze sposób nieco tańszy, opłacalny przy wysokich marżach i szerokim asortymencie, o własne sieci sprzedaży producentów żywności sklepy firmowe, o alternatywne kanały dystrybucji HoReCa (skrót od hotele, restauracje, kawiarnie), punkty gastronomiczne, stacje paliw, o tradycyjne kanały sklepy spożywcze, specjalistyczne, małe hurtownie, o kanały sieciowe sieci handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy dyskontowe, należy wziąć pod uwagę koszty wprowadzenia produktu do 6

7 sieci np. tzw. opłaty półkowe, upusty cenowe, rabaty na wspólną reklamę, które znacząco zmniejszają zysk dostawcy, o sprzedaż internetowa, o sposoby/ zasady gromadzenia zapasów, dotyczące warunków przechowywania i transportu z uwzględnieniem specyfiki produktu i jego krótkiej trwałości. wskazanie potencjalnych źródeł finansowania procesu wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych; program i harmonogram wdrażania planu marketingowego z określeniem zadań, terminów i osób odpowiedzialnych, zakresu zleceń dla firm zewnętrznych. Przygotowany plan marketingowy zawiera praktyczny opis działań, które Klient powinien zrealizować w celu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa, tak aby uzyskać wzrost sprzedaży i zyskowności/rentowności. Rezultatem II etapu świadczenia usług doradczych jest protokół odbioru zawierający co najmniej informację o zakresie doradztwa strategicznego, w którym zawarty jest: opracowany plan marketingowy, wykonawcze programy marketingowe (doradca przygotowuje min. 5 wykonawczych programów marketingowych, zapisanych w formie praktycznych działań, zawierających zakres działań, szacowany koszt, termin ich realizacji, osobę odpowiedzialną), wskazanie potencjalnych źródeł finansowania procesu wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych, streszczenie menadżerskie (w formie krótkiej informacji o celach planu marketingowego, obecnej sytuacji firmy, głównym celu firmy, a także planowanych działaniach). Protokół odbioru sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez doradcę występującego w imieniu Podmiotu Wsparcia i Klienta. Wzór protokołu odbioru zostanie udostępniony Wykonawcy celem jego odpowiedniego przygotowania. Efektem świadczenia usług doradczych przez wybranego Wykonawcę w ramach II Etapu świadczenia usług doradczych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach realizowanego projektu jest opracowanie planu marketingowego oraz minimum 5 wykonawczych programów marketingowych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w ramach II Etapu świadczenia usług doradczych planu marketingowego dla każdego Klienta wobec którego świadczone są usługi doradcze, o którym mowa wyżej jak również minimum 5 wykonawczych programów marketingowych, które powinny zawierać, zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wskazane wyżej elementy. Wykonawca przygotuje 2 egzemplarze planu marketingowego w formie papierowej oraz 2 egzemplarz planu marketingowego w formie elektronicznej (plik w formacie pdf.) na nośniku: płytka CD/DVD. Wykonawca przygotuje po 2 egzemplarze wykonawczych planów marketingowych w formie papierowej oraz po 2 egzemplarze wykonawczych planów marketingowych w formie elektronicznej (plik w formacie pdf.) na nośniku: płytka CD/DVD. Wszelkie opracowane przez Wykonawcę materiały powinny zostać oznaczone logotypami zgodnymi z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozostałymi zasadami wynikającymi z realizacji Projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanego przez Wykonawcę planu marketingowego jak również wykonawczych programów marketingowych w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przekazania. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę planu marketingowego oraz wykonawczych planów marketingowych zostaną zawarte w 7

8 umowie z Wykonawcą wybranym do przeprowadzenia usług doradztwa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Zakres rzeczowy Etapu III obejmuje: wsparcie doradcze Klienta w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II. Rezultatem III etapu jest protokół odbioru podpisany przez doradcę występującego w imieniu Podmiotu Wsparcia oraz Klienta, który zawiera oświadczenia o wdrożeniu 5 wykonawczych programów marketingowych z przygotowanego planu marketingowego. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez doradcę i Klienta. Wzór protokołu odbioru zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego celem jego odpowiedniego przygotowania. Na zakończenie realizacji Etapu III Klient otrzymuje również opracowaną w ramach usługi dokumentację. Do wybranego w niniejszym postępowaniu ofertowym Wykonawcy w ramach świadczenia pojedynczej usługi doradczej w ramach projektu na rzecz jednego Klienta składającej się z etapu I- III, należeć będzie ponadto: przygotowanie innej dokumentacji która wynika z zasad realizacji projektu np. formularza doradztwa, listy obecności na doradztwie; uczestniczenia w czynnościach odbioru pojedynczej usługi doradczej świadczonej na rzecz Klienta oraz przygotowania związanej z tym dokumentacji; dostarczenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi usługami doradczymi do Zamawiającego; zgłaszanie Koordynatorowi projektu lub innym osobom wyznaczonym ze strony Zamawiającego wszelkich nieprawidłowości w realizacji doradztwa; ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym jak i Klientem; zachowania poufności informacji chronionych tzw. klauzulą poufności, która zobowiązuje Wykonawcę oraz Zamawiającego do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Klienta oraz jego firmy, które zostaną pozyskane podczas świadczenia usług doradczych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego za wyjątkiem obowiązków sprawozdawczych oraz konieczności udostępnienia dokumentacji na potrzeby wszelkich kontroli wynikających z umowy o udzielenie wsparcia, na co Klient wyrazi zgodę; zapewnienia dyspozycyjności w trakcie audytów jakościowych w zakresie wyświadczonych przez Wykonawcę usług doradczych; Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Doradcy, a także sposób realizacji usług doradczych został określony w dokumencie Standard świadczenia doradczo szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Celem Projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU jest rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, zwiększenie ich potencjału i konkurencyjności poprzez umożliwienie im korzystania z 8

9 wysokiej jakości usług systemowych KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 6. Usługa systemowa KSU jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego 1, bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzą działalność gospodarczą, którzy nie podlegają wykluczeniu z otrzymania pomocy de minimis. Klasyfikacja mikro i małego przedsiębiorcy powinna odbywać się w oparciu o definicję małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogóle rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r., L Nr 214/3 z ) Uzyskane w ramach projektu wsparcie doradczo szkoleniowe ma pomóc przedsiębiorcom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 8. Usługi doradcze, z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, realizowane w ramach projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU, prowadzone będą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. W ramach Projektu przewidziane jest objęcie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw, z województwa podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego (zwanych również Klientami usługi systemowej KSU lub Klientem ). 9. Zamawiający informuje, że zapotrzebowanie na Doradców świadczących usługi doradcze z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego uzależnione będzie od harmonogramu Projektu oraz od napływających do Projektu zgłoszeń, z uwzględnieniem dyspozycyjności zaangażowanych Wykonawców oraz zapisów pkt. 11 poniżej. Liczba godzin doradztwa w ramach usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego świadczonej u Klienta będzie dostosowana do specyfiki i potrzeb danego Klienta, zgodnie z założeniem projektu pn. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Realizacja usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z 1 Pod pojęciem przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego zalicza się na potrzeby niniejszego projektu: mikro i małych przedsiębiorców posiadających jako główny obszar działalności wg klasyfikacji PKD oznaczony kodem 10 z wyłączeniem z kategorii oznaczonej 10.8 podkategorii nie dotyczących produkcji żywności (np. z PKD 10.8 wyłączeniem części podklasy Z obejmującej: produkcji insuliny, sklasyfikowanej w Z, przygotowania produktów roślinnych dla celów farmaceutycznych, klasyfikowanego w Z, części podklasy Z obejmującej produkcję soli kuchennej, włączając sól jodowaną, Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana) oraz z wyłączeniem kategorii oznaczonej 10.9, tj. produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt. 2 Klasyfikacja wielkościowa przedsiębiorstwa powinna być również zgodna z klasyfikacją MŚP w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia r.). 9

10 branży przetwórstwa rolno spożywczego poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta w zakresie realizacji działań marketingowych i sprzedażowych oraz identyfikacją obszarów problemowych, które należy poddać analizom w dalszej części usługi. Ma ona na celu określenie zakresu i szczegółowości wskazanych do przeprowadzenia u danego Klienta analiz. 10. Miejsce realizacji usług: Usługi doradcze z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego będą realizowane w biurze Zamawiającego oraz w siedzibie/miejscu wykonywania działalności Klienta (Przedsiębiorcy) lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca wykonania usługi ani też kosztów wyżywienia i ewentualnego noclegu. 11. Termin realizacji usług: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zależności od zapotrzebowania na świadczenie usług doradczych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego i po spełnieniu wszystkich warunków poprzedzających przystąpienie Wykonawcy do świadczenia usług doradczych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, od dnia podpisania umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu ofertowym Wykonawcą, nie później jednak niż do 31 maja 2015r., przy czym: Realizacja I Etapu: Audyt marketingowy realizowany jest w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego zawartej z Klientem. Realizacja II etapu rozpoczyna się najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania przez Klienta raportu z audytu marketingowego. Etap II nie może być realizowany w okresie dłuższym niż 60 dni od daty rozpoczęcia doradztwa strategicznego. Terminy te na prośbę klienta mogą ulec wydłużeniu. Realizacja III etapu - rozpoczyna się najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta planu marketingowego oraz 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych przez doradcę. Etap III powinien być odpowiednio rozciągnięty w czasie (maksymalny czas realizacji to 4 miesiące), tak by doradca towarzyszył przedsiębiorcy we wdrażaniu planu marketingowego i reagował na trudności pojawiające się w różnych stadiach realizacji zaplanowanego planu, prowadząc do jak najpełniejszej jego realizacji, zachowując jednocześnie elastyczność, pozwalającą dostosować działania przedsiębiorstwa do zachodzących zmian. 12. Forma współpracy: Usługi doradcze z zakresu marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno - spożywczego realizowane będą na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenia). Warunkiem zawarcia umowy z Konsultantem (doradcą) dotyczącej świadczenia ww. usług jest uzyskanie przez Zamawiającego wsparcia na ich realizację w wyniku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o udzielenie wsparcia na realizację Projektu (podpisanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolnospożywczego w ramach projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Poddziałania 2.2.1) oraz uzyskanie akceptacji przez PARP kandydatury wybranego w niniejszym postępowaniu ofertowym Konsultanta. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w terminach, godzinach i lokalizacjach ustalonych przez Zamawiającego - określonych w Harmonogramie 10

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO Załącznik nr 5 do Wytycznych STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard pilotażowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard usługi pilotażowej doradczo-szkoleniowej w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, kontrola i ewaluacja; Aspekty finansowe ( kwalfikowalność,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo