WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język angielski 3 I/2 Technologia informacyjna 7 I/3 Historia gospodarcza 11 I/4 Matematyka 13 I/5 Mikroekonomia 19 I/6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 24 I/7 Statystyka opisowa 28 I/8 Prawo 32 I/9 Rachunkowość 36 I/10 Podstawy makroekonomii 40 I/11 Zarządzanie 45 I/12 Ekonometria 51 I/13 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 55 I/14 Polityka gospodarcza 60 I/15 Analiza ekonomiczna 64 I/16 Etyka biznesu 68 I/17 Polityka społeczna 72 I/18 Finanse publiczne i rynki finansowe 76 I/19 Ekonomia integracji europejskiej 80 I/20 Gospodarka regionalna 85 I/21 Negocjacje i komunikacja interpersonalna 90 I/22 Ochrona własności intelektualnej 94 I/23 Rynek kapitałowo pieniężny 98 I/24 Rachunkowość i sprawozdawczość podmiotów 102 gospodarczych I/25 Administracja podatkowa i kontrola skarbowa 106 I/26 Rachunkowość podatkowa 110 I/27 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 114 I/29 Samodzielna działalność gospodarcza 118 I/28 Analiza sprawozdań finansowych 122 I/30 Prognozowanie i symulacje 126 I/31 Rachunek kosztów 130 I/32 Prognozowanie wyniku finansowego 134 I/33 Infrastruktura logistyczna 138 I/34 Spedycja 142 I/35 Logistyka transportowa 146 1

2 I/36 Prawo przewozowe 150 I/37 Transport użyteczności publicznej 155 I/38 Inżynieria ruchu w transporcie 159 I/39 Środki transportowe 163 I/40 Ekonomika transportu 167 I/41 Bezpieczeństwo transportu samochodowego 171 i ubezpieczenia I/42 Transport międzynarodowy 175 I/43 Techniczna eksploatacja w transporcie 179 I/44 Zaliczenie obowiązkowej praktyki 183 I/45 Seminarium dyplomowe 188 Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia 2

3 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Język angielski A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 3 Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; Rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Mgr Joanna Rzeźnik Mgr Sławomir Hajnas B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Wymagania wstępne Brak Egzamin TAK Liczba punktów ECTS 8 Moduł Przedmiotów Kształcenia Ogólnego Obowiązkowe Polski i angielski Semestr I-IV Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N 120 * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

4 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną komunikację w opisanych poniżej sytuacjach Nume r efektu Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) W zakresie wiedzy: Znajomość wymienionych poniżej struktur leksykalnych W_01 i gramatycznych w zakresie wiedzy o człowieku oraz motywach jego K1A_W11 działalności w procesie gospodarowania. W zakresie umiejętności: U_01 K1A_U06, Umiejętność zastosowania wymienionych poniżej struktur K1A_U07, leksykalnych i gramatycznych w formie ustnej i pisemnej. K1A_U13 W zakresie kompetencji społecznych: odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) S1A_W05 S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11 S1A_K01, K1A_K01, S1A_K03 K1A_K04, Systematyczne udoskonalanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz S1A_K04, K_01 K1A_K05, właściwe ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach życiowych. S1A_K05, K1A_K06, S1A_K06, K1A_K09 S1A_K07 K_02 Umiejętność pracy w zespole. K1A_K03 S1A_K02 4 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr Treści kształcenia wykładu Kontakt kraje i narodowości, nazwy zawodów; przedstawianie się, dane osobowe; czasownik to be, przedimek nieokreślony a/an. 1 Zespół struktura firny, działy i pracownicy, liczebniki; określanie czasu pracy, przedstawianie innych osób; czas teraźniejszy prosty, zdania twierdzące, przysłówki częstotliwości. Firma słowotwórstwo, rodziny wyrazów; rozmowa przez telefon podstawowe zwroty, podawanie informacji na temat firmy; czas teraźniejszy prosty pytania, przeczenia, krótkie 2 odpowiedzi. Biuro wyposażenie biura, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i biurowy; pytanie o drogę, wskazywanie kierunku; przyimki miejsca, konstrukcja there is/there are, tryb rozkazujący. Czas wolny jedzenie, dania, napoje, sposoby spędzania wolnego czasu, imprezy integracyjne; składanie zamówienia w restauracji; propozycje, prośby, pozwolenia formy grzecznościowe; 3 czasowniki like, would like, can zdania twierdzące, przeczące, pytające. Pieniądze składanie zamówień, fakturowanie; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some, any, how much, how many. Projekty liczebniki porządkowe; kolokacje, przyimki i rzeczowniki; analiza projektu, podawanie daty; czas przeszły prosty zdania twierdzące, przysłówki związane z czasem 4 Technika elektrycznośc, źródła energii, wynalazki; wyjaśnianie problemów technicznych; składanie reklamacji; czas przeszły prosty przeczenia, pytania, krótkie odpowiedzi. 5 Produkt przymiotniki określające kształty i rozmiary, rzeczowniki nazywające materiały;

5 6 7 8 przysłówki; opis produktu. Konkurencja gałęzie przemysłu; słowotwórstwo rodziny wyrazów; rynek rzeczowniki złożone; nawiązywanie rozmowy krótkie dialogi podczas spotkań biznesowych; czas teraźniejszy ciągły; porównanie czasów teraźniejszych - prostego i ciągłego. Praca za granicą wyrażanie opinii, stopniowanie przymiotników. Zatrudnienie rynek pracy, rodzaje zatrudnienia; życiorys, podanie o pracę, rozmowa o pracę; czas prezent perfect. Marketing, reklama, handel omawianie pomysłów, udzielanie rad, sugerowanie, pomysł na biznes; czasowniki modalne could i should, bezokolicznik: to+infinitive, bare infinitive. Podróże środki transportu, sposoby podróżowania; rezerwacja hotelowa, umawianie się na spotkania; czas prsent continuous do wyrażania przyszłości. Trendy liczebniki, działania i symbole matematyczne, telekomunikacja, telefony komórkowe; omawianie trendów i tendencji analiza grafów i wykresów; podawanie adresów poczty elektronicznej; will do wyrażania decyzji i przewidywania. 5 Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia Symb ol efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, prezentacji, sprawozdań, itp.) W zakresie wiedzy: Dyskusja podczas zajęć, test pisemny ich celem będzie określenie poziomu znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych w zakresie wiedzy o człowieku oraz motywach jego działalności w procesie gospodarowania; test będzie oceniany według następującej skali: 90% - 100% bardzo dobry, W_01 83% - 89% plus dobry, 76% - 82% dobry, 63% - 75% plus dostateczny, 50% - 62% dostateczny, 0% 49% niedostateczny. W zakresie umiejętności: Dyskusja podczas zajęć, test pisemny ich celem będzie sprawdzenie umiejętność zastosowania U_01 wymienionych poniżej struktur leksykalnych i gramatycznych w formie ustnej i pisemnej; skala ocen testu pisemnego została przedstawiona powyżej. W zakresie kompetencji społecznych: Dyskusja podczas zajęć, test pisemny ich celem będzie sprawdzenie kompetencji społecznych w zakresie K_01 systematycznego udoskonalania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz właściwego ich zastosowania w konkretnych sytuacjach życiowych; skala ocen testu pisemnego została przedstawiona powyżej. Dyskusja podczas zajęć jej celem będzie sprawdzenie kompetencji społecznych w zakresie umiejętności K_02 pracy w zespole. D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS obciążenie I. Godziny kontaktowe z nauczycielem: godzinowe studenta S N 1 Udział w wykładach 2 Udział w ćwiczeniach Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma pozycji I.1 I.8) 125

6 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) II. Samodzielna praca studenta 1 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 2 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 3 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 Wykonanie sprawozdań 6 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 30 7 Wykonanie projektu lub dokumentacji 8 Przygotowanie do egzaminu 30 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma pozycji II.1 II.8) 75 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) 3 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 Punkty ECTS za moduł / przedmiot 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 8 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 5 6 E. LITERATURA Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Intelligent Business - podręcznik i zeszyt ćwiczeń na poziomie podstawowym. B. Literatura uzupełniająca Słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie.

7 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Technologia informacyjna 7 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; Rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu mgr inż. Janusz Szypuła B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Wymagania wstępne Brak Egzamin NIE Liczba punktów ECTS 4 Moduł Przedmiotów Kształcenia Ogólnego Obowiązkowy Polski Semestr I-II Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N 30 * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

8 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Uświadomienie potrzeby posługiwania się komputerem w społeczeństwie informacyjnym, wykształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania wybranego oprogramowania komputerowego, wykształcenie umiejętności informatycznej w procesie uczenia się i wykorzystania jej do swoich potrzeb, przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Nume r efektu W zakresie wiedzy: Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) 8 W_01 Student posiada znajomość oprogramowania komputerowego oraz sieci komputerowych w realizacji zadań, w zakresie: rozumienia i interpretowania komunikatów oraz sygnałów generowanych przez oprogramowanie komputerowe, prawidłowego obierania i stosowania udostępnionych zasobów komputerowych (sprzętowych oraz programowych), gromadzenia dokumentacji informatycznej, zna i rozumie oraz konsekwentnie przestrzega praw autorskich podczas korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych, efektywnie wykorzystuje popularne oprogramowanie systemowe i użytkowe (opracowuje dokumenty zgodnie z zasadami edycji tekstu, wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do obliczeń i graficznej prezentacji danych liczbowych, przygotowywać efektywne prezentacje multimedialne). K1A_W04, K1A_W12 S1A_W06, S1A_W07, S1A_W10 W zakresie umiejętności: U_01 Opracowuje dokumenty z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych różnych źródeł informacji, tworzy prezentacje z wykorzystaniem programów komputerowych, posługuje się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. K1A_U02, K1A_U06 S1A_U02, S1A_U09, S1A_U10 W zakresie kompetencji społecznych: Potrafi współdziałać, pracować oraz komunikować się K_01 z wykorzystaniem sieci komputerowej, a przy tym rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. K1A_K03 S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr Treści kształcenia wykładu Dane, informacja, procesy informacyjne, system informacyjny, technologia informacyjna i jej 1 zastosowania. Budowa i funkcjonowanie komputera, przegląd elementów składowych, wydajność komputera, zasady doboru sprzętu. Wybrane problemy bezpieczeństwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufność informacji, 2 wirusy komputerowe, szyfrowanie danych, zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania. Instalacja, uruchamianie i zamykanie systemu. Pulpit, jego użytkowanie, profile użytkownika. Pliki, 3 skróty i foldery. Instalacja i deinstalacja aplikacji. Instalacja i obsługa urządzeń peryferyjnych.

9 Konfiguracja systemu. Zasady tworzenia i redagowania dokumentów. Zapisywanie i odczytywanie dokumentów. Organizacja widoku strony. Redagowanie podstawowych dokumentów urzędowych. Tabulatory i tabele. Warstwa graficzna edytora. Edytor równań matematycznych. Mechanizmy usprawniające redagowanie dokumentów tekstowych. Hiperłącza w dokumentach tekstowych. Korespondencja seryjna. Współpraca edytora tekstu z zewnętrznymi aplikacjami np. PDF kreator. Organizacja skoroszytów i arkuszy. Adresowanie komórek i bloków. Graficzna interpretacja danych. Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym. Funkcje i formuły. Zaawansowane przekształcenia danych. Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie nowej prezentacji, wstawianie do prezentacji obiektów w tym wykresów, ustawianie animacji dla slajdów. Projektowanie slajdów. Tworzenie przycisków sterujących. Przegląd i zasady stosowania efektów multimedialnych. Wykonanie prezentacji w Power Point na wybrany temat. Posługiwanie się siecią dla zbierania materiałów na zadany temat. Podstawowe topologie sieci komputerowych. Zasady udostępniania plików i folderów. Komunikacja w lokalnej sieci komputerowej. Funkcje przeglądarek internetowych. Metody i sposoby korzystania z serwisów WWW. Poczta elektroniczna: zakładanie konta poczty oraz konfiguracja aplikacji klienckich. Usługi komunikacyjne w sieci Internet. 9 Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia Symb Metody sprawdzania efektów kształcenia ol (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, efekt laboratoryjnych, prezentacji, sprawozdań, itp.) u W zakresie wiedzy: W_01 Kolokwia, ocena poziomu przygotowania do zajęć. Na ocenę bardzo dobrą student ma kompleksową wiedzę w zakresie technologii informacyjnej. Na ocenę dobrą student ma kompleksową wiedzę w zakresie technologii informacyjnej. Na ocenę dostateczną student posiada ogólną wiedzę z zakresu technologii informacyjnej. W zakresie umiejętności: U_01 Kolokwia, ocena poziomu przygotowania do zajęć. Na ocenę bardzo dobrą student potrafi samodzielnie obsługiwać wszystkie wymagane programy komputerowe, opracowywać przy ich wykorzystaniu dokumenty oraz tworzyć prezentacje multimedialne. Na ocenę dobrą student potrafi obsługiwać wszystkie omówione na zajęciach programy komputerowe, opracowywać przy ich wykorzystaniu niektóre dokumenty oraz tworzyć prezentacje multimedialne. Na ocenę dostateczna student potrafi w podstawowym zakresie obsługiwać omówione na zajęciach programy komputerowe, opracowywać przy ich wykorzystaniu niektóre dokumenty oraz tworzyć prezentacje multimedialne. W zakresie kompetencji społecznych: K_01 Kolokwia, ocena poziomu aktywności oraz postawy studenta w czasie zajęć. Na ocenę bardzo dobrą student biegle komunikuje się przy użyciu sieci komputerowej, wykazuje duże zaangażowanie oraz potrzebę systematycznego doskonalenia swoich kwalifikacji z zakresu technologii informacyjnej. Na ocenę dobrą student komunikuje się z wykorzystaniem sieci komputerowej w stopniu podstawowym, uczestniczy aktywnie w zajęciach wykonując niektóre ćwiczenia, wykazując umiarkowane zaangażowanie, na bieżąco doskonali także swoją podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS obciążenie I. Godziny kontaktowe z nauczycielem: godzinowe studenta S N 1 Udział w wykładach 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 30 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 20 5 Udział w zajęciach projektowych

10 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8... Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma pozycji I.1 I.8) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) II. Samodzielna praca studenta 1 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 2 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 25 4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 25 5 Wykonanie sprawozdań 6 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 7 Wykonanie projektu lub dokumentacji 8 Przygotowanie do egzaminu Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma pozycji II.1 II.8) 50 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) 2 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 Punkty ECTS za moduł / przedmiot 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 4 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury F. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Wrotek W., Informatyka europejczyka. Technologia informacyjna, Warszawa Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, Warszawa Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, Warszawa Kopertowska M., Arkusze kalkulacyjne, Warszawa Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, Warszawa Nowakowski Z., Użytkowanie komputera, Warszawa Kopertowska M., Grafika menadżerska i prezentacyjna, Warszawa G. Literatura uzupełniająca Wprowadzenie do informatyki, red. A. Bąk, Wrocław Sagman S. Po prostu Office 2000 PL. Gliwice Kowalczyk G., Excel 2000 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2001.

11 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Historia gospodarcza 11 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; Rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Prof. dr hab. Stanisław Meducki B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Moduł Przedmiotów Kształcenia Ogólnego Obowiązkowy Polski Semestr I Wymagania wstępne Brak Egzamin TAK Liczba punktów ECTS 4 Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

12 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Zapoznanie studentów z ogólnymi prawidłowościami rozwoju gospodarczego świata. Wykazanie, że procesy gospodarcze powiązane są ze zjawiskami politycznymi, jakie równolegle zachodziły w ówczesnym świecie. Przedstawienie zjawisk, kategorii i instytucji ekonomicznych w ich historycznym rozwoju. Nume r efektu Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) W zakresie wiedzy: Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich W_01 miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania W_02 gospodarki rynkowej i jej związków z gospodarka światowa z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji. W zakresie umiejętności: Potrafi formułować oceny w zakresie przyczyn i skutków przebiegu U_01 zjawisk i procesów gospodarczych. Potrafi prawidłowo obserwować i interpretować zjawiska, kategorie U_02 i instytucje ekonomiczne w ich historycznym rozwoju; analizuje ich relacje z różnymi obszarami działalności gospodarczej. W zakresie kompetencji społecznych: K_01 Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z zakresie wiedzy ekonomicznej w kontekście zmieniającego się znaczenia teorii oraz ich praktycznego zastosowania. odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) K1A_W01 K1A_W02 K1A_U04 K1A_U08 K1A_K01, K1A_K09 odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) S1A_W01 S1A_W03 S1A_U06 S1A_U07 S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06, 12 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 1. Gospodarka od czasów starożytnych do epoki formowania się podstaw gospodarki kapitalistycznej. 2. Odkrycia geograficzne i imperia kolonialne. 3. Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie XIII XVII w. 4 Gospodarka Europy w latach Rewolucja przemysłowa w Anglii przemiany społeczno-polityczne w Europie i Ameryce ( ). 6. Industrializacja w Europie i USA. 7. Ziemie polskie w latach Rozwój gospodarczy mocarstw światowych. 9. Gospodarka dwudziestolecia międzywojennego. 10. II wojna światowa. Polityczne i gospodarcze skutki wojny. 11 Powstanie bloku radzieckiego. 12 Powstanie wspólnot europejskich. 13 Polska w Unii Europejskiej.

13 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr wykładu Treści kształcenia Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia Symb ol efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, prezentacji, sprawozdań, itp.) W zakresie wiedzy: Testy sprawdzające z pytaniami otwartymi ocena wiedzy o charakterze nauk ekonomicznych, ich W_01 miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ocena sprawozdań z lektur sprawdzenie wiedz studenta z zakresu znajomości mechanizmów W_02 funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej związków z gospodarka światowa z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji. W zakresie umiejętności: Testy sprawdzające pisemne określenie stopnia sprawności w zakresie formułowania ocen dotyczących U_01 przyczyn i skutków przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych. Testy sprawdzające pisemne ocena stopnia prawidłowości w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk, U_02 kategorii i instytucji ekonomicznych w ich historycznym rozwoju; oraz umiejętności analizy ich relacje z różnymi obszarami działalności gospodarczej. W zakresie kompetencji społecznych: Obserwacja postawy studenta, testy sprawdzające pisemne ocena kompetencji społecznych w zakresie K_01 potrzeby stałego uzupełniania wiedzy ekonomicznej w kontekście zmieniającego się znaczenia teorii oraz ich praktycznego zastosowania. 13 D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS obciążenie I. Godziny kontaktowe z nauczycielem: godzinowe studenta S N 1 Udział w wykładach 30 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma pozycji I.1 I.8) 35 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1,4 (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) II. Samodzielna praca studenta 1 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 30 2 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 Wykonanie sprawozdań 20 6 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 7 Wykonanie projektu lub dokumentacji 8 Przygotowanie do egzaminu 15 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma pozycji II.1 II.8) 65

14 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) 2,6 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 Punkty ECTS za moduł / przedmiot 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 4 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury F. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Cameron R., Historia gospodarcza świata, Warszawa Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa-Kraków Szkodlarski J., Zarys Historii Gospodarczej Polski, Warszawa G. Literatura uzupełniająca 14

15 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Matematyka A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 15 Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Doc. dr Maria Borowska B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Moduł Przedmiotów Podstawowych Obowiązkowy Polski Semestr I Wymagania wstępne Zakres podstawowy szkoły średniej Egzamin TAK Liczba punktów ECTS 10 Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

16 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Wyposażenie w matematyczne narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Nume r efektu Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) W zakresie wiedzy: Posiada wiedzę z zakresu matematyki przydatną do rozwiązywania W_01 zagadnień z zakresu ekonomii. W zakresie umiejętności: Potrafi zastosować poznane pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły U_01 matematyczne do rozwiązywania i analizowania zadań matematycznych. W zakresie kompetencji społecznych: odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) K1A_W06 K1A_U03, K1A_U05 odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) S1A_W06 S1A_U02, S1A_U06 16 K_01 Potrafi myśleć i działać logicznie wykorzystując wiedzę matematyczną. K1A_K04 S1A_K07 K_02 Samodzielnie zdobywa i doskonali nabytą wiedzę z zakresu metod matematycznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. K1A_K05, K1A_K09 S1A_K06 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr Treści kształcenia wykładu 1 Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów. 2 Funkcje i ich własności. 3 Ciągi i szeregi liczbowe. 4 Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych. 5 Rachunek całkowy. 6 Algebra liniowa. 7 Zastosowania w ekonomii.

17 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr Treści kształcenia wykładu 1 Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów. 2 Funkcje i ich własności. 3 Ciągi i szeregi liczbowe. 4 Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych. 5 Rachunek całkowy. 6 Algebra liniowa. 7 Zastosowania w ekonomii. Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia Symb ol efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, prezentacji, sprawozdań, itp.) W zakresie wiedzy: Egzamin, rozmowa ukierunkowana, dialog, stawianie pytań problemowych. Aby zyskać ocenę dostateczną student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu matematyki. W_01 Aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć operować podstawową wiedzą z zakresu matematyki. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien posiadać kompleksową wiedzę z zakresu matematyki oraz nią operować. W zakresie umiejętności: Egzamin, dobór odpowiednich zadań problemowych. Aby zyskać ocenę dostateczną student powinien znać najważniejsze pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne i umieć je zastosować w stopniu podstawowym do rozwiązywania i analizowania zadań matematycznych. Aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć operować omówionymi pojęciami, twierdzeniami, zasadami U_01 i regułami matematycznymi i umieć je zastosować w stopniu rozszerzonym do rozwiązywania i analizowania zadań matematycznych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien znać, rozumieć i operować wszystkimi omówionymi pojęciami, twierdzeniami, zasadami i regułami matematycznymi i umieć je zastosować w stopniu rozszerzonym w rozwiązywaniu i analizowaniu skomplikowanych zadań matematycznych. W zakresie kompetencji społecznych: Stawianie problemów. Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien myśleć i działać logicznie wykorzystując wiedzę z zakresu K_01 matematyki. Student, aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien myśleć i działać logicznie, dodatkowo przekładając reguły matematyczne na praktyczne sytuacje rynkowe. Dyskusja, pytania naprowadzające, aktywne uczestnictwo w zajęciach. Student aby uzyskać ocenę dobrą samodzielnie zdobywa i doskonali nabytą wiedzę z zakresu metod K_02 matematycznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student poszerza swoją wiedzę w stopniu szerszym od podstawowego i wykorzystuje ją w zadaniach praktycznych. 17 D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS obciążenie godzinowe I. Godziny kontaktowe z nauczycielem: studenta S N 1 Udział w wykładach 45 2 Udział w ćwiczeniach 15 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 5 Udział w zajęciach projektowych

18 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma pozycji I.1 I.8) 67 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2,68 (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) II. Samodzielna praca studenta 1 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 62 2 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 61 3 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 Wykonanie sprawozdań 6 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 7 Wykonanie projektu lub dokumentacji 8 Przygotowanie do egzaminu 60 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma pozycji II.1 II.8) 183 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) 7,32 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 Punkty ECTS za moduł / przedmiot 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 10 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 18 E. LITERATURA Wykaz literatury F. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Warszawa Bażanowska T., Nykowska M., Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych, Warszawa G. Literatura uzupełniająca Laszuk J., Podstawy matematyki wyższej, Warszawa Krysicki W., Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1 i 2, Warszawa 2010.

19 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Mikroekonomia 19 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; Rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Doc. dr Agnieszka Buś-Bidas Mgr Bogdan Bajorski B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Moduł Przedmiotów Podstawowych Obowiązkowy Polski Semestr I Wymagania wstępne Matematyka zakres podstawowy szkoły średniej Egzamin TAK Liczba punktów ECTS 10 Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

20 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi, przekazanie wiedzy z zakresu istoty działania mechanizmu rynkowego, tj. zapoznanie z podstawowymi kategoriami rynku i regułami zachowania się podstawowych podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorstwa, a także przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z rynkami czynników produkcji. Nume r efektu Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) W zakresie wiedzy: W_01 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii. K1A_W03 S1A_W02, S1A_W03 W_02 Student posiada odpowiednią wiedze na temat mechanizmu S1A_W03, K1A_W02 rynkowego oraz praw nim rządzących. S1A_W09 W_03 Zna uwarunkowania i zasady podejmowania decyzji przez K1A_W02, S1A_W03, przedsiębiorstwa działające w różnych strukturach rynku. K1A_W08 S1A_W08 W zakresie umiejętności: U_01 Potrafi obserwować i oceniać zjawiska zachodzące w organizacjach. K1A_U03 S1A_U02 U_02 Potrafi dokonywać analizy przyczynowo-skutkowej procesów S1A_U02, i zjawisk wynikających z mechanizmu rynkowego oraz zachodzących K1A_U04 S1A_U05 w różnego rodzaju organizacjach. U_03 Posiada umiejętność interpretowania podstawowych zjawisk gospodarczych i problemów gospodarowania z uwzględnieniem dorobku teoretycznego ekonomii. W zakresie kompetencji społecznych: K_01 Zna poziom swej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia się. K_02 Potrafi myśleć i działać racjonalnie z wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej. Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz skutecznie K_03 komunikować się w zakresie opisu funkcjonowania gospodarki w skali mikro. K1A_U08, K1A_U09 K1A_K01 K1A_K04 K1A_K03 S1A_U01, S1A_U02 S1A_K01 S1A_K07 S1A_K02, S1A_K05 20 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr Treści kształcenia wykładu 1 Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. 2 Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów - rzadkość a możliwości produkcyjne. 3 Podmioty gospodarcze i ich rola w gospodarce rynkowej. 4 Rynek i gospodarka rynkowa - prawo popytu i podaży. 5 Elastyczność popytu i podaży. 6 Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta. 7 Teoria produkcji. 8 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. 9 Podstawowe struktury rynku. 10 Rynki czynników produkcji. 11 Rynek pracy i płace. 12 Rynek ziemi i kapitału. 13 Podstawowe niesprawności rynku. 14 Alternatywne teorie przedsiębiorstwa. 15 Podstawowe teorie ekonomiczne.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo