Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[04]/T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008

2 Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska mgr Sebastian Krzywda mgr Jadwiga Pietras mgr Anna Sancewicz-Kliś Recenzenci: mgr Grzegorz Wolak mgr inż. Jörg Wilczyński Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 1

3 Spis treści I. Plany nauczania 3 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 5 1. Organizacja pracy w hotelarstwie 2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie 3. Obsługa konsumenta 4. Obsługa informatyczna w hotelarstwie 5. Marketing usług hotelarskich 6. Język obcy zawodowy 7. Zajęcia praktyczne 8. Praktyka zawodowa

4 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawód: technik hotelarstwa 341[04] Podbudowa programowa: gimnazjum Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Semestry I-VIII Klasy I-IV Forma stacjonarna 1. Organizacja pracy w hotelarstwie Ekonomia i prawo w hotelarstwie Obsługa konsumenta Obsługa informatyczna w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Język obcy zawodowy Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 8 tygodni Forma zaoczna 3

5 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik hotelarstwa 341[04] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I-IV Klasy I-II Forma stacjonarna 1. Organizacja pracy w hotelarstwie Ekonomia i prawo w hotelarstwie Obsługa konsumenta Obsługa informatyczna w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Język obcy zawodowy Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 8 tygodni Forma zaoczna 4

6 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa, rozróżnić polskie i światowe organizacje hotelarskie, określić zadania polskich i światowych organizacji hotelarskich i turystycznych, określić kompetencje stowarzyszeń branżowych oraz samorządu gospodarczego w zakresie hotelarstwa, rozróżnić obiekty hotelarskie oraz inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, sklasyfikować obiekty bazy noclegowej, określić kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa, rozróżnić gestorów bazy noclegowej, określić czynniki wpływające na jakość usług hotelarskich, określić wymagania kategoryzacyjne dla różnych obiektów hotelarskich, określić zasady udzielania rekomendacji obiektom hotelarskim, rozróżnić rodzaje usług hotelarskich, dobrać rodzaje usług do określonych rodzajów obiektów hotelarskich, dobrać rodzaje usług w zależności od potrzeb gości, określić rodzaje usług w różnych obiektach bazy noclegowej, określić rodzaje usług hotelarskich w środkach transportu, ocenić jakość usług hotelarskich, zastosować przepisy Kodeksu Etyki Hotelarza, zastosować formy komunikowania się z uczestnikami procesu pracy, zastosować formy nawiązywania kontaktów międzyludzkich, zastosować procedury postępowania w trudnych oraz nadzwyczajnych sytuacjach w hotelu, rozwiązać konflikty na płaszczyźnie pracownik-gość, pracownikpracownik, zaplanować wyposażenie i aranżację recepcji, obsłużyć urządzenia znajdujące się w recepcji, scharakteryzować zasady organizacji pracy recepcji, przyjąć rezerwację, zameldować i zakwaterować gościa hotelowego, udzielić informacji gościom zgodnie z ich oczekiwaniami, 5

7 zrealizować usługi związane z pobytem gościa w hotelu, rozliczyć koszty pobytu oraz wymeldować gości z hotelu, scharakteryzować rodzaje jednostek mieszkalnych, zaplanować wyposażenie jednostek mieszkalnych, scharakteryzować organizację pracy działu utrzymania czystości i porządku, zastosować procedury postępowania z rzeczami znalezionymi oraz zagubionymi przez gości hotelowych, scharakteryzować usługi gastronomiczne w obiektach hotelarskich, określić wymagania dotyczące: wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich, określić warunki techniczne, jakie powinny spełniać obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu turystyki, zastosować zasady współpracy między obiektami hotelarskimi a organizatorami turystyki, scharakteryzować organizację pracy w różnych obiektach bazy noclegowej, określić style kierowania i formy zarządzania obiektami hotelarskimi, opracować projekt schematu organizacyjnego hotelu, scharakteryzować podstawowe piony organizacyjne w obiekcie hotelarskim, dokonać analizy regulaminów stosowanych w różnych obiektach hotelarskich, zastosować przepisy prawa dotyczące hotelarstwa, zastosować przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności obiektu hotelarskiego, zastosować przepisy związane z bezpieczeństwem gości w obiektach hotelarskich, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarnoepidemiologiczne, udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 6

8 Materiał nauczania 1. Wiadomości wstępne o hotelarstwie Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa: baza noclegowa, obiekt noclegowy, baza hotelarska, obiekt hotelarski, zakład hotelarski, przemysł hotelarski, gościnność, gość hotelowy, passant. Historyczny rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie, prekursorzy współczesnego hotelarstwa. Polskie organizacje hotelarskie, stowarzyszenia branżowe, samorządy gospodarcze. Organizacje hotelarskie na świecie. Międzynarodowe i krajowe organizacje turystyczne związane z hotelarstwem w Polsce. Porównywanie zadań i określanie zasad współpracy organizacji hotelarskich i turystycznych. Porównywanie kompetencji samorządów gospodarczych w zakresie hotelarstwa oraz stowarzyszeń branżowych w Polsce. 2. Turystyczna baza noclegowa Przepisy Ustawy o usługach turystycznych dotyczące hotelarstwa. Klasyfikacja obiektów noclegowych. Rodzaje obiektów hotelarskich. Hotelarstwo jako dział gospodarki. Kierunki rozwoju hotelarstwa polskiego i światowego. Gestorzy bazy noclegowej. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie: współczesne systemy i sieci hotelowe, grupy markowe. Rozpoznawanie rodzajów obiektów noclegowych w regionie na podstawie materiałów informacyjnych. Klasyfikowanie obiektów noclegowych według kryteriów: własności, dostępności, zakresu świadczonych usług, okresu eksploatacji, czasu przebywania gości, przeznaczenia. Klasyfikowanie obiektów noclegowych według Ustawy o usługach turystycznych, Światowej Organizacji Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego. Analizowanie rozmieszczenia bazy noclegowej w Polsce na podstawie danych statystycznych. Analizowanie czynników wpływających na rozwój hotelarstwa. Porównywanie cech systemu hotelowego, sieci hoteli, grupy markowej. 7

9 3. Standaryzacja obiektów hotelarskich Podstawowe pojęcia dotyczące standaryzacji: klasyfikacja, kategoryzacja, standard, jakość. Wymagania kategoryzacyjne bazy hotelarskiej. Rekomendacja obiektów hotelarskich. Zastosowanie norm ISO dotyczących jakości usług w obiektach hotelarskich. Kontrola jakości żywności Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych (HACCP). Analizowanie wymagań kategoryzacyjnych dla obiektów hotelarskich. Sporządzanie arkusza rekomendacji dla wybranych obiektów hotelarskich w mieście, regionie. Rozpoznawanie rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich w mieście, okolicy, regionie na podstawie materiałów informacyjnych. 4. Usługi hotelarskie Definicje usługi hotelarskiej. Cechy i podział usług hotelarskich. Usługi podstawowe i dodatkowe w różnych rodzajach obiektów hotelarskich. Usługi hotelarskie w środkach transportu oraz w innych rodzajach bazy noclegowej. Porównywanie rodzajów usług świadczonych w różnych obiektach hotelarskich. Sporządzanie oferty usług dodatkowych dla wybranego obiektu hotelarskiego. Opracowywanie oferty dotyczącej wykorzystania czasu wolnego gościa w obiekcie hotelarskim. Opracowywanie scenariusza konferencji organizowanej w hotelu. Określanie zakresu usług w wybranym obiekcie bazy noclegowej. 5. Kultura i etyka w hotelarstwie Podstawowa terminologia z zakresu etyki. Kodeks Etyki Hotelarza. Kultura osobista. Kultura obsługi gości. Wizerunek pracownika hotelu. Ranga społeczna zawodu hotelarza. Postępowanie w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich. Analizowanie zasad etyki zawodowej na podstawie Kodeksu Etyki Hotelarza. Opracowywanie przykładowych standardów zachowań pracowników hotelu, na wybranych stanowiskach pracy. 8

10 Analizowanie procedury postępowania pracownika recepcji w sytuacji zachorowania gościa w hotelu. 6. Działalność recepcji Rola recepcji w obiekcie hotelarskim. Wyposażenie techniczne recepcji. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Obowiązki pracowników recepcji. Obsługa gości w parterowej części hotelu. Rezerwacja usług hotelarskich. Czynności związane z cyklem obsługi gościa w obiekcie hotelarskim. Procedury dotyczące zameldowania (check in), i wymeldowania gości (check out). Dokumentacja recepcji dotycząca kompleksowej obsługi gościa. Współpraca recepcji z innymi komórkami organizacyjnymi hotelu. Analizowanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w recepcji. Analizowanie wymagań ergonomii obowiązujących na stanowisku pracy w recepcji hotelu. Porównywanie procedur przyjmowania gości indywidualnych i grup zorganizowanych w hotelu. Porównywanie procedur wymeldowania gości indywidualnych i grup zorganizowanych w hotelu. Planowanie czynności związanych z obsługą gości w parterowej części hotelu. Analizowanie dokumentacji dotyczącej rezerwacji usług hotelarskich: formularza rezerwacji, grafiku rezerwacji, potwierdzenia rezerwacji. Analizowanie dokumentów dotyczących zameldowania gości w hotelu: karty meldunkowej, księgi meldunkowej, karty pobytu. 7. Czystość i porządek w obiekcie hotelarskim Pojęcie, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych. Wyposażenie podstawowe i uzupełniające jednostek mieszkalnych. Pomieszczenia ogólnego użytku. Obowiązki pracowników (housekeeping) związane z utrzymaniem czystości i porządku. Rodzaje sprzątania: codzienne, okresowe, sezonowe, gruntowne, okolicznościowe. Systemy pracy. Sprzęt, środki i techniki utrzymywania czystości. Odpowiedzialność materialna pracowników za rzeczy znalezione oraz pozostawione przez gości. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Współpraca działu utrzymania czystości i porządku 9

11 z: recepcją, pralnią, działem technicznym, działem gastronomicznym oraz administracją obiektu hotelarskiego. Planowanie wyposażenia jednostki mieszkalnej zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi. Określanie zakresu obowiązków pracowników (housekeeping) działu utrzymania czystości i porządku. Analizowanie przepisów prawa dotyczących postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości w obiekcie hotelarskim. Stosowanie procedury postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości. Sporządzanie harmonogramu pracy pokojowej. Rozpoznawanie statusu pokoju hotelowego na podstawie wydruku z systemu komputerowego recepcji. 8. Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim Rodzaje zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich. Rodzaje usług gastronomicznych. Wymagania dotyczące usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich. Współpraca hotelowej gastronomii z innymi komórkami organizacyjnymi obiektu hotelarskiego. Rozróżnianie rodzajów zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich w mieście oraz regionie. Określanie rodzajów usług gastronomicznych w różnych obiektach hotelarskich. Analizowanie wymagań dotyczących usług gastronomicznych w hotelu. Porównywanie rodzajów usług gastronomicznych w hotelach różnych kategorii. Analizowanie zasad współpracy hotelowej restauracji z recepcją. 9. Wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelarskich. Pralnia hotelowa. Transport wewnętrzny i zewnętrzny. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb gości niepełnosprawnych. Wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją, wypoczynkiem i sportem. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości: monitorujące, sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia i systemy zamykania drzwi. 10

12 Planowanie wyposażenia jednostki mieszkalnej dla gościa niepełnosprawnego. Określanie rodzajów usług pralniczych świadczonych w obiektach hotelarskich. Analizowanie przepisów dotyczących ewakuacji gości obiektu hotelarskiego w sytuacji zagrożenia. 10. Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki. Rodzaje umów pomiędzy hotelami a biurami podróży. Kodeks Postępowania Praktycznego. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich. Współpraca obiektów hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami oraz przedsiębiorstwami przewozowymi. Sporządzanie umowy pomiędzy hotelem a biurem podróży. Analizowanie warunków umowy dotyczącej współpracy obiektu hotelarskiego z przewodnikiem miejskim. Analizowanie Kodeksu Postępowania Praktycznego dotyczącego współpracy obiektu hotelarskiego z biurem podróży. 11. Zarządzanie obiektem hotelarskim Style kierowania. Formy zarządzania obiektami hotelarskimi. Schematy organizacyjne obiektów hotelarskich. Administracja obiektu hotelarskiego. Regulamin hotelowy. Porównywanie schematów organizacyjnych różnych hoteli. Określanie obowiązków dyrektora hotelu. Sporządzenie regulaminu hotelowego. 12. Odpowiedzialność obiektu hotelarskiego Przepisy prawa międzynarodowego dotyczące świadczenia usług hotelarskich. Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelu za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, przepisy prawa, zasady odpowiedzialności, Konwencja Paryska o odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego, klauzule nieodpowiedzialności. Przedawnienie roszczeń gościa hotelowego i obiektów hotelowych. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy hotelowej. Prawo 11

13 zastawu. Przechowanie rzeczy. Parkingi. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Analizowanie Konwencji Paryskiej dotyczącej odpowiedzialności obiektów hotelarskich za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego. Analizowanie przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej hotelu za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. Analizowanie przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności hotelu za samochód gościa znajdujący się na parkingu hotelowym. Środki dydaktyczne Plansze i foliogramy, filmy dydaktyczne, płyty CD dotyczące zasad organizacji pracy obiektów hotelarskich. Wzory schematów organizacyjnych, regulaminów i instrukcji różnych obiektów hotelarskich. Wzory dokumentów recepcji związanych z obsługą gości. Przepisy prawa dotyczące działalności obiektu hotelarskiego. Foldery, materiały informacyjne i materiały promocyjne obiektów hotelarskich, katalogi biur podróży. Mapy, plany miast. Specjalistyczne programy komputerowe. Internet. Rozkłady jazdy środków komunikacyjnych. Programy wycieczek i imprez turystycznych. Roczniki statystyczne, czasopisma specjalistyczne. Uwagi o realizacji Celem realizacji programu przedmiotu Organizacja pracy w hotelarstwie jest opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technika hotelarstwa. W trakcie realizacji programu przedmiotu należy zwracać szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności: organizowania pracy obiektu hotelarskiego, promowania i sprzedaży usług hotelarskich, kompleksowej obsługi gości, utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim, organizowania usług gastronomicznych i usług dodatkowych, współpracy obiektów hotelarskich z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży. Bardzo ważne jest także kształtowanie postaw uczniów takich jak: organizowanie pracy, dbałość i porządek na stanowisku pracy, 12

14 rzetelność i odpowiedzialność za jakość pracy, umiejętność współpracy w zespole. W procesie kształcenia wskazane jest stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, przewodniego tekstu, metody projektów oraz ćwiczeń. Tematykę ćwiczeń w poszczególnych działach należy traktować jako propozycję, nauczyciel może opracować własne ćwiczenia możliwe do realizacji w swojej szkole. Program należy realizować w korelacji z treściami kształcenia programów przedmiotów: Obsługa konsumenta, Ekonomia i prawo w hotelarstwie, Marketing usług hotelarskich, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, Zajęcia praktyczne. Treści programowe z zakresu usług gastronomicznych obejmują zagadnienia podstawowe. Szczegółowe treści zostały określone w programie przedmiotu Obsługa konsumenta. Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w pracowni recepcji wyposażonej w odpowiednie środki dydaktyczne oraz w pracowni komputerowej, w grupie do 15 osób. Ćwiczenia należy realizować w zespołach 3 5 osobowych. Należy zapoznać uczniów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarnymi, ochrony przeciwpożarowej, wymaganiami ergonomicznymi, przepisami ochrony środowiska oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Zadaniem nauczyciela jest również uświadomienie uczniom konieczności stosowania zasad etyki i kultury zawodowej oraz savoir-vivre. W procesie nauczania-uczenia się zaleca się prezentowanie filmów dydaktycznych oraz korzystanie z komputerowych programów hotelowych, przy pomocy, których uczeń będzie mógł przygotować dokumenty związane z obsługą gości w obiekcie hotelarskim. Wskazane jest również organizowanie wycieczek dydaktycznych na targi i wystawy branżowe, a także do obiektów hotelarskich różnych kategorii, w celu poznania ich wyposażenia oraz zasad organizacji pracy. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na samokształcenie uczniów z wykorzystaniem podręczników, literatury i czasopism zawodowych oraz portali internetowych. Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów tematycznych: 13

15 Lp. Działy tematyczne Orientacyjna liczba godzin 1. Wiadomości wstępne o hotelarstwie Turystyczna baza noclegowa Standaryzacja obiektów hotelarskich Usługi hotelarskie Kultura i etyka w hotelarstwie Działalność recepcji Czystość i porządek w obiekcie hotelarskim Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim Wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży Zarządzanie obiektem hotelarskim Odpowiedzialność obiektu hotelarskiego 26 Razem 324 Podana w tabeli liczba godzin na realizację poszczególnych działów ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzać zmiany w zależności od potrzeb edukacyjnych. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom wiadomości i umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie sprawdzianów pisemnych, sprawdzianów ustnych i testów dydaktycznych. Umiejętności praktyczne należy sprawdzać poprzez obserwację pracy ucznia podczas realizacji ćwiczeń. Obserwując czynności ucznia i dokonując oceny jego pracy należy zwracać uwagę na: posługiwanie się terminologią zawodową, stosowanie zasad kultury osobistej i etyki zawodowej, wykonywanie czynności związanych z kompleksową obsługą gości w obiekcie hotelarskim, przygotowywanie dokumentów związanych z kompleksową obsługą gości hotelowych. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 14

16 Literatura: Adamowicz J., Wolak G.: Jak być hotelarzem. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004 Alejziak W., Marcinie T.: Międzynarodowe organizacje turystyczne. Wyd.Albis, Kraków 2003 Błądek Z.: Hotele programowanie, projektowanie, wyposażenie. Wyd. Albus, Poznań 2001 Błądek Z., Gałkowski A.: Udostępnianie obiektów hotelarskich dla osób niepełnosprawnych. UKFiT-PZH, Warszawa 1997 Błądek Z., Tulibacki T.: Dzieje krajowego hotelarstwa. Palladium Architekci, Poznań-Warszawa 2003 Gospodarek J.: Prawo w turystyce i rekreacji. Wyd. Difin, Warszawa 2007 Ikanowicz C.: Protokół dyplomatyczny w życiu menedżera. PZH, Warszawa 2004 Kubiki M.: Usługi hotelarskie w środkach transportu. WSE, Warszawa 2000 Knowles T.: Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. PWE, Warszawa 2001 Merski J. red.: Hotelarstwo w Polsce stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, WSE, Warszawa 2004 Merski J.: Informacja turystyczna w Polsce. WSE, Warszawa 2002 Milewska M., Włodarczyk B.: Hotelarstwo podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa. Cz.I. Wyd. WSTH, Łódź 2005 Mitura E., Koniuszewska E.: Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie. Wyd. Difin, Warszawa 2006 Nestorowicz M.: Prawo turystyczne. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999 Nowakowski M.: Makrootoczenie hotelarstwa. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie. Wyd. Maria, Polanica Zdrój 2006 Pląder D.red: Opis stanowisk w obiektach hotelarskich. UKFiT, PZH, Warszawa 1999 Piasta J.: Marketing w hotelarstwie. Wyd. Jacek Piasta Doradztwo, Warszawa 2007 Rogers A.H., Slinn J.A.: Zarządzanie obiektami turystycznymi. The M&E handbooks Series, Warszawa 1996 Stefański A.: Marketing w hotelarstwie. Rea, Warszawa 2007 Szostak D.: Podstawy hotelarstwa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 Tulibacki T.: Międzynarodowe systemy hotelowe. WSHGiT, Warszawa

17 Turakiewicz J.red: Bezpieczny hotel. PZH, MG, Warszawa 1997 Wagner M., Tylińska R.: Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. Rea, Warszawa 2007 Wilczyński J.: Hotel i jego infrastruktura. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2007 Witkowski Cz.: Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim. WSE, Warszawa 1998 Praca zbiorowa: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PZH, Warszawa 1999 Praca zbiorowa: Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie. PZH, MG, Warszawa Praca zbiorowa: Organizacja pracy w hotelarstwie. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2006 Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. PZH, 1999 Czasopisma specjalistyczne: Hotelarz, Doradca Hotelarza, Świat Hoteli, Przegląd Gastronomiczny Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 16

18 EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne, określić rodzaje czynników wytwórczych, scharakteryzować zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, rozróżnić podmioty gospodarcze, scharakteryzować rodzaje podmiotów gospodarczych, rozróżnić formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw gospodarczych z uwzględnieniem działalności hotelarskiej, scharakteryzować rynek pracy w hotelarstwie, sporządzić dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności hotelarskiej, określić rodzaje wynagrodzenia za pracę, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, określić przedmiot i zadania rachunkowości, określić zastosowanie programów komputerowych w rachunkowości, rozróżnić składniki majątku i kapitałów, określić sposoby pozyskiwania kapitałów, określić sposoby pozyskiwania środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej, sporządzić bilans majątkowy podmiotu gospodarczego, określić rodzaje operacji gospodarczych, rozróżnić rodzaje kont, sporządzić ewidencję procesu gospodarczego, sporządzić dokumentację księgową związaną z prowadzeniem działalności hotelarskiej, sporządzić, rozliczyć i zaksięgować listę płac, sporządzić dokumentację księgową z zastosowaniem techniki komputerowej, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa, rozróżnić pojęcia: osoba fizyczna i osoba prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, określić rodzaje umów stosowanych w hotelarstwie, przygotować umowę hotelową, zastosować przepisy Kodeksu Pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy, sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem, podjąć działania związane z poszukiwaniem pracy, 17

19 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Materiał nauczania 1. Wiadomości wstępne Podstawowe pojęcia ekonomiczne: potrzeby, usługi, dobra. Rynek jego rodzaje, funkcje i charakterystyka. Czynniki rynku: popyt, podaż, cena. Przedmiot działalności gospodarczej. Rodzaje i elementy czynników wytwórczych. Systemy gospodarki narodowej. Obieg produktu i dochodów w gospodarce. Produkt krajowy brutto i produkt narodowy brutto. Kondycja gospodarcza kraju: stopa wzrostu PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji. Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD). Klasyfikacja dóbr i usług. Porównywanie różnych systemów gospodarki narodowej. Analizowanie kondycji gospodarczej kraju na tle innych państw europejskich. Wyszukiwanie kodów różnego rodzaju działalności hotelarskiej w Europejskiej Klasyfikacji Działalności. 2. Działalność gospodarcza w hotelarstwie Rodzaje i cele działania podmiotów gospodarczych. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Formy organizacyjno - prawne funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich. Etapy podejmowania działalności gospodarczej: zgłoszenie działalności gospodarczej, koncesja, numer statystyczny Regon, rachunek bankowy, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Rynek pracy w hotelarstwie. Rodzaje wynagrodzeń. Czas pracy pracownika hotelu, harmonogramy pracy. Analizowanie przepisów prawa dotyczących hotelarskiej działalności gospodarczej. Rozróżnianie form organizacyjno prawnych przedsiębiorstw hotelarskich. Planowanie działań związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w branży hotelarskiej. Analizowanie lokalnego rynku pracy usług hotelarskich. Analizowanie czasu pracy pracownika hotelu. 18

20 3. Rachunkowość w hotelarstwie Funkcje rachunkowości. Przedmiot i zadania rachunkowości w hotelarstwie. Programy komputerowe do prowadzenia rachunkowości. Wewnętrzne i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące rachunkowości. Płynność finansowa w warunkach gospodarki rynkowej. Analizowanie wybranych przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunkowości. 4. Majątek przedsiębiorstwa hotelarskiego i źródła jego finansowania Charakterystyka i klasyfikacja majątku trwałego. Charakterystyka majątku obrotowego. Ogólne zasady wyceny składników majątkowych. Majątek przedsiębiorstwa hotelarskiego - własny i obcy. Fundusze i kapitały. Bilans majątkowy jako statyczny rachunek środków gospodarczych i źródeł ich finansowania. Inwentaryzacja i jej związek z bilansem majątkowym. Rozróżnianie majątku trwałego i obrotowego przedsiębiorstwa hotelarskiego. Rozróżnianie kapitałów własnych i obcych. Klasyfikowanie i rozróżnianie funduszy własnych i obcych. Sporządzanie bilansu majątkowego podmiotów gospodarczych o różnych formach organizacyjno prawnych. 5. Operacje gospodarcze Klasyfikacja operacji gospodarczych. Rodzaje kont, układ graficzny konta. Zasady funkcjonowania kont bilansowych i niebilansowych. Dokumentacja księgowa operacji gospodarczych. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków. Formy księgowości. Zapis księgowy i jego elementy. Tradycyjne formy prowadzenia ewidencji księgowej. Listy płac. Podstawy rachunkowości komputerowej. Zakładanie, otwieranie i zamykanie kont bilansowych (symulacja). Księgowanie operacji gospodarczych na kontach niebilansowych (symulacja). Sporządzanie wybranych dowodów księgowych. Rozliczanie i księgowanie listy płac. Księgowanie podatku od towarów i usług VAT. 19

21 Księgowanie operacji gospodarczych z zastosowaniem różnych form księgowania. 6. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa Pojęcie prawa, przepis prawa, norma prawna. Stosunek prawny i jego elementy. Zdarzenia prawne. Osoba fizyczna i osoba prawna. Zdolność do czynności prawnych. Prawo własności. Określanie rodzaju norm i przepisów prawa na podstawie kodeksu cywilnego. 7. Umowy cywilnoprawne w hotelarstwie Rodzaje umów: najmu, przechowania, o dzieło, zlecenia. Zawieranie i rozwiązywanie umów. Umowa hotelowa. Konsekwencje nieprzestrzegania warunków umów. Analizowanie warunków umowy hotelowej zawartej pomiędzy hotelem a gościem. Analizowanie warunków umowy zawartej pomiędzy hotelem a biurem podróży. Sporządzanie określonego rodzaju umowy: najmu, o dzieło, zlecenia, przechowania. 8. Wybrane przepisy prawa pracy Stosunek pracy, umowy o pracę. Prawo pracy: dobór pracowników, efektywne poszukiwanie pracy, dokumenty aplikacyjne. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Regulaminy pracy. Ochrona prawna wynagrodzenia za pracę. Urlopy pracownicze. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Sporządzanie umowy o pracę. Sporządzanie wypowiedzenia umowy o pracę. Sporządzanie świadectwa pracy. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych dotyczących pracy w hotelu. Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego. 20

22 Środki dydaktyczne Foliogramy i plansze przedstawiające obieg produktu i dochodu w gospodarce oraz schematy ewidencji księgowej. Wzory dokumentów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, wzory dokumentów księgowych. Wzory umów, sprawozdań finansowych, papierów wartościowych. Plan kont. Rocznik Statystyczny. Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy. Słowniki ekonomiczne. Aktualne przepisy prawa dotyczące rachunkowości i finansów. Regulaminy pracy. Uwagi o realizacji Program nauczania przedmiotu Ekonomia i prawo w hotelarstwie obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć, należy zdiagnozować poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Wskazane jest systematyczne wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów. Stosowanie różnorodnych metod nauczania sprzyja lepszemu zrozumieniu treści programowych. W procesie nauczania-uczenia się należy stosować następujące metody nauczania: wykład konwersatoryjny, pokaz z objaśnieniem, metodę tekstu przewodniego oraz ćwiczenia. Ćwiczenia zapewniają indywidualizację procesu kształcenia, efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz zastosowanie nabytych umiejętności w nowych sytuacjach. Ćwiczenia z zakresu operacji bilansowych i wynikowych mają szczególne znaczenie w kształtowaniu umiejętności ewidencji księgowej. Dokładnego wyjaśnienia wymagają operacje gospodarcze powodujące zmiany w składnikach bilansu. Podczas realizacji programu przedmiotu szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy prawa dotyczące hotelarstwa. Proponuje się prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, w grupach do 15 osób, w miarę potrzeb podzielonych na 2-3 osobowe zespoły. Wskazane jest motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, do korzystania z najnowszej literatury i prasy zawodowej oraz zasobów Internetu. 21

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 2 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU:

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU: LIDER PROJEKTU: PARTNERZY PROJEKTU: Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa Szczecin 2013 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Obsługa konsumenta w hotelarstwie

Obsługa konsumenta w hotelarstwie Joanna Duda Sebastian Krzywda Obsługa konsumenta w hotelarstwie PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE RZEMIOTOWY SYSTEM OENIANIA WYMAGANIA EUKAYJNE dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista 331403 Opracowanie nauczyciele zespołu ekonomiczno-administracyjnego lan nauczania do programu o strukturze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[51] /T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Leśniak

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i prawo w turystyce

Ekonomia i prawo w turystyce Maria Wajgner, Renata Tyli ska Ekonomia i prawo w turystyce Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej Program praktyki nauczycieli branży hotelarskiej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Anna Kielech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo