WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język angielski 3 I/2 Technologia informacyjna 7 I/3 Historia gospodarcza 11 I/4 Matematyka 13 I/5 Mikroekonomia 19 I/6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 24 I/7 Statystyka opisowa 28 I/8 Prawo 32 I/9 Rachunkowość 36 I/10 Podstawy makroekonomii 40 I/11 Zarządzanie 45 I/12 Ekonometria 51 I/13 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 55 I/14 Polityka gospodarcza 60 I/15 Analiza ekonomiczna 64 I/16 Etyka biznesu 68 I/17 Polityka społeczna 72 I/18 Finanse publiczne i rynki finansowe 76 I/19 Ekonomia integracji europejskiej 80 I/20 Gospodarka regionalna 85 I/21 Negocjacje i komunikacja interpersonalna 90 I/22 Ochrona własności intelektualnej 94 I/23 Rynek kapitałowo pieniężny 98 I/24 Rachunkowość i sprawozdawczość podmiotów 102 gospodarczych I/25 Administracja podatkowa i kontrola skarbowa 106 I/26 Rachunkowość podatkowa 110 I/27 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 114 I/29 Samodzielna działalność gospodarcza 118 I/28 Analiza sprawozdań finansowych 122 I/30 Prognozowanie i symulacje 126 I/31 Rachunek kosztów 130 I/32 Prognozowanie wyniku finansowego 134 I/33 Infrastruktura logistyczna 138 I/34 Spedycja 142 I/35 Logistyka transportowa 146 1

2 I/36 Prawo przewozowe 150 I/37 Transport użyteczności publicznej 155 I/38 Inżynieria ruchu w transporcie 159 I/39 Środki transportowe 163 I/40 Ekonomika transportu 167 I/41 Bezpieczeństwo transportu samochodowego 171 i ubezpieczenia I/42 Transport międzynarodowy 175 I/43 Techniczna eksploatacja w transporcie 179 I/44 Zaliczenie obowiązkowej praktyki 183 I/45 Seminarium dyplomowe 188 Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia 2

3 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Język angielski A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 3 Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; Rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Mgr Joanna Rzeźnik Mgr Sławomir Hajnas B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Wymagania wstępne Brak Egzamin TAK Liczba punktów ECTS 8 Moduł Przedmiotów Kształcenia Ogólnego Obowiązkowe Polski i angielski Semestr I-IV Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N 120 * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

4 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną komunikację w opisanych poniżej sytuacjach Nume r efektu Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) W zakresie wiedzy: Znajomość wymienionych poniżej struktur leksykalnych W_01 i gramatycznych w zakresie wiedzy o człowieku oraz motywach jego K1A_W11 działalności w procesie gospodarowania. W zakresie umiejętności: U_01 K1A_U06, Umiejętność zastosowania wymienionych poniżej struktur K1A_U07, leksykalnych i gramatycznych w formie ustnej i pisemnej. K1A_U13 W zakresie kompetencji społecznych: odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) S1A_W05 S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11 S1A_K01, K1A_K01, S1A_K03 K1A_K04, Systematyczne udoskonalanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz S1A_K04, K_01 K1A_K05, właściwe ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach życiowych. S1A_K05, K1A_K06, S1A_K06, K1A_K09 S1A_K07 K_02 Umiejętność pracy w zespole. K1A_K03 S1A_K02 4 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr Treści kształcenia wykładu Kontakt kraje i narodowości, nazwy zawodów; przedstawianie się, dane osobowe; czasownik to be, przedimek nieokreślony a/an. 1 Zespół struktura firny, działy i pracownicy, liczebniki; określanie czasu pracy, przedstawianie innych osób; czas teraźniejszy prosty, zdania twierdzące, przysłówki częstotliwości. Firma słowotwórstwo, rodziny wyrazów; rozmowa przez telefon podstawowe zwroty, podawanie informacji na temat firmy; czas teraźniejszy prosty pytania, przeczenia, krótkie 2 odpowiedzi. Biuro wyposażenie biura, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i biurowy; pytanie o drogę, wskazywanie kierunku; przyimki miejsca, konstrukcja there is/there are, tryb rozkazujący. Czas wolny jedzenie, dania, napoje, sposoby spędzania wolnego czasu, imprezy integracyjne; składanie zamówienia w restauracji; propozycje, prośby, pozwolenia formy grzecznościowe; 3 czasowniki like, would like, can zdania twierdzące, przeczące, pytające. Pieniądze składanie zamówień, fakturowanie; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some, any, how much, how many. Projekty liczebniki porządkowe; kolokacje, przyimki i rzeczowniki; analiza projektu, podawanie daty; czas przeszły prosty zdania twierdzące, przysłówki związane z czasem 4 Technika elektrycznośc, źródła energii, wynalazki; wyjaśnianie problemów technicznych; składanie reklamacji; czas przeszły prosty przeczenia, pytania, krótkie odpowiedzi. 5 Produkt przymiotniki określające kształty i rozmiary, rzeczowniki nazywające materiały;

5 6 7 8 przysłówki; opis produktu. Konkurencja gałęzie przemysłu; słowotwórstwo rodziny wyrazów; rynek rzeczowniki złożone; nawiązywanie rozmowy krótkie dialogi podczas spotkań biznesowych; czas teraźniejszy ciągły; porównanie czasów teraźniejszych - prostego i ciągłego. Praca za granicą wyrażanie opinii, stopniowanie przymiotników. Zatrudnienie rynek pracy, rodzaje zatrudnienia; życiorys, podanie o pracę, rozmowa o pracę; czas prezent perfect. Marketing, reklama, handel omawianie pomysłów, udzielanie rad, sugerowanie, pomysł na biznes; czasowniki modalne could i should, bezokolicznik: to+infinitive, bare infinitive. Podróże środki transportu, sposoby podróżowania; rezerwacja hotelowa, umawianie się na spotkania; czas prsent continuous do wyrażania przyszłości. Trendy liczebniki, działania i symbole matematyczne, telekomunikacja, telefony komórkowe; omawianie trendów i tendencji analiza grafów i wykresów; podawanie adresów poczty elektronicznej; will do wyrażania decyzji i przewidywania. 5 Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia Symb ol efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, prezentacji, sprawozdań, itp.) W zakresie wiedzy: Dyskusja podczas zajęć, test pisemny ich celem będzie określenie poziomu znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych w zakresie wiedzy o człowieku oraz motywach jego działalności w procesie gospodarowania; test będzie oceniany według następującej skali: 90% - 100% bardzo dobry, W_01 83% - 89% plus dobry, 76% - 82% dobry, 63% - 75% plus dostateczny, 50% - 62% dostateczny, 0% 49% niedostateczny. W zakresie umiejętności: Dyskusja podczas zajęć, test pisemny ich celem będzie sprawdzenie umiejętność zastosowania U_01 wymienionych poniżej struktur leksykalnych i gramatycznych w formie ustnej i pisemnej; skala ocen testu pisemnego została przedstawiona powyżej. W zakresie kompetencji społecznych: Dyskusja podczas zajęć, test pisemny ich celem będzie sprawdzenie kompetencji społecznych w zakresie K_01 systematycznego udoskonalania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz właściwego ich zastosowania w konkretnych sytuacjach życiowych; skala ocen testu pisemnego została przedstawiona powyżej. Dyskusja podczas zajęć jej celem będzie sprawdzenie kompetencji społecznych w zakresie umiejętności K_02 pracy w zespole. D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS obciążenie I. Godziny kontaktowe z nauczycielem: godzinowe studenta S N 1 Udział w wykładach 2 Udział w ćwiczeniach Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma pozycji I.1 I.8) 125

6 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) II. Samodzielna praca studenta 1 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 2 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 3 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 Wykonanie sprawozdań 6 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 30 7 Wykonanie projektu lub dokumentacji 8 Przygotowanie do egzaminu 30 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma pozycji II.1 II.8) 75 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) 3 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 Punkty ECTS za moduł / przedmiot 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 8 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 5 6 E. LITERATURA Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Intelligent Business - podręcznik i zeszyt ćwiczeń na poziomie podstawowym. B. Literatura uzupełniająca Słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie.

7 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Technologia informacyjna 7 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; Rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu mgr inż. Janusz Szypuła B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Wymagania wstępne Brak Egzamin NIE Liczba punktów ECTS 4 Moduł Przedmiotów Kształcenia Ogólnego Obowiązkowy Polski Semestr I-II Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N 30 * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

8 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Uświadomienie potrzeby posługiwania się komputerem w społeczeństwie informacyjnym, wykształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania wybranego oprogramowania komputerowego, wykształcenie umiejętności informatycznej w procesie uczenia się i wykorzystania jej do swoich potrzeb, przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Nume r efektu W zakresie wiedzy: Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) 8 W_01 Student posiada znajomość oprogramowania komputerowego oraz sieci komputerowych w realizacji zadań, w zakresie: rozumienia i interpretowania komunikatów oraz sygnałów generowanych przez oprogramowanie komputerowe, prawidłowego obierania i stosowania udostępnionych zasobów komputerowych (sprzętowych oraz programowych), gromadzenia dokumentacji informatycznej, zna i rozumie oraz konsekwentnie przestrzega praw autorskich podczas korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych, efektywnie wykorzystuje popularne oprogramowanie systemowe i użytkowe (opracowuje dokumenty zgodnie z zasadami edycji tekstu, wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do obliczeń i graficznej prezentacji danych liczbowych, przygotowywać efektywne prezentacje multimedialne). K1A_W04, K1A_W12 S1A_W06, S1A_W07, S1A_W10 W zakresie umiejętności: U_01 Opracowuje dokumenty z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych różnych źródeł informacji, tworzy prezentacje z wykorzystaniem programów komputerowych, posługuje się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. K1A_U02, K1A_U06 S1A_U02, S1A_U09, S1A_U10 W zakresie kompetencji społecznych: Potrafi współdziałać, pracować oraz komunikować się K_01 z wykorzystaniem sieci komputerowej, a przy tym rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. K1A_K03 S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr Treści kształcenia wykładu Dane, informacja, procesy informacyjne, system informacyjny, technologia informacyjna i jej 1 zastosowania. Budowa i funkcjonowanie komputera, przegląd elementów składowych, wydajność komputera, zasady doboru sprzętu. Wybrane problemy bezpieczeństwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufność informacji, 2 wirusy komputerowe, szyfrowanie danych, zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania. Instalacja, uruchamianie i zamykanie systemu. Pulpit, jego użytkowanie, profile użytkownika. Pliki, 3 skróty i foldery. Instalacja i deinstalacja aplikacji. Instalacja i obsługa urządzeń peryferyjnych.

9 Konfiguracja systemu. Zasady tworzenia i redagowania dokumentów. Zapisywanie i odczytywanie dokumentów. Organizacja widoku strony. Redagowanie podstawowych dokumentów urzędowych. Tabulatory i tabele. Warstwa graficzna edytora. Edytor równań matematycznych. Mechanizmy usprawniające redagowanie dokumentów tekstowych. Hiperłącza w dokumentach tekstowych. Korespondencja seryjna. Współpraca edytora tekstu z zewnętrznymi aplikacjami np. PDF kreator. Organizacja skoroszytów i arkuszy. Adresowanie komórek i bloków. Graficzna interpretacja danych. Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym. Funkcje i formuły. Zaawansowane przekształcenia danych. Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie nowej prezentacji, wstawianie do prezentacji obiektów w tym wykresów, ustawianie animacji dla slajdów. Projektowanie slajdów. Tworzenie przycisków sterujących. Przegląd i zasady stosowania efektów multimedialnych. Wykonanie prezentacji w Power Point na wybrany temat. Posługiwanie się siecią dla zbierania materiałów na zadany temat. Podstawowe topologie sieci komputerowych. Zasady udostępniania plików i folderów. Komunikacja w lokalnej sieci komputerowej. Funkcje przeglądarek internetowych. Metody i sposoby korzystania z serwisów WWW. Poczta elektroniczna: zakładanie konta poczty oraz konfiguracja aplikacji klienckich. Usługi komunikacyjne w sieci Internet. 9 Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia Symb Metody sprawdzania efektów kształcenia ol (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, efekt laboratoryjnych, prezentacji, sprawozdań, itp.) u W zakresie wiedzy: W_01 Kolokwia, ocena poziomu przygotowania do zajęć. Na ocenę bardzo dobrą student ma kompleksową wiedzę w zakresie technologii informacyjnej. Na ocenę dobrą student ma kompleksową wiedzę w zakresie technologii informacyjnej. Na ocenę dostateczną student posiada ogólną wiedzę z zakresu technologii informacyjnej. W zakresie umiejętności: U_01 Kolokwia, ocena poziomu przygotowania do zajęć. Na ocenę bardzo dobrą student potrafi samodzielnie obsługiwać wszystkie wymagane programy komputerowe, opracowywać przy ich wykorzystaniu dokumenty oraz tworzyć prezentacje multimedialne. Na ocenę dobrą student potrafi obsługiwać wszystkie omówione na zajęciach programy komputerowe, opracowywać przy ich wykorzystaniu niektóre dokumenty oraz tworzyć prezentacje multimedialne. Na ocenę dostateczna student potrafi w podstawowym zakresie obsługiwać omówione na zajęciach programy komputerowe, opracowywać przy ich wykorzystaniu niektóre dokumenty oraz tworzyć prezentacje multimedialne. W zakresie kompetencji społecznych: K_01 Kolokwia, ocena poziomu aktywności oraz postawy studenta w czasie zajęć. Na ocenę bardzo dobrą student biegle komunikuje się przy użyciu sieci komputerowej, wykazuje duże zaangażowanie oraz potrzebę systematycznego doskonalenia swoich kwalifikacji z zakresu technologii informacyjnej. Na ocenę dobrą student komunikuje się z wykorzystaniem sieci komputerowej w stopniu podstawowym, uczestniczy aktywnie w zajęciach wykonując niektóre ćwiczenia, wykazując umiarkowane zaangażowanie, na bieżąco doskonali także swoją podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS obciążenie I. Godziny kontaktowe z nauczycielem: godzinowe studenta S N 1 Udział w wykładach 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 30 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 20 5 Udział w zajęciach projektowych

10 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8... Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma pozycji I.1 I.8) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) II. Samodzielna praca studenta 1 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 2 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 25 4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 25 5 Wykonanie sprawozdań 6 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 7 Wykonanie projektu lub dokumentacji 8 Przygotowanie do egzaminu Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma pozycji II.1 II.8) 50 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) 2 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 Punkty ECTS za moduł / przedmiot 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 4 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury F. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Wrotek W., Informatyka europejczyka. Technologia informacyjna, Warszawa Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, Warszawa Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, Warszawa Kopertowska M., Arkusze kalkulacyjne, Warszawa Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, Warszawa Nowakowski Z., Użytkowanie komputera, Warszawa Kopertowska M., Grafika menadżerska i prezentacyjna, Warszawa G. Literatura uzupełniająca Wprowadzenie do informatyki, red. A. Bąk, Wrocław Sagman S. Po prostu Office 2000 PL. Gliwice Kowalczyk G., Excel 2000 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2001.

11 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Historia gospodarcza 11 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; Rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Prof. dr hab. Stanisław Meducki B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Moduł Przedmiotów Kształcenia Ogólnego Obowiązkowy Polski Semestr I Wymagania wstępne Brak Egzamin TAK Liczba punktów ECTS 4 Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

12 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Zapoznanie studentów z ogólnymi prawidłowościami rozwoju gospodarczego świata. Wykazanie, że procesy gospodarcze powiązane są ze zjawiskami politycznymi, jakie równolegle zachodziły w ówczesnym świecie. Przedstawienie zjawisk, kategorii i instytucji ekonomicznych w ich historycznym rozwoju. Nume r efektu Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) W zakresie wiedzy: Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich W_01 miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania W_02 gospodarki rynkowej i jej związków z gospodarka światowa z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji. W zakresie umiejętności: Potrafi formułować oceny w zakresie przyczyn i skutków przebiegu U_01 zjawisk i procesów gospodarczych. Potrafi prawidłowo obserwować i interpretować zjawiska, kategorie U_02 i instytucje ekonomiczne w ich historycznym rozwoju; analizuje ich relacje z różnymi obszarami działalności gospodarczej. W zakresie kompetencji społecznych: K_01 Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z zakresie wiedzy ekonomicznej w kontekście zmieniającego się znaczenia teorii oraz ich praktycznego zastosowania. odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) K1A_W01 K1A_W02 K1A_U04 K1A_U08 K1A_K01, K1A_K09 odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) S1A_W01 S1A_W03 S1A_U06 S1A_U07 S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06, 12 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 1. Gospodarka od czasów starożytnych do epoki formowania się podstaw gospodarki kapitalistycznej. 2. Odkrycia geograficzne i imperia kolonialne. 3. Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie XIII XVII w. 4 Gospodarka Europy w latach Rewolucja przemysłowa w Anglii przemiany społeczno-polityczne w Europie i Ameryce ( ). 6. Industrializacja w Europie i USA. 7. Ziemie polskie w latach Rozwój gospodarczy mocarstw światowych. 9. Gospodarka dwudziestolecia międzywojennego. 10. II wojna światowa. Polityczne i gospodarcze skutki wojny. 11 Powstanie bloku radzieckiego. 12 Powstanie wspólnot europejskich. 13 Polska w Unii Europejskiej.

13 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr wykładu Treści kształcenia Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia Symb ol efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, prezentacji, sprawozdań, itp.) W zakresie wiedzy: Testy sprawdzające z pytaniami otwartymi ocena wiedzy o charakterze nauk ekonomicznych, ich W_01 miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ocena sprawozdań z lektur sprawdzenie wiedz studenta z zakresu znajomości mechanizmów W_02 funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej związków z gospodarka światowa z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji. W zakresie umiejętności: Testy sprawdzające pisemne określenie stopnia sprawności w zakresie formułowania ocen dotyczących U_01 przyczyn i skutków przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych. Testy sprawdzające pisemne ocena stopnia prawidłowości w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk, U_02 kategorii i instytucji ekonomicznych w ich historycznym rozwoju; oraz umiejętności analizy ich relacje z różnymi obszarami działalności gospodarczej. W zakresie kompetencji społecznych: Obserwacja postawy studenta, testy sprawdzające pisemne ocena kompetencji społecznych w zakresie K_01 potrzeby stałego uzupełniania wiedzy ekonomicznej w kontekście zmieniającego się znaczenia teorii oraz ich praktycznego zastosowania. 13 D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS obciążenie I. Godziny kontaktowe z nauczycielem: godzinowe studenta S N 1 Udział w wykładach 30 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma pozycji I.1 I.8) 35 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1,4 (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) II. Samodzielna praca studenta 1 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 30 2 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 Wykonanie sprawozdań 20 6 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 7 Wykonanie projektu lub dokumentacji 8 Przygotowanie do egzaminu 15 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma pozycji II.1 II.8) 65

14 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) 2,6 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 Punkty ECTS za moduł / przedmiot 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 4 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury F. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Cameron R., Historia gospodarcza świata, Warszawa Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa-Kraków Szkodlarski J., Zarys Historii Gospodarczej Polski, Warszawa G. Literatura uzupełniająca 14

15 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Matematyka A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 15 Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Doc. dr Maria Borowska B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Moduł Przedmiotów Podstawowych Obowiązkowy Polski Semestr I Wymagania wstępne Zakres podstawowy szkoły średniej Egzamin TAK Liczba punktów ECTS 10 Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

16 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Wyposażenie w matematyczne narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Nume r efektu Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) W zakresie wiedzy: Posiada wiedzę z zakresu matematyki przydatną do rozwiązywania W_01 zagadnień z zakresu ekonomii. W zakresie umiejętności: Potrafi zastosować poznane pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły U_01 matematyczne do rozwiązywania i analizowania zadań matematycznych. W zakresie kompetencji społecznych: odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) K1A_W06 K1A_U03, K1A_U05 odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) S1A_W06 S1A_U02, S1A_U06 16 K_01 Potrafi myśleć i działać logicznie wykorzystując wiedzę matematyczną. K1A_K04 S1A_K07 K_02 Samodzielnie zdobywa i doskonali nabytą wiedzę z zakresu metod matematycznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. K1A_K05, K1A_K09 S1A_K06 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr Treści kształcenia wykładu 1 Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów. 2 Funkcje i ich własności. 3 Ciągi i szeregi liczbowe. 4 Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych. 5 Rachunek całkowy. 6 Algebra liniowa. 7 Zastosowania w ekonomii.

17 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr Treści kształcenia wykładu 1 Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów. 2 Funkcje i ich własności. 3 Ciągi i szeregi liczbowe. 4 Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych. 5 Rachunek całkowy. 6 Algebra liniowa. 7 Zastosowania w ekonomii. Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia Symb ol efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, prezentacji, sprawozdań, itp.) W zakresie wiedzy: Egzamin, rozmowa ukierunkowana, dialog, stawianie pytań problemowych. Aby zyskać ocenę dostateczną student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu matematyki. W_01 Aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć operować podstawową wiedzą z zakresu matematyki. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien posiadać kompleksową wiedzę z zakresu matematyki oraz nią operować. W zakresie umiejętności: Egzamin, dobór odpowiednich zadań problemowych. Aby zyskać ocenę dostateczną student powinien znać najważniejsze pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne i umieć je zastosować w stopniu podstawowym do rozwiązywania i analizowania zadań matematycznych. Aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć operować omówionymi pojęciami, twierdzeniami, zasadami U_01 i regułami matematycznymi i umieć je zastosować w stopniu rozszerzonym do rozwiązywania i analizowania zadań matematycznych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien znać, rozumieć i operować wszystkimi omówionymi pojęciami, twierdzeniami, zasadami i regułami matematycznymi i umieć je zastosować w stopniu rozszerzonym w rozwiązywaniu i analizowaniu skomplikowanych zadań matematycznych. W zakresie kompetencji społecznych: Stawianie problemów. Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien myśleć i działać logicznie wykorzystując wiedzę z zakresu K_01 matematyki. Student, aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien myśleć i działać logicznie, dodatkowo przekładając reguły matematyczne na praktyczne sytuacje rynkowe. Dyskusja, pytania naprowadzające, aktywne uczestnictwo w zajęciach. Student aby uzyskać ocenę dobrą samodzielnie zdobywa i doskonali nabytą wiedzę z zakresu metod K_02 matematycznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student poszerza swoją wiedzę w stopniu szerszym od podstawowego i wykorzystuje ją w zadaniach praktycznych. 17 D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS obciążenie godzinowe I. Godziny kontaktowe z nauczycielem: studenta S N 1 Udział w wykładach 45 2 Udział w ćwiczeniach 15 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 5 Udział w zajęciach projektowych

18 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma pozycji I.1 I.8) 67 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2,68 (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) II. Samodzielna praca studenta 1 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 62 2 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 61 3 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 Wykonanie sprawozdań 6 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 7 Wykonanie projektu lub dokumentacji 8 Przygotowanie do egzaminu 60 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma pozycji II.1 II.8) 183 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta) 7,32 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 Punkty ECTS za moduł / przedmiot 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 10 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS = godzin obciążenia studenta 18 E. LITERATURA Wykaz literatury F. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Warszawa Bażanowska T., Nykowska M., Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych, Warszawa G. Literatura uzupełniająca Laszuk J., Podstawy matematyki wyższej, Warszawa Krysicki W., Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1 i 2, Warszawa 2010.

19 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu / przedmiotu Mikroekonomia 19 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inni prowadzący Ekonomia Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Niestacjonarne Transport i logistyka; Rachunkowość, finanse i doradztwo podatkowe Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Doc. dr Agnieszka Buś-Bidas Mgr Bogdan Bajorski B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu / przedmiotu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Moduł Przedmiotów Podstawowych Obowiązkowy Polski Semestr I Wymagania wstępne Matematyka zakres podstawowy szkoły średniej Egzamin TAK Liczba punktów ECTS 10 Forma prowadzenia zajęć * i liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne S N S N S N S N S N * S studia stacjonarne N studia niestacjonarne

20 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu / przedmiotu Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi, przekazanie wiedzy z zakresu istoty działania mechanizmu rynkowego, tj. zapoznanie z podstawowymi kategoriami rynku i regułami zachowania się podstawowych podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorstwa, a także przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z rynkami czynników produkcji. Nume r efektu Efekty kształcenia (definiuje ten, kto tworzy sylabus) odniesienie do efektów kierunkowych (dot. kierunku studiów) odniesienie do efektów obszarowych (ustalonych przez MNiSzW) W zakresie wiedzy: W_01 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii. K1A_W03 S1A_W02, S1A_W03 W_02 Student posiada odpowiednią wiedze na temat mechanizmu S1A_W03, K1A_W02 rynkowego oraz praw nim rządzących. S1A_W09 W_03 Zna uwarunkowania i zasady podejmowania decyzji przez K1A_W02, S1A_W03, przedsiębiorstwa działające w różnych strukturach rynku. K1A_W08 S1A_W08 W zakresie umiejętności: U_01 Potrafi obserwować i oceniać zjawiska zachodzące w organizacjach. K1A_U03 S1A_U02 U_02 Potrafi dokonywać analizy przyczynowo-skutkowej procesów S1A_U02, i zjawisk wynikających z mechanizmu rynkowego oraz zachodzących K1A_U04 S1A_U05 w różnego rodzaju organizacjach. U_03 Posiada umiejętność interpretowania podstawowych zjawisk gospodarczych i problemów gospodarowania z uwzględnieniem dorobku teoretycznego ekonomii. W zakresie kompetencji społecznych: K_01 Zna poziom swej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia się. K_02 Potrafi myśleć i działać racjonalnie z wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej. Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz skutecznie K_03 komunikować się w zakresie opisu funkcjonowania gospodarki w skali mikro. K1A_U08, K1A_U09 K1A_K01 K1A_K04 K1A_K03 S1A_U01, S1A_U02 S1A_K01 S1A_K07 S1A_K02, S1A_K05 20 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr Treści kształcenia wykładu 1 Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. 2 Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów - rzadkość a możliwości produkcyjne. 3 Podmioty gospodarcze i ich rola w gospodarce rynkowej. 4 Rynek i gospodarka rynkowa - prawo popytu i podaży. 5 Elastyczność popytu i podaży. 6 Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta. 7 Teoria produkcji. 8 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. 9 Podstawowe struktury rynku. 10 Rynki czynników produkcji. 11 Rynek pracy i płace. 12 Rynek ziemi i kapitału. 13 Podstawowe niesprawności rynku. 14 Alternatywne teorie przedsiębiorstwa. 15 Podstawowe teorie ekonomiczne.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy 3 I/2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr Wiesława Wierzbicka. kierunkowy. obowiązkowy polski III

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr Wiesława Wierzbicka. kierunkowy. obowiązkowy polski III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Z-EKO2-578 Nazwa modułu Audyt wewnętrzny Nazwa modułu w języku angielskim Internal audit Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim BHP Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-629 Nazwa modułu Zabezpieczenie wierzytelności Nazwa modułu w języku angielskim Insurance of debt Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Financial engineering

Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy Recyklingu Recycling Principles

Podstawy Recyklingu Recycling Principles KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy Recyklingu Recycling Principles A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0099z Kod modułu Nazwa modułu Fizyka II Nazwa modułu w języku angielskim Physics II Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ETI-1017-W2 Elementy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-536 Nazwa modułu Ekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Economy of environment Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-499 Nazwa modułu Ekonomia menedżerska Nazwa modułu w języku angielskim Manager economics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Brak Nie

Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0401 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Maintenance of production

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-612z Controlling operacyjny Operational controlling. Stacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Z-ZIP2-612z Controlling operacyjny Operational controlling. Stacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-612z Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0480 Przedsiębiorczość technologiczna Technological enterprise

Z-LOG-0480 Przedsiębiorczość technologiczna Technological enterprise KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0480 rzedsiębiorczość technologiczna Technological enterprise A.

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0499 Ekonomia menedżerska Manager economics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Logika. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci

Z-ZIP Logika. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-1003 Kod modułu Nazwa modułu Logika Nazwa modułu w języku angielskim Logic Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie Cost calculation

Kosztorysowanie Cost calculation Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i wizualizacja procesów fizycznych Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Badania Operacyjne w Informatyce Operations Research in Computer Science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski. podstawowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-011 Nazwa modułu Prawo gospodarcze II Nazwa modułu w języku angielskim Economic Law II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-628 Nazwa modułu Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe Nazwa modułu w języku angielskim National and International Banking Operations Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Informatyczne systemy zarządzania Management Information Systems A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo