Ministerstwo Edukacji Narodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[04]/T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008

2 Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska mgr Sebastian Krzywda mgr Jadwiga Pietras mgr Anna Sancewicz-Kliś Recenzenci: mgr Grzegorz Wolak mgr inż. Jörg Wilczyński Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 1

3 Spis treści I. Plany nauczania 3 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 5 1. Organizacja pracy w hotelarstwie 2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie 3. Obsługa konsumenta 4. Obsługa informatyczna w hotelarstwie 5. Marketing usług hotelarskich 6. Język obcy zawodowy 7. Zajęcia praktyczne 8. Praktyka zawodowa

4 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawód: technik hotelarstwa 341[04] Podbudowa programowa: gimnazjum Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Semestry I-VIII Klasy I-IV Forma stacjonarna 1. Organizacja pracy w hotelarstwie Ekonomia i prawo w hotelarstwie Obsługa konsumenta Obsługa informatyczna w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Język obcy zawodowy Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 8 tygodni Forma zaoczna 3

5 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik hotelarstwa 341[04] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I-IV Klasy I-II Forma stacjonarna 1. Organizacja pracy w hotelarstwie Ekonomia i prawo w hotelarstwie Obsługa konsumenta Obsługa informatyczna w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Język obcy zawodowy Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 8 tygodni Forma zaoczna 4

6 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa, rozróżnić polskie i światowe organizacje hotelarskie, określić zadania polskich i światowych organizacji hotelarskich i turystycznych, określić kompetencje stowarzyszeń branżowych oraz samorządu gospodarczego w zakresie hotelarstwa, rozróżnić obiekty hotelarskie oraz inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, sklasyfikować obiekty bazy noclegowej, określić kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa, rozróżnić gestorów bazy noclegowej, określić czynniki wpływające na jakość usług hotelarskich, określić wymagania kategoryzacyjne dla różnych obiektów hotelarskich, określić zasady udzielania rekomendacji obiektom hotelarskim, rozróżnić rodzaje usług hotelarskich, dobrać rodzaje usług do określonych rodzajów obiektów hotelarskich, dobrać rodzaje usług w zależności od potrzeb gości, określić rodzaje usług w różnych obiektach bazy noclegowej, określić rodzaje usług hotelarskich w środkach transportu, ocenić jakość usług hotelarskich, zastosować przepisy Kodeksu Etyki Hotelarza, zastosować formy komunikowania się z uczestnikami procesu pracy, zastosować formy nawiązywania kontaktów międzyludzkich, zastosować procedury postępowania w trudnych oraz nadzwyczajnych sytuacjach w hotelu, rozwiązać konflikty na płaszczyźnie pracownik-gość, pracownikpracownik, zaplanować wyposażenie i aranżację recepcji, obsłużyć urządzenia znajdujące się w recepcji, scharakteryzować zasady organizacji pracy recepcji, przyjąć rezerwację, zameldować i zakwaterować gościa hotelowego, udzielić informacji gościom zgodnie z ich oczekiwaniami, 5

7 zrealizować usługi związane z pobytem gościa w hotelu, rozliczyć koszty pobytu oraz wymeldować gości z hotelu, scharakteryzować rodzaje jednostek mieszkalnych, zaplanować wyposażenie jednostek mieszkalnych, scharakteryzować organizację pracy działu utrzymania czystości i porządku, zastosować procedury postępowania z rzeczami znalezionymi oraz zagubionymi przez gości hotelowych, scharakteryzować usługi gastronomiczne w obiektach hotelarskich, określić wymagania dotyczące: wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich, określić warunki techniczne, jakie powinny spełniać obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu turystyki, zastosować zasady współpracy między obiektami hotelarskimi a organizatorami turystyki, scharakteryzować organizację pracy w różnych obiektach bazy noclegowej, określić style kierowania i formy zarządzania obiektami hotelarskimi, opracować projekt schematu organizacyjnego hotelu, scharakteryzować podstawowe piony organizacyjne w obiekcie hotelarskim, dokonać analizy regulaminów stosowanych w różnych obiektach hotelarskich, zastosować przepisy prawa dotyczące hotelarstwa, zastosować przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności obiektu hotelarskiego, zastosować przepisy związane z bezpieczeństwem gości w obiektach hotelarskich, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarnoepidemiologiczne, udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 6

8 Materiał nauczania 1. Wiadomości wstępne o hotelarstwie Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa: baza noclegowa, obiekt noclegowy, baza hotelarska, obiekt hotelarski, zakład hotelarski, przemysł hotelarski, gościnność, gość hotelowy, passant. Historyczny rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie, prekursorzy współczesnego hotelarstwa. Polskie organizacje hotelarskie, stowarzyszenia branżowe, samorządy gospodarcze. Organizacje hotelarskie na świecie. Międzynarodowe i krajowe organizacje turystyczne związane z hotelarstwem w Polsce. Porównywanie zadań i określanie zasad współpracy organizacji hotelarskich i turystycznych. Porównywanie kompetencji samorządów gospodarczych w zakresie hotelarstwa oraz stowarzyszeń branżowych w Polsce. 2. Turystyczna baza noclegowa Przepisy Ustawy o usługach turystycznych dotyczące hotelarstwa. Klasyfikacja obiektów noclegowych. Rodzaje obiektów hotelarskich. Hotelarstwo jako dział gospodarki. Kierunki rozwoju hotelarstwa polskiego i światowego. Gestorzy bazy noclegowej. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie: współczesne systemy i sieci hotelowe, grupy markowe. Rozpoznawanie rodzajów obiektów noclegowych w regionie na podstawie materiałów informacyjnych. Klasyfikowanie obiektów noclegowych według kryteriów: własności, dostępności, zakresu świadczonych usług, okresu eksploatacji, czasu przebywania gości, przeznaczenia. Klasyfikowanie obiektów noclegowych według Ustawy o usługach turystycznych, Światowej Organizacji Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego. Analizowanie rozmieszczenia bazy noclegowej w Polsce na podstawie danych statystycznych. Analizowanie czynników wpływających na rozwój hotelarstwa. Porównywanie cech systemu hotelowego, sieci hoteli, grupy markowej. 7

9 3. Standaryzacja obiektów hotelarskich Podstawowe pojęcia dotyczące standaryzacji: klasyfikacja, kategoryzacja, standard, jakość. Wymagania kategoryzacyjne bazy hotelarskiej. Rekomendacja obiektów hotelarskich. Zastosowanie norm ISO dotyczących jakości usług w obiektach hotelarskich. Kontrola jakości żywności Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych (HACCP). Analizowanie wymagań kategoryzacyjnych dla obiektów hotelarskich. Sporządzanie arkusza rekomendacji dla wybranych obiektów hotelarskich w mieście, regionie. Rozpoznawanie rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich w mieście, okolicy, regionie na podstawie materiałów informacyjnych. 4. Usługi hotelarskie Definicje usługi hotelarskiej. Cechy i podział usług hotelarskich. Usługi podstawowe i dodatkowe w różnych rodzajach obiektów hotelarskich. Usługi hotelarskie w środkach transportu oraz w innych rodzajach bazy noclegowej. Porównywanie rodzajów usług świadczonych w różnych obiektach hotelarskich. Sporządzanie oferty usług dodatkowych dla wybranego obiektu hotelarskiego. Opracowywanie oferty dotyczącej wykorzystania czasu wolnego gościa w obiekcie hotelarskim. Opracowywanie scenariusza konferencji organizowanej w hotelu. Określanie zakresu usług w wybranym obiekcie bazy noclegowej. 5. Kultura i etyka w hotelarstwie Podstawowa terminologia z zakresu etyki. Kodeks Etyki Hotelarza. Kultura osobista. Kultura obsługi gości. Wizerunek pracownika hotelu. Ranga społeczna zawodu hotelarza. Postępowanie w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich. Analizowanie zasad etyki zawodowej na podstawie Kodeksu Etyki Hotelarza. Opracowywanie przykładowych standardów zachowań pracowników hotelu, na wybranych stanowiskach pracy. 8

10 Analizowanie procedury postępowania pracownika recepcji w sytuacji zachorowania gościa w hotelu. 6. Działalność recepcji Rola recepcji w obiekcie hotelarskim. Wyposażenie techniczne recepcji. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Obowiązki pracowników recepcji. Obsługa gości w parterowej części hotelu. Rezerwacja usług hotelarskich. Czynności związane z cyklem obsługi gościa w obiekcie hotelarskim. Procedury dotyczące zameldowania (check in), i wymeldowania gości (check out). Dokumentacja recepcji dotycząca kompleksowej obsługi gościa. Współpraca recepcji z innymi komórkami organizacyjnymi hotelu. Analizowanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w recepcji. Analizowanie wymagań ergonomii obowiązujących na stanowisku pracy w recepcji hotelu. Porównywanie procedur przyjmowania gości indywidualnych i grup zorganizowanych w hotelu. Porównywanie procedur wymeldowania gości indywidualnych i grup zorganizowanych w hotelu. Planowanie czynności związanych z obsługą gości w parterowej części hotelu. Analizowanie dokumentacji dotyczącej rezerwacji usług hotelarskich: formularza rezerwacji, grafiku rezerwacji, potwierdzenia rezerwacji. Analizowanie dokumentów dotyczących zameldowania gości w hotelu: karty meldunkowej, księgi meldunkowej, karty pobytu. 7. Czystość i porządek w obiekcie hotelarskim Pojęcie, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych. Wyposażenie podstawowe i uzupełniające jednostek mieszkalnych. Pomieszczenia ogólnego użytku. Obowiązki pracowników (housekeeping) związane z utrzymaniem czystości i porządku. Rodzaje sprzątania: codzienne, okresowe, sezonowe, gruntowne, okolicznościowe. Systemy pracy. Sprzęt, środki i techniki utrzymywania czystości. Odpowiedzialność materialna pracowników za rzeczy znalezione oraz pozostawione przez gości. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Współpraca działu utrzymania czystości i porządku 9

11 z: recepcją, pralnią, działem technicznym, działem gastronomicznym oraz administracją obiektu hotelarskiego. Planowanie wyposażenia jednostki mieszkalnej zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi. Określanie zakresu obowiązków pracowników (housekeeping) działu utrzymania czystości i porządku. Analizowanie przepisów prawa dotyczących postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości w obiekcie hotelarskim. Stosowanie procedury postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości. Sporządzanie harmonogramu pracy pokojowej. Rozpoznawanie statusu pokoju hotelowego na podstawie wydruku z systemu komputerowego recepcji. 8. Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim Rodzaje zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich. Rodzaje usług gastronomicznych. Wymagania dotyczące usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich. Współpraca hotelowej gastronomii z innymi komórkami organizacyjnymi obiektu hotelarskiego. Rozróżnianie rodzajów zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich w mieście oraz regionie. Określanie rodzajów usług gastronomicznych w różnych obiektach hotelarskich. Analizowanie wymagań dotyczących usług gastronomicznych w hotelu. Porównywanie rodzajów usług gastronomicznych w hotelach różnych kategorii. Analizowanie zasad współpracy hotelowej restauracji z recepcją. 9. Wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelarskich. Pralnia hotelowa. Transport wewnętrzny i zewnętrzny. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb gości niepełnosprawnych. Wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją, wypoczynkiem i sportem. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości: monitorujące, sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia i systemy zamykania drzwi. 10

12 Planowanie wyposażenia jednostki mieszkalnej dla gościa niepełnosprawnego. Określanie rodzajów usług pralniczych świadczonych w obiektach hotelarskich. Analizowanie przepisów dotyczących ewakuacji gości obiektu hotelarskiego w sytuacji zagrożenia. 10. Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki. Rodzaje umów pomiędzy hotelami a biurami podróży. Kodeks Postępowania Praktycznego. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich. Współpraca obiektów hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami oraz przedsiębiorstwami przewozowymi. Sporządzanie umowy pomiędzy hotelem a biurem podróży. Analizowanie warunków umowy dotyczącej współpracy obiektu hotelarskiego z przewodnikiem miejskim. Analizowanie Kodeksu Postępowania Praktycznego dotyczącego współpracy obiektu hotelarskiego z biurem podróży. 11. Zarządzanie obiektem hotelarskim Style kierowania. Formy zarządzania obiektami hotelarskimi. Schematy organizacyjne obiektów hotelarskich. Administracja obiektu hotelarskiego. Regulamin hotelowy. Porównywanie schematów organizacyjnych różnych hoteli. Określanie obowiązków dyrektora hotelu. Sporządzenie regulaminu hotelowego. 12. Odpowiedzialność obiektu hotelarskiego Przepisy prawa międzynarodowego dotyczące świadczenia usług hotelarskich. Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelu za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, przepisy prawa, zasady odpowiedzialności, Konwencja Paryska o odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego, klauzule nieodpowiedzialności. Przedawnienie roszczeń gościa hotelowego i obiektów hotelowych. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy hotelowej. Prawo 11

13 zastawu. Przechowanie rzeczy. Parkingi. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Analizowanie Konwencji Paryskiej dotyczącej odpowiedzialności obiektów hotelarskich za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego. Analizowanie przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej hotelu za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. Analizowanie przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności hotelu za samochód gościa znajdujący się na parkingu hotelowym. Środki dydaktyczne Plansze i foliogramy, filmy dydaktyczne, płyty CD dotyczące zasad organizacji pracy obiektów hotelarskich. Wzory schematów organizacyjnych, regulaminów i instrukcji różnych obiektów hotelarskich. Wzory dokumentów recepcji związanych z obsługą gości. Przepisy prawa dotyczące działalności obiektu hotelarskiego. Foldery, materiały informacyjne i materiały promocyjne obiektów hotelarskich, katalogi biur podróży. Mapy, plany miast. Specjalistyczne programy komputerowe. Internet. Rozkłady jazdy środków komunikacyjnych. Programy wycieczek i imprez turystycznych. Roczniki statystyczne, czasopisma specjalistyczne. Uwagi o realizacji Celem realizacji programu przedmiotu Organizacja pracy w hotelarstwie jest opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technika hotelarstwa. W trakcie realizacji programu przedmiotu należy zwracać szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności: organizowania pracy obiektu hotelarskiego, promowania i sprzedaży usług hotelarskich, kompleksowej obsługi gości, utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim, organizowania usług gastronomicznych i usług dodatkowych, współpracy obiektów hotelarskich z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży. Bardzo ważne jest także kształtowanie postaw uczniów takich jak: organizowanie pracy, dbałość i porządek na stanowisku pracy, 12

14 rzetelność i odpowiedzialność za jakość pracy, umiejętność współpracy w zespole. W procesie kształcenia wskazane jest stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, przewodniego tekstu, metody projektów oraz ćwiczeń. Tematykę ćwiczeń w poszczególnych działach należy traktować jako propozycję, nauczyciel może opracować własne ćwiczenia możliwe do realizacji w swojej szkole. Program należy realizować w korelacji z treściami kształcenia programów przedmiotów: Obsługa konsumenta, Ekonomia i prawo w hotelarstwie, Marketing usług hotelarskich, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, Zajęcia praktyczne. Treści programowe z zakresu usług gastronomicznych obejmują zagadnienia podstawowe. Szczegółowe treści zostały określone w programie przedmiotu Obsługa konsumenta. Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w pracowni recepcji wyposażonej w odpowiednie środki dydaktyczne oraz w pracowni komputerowej, w grupie do 15 osób. Ćwiczenia należy realizować w zespołach 3 5 osobowych. Należy zapoznać uczniów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarnymi, ochrony przeciwpożarowej, wymaganiami ergonomicznymi, przepisami ochrony środowiska oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Zadaniem nauczyciela jest również uświadomienie uczniom konieczności stosowania zasad etyki i kultury zawodowej oraz savoir-vivre. W procesie nauczania-uczenia się zaleca się prezentowanie filmów dydaktycznych oraz korzystanie z komputerowych programów hotelowych, przy pomocy, których uczeń będzie mógł przygotować dokumenty związane z obsługą gości w obiekcie hotelarskim. Wskazane jest również organizowanie wycieczek dydaktycznych na targi i wystawy branżowe, a także do obiektów hotelarskich różnych kategorii, w celu poznania ich wyposażenia oraz zasad organizacji pracy. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na samokształcenie uczniów z wykorzystaniem podręczników, literatury i czasopism zawodowych oraz portali internetowych. Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów tematycznych: 13

15 Lp. Działy tematyczne Orientacyjna liczba godzin 1. Wiadomości wstępne o hotelarstwie Turystyczna baza noclegowa Standaryzacja obiektów hotelarskich Usługi hotelarskie Kultura i etyka w hotelarstwie Działalność recepcji Czystość i porządek w obiekcie hotelarskim Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim Wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży Zarządzanie obiektem hotelarskim Odpowiedzialność obiektu hotelarskiego 26 Razem 324 Podana w tabeli liczba godzin na realizację poszczególnych działów ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzać zmiany w zależności od potrzeb edukacyjnych. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom wiadomości i umiejętności określonych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie sprawdzianów pisemnych, sprawdzianów ustnych i testów dydaktycznych. Umiejętności praktyczne należy sprawdzać poprzez obserwację pracy ucznia podczas realizacji ćwiczeń. Obserwując czynności ucznia i dokonując oceny jego pracy należy zwracać uwagę na: posługiwanie się terminologią zawodową, stosowanie zasad kultury osobistej i etyki zawodowej, wykonywanie czynności związanych z kompleksową obsługą gości w obiekcie hotelarskim, przygotowywanie dokumentów związanych z kompleksową obsługą gości hotelowych. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 14

16 Literatura: Adamowicz J., Wolak G.: Jak być hotelarzem. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004 Alejziak W., Marcinie T.: Międzynarodowe organizacje turystyczne. Wyd.Albis, Kraków 2003 Błądek Z.: Hotele programowanie, projektowanie, wyposażenie. Wyd. Albus, Poznań 2001 Błądek Z., Gałkowski A.: Udostępnianie obiektów hotelarskich dla osób niepełnosprawnych. UKFiT-PZH, Warszawa 1997 Błądek Z., Tulibacki T.: Dzieje krajowego hotelarstwa. Palladium Architekci, Poznań-Warszawa 2003 Gospodarek J.: Prawo w turystyce i rekreacji. Wyd. Difin, Warszawa 2007 Ikanowicz C.: Protokół dyplomatyczny w życiu menedżera. PZH, Warszawa 2004 Kubiki M.: Usługi hotelarskie w środkach transportu. WSE, Warszawa 2000 Knowles T.: Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. PWE, Warszawa 2001 Merski J. red.: Hotelarstwo w Polsce stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, WSE, Warszawa 2004 Merski J.: Informacja turystyczna w Polsce. WSE, Warszawa 2002 Milewska M., Włodarczyk B.: Hotelarstwo podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa. Cz.I. Wyd. WSTH, Łódź 2005 Mitura E., Koniuszewska E.: Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie. Wyd. Difin, Warszawa 2006 Nestorowicz M.: Prawo turystyczne. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999 Nowakowski M.: Makrootoczenie hotelarstwa. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie. Wyd. Maria, Polanica Zdrój 2006 Pląder D.red: Opis stanowisk w obiektach hotelarskich. UKFiT, PZH, Warszawa 1999 Piasta J.: Marketing w hotelarstwie. Wyd. Jacek Piasta Doradztwo, Warszawa 2007 Rogers A.H., Slinn J.A.: Zarządzanie obiektami turystycznymi. The M&E handbooks Series, Warszawa 1996 Stefański A.: Marketing w hotelarstwie. Rea, Warszawa 2007 Szostak D.: Podstawy hotelarstwa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 Tulibacki T.: Międzynarodowe systemy hotelowe. WSHGiT, Warszawa

17 Turakiewicz J.red: Bezpieczny hotel. PZH, MG, Warszawa 1997 Wagner M., Tylińska R.: Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. Rea, Warszawa 2007 Wilczyński J.: Hotel i jego infrastruktura. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2007 Witkowski Cz.: Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim. WSE, Warszawa 1998 Praca zbiorowa: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PZH, Warszawa 1999 Praca zbiorowa: Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie. PZH, MG, Warszawa Praca zbiorowa: Organizacja pracy w hotelarstwie. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2006 Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. PZH, 1999 Czasopisma specjalistyczne: Hotelarz, Doradca Hotelarza, Świat Hoteli, Przegląd Gastronomiczny Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 16

18 EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne, określić rodzaje czynników wytwórczych, scharakteryzować zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, rozróżnić podmioty gospodarcze, scharakteryzować rodzaje podmiotów gospodarczych, rozróżnić formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw gospodarczych z uwzględnieniem działalności hotelarskiej, scharakteryzować rynek pracy w hotelarstwie, sporządzić dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności hotelarskiej, określić rodzaje wynagrodzenia za pracę, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, określić przedmiot i zadania rachunkowości, określić zastosowanie programów komputerowych w rachunkowości, rozróżnić składniki majątku i kapitałów, określić sposoby pozyskiwania kapitałów, określić sposoby pozyskiwania środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej, sporządzić bilans majątkowy podmiotu gospodarczego, określić rodzaje operacji gospodarczych, rozróżnić rodzaje kont, sporządzić ewidencję procesu gospodarczego, sporządzić dokumentację księgową związaną z prowadzeniem działalności hotelarskiej, sporządzić, rozliczyć i zaksięgować listę płac, sporządzić dokumentację księgową z zastosowaniem techniki komputerowej, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa, rozróżnić pojęcia: osoba fizyczna i osoba prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, określić rodzaje umów stosowanych w hotelarstwie, przygotować umowę hotelową, zastosować przepisy Kodeksu Pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy, sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem, podjąć działania związane z poszukiwaniem pracy, 17

19 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Materiał nauczania 1. Wiadomości wstępne Podstawowe pojęcia ekonomiczne: potrzeby, usługi, dobra. Rynek jego rodzaje, funkcje i charakterystyka. Czynniki rynku: popyt, podaż, cena. Przedmiot działalności gospodarczej. Rodzaje i elementy czynników wytwórczych. Systemy gospodarki narodowej. Obieg produktu i dochodów w gospodarce. Produkt krajowy brutto i produkt narodowy brutto. Kondycja gospodarcza kraju: stopa wzrostu PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji. Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD). Klasyfikacja dóbr i usług. Porównywanie różnych systemów gospodarki narodowej. Analizowanie kondycji gospodarczej kraju na tle innych państw europejskich. Wyszukiwanie kodów różnego rodzaju działalności hotelarskiej w Europejskiej Klasyfikacji Działalności. 2. Działalność gospodarcza w hotelarstwie Rodzaje i cele działania podmiotów gospodarczych. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Formy organizacyjno - prawne funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich. Etapy podejmowania działalności gospodarczej: zgłoszenie działalności gospodarczej, koncesja, numer statystyczny Regon, rachunek bankowy, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Rynek pracy w hotelarstwie. Rodzaje wynagrodzeń. Czas pracy pracownika hotelu, harmonogramy pracy. Analizowanie przepisów prawa dotyczących hotelarskiej działalności gospodarczej. Rozróżnianie form organizacyjno prawnych przedsiębiorstw hotelarskich. Planowanie działań związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w branży hotelarskiej. Analizowanie lokalnego rynku pracy usług hotelarskich. Analizowanie czasu pracy pracownika hotelu. 18

20 3. Rachunkowość w hotelarstwie Funkcje rachunkowości. Przedmiot i zadania rachunkowości w hotelarstwie. Programy komputerowe do prowadzenia rachunkowości. Wewnętrzne i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące rachunkowości. Płynność finansowa w warunkach gospodarki rynkowej. Analizowanie wybranych przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunkowości. 4. Majątek przedsiębiorstwa hotelarskiego i źródła jego finansowania Charakterystyka i klasyfikacja majątku trwałego. Charakterystyka majątku obrotowego. Ogólne zasady wyceny składników majątkowych. Majątek przedsiębiorstwa hotelarskiego - własny i obcy. Fundusze i kapitały. Bilans majątkowy jako statyczny rachunek środków gospodarczych i źródeł ich finansowania. Inwentaryzacja i jej związek z bilansem majątkowym. Rozróżnianie majątku trwałego i obrotowego przedsiębiorstwa hotelarskiego. Rozróżnianie kapitałów własnych i obcych. Klasyfikowanie i rozróżnianie funduszy własnych i obcych. Sporządzanie bilansu majątkowego podmiotów gospodarczych o różnych formach organizacyjno prawnych. 5. Operacje gospodarcze Klasyfikacja operacji gospodarczych. Rodzaje kont, układ graficzny konta. Zasady funkcjonowania kont bilansowych i niebilansowych. Dokumentacja księgowa operacji gospodarczych. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków. Formy księgowości. Zapis księgowy i jego elementy. Tradycyjne formy prowadzenia ewidencji księgowej. Listy płac. Podstawy rachunkowości komputerowej. Zakładanie, otwieranie i zamykanie kont bilansowych (symulacja). Księgowanie operacji gospodarczych na kontach niebilansowych (symulacja). Sporządzanie wybranych dowodów księgowych. Rozliczanie i księgowanie listy płac. Księgowanie podatku od towarów i usług VAT. 19

21 Księgowanie operacji gospodarczych z zastosowaniem różnych form księgowania. 6. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa Pojęcie prawa, przepis prawa, norma prawna. Stosunek prawny i jego elementy. Zdarzenia prawne. Osoba fizyczna i osoba prawna. Zdolność do czynności prawnych. Prawo własności. Określanie rodzaju norm i przepisów prawa na podstawie kodeksu cywilnego. 7. Umowy cywilnoprawne w hotelarstwie Rodzaje umów: najmu, przechowania, o dzieło, zlecenia. Zawieranie i rozwiązywanie umów. Umowa hotelowa. Konsekwencje nieprzestrzegania warunków umów. Analizowanie warunków umowy hotelowej zawartej pomiędzy hotelem a gościem. Analizowanie warunków umowy zawartej pomiędzy hotelem a biurem podróży. Sporządzanie określonego rodzaju umowy: najmu, o dzieło, zlecenia, przechowania. 8. Wybrane przepisy prawa pracy Stosunek pracy, umowy o pracę. Prawo pracy: dobór pracowników, efektywne poszukiwanie pracy, dokumenty aplikacyjne. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Regulaminy pracy. Ochrona prawna wynagrodzenia za pracę. Urlopy pracownicze. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Sporządzanie umowy o pracę. Sporządzanie wypowiedzenia umowy o pracę. Sporządzanie świadectwa pracy. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych dotyczących pracy w hotelu. Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego. 20

22 Środki dydaktyczne Foliogramy i plansze przedstawiające obieg produktu i dochodu w gospodarce oraz schematy ewidencji księgowej. Wzory dokumentów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, wzory dokumentów księgowych. Wzory umów, sprawozdań finansowych, papierów wartościowych. Plan kont. Rocznik Statystyczny. Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy. Słowniki ekonomiczne. Aktualne przepisy prawa dotyczące rachunkowości i finansów. Regulaminy pracy. Uwagi o realizacji Program nauczania przedmiotu Ekonomia i prawo w hotelarstwie obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć, należy zdiagnozować poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Wskazane jest systematyczne wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów. Stosowanie różnorodnych metod nauczania sprzyja lepszemu zrozumieniu treści programowych. W procesie nauczania-uczenia się należy stosować następujące metody nauczania: wykład konwersatoryjny, pokaz z objaśnieniem, metodę tekstu przewodniego oraz ćwiczenia. Ćwiczenia zapewniają indywidualizację procesu kształcenia, efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz zastosowanie nabytych umiejętności w nowych sytuacjach. Ćwiczenia z zakresu operacji bilansowych i wynikowych mają szczególne znaczenie w kształtowaniu umiejętności ewidencji księgowej. Dokładnego wyjaśnienia wymagają operacje gospodarcze powodujące zmiany w składnikach bilansu. Podczas realizacji programu przedmiotu szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy prawa dotyczące hotelarstwa. Proponuje się prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, w grupach do 15 osób, w miarę potrzeb podzielonych na 2-3 osobowe zespoły. Wskazane jest motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, do korzystania z najnowszej literatury i prasy zawodowej oraz zasobów Internetu. 21

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Dział: 8.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich Ocena celujący Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży hotelarskiej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował: Renata

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- technik hotelarstwa 3. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 4. rzygotowanie i podawanie śniadań 3. Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rogram I praktyki zawodowej w ZS im J. Tuwima Technik hotelarstwa (5 dni kuchnia, 10 dni restauracja, 5 dni służba pięter) T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 1) Informacje o zawodzie PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 422402 nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 Technik hotelarstwa planuje, organizuje,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Autor: Wydawnictwo Albus

Tytuł: Autor: Wydawnictwo Albus Dzieje krajowego hotelarstwa. Od zajazdu do współczesności. Zenon Błądek, Tadeusz Tulibacki Wydawnictwo Albus Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się i są związani z hotelarstwem.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji raktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 la kwalifikacji: T.11. lanowanie i realizacja usług w recepcji Wykonywanie prac związanych z rezerwacją usług oraz obsługą gości w recepcji. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Gospodarka i organizacje jako podmiot zainteresowania ekonomii 1.2.

Bardziej szczegółowo

Gastronomia hotelowa

Gastronomia hotelowa Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Gastronomia hotelowa Skrypt do nauki zawodu Technik hotelarstwa 2 Gastronomia hotelowa Skrypt został opracowany zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. podstawą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26 Spis treści 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11 1.1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych........ 11 1.2. Podział zakładów gastronomicznych w zależności od zakresu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 PROGRAM KURSU Kelner-barman edycja II Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (09.09.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal)

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Dział/ Zagadnienia Liczba godzin Konieczne Podstawowe Wymagania Rozszerzone Dopełniające Wykraczające

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Obsługa Ruchu Turystycznego

Obsługa Ruchu Turystycznego Obsługa Ruchu Turystycznego Teoria i praktyka Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej Redaktor naukowy: Zygmunt Kruczek Wydanie IV zaktualizowane PROKSENIA Kraków 2014 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Usługi żywieniowe w hotelarstwie Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia Semestr: I-VI Moduł

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI Czas trwania: 6 godzin SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI 1. Wprowadzenie ( przedstawienie prowadzącego i uczestników, przekazanie celu i metodyki szkolenia, zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 RAKTYKA ZAWOOWA ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK OSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 1. Informacje o zawodzie nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 Technik obsługi turystycznej organizuje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2012/2013

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2012/2013 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU w roku szkolnym 2012/2013 Do egzaminów przystąpiło ogółem 266 uczniów ZSG w zawodach: Technikum nr

Bardziej szczegółowo

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług. Opisy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Hotelarstwo. Turystyka i Rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: TR-L-23. Kod przedmiotu: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Hotelarstwo. Turystyka i Rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: TR-L-23. Kod przedmiotu: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 3 Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem... 8 1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego... 9 1.2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: kelner; symbol 513101 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego), które

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 rogram praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 1. lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - symbol 431103

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór zadań Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.12 2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej Czas trwania praktyki 4 tygodnie (po 8 godz. dziennie) 160 godz. Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia jest realizacja praktyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINSTRACJI

TECHNIK ADMINSTRACJI TECHNIK ADMINSTRACJI Symbol zawodu 334306 PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń ( słuchacz) powinien umieć : określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK URZĄD PRACY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOZIENICACH W RAMACH PROJEKTÓW - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Projekty

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU Nazwa i symbol zawodu : Pracownik administracji (334306) Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: A.68 Obsługa klienta

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Semestr III lub IV - praktyka w gospodarstwie agroturystycznym Czas trwania praktyki - 4 tygodnie (nadaje uprawnienia rolnicze) Praktyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów.

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów. KURS BARMAŃSKI BarCocktail to profesjonalna kadra szkoleniowa, która swoje umiejętności zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w Polsce i za granicą. To także laureaci wielu konkursów barmańskich, a przede

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PLANY NAUCZANIA. obowiązujące w. ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 3 W MALBORKU Aleja Wojska Polskiego 502. Rok szkolny 2012/2013

SZKOLNE PLANY NAUCZANIA. obowiązujące w. ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 3 W MALBORKU Aleja Wojska Polskiego 502. Rok szkolny 2012/2013 SZKOLNE PLANY NAUCZANIA obowiązujące w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 3 W MALBORKU Aleja Wojska Polskiego 0 Rok szkolny 0/03 Podstawa prawna: Dz.U.z 00r.nr,poz.4 z póź. zm. Dz.U.z 0r. poz.04 Malbork,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA Wrocław, 2008 rok RAMOWY PLAN STUDIÓW Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Zaliczenie 1. Dydaktyka przedmiotowa -technologia

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

- skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej;

- skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej; Praktyka zawodowa w dziale księgowości cz. I 1. Uczeń po zrealizowaniu praktyk potrafi: - skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej; - oddzielić dokumenty księgowe

Bardziej szczegółowo

Kierownik ds. Gastronomii

Kierownik ds. Gastronomii Kierownik ds. Gastronomii Kierownik ds. Gastronomii będzie współodpowiedzialny/a za całościowe zarządzanie działem gastronomii (restauracja, bary), zapewnienie wysokiej jakości produktu i usług gastronomicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ SEMESTR I LP Zagadnienie Umiejętności 1 Planowanie pracy własnej i zespołu. Struktura organizacyjna jednostki. Zasady komunikacji interpersonalnej. 2 Organizowanie stanowisk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego),

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ SYMBOL CYFROWY 913[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) utrzymywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Wy I MY Trochę faktów WEJHEROWO ZAWODOWO, SPORTOWO i PROFESJONALNIE TECHNIK EKONOMISTA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA Czas trwania: 3 dni po 8 godzin (24 godziny) Dedykowane dla: szkół gastronomicznych, lokali gastronomicznych, wszystkich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

obowiązujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

obowiązujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 PLANY NAUCZANIA obowiązujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Siedlce, 2016r. 1 VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa z rozszerzoną biologią, geografią i j. angielskim

Bardziej szczegółowo